«АҚылдың ТҮбі қҰт болар»


М. ЕСЕНОВА АЛМАТЫ Қызметтік функционалдық міндетіжүктеу 0.98 Mb.
Pdf просмотр
бет10/11
Дата09.01.2017
өлшемі0.98 Mb.
#211
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

М. ЕСЕНОВА

АЛМАТЫ


Қызметтік функционалдық міндеті:

Б е л г і л е н г е н   е р е ж е г е   с ә й к е с 

құ жат тарды сауатты жүргізе білу, 

мекеменің тапсырылған істерімен 

айналысу, жоғары тұрған б лімдердің 

тапсырмаларын уақытында сапалы 

орындау.

Қойылатын талаптар: 

Іс қағаздарын ұқыпты жүргізе 

білуі, компьютерде жұмыс істей білуі, 

мемлекеттік тілді білуі, халықпен тіл 

табыса білуі.

Конкурсқа қатысушылар ха-

барландыру жарияланған күннен 

бастап Сыңғырлау селолық округі 

әкімдігіне т мендегідей құжаттар 

тапсырады:

1. Конкурсқа қатысу ж ніндегі 

тініш;


2. Жеке басын куәландыратын 

құжаттың к шірмесі;

3. Кадрларды есепке алу ж ніндегі 

жеке іс парағы;

4. Денсаулығы туралы 086 форма-

лы анықтама;

5. Егер бар болса еңбек кітап-

шасының нотариалдық немесе  зге 

де заңдарда белгіленген тәртіппен 

куәландырылған к шірмесі;

6. Білімі туралы құжаттардың 

нота риалдық немесе  зге де заң-

д а р д а   б е л г і л е н г е н   т ә р т і п п е н 

куәландырылған к шірмесі.

Құжаттарды қабылдау мерзімі 

– конкурс  ткізу туралы хабарлан-

дыру жарияланған күннен бастап 15 

күнтізбелік күн.

Конкурсқа қатысуға жіберілген 

үміткерлер құжаттарды қабылдау 

мерзімі аяқталғаннан кейін Сыңғыр-

лау селолық округі әкімдігінде құ рыл-

ған конкурстық комиссиядан  теді.

 Мекенжайы:  

Сыңғырлау селосы,

«Сыңғырлау селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ.

 Анықтама тел: 8(72932)24333

Конкурстық комиссия

рек. Қазақстанды әсем әрі ұлттық 

сипаттағы ғима-раттарымыз бар ел 

ретінде әлемге танытқымыз келсе, бар 

күшімізді Астана ғимараттарының 

жобаларына жұмсауымыз керек» де-

ген Тоқтар Ералиев жаңа заман жаңа 

талаптар жүктеп отырғанын түсінді. 

Елбасының Астананы салу жөніндегі 

шешімі Қазақ елінің сәулетшілік 

саласына жаңа талаптар қойды. 

Себебі  егемен елдің астанасын салу 

үшін тың идея, жаңа көзқарас қажет 

еді. Мемлекетіміз Астананың әрбір 

ғимаратын салуға үлкен байқаулар 

өткізді. Ол байқаулар алғашында 

республикалық деңгейде өткізілсе, 

к е й і н н е н   а у қ ы м ы   х а л ы қ а р а л ы қ 

деңгейге өсіп, осылайша тәуелсіз 

Қазақ елінің астанасын салуға барша 

әлем сәулетшілері атсалысты. Бұл 

отандық сәулет-құрылыс мамандары 

арасында бәсекелестікті арттырып, 

тың жобаларды қолға алуға себепші 

болды. Тоқтар  Ералиев Астананың бас 

жоспарын әзірлегендер қатарынан 

көрінді, Астананың бас сәулетшісі 

болды. Оның бастамасымен ҚР Пар-

ламент Сенаты мен Мәжілісінің 

кешенді ғимараты, «Capital forum» 

халықаралық Ынтымақтастық және 

даму орталығы, «Хазірет Сұлтан» 

мешіті, ҚР Тұңғыш Президенті қоры 

мен кітапханасы, 1200 орындық 

Опера және балет театры және т.б. 

ғимараттар салынды.

Біз сәулетші өмірін, сәулет әлемін 

әңгіме етіп отырмыз. «Құрылыстың 

қақ ортасын да жүріп, көпті көрген, 

к ө п   т ә ж і  р и б е   ж и н а ғ а н   м а м а н 

ретінде мені бүгінгі Қазақстан 

аума ғындағы  қалалардың  жай-күйі 

толғандырады. Кеңес кезінде респу-

бликада қаншама қалалар салынды. 

Солардың кейбіреуінің бүгінде мәні 

де, сәні де кетіп бара жатқаны жанға 

батады. Небір зәулім ғимараттар 

қаңырап бос қалып, құрылыс ма-

териалдары «ұстағанның қолында, 

тістегеннің аузында» кетіп жа-

тыр дегенді естігенде төбе шашың 

т і к   т ұ р а д ы »   д е п   с ә у л е т ш і   ө з 

қынжылысын білдірді. Сонымен 

бірге сәулетші әр заманның өзіндік 

ерекшелігі болатынын, соған сай 

жаңа құрылыс нысандары бой 

көтеретінін айтады. 

Тәжірибесі мол сәулетші осы 

салаға келген жастарға кез кел-

ген істің кілті – еңбекте екенін 

б а с а   а й т т ы .   С о н ы м е н   б і р г е   ө з 

мамандығының қадір-қасиетін 

білетін адам ғана үлкен биіктерден 

көріне алатынын тілге тиек етеді. 

Тоқтар Ералиевтің жас кезіндегі 

жобалары мен бүгінгі жобала-

рын салыстыратын болсақ, едәуір 

а й ы р м а ш ы л ы қ т ы   б а й қ а р   е д і к . 

Сәулетшінің заман өзгерген  сайын 

тың бастамаларды қолға алатыны 

сүйсіндіреді. Кейіпкеріміздің зайы-

бы Лиза Алпамысқызы да сәулетші 

екенін атап өтейік.

Т.Ералиев талай халықаралық 

жиын дарға қатысып, мінбеден 

ө з і н і ң   ғ ы л ы м и   ж а ң а л ы қ т а р ы н 

жария етті. АҚШ, Германия, Ка-

н а д а ,   И с п а н и я ,   Р е с е й ,   Т ү р к и я 

елдеріндегі, басқа да шетелдерде 

өткен халықаралық сәулетшілер 

к о н г р е с і н і ң   т ұ р а қ т ы   м ү ш е с і . 

Қажырлы еңбегінің арқасында 

«Парасат», ІІІ дәрежелі «Барыс» 

ордендерімен, «Астана» медалімен 

марапатталды. «Қазақстанның 

құрметті сәулетшісі», Қазақ КСР-

ның еңбек сіңірген сәулетшісі деген 

мерейлі атақ-дәрежелері бар. Есімі 

Қазақ КСР-нің Құрметті Алтын 

кітабына жазылған. Ақбота ИСЛ МБЕК

АЛМАТЫ


СӘУЛЕТШІ

және


 СӘУЛЕТ

еліне, жеріне деген сүйіспеншілігі 

әсер етті. XVІІІ-XІX ғасырларда 

к ү й д і р і л г е н   қ ы з ы л   к і р п і ш т е н 

өрілген еңселі ғимараттар сан 

ғасырлық оқиғалардың куәсі іспетті 

алыстан қол бұлғайды. Олардың 

біразы республиканың тарихи-

мәдени ескерткіштерінің тізбесіне 

алынған. Бала Тоқтар олар туралы 

аңыз-әңгімелерден естіп өссе, есейе 

келе зерттеу нысанасы етті.

«Атамның қолында өстім. Атам 

өте байсалды, ақ жарқын мінезді, 

еңбекқор адам еді. Ең бастысы, бала 

күнімізден еңбекке баулып өсірді. 

Оның қолынан келмейтін іс жоқ 

еді. Ұлттық қолөнер бұйымдарынан 

бастап, теріден, былғарыдан түрлі 

өнімдер жасайтын. Сол заманның 

е т і к т е р і н і ң   ж а с а л у   ә д і с т е р і 

мүлдем бөлек еді. Қарап отыр-

сам, атам сегіз қырлы, бір сырлы 

азаматтардың бірі болған. Бала кез-

ден осының барлығын көріп өскен 

мен құрылысқа ерте араластым. 

«Қазақтың әлемдік өркениетке 

қосқан үш нәрсесі бар. Соның 

бірі – киіз үй» деген екен Ғабит 

Мүсірепов. Міне, сол киіз үйдің 

әр керегесін, әр бөлшегін ерекше 

ұқыптылықпен құрастырған атам-

ды үлгі тұттым» деп бала күнінен 

ұлттық құндылықтардан сусындап 

өскенін ақтарып салды. Сондықтан 

Тоқтар Ералиевтің сәулетшілікке 

келуі де кездейсоқтық емес еді. 

Ұлттық сәулет өнерін дамытуды 

армандап өскен ол Алматыдағы 

политехникалық институттың ар-

хитектура мамандығына түсіп, оны 

ойдағыдай тәмамдады. 

 1970 жылдары еңбек жолын 

«Казгорстройпроект» жобалау 

инс титутынан бастаған жас ма-

ман алдына үлкен талаптар мен 

міндеттер қойды. Алматы қаласында 

төңірекке көрік беріп тұрған әсем 

ғ и м а р а т т а р   б о й   к ө т е р е   б а с т а -

ды. Міне, солардың көпшілігінде 

жас сәулетшінің қолтаңбасы бар. 

Алғашқы жобаларының бірі Алма-

ты қаласы Жібек жолы көшесіндегі 

«Дәуір» баспасының Мәслихат залы 

еді. Осыдан кейін 28-панфиловшілер 

саябағындағы Офицерлер үйі, «Ала-

тау» шипажайы және тағы басқа 

ғимарат тар болды. Сол заманның 

Юрий Ратушный сынды белгілі 

сәулетшілері бұған сенім артып, 

кейбір жобаларды тікелей өзіне 

тапсыратын. Мұның өзі Тоқтар 

Ералиевтің мамандығына деген 

сүйіспеншілігін арттырды. Түрлі 

халықаралық байқауларға қатысып, 

жүлделі орындарға ие болды. Офи-

церлер үйінің жобасы хақында 

сәулетші былай дейді: «Алғашында 

бір топ сәулетшілер Офицерлер 

үйін жобалауға бекітілген еді. Мен 

бұл жобаға кеш қосылдым. Ол кезде 

ол топ құрылыс жобасының макетін 

әзірлеп жатқан еді. Содан сол кездегі 

академиямыздың басшысы Вла-

димир Киммен бірге бұл жобаның 

өзге үлгісін сызуға кірісіп кеттік. 

Басшылық та бұған қарсы болмады. 

Нәтижесінде біз дайындаған үлгі 

басшылыққа ұнап, сол үлгі бойынша 

Офицерлер үйі салынды. Бұл мен 

үшін үлкен тәжірибе еді».

Жас дарынға бағыт-бағдар бер-

ген белгілі сәулетшілер қатарында 

Владимир Ким, Әбдісағит Тәтіғұлов 

секілді есімдері жалпақ жұртқа 

жақсы таныс азаматтар болды. 

«KAZGOR» жобалау академиясын 

ұзақ жылдар басқарған Әбдісағит 

Тәтіғұлов есімі тек Қазақ елінде 

ғана емес, шетелдерге де белгілі. 

Қазақ ұлттық сәулет өнерін әлемдік 

деңгейге көтеріп, оны басқаларға 

т а н ы т қ а н   с ә у л е т   ө н е р і н і ң 

қайраткері ұлттық сәулет өнерінде 

өз қолтаңбасы бар тұғырлы тұлға. 

Әбдісағит Тәтіғұловтың тікелей 

басшылығымен «KAZGOR» жобалау 

академиясы Алматыдағы Республика 

сарайының, 25 қабатты «Қазақстан» 

қонақүйінің, стадионның, «Ала-

тау» санато рийі нің, тағы да басқа 

аты әйгілі ғимараттардың жоба-

сын дайын дады. Қазірде Қазақстан 

Сәу летшілер одағының Гран-при 

жүлдесі мен алтын медалін алған 

«Нұрлы тау» көпбейінді кешенінің 

жобасы іске асып отыр. Тоқтар Ера-

лиев осы жоба авторларының бірі. 

Сонымен бірге ол «Рахат Тау эрс» 

көпбейінді кешен, «Ақпараттық тех-

нологиялар саябағы», «Парк Хаятт» 

қонақүйі, «Стратегиялық зерттеулер 

институты» сынды ғимараттардың 

ж о б а с ы н   д а й ы н д а д ы .    А л м а т ы 

қ а л а с ы н д а ғ ы   б а р л ы қ   с ә у л е т т і 

ғимараттардың жобасын жасауға 

белсене араласты. Әсем қаламыз 

Алматы келбетінің қалыптасуына 

жобалау академиясының қосқан 

үлесі зор. Ал биыл «KAZGOR»-

дың құрылғанына 85 жыл толғалы 

отыр. Осы уақыт ішінде академия 

қаншама қиындықтарды бастан 

өткерсе де, заман ағымына сай 

өз мамандарын даярлап,уақытқа 

бейімделе білді. 

Қ а з а қ с т а н н ы ң   с ә у л е т   ө н е р і 

д а м у ы н ы ң   к е л е с і   б і р   к е з е ң і 

тәуелсіздік алған жылдардан кейін 

ж а ң а   с е р п і н   а л д ы .   Қ а з а қ  с т а н 

сәулетшілерінің үлкен шебер лік та-

нытатын тұсы – Астана қаласының 

сәулет-құрылыс жұмыстарының жо-

балары болды. «Астана алдымен қазақ 

рухына сай келетіндей, экологиялық 

таза, әлеуметтік мәселелері оңтайлы 

шешілген қала болып көркеюі ке-


12

№36 (1294) 

10 – 16 қыркүйек

2015 жыл


АНА ТІЛІ

ҚЫЗЫЛ КІТАП

ДҮБІРЛІ ДОДА 

б ү г і н г і   ж а й - к ү й і н е ,   м ә р т е б е с і н е 

алаңдамай тұра алмайтындығы тағы 

б а р .   Ү л к е н   б а с қ о с у л а р д а ,   к е л е л і 

жиналыстарда осыған қатысты ой-

пікірлерін жиі-жиі айтып,қынжылысын 

білдіріп те жүретін. «Мұғалімді к рсек 

алыстан, Ізетпен сәлем беруші ек. 

Сыйлағандық па ол кезде, Ұстазды пір 

тұтушы ек..» деп, шығармаларында 

е р т е р е к т е   м ұ ғ а л і м д е р д і   е р е к ш е 

бағалап, пір тұтқандығын айтса, ал 

мына бір тұста: «Бала қамын жеуші еді, 

Жалғыз с з ойға келуші еді. Ең үлкені 

алғыстың, «Мұғалім бол!» деуші еді...» 

деп, алғыстың ең үлкені мұғалім болу 

екендігін с з етеді.

Иә, сексен жасқа аяқ басқалы тұрған 

қарт-ұстаз осыдан бір жыл бұрын к лік 

оқиғасы салдарынан аса ауыр жарақат 

алып,  лім аузынан аман қалған. Сол бір 

қиын сәттерде аурухана дәрігерлерінің 

арқасында әрі ардагер-ұстаздың  мірге 

деген құштарлығымен беті бері қарап, 

бірнеше айдан соң аяққа тұрды. «Маған 

енді алты күндік тіршілік берсеңіз, бүкіл 

еңбегімді тағы бір қарап шығар едім» 

деп, емдеуші дәрігерінен қиылып  тініш 

сұраған жазушы Оноре де Бальзак сын-

ды, біздің кейіпкеріміз де бір ауыр сын-

нан  тіп, қазіргі уақытта әрбір күнін, 

тіпті әрбір минутын текке жібермей, 

шығармашылық жұмысқа жан-тәнімен 

кірісіп кеткендей. Алғашқы  леңдер 

жинағын шығара салысымен, енді 

мірбаяндық еңбегіне ден қоюда. 

Міне, қарт-ұстаз  мірге, еңбекке деген 

іңкәрлігін, табанды қайсарлығын осы-

лайша аңғартып-ақ келеді. 

л-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

уни верси тетінің  филология  факульте-

тінде Қабдеш Жұмаділов, Бексұлтан 

Нұр жекеев, Т лен  бдіков... сынды 

қазақтың нар тұлғалы азаматтарымен 

оқып, студент тік шақтың қызықты 

сәттерін бірге  ткізген кейіпкеріміз 

ұстаздықтың даң ғыл жолымен жүре 

отырып, бүгінде еліне елеулі, халқына 

қалаулы ел аза ма тына, ауылдың бет-

ке ұстар қариясына айналып отыр. 

Білім беру ісінің үздігі, еңбек ардагері 

бдіманап Едігеұлы Қырықбаевқа 

денсаулық пен шығармашылық табыс 

тілейміз.Қанат ЕДІГЕТЕГІ

Оңтүстік Қазақстан облысыТаиландтың астанасы – Бангкок 

қаласында әуесқой бокстан Азия 

чемпионаты  з мәресіне жетті. 

Дүбірлі жарыстың қорытындысында 

жерлестеріміз 5 алтын, 1 күміс, 

1 қо  ла медальді қанжығаға байлап, жал-

пыкомандалық есепте бірінші орынды 

ие ленді. 

Финалдық сайыста шаршы алаңға 

бірінші болып 52 келі салмақтағы Олжас 

Сәттібаев шықты. Ол  збекстандық боксшы 

Шахобидин Зоировпен жұдырықтасты. 

Нәтижесінде жерлесіміз 2:1 есебімен басым 

түсіп, құрлық жеңімпазы атанды. 

Ал 60 келі салмақта сынға түскен Зәкір 

Сафиуллин моңғолиялық Отгондалай 

Доржниямбууге 1:2 к рсеткішімен жол 

беріп, күміс жүлдені еншіледі. 

Бокстан Қазақстан ұлттық құрамасының 

капитаны Данияр Елеусінов 69 келі салмақ 

дәрежесінде финалда филиппиндік Эймур 

Марциалге қарсы жұдырықтасты.

Қорытындысында Д.Елеусінов 3:0 

есебімен басым түсті. Осылайша Данияр 

Азияның қатарынан екі дүркін чемпионы 

атанды. 

Бірінші ауыр салмақ болып саналатын 81 

келіде  ділбек Ниязымбетовтің қарсыласы 

збекстандық Елшод Расулов жарақатына 

байланысты ақтық сайысқа шықпады. 

Соның нәтижесінде т решілер жерлесімізге 

техникалық жеңіске жетті деп хабарлады. 

С йтіп,  .Ниязымбетов алғаш рет құрлық 

біріншілігінде топжарды.

Ауыр салмақта сынға түскен Василий 

Левит (91 келі) финалда  збекстандық 

Рустам Тулягановпен айқасты. Шешуші 

раундта боксшымыз қарсыласының осал 

жерін тапты. Ал ең ауыр, яғни 91 келіден 

жоғары салмақта сынға түскен Иван 

 Дычко қытайлық Ванг Жибаоны қиналмай 

жеңді. И.Дычко қарсыласын нокдаунға да 

жіберді. Ол да Д.Елеусінов сияқты Азияның 

қатарынан екінші мәрте чемпионы атанды. 

Енді құрама Дохада 5-қазанда ашы-

латын  лем чемпионатына дайындыққа 

кіріседі. Бұл дүбірлі сайыста 2016 жылы 

Бразилияның Рио-де-Жанейро қаласында 

тетін Олипиадалық жолдамалар сарапқа 

салынатын болады. 

Нұрлан ҚҰМАР

Киелі өлкенің қадір-қасиетін ұлықтап жырға 

қосқан қарт-ұстаз Әбдіманап Едігеұлы Қырықбаев 

есімі оңтүстіктегі Түлкібас ауданының білім беру 

саласы еңбеккерлеріне жақсы таныс. Осы Түлкібас 

ауданындағы Дәубаба ауылды мекенінің тума-

сы, бар саналы ғұмырын ұрпақ тәрбиелеу ісіне 

арнаған ардагер-ұстаз Дәубаба ауылындағы 

«Сеславино» мектебін он жылға жуық басқарып, 

жауапкершілігі мол міндетті абыроймен атқарып, 

ұстаздық деген киелі мамандыққа барынша 

адалдық танытқан-тын.

 Панфилов ауданының «Жаркент» бақылау-өткізу пунктіне «Достық 

және Ынтымақтастық» «Қытай - Қазақстан: Ұлы Жібек жолының шай 

мәдениеті» керуені келіп жетті. Ресми делегацияны Алматы облысы 

әкімінің орынбасары Бахтияр Өнербаев қарсы алды.

л туған жері – Сыр бойы-

ның, Қорқыт ата өңірінің 

қадір-қасиетін, болмыс-

бітімін, тарихи өлкенің 

тыныс-тіршілігін, дария 

жағалаған елдің ырыс-

бірлігін сұлу әннің сазына, 

көңілдің кербез назына 

айналдырған санаулы 

композиторлардың бірі 

еді. Санаулы дейтініміз, 

жүз шайырдың мекені 

атанған Қармақшыда 

жырау, жыршылар жетіп 

артылғанымен де, ол 

кезде Бейбіт сияқты бар 

ғұмырын әнге арнаған өнер 

иесі некен-саяқ болатын. 

Бекең де көзі тірісінде 

жаңақорғандық Бексұлтан 

Байкенжеев сияқты ғұмыр 

бойы баянын иығынан 

түсірмей өтті. 

Өмірге 


құштарлық

Ән-ғұмыр

ӨНЕР

Боксшыларымыз ерледі!

Достық керуені 

Құрылтайшы және шығарушы: «ҚАЗАҚ ГАЗЕТТЕРI» 

Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi

Бас директор – 

Редакторлар кеңесiнiң төрағасы Жұмабек КЕНЖАЛИН

қабылдау бөлмесi 394-42-90 

жарнама бөлiмi 394-41-27

kaz_gazeta@mail.ru

www.kazgazeta.kz

Бас редактор Самат ИБРАИМ

Бас редактордың 

бiрiншi орынбасары 

Нұрперзент ДОМБАЙ

Бас редактордың 

орынбасары 

Дәуіржан ТӨЛЕБАЕВ

Бөлiм редакторлары:

Ақбота ИСЛӘМБЕК – Тіл мәселелері және мәдениет

Бағдагүл БАЛАУБАЕВАБілім және ғылым

Нұрлан ҚҰМАР – Әлеумет және ақпаратФототiлшi

Азамат ҚҰСАЙЫНОВБеттеуші

Нұржан АСАНОВТерімші

Назгүл БЕЙСЕМБАЕВАКорректор

Динара МАСАКОВАХатшы-референт

Лунара АТАМҚҰЛОВА

Апталық Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгiнiң 

Ақпарат және мұрағат комитетiнде қайта тiркеуден өтiп, 2006 жылғы 4 маусымда 

№7345-Г куәлiгi берiлдi.

Газет аптасына бір рет шығады.

«Ана тiлi» газетiнде жарияланған материалдардың авторлық құқы «Қазақ 

газеттерi» ЖШС-ға тиесiлi, жарнаманың мәтiнi мен тiлiне редакция жауапты емес.

«Ана тiлiнде» жарияланған материалдарды көшiрiп немесе өңдеп басу үшiн 

редакцияның жазбаша рұқсаты алынып, газетке сiлтеме жасалуы мiндеттi.

Жарияланған мақала авторларының пiкiрлерi редакция көзқарасын бiлдiрмейдi. 

Газет авторларынан мақалалардың 3 беттен (14 кегль) аспауын, электрондық 

нұсқасымен қоса әкелуiн сұраймыз. Редакция оқырман хаттарына жауап 

бермейді, қолжазба кері қайтарылмайды. 

Газеттiң терiлуi мен бет қатталуы «Қазақ газеттерi» ЖШС-ның компьютерлiк 

орталығында жасалды. Индекс 65367. Офсеттiк басылым.

Газет: Алматы қаласы, Мұқанов көшесі, 223 «в». 

 «Алматы-Болашақ» АҚ, Тел: 378-42-00 (бухг.), 378-36-76 (факс); 

 Ақтөбе қаласы, Т.Рысқұлов көшесі, 190, «А-Полиграфия» баспаханаларында басылып шықты

Тапсырыс № 1491/1580

«Қазақ газеттерi» ЖШС-ның 

аймақтардағы өкiлдiктерi:

Толымбек ӘБДІРАЙЫМ 8 701 345 7938 (Астана)

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ 8 771 769 6322 (Ақтөбе обл.)

Батырбек МЫРЗАБЕКОВ 8 (7102) 90-19-73 (Қарағанды обл.)

Бектұр ТӨЛЕУҒАЛИЕВ 8 (7292) 40-41-01 (Маңғыстау обл.)

«Қазақ газеттері» ЖШС-і сайтының веб-редакторы – 

Сұлтан ТАЙҒАРИНМеншікті тілшілер:

Өтеген НӘУКИЕВ (Атырау) 8 701 518 46 81

Орал ШӘРІПБАЕВ (Семей) 8 705 661 14 33

Оразалы ЖАҚСАНОВ (Қостанай) 8 777 230 71 84

Жарқын ӨТЕШОВА (Мәскеу) Zharkyn-1@yandex.ru

Қоғамдық негіздегі кеңесшілер:

Ғарифолла ӘНЕС – филология ғылымының докторы

Шерубай ҚҰРМАНБАЙҰЛЫ – филология ғылымының докторы, профессор

Аягүл МИРАЗОВА – педагог-ұстаз, Қазақстанның Еңбек Ері

Талас ОМАРБЕКОВ – тарих ғылымының докторы, профессор

материалдың жариялану 

ақысы төленген

Кезекшi редакторБағдагүл БАЛАУБАЕВА

Таралымы 20020

РЕДАКЦИЯ ТЕЛЕФОНДАРЫ: 

394-42-46 (қаб.бөлмесi/факс), 

394-41-30

E-mail: anatili_gazetі@mail.ru

МЕКЕНЖАЙЫМЫЗ:

050009, Алматы қаласы, 

Абай даңғылы, 143, 6-қабат

А

М і н е ,   ж а қ ы н д а   қ а р т - ұ с т а з д ы ң «Дәубаба атамекенім» атты  леңдер 

жинағы Алматы қаласындағы «Заман 

Принт» баспасынан басылып шығып, 

оқырмандарға жол тартты. К лемі 

7 баспа табақтан тұратын аталмыш 

еңбек  зіндік ерекшелігімен, тақырып 

алуандығымен қызықты. Негізінен 

туған жер мен атамекен, тәрбие мен 

жастар мәселесін, достық пен махаббат 

сынды тақырыптарды арқау етеді, ой 

қорытып, жастарды игі істерге үгіттейді, 

жақсыдан үйреніп, жаманнан жиренуге 

шақырады. Айталық,«Үлгіміз қайда?» 

деген  леңінде «Қиындықтан қорықпай, 

Қарсы тұра біл дейміз. Жауың мықты 

болса да, Миығыңнан күл дейміз...» 

деп, қиындыққа мойымауға үндесе, 

«С здеріміз ірілеу, Дүрсе қоя береміз. 

Дұрыс с йлеу әдебін, Үйренбей-ақ 

келеміз...» деп, дұрыс с йлеу әдебін с з 

етеді. Ал «Жерің – жәннат, Дәубаба, 

Суың – шәрбат, Дәубаба. Жұмақ- 

атамекенім,К з алдымда сен ғана!..» де-

ген  лең жолдарынан ардагер-ұстаздың 

атамекенге, туған жерге деген ыстық 

ықыласын, кіршіксіз махаббатын 

аңғарамыз. Кітапқа енген  леңдері әр 

жылдарда аудандық, облыстық және 

республикалық баспас з беттерінде 

жарық к рген-тін. Оқырмандар тара-

пынан оң бағасын да алған. С з арасын-

да мына бір жайтқа назар аударған да 

дұрыс шығар.  бдіманап Едігеұлы, яғни 

біздің кейіпкеріміз, алдымен мұғалім, 

тәжірибесі мол, «бар мейіріміміз – 

балаларға» деген ұстанымды ұстанған 

ұстаз, ал жазушылық, ақындық- келесі 

кезектегі міндет,  нер деп білген жан. 

Жинақтағы әрбір  лең жолдарын оқып 

отырғанда-ақ ұстаз қаламынан туған 

шығарма екендігін сезіп отырасың. 

Қырық жылға жуық білім беру саласын-

да еңбек етіп, ұстаздық қызметке барлық 

қарым-қабілетін, күш-жігерін жұмсаған 

жанның басқа мазмұндағы,  згеше 

үлгідегі  лең-жырларды жазбасы анық 

қой.  мірде болып жатқан оқиғаларға, 

орын алып жатқан  згерістер мен 

жаңалықтарға ұстаз к зімен қарап, 

ұстаз ретінде баға беріп келді. Жылдар 

бойы к ңілде түйген түйткілдер мен 

қомақты ойларын қағазға түсіріп, ке-

лешекте қажет болар деп жинастырды. 

Бұл да  кейіпкеріміздің машық еткен 

әдеті, қыры десек те болғандай. 

Ұстаз болғандықтан ұстаздардың 

ЫНТЫМАҚ

ене бастады. Сол жылдары Сыр  ңірінің Қармақшы ауданында да аса таңсық баян 

аспабын меңгерген  нерпаздар бірен-

саран болатын. Олардың қатарында 

әуесқой композитор Арыстан Айтбаев, 

су маманы саласының қызметкері Жәмит 

Қалымбетов, мәдениет қызметкері, әнші 

Базарбай Жүсіпов болды.Теміржол бой-

ында  скен Бейбітті осындай  нерпаз 

аға ларының баян тартқаны, ән салғаны 

қатты қызықтыратын...

Бойына біткен қабілеті шығар, 

Бейбіт 6-7 жасында домбыраны әп-әдемі 

меңгереді. Содан кейін баянға ден қояды. 

Сол  кездегі  Шәмші   Қал даяқов, 

білахат 

Е с п а е в   с ы н д ы   к о м п о  з и т о р л а р д ы ң 

жаңа әндерін домбыраға да, баянға да 

қосып, зінің музыкалық қабілетін ұштай 

түседі.  зі оқыған Қармақшыдағы №27 

орыс орта мектебі к ркем нерпаздары 

арасында баян аспабын меңгерген 

нерпаз ретінде тұңғыш рет к зге түседі.

Бейбіттің бір жақсы қасиеті: орыс 

орта мектебінде оқыса да,  з ұлтының тілі 

мен дәстүрін, әні мен жырын, басқа да 

рухани құндылықтарын қастерлеп, оны 

мірінің алтын қазығы етуді басты мұрат 

санайды. Содан да болар, ол кейін қазақ 

ақындарының  леңдеріне ән шығару ба-

рысында тіл мәселесі ж нінен ешқандай 

мүдіріске тап болмайды. Жақсы әуенге 

жақсы  леңнің азық болатындығын 

жақсы түсінеді.

мірде адам тағдыр-пешенесіне не 

жазылса соны к реді, содан  з несібесін 

тереді. Бейбіт Ахметов жастайынан 

нерге, музыкаға қабілетті болса да, 

осы саланың маманы болуды ойлаған 

жоқ. Он жылдықты бітірген соң, қарт 

ә к е - ш е ш е с і н і ң   ж а ғ д а й ы н   о й л а д ы 

ма, онша алысқа ұзамай, Қызылорда 

медициналық училищесінің фельдшерлік 

керуеншілерден тұратын бұл сауда 

керуені тарихты еске алуды меңзеді. 

Сондай-ақ керуеншілер «Ежелгі 

жолдың сиқырлы шайы» атап кет-

кен қай заманда болмасын әйгілі 

тауар саналатын – шайдың к птеген 

түрлерін бірге ала келді.

Шараны ұйымдастыру  идея сы Қа-

зақ станның  дұңғандар  ас со   циация-

сы мен Қытай рес пуб ликасындағы 

С и я н ь   « И - З е Ф у ц а ғ а »   т и е с і л і . 

Х а л ы қ а р а л ы қ   э к с п е д и ц и я н ы ң 

Қазақстан аумағындағы бас операто-

ры Алматы облысының кәсіпкерлер 

палатасы мен Халықаралық «Жаңа 

Жібек Жолы» экономикалық және 

мәдени әріптестік академиясы. Ша-

раны ұйымдастыруға қажетті қолдау 

к рсеткен Алматы және Жамбыл об-

лыстары мен Алматы қаласы.Каталог: wp-content -> pdf
pdf -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
pdf -> Мен «Ана тілі» газетін жарық көрген күнінен
pdf -> Ұлыстың Ұлы күні – Наурыз мерекесі де таяп қалды. Күн мен түннің теңеліп, табиғаттың ерекше ажарланатын, жаңаратын кезеңі саналатын Наурызда
pdf -> «Болса болар, бәлкім, менің паңдығым »
pdf -> Құрылтайшы жəне шығарушы: «Қазақ газеттерi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi Редакторлар кеңесiнiң
pdf -> 5 Көзіқарақты оқырман білуі тиіс, жақында Тілдерді дамыту мен қолданудың
pdf -> Күні. Бұл күні күн мен түн теңеледі
pdf -> Жеке жазылушылар үшін 65367 6 айға 1541,52 1637,40 1713,84 Мекемелер мен ұйымдар үшін

жүктеу 0.98 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет