«АҚылдың ТҮбі қҰт болар»жүктеу 0.98 Mb.
Pdf просмотр
бет7/11
Дата09.01.2017
өлшемі0.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Дүйсен ҚАСЕЙІНОВ, 

Халықаралық ТҮРКСОЙ 

ұйымының Бас хатшысы

Қазақтың кегін қуған ең.

Ұлы даланың ұланы

Ұлық боп туған, 

Түрік боп туған – 

Тұрсынбек.

Аралап – 

Асыл қойнауды, 

Сүюші едің жайлауды.

Қиын бір түскен – 

Кезіңді аға к рдім,

Қара балтадай қайраулы.

Бұл жалғанның жарлығына бағынып, 

Алты Алаштың 

Алатауынан табылып, 

Сарыарқаңды мәңгі сағынып, 

Қызыға қарап,

Астанасына – 

Азат күн.

Жатасың енді,

Жан аға, 

Атышулы, 

Кәкішұлы – 

Қайсар ұлы қазақтың!Серік ТҰРҒЫНБЕКҰЛЫ

расын зерттеудегі еңбегі 

зор.  Мәскеуде «Тамаша 

адамдар  мірі» серия-

сымен «Сәкен Сейфул-

лин» атты кітабы басылып 

шық ты.  Сәкентанудағы 

з е р т   т е у л е р і   е р е к ш е 

бағаланды. «Қазақ әде-

биеті сынының тарихы» 

деген оқулығы  сын тари-

хын оқытуға арналды. 

Оның жетек шілігімен елу-

ден астам докторлық, кан-

дидаттық диссертациялар 

қорғалды. 

Қ а з а қ т ы ң   ә д е б и е т і   м е н   м ә -

дениетінің  сіп- ркендеуіне лайықты 

үлес қосқан,  зінің ғылыми мектебін 

қалыптастырған к рнекті тұлғаның, 

ардақты ұстаз, кең жүректі абзал 

жанның жарқын бейнесі жадымызда 

әрдайым сақталады. 

«Қазақ газеттері» ЖШС 

және Серіктестікке қарасты

 басылымдардың еңбек ұжымдары 

люциясы орден дерімен, 

к птеген  ме даль дармен 

марапатталды. КОКП 

ХХV съезіне делегат бо-

лып қатысты.

Туған  лкенің та-

р и х ы н   ж е т і к   б і л е т і н 

ш е ж і р е ш і   р е т і н д е   д е 

жұртшылыққа танымал 

болды. 

Бошай ақсақал к п-шіліктің сый-құрметіне 

б л е н д і .  

с і р е с е ,   е л 

ертеңі – жастарға деген 

к ңілі б лек-тін. Олар-

мен жиі кездесті.  ңгіме барысын-

да  ел, Отан қадірі туралы айтудан 

жалықпайтын. « мірге келгеннен 

кейін туған елге қызмет етуді басты 

борыш санау керек. Бауыржанның 

«Отан үшін отқа түс, күймейсің» 

деген с зін құлақтарыңа құйып 

алыңдар» деп отыратын.

Бір ауыл-аймақтың  ғана емес, 

бүкіл елдің қошеметіне б ленген 

қадірлі қарияның  мірі жас ұрпақ 

үшін үлгі- неге.

Ардақты ақсақалдың есімі ешқа-

шанда ұмытылмайды.

 «Қазақ газеттері» ЖШС 

және Серіктестікке қарасты

 басылымдардың еңбек ұжымдары

к е м   № 1 3 3   а т қ ы ш т а р   д и в и з и -

ясы құрамындағы №418 Трансильван 

полкінің құрамында алғаш рет 1942 жылы 

22-тамызда ұрысқа қатысады. Аталған 

полк №133 Қызыл тулы Суворов, Богдан 

Хмельницкий орденді атқыштар дивизи-

ясы құрамында Ржев қаласы үшін жаумен 

шайқасты біздің жауынгерлер күші басым 

жау әскерінен шегініп, қорғанысқа к шуге 

мәжбүр болады. №133 атқыштар дивизия-

сы 1942-1943 жылдары немістермен шайқас 

кезінде 2651 жауынгер қаза болып, 7728 

жауынгер жараланады, 244 жауынгер із-

түзсіз жоғалады. Дивизия құрамында 3000 

жауынгер қалады.  лсіреген дивизия Еділ, 

Днепр  зендері аралығында қорғанысқа 

к шіп, құрамы 6290 жауын герге толығады. 

1943 жылдың 3-18 қыркүйегінде Ярцево 

қаласын азат ету кезінде 778 жауынгер 

жараланады, осы шайқаста әкем ерлікпен 

қаза табады. 

қатарындағы Шарубектің малы ортаға 

алынып, талан-таражға ұшырайды. 

зін байдың тұқымы деп Жаркент 

қаласындағы түрмеге жабады. Сол 

кездегі Жаркент уезінің басшысы 

убәкір Жүнісовтің, уездің  милиция 

б а с т ы ғ ы   А қ ы н б а й д ы ң   к м е г і м е н 

түрмеден  босайды. 1931-1932 жылғы 

ұжымдастыру кезінде қолда қалған 

азын-аулақ малды колхозға  ткізеді. 

Мал да ортақ, қатын, бала-шаға да 

бір қазаннан ас ішеді деген «сы быс-

тан» үрейленген Шарубектің туыс-

тары тағы да Қытайға үдере к шеді. 

Есек, Жидебай, Асылбек тұқымынан 

жал ғыз Шарубектің отбасы ғана қоз-

ғал майды. Ендігі к ресіні ГПУ мен 

ау дандағы милиция сақшыларынан 

к реді. «Сен туысқандарыңды Қытайға 

т кізіп жіберіп, енді  зің қашуға дай-

ын  далдың» деп Шарубекті аудан ор-

ерлікпен қаза тапты деген «қара қағаз» 

келгеннен соң бар қайратын жинап, ұл-

қыздары жетімдік к рмей, қатарынан 

қалмай, білім алсын, азамат болсын деп 

ержеткізді. 

ке-шешем бес перзентті  мірге 

әкелген. Ақан мен Сәбет дүние салды. 

Бір шүкіршілік, ұрпақтары  сіп жатыр. 

Мен  зім ауылшаруашылығының ма-

манымын. Ұйғыр ауданының Құрметті 

азаматы деген абыройлы дәрежем бар. 

«Еңбек ардагері», «Ерен еңбегі үшін» 

медальдарының иегерімін. Колхозда бас 

агроном, бас экономист, колхоз тексеру 

комиссиясының т рағасы, кооператив 

басшысы секілді қызметтерді атқардым. 

Сүмбе ауылының  ркендеуіне хал-

қадерінше үлес қостым. Жұбайым 

Күлмария Таубекова білім саласының 

үздігі, 33 жыл мектеп жасына дейінгі 

бүлдіршіндерді тәрбиелеп, 14 жыл 

к е м н і ң   қ а з а   т а у ы п ,   ж е р л е н г е н 

 же рі 71 жылдан кейін анықталды. Ұлым 

Алик, келінім Кларамен бірге Смоленск 

облыстық Ярцево аудандық әскери ко-

миссариаты арқылы әкемнің жерлен-

ген жерін анықтап, туған жерінің бір 

уыс топырағын салып, бейіт басына 

құран оқытып қайттық. Ұрпақтарының 

есінде қалсын деген мақсатпен «Хабар» 

телеарнасының телеоператоры және 

журналисін ала бардық, әкеме қатысты 

дерек-құжаттарды және суретін «Петро-

во» деревнясындағы мектеп мұражайына 

тапсырдық. «Петрово» деревнясының және 

Ярцево ауданының басшысы Александр 

Сергеевичке, Юрий  Васильевич Панковқа 

бізді жылы қабылдап, жағдай жасағаны 

үшін алғысымыз айттық. Кейін ұрпақтары 

батыр бабаларын ұлықтап, үлкен ас беріліп, 

арты ат бәйгесіне ұласты. Асқа аудандық 

ардагерлер кеңесінің мүшелері, барлық 

ауылдық ақсақалдар т рағалары, мектеп 

ұжымы, ауыл үлкендері, жегжат-туыс тар, 

қатысты.


АНА АМАНАТЫН 

ОРЫНДАДЫҚ

А н а м   Қ ұ н ы п и я   Ш а р у б е к қ ы з ы 

атақты Есек байдың ш бересі болып 

келеді. Есек бай 1916 жылғы Албан 

к терілісі кезінде ақ патшаға солдат 

бермейміз деп Қытай ауады. Жолда айы-

күні жақындаған Мәруа әжеміз боса-

нып, нәрестенің атын Құныпия қояды.

М а л - ж а н ы н   ш е к а р а д а н   а м а н 

ткізген ауқатты қазақ ауылдары 

жергілікті жердің барымта-ұрлығына 

шыдамай, бар малынан тоналып, аман 

қалған аз ғана малмен кері к шіп, туған 

ауылдары Шошанайға тұрақтайды. 

кесі Шарубек  з т ңірегіне беделді, 

кезінде «елубасы», «старшын» болған 

кісі. Кеңес  кіметі орнағаннан кейін 

1 9 2 4 - 1 9 2 7   ж ы л д а р ы   о р т а   ш а р у а 

та лығы Подгорное селосына апарып, 

тағы да түрмеге жабады.  зінің он-

дай ойының жоқ екенін, 1916 жылы 

Қытай ауғанында кейбіреулерден 

қорлық к ргенін, малынан айыры-

лып, барымтаға ұшырағанын айтып, 

түрмеде 6 ай жатып, босап шығады. 

Отбасындағы қиыншылықтарды басы-

нан  ткерген Құныпия қыз енді 1932-

1933 жылғы ашаршылыққа тап болады. 

Тігерге тұяқ, ішерге ас болмағандықтан 

Мәруа қайтыс болып, әжесі Шолпан 

кәріліктен тұра алмай жатып қалады. 

Етінің тірілігінен жаз шыға рауғаш, 

жуа теріп Есек сайы мен Базарсайдың 

тау бүлдіргенін, күз түсе егістікте бірлі-

жарым қалған тары мен арпа-бидайдың 

масағын жинап інілері Жапарбек, 

нәпияны, кәрі шешесі Шолпанды 

аштықтан аман алып қалады. 1935 

жылы Сүмбенің азаматы Ақылбекке 

тұрмысқа шығады. Тұрмыс түзеліп ел 

еңсесін енді к тергенде 1941 жылы Ұлы 

Отан соғысы басталып, 1942 жылдың 

3-маусым күні жұбайы Ақылбекті 

соғысқа алып кетеді. Құныпия енді 

белді бекем буып,  зі сияқты келін-

шектермен, күндіз күлкі, түнде ұйқы 

к рмей, ер-азаматымыз соғыстан аман 

келсін деген ниетпен, колхоздың егінін 

суарып, астық орысып, жауынгерлер 

үшін жылы киім дайындап (шұлық, 

қолғап, т.б.) Жеңіс күнін жақындату 

мақсатында тынбай еңбек етті. Ал 

балабақша меңгерушісі болып зейнет де-

малысына шықты. Ұл-қыз тәрбиеледік, 

оларға білім бердік, балалардан 21 не-

мере, 6 ш бере сүйіп отырмыз.

Інім Серікбай жоғары білімді ин-

женер-механик, екінші мамандығы 

ж о ғ а р ы   б і л і м д і   ұ с т а з .   Б і р н е ш е 

шаруашылықта бас инженер, меке-

ме бастығы, Ұйғыр аудандық пар-

тия комитетінде нұсқаушы, б лім 

меңгерушісі, орта мектепте ұстаз бо-

лып, зейнеткерлікке шықты. Зайыбы 

Рсалды екеуі ұл-қызды тәрбиелеп, не-

мере сүйіп отыр. 

кемнің кенже қызы Гүлнәр да 

бақытты отбасы. Жұбайы Сұлтан ғали-

мен бірге немере сүйіп, сүйкімді әже-

ата атанып отырған жайлары бар.

Анамыз соғыста қаза болған әкеміз 

ж нінде « келеріңнің қай жерде сүйегі 

қурап жатыр екен, бір уыс топырақ та 

бұйырмады-ау» деп сағынышы мен 

мұңын айтып жүретін. Ананың осы 

әңгімесі к кіректе жатталғандықтан 

ақыры әкеміздің жатқан жерін тауып, 

құран оқытып, үлкен бір парызымызды 

орындағандай болдық. 

Сұм соғыстың жеңіспен аяқ тал ға-

ны на биыл 70 жыл. Соғысқа кеткен 

азаматтарымыздың жартысы ұрыс да-

ласында к з жұмса, қалғандары әртүрлі 

жарақаттарымен бейбіт  мірге ара-

ласты. Оқ пен оттың арасында қан 

кешіп, елін, жерін қорғаған, жаны 

жаралы жауынгерлердің к бі 40-50 

жасында дүниеден озды. Ұлы Отан 

соғысы кезінде азаматтарын жоқтатпай, 

шаруашылық жұмыстарын күндіз-түні 

жүргізіп, шиет тей балаларын аман-есен 

ержеткізіп, оқытқан аналар да азайды. 

Сол кездегі буыны қатпай, масақ теріп, 

егіннің арам-ш бін жұлып, соқамен жер 

жыртқан бозбалалар мен жас спірім 

қыздар да 80-ді алқымдап, ақсақалды 

қария, ақ шашты әже болып отыр. 

Ерлік ешқашан ұмытылмайды. 

келеріміз бен аналарымыз кейінгі 

ұрпақ үшін жаумен шайқасты, дамыл-

сыз еңбек етті. Осыны жас ұрпақ сезінуі 

тиіс.


сет АҚЫЛБЕКОВ ,

еңбек ардагері

Алматы облысы 

Ұйғыр ауданы

ӨНЕР


Жуықта Франция елінде  ткен 

әлем елдерінің «Мәдениет және 

Дәстүр» атты Халықаралық 

фестиваліне Семей қаласындағы 

Шығыс Қазақстан облыстық  міре 

Қашаубаев атындағы мемлекеттік 

фи лармониясының  «Кербез» 

фольк лорлы ансамблі  нер к р се-

тіп, шет жұрттық елді тамсандырып 

қайтты. 

м і р е   Қ а ш а у б а е в   а т ы н д а ғ ы 

ф и л а р м о н и я   7 0   ж ы л д ы қ   м е р е й -

тойы қарсаңында сонау Франция 

елінде биыл 140-рет  тіп отырған 

әлем халықтарының мәдениеті мен 

дәстүріне арналған фестивальге 

қатысып, халқымыздың т л  нерімен 

таныстырды. Фестивальге Қазақ 

елімен қатар Кения, Эквадор, АҚШ, 

Аргентина, Лаос, Румыния, Колум-

бия, Индонезия, Италия, Мексика, 

Испания сияқты елдер  қатысты.

Фольклоршылар фестивалінің 

ашылу салтанаты Париждан 450 

шақырым жерде орналасқан Блан 

қаласында басталып,  Конфоле, Кю-

ганд қалаларында жалғасын тапты. 

нерпаздарымыз күніне сегіз мың 

к рерменге концерт қойып, ұлттық 

дәстүр «Беташар», «Бесікке салу» 

рәсімін к рсетті. 

«Кербез» фольклорлы ансамблінің 

әншісі Мапруза  теленованың орын-

дауында «Сәулем-ай», «Бипыл», 

«Дедімай-ау», «Дудар-ай» әндері 

шырқалды. Айта кетсек, Мәриям 

Жагорқызы Мапрузаның нағашы әжесі 

болып келеді. Сонымен қатар Абайдың 

«Т р жорға» күйі, семейлік компози-

торлар Кенжебек Алдекеновтің «Жаңа 

ғасыр» және Рахымбек Ноғайбаевтың 

«Атамекен» күйлері орындалды. 

Құрманғазының «Балбырауын» күйі 

павлодарлық «Шернияз» би тобының 

мың бұралған биімен к ркемделді. 

Дәулеткерейдің «Қос алқа» күйіне 

а с т а н а л ы қ   « А р у - а й »   т о б ы н ы ң 

бишілері ұлттық әшекейлерімізді 

к рсетіп, француздықтарға оның 

философиялық, эстетикалық мән-

мағынасын түсіндіріп  тті. Концерттік 

бағдарлама соңында «Қара жорға» 

биленді.


Ф е с т и в а л ь   с о ң ы н д а   « К е р б е з » 

фольклорлы ансамблінің жетекшісі 

Гүлбахрам Мұсабекова, дәстүрлі әнші, 

М ә д е н и е т   қ а й р а т к е р і   Т о л ғ а н б а й 

С е м б а е в ,   М ә д е н и е т   қ а й р а т к е р і , 

«Шапағат» медалінің иегері  Мапруза 

теленова,  дәстүрлі әнші Алтын 

Смасейітова,  Айжан Салиева, Нұрлан 

Т кей, Аманғайша Қалиева, Алмагүл 

Малғаждароваларға арнайы сертифи-

каттар табысталды. Блан қаласының 

мэрі «Кербез» фольклорлы ансамбліне 

арнайы Блан қаласының медалін және 

кітабын табыс етіп, қазақ халқына бақ-

береке тіледі. 

Енді дәстүрлі орындаушыларымыз 

Бразилия еліне шақырту алып отыр.

Анар ҚУАНҒАЛИЕВА, 

Семей қалалық Мәдениет 

және тілдерді дамыту 

б лімінің бас маманы 

«Қазақ энциклопедиясы» ұжымы баспа редакторы Қадырбек Мәуленұлы 

Ахметовке Алматы облысының бас инженер-энергетигі болып қызмет атқарған 

ағасы Қанапия Мәуленұлы АХМЕТОВТІҢ және Алматы қаласында мұғалім болып 

қызмет атқарған інісі Мағауия М УЛЕНОВТІҢ қайтыс болуына байланысты 

қайғысына ортақтасып, к ңіл айтады. 9

№36 (1294) 

10 – 16 қыркүйек

2015 жыл


АНА ТІЛІ

ƏРІПТЕС ТУРАЛЫ СӨЗ

Америкалық қоғамдық белсенді, Гарвард универси-

тетінің құқық профессоры Лоуренс Лессиг  зінің Де-

мократиялық партиядан АҚШ президенттігіне сайла-

уалды додаға түсетінін жариялады. 

Енді ол университетіндегі қызметінен босап, 

барлық күш-жігерін сайлау алдындағы күреске 

жұмылдырмақ. АҚШ-та Президенттік сайлау 2016 

жылдың аяғында  теді. Қазіргі Президент Барак 

Обама бұл қызметте екінші мерзімін атқаруда, ол 

үшінші рет дауысқа түсе алмайды. Л.Лессиг сайла-

уда жеңіске жетіп, ел президенті болса, АҚШ-тың 

қазіргі саяси жүйесін   згертетінін мәлімдеді. 

Оңтүстік Шаолинь храмы-

ның  кілі Ши Лилианг су бетімен 

125 метр жүгіріп  тті. 

Қарапайым адамның бұлай 

жүгіріп  туі екіталай. Монах 

зінің жылдамдығының және 

тепе-теңдікті сақтай алуының 

арқасында суды бағындырды. 

Дегенмен, кунг-фу шеберлері 

үшін бұл жат дүние емес.  здері 

осынау әдісті «су бетінде ұшу» 

деп атайды. Ши Лилианг болса суда жүгірудің асқан 

шебері, оның жүгіріп  ткен қашықтығы рекордтық 

к рсеткішке ие.

Бұған дейін монах 120 метрді бағындырған 

екен. Ол бұл әдісті 2009 жылдан бері үйреніп келеді. 

Алғашында 18 метрге жүгіріп бастаған. Бір жылдың 

ішінде бұл к рсеткішті Ш.Лилианг 28 метрге 

жеткізіпті. 

Ы с т а н б ұ л   у н и в е р с и т е т і н і ң   қ ы з м е т к е р л е р і 

күн сәулесінен алынған қуат есебінен жүретін ел 

тарихындағы алғашқы к лікті таныстырды. 

Aruna к лігін мұндағы жас инженерлер мен 

студенттер жасап шығарған. Олар оны Түркияның 

к лік шығару саласына к мектесу мақсатында ой-

лап тапқан. Бұл үшін  нертап қыштар Sitroen к лігін 

бұзып, баламалы қуат к зімен жүретін темір тұлпарды 

құрастырған. Қоршаған орта үшін қауіпсіз Aruna 

сағатына 70 шақырым жерді игереді. Мамандардың 

айтуынша, ол әр 500 метр жүрген сайын шамамен 1,7 

доллар үнемделеді.Франция, Италия және 

Герма нияның сыртқы істер 

м и н и с т р   л е р і   Е у р о о д а қ т а н 

босқындардың жүріп-тұруы 

туралы ережені қайта қарауды 

талап етті. 

Мамандар мигранттарға 

бас пана беру және босқын-

д а р д ы ң   Е О   а у м а ғ ы н д а 

қ о з ғ а л у ы н   р е т т е у   к е р е к 

е к е н д і г і н   м ә л і м д е г е н   б о -

латын. Сыртқы істер министрлері Еуропадағы 

бүгінгі жағдай нақты «шекараны белгілеуді» талап 

етеді деген шешімге келген. Соңғы бірнеше ай-

дан бері Таяу Шығыс пен Солтүстік Африкадан 

қашқан босқындар Италия, Грекия, Франция, 

Венгрия сынды Еуропа елдеріне мыңдап ағылуда. 

Франция, Италия және Германия сыртқы істер 

министрлерінің Еуроодаққа ұсынған құжатында 

мигранттарды әр мемлекетке экономикасына қарай 

теңдей етіп б лу мәселесі қарастырылған.

БҰҰ-ның мәліметінше, жыл басынан бері Же-

рорта теңізін кесіп  ткен мигранттар саны 264 мың 

адамнан асқан. Босқындардың ең к п баратын 

елі – Германия, жыл соңына дейін аталған елден 

баспана сұрап  тінім берген босқындар саны 800 

мыңға жетеді деген болжам бар. 

ЗАМАНДАС

зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

Ж

Жаһанның жүрек лүпілі

аһанның жүрек лүпілі

Ж

Ж

аһанның жүрек лүпіліаһанның жүрек лүпілі

СОЛТҮСТІК АМЕРИКА 

ЕЛЕҢ ЕТКІЗЕР 

МӘССАҒАН! 

ЕУРОПА

Үміткерлердің саны артты

Су бетімен жүгіріп өтті 

Күн қуатымен жүретін көлік 

Келімсектерге – тосқауыл 

М

і н е ,   с о н д а й   с о ң ғ ы топтағы әріптестің бірі, 

«Ана тілі» апталығының 

алғашқы жылдардағы меншікті 

тілшілерінің бірі – Құттыгерей Сма-

дияр екені айдай анық. Ол он бес 

жасында қолына қалам алып,  зі 

оқыған мектепте Сәбит Мұқановтың 

70 жасқа толуына орай  ткен шара-

дан 15 жол хабар жазса, сол жылы 

оның түрлі жанрдағы 52 мақаласы 

зінің сүйікті «Малды  ңір» газетінде 

ж а р и я л а н ы п т ы .   С о д а н   б е р і   4 5 

жыл  тті. Оның 41 жылында га-

зет редакцияларының аппаратында 

еңбек етіп, қалам тербеуде.

Қарап отырсаңыз, қазіргі ба-

л а н ы   к к с а н д ы қ т ы ң   с и қ ы р л ы 

әйнегі, ондағы орыс тіліндегі түрлі 

мультфильмдер тәрбиелесе, сонау 

60-70-жылдардағы бүлдіршіндерді 

әженің әлдиі мен бесік жыры не-

месе қазақ ертегілері – «Керқұла 

атты Кендебай», «Тоғыз тоңқылдақ, 

бір шіңкілдек», «Ер Т стік» еді ғой. 

Бертін келе партизан жазушы Қасым 

Қайсеновтің «Жау тылындағы бала», 

Мырзабек Дүйсеновтің «Ана махабба-

ты» кітаптарын оқыды.  рине, ол кез-

де алыс қонып, шет жайлаған қыр ба-

ласы үшін қолы жеткендердің үйінде 

екі-үш б лек-салағы бірге жүретін 

«Родина» радиоқабылдағышы бол-

маса, теледидар деген атымен жоқ. 

Бары ферма орталығындағы шағын 

кітапхана, қала берді айына бір рет 

жиналып жететін мерзімдік газет-

журналдар ғана к ңіл к кжиегіңді 

кеңейтіп, жан сарайыңды ашады. Тек 

солармен қаруланып, бір оқығанда 

әлгілердің әр с зін жаттап алатын 

(ерекше қасиет емес пе?) Құттыгерей 

Новобогаттағы он жылдық мектепті 

бітіргенде таңдағаны болашақ журна-

лист болу еді. Ол үшін қолыңа қалам 

ұстап, болмашыны иректете салу аз, 

теориялық қарулану, ғылыми негізін 

білу керек-ті. Бұл болса сол кездегі 

арнаулы білім беретін жалғыз ғана оқу 

орны – ҚазМУ-ға барғысы келіп еді, 

әйтсе де ауылдағы әжесі «Сені жер 

түбіндегі Алматыға жіберіп, ауылда 

тіземді құшақтап қалай отырамын, 

бармайсың» деп бір қайырды. 

Қызмет іздеп  зінің «Малды 

ңіріне» барып еді, басшысы бізде 

еш орын жоқ деп, жақындатпады. 

Жоққа жүйрік жете ме, ақыры сол 

баяғы әже кесімінен аттап  ту қайда, 

Нарын жайлап, алыс қонған әкенің 

шопан таяғын бұл ұстап, қойшы атан-

ды. Күндер зулап  туде. Қара күздің 

қарашасында бұл алдыратын «Жур-

налист» журналында Қарағандының 

Егіндібұлақ және Гурьев облысының 

Т е ң і з   а у д а н д ы қ   г а з е т т е р і н е 

тілшілік орындардың бос екендігі, 

қызметкерлер іздейтіндігі хабарла-

ныпты. Бұл алды-артын ойлап жат-

пастан Қарағандының қашықтығы

соған сай оған тағы да әжесінің 

жібермейтіндігін білді де, дереу Теңіз 

аудандық газетінің редакциясына Беларусь орталық сайлау 

комиссиясына ел президент ті-

гіне кандидат ретінде бес үміт-

кердің құжаты тапсырылды. 

Тіркеуге Татьяна Корот-

кевич, Сергей Гайдукевич, 

Николай Улахович құжаттар 

тапсырды. Бүгін қазіргі Президент Александр 

Лукашенконың құжаттары ұсынылды. Сондай-ақ 

қажетті 10 мың сенімді қолтаңба жинай алмаған 

Виктор Терещенко да құжат тапсырды.

Тіркеу кезеңіне нақты т рт әлеуетті кандидат 

тіркелгені қол қою парағын тексеру нәтижелерін 

жариялағаннан кейін белгілі болды. Александр 

Лукашенконы қолдап қол қойғандардың саны 1 

753 380, Николай Улаховичті – 149 819, Сергей 

Гайдукевичті – 139 877, Татьяна Короткевичті – 105 

278 адам қолдап қол қойған. 

БАҚ-қа  з бағдарламаларын жариялағаннан 

басқа үміт керлердің 14-25 қыркүйек аралығында 

«Беларусь» ар насынан тегін с з с йлеуге мүмкін-

діктері бар. Бұдан бас қа, үміткерлерге жұмыс 

күндері 21 қыркүйек – 2 қа зан аралығында радио-

да с з с йлеуге уақыт беріледі. Теле пікірсайыс 

3-қазанда  теді.

Беларусьте президенттік сайлау 11-қазанға бел-

гіленген. 

ТМД

Кандидат ретінде 

құжаттар тапсырды

ақыт деген жүйрік қой. 

Бәрі де күні кешегідей еді. 

Қолымызға қалам алып, 

алғашқы хабарымызды жа-

зып, оған 94 тиын қаламақы 

алғанда, төбеміз көкке жетіп, 

кәдімгі бір дипломды тілші 

болғандай қуанғанбыз. Содан 

бері елу жылдай уақыт өтіпті-

ау. Осы кезеңнің бәрінде қай 

газетке кім қандай тақырыпта 

қалам тербеді. Қайсысы сап-

тан шықты, кімдер қосылды? 

Бәрі де көз алдымызда, 

бақылаймыз, барлаймыз. 

Соған сай өзіміздің кәсіби 

бағамызды береміз, қадір 

тұтамыз. Өйткені журна-


Каталог: wp-content -> pdf
pdf -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
pdf -> Мен «Ана тілі» газетін жарық көрген күнінен
pdf -> Ұлыстың Ұлы күні – Наурыз мерекесі де таяп қалды. Күн мен түннің теңеліп, табиғаттың ерекше ажарланатын, жаңаратын кезеңі саналатын Наурызда
pdf -> «Болса болар, бәлкім, менің паңдығым »
pdf -> Құрылтайшы жəне шығарушы: «Қазақ газеттерi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi Редакторлар кеңесiнiң
pdf -> 5 Көзіқарақты оқырман білуі тиіс, жақында Тілдерді дамыту мен қолданудың
pdf -> Күні. Бұл күні күн мен түн теңеледі
pdf -> Жеке жазылушылар үшін 65367 6 айға 1541,52 1637,40 1713,84 Мекемелер мен ұйымдар үшін

жүктеу 0.98 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет