Ажал ошағына айналды баспасөз — 2016 Мінбержүктеу 0.59 Mb.
Pdf просмотр
бет5/6
Дата09.01.2017
өлшемі0.59 Mb.
1   2   3   4   5   6

Қазақстан Республикасы

Жоғарғы Сотының 

төрағасы  

 

 

 

 

 

Қ.МӘМИ

Қазақстан Республикасы

Жоғарғы Сотының судьясы, 

жалпы отырыс хатшысы    

         Қ.ШАУХАРОВ 

№81 (2859) 

26 шілде 2016

7

zangazet@mail.ruРедакторлар кеңесiнiң 

төрағасы – президентДосымбек ӨТЕҒАЛИЕВ

Бас редакторБекжан ӘШІРБАЕВ

Бас редактордың орынбасарыАйнұр СЕМБАЕВА

Жауапты хатшы-дизайнерНұрбек ХАЛЫМ

Нөмiрдiң кезекшi редакторыКамила ЫСҚАҚОВА

Астана

Алматы 

Атырау

Ақмола 

Қызылорда 

Оңтүс тiк 

Қазақстан

Шығыс

Қазақстан

Газет  бетiндегi  жарияланымдардың 

пози циясы мен фактiлерi үшiн редакция 

жауап бермейдi.

Жарнама  мен  хабарландырулардың 

маз мұнына жарнама берушi жауап ты. 

Жарнама берушi нiң жiберген қа телiгiне 

байланысты талап-тiлектер хабарлан-

дыру жарияланған күн нен бастап екi ай 

мерзiм iшiнде қа былданады. 

Газеттi  есепке  қою  туралы 

№12292-Г 

куәлiктi 2012 жылғы 20 ақпанда Қа-

зақстан  Респуб лика сының  Мәде ниет 

және ақпарат министрлiгi берген. 

Газеттiң терiмi мен бет қаттау жұ мыс-

тары «Заң» Медиа-корпорация» ЖШС 

компьютерлiк орта лығында жа салды. Ал-

маты облысы, Iле ауданы, Өтеген батыр 

ауылы, Сейфуллин кө шесi, 2«б», «Принт 

плюс» ЖШС баспаханасында басылып 

шығарылды. Тел.: факс. 8 (727) 51-78-27, 

8 (727) 51-78-31

Алматы қаласы 

Тел: 8(727) 292-29-27, 292-40-89

факс: 8 (727) 292-29-92 

E-mail: zanreklama@mail.ruАстана  қаласы  Абай  көшесі,  78, 

105-кеңсе

тел: 8 (7172) 34-58-28

Меншiк иесi: 

«ЗАҢ» МЕДИА-КОРПОРА ЦИЯ»  

ЖАУАПКЕРШIЛIГI ШЕКТЕУЛI 

СЕРIКТЕСТIГI

Айша Құрманғали,

8 707 851 91 13; 

Айтақын Бұлғақов,

8 702 239 62 99

Құралай Қуатова

8 701 678 9077

Қалкөз Жүсiп, 

8 701 300 14 74.

Нағымжан Сауяев,

8 778 282 77 82.

Шадияр Мекен бай ұлы,

8 775 733 56 65.

Азамат Қасымов,

8 702 276 93 76

МЕНШIКТI ТIЛШIЛЕР: 

ЖАРНАМА БӨЛІМІ: 

«ÞðÑëóæáà» ÆØÑ

Êөêøåòàó  қ.,  М.Горьêий  êөøåñi,  37, 

107-бөлмå. 

Òåл.: 8 (7162) 25-77-17«Âåðñèÿ-Ïðåññ» ÆØÑ

Ïàâлоäàр қ., Åñòàй êөøåñi, 40. 

Òåл.: 8 (7182) 32-47-67, 32-49-04

«Àéäè» ÆØÑ

Қàрàғàíäû қ., Æàмбûл êөøåñi, 11. 

Òåл.: 8 (7112) 42-00-71

Қàëèàñқàðîâ Íұðëàí 

Íұðғèñûíұëû ÆÊ

Ïåòроïàâл қ., Ê.Ñүòiøåâ êөøåñi, 58, 

30-бөлмå, 3-қàбàò

Òåл. 8 (7152) 46-02-57, ұÿлû òåл.: 

8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59

Ìèõååâà Îëüãà Ñòàíèñëàâîâíà ÆÊ

Қоñòàíàй қ., Гоголь êөøåñі, 110, ВÏ 

67  (Чåхоâ-Гоголь  êөø.  қиûлûñû), 

8-714-2-50-97-07,  8-7758847211, 

8-7053506918 

«Îçàò-1» ÆØÑ

Àқòөбå қ., Àлòûíñàриí êөøåñi, 31. 

Òåл.: 8 (7132) 40-41-05, 87774348344

жәíå Àқòàó қàлàñûИП  «SAPA  KZ»  Аòûðàу  қàëàñû, 

87781063779, e-mail:zan-at@mail.ru 

Åðøîâà Ëþäìèëà ÆÊ

Øûмêåíò қ., Æåлòоқñàí êөøåñi, 20 б.ÆØÑ  «Íàçàð-1  фèðìàñû»  ÆØÑ 

(«РУТÀ» ÆÀ) 

info@nazar1.kz

Øûмêåíò қ., Èлÿåâ êөøåñi, 47, 

à/ж 144. 

Òåл.: 8 (7252) 53-40-48, 30-12-10«Þðèäè÷åñêàÿ фèðìà 

«Êîíñуëüòàíò» ÆØÑ Îрàл қ., 

Ë.Òолñòой, 28. 

Òåл.: 8 (7112) 50-88-05

«Ðåêëàìà» ÆØÑ

Îрàл қ., Äоñмұхàмåäоâ êөøåñі, 43/1. 

Òåл.: 8 (7112) 50-47-34

«Ëèð» ÆØÑ 

Қоñòàíàй  қ.,  Áàйòұрñûíоâ  êөøåñi, 

67, 417-ïәòåр. Òåл.: 8 (7162) 54-57-03

«Êîìпàíèÿ Æåòå» ÆØÑ

Òàлäûқорғàí қ., м-оí Молоäåжíûй 

3  үй,  1  ï.  Òåл.:  8(7282)  24-29-66, 

87058147221ÆÊ Гàâðèëåíêî И.И. Қоñòàíàй қ.,

ïр. Àль-Фàрàби 119 үй, êàб.407-À

òåл/фàêñ: 8 (7142) 53-63-21.

«Æàñ Îòàу» ÆÊ Қûäûðбàåâà Í.Í. 

Қûзûлорäà  қ.,  Әйòåêå  би  ê-ñі.,  27, 

òåл: 26-45-89, ұÿлû òåл: 8 (777)402-

28-28; 8 (700) 332-24-78.ÆÊ Тàжèбàåâà, Òàрàз қàлàñû 

Қойêåлäі êөøåñі 158 à, ХҚΠàóмàғû

òåл.: 87017268772, 87054422939

ИП Íîâîñåëîâà Ïåòроïàâл қàлàñû, 

Êоíñòиòóциÿ Қàзàқñòàí êөøåñі, 

28 үй, 1-қàбàò òåл: (87152) 46-74-77

«Вåðñàëü  Бèçíåñ»  Àòûрàó  қàлàñû, 

Мàхàмбåò êөøåñі, 107-à, 2-êàб., òåл: 

32-14-29, 30-65-24, 8701 920 45 38

ÆÊ «Ìàðцåфåй», Өñêåмåí қàлàñû, 

60 òåл, 8(7232) 578414, 87772256506ÆÊ  «Бàõäàуëåòîâà  А.»  Àлмàòû 

қ.,  Æібåê  жолû  ê.,  55,  Àлмà  ñàó-

äà  орòàлûғû,  4-қàбàò,  426-íүê-

òå.  Òåл:  2714939.  87052083694 

Email:ardawka_94@mail.ru.

ЖАРНАМА 


ҚАБЫЛДАЙТЫН ОРЫНДАР:

050012, Алматы қаласы, 

Х.Досмұхамедұлы көшесi 

(бұрынғы Мичурин), 68 «б»-үй.

Қабылдау бөлмесi: 

292-43-43; 292-79-61 (факс); 

Астана қаласы, Абай көшесі, 78, 

105-кеңсе

факс: 8 (7172) 34-58-28

E-mail: zan@zanmedia.kz

«Заң газеті» аптасына 3 рет –  

сейсенбі, сәрсенбі, жұма күндері 

жарық көреді.РЕДАКЦИЯНЫҢ МЕКЕНЖАЙЫ: 

Жеке таралым 10253 дана

Апталық таралым 30759 дана

Тапсырыс №161   Индекс 65921Газет Қазақстан Республикасы 

бойынша таралады

ӘРТҮРЛІ


15. Хабарландырулар 

«Қызылорда облыстық тері-венерология диспансері» ШЖҚ МКК Микропреципитация реакциялары-

на арналған кардиолипинді антиген (МПР арналған кардиолипенді антиген) үшін тендер жариялайды.

2 мл-ден  10 ампула антиген кардиолипені

Атауы


өлшем бірлгі Саны

Бағасы


сомасы

1

Антиген кардиолипин үшін РМПқорап

155


26500

4107500


Тауар жеткізілуі тиіс: Қызылорда қаласы, Шүкіров к-сі, 7 А үй, 2-қабат, бас медбикенің бөлмесі.

Талап етілетін жеткізу мерзімі – кемінде 15 күн ішінде тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 

30.12.2016 жылға дейін.

Тендерге барлық әлеуетті жеткізушілер Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазан-

дағы № 1729 қаулысының  8-9 қағидаларында сатып алуды ұйымдастыру және өткізу бойынша дәрілік 

заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препарат-

тарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық қызмет 

көрсету бойынша тегін медициналық көмектің кепілдің  көлемін көрсетілген біліктілік талаптарына 

сәйкес қатыса алады. 

Тендерлік өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі 08.08.2016 ж. сағат 14:00-ге дейін.   

Тендерлік өтінімдері бар конверттер  08.08.2016 ж. сағат 16:00-де келесі мекенжай бойынша: 

Қызылорда қаласы, Шүкіров к-сі, 7 А үй, 2-қабат, № 11 кабинетте ашылады.

Тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашуға ықтимал өнім берушілер қатыса алады.

Қосымша ақпаратты мына телефондар бойынша алуға болады: 87774547766, 8 (7242) 23-55-17 (112).

Қазақстан  Республика-

сы  Жоғарғы  Сотының  бас-

шы лығы,  судьялары  және 

аппараты  Жоғарғы  Соттың 

судья сы Жаңылсын Баянқызы 

Архароваға анасы Тұрсын Кенжебекқызы 

АРХАРОВАНЫҢ

қайтыс болуына байланысты 

орны толмас қайғысына ор-

тақтасып, көңіл айтады.

7. 18.07.2016 жылғы Атырау облысы мамандандырылған аудана-

ралық экономикалық сотының ұйғарымымен «Жанэль» ЖШС (БСН 

010440001717, заңды мекенжайы: Атырау облысы, Атырау қаласы, 

Канцева  к-сі,  2-үй)  оңалту  рәсімін  қолдану  туралы  азаматтық  іс 

қозғалды.

8. 18.07.2016 жылғы Атырау облысы мамандандырылған аудана-

ралық экономикалық сотының ұйғарымымен «Атаба» ЖШС (БСН 

990640002359, заңды мекенжайы: Атырау облысы, Атырау қаласы, 

Канцева  к-сі,  2-үй)  оңалту  рәсімін  қолдану  туралы  азаматтық  іс 

қозғалды.

9. 18.07.2016 жылғы Атырау облысы мамандандырылған аудана-

ралық экономикалық сотының ұйғарымымен «Ануар-Консьюмерс» 

ЖШС (БСН 030340003139, заңды мекенжайы: Атырау облысы, Атырау 

қаласы, Канцева к-сі, 2-үй) оңалту рәсімін қолдану туралы азаматтық 

іс қозғалды.

10. 18.07.2016 жылғы Атырау облысы мамандандырылған ауданара-

лық экономикалық сотының ұйғарымымен «Группа компаний Атаба» 

ЖШС (БСН 041040005054, заңды мекенжайы: Атырау облысы, Атырау 

қаласы, Канцева к-сі, 2-үй) оңалту рәсімін қолдану туралы азаматтық 

іс қозғалды.

БАНКРОТТЫҚ

14.  Алматы  қаласы  мамандандырылған  ауданаралық  эко-

номикалық сотының 2016 жылдың 15 шілдедегі ұйғарымымен 

«АЛКОН-ВОСТОК»  ЖШС-ін  банкрот  деп  тану  бойынша  іс 

қозғалды.

ТАРАТУ


5. «Кока-Кола Алматы Боттлерс» Бірлескен кәсіпорны жауап-

кершілігі шектеулі серіктестігі (БСН 010140000669) өзінің Шым-

кент қаласындағы Филиалының (БСН 991041001614) қызметін 

тоқтатқаны жөнінде хабарлайды. Наразылықтарыңыз аталған 

хабарландырудың басылымға шыққан күннен бастап  екі ай ішін-

де мына мекенжайда: Алматы қ., Гоголь/Байзақов көшесі, 203/73 

үйде қабылданады. 

6. «Адамбек-Су» су пайдаланушылар селолық тұтынушылар 

кооперативі (БСН 010440006044) өзінің ерікті түрде таратыла-

тыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру 

жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда 

қабылданады: ҚР, ОҚО, Мақтарал ауданы, Қарақай а/о., Қарақай 

елді мекені.  

11. «Каз Кор Полимер» ЖШС (БСН 140540001569) – өзінің 

таратылатындығы туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы ха-

барландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына 

мекенжайда қабылданады: Қазақстан Республикасы, Қызылорда 

қаласы, Қаратоғай, 43 А үй.

13. Успен аудандық әкімдігі осы ауданға қарасты МКМ «Нада-

ровская начальная школа» мектебін жою туралы хабарлайды. 

Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 

екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: 141000, 

ҚР, Павлодар облысы, Успен ауданы, Успенка ауылы, Геринга 

көшесі, 17.

4. Алматы облысы мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының 2016 жылдың 20 шіл-

десіндегі ұйғарымымен «Ақтас жол құрылысы» ЖШС-на қатысты ақтап, құқығын қайтарып беру рәсімі 

бойынша іс қозғалды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішін-

де мына мекенжайда қабылданады: Алматы облысы, Талғар ауданы, Ақтас ауылы. Тел.: 8 (727) 2792318.

2. «АЛТЕЛ» Акционерлік қоға-

мы, БСН 940140000206, «АЛТЕЛ» 

Акционерлік  қоғамының  «АЛ-

ТЕЛ»  жауапкершілігі  шектеулі 

серіктестігіне  қайта  құрылуы 

туралы хабарлайды. Шағымдар 

мен талаптар осы хабарландыру 

жарияланған күннен бастап екі 

ай ішінде келесі мекенжай бой-

ынша: 050012, Алматы қаласы, 

Төле би көшесі, 101, + 7 (727) 

2598120 телефоны бойынша қа-

былданады.

3.  «Roark  engineering»  жауап-

кершілігі  шектеулі  серіктестігінің 

жарғылық капиталының азайтылған-

дығы туралы хабарлама

«Roark engineering» жауапкершілігі 

шектеулі  серіктестігі  (Серіктестік) 

осы хабарлама арқылы Серіктестіктің 

Жалғыз  қатысушының  20.07.2016 

жылғы шешімі бойынша, Серіктестік-

тің жарғылық капиталы 27 788 400 

теңгеге азайтылатындығы жөнінде 

өзінің кредиторларына хабарлайды. 

Азайтылғаннан кейін Серіктестіктің 

жарғылық капиталы 16 100 000 тең-

гені құрайды.

Кез  келген  мәселелер  жөнінде 

Серіктестіктің кредиторлары Серік-

тестіктің  мекенжайы  бойынша  не-

месе келесі телефон нөмірі арқылы: 

+7  (707)  799  84  59  хабарласуына 

болады.


Алматы  облыс­

тық Мәдениет, мұра­

ғат және құжаттама 

басқармасының тіз­

гінін Ақан Әбдуалиев 

ұстағалы мәдениет 

саласының тамырына 

қан жүгіре бастады. 

Жаңа басшының жетекшілі-

гімен өткен баспасөз конферен-

циясы Тәуелсіздіктің 25 жыл-

дығына орай ұйымдастырылған 

«Тарихқа тағзым» атты жыршы-

лар байқауына арналды. Оған ҚР 

Еңбек сіңірген әртісі, «Парасат» 

орденінің иегері, төрт томдық 

«Шаһнама» мен энциклопедия 

кітабын жарыққа шығарған әй-

дік жыршы Алмас Алматов, ха-

лықаралық, респуб ликалық жы-

ршы-термешілер байқауының 

жүлдегері, Ықылас атындағы 

музыкалық халық аспаптары 

мұражайының директоры Ұл-

жан Байбосынова, ҚР Мәдениет 

қайраткері, облыстық мәдени-

ет, архивтер және құжаттама 

басқармасының бөлім басшысы 

Төлеужан Ғұмаров, республи-

калық жыршы-термешілер бай-

қауының жүлдегері, облыстық 

Сүйінбай атындағы филармо-

нияның жеке дауысты әншісі 

Ерболат Шалдыбеков, сазгер, 

Мәдениет қайраткері Жақсылық 

Абрамановтар қатысты. 

Ақан Әбдуалиев келген қо-

нақтарды таныстырып, облыс 

деңгейінде атқарылып жатқан 

мәдени шараларға тоқтала келіп, 

конференциядан кейін өтетін 

жыршы-жыраулар байқауының 

мән-мағынасына тоқталды. Са-

бақтап айтар болсақ, Сыр өңірі 

мен Батыс аймақтарында жы-

раулық мектептердің үлгісі бар. 

Ал, Жетісуда жыраулық үрдіс 

көмескіленіп қалды. Осы үрдісті 

жалғастыру басты мақсатымыз. 

Оған облыс әкімі Амандық Ба-

талов үлкен қолдау көрсетуде. 

Ашылғалы жатқан музыкалық 

мектептің жанынан және музы-

ка колледждерінде Жетісудағы 

жыраулық мектептерді қалып-

тастыру жоспарланып отыр.

– Осы шараға орай облыс орталығында «Тарихқа тағ-

зым» атты республикалық жы-

ршы-жыраулар байқауын өткіз-

гелі отырмыз, – деді басқарама 

басшысы. 

Баспасөз конференциясында 

журналистер қойған сауалдарға 

жауап беріліп, келген меймандар 

атадан балаға жалғасып келе 

жатып жыршы-жыраулық өнері 

жайында игі бастамаға қолдау 

көрсетіп, тұшымды ойларымен 

бөлісті. Сонымен, көрермен-

дер мен қаламгерлер асыға күт-

кен жыршы-жыраулар байқауы 

Байқау

ТАРИХҚА ТАҒЗЫМбасталып, оған жоғарыда аты 

аталған тұлғалар төрағалық етті. 

Сайыста әр талапкер екі шығар-

мадан орындап, оларға 15-20 

минуттан уақыт берілді. 

Байқау шарты бойынша Қа-

бан жырау, Сауытбек, Сүйінбай, 

Үмбетәлі, Кенен, Жамбыл жыр-

ларынан үзінділер орындалды. 

Бояуы өшпеген, ұлттық өнерді 

сақтап, кейінгі ұрпаққа жеткізу 

жолында жыраулардың есім-

дерін халыққа кеңінен насихат-

таған шараның маңызы зор. 

Жетісудағы  жыршылық 

дәстүрді жалғас тыруға, кейін-

гі жас толқынды осы өнердің 

қыр-сырына баулуға орай ұй-

ымдастырылған байқауға ре-

спублика көлемінен 15 жыршы 

келді. Шығыс Қазақстан, Қы-

зылорда, Жамбыл, Қостанай, 

Маңғыстау, Алматы облысы мен 

Алматы, Астана қалаларынан 

келген әр жыршы байқау шар-

тына орай дастандар мен толға-

улар, термелер орындады.

Қазылар алқасының төраға-

сы Алмас Алматов бұл үрдіс 

болашақта біртіндеп қалыпқа 

келеді, Кенен мен Жамбылдың 

өзінен ғана толғау-дастандар 

айтатын сәт туады дейді. 

Әрине,  шара  кемшіліксіз 

өтті дей алмаймыз. Көрермені 

аздау  болған  соң  ба  жырла-

улардың  шабыты  да  бәсең-

деу болып, кейбір жыршылар 

орындап тұрған толғауларының 

сөзінен жаңылып қалды. Әй-

ткенмен,  Жетісудағы  айтулы 

тұлғалардың шығармаларын әр 

өңірден келген жыршылар өз 

өңірлерінің мақамдарына салып 

толғағанда, залдың іші түрлі 

құстардың әуезіне ұласқандай 

әсер қалдырды. Әсіресе, Қызы-

лорда облысынан келген жыр-

шы Ерсейіт Әлиевтің Сүйінбай 

Аронұлының «Бөрілі менің бай-

рағым» толғауын және бүгінгі 

қоғамда жегіқұртқа айналған 

жемқорлық жайлы тойымсыз 

пенделердің күнә үстіне күнә 

жамап, ананың балаға деген ма-

хаббатының мазаққа айналуы, 

сабыр мен сабырсыздықтың, 

имандылықтың ұшқыны жай-

лы айтқан толғауы көрер менді 

бейжай қалдырмады. Десек те, 

жыршылардың Сүйінбай мен 

Жамбылдың «Жақсы мен жа-

ман», «Бөрілі байрақ», «Ақын-

дарға арнау» толғаулары жиі 

қайталанып жатты. 

Жетісу аспанын жырға бөле-

ген жыршылар байқауында бас 

бәйге – 400 мың теңгені Астана 

қаласынан келген Дина Нұрбае-

ва иеленсе, бірінші жүлде – 300 

мың теңгені тараздық Жұлдыз 

Искаков, екінші орын – 200 мың-

ды Астана қаласынан Зульфия 

Баймурзаева  мен  сыр  елінен 

келген Ерсейіт Әлиев, үшінші 

бәйге – 100 мыңды маңғыстау-

лық Нұрым Асқанов пен Алма-

ты облысынан қатысқан Рауан 

Әбілбаев пен Данияр Рақымбай 

қанжығасына байлады. Қалған 

жыршылар арнайы қаржылай 

сыйлықтарға ие болды.Ақан ӘУДУАЛИЕВ, 

Алматы облыстық 

Мәдениет, мұрағат және 

құжаттама басқармасының 

басшысы: 

Биыл Қазақстанның барлық 

аймағында Тәуелсіздіктің 25 

жыл дығына орай үлкен айтулы 

іс -шаралар өтуде. Бұл қуанар лық 

жағдай, қазақта «Қайран 25» 

деген сөз бар. Сол 25 жылдың 

ішінде не жасалды деген сауалға 

орай, Елбасы тапсырмасымен 

25 жылдықты кең көлемде атап 

өтудеміз. Жетісу өңірінің мәде-

ниет саласы аудандар мен қа-

лаларда, елді мекендерде бүгінге 

дейін 2000-ға жуық шара өт-

кізді. Соның бір көрінісі «Тарихқа 

тағзым» айдарымен басталып 

жатқан бірнеше үлкен шара. 

Райымбек ауданында «Көркем-

сөз» оқу шеберлерінің байқауы 

өтті, одан кейін «Қылқалам» 

шеберлерінің байқауы мәресіне 

жетіп, енді міне «Жыршылар» 

байқауына жалғасты. Айта ке-

тейін, бұл бастама облыс әкімі 

Амандық Баталовтың тікелей 

қолдауымен өтуде. Бастапқыда, 

байқауды тек облыстық деңгей-

де өткізсек деп ойлап, артынша 

ойластыра келе республикалық 

деңгейге көтердік.

Алмас АЛМАТОВ, 

ҚР Еңбек сіңірген әртісі, 

«Парасат» орденінің иегері, 

профессор, жырау:

Ежелгі Жетісу өлкесі – киелі 

мекен. Сондықтан, қазақтың 

әрбір өлкесінде өшпес тарих, 

мың жылдық мұра, жүз жыл-

дық мәдениет атадан балаға 

үзілмей аман жетті. Жетісу 

өлкесіндегі фольклорлық-музы-

калық мәдени мұра кешегі ХХ 

ғасырдағы жыр өкілдері Кенен 

Әзірбаев,  Жамбыл  Жабаев, 

оның арғы жағындағы Сүйінбай 

тағы басқа да жыршы-жырау-

лардан қалған ұлан-ғайыр мол 

мұра. саяси-әлеуметтік тарихи 

кезең белдеуінен өтіп, бүгінгі 

ұрпақтың үлесіне тиді. Қан-

шама миллиондаған жыр жолы 

бізге жетті. Қазақта тек қана 

батырлық жыр дастандардың 

өзі  500-ден  астам.  Олардың 

барлығы жыр, ән, күй болып 

атадан балаға жалғасты. Сол 

мұраны тірілтіп, осындай ша-

раны ұйымдастырып отырған 

азаматтардың барлығына үл-

кен алғысымызды айтамыз.

Ұлжан БАЙБОСЫНОВА, 

Халықаралық, 

республикалық 

жыршы-термешілер 

байқауының жүлдегері, 

Алматы қаласының 

Ықылас атындағы 

музыкалық халық 

аспаптар музейінің 

директоры: 

Мәдениет басқармасының 

қолдауымен ұйымдастырылып 

отырған  «Тарихқа  тағзым» 

атты  республикалық  жыр-

шылар байқауы үлкен баста-

ма.  Кеше  ғана  біздер  Қазақ 

хандығының  550  жылдығын 

атап өттік. Енді жыраулық 

өнер жалғасын табуда. Жырау-

лық өнердің майталмандары 

мемлекеттік  тұлға  ретінде 

қалыптасқаны бізге тарихтан 

белгілі. Жыраулар әрқашан қа-

зақтың рухани көшбасшысына 

айналды. Осындай үлкен өнер 

тоқтап қалмай, сабақтасуы 

тиіс. Айтыс өнері биік деңгейге 

көтеріліп,  жыраулық-жыр-

шылық өнер кенжелеп қалға-

ны  рас.  Енді  жыраулардың 

да  тарих  сахнасына  қайта 

көтерілетін кезеңі келді. Жы-

раулар өмірдің жақсысы мен 

жаманын жырына арқау ете 

отырып, келешек ұрпаққа тәр-

бие беруде үлкен рөл атқарды. 

Былтыр  Алматы  қаласында 

«Ұлы дала жыршылары» бай-

қауы  өткен  болатын.  Оның 

атауы  «Жыр  қанатындағы 

тарих» деп аталды. Міне, сол 

әдемі шараның Талдықорғанда 

жалғасуы қуанарлық жағдай. 

Бұл  үлкен  бастаманы  қол-

дап отырған облыс әкімдігіне 

рақмет айтамыз.

А.МҰХАМАДИ,

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ8

№81 (2859)

26 шілде 2016

zangazet@mail.ru

Орайы келген әңгіме

АЙМАҚ


Қазының іш тарта сөйлеп, жылы 

қабақ танытуын басқаша жоритын 

азаматтар да бар. «Екінші тарапты 

ықыласпен тыңдады, сөзін бөлген 

жоқ, жылы сөйледі, маған дұрыс көңіл 

бөлмеді» деген мағыналас шағым­

дардың түсуі сөзімізге дәлел. Ал, кез 

келген жағымсыз пікір сот беделі не 

нұқсан келтіретіндіктен біз сот оты­

рыстарында барынша бейтарап бо­

луға тырысамыз. Біздің іске қатыс ты 

көңіл­күйімізді білдіруге, тараптарға 

қандай  да  бір  жылылық  танытуға 

қақымыз  жоқ.  Дегенмен,  туабітті 

мінезді өзгерту қиын. Сот отыры­

сында да, ортада да өзімді барын­

ша қарапайым ұстауға тырысамын. 

Меніңше, халыққа қаншалықты жақын 

болсаң, соншалықты халық сенімнен 

шығасың. Әрине, судьялық қызметтің 

өз жауапкершілігі, талабы бар, оның 

шеңберінен аттамаймыз. Мінезімнің 

ашықтығы менің төрелік айтуыма, 

әділ шешім шығаруыма еш кедергі 

келтірмейді.  Жалпы,  мына  өмірде 

судья боласың ба, басқа лауазымды 

қызмет атқарасың ба, ең бірінші, адам 

боп қалу – міндет. Әркім өзге жұрттан 

артық емес екенін ұмытпағаны жөн.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образование
2015 -> Сұхбат 5-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы Ойталқы АҢдатпа
2015 -> АҢдатпа 6-бет 3-бет
2015 -> Соңы 8-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы АҢдатпа
2015 -> Сапасын дамыту жолдары
2015 -> Ж. Тәшенов Хрущев үшін неге ұялды?
2015 -> Ж. Бірегей тұлға Қапез Қожахметов, Мағжан Садыханұлы
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды

жүктеу 0.59 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет