Агротехническийжүктеу 256.05 Kb.
Pdf просмотр
бет3/3
Дата30.04.2017
өлшемі256.05 Kb.
1   2   3

Күтілетін  нәтижелер:  топырақта  табиғи  және  зертханалық  зерттеулер 

жүргізудің  негізгі  заманауи  әдістерін,  нақты  ғылыми  және  тәжірибелік 

міндеттерді шешу үшін әдістерді дұрыс таңдау. 

 

2.2.2 AZhA 6305  Агрохимиялық зерттеу әдістемесі   

Кредит саны - 3 

Пререквизиттер:  химия,  топырақтану,  агрохимия,  далалық  жұмыстарды 

ұйымдастыру  жұмыстары  және  картограммаларды  жасау,  тәжірибе  ісі 

әдістемесі. 

Постреквизиттер: докторантура білім бағдарламасының пәндер 

Мақсаты: Агрохимиялық зерттеу әдістемелерін меңгеру. 

Курс  мазмұны:  Агрохимиялық  зерттеу  әдістерінің  теориялық  және 

практикалық  негіздері.  Агрохимиялық  зерттеудегі  биологиялық  әдістер. 

Топырақ микроорганизмдерін экологиялық функция зерттеу әдістері ТОпырақ 

биоценоздары  мен  биологиялық  белсенділігін  зерттеу  әдістері.  Далалық 

тәжірибе түсінігі. Шаруашылықтарда тыңайтқыштарды тиімді қолдану жүйесін 

негіздеу  мен  тыңайтқыштардың  әсерін  зерттеудегі  негізгі  әдіс  –  далалық 

тәжірибе.  .  Тыңайтқыштың  ауспалы  егістерге  әсерін  зерттеуде  далалық 

тәжірибелерді  құру  ерекшеліктері.  Далалық  тәжірибелердің  тыңайтқыштармен 

географиялық  тораптары.  Вегетациялық  әдістің  ӛсімдіктің  қоректенуін, 

топырақ  қасиеттері  мен  тыңайтқыштарды  зерттеудегі  мәні.  Вегетациялық 

әдістің  түрлері  және  олардың  агрохимиялық  зерттеудегі  мәні.  Лизиметрлік 

зерттеу міндеттері. Агрохимиялық зерттеудерде лизиметрлік әдістерді қолдану. 

Агрохимиялық  зерттеулердегі  радиоактивті  изотоптар.  Тұрақты  изотоптар. 

Ӛсімдік  қорегін  зерттеуде  радиоактивті  изотоптардың  мәні  және  тыңайтқыш 

қолдану. 

15

N, 32

P  и 


40

K  изотоптарын  далалық,  вегетациялық  және  лизиметрлік 

зерттеулерде  қолдану.  Топырақ,  ӛсімдік және тыңайтқышты талдаудың негізгі 

агрохимиялық 

әдістері. 

Топырақты 

агрохимиялық 

зерттеу 


және 

 

19 


ауылшаруашылығына 

қызмет 


кӛрсету. 

Эксперименттік 

мәліметтерді 

дисперсиялық талдау.  Күтілетін  нәтижелер:  Студенттер  осы  пән  бойынша  игерген  жұмыстарын 

ғылыми тәжірибе мен ӛндірістік жұмыстарда қолданады.  

2.2.2 AHAKK 6305 Ауыл шаруашылығында агрохимиялық қызмет 

кӛрсету  

 

Кредит саны - 3 

Пререквизиттер:  химия,  топырақтану,  агрохимия,  далалық  жұмыстарды 

ұйымдастыру  жұмыстары  және  картограммаларды  жасау,  тәжірибе  ісі 

әдістемесі. 

Постреквизиттер: докторантура білім бағдарламасының пәндер 

Мақсаты:  Студенттер  агрохимиялық  картограммаларды,  танаптар  (егістік) 

тӛлқұжаттарын,  топырақты  агрохимиялық  зерттеудің нәтижелерін топтастыру 

әдістерін,  топырақ-мелиорациялау  зерттеулерін, үлгілер талдауын және сортаң 

жерлерді мелиорациялау бизнес-жоспарын  құрастыруды меңгеру.   Курстың  мазмұны.  Химиялық  құралдарды  тиімді  пайдалану,  жер  қорларын 

сақтау,  топырақ  құнарлылығын  арттыру  және  республикалық  агрохимиялық 

қызметтің  рӛлі.  Агрохимиялық  қызмет  және  тыңайтқыштар  және  басқа 

химиялық  құралдарды  ӛндіру  мен  бӛлудің  мемлкеттік  жоспарын  жасауға, 

қоршаған  орта  мен  ӛнімнің  химиялық  құралдардан  ластануын  бақылауға; 

топырақ  құнарлылығының  ӛзгеру  динамикасы  мен  қоректік  заттардың 

балансына  мониторинг  ұйымдастыру.  ҚР  агрохимиялық  қызметтің  даму 

тарихы.  Агрохимиялық қызмет кӛрсету түрлері. Шаруашылық топырақтарына 

ірі 

масштабты агрохимиялық 

тексерулер 

жүргізу. 

Агрохимиялық 

картограммалар, танап құжаттарын жасау, топырақты агрохимиялық тексерудің 

нәтижелерін қорытындылау әдістері. Топырақ-мелиоративтік тексеру, үлгілерді 

талдау  және  кебірлерді  мелиорациялау  бойынша  бизнес-жоспар  құру. 

Шаруашылықтарда тыңайтқыш қолданудың экономикалық тиімділігін анықтау. 

Токсикологиялық  зерттеулер.  Ӛсімдік  ӛнімі  мен  топырақтың  радиоактивті 

ластану деңгейін бақылау. Күтілетін нәтижелер: Студенттер шаруашылықтарда тыңайтқыш қолданудың 

экономикалық тиімділігін  анықтайды.  

8 Модуль – Микробиология  

 

2.3 PM 5306 Топырақ микробиологиясы  

 

Кредит саны - 3 

Пререквизиттер: экология, биология, микробиология, биотехнология. 

Постреквизиттер: докторантура білім бағдарламасының пәндер 

Мақсаты:  топырақ  микробиологиясы  жӛнінде  білім  мен  дағдыларды 

қалыптастыру,  микроағзаларды  топырақ  құнарлылығын  анықтау  факторы 

ретінде  зерттеу,  топырақ  микроағзаларының  түрлік  және  туыстық  құрамын 


 

20 


анықтау  әдістерін  меңгеру  және  олардың  агроэкология  үрдістеріндегі  рӛлін 

түсіндіру.   Курстың  мазмұны. Топырақ микроағзаларының биологиялық ерекшеліктері, 

оларды  топырақ  құнарлылығын  жоғарылатуда  қолданудың  принциптері, 

бактериялар  мен  заңырауқұлақтарды  бӛліп  алудың  және  культивирлеудің 

заманауи  әдістері,  сонымен  қатар  оладың  дамуының  перспективасы, 

ауылшаруашылығында  және  ӛнеркәсіпте  қолдану.  Заттар  мен  энергияның 

ӛзгеруінің  микробиологиялық  топырақ  үрдістері.  Микроорганизмдердің 

табиғаттағы  азот  айналымына  қатысуы.  Атмосферадан  молекулалық  азоттың 

биологиялық тұтылуы. Микроорганизмдермен күкірт, фосфор, темір және т.б. 

қосылыстардың  ӛзгерісі.  Топырақтың  микробтық  кешені.  ТОпырақ 

микробиологиясының 

принциптері 

мен 


концепциясы. 

Топырақ 


микроорганизмдерінің  агроэкологиялық  рӛлі.  Әртүрлі  топырақ  типтерінің 

биологиялық  белсенділігі,  топырақ  микроорганизмдерінің  құрамын  анықтау 

әдістері.  

Күтілетін  нәтижелер:  топыраққа  микробиологиялық  талдау  жасаудың 

заманауи әдістерін меңгереді, топырақтың биологиялық белсенділігін анықтау, 

микроағзалардың  морфологиясын,  систематикасын,  физиологиясын  және 

экологиясын  зерттеу,  микроағзалардың топырақтағы әртүрлі қосылыстар мен 

химиялық элементтердің айналымындағы рӛлін анықтауды үйренеді.   

 

2.3 ТВ 5306 Топырақ биоремедиациясы   

Кредит саны – 3  

Пререквизиттер:  экология,  топырақ  биологиясы,  топырақтану,  агрохимия, 

экология. Постреквизиттер:  топырақ  қорғау,  жалпы  кәсіптік  дайындық,  докторантура 

білім  бағдарламасының пәндер Мақсаты: 

топырақты 

қалпына 

келтірудің 

тиімділігі 

жоғары 


технологияларының  жетістіктері  мен  кемшіліктерін,  экологиялық  апаттардан 

зардап  шеккен  топырақтарды      биоремедиация  жолымен  тазартудың  негізгі 

кезеңдерін таныстыру.    

Курстың 

мазмұны: 

Биоремедиацияныың 

жалпы 

концепциясы. Фиторемедиация, 

микробиоремедиация, 

зооремедиация 

түсініктері. 

Фиторемедиацияның басымдылық жақтары мен кемшіліктері. Фиторемедиация 

технологиялары:  ризофильтрация,    фитоэкстракция,  фитостимуляция, 

фитобулану,    микробиоремедиация  агенттері.  Микробтық  және  микробты-

ферментивтік  биоремедиация.  Биодеградация.  Топырақ  жамылғысын 

ластаушылардың  сипаттамасы,  олардың  пайда  болуы. Радионуклидті  ластану. 

Космосты игерудің қауіпті  жақтары. Экологиялық зардаптан кейінгі топырақты 

рекультивациялаудың физикалық, механикалық, химиялық әдістері. Топырақты 

тазартудың 

қазіргі 

заманғы 


әдістері. 

Топырақты 

ӛсімдіктердің 

гиперакумулятивті қасиеті мен топырақ микроағзаларының кӛмегімен тазарту. Күтілетін  нәтижелер:  болашақ  мамандарды  ластанған  топырақты  тазартуда 

қолданылатын 

әлемнің 

жетекші 


мемлекеттерінің 

негізгі 


жаңа 

 

21 


технологияларымен  танысады,  Қазақстан  Республикасының  ластанған 

территорияларын  тазартуда  топырақ  биоремедиациясын  қолданудың 

экономикалық  қырларын  анықтау,  ауыл  шаруашылығын  химизациялау 

құралдарын  пайдаланудың  салдарын  жою  үшін  елімізде  орындалатын 

экологиялық бағдарламалардың заңдары мен ережелерімен  танысады.  

 

9 Модуль – Дақылдарды тыңайту  

 

2.4 SOMPR 6307 Ӛсімдікті минералды қоректендіру оптимизациялық 

жүйесі  

Кредит саны - 3 

Пререквизиттер:  ӛсімдіктер  физиологиясы,  ӛсімдіктер  биохимиясы  , 

топырақтану, ӛсімдікшаруашылығы, егіншілік,  агрохимия. Постреквизиттер: докторантура білім бағдарламасының пәндер 

Мақсаты: 

Курстың 


мақсаты 

сорттың 


потенциалды 

мүмкіндігінің 

реализациясын  және  топырақтың  қоректенуін  қамтамасыздандырудағы 

оптималды  жағдайды    топырақ  құнарын  басқару  бағытындағы  әдістерді  оқу 

және меңгеру. 

Курстың мазмұны: Курста дақылдың қоректенуінің физиологиялық негіздері 

қарастырылады. Агрохимиялық қасиеттер мен топырақтың құнарына, ӛнімділік 

құрылымын  анықтайтын  топырақтың  негізгі  қасиетіне,  топырақтың 

құрылымын  басқарудағы  тыңайтқыштың  рӛлі,  дақылдың  қоректену 

оптимизациясына  жекелеген  талаптар  қойылған.  Қарқынды  егіншілік 

жағдайында  негізгі  топырақ  құнарлылық  кӛрсеткіштерін  оңтайландыру. 

Ӛсімдік  қорегін  оңтайландыру  жағдайларын қалыптастыру және оларды түрлі 

тыңайтқыштарды  қолдану  жолымен  реттеу.      Ӛсімдіктің  азот,  фосфор  және 

калий 

қорегін 


оңтайландыру, 

микроэлементтердің 

рӛлі. 

Негізгі 


ауылшаруашылық  дақылдарының  биологиялық  ерекшеліктері  және  олардың 

минералдық  қорегін  оңтайландыру.  Минералдық  қоректенудің  оңтайлы 

деңгейін  экономикалық,  энергетикалық  және  экологиялық  бағалау.    Негізгі 

ауылшаруашылық  дақылдарына  тыңайтқыштардың  нормасы  мен  мӛлшерін 

анықтау  әдістері.  Азот,  фосфор, калий және микроэлементтердің топырақтағы 

мӛлшерін талдау нәтижелерін тыңайтқыштардың оңтайлы нормасын анықтауда 

қолдану.  

Күтілетін  нәтижелер:  Дақылдың  талабы  мен  оның  жасалу  технологиясы 

есебімен тыңайтқыш формасы мен оның түрін таңдау. 

 

2.4 SET 6307 Суармалы егістіктегі тыңайтқыштар  

 

Кредит саны - 3 

Пререквизиттер:  топырақтану,  ӛсімдіктер  физиологиясы,  егіншілік,  ӛсімдік 

шаруашылығы, агрохимия. Постреквизиттер: докторантура білім бағдарламасының пәндер 

Мақсаты:  Суармалы  егістіктегі  тыңайтқыштардың  берілу  уақыты  мен 

әдістерін, элементтердің шайылуының алдын алу әдістерін меңгеру.  

22 


Курстың мазмұны: Суармалы егісте топырақ үрдістері  ерекшеліктері болады, 

қоректік  элементтердің  мӛлшері  мен  тиімділігі  ылғалдануға  тікелей 

байланысты.  Түрлі  тыңайтқыштардың  берілу  уақыты  мен  әдістері  де, 

топырақтан  элементтердің  шайылуы  мен  коэффиценті  де  осыған  байланысты. 

Топырақтан 

элементтердің 

шайылуының 

алдын  алу.  Дақылдардың 

тыңайтқышта  керек  етуі, қоректенуінің диагностикасының әдісі. Дақылдардың 

қоректенуін оптимизациялау жолдары. Қоректік элементтер тыңайтқыштар мен 

олардың берілуінің экономикалық негізделуіне байланысты. 

Күтілетін нәтижелер:  Суармалы егістіктегі тыңайтқыштардың берілу уақыты 

мен  әдістерін,  элементтердің  шайылуының  алдын  алу  әдістерін  меңгереді. 

Ӛндірісте суармалы  егіншілікті  пайдалану жолдарын меңгереді.. 

 

2.5 АЕАВDТР 6307 Ауыспалы егістегі ас бұршақты дақылдарына тыңайтқыштарды пайдалану  

 

Кредит саны - 3 

Пререквизиттер:  топырақтану,  ӛсімдік  физиологиясы,  егіншілік,  ӛсімдік 

шаруашылығы, агрохимия Постреквизиттер: докторантура білім бағдарламасының пәндер 

Мақсаты:  Ауыспалы  егістегі  ас  бұршақ  дақылдарына  тыңайтқыштарды 

пайдалана білу.  Курстың  мазмұны:  Белгілі  бір  топырақ-климаттық  жағдайға  байланысты, 

астық-бұршық  тұқымдас  ӛсімдіктер    қоректік  элементтерді  қажет  етеді,  соған 

байланысты  ауыспалы  егісте  тыңайтқыштарды  дұрыс  таңдау  керек.    Соған 

байланысты, 

аталған 

пән 


астық-бұршақ 

тұқымдас 

ӛсімдіктердің  

тыңайтқыштарды  қажет  етуін  физиологиялық  негіздеуді  зерттеу;  түрлі 

топырақтардағы  қоректік  элементтердің    болуы;  тыңайтқыштардың  тиімділігі 

және  сыртқы  факторлар;  тыңайтқыштарды  берудің  әдістері,  уақыты, тәсілдері 

және  беру  техникасы;  ауыспалы  егістегі  органикалық  және  минералды 

тыңайтқыштарды 

таратудың 

ғылыми 


принциптері; 

астықбұршақ 

дықылдарының 

қоректену 

ерекшеліктері 

мен 


тыңайту 

жүйесі; 


тыңайтқыштардың  мӛлшерін  ғылыми  негіздеу;  ауыспалы  егістегі  биофильді 

элементтердің балансы; тыңайтқыштардың экономикалық тиімділігі.  Күтілетін  нәтижелер:    Белгілі  бір  топырақ-климаттық жағдайға байланысты, 

астық-бұршық  тұқымдас  ӛсімдіктер    қоректік  элементтерді  қажет  етеді,  соған 

байланысты ауыспалы егісте тыңайтқыштарды дұрыс таңдай білетін болады.  

 

2.5 AEDTZh 6307 Ауыспалы егістіктегі дақылдарды тыңайту жүйесі   

Кредит саны - 3 

Пререквизиттер:  топырақтану,  ӛсімдік  физиологиясы,  егіншілік,  ӛсімдік 

шаруашылығы, агрохимия Постреквизиттер: докторантура білім бағдарламасының пәндер 

 

23 


Мақсаты:  ауыспалы  егісте  топырақты    ӛңдеу кезінде топырақ-агрохимиялық 

жағдайлармен  кешенді  түрде    дақылдарды  ӛсіру  технологиясы  мен 

биологиялық ерекшеліктерін ескере отырып қарастырады. 

Курстың  мазмұны:    Аталған  пәнде  дақылдарды  тыңайту  ауыспалы  егісте 

топырақты  ӛңдеу кезінде топырақ-агрохимиялық жағдайлармен кешенді түрде  

дақылдарды  ӛсіру  технологиясы  мен  биологиялық  ерекшеліктерін  ескере 

отырып қаралған. Ауыспалы егісте дақылдарды алмастыру,  алдыңғы дақылдың  

топырақ  пен  ӛсімдікке  әсері  қаралған.  Ауыспалы  егістегі    қоректік 

элементтердің  динамикасы  –  азотты,  фосфорлы  және  де  басқа  тыңайтқыш 

түрлерін  беруді  ғылыми  негіздеу.  Ауыспалы  егісте  басты  дақылды  таңдауды 

негіздеу.  Түрлі  ауыспалы  егісте  тыңайтқыш  берудің  жиілігі.  Берудің  әдістері 

мен уақыты. 

Топырақ-климаттық  жағдайға  байланысты  дақылдардың  тыңайтқыштарды 

қажет етуін  диагностикалау әдісі. 

Күтілетін  нәтижелер:    Ауыспалы  егісте  дақылдардың  коректенуін 

оптимизациялау 

әдісі. 

Ауыспалы егістегі 

түрлі 


тыңайтқыштардың  

экономикалық  тиімділігін  бағалау.  Дақылдардың  биологиялық  ерекшеліктерін 

ескере  отырып,  тыңайтқыш  қолданудың  теориялық  және  практикалық  негізін 

білу ауыспалы егісте топырақ құнарлылығын арттыруға алып келеді.  

 

 

2.5 MTТ 6307  Минералды тыңайтқыштардың технологиясы  

 

Кредит саны - 3 

Пререквизиттер: химия, агрохимия, топырақтану 

Постреквизиттер: докторантура білім бағдарламасының пәндер 

Мақсаты:  Минералды  тыңайтқыштардың  табиғи  қорларын  және  ӛндіру 

технологиясын оқып білу. Курстың  мазмұны:  ауылшаруашылық  ӛндірісін  қарқындату  және  ӛндірістік 

минералдық  тыңайтқыштарды  қолдануды  кӛлемін  арттыру.  Минералдық 

тыңайтқыштарды  ӛндірудің  іс-жүзіндегі  технологиялары.  Минералдық 

тыңайтқыштарды  ӛндіру  үрдістері  мен  әдістерінің  түрлері,  олардың 

артықшылығы  мен  кемшілігі.  Минералдық  тыңайтқыштардың  мәні  және 

технологиялық  сипаты.  Минералдық  тыңайтқыштардығ  қасиетін  сипаттайтын 

кӛрсеткіштер.  Азотты  тыңайтқыштарды  ӛнеркәсіптік  ӛндіру  (аммиакты 

селитра,  кальций  және  магний  селитрасы,  хлорлы  аммоний,  карбамид, 

біртіндеп  әсер  етуші  тыңайтқыштар).  Табиғи  фосфаттар.  Жәй  және  қос 

суперфосфатты  ӛндірудің  технологиялық  сызбасы.      Фосфор  қышқылы. 

Прецепитат  ӛндіру.  Термиялық  фосфаттар.  Калий  шикізатының  кӛзі.  Калий 

агрорудаларын ӛңдеу. Хлорлы калий. Калий сульфаты. Кешенді тыңайтқыштар 

ӛндіру. Микротыңайтқыштар.       

Күтілетін нәтижелер:  Кешенді тыңайтқыштарды ӛңдіру.  

 

  

 

24 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

6М080800 – Топырақтану және агрохимия мамандығы бойынша 

магистранттарына арналған  

 

Э Л Е К Т И В Т І  П Ә Н Д Е Р  К А Т А Л О Г І 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Басылымға берілген                               Формат ______            Тираж 50 

Кӛлемі 1,5  б.п.                                      Заказ № _____              

 

                                    

(С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ типографиясы, Жеңіс даңғылы, 62а) Каталог: assets
assets -> Тендер. Реклама. Рк
assets -> Национальной академии наук республики казахстан
assets -> Книга первая. Книга вторая. Книга третья. Книга четвертая. Книга пятая. Книга шестая. Книга седьмая
assets -> Теория эволюции Эволюционная теория Чарльза Дарвина 2 часть II
assets -> Любовь Шашкова «нет повести прекраснее в ауле…»
assets -> Оңтүстік Қазақстан облысы ішкі саясат басқармасы «Әлеуметтік бастамалар орталығЫ» менің таңдауым – ханафи мәЗҺабы

жүктеу 256.05 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет