Ақылы оқу туралы Келісім-шарт Алматы қ. 20 жжүктеу 113.22 Kb.
Pdf просмотр
Дата27.03.2017
өлшемі113.22 Kb.

 

Ақылы оқу туралы Келісім-шарт 

 

Алматы қ. 

               «___» ____________20__ж. 

 

Ә.  Қастеев  атындағы    Алматы  бейнелеу  ӛнері  және 

техникалық  кӛркемдеу  мектебі        (бұдан  әрі  БӚТКМ) 

атынан Директор  Х.Ә. Есенова  және №_____, __________ 

мектеп  оқушысы  _______________________  ата-анасы 

(немесе  заңды  ӛкілдері,  қамқоршылық  туралы    №____, 

«____» 

___________ж. куәлік) 

азамат 


(ша) 

________________________________, 

жеке 

куәлік 


№_____________ ҚР  ІІМ    «___» ___________ ж. берілген, 

бұдан әрі «Ата-ана» екінші жағынан тӛмендегі осы Келісім-

шартты бекітті:                                                                                         

   


 

 

1. Шарттың  мәні 

1.1  БӚТКМ    осы  Келісім-шарттың  шарттық  келісіміне 

сәйкес,  ҚР-ның    27.07.2007ж.  №319-  III  «Білім  туралы» 

Заңымен,  қосымша  жетілдіру  шарттары  бойынша,  БӚТКМ  

оқу  жоспарлары  және  бағдарламаларымен  реттелген 

қосымша  білім  берудің  мемлекеттік  стандарттарымен 

бекітілген  қосымша  даму  тараптарына  толығымен  сәйкес 

келетін бастаушы кӛркем білім беруге міндеттенеді.  

1.2    Ата-анасы    тапсырады,  ал  БӚТКМ  20___ж.  «___» 

____________-нен  20___ж.  «___»  _______________  дейін 

оқытудың  берілген  формасына  сәйкес    барлық  дисциплин 

бойынша оқушылардың оқу бағдарламасын толық  меңгеруі 

үшін  келесі  пәндер  бойынша  оқу  жоспарын  орындауға 

міндеттенеді: 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

_________________________________________ 

   

1.3  БӚТКМ    осы  Келісім-шарттың    1.1  тармағына  сәйкес орындалатын жұмыстар:  

 –   сапа және кәсібилік: 

 – 

оқушылардың жан-жақты 

қызығушылығы 

мен  

талаптарын дамыту.     

2.Тараптың  міндеттері 

2.1  Ата-ананың  міндеті : 

 1) оқу жоспарын орындау барысында  тағайындалған сабақ 

кестесі  бойынша  баланың    БӚТКМ-не    уақытылы  келуін 

қадағалау; 

 2)  баланы  қажетті  құралдармен  және  материалдармен 

қамтамасыз ету; 

 3)  БӚТКМ-не  білім  беру  қызметтері  үшін  әрбір  оқу 

кварталының  бірінші  айының  10-шы  күнінен  кешіктірмей 

уақытылы тӛлем-ақы тӛлеу;   

 4)  «БӚТКМ    туралы  Ереже»  және  ішкі    Ереже  шарттарын 

сақтау; 


 5) ата-аналар жиналыстарына қатысу; 

 6)  оқушының  сабаққа  келуіне  кедергі  келтіретін  себептері 

туралы  әкімшілікті  алдын-ала  жазбаша  түрде  (ауру, 

демалыс, сессия, шетелге кету) ескерту; 

 7)оқушының 

уақытша 


сабаққа 

келмеуінен 

кейін  

денсаулығы  жайындағы  мемлекеттік  емдеу  мекемесінің куәлігін (анықтама қағазын) беру; 

 8)  оқушылар  даярлығының  ажырамас  бӛлігі  болып 

табылатын  тәжірибенің  арнайы  нысандарына  және 

түрлеріне  (мұражайлық  ,  кӛрмелік,  пленэр,  мастер 

сыныптар)  кететін  шығындарды  қосымша  тӛлеу.  Бұл 

шығындардың  мӛлшері  тәжірибе  базаларымен  бекітілген 

шарттармен анықталады. 

 

  

Договор о платном обучении 

 

г. Алматы  

 

                         "___"__________ 20__ г.  

Государственное  коммунальное  казенное  предприятие  Комплекс 

«Школа  изобразительного  искусства  и  технического  дизайна 

имени  А.Кастеева»  в  лице  Директора  Есеновой  Х.А.,  с  одной  

стороны,  и  гражданин  (ка)  ___________________________ 

________________________________,  удостоверение  личности 

№___________,  выдано  _______РК  от  «___»_____________ 

_______г.,  родитель  (или  иные  законные  представители, 

свидетельство об опекунстве №_______ от «___»_____________г.) 

ученика(цы)  _____________________,  средней  школы  №____  

_____________________,  именуемый  в  дальнейшем  "Родитель",  с 

другой 


стороны, 

заключили 

настоящий 

Договор 


о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.  КГКП  Комплекс  ШИИТД  в  соответствии  с  условиями 

настоящего  договора  принимает  на  себя  обязанности  по 

предоставлению 

начального  художественного  образования 

несовершеннолетнему  лицу, указанному в  преамбуле  настоящего 

Договора, 

в 

полном соответствии 

с 

установленными государственными  стандартами  дополнительного  образования, 

требованиями  дополнительного  развития,  регламентированными 

Законом  РК  от  27.07.2007г.  №  319-III  "Об  образовании", 

учебными планами и программами КГКП Комплекс ШИИТД. 

1.2.  Родитель  поручает,  а  КГКП  Комплекс  ШИИТД  обязуется  с 

«___» ____________ 20____г. по  «____» ______________20____г. 

выполнить  учебный  план  по  всем  дисциплинам  согласно 

установленной  формы  обучения  и  полноценного  усвоения 

учащимися учебной программы: 

_________________________________________________________

___________________________________________________ 

_________________________________________________________

___________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

1.3.  Работы,  выполняемые  КГКП  Комплекс  ШИИТД  в соответствии с пунктом 1.1. настоящего договора, отвечают таким 

требованиям как: 

-качество и профессионализм; 

-развитие разносторонних интересов и способностей учащихся. 

 

2.Обязанности сторон 

2.1 .Родитель обязуется: 

1) на время выполнения учебного плана обеспечить посещаемость 

ребенком  занятий  в  КГКП  Комплекс  ШИИТД,  согласно 

утвержденному расписанию. 

2)  обеспечить  ребенка  необходимыми  для  учебы  средствами  и 

материалами; 

3) 


С

воевременно,  не  позднее  10  числа  первого  месяца  каждого 

учебного квартала, оплачивать предоставляемые образовательные 

услуги КГКП К,омплекс  ШИИТД. 

4)  Соблюдать  "Положение  об  КГКП  Комплекс    ШИИТД"  и 

Правила внутреннего распорядка. 

5)  Присутствовать на родительских собраниях. 

6)  Письменно  предупреждать  администрацию  о  причинах, 

препятствующих  посещению  учащимся  занятий  (отпуск,  сессия, 

выезд за границу, болезнь). 

7)  после  временного  отсутствия  предоставлять  удостоверение 

(справку)  специализированного  лечебного  учреждения  о 

состоянии здоровья учащегося. 

8)  дополнительно  оплачивать  затраты  на  специальные  формы  и 

виды  практик  (музейная,  выставочная,  пленэр,  мастер-классы) 

являющихся  неотъемлемой  частью  подготовки  учащихся. 

Размеры этих расходов определяются заключенными договорами 

с базами практик. 

 

 


 2.2 БӚТКМ міндеті: 

1)  осы  шартты    жасар  алдында  Ата-аны  білім  мекемесінің 

жарғысымен, білім  беру  қызметін  жүргізу  құқына  берілген 

лицензия, ішкі еңбек тәртіп ережесе және басқа нормативтік 

құқықтық актілермен, сонымен қатар оқу-тәрбие жүйесінің 

негізгі құжаттарымен таныстыру. 

  2)  БӚТКМ  Ережелеріне  сәйкес  осы  Келісім-шарттың 

барлық міндеттерін толық орындау

  3)  оқу  жоспары  және  оқу  бағдарламасымен  белгіленген 

жұмыстарды бекітілген кӛлемде және уақытылы орындау; 

  4)    тиісті  нормаларға  сәйкес  оқушының  оқу  жүктемесін 

және  сабақтың  ӛту  тәртібін  анықтау,  оқудың  салауатты 

және қауіпсіз ӛтуін жасау,   

 5)  БӚТКМ  Ережелеріне  сәйкес  оқушының  оқудың  негізгі 

курсыты  аяқтағаны  туралы  куәләндірітн  барлық  тиісті 

құжаттарды Ата-анаға беру. 

2.3 БӚТКМ  құқылы: 

1) Ата-анадан және оқушыдан нағыз Келісімшарттқа сәйкес 

адал  және  міндетін  уақытында  және  БӚТКМ  ішкі  тәртіп 

ережесін орындауды талап ету, сонымен қатар оқу тәртібін 

сақтау, оқытушыларға , мектеп қызметкерлеріне және басқа 

оқушыларға сыпайы қатынаспен қарау; 

2)  оқушыдан  БӚТКМ  мүліктеріне  ұқыпты  қарауды  талап 

ету,  БӚТКМ  барлық  белгіленген  компьютер  және  басқа 

техникамен , станоктармен жұмыс жасау ережелерін сақтау; 

3)  оқушылардың  оқудағы    жетістіктері  үшін  марапаттау 

(үздік  үлгерімі  үшін  грантқа  ұсыну),  сонымен  қатар  оқу 

тәртібін,  ішкі  тәртіп  ережесін  бұзғаны  үшін  тәртіптік 

жазалар  қолдану;  емтихандық  қаралымға  жұмыстарын 

себепсіз  орындамаған  оқушыларға,  сонымен  қатар  оқу 

бағдарламасының  талаптарына  сай  емес  жұмыстары  үшін 

педагогикалық  кеңестің  шешімімен  оқушыларға  қайта 

тапсыруға  мүмкіндік  беріледі  (1  пәннің  қайта  тапсыру 

бағасы  - 500 теңге).           

4)  Ӛндірістік  қажеттілікке  байланысты  мектеп  әкімшілік 

сабақтарды тоқтатуға құқылы.  

 

 

  

 

                                                                                                                  3. Оқу үшін төлемнің құны және есеп айырысу тәртібі 

3.1.Оқушының  оқуы  үшін  Ата-анасы  БӚТКМ-не  оқу 

жоспарының орындалу кӛлеміне сәйкес талап етілетін ақша 

сомасын 3.2, 3.3 тармағына  сәйкес  Ата-аналар  журналдағы 

сабаққа қатысу белгілеріне қарамастан тӛлеуі тиіс.  

Мұғалімдер Кеңесі Ата-аналар тек келес ьүі жағдайда ғана 

оқу  тӛлемінен  босатылатыны  туралы  шешімді  қабылдауға 

құқылы:  

–  оқушының  стационарда  емделіп  жатқаны  және  оны 

дәлелдейтін құжаты болған жағдайда; 

– оқушы Қазақстаннан басқа елге шұғыл кеткен жағдайда. 

Тӛленетін  сома  БӚТКМ  кассасына  ақшалай  түрде 

қабылданады.  Осыдан  кейін  кіріс-кассалық  ордері  және 

фискальді түбіртек қағазы беріледі. 

3.2.  «БӚ»  және  «ТД»  бӛлімінің  I,  II,  III,  IV  сатыларының 

оқушылары  үшін  оқу  тӛлем-ақысы  аптасына  9-13  сағат 

есебінен айына - 10 000 (он мың ) теңгені құрайды, квартал 

жиыны  –  30 000 (отыз мың)  теңге. Нақты  келісім-шарттың 

3) т.т. 2.1. т-на сәйкес, тӛлем-ақы алдын-ала тӛлеу шартына 

байланысты әрбір кварталға уақытылы тӛленеді. 

3.3.  Егер  осы  Келісім-шарт  екі  тараппен  әр  айдың  25-ші 

жұлдызына дейін жасалса, Ата-ана сол ай үшін оқу құнның 

100 

%

 тӛлейді. 3.4.  Осы  Шарт  айдың  25-ші  жұлдызынан  кейін  жасалған 

жағдайда тӛлену келесі айдан бастап жүргізіледі. 

3.5.  Қ.Р.  «Білім  туралы»  Заңына  сәйкес  келесі  санаттағы 

тұлғалар үшін жеңілдік белгіленеді:  

– жетім балалар үшін – құнның 100%; 

2.2. КГКП Комплекс  ШИИТД обязуется: 

1)  при заключении настоящего Договора ознакомить  Родителя с 

Уставом  организации  образования,  лицензией  на  право  ведения 

образовательной деятельности, правилами внутреннего трудового 

распорядка  и  другими  нормативными  правовыми  актами, 

регламентирующими порядок приема в организации образования, 

а  также  основными  документами  по  организации  учебно-

воспитательного процесса. 

2)  полностью  выполнять  все  условия  настоящего  Договора 

согласно Правилам КГКП Комплекс  ШИИТД; 

3)  выполнять  работы  в  установленном  объеме  и  в  срок, 

определенные учебным планом и утвержденной программой; 

4)  определить  объем  учебной  нагрузки  и  режим  занятий 

учащегося  с  перерывами  в  соответствии  с  существующими 

нормативами, создать здоровые, безопасные условия обучения

5) предоставить Родителю все  документы, свидетельствующие об 

окончании  учащимся  основного  курса  обучения  согласно 

правилам   КГКП Комплекс  ШИИТД.  

2.3.  КГККП Комплекс ШИИТД вправе: 

1)  требовать  от  Родителя  и  обучающегося  добросовестного  и 

надлежащего  исполнения  обязанностей  в  соответствии  с  

настоящим  Договором  и  правилами  внутреннего  распорядка 

КГКП  Комплекс  ШИИТД,  а  также  соблюдения  учебной 

дисциплины,  корректного  и  уважительного  отношения  к 

преподавателям, сотрудникам и иным учащимся; 

2)  требовать  от  учащегося  бережного  отношения  к  имуществу 

КГКП Комплекс ШИИТД, соблюдения всех установленных КГКП 

Комплекс  ШИИТД  правил  работы  с  компьютерной  и  другой 

техникой, станкам; 

3)  осуществлять  поощрение  учащегося  за  успехи  в  учебной 

деятельности (предоставление гранта за отличную учебу), а также 

применять меры дисциплинарного воздействия  за нарушение им 

учебной  дисциплины,  правил  внутреннего  распорядка.  В  случае 

не  предоставления  на  экзаменационные  просмотры  работ 

учащимся  без  уважительной  причины  а  так  же  не  соответствия 

уровня  работ  требованиям  учебной  программы,  решением 

педагогического  совета  учащемуся  предоставляется  возможность 

пересдачи (стоимость пересдачи 1-ой дисциплины 500 тенге).    

 

4)  администрация  школы  имеет  право  принимать  решения  об отмене занятии по производственной необходимости.

 

 3.  Стоимость оплаты за обучение и порядок расчетов 

3.1.  За  выполненные  работы,  Родитель  выплачивает  КГКП 

Комплекс ШИИТД денежную сумму, установленную п.п. 3.2., 3.3. 

вне зависимости от содержания табеля посещаемости учащегося в 

период  учебного  процесса.  В  Исключительных  случаях 

педагогический Совет вправе принять  решение об освобождении 

Родителя от платы за обучение в связи с: 

нахождением учащегося 

на 


стационарном 

лечении, 

подтвержденным соответствующим документом; 

- со срочным выездом учащегося на учебу за пределы РК. 

Оплачиваемая  сумма  вносится  наличными  в  кассу  КГКП 

Комплекс  ШИИТД  с  выдачей  корешка  приходно-кассового 

ордера и фискального чека. 

3.2.  Стоимость  обучения  для  учащихся    I,  II,  III,  IV    ступени 

отделений «ИЗО» и «ТиД» составляет 10 000 (десять тысяч) тенге 

в месяц  из  расчета  9-13 часов в  неделю,    итого в квартал  30  000 

(тридцать  тысяч)  тенге.  Оплата  производится  на  условиях 

предоплаты за каждый квартал в сроки, установленные пп.3) п.2.1. 

настоящего договора. 

3.3.  Если  настоящий  Договор  подписан  двумя  сторонами  до  25 

числа  текущего  месяца,  то  Родителем  оплачивается  100% 

стоимости обучение текущего месяца. 

 3.4.  В  случае  подписания  настоящего  Договора  после  25  числа 

текущего  месяца,  оплата  за  обучение  производится  со 

следующего месяца. 

3.5. 


В  соответствии  с  Законом  РК  "Об  образовании" 

устанавливаются льготные ставки для следующих категорий лиц: 

-сироты - бесплатно; 


–  зейнеткерлер  мен  I-II  топ  мүгедектерінің  балалары 

мүгедек балалардың ӛздері үшін де -  құнның 100

%;

 

– қамқорлыққа алынған балалар үшін – құнның 100%

–  екі  және  одан  да  кӛп  балалары  БӚТКМ-де  оқитын отбасылар – 1-ші баласы үшін тӛлем – 10 000тг.  кӛлемінде, 

2-ші және кейінгілері үшін – 9 000 теңге. 

3.6. 

 

Егер оқушы оқу кезеңі барысында БӚТКМ-де сабаққа қатыспаса  немесе  арықарай  БӚТКМ-де  оқудан  бас  тартса, 

ағымдағы  оқу  кварталына  алдын-ала  тӛленген  соммасы 

кайтарылмайды. 

Айрықша 


жағдайларда 

ғана 


Педагогикалық  кеңес  Ата-ананы  баласы  сабаққа  келмеген 

уақыттарында  тӛлем-ақыдан  босату  туралы  шешім 

қабылдауға  құқылы,    бұл  оқушының  сабаққа  қатыспаған 

себебі  немесе арықарай БӚТКМ-де оқудан бас тартқаны; 

-  оқушының  ұзақ  мерзімде  стационарлық  емделуде  болып, 

тиісті құжатпен расталса ғана іске асады; 

- оқушының жетел түрде КР тыс кетуі. 

3.7.  Нағыз  Келісімшарттың  3.2  т  белгілегген  Оқу 

тӛлемақысы  бағасы  ӛзгерген  кезде  осы  Келісімшартқа 

қосымша тіркеледі. Оқу-тӛлем ақысының ӛсуі, еңбек тӛлем-

ақысының  және  инфляция  индексінің  қатысы  білім  беру 

шығынының жалпы кӛлемінің ӛсуінен аспауы тиіс. 

            

 

4. Тараптардың жауапкершілігі 

4.1.  Тараптар 

ӛздеріне 

жүктелген 

міндеттемелерді 

орындамағаны  немесе  тиісті  емес  дәрежеде  орындағаны 

үшін  осы  Келісім-шартқа  және  ҚР-ның  заңына  сәйкес 

жауапкершілікке тартылады. 

     

5. Келісім-шартты бұзу жағдайлары 

  5.1.  Осы  Келісім-шарттың  күші  келесі  жағдайларда 

тоқтатылады: 

1). Тараптардың ӛзара келісімі бойынша; 

2). Келісім-шарттың белгілінген мерзімі аяқталғанда;  

3). Мектеп жойылған жағдайда;  

4).Ата-аналар  жағынан  оқушының    мектепке  баруына 

кедергі  келтіретін  себеп  туындаған  жағдайда  (кӛшіп  кету, 

созылмалы ауру және т.б); 

5). Оқушылар БӚТКМ-нің Ережесі мен ішкі тәртібін бұзған 

жағдайда; 

6).Ата-ана  осы  Келісім-шартта  кӛрсетілген  міндеттердің 

бұзылуына жол бергенде;  

7). ҚР-заңымен кӛзделген жағдайда;  

5.2. Егер Ата-ана БӚТКМ-ін Келісім-шартты бұзу себептері 

туралы  бір  айдан  кешіктірмей  жазбаша  түрде  ескертсе, 

арызға сәйкес оқу үшін аванс тӛлеген жағдайда Мұғалімдер 

Кеңесінің шешімімен қайта есептеу жүзеге асырылады. 

5.3.  Екі  жақтан  келісілген  Келісімшарт  бұзылуы    БӚТКМ 

директорының  бұйрығының негізі болып табылады.  ЕСКЕРТУ:  БӚТКМ  тарапынан  Келісім-шарт  бұзылған 

жағдайда  ғана  оқудың  тӛлемақасы  қайта  есептеліп  ақша 

қаражаттары  қайтарылады.  Қайта  есептеу  тек  соңғы  айға 

ғана  жүргізіледі.  Егер  оқушы  «Бейнелеу  ӛнері  және 

техникалық  кӛркемдеу»  бӛлімінен  «Клубтық  қызмет» 

бӛліміне 

ауысқан 

жағдайда 

оқу 

тӛлем-ақысы қайтарылмайды. 

                                 

 

 

 

6. Дауларды шешу 

6.1.Осы  Келісім-шартты  орындау  немесе  түсіндірумен 

байланысты  туындайтын  кез  келген  келіспеушіліктер  мен 

даулар  тараптардың  талқылау  жүргізу  жолдарымен 

шешіледі. 

6.2. Дауларды талқылау және келіссӛздер жүргізу жолымен 

реттеуге  қол  жеткізу  мүмкін  болмаған  жағдайда,  олар  ҚР 

ның заңына сәйкес шешілуі тиіс. 

-дети пенсионеров и инвалидов и сами дети инвалиды I-II группы 

- бесплатно

;

 

-дети, находящиеся под опекой и попечительством – бесплатно; -семьям,  где  2  и  более  детей  обучаются  в    КГКП  Комплекс 

ШИИТД  –  10  000тг.  за  1  ребенка  и  9  000тг.  за  второго  и 

последующих детей. 

3.6. 


 

В  случае,  если  учащийся  в  период  учебного  процесса  не 

посещает занятия в КГКП Комплекс ШИИТД или отказывается от 

дальнейшего  обучения  в  КГКП  Комплекс  ШИИТД,  сумма 

предоплаты, уплаченная за текущий учебный квартал, возврату не 

подлежит.  В  исключительных  случаях  Педагогический  Совет 

вправе принять решение об освобождении Родителя от оплаты за 

пропущенные  занятия,  если  причина  непосещения  учащимся 

занятий  или  отказа  от  дальнейшего  обучения  в  КГКП  Комплекс 

ШИИТД связана с: 

  - длительным нахождением учащегося на стационарном лечении, 

подтвержденным соответствующим документом; 

- срочным выездом учащегося за пределы РК. 

3.7.  В  случае  изменения  стоимости  обучения,  установленного  п. 

3.2. настоящего Договора составляется дополнение к настоящему 

Договору.  Увеличение  стоимости  обучения  не  может  превышать 

роста расходов на оплату труда и индекса инфляции в отношении 

к общему объему расходов на обучение. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или 

ненадлежащее  исполнение  возложенных  на  них  обязательств  по 

настоящему  Договору  в  соответствии  с  законодательством 

Республики Казахстан. 

 

5. Условия расторжения Договора 

5.1.  Действие  настоящего  Договора  прекращается  в  следующих 

случаях: 

1). По взаимному согласию Сторон;  

2). В случае истечения установленного срока действия Договора; 

3). Ликвидации школы; 

4). По инициативе Родителя (в одностороннем порядке) - в случае 

возникновения  обстоятельств,  препятствующих  дальнейшему 

посещению  КГКП  Комплекс  ШИИТД  учащимся  (переезд, 

продолжительная болезнь и т.п);  

5).  Допущения  учащимся  нарушения  Правил  и  внутреннего 

распорядка  КГКП Комплекс  ШИИТД;    

6).  Допущения  Родителем  нарушения  условий  настоящего 

Договора; 

7).  В  случаях,  предусмотренных  законодательством  Республики 

Казахстан. 

5.2.  Если  Родитель  не  менее  чем  за  30  календарных  дней 

письменно  предупредил  администрацию  КГКП  Комплекс 

ШИИТД о расторжении настоящего договора, то Педагогический 

совет вправе своим решением  осуществить  перерасчет денежных 

средств уплаченных авансом за обучение. 

5.3.  Моментом  прекращения  договорных  отношений  между 

сторонами 

является 

издание 


соответствующего 

приказа 


руководителем ШИИТД. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Возврат  денежных  средств  КГКП  Комплекс 

ШИИТД  осуществляет  только  в  том  случае,  если  причиной 

расторжения  настоящего  Договора,  явилось    нарушение  КГКП  

Комплекс  ШИИТД  своих  договорных  обязательств.  Перерасчет 

производится  только  за  последний  месяц  обучения.    В  случае 

перевода учащегося из отделения «Изобразительного искусства и 

технического  дизайна»  в  отделение  «Клубная  деятельность» 

возврат денежных средств не производится.  

6. Разрешение споров 

6.1.  Любые  разногласия  и  споры,  возникающие  в  связи  с 

исполнением 

или 


толкованием 

настоящего 

Договора, 

разрешаются Сторонами путем переговоров. 

6.2. В случае невозможности достижения урегулирования споров 

путем  переговоров,  они  подлежат  разрешению  в  соответствии  с 

законодательством Республики Казахстан. 


 

 

  

 

7. Басқа да жағдайлар 

 7.1. 

Осы 


Келісім-шарттың 

ӛзгертулерінің 

және 

толықтандыруларының  күші  тек  ғана  олар  жазбаша  түрде жасалған  және  оған  Тараптар  қол  қойған  жағдайда  іске 

асады. 


 7.2.  Тараптардың  ешқайсысы  ӛзінің  осы  Келісім-шарт 

бойынша  құқықтарын,  міндеттерін  үшінші  тарапқа  оған 

екінші Тараптың келісімісіз беруге құқылы емес. 

 7.3.  Осы  Келісім-шартқа  қол  койылған  жағдай  Ата 

аналардың  БӚТКМ  Жарғысына  тіркелген  нормаларымен 

танысып келіскені туралы куәлендіреді. 

7.4. Тараптар ӛкілеттілік берген тұлғалармен  қол қойылған 

осы  Келісім-шартқа  қосымша  келісімдер  Келісім-шарттың 

ажырамас бӛлігі болып табылады. 

 7.5.Осы  Келісім-шарт  оған  Тараптар  қол  қойған  күннен 

бастап  күшіне  енеді,  және  Тараптардың  осы  Келісім-шарт 

бойынша  ӛз  міндеттемелерін  толық  орындағанға  дейін 

күшінде болады. 

 7.6.  Осы  Келісім-шарт  екі  данадан  жасалған  және  әр 

тарапқа  бір-бірден  беріледі.  Екі  данасы  да  бірдей  заңдық 

күшке ие.  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

8. Тараптардың мекен-жайлары 

  

Ә. Қастеев атындағы БӚТКМ   Қазақстан Республикасы, 050026 

Алматы қ, Ауэзов кӛшесі, 38а 

 

 

Директор:                              

_______________ Х. Есенова 

        (қолы) 

 

М.П.                                                       Ата-ана  

Қазақстан Республикасы 

Алматы қ. _______________ 

________________________ 

тел. № __________________ 

 Ата-ана  

_________________________ 

(аты-жӛні) 

 

_________________________ (колы) 

 

 7. Прочие условия 

7.1.  Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору 

действительны в том случае, если они совершенны в письменной 

форме и подписаны Сторонами. 

7.2.  Ни  одна  из  Сторон  не  вправе  передавать  свои  права, 

обязанности  по  настоящему  Договору  третьей  стороне  без 

предварительного письменного согласия на то, другой Стороной. 

7.3.  Подписание  настоящего  договора  свидетельствует  об 

ознакомлении  и  согласии  Родителя  с  нормами,  закрепленными  в 

Положении о  КГКП Комплекс ШИИТД. 

7.4.Дополнительные 

соглашения  к  настоящему  Договору, 

подписанные  уполномоченными  лицами  Сторон,  являются  его 

неотъемлемой частью. 

7.5.Настоящий  Договор  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания 

сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору. 

7.6.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах  –  по 

одному  для  каждой  из  Сторон.  Оба  экземпляра  имеют 

одинаковую юридическую силу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Адреса сторон 

 

 ШИИТД им. А. Кастеева 

Республика Казахстан, 050026 

г.Алматы, ул. Ауэзова, 38а 

 

 Директор 

 

________________ Х. Есенова          (подпись) 

 

М.П.                                                          Родитель 

Республика Казахстан, 

г. Алматы, ул. _______________ 

____________________________ 

тел. № _____________________ 

Родитель 

____________________________ 

                      (Ф.И.О)  

____________________________ (подпись) 

 


жүктеу 113.22 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет