Ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтыңжүктеу 0.78 Mb.
Pdf просмотр
бет3/7
Дата09.01.2017
өлшемі0.78 Mb.
#254
1   2   3   4   5   6   7

Нұртай САБИЛЬЯНОВ

Мәжіліс депутаты:

– Қай жерден көрсеңіздер де, базарларда, көшелерде толып 

жүрген тәжіктер. Олар босқындар ма, келімсектер ме, ешкім 

білмейді. Мұндай адамдар қылмыс та жасауы мүмкін, ауру 

таратуға да себепші болуы мүмкін. Сондықтан Босқындар 

туралы заң қабылданады екен, соған сәйкес Қазақстанда 

заңсыз жүрген адамдардың бәрін қайтадан тексеріп, тіркеуден 

өткізу керек. Сосын шығаратынын шығарып, заң талаптарына 

сай келетіндеріне тиісті құжат берілуі қажет. 

Б

Ей

ТА

рА

п п

Ік

Ір

Қазақы кілем келмеске кетіп барады

Салыстыра  қарап  отырсаңыз, 

сан  алуан  өрнегімен  көздің  жауын 

алатын кілемдеріміз түрікмен кіле­

мі нен бірде­бір кем емес. Кемшілігіміз – 

біз  осы  үлкен  жетістігіміздің  қадірін  біл­

мей,  дәріптей  алмағандығымыз  болса 

ке рек. Әйтпесе, бүгінде еуропалықтардың 

таң дайын  қақтырып  жүрген  гобеленнің 

шық қан түбі қазақтың тықыр кілемі емес 

пе еді?! 

СОңғы кІЛЕМдІ ҚОрҚыТТың 

АУыЛыНАН ТА БАСыз

Бірнеше жыл бұрын Сыр бойының кі­

лем дері  жайында  түрік  бауырларымыз 

зерт теп­зерделеп арнайы жинақ шы ғар­

ған  болатын.  Ұршық  үйірген  әжелер  кі­

лем нің  жібін  әзірлеп,  күнұзақ  немересін 

қа сына алып отырар еді. Оның тәрбиелік 

мә ні  де  зор.  Ұлттық  ұстынымызды  сақ­

тау ға  септігін  тигізер  еді.  Қазақы  рухты 

ұр пақ  бойына  сіңіруге  осындай  тірліктің 

аз көмегі тимейді ғой. 

Қызылордалық  Қымбат  Дүйсенбай­Бір жарым миллион 

теңгенің баскиімі 

тәркіленді

Қазақстан кеденшілері ел 

аумағына контрабандалық 

жолмен тауар алып өтпек болған 

ресейлік азаматты ұстады. Бұл 

туралы кеше Қр Қаржы 

министрлігі кедендік бақылау 

комитетінің баспасөз 

қызметкерлері хабарлады. 

ҚҰБылыС


АлАш­АҚПАРАТ

«Мигрант» үйректер 

масайрап жүр

Жеңгетайлар 

құрыққа түсті

Өңірдегі  орнитологтардың айтуынша,  

бұ лар  жергілікті  үйректер  емес.  Жабайы 

үй рек тердің көпшілігі солтүстіктен келген. 

Олар  қатпаған  өзен­көлдерді  сағалап 

осын  да келіпті. Яғни барлығы да мау сым­

дық  өзгерістерге  байланысты.  «Ал  жер гі­

лік ті үйректерден түк жоқ деуге де болады. 

Ау лағанын – аулап, атқанын атып бітірді», 

– дейді құстанушылар.

Орнитологтардың  білуінше,  Ертістің 

қа ла ішімен өтетін тұсынан  ғана емес со­

нау  Серебрянскіден  бастап,    шүлбіге  де­

йін  осындай  жағдайды  байқауға  бо ла ды 

екен.  Кейбір  аймақтарда  олардың  саны 

10 мыңдап кездесетін көрінеді.

Жалпы, ел арасында қаз­үйрекке бай­

ла нысты  ырымдар    жетерлік.  Олардың 

бірі – «үйрек көп болса,  қыс жұмсақ бо­

лады» дегенге сайса, енді бірі – қардың аз 

бо латындығын  болжайды. Ал егер ұшып 

келген үйректер арық болса, көктем жы лы 

болады­мыс,  керісінше  семіз  үй рек тер 

өңір ге ұшып келсе, келер  көктем жыл да­

ғыдан суық болады­мыс. Айта ке тейік, Ер­

тіс те сүңгіп жүрген біз айтып отыр ған  үй­

рек тер  айтарлықтай  қоңды.  Егер  ырым 

рас болса, бұл көктемдегі күн ра йы нан ха­

бар бергені шығар... 

Борис ЩЕрБАкОВ, 

жазушы-орнитолог:

– Бұлар – солтүстіктің жабайы үй-

рек те рі. Олар судағы балдырлармен, 

ба қа-шаян дармен  қоректенеді.  Бұ-

дан  балықтарға  қауіп  төнеді  деудің 

қа жеті  жоқ.  Балықтың  азаюы  туралы 

мә селеде  үй рек терден  емес,  адам-

дар дан қорыққан жөн деп ойлаймын. 

Енді  бұл  үйректер  көк темге  дейін 

осында  болады.  Қыстап  шы ғады. 

Ырым-сырымға сеніп, үркудің ке регі 

жоқ.  Баяғыда  Қайнар  ауылына  қыз-

ғылт түсті қараторғай ұшып келгенде, 

сон  да ғы халық оны қытайлар жі бер-

ген  шығар  деп  қорыққан  еді.  Олай 

емес.  Солтүстіктен  па налап  келген 

құс тар ғой.

Қарасай  ауданына  қарасты  «Алтын 

орда»  базарының  маңы,  Алматы­Бішкек 

жо лының  бойында  орналасқан  «Жібек» 

қо нақүйі үш жыл бойы нағыз жын­ой нақ­

тың  ордасына  айналып  келген.  Полиция 

қы з меткерлерінің  айтуынша,  бұл  жерде 

қыл мыскерлер  18  қызды  күшпен  ұстап, 

ұрып­соғып қорқыту арқылы жез өк ше лік­

пен  айналысуға  мәжбүрлеп  отырған.  Бү­

гін  де  ұсталған  төрт  қылмыскердің  жә бір­

ле нуші  қыздарды  аса  айуандықпен  жез­

өкшелік  жолға  салып  келгендері  анық та­

лып отыр. Қонақүйде қамауда болып, қо­

жа йындарының  айтқанын  істеуден  басқа 

амал дары  қалмаған  қыздардың  басым 

көп шілігі  –  көрші  елден  келгендер.  Қыл­

мыс тық топтың басшысы 1981 жылғы Қа­

зыбек  Өзбеков  есімді  азамат  қыздарды 

жа қын көрші мемлекеттерден әдейі ал ды­

рып  отырған.  Өзбекстан  елінен  келген 

қыз дардың қылмыскерлер қолында жүр­

ге ніне  1,5  жыл  болған.  Сондай­ақ  жәбір 

көруші  қыздардың  ішінде  өз  үйлері  мен 

елдерін  үш  жыл  бойы  көрмегендері  де 

бар.  Жәбірленушілердің  айтуынша,  қыл­

мыс  керлер  оларға  сыртқы  өмірмен  бай­

ла нысуға  мүмкіндік  бермеген.  Қыздарға 

қо на қүйден шығуға, клиенттермен артық 

ауыз сөйлесуге тыйым салынған. Бұл ере­

же лер  бұзылса,  жәбірленушілер  таяқтың 

ас тына алынған. Әсіресе қапастан қашпақ 

бол ғандары  қатаң  жазаға  ұшырап  отыр­

ған.  Өзбекстанға  қашпақ  болған  қыздың 

ше карадан  ұсталып,  жәбірленушілердің 

көз алдында таяқталуы қыздардың есінде 

ұмы тылмастай  болып  қалған.  Сонымен 

қатар оларға арнайы жоспар белгіленген. 

Яғни  әр  қызға  күніне  15­20  мың  теңге 

өткізіп тұру міндет болған. Егер қыздардың 

тапқан ақшалары ол сомаға жетпесе қатаң 

жазаланып отырған. Әсіресе қонақүй кү­

зет шісі қыз дар ды жазалаудың небір тәсіл­

де рін ойлап тапқан көрінеді. Ол жәбір ле­

ну  ші лер ді  бел дікпен,  суға  салынған  ора­

мал мен са баса, енді бірде суық бассейнге 

лақ  ты ра тын  болған.  Қазіргі  кезде  жә­

бірленушілер  ІІМ­нің  «Куәгерлерді  қор­

ғау» бағ дар ла ма сы бойынша Алматы об­

лыс тық  ІІД  «Ар лан»  арнайы  жасағының 

кү зетіне алынды. Де партамент тарапынан 

пә тер  алынып,  жә бірленушілер  қауіпсіз 

ай маққа  ор на лас тырылды.  Ал  қолға  түс­

кен қыл мыс кер лер дің үстінен тергеу амал­

да ры жүргізіліп, бас қа да әрекеттері тек се­

рі л у үс тін де.Айып ИМАНғАзИЕВ,

Алматы облыстық ІІД 

баспасөз қызметі

Ертіс өзенінде жабайы үйрек 

көбейіп кетті.  Өзен жағасына 

барсаңыз, әр жерде емес, бір-

бірімен топырлай жалғасқан 

үйректерді көресіз. көбісі 

тіпті жағаға мүлдем жақын 

жүр. көз салып қарасаңыз

құстардың тізбегі өзен бойымен, 

тоғайлардың арасымен  жалғаса 

береді. Құстардың көптігі  қала 

тұрғындарын да таңғалдыруда. 

Қызықтап келушілер көп.

Алматы облыстық  

ІІд Ұйымдасқан қылмысқа 

қарсы күрес басқармасының 

қызметкерлері Қарасай 

ауданында жеңгетайлықпен 

айналысып келген қылмыстық 

топты әшкереледі. Бүгінде 

ұсталғандарға жеңгетайлықпен 

айналысқандары, адамды 

құлдықта ұстағандары және 

қыздарды жезөкшелікке 

итермелегендері үшін айып 

тағылып,  олардың үстінен  

Қр Қылмыстық кодексінің үш 

бабы бойынша қылмыстық іс 

қозғалды. 

Балықты заңсыз ауласаң

басың кетеді

? Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

Мигранттар арасында  қылмыскерлер де бар

Заңсыз мигранттарға жұмыс 

тауып берсең, айыппұл төлейсіңАлматыда заңсыз мигранттар қаптап кетті. Олардың бұл әрекетіне  

қандай тосқауыл қойылып жатыр?

Ербақыт АМАНТАйҰЛы, 

Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы

Алматы  облыстық  ІІД  көші­қон 

полициясы  мамандарының  айтуын­

ша,  заңсыз  мигранттарға  тосқауыл 

қою  мақсатында  тоғыз  күндік  рейд 

жүр  гі зіл ген  екен.  Соңғы  он  айда  тек 

Ал маты  об лысына  100  мыңнан  аса 

ше телдік  кел се,  олардың  14  мыңға 

жуы ғы  заң  бұ зып,  жауапқа  тартыл­

ған. Ал екі жа рым мың гастарбайтер 

ота ны  на қай та рыл ған. Айта кетерлігі, 

заң сыз  ми грант тарға  жұмыс  берген 

үй  қо жа йын дарына  10­20  айлық 

есеп тік көрсеткіш кө лемінде айыппұл 

са лынады  екен.  Ал  тәртіп  сақ шы ла­

ры ның құрығына түсіп қалған ше тел­

дік  жұмысшылардан  арнайы  жауап 

алы нып, артынан өз елдеріне жі бе рі­

ле ді.  

қоғам


Шығыс Қазақстанда 40 келіге 

жуық балықты заңсыз аулаған 

азамат ұсталды.

6  қараша  күні  Марқакөлде  арнайы 

рейд  жұмыстарын  өткізген  табиғат  қор­

ғау шылары бір адамнан осыншама балық 

тәр кілейміз деп ойламапты. Рейдке шық­

қан дар қорық көлін бойлай заңсыз ба лық 

аулаушыларды  іздей  бастайды.  Көп  ұза­

май­ақ  сақшылардың  назарына  қа йық­

тағы адам іліккен. лезде жетіп келген ма­

мандар  45  жастағы  өскемендік  аза мат ты 

қолға  түсірген.  Балықшы  олжалы  болып 

шық ты. Қайыққа жасырып қойған екі мө­

шек балық табылды. Екеуінде де – аузы­

мұр нынан шыққан балық. Ол жаның жал­

пы салмағы 40 келіге жуықтады. 

шҚО «Өсімдік әлемі және жануарлар 

әлемін қорғау жедел отряды» мемлекеттік 

мекемесі бастығының орынбасары Ермек 

Бижұмановтың  хабарлауынша,  бұл  деге­

ні ңіз мемлекетке келген көп­көрім шығын 

екен.  Яғни  балықшыға  500­ден  700  ай­

лық есептік көрсеткіш мөлшерінде айып­

пұл  салынуы  немесе  ол  «балықшымыз» 

екі  жыл ға  бас  бостандығынан  айырылуы 

мүм кін. Ал ұсталған балықшы тура Өске­

мен нен  әдейі  балық  аулау  үшін  Марқа­

көл ге ке ліпті. Ол біресе – заң туралы біл ге­

нім жоқ десе, біресе –заңды білдім, бірақ 

шор  шы ған  балықтарды  көргенде  шыдап 

тұ  ра алмадым деп ақталды.

Жалпы,  қатаң  ескертулер  мен  ша ра­

лар ға  қарамастан,  балыққа  түрпідей  ти­

ген дер  көбеймесе,  азайып  отыр ған  жоқ. 

Келген  шығын  100  мың  теңгеден  асқан 

жағдай жыл басынан бері осымен төртінші 

рет  тіркеліп,  осынша  рет  қылмыстық  іс 

қозғалған.

дайындаған Елмейір АХМЕд,

Өскемен

Кедендік  бақылау  комитеті  маман­

да  ры  таратқан  мәліметке  сүйенсек,  Ре­

сей  тұрғынын  Ақтөбе  облысындағы  «Те­

мір  жол»  кеден  бекетінің  қызметкерлері 

«Жай саң теміржолы» өткізу бөлімшесінде 

Мәс кеу­Бішкек бағытындағы пойызға ке­

дендік  бақылау  жүргізу  кезінде  құ рық­

таған.  Пойызды  тексеру  барысында  те рі­

ден  жасалған  жүздеген  күзгі  және  қыс қы 

баскиім  табылды.  Сараптамаға  сәй кес, 

Байқоңыр қаласына бет алған кон тра бан­

далық тауардың жалпы сомасы 1,5 мил­

лион теңгені құрап отыр.  Енді күдіктіге қа­

тысты ҚР Қылмыстық кодексінің 209­бабы 

(эко номикалық  контрабанда)  бойынша 

қылмыстық  іс  қозғалуы  мүмкін.  Тергеу 

амал дары жүріп жатыр.Жансая ӘБдІБЕкОВА

Елімізде қарашаның 2-11 аралығында «Мигрант» жедел ал-

дын алу шарасы өткені белгілі. Оның   қорытындысы туралы ай-

тып  бер се ңіздер? 

Қали ЕрТАйҰЛы, Алматы қаласы

Заңсыз мигранттарды анықтау, ав­

то  кө ліктерді,  жолаушы  және  жүк  по­

йыз  да  рын  тек серу  мақсатында  ұйым­

дас  ты  рыл ған «Ми грант» операциясына 

ми  гра ция,  жол,  қыл мыстық  поли ция­

лар   дың жедел топ та ры жұмылды рыл­

ды.  Нә  ти жесінде,  Қа за қстанға  заң сыз 

кел  ген  27  617  шетелдік  азамат  әкім­

шілік жа  уап кершілікке тар тылды. Сон­

дай­ақ  ми  грация  заңнамасын  сақ та­

май, елі міз де белгіленген мер зім нен 

артық  жүр ген,  басқа  да  түрлі  ауыр 

тәртіп  бұз ған  3054  азамат  сот  ше ­

шімімен  өз  елдеріне  қайтарылды. 

Олардың  84­і  –  алыс  шетелдерден 

кел гендер, қал ған 2970 адам – ТМД 

ел дерінің  аза маттары.  Тағы  2  566 

адамның  қай  ел ден,  не  мақсатпен 

кел гендігі анық та лып жатыр. шетел 

аза маттарының  күшін  заңсыз  пай­

да ланғаны  үшін  2856  жұмыс  бе ру­

ші ге  жауапкершілік  жүктелді.  7489 

қа зақстандық жұмыс беруші жұ мыс­

 шыларға  қолайлы  жағ дай  ту дыр ­

мағаны  үшін  жаза лан ды.  Со нымен 

бірге  ұсталғандар  ара сын да  әртүрлі 

ауыр  қылмыстар  жа сап,  осы ған 

дейін бой тасалап жүрген өзге ел дің 

азаматтары да бар. Мәсе лен, есірт кі 

сақтаған – 6, қару­жарақ ұс таған – 

5,  іздеуде  жүрген  69  адам  құ ­

рықталды.  Миграция  заңнамасын 

бұз  ғаны  үшін  60  адамның  үстінен 

қыл  мыстық  іс  қозғалды.  Олардың 

бар  лығы – ТМД­ның азаматтары.

 Халқын қайда сыйдырарын білмей 

отырған Қытай үшін бұл – таптырмайтын 

мүм кіндік.  Өзінің  Тәжікстандай  тарихи 

ота ны  тұрғанда,  тәжіктердің  бізге  өтіп 

кете тін несі бар? Жалпы, мен мынадай бір 

та рихи фактілерді айтқым келіп отыр. Мен 

бұ дан бір аумақтық мәселе көтерейін де­

ген  ойым  жоқ.  Қазақтың  ұлттық  музы ка­

сы ның  атасы  Сағырбайдың  ұлы  Құр ман­

ға зының сүйегі Қазақстанда емес, Ас тра­

ханьда жатыр. Сол сияқты, Найманбайдың 

Әсе ті  деген  керемет  композитор  болған. 

Оның жатқан жері – Қытай Халық Рес пу­

бли касы.  Қазақтың  қабырғалы  үш  биінің 

өз  отанында  жүріп,  ұсыныс­хат  бе  ру ге 

болады деген норма жазып қой дық. Оның 

қаншалықты  іске  асатынын  ал да  кө ре 

жатармыз. Егер ол адам шекарадан ке  ле­

тін болса, оны бес күннің ішінде тір кеп, үш 

айдың ішінде тексереді. Сосын ко мис  сия­

ның шешімі бойынша, оған босқын мәр ­

тебесін бір жылға ғана береді. Бір жыл дан 

соң елінде жағдай оңалса, қай та рылады, 

болмаса қауіпсіз үшінші елге өт кі зіледі. Ал 

қазақ келмей жатыр дейді. Не ге? Қазақты 

біз  ақшасын  дайындап,  үйін  са лып,  күтіп 

отырмыз.  Оны  басқа  мем ле кет  ке  барып 

тұрып  көшіріп  алу,  басқа  елдің  аза­

маттарын үгіттеу өзімізді қылмысты ете ді. 

Бір  елдің  азаматына  барып,  «сен  қа зақ­

сың, дереу көш» деп ай ту оңай емес. Қы­

тайға барып со лай деп көрші, соттап, Го би 

шөліне апа рып, канал қаздырып қой сын... 

Бұл  бағытта  біз  де  ақырындап  бас  па  сөз 

арқылы, зиялы қауым ар қы лы үгіт жұ мыс­

тарын  жүргізудеміз.  Қан даста ры мыз  ша­

ма сынша келіп жа тыр.

дайындаған  

Мұрат АЛМАСБЕкҰЛы

қы зы апамыз қазақы кілемді тоқуда көп­

те ген ерекшеліктерге мән берілетінін ай­

тады.  Әрбір  ою­өрнекте  жатқан  үлкен 

сыр  бар.  Ол  тұтас  бір  дәуірдің  тынысын 

біл діреді. Тіпті қошқармүйіз оюының ас­

та рына үңілсең, қазақтың тыныс­тір ші  лі­

гі нен мағлұмат алуға болады. Тұрмыс та­

ғы өз ге де ерекшелігіміз кілем тоқу ба  ры­

сын да кәдеге жарап жататын. ҚАзАҚТАрдың  

ТүрІкМЕННЕН НЕСІ кЕМ...

Бізбен  салыстырғанда  бүгінде  түрік­

мен нің қалы кілемінің атағы жер жарады. 

Алғаш 1869 жылы түрікмен шеберлерінің 

жә дігері Санкт­Петербургтегі көрмеге қо­

йы лып, бәйге алыпты. Содан бері Еуропа 

жұрт шылығы түрікмен кілемі десе, ішкен 

асын жерге қояды. 1937 жылғы Па риж­

дегі  үлкен  көрмеде  түрікменнің  қалы  кі­

ле мі алтын медаль алады. Тәуелсіздік ал­

ғаннан  кейін  бұрынғы  «Туркменковер» 

фир масын  ұлттық  атаумен  «Түр кі мен ха­

лы» деп өзгертіліп, мемлекеттік бірлестік 

құ рылған.  Қазір  осы  бірлестік  өнімдерін 

шетел ге  экспорттайды.  Олар  көне  жәді­

гер  лерінің  тінін  бұзбай,  одан  әрі  да мы­

тып, ұрпақтан­ұрпаққа жетуі үшін бірнеше 

ша ра да ойластырып қойған. Соның ай­

қын дәлелі – 1993 жылы Түрікменстанда 

тү  рік мен  кілемінің  мұражайы  ашылуы. 

Он да ХІІІ ғасырдан бері сақталып қалған 

ең көне кілем бар. Түрікмен кілеміне ТДС 

52­97 халықаралық стандарты берілген. 

Тә  уел сіздік  жылдарында  елдегі  өндіріс 

орын  дары  жабылып  жатқан  кезең де 

мем  лекет  тарапынан  кілем  ісмерлері не 

ке   ре мет  қолдау  көрсетілді.  Сөйтіп,  олар 

ұлт   тық  құндылықтарын  сақтап  қал ды. 

Ұлт  тық мақ та ныш та рын көкке көтеріп дә­

ріп   тей  тін  ағайындар  1992  жылдан  бас­

тап Мақ  тым құлы айының соңғы жексен­

бісін «Тү  рік мен кілемінің күні» деп мере­

ке леп ке  леді. Бір қызығы, кілемдер күнін 

ар  на йы мереке ретінде атап өтетін әлемде 

бір   де­бір ел жоқ екен...

Тіпті кілемімен әлемді жаулап отырған 

Иран ның  өзі  де  бұл  жағынан  тү рік мен­

дер ден кенже қалыпты. Сайып келгенде, 

Иран жеріне де кілем тоқу өнері Орталық 

Азия дан  барған  болатын.  Қы зыл бас тар­

дың әлі күнге тақыр кілемді «гелим» деп 

ата уы  тегін  болмаса  керек...  Ал  бүгінде 

Эр  митаж  төрінен  ойып  орын  алған  жер 

бе  тіндегі ең көне кілем де кезінде Ал тай­

дағы сақ қорғанынан табылған жоқ па... 

Міне, мұның бәрі біздің бай лы ғы мыз­

дың қаншалықты кең тарап кеткенін біл­

ді ретін  болса  керек.  Бірақ  соған  мұрын 

шү йіріп қарап, жатбауыр тартқан тағы да 

өзі міз емес пе?! Қазір қазақ кілемінің ор­

нын өзге кілемдер басты. Бұл өзімізді­өзі­

міз  босағаға  сүйреп  жатқандай  кө рі­

неді...

Гүлжан кӨШЕрОВА,

Әділжан үМБЕТ,

Тараз, 

Қызылорда

Басы 1-бетте

Адем САғЛАМ,

түркиялық өнертанушы:

– Сіздер өз кілемдеріңізді бағаламай жүрсіздер. Әйтпесе, қазақы кілемдер тұ-

нып тұрған өнердің өзі емес пе?! Қазақы кілемнің ерекшелігі аз емес. Ол, ең ал-

ды мен, еш қандай қоспасыз таза жүннен тоқылады. 

Гүлнәр ЖҰБАНИЯзОВА, 

қазақстандық өнертанушы:

–  Осындай  бағалы  затымыздың  қадірін  білмегенімізге  қарным  ашады. 

Расында, қазір ел арасында қолдан кілем тоқитын ісмерлер азайып кетті. Шетел-

дік тердің зауыттан шыққан дүниеден гөрі қолдан тоқылған дүниелерді жоғары 

ба ғалайтыны белгілі. Мұражайымызда ХІХ ғасырдікі саналатын кілемдеріміз ан-

тик вар ретінде сақтаулы тұр. Оны ТМД аумағында өткізілетін көрмелерге апарып 

тұ рамыз... Кезінде мұражайды жабдықтау үшін өрнектері бар өте көне қоржын, 

кі лемдер керек болды. Оны өйтіп-бүйтіп  Қызылқұм ауданындағы бір ісмерге то-

қытқан  едік.  Қазір  ол  кісі  бақилық  болып  кетті.  Әрине,  осындай  шебер  қолды 

жан дардың шәкірттері болмағаны өкінішті...


РеспубликалыҚ ҚоҒамдыҚ-саяси аҚпаРаттыҚ газет

№203 (203) 14.11.2009 жыл, сенбі

www.alashainasy.kz

4

e-mail: info@alashainasy.kz? Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

ИнтеграцИя

«Қуат» үлескерлерінің 

мәселесі қолға алындыЖарқын Түсіпбекұлы

Анар ҚуАнышбековА

Қазақстанда білікті инженер-кадрлар дайындаладыбізде инженер, басқа да техника саласының ка др ла-

ры дайын дал ғанымен, олар баратын өндіріс орындары 

жоқ. Жалпы, бола шақта осындай кадрларды жетілдіру 

үшін сыртқа тәжірибеге жіберу көзделген бе?

Талғат ТүрікменбАев, Оңтүстік Қазақстан облысы

«Болашақ»  бағдар ла ма-

сы бо   йынша аталған ма ман-

дар ше   тел де оқып жатқанын, 

кө бісінің Ота нына оралғанын 

ай  та  ке те лік.  Дегенмен  сол 

бағ  дар  ла ма мен  оқушы лар-

дың  кей бірі  ше телде  қалып 

қоя ды.  Өйт кені  олар  мұ ны 

«біз алған бі лім Қа зақ станға 

жарамайды,  елі  міз де гі  өн ді-

ріс те  соңғы  тех ника  мен 

технологиялардың қол  да ны-

сы шектеулі» деп тү сін діреді. 

Сон дықтан  Қа зақ стан  соңғы 

кездері индус триал ды-ин но-

ва ция лық  бағ дар лама  мен 

жо ба ларды  жү зе ге  асыруда 

осы  ол қы лықты  жою ға  ты-

ры сып  жа тыр.  Қазір  мем ле-

кетіміздің өңір ле рінде осы жо ба 

бойынша өндіріс орын дары іс ке 

қосыла бастады. Сон дай-ақ ин-

же нерия,  тех но ло гия,  менедж-

мент саласында азия мен тынық 

мұ хит  айма ғын да ғы  ең  үздік 

Бан гкок тың  азия  тех но логия 

инс ти туты  ке лесі  жылы  Қа зақ-

станда  филиа лын  ашқалы  жат-

қанын да айта ке телік. Ол өз ке-

зе гінде  сіз  айтып  отыр ған  кем-

ші лікті жоюда үлкен рөл ат қа ра-

тын дығына се німдіміз.

Қ

аржы

нарық


Теңге 16 жасқа толды

«Қуат» корпорациясының үлескерлері қайта қаржыландыруға ен гі-

зіл ді деп ес ті дік. үлескерлер үшін ол не береді?

марат ӘубӘкіров, Алматы қаласы

орталық Азияда ортақ экономикалық 

кеңістік құрылуы мүмкін бе?

кеше Алматыда еліміздің сыртқы істер министрлігі мен 

экономика институтының ұйытқы болуымен «орталық Азия 

елдерінің экономикалық әріптестігі мен аймақтық интеграция: 

ынтымақтастықтың ашық диалогы» атты халықаралық форум 

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.78 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет