Агротехническийжүктеу 256.05 Kb.
Pdf просмотр
бет1/3
Дата30.04.2017
өлшемі256.05 Kb.
#8201
  1   2   3

С. СЕЙФУЛЛИН 

атындағы ҚАЗАҚ 

АГРОТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

 

КАЗАХСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

им. С. СЕЙФУЛЛИНА 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Э Л Е К Т И В Т І  

П Ә Н Д Е Р 

К А Т А Л О Г І 

6М080800 – Топырақтану және агрохимия  

мамандығы бойынша магистранттарына арналған 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астана 2016 

 ӘОК 378  КБК 74.58 я14 

Э 46 

 

 

 

 

Құрастырғандар:  Р.Х.  Рамазанова,  топырақтану  және  агрохимия 

кафедрасының  меңгерушісі,  а.ш.ғ.к.,  доцент,  В.Г.  Черненок,  а.ш.ғ.д., 

профессор.  

 

  

 

Э 46 Элективті пәндер каталогы. / Редакцияны басқарған  Р.Х.Рамазанова - 

Астана: С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ. 2016 ж.,  41 б. 

 

 Каталог  С.Сейфуллин  атындағы  ҚАТУ  Ғылыми  кеңесінде  (хаттама  №__  

«___»________2016 ж.) қаралып, оқу үрдісінде қолдануға ұсынылды.  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

                                                                                             ©  оәк ҚАТУ,  2016  

 ҚҰРМЕТТІ МАГИСТРАНТТАР!  

Таңдау  бойынша  оқытылатын  (элективті)  пәндер  каталогі  (ЭПК) 

оқытудың  кредиттік  жүйесінде  мамандықтың  оқу-әдістемелік  кешенінің 

міндетті  элементі  және  таңдау  бойынша  компоненттің  құрамдас  бӛлігі  болып 

табылады.  Оны  магистранттың  оқу  траекториясын  ӛздігінен,  әрі  икемді  және 

жан-жақты анықтауға мүмкіндік беру мақсатында әр мамандық үшін әзірлейді.  

«Топырақтану  және  агрохимия»  және  «Жерлердің  агроэкологиялық 

бағалау  және  егіншіліктің  адаптивті-ландшафттық  жүйелері  жобалау» 

мамандығының екі білім бағдарлама бойынша тізімін Каталогта келтірілген. 

Каталог  бүкіл  бейінді  мамандандыру  және  мамандықтың  кәсіби  қызмет 

түрлерін  ескеретін  барлық  мүмкін  пәндер  спектрін  қамтиды,  ал  мұның  ӛзі 

ЖОО-да  қалыптасқан  ғылыми-педагогикалық  мектепті  құбылмалы  кезеңде 

дамытуға  жєне  ойдағыдай  бейімделуге,  әрі  оқу  орынының  ақпараттық-

кітапханалық  ресурстары  мен  оқу-зертханалық  базасын  барынша  тиімді 

пайдалануға мүмкіндік береді. Сіздерге ұсынылып отырған ЭПК құрамындағы 

пәндер  Мемлекеттік  жалпыға  міндетті  білім  стандарттарымен  (МЖМБС) 

анықталған  кәсіптік  терең  білім  алуға  мүмкіндік  беретін  пәндер  тізімін 

біріктіреді. 

Элективті  пәндер  каталогін  магистрант  ӛзінің  жеке  оқу  жоспарын 

құрастырған  кезде  пайдаланады,  мұнда  магистранттың  ӛзіндік  қабілеті,  ӛсу 

болашағы, ӛндіріс пен еңбек нарығының сұранымы ескеріледі және жетекшінің  

жетекшілігімен  іске  асырылады.  Мамандықтың  типтік  оқу  жоспары  сияқты 

каталогте  пәндер  екі  циклге  біріктірілген:  базалық  пәндер  циклі  (БП),  бейінді 

(профильді) пәндер циклі (БП). 

Типтік  оқу  жоспарына  сәйкес  ӛзінің  білім  бағдарламасын қалыптастыру 

үшін  магистрант  міндетті  компонент  пәндерін  (ММБҰС)  бекіткен  пәндерді 

түгел  меңгеруге  тиіс,  сонымен  бірге  таңдау  бойынша  компоненттің  пәндер 

тізімінен  қажеттісін  оқып-үйренуге  таңдап  алады.  Элективті  пәндерді 

таңдағанда  магистрант  пәндердің  логикалық  байланысы  мен  оқылу  реттілігін 

есте  ұстағаны  және  жетекшісімен  кеңесе  отырып,  пререквизиттер  мен 

постреквезиттерді мұқият талдағаны дұрыс. 

Магистранттың  білім  алу  траекториясының  қаншалықты  жан-жақты,  әрі 

толыққанды  ойластырылуы,  оның  болашақ  маман  ретіндегі  кәсіби  дайындық 

деңгейіне әсер ететіндігін  есте ұстау қажет. 

 

 

  

 

  

 

  

 Мазмұны  

 

№ 

Пәннің атауы 

Кредиттер 

саны 

Бет  

 

БАЗАЛЫҚ ПӘНДЕР (БП) – 20 кредит, оның ішінде: 

1. Тандау компонент (ТК) – 12 кредит 

1.1 

Академиялық мақсаттағы ағылшын тілі Іскер ағылшын тілі    Кәсіби пікір  алысудағы шет тілі 

1.2.1  Шӛлейттену үрдістері жіне деградацияланған 

жерлерді қалпына келтіру  Жер фиторекультивациясы 

Агрожүйелер экологиясы  

1.2.2  Геоботаника Экологялық топырақтану 

Ормандық топырақтану 

1.3 

Ӛсімдіктерді қорғаудың биологиялық әдістері 11 


Ӛсімдік қорғаудың экологиялық  қауіпсіз жолдары 

Энтомофаг, биопрепарат және БАЗ ӛндіру 

технологиясы  

 

КӘСІПТІК ПӘНДЕР (КП) – 22 кредит, оның ішінде: 

2. Тандау компонент (ТК) – 20 кредит 

2.1.1  Ӛсімдіктер қоректенуінің  физиологиялық негіздері 

13 Топырақтық және ӛсімдіктер  диагностикасы 

Суармалы  және  мелиорацияланатын  топырақтағы 

химиялық үдерістер 

2.1.2  Тыңайтқыштарды пайдаланудың экологиялық  

аспектілері 

14 Тыңайтқыштар экологиясы 

2.2.1  Топырақ генезисі мен жіктелуі 

16 


Топырақтың генетикалық  морфологиясы 

Топырақ географиясы және құнарлылығы 

 

2.2.2 


Топырақ-агрохимиялық 

зерттеулерінің 

кешенді 

әдістемелері 

17 


Агрохимиялық зерттеу әдістемесі  

Ауыл  шаруашылығында  агрохимиялық  қызмет кӛрсету 

 

2.3 Топырақ  микробиологиясы 

19 Топырақ биоремедиациясы 

2.4 


Ӛсімдікті 

минералды 

қоректендірудің 

оптимизациялық жүйесі  

21 


Суармалы егістіктегі  тыңайтқыштар 

 

2.5 Ауыспалы  егістегі  астық  бұршақ  дақылдарына 

тыңайтқыштар пайдалану 

22 


Ауыспалы егістіктегі  дақылдарды тыңайту жүйесі 

Минералды тыңайтқыштардың технологиясы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 I. БАЗАЛЫҚ ПӘНДЕР  

Тандау компонент (ТК) – 12 кредит 

 

2 Модуль - Шет тілдері  

 

1.1 AMAT 5205 Академиялық мақсаттағы ағылшын тілі 

кредиттер саны - 2 кредит 

 

Пререквизттер:  Шет тілі (жалпы курс), Кәсіби-бағдарлы шет тілі  

Постреквизттер:

 

Ағылшын  тілінде  болашақ  маманның  білімі  мен  дағдысының  болуы 

олардың кәсіби-басқару  жұмыстарында және қарым-қатынас үшін қажет.

 

Курс  мазмұны: 

«Академиялық  мақсатқа  арналған  ағылшын  тілі»  курсы 

бакалавриат  пен  магистратура  арасындағы  сабақтастықты  қамтамасыз  етеді 

және  шет  тілін  кәсіби  мақсатта,  ғылыми  және  тәжірибелік  жұмыстарда, 

шетелдік  әріптестермен қарым-қатынас барысында, ӛз білімін кӛтеру және тағы 

да  басқа  мақсаттарда  қолдануы  үшін  студентті  кешенді  теориялық-

лингвистикалық, 

тәжірибелік 

және 

ақпаратты-аналитикалық  деңгейде даярлауды кӛздейді. 

«Академиялық  мақсатқа  арналған  ағылшын  тілі»  курсының  жоғарғы  деңгейін 

меңгеру  студентке  ӛз  мамандығы  бойынша  ғылыми-мағлұматтық түсініктерді 

еркін  қолдануға,  ғылыми-ақпараттық  базасын  арттыруға,  ғылыми  ақпаратты 

талдау,  айғақтама,  кӛз  жеткізу,  пікірталас  және  академиялық  жазылым  

дағдыларын  меңгеруге  мүмкіндік  береді.  Бұл  халықаралық  деңгейде 

пікірсайыстар,  ғылыми  конференциялар  және  түрлі  форумдар  барысында  ӛз 

пікірін  емін-еркін  беруге,  сонымен  қатар,  ӛз  мамандығына  байланысты 

студенттермен ағылшын тілінде сабақ жүргізуге мүмкіндік береді.  

«Академиялық мақсатқа арналған ағылшын тілі» курсының мақсаты студенттің 

шеттілдік  коммуникативті,  яғни  лингвистикалық,  әлеуметтік-лингвистикалық, 

әлеуметтік-мәдени,  дискурсивті  және  әлеуметтік  біліктіліктерін  қалыптастыру. 

Сонымен  қатар,  ағылшын  тілін  оқу,  ғылыми  және  кәсіби  іс-әрекеттерде 

қолдануға қажетті біліктілікті  қалыптастыру.  

1.1 IAT 5205 Іскер ағылшын тілі   

 

Кредиттер саны 

- 2 

 

Пререквизты:  Шет тілі (жалпы курс), Кәсіби-бағдарлы шет тілі 

Курс  мазмұны:

  Іскер  ағылшын  тілі  курсы бакалавриат пен магистратурада білім 

алудың деңгейін кӛрсетеді және ол магистранттарды маман ретінде дайындауда 

теориялық- 

лингвистикалық, 

тәжірибелік 

және 

ақпараттық талдау 

кешендерінен тұрады. Алған білімдерін магистаранттар кәсіби жұмыстарында, 

ғылыми-зерттеу  жұмыстарында  және  тәжірибеде,  шет  елдік  әріптестерімен 

қарым-қатынаста, сондай-ақ ӛздігінен білімін жоғарылатуда пайдаланады.    

«Іскер  ағылшын  тілі»  курсының  жоғарғы  деңгейін  меңгеру  студентке  ӛз 

мамандығы  бойынша  ғылыми-мағлұматтық  түсініктерді  еркін  қолдануға, 

ғылыми-ақпараттық  базасын  арттыруға,  ғылыми ақпаратты талдау, айғақтама, 


 

кӛз  жеткізу,  пікірталас  және  академиялық  жазылым    дағдыларын  меңгеруге мүмкіндік  береді.  Бұл  халықаралық  деңгейде  пікірсайыстар,  ғылыми 

конференциялар  және түрлі форумдар барысында ӛз пікірін емін-еркін беруге, 

сонымен  қатар,  ӛз  мамандығына  байланысты  студенттермен  ағылшын тілінде 

сабақ жүргізуге мүмкіндік береді.  

 «Іскер 

ағылшын 


тілі» 

курсының 

мақсаты 

студенттің 

шеттілдік 

коммуникативті, 

яғни 

лингвистикалық, әлеуметтік-лингвистикалық, 

әлеуметтік-мәдени,  дискурсивті  және  әлеуметтік  біліктіліктерін  қалыптастыру. 

Сонымен  қатар,  ағылшын  тілін  оқу,  ғылыми  және  кәсіби  іс-әрекеттерде 

қолдануға қажетті біліктілікті  қалыптастыру Постреквезиттер:

   


Ағылшын  тілінде  болашақ  маманның  білімі  мен  дағдысының  болуы 

олардың кәсіби-басқару  жұмыстарында және қарым-қатынас үшін қажет.

 

 

1.1 KPASHT 5205 Кәсіби пікір алысудағы шет тілі  

 

Кредиттер саны 

- 2 кредит 

Пререквизттер:  Бакалавриатта  қарастырылған білім беру бағдарламасына сай шет тілін 

таза  мүдірмей  оқи  білуі  және  жаза  алуы  керек,  яғни  деңгейі  А

1

    немесе  одан  да  жоғары 

болуы тиіс. 

Постреквизиттер:  әртүрлі  қыметтік  стилде  әдебиеттерді  еркін  меңгеру,  мамандық 

бойынша  шет  елдік  әдебиеттер  көздерімен  еркін  жұмыс  жасай  алу,  ғылыми  бағыттағы 

әдебиеттер көздерімен жұмыс жасай алу, шет тілінде іскер қарым-қатынас жасай алу. 

Содержание курса: 

Курс бағдарламасы әрбір магистрантпен жеке жұмыс жасауды 

максимальды жүргізуді қарастырады және мұнда әрбір білім алушының немесе 

топшаның  жеке  білім  алу  траекториясын  жасауды  қарастырады.  Білім 

алушының  шет  тілін  меңгеру  деңгейінің  қажетті  мӛлшері  қатал  түрде  есепке 

алынып отырады және бастапқы деңгейден жоғарылауы дифференцацияланып 

бастапқы қойылған мақсатқа жетуге максимальды күш жұмсалады. 

Шет  тілінің  курсы  сабақ  барысында  және  аудиториядан  тыс  жерлерде  білім 

алушылардың сӛйлеу қабілетін белсенді түрде болуын қамтамасыз етеді, оның 

ішінде  білім  алушының  таңдауы  бойынша  қосымша  ӛзіндік  жұмыстарға  кӛп 

кӛңіл аударылады. 

 Бұл  ӛз  кезегінде  шет  тілінде  қарқынды  қарым-қатынас  жасау  үшін 

максимальды  түрде  тіл және сӛйлеу дағдысының жоғары болуын қамтамасыз 

етеді, Курс барысында білім алушылар әртүрлі клубтар, фестивальдар және де 

басқа аудиториядан тыс шараларға және қосымша білім  беру бағдарламаларына 

қатысады. 

Шет  тілі  курсында  магистранттардың  тиісті  кәсіби  бағытқа  байланысты  шет 

тіліндегі  ғылыми  және  ғылыми  техникалық  ақпараттар  ауқымы  кеңейеді,  ӛз 

мамандығы  бойынша  шет  елдік  бастапқы  жарық  кӛздеріндегі  мақалалар  мен 

ақпараттарды  еркін  оқып  түсіне  алады  және  ондағы  негізгі  қажетті 

мәліметтерді  талдайды.  Алынған  мәліметтерді  тиімді  қолдану  үшін  қажетті 

деңгейде  пайдаланады,  осы  ақпараттар  негізінде  аннотациялар,  рефераттар 

жасайды.  Шет  тілінде  күнделікті  шаруаларға қажетті және мамандық бойынша 

ғылыми жұмыстарға байланысты әңгімелер жүргізеді.  

 3 Модуль – Жерлердің деградацияся және топырақ экологиясы  

1.2.1  ShUDGKK 5206 Шӛлейттену үрдістері және деградацияланған 

жерлерді қалпына келтіру  

Кредит саны - 3 

Пререквизиттер: экология, топырақтану, топырақ қорғау.   

Постреквизиттер: докторантура білім бағдарламасының пәндер 

Мақсаты. Шӛлейттену үрдістері мен жерлердің дегардациялануының   негізін, 

оларды 


қалпына 

келтіру 


әдістерін, 

жерлердің 

шӛлейттенуі 

мен 


деградациялануына заң негізінде күресуді білу.  

Мазмұны: 

Шӛлейттену/жерлердің 

деградациялануы: 

ҚР 


аймағының 

жағдайлары.  Елдің  географиялық  орналасуы  және  бедері.  Климаттық 

жағдайлары  және  су  ресурстары.  Топырақ  жамылғысы  мен  биотасы.  Елдегі 

жерлердің  деградациялануының  негізгі  себептері  (шӛлейттенуге  алып  келетін 

факторлар).  Шӛлейттенумен  күресу  бойынша  Қазақстан  және  БҰҰ 

конвенциясы.  БҰҰ  бойынша  міндеттерді  орындаудағы  ұлттық  потенциал: 

мемлекеттік  саясат,  заң,  шӛлейттену/жердің  деградациялануымен  күресуге 

байланысты  қызмет,  шӛлейттенумен  күресу  бойынша  ұлттық  бағдарлама, 

шӛлейттену мәселесі бойынша экологиялық білім беру. Шӛлейттену/жерлердің 

деградациялануы саласындағы ҚР негізгі мәселелер.  Күтілетін  нәтижелер:  топырақтың  деградациясы  мен  шӛлейттену  себептерін 

білу,  топырақ  құнарлылығын  қалпына  келтірудің  негізгі  әдістерін,  топырақ 

деградациясымен күресу тәсілдерін іс-жүзінде жүргізуге машықтану.   

 

1.2.1 ZhFR 5206 Жер фиторекультивациясы 

 

Кредит саны - 3 

Пререквизиттер: экология, топырақтану, топырақ қорғау.   

Постреквизиттер: докторантура білім бағдарламасының пәндері 

Мақсаты:  жерлерді  жіктеуді,  қайта  қалпына  келтірудің  мақсаты мен міндетін; 

ландшафтарға  антропогеді  –  техногенді  факторлардың  әсерінің  түрлілігі  мен 

сипатын;  техногенді  бұзылған  жерлерді  белгілі  бір  мақсатта  пайдалану  үшін 

қайта  қалыпына  келтіруге  бағытталған  ұйымдастыр  –  техникалық  және 

биологиялық шараларды білу.  

Мазмұны:  Жерлерді  жіктеу,  рекуультивацияның  міндеті  мен  мақсаты.  

Ландшафтарға  антропогеді  –  техногенді  факторлардың  әсерінің  түрлілігі  мен 

сипаты.  Шектеуші  факторлар.  Топырақ  пен  топырақ-грунт  қасиеттері. 

Эрозияның рекультивация нысаны ретіндегі түсініктер. Урбоэкожүйе категория 

қасиеттері  мен  ерекшеліктері  және  оларды  рекультивациялау  ерекшелктері. 

Топырақ пен граунттың фитожарамдылығы. Қала топырақтарының қасиеттері 

және  оларды  рекультивациялау  ерекшеліктері.  Орман  рекультивациясы  және 

шалғындандыру  түсінігі.    Түр  мен  жыныстардың  жарамдылығы.  Жекелеген 

техногенді  ландшафтарды  фиторекультвациялау  әдістері  (тасты  үйінділер,  

карьерлер,  қоқыстар  және  т.б.).  Тау-кен  жұмыстарымен  және  химиялық 

ӛнеркәсіп  жұмыстарымен  бұзылған  жерлерді  фиторекультивациялау  әдіс 


 

тәсілдері  (ашық  ӛндіру  карьерлері,    соңғысақтау  және никель зауыттары т.б.). Бұзылған  жерлерді  қалпына  келтіру  әдістері.  Ауылшаруашылық  жерлерін 

ауыспалы егісте құнарлылығын қалпына келтіру. Сидерат түсінігі.  Газондардың 

қаладағы рӛлі. Газонды шӛптердің субстраттары түрлері.  

Күтілетін  нәтижелер:  антропогенді  –  бұзылған  жерлерде  қажетті  жақсарту 

жұмыстарын жүргізе білу.  

 

1.2.1 АЕ 5206 Агрожүйелер экологиясы  

Кредит саны - 3 

Пререквизиттер: экология, топырақтану, топырақ қорғау.   

Постреквизиттер: докторантура білім бағдарламасының пәндері 

Мақсаты. 

Қазақстанның 

ауылшаруашылық 

жерлерінің 

экологиялық 

сипаттамасын  және  топырақтың  құнарлылығын  сақтау  және  қалпына  келтіру 

жолдарын білу 

Мазмұны:  Агроэкологиялық  қауіпсіздігінің  мәні  Ұлттық  қауіпсіздіктің  негізгі 

құрамдас  бӛлігі.  Мемлекеттің  сапалы  биологиялық  азық-түлік  ӛнімдерін 

тұрақты түрде ӛндіру, агроэкожүйенің табиғи биоэнергетикалық потенциалын 

мүмкіндігінше  толығымен  пайдалану,  аграрлық  секторда  табиғи  секторларды 

сақтау  және  арттыру  арқылы    агроэкололгиялық.  қауіпсіздікті  негіздеу  және 

күшейту.  Минералды  тыңайтқыштарды  қолдануды  белсендірудің принциптері 

және  пестицидтерді  пайдаланудың  интегралды  принципитері.  Органикалық 

қалдықтардың  топырақта  минералдану  және  гумификациялану    процестері. 

Топырақта қарашірінді заттардың сақталуы және қайта қалпына келуі. Топырақ 

құнарлығына  әсер  етуші  факторлар.  Ӛсімдік  дамуында  минералды 

қоректендірудің  элементерін  білу.  Ӛсімдікті  азотпен  қоректендіруді  кешенді 

топырақ-ӛсімдік  диагностикасы  әдісімен  реттеу.  Ағзаға  нитраттардың  әсері. 

Ӛсімдікті зиянды ағзалардан қорғау. Пестицидтерді пайдаланудың жетістіктері 

мен  кемшіліктері.  Агротехникалық  және  биологиялық  әдістер  -  ӛсімдікті 

қорғаудың  экологиялық  жолдары.  Ӛсімдікті  зиянды  ағзалардан  қорғаудың 

интеграцияланған  әдісі.  Қазақстанның  шабындық-жайылымдық  жерлерін 

экологиялық теңестіре отырып пайдалану. Жайылымды пайдалау түрлері. 

аграрлық секторда экологиялық мәселелерді шешу және жақсарту жұмыстарын 

жүргізуге 

Күтілетін нәтижелер аграрлық секторда экологиялық мәселелерді шешу және 

жақсарту  жұмыстарын  жүргізуге,  ауылшаруашылық  жерлерінің  топырақ 

құнарлылығының  дәрежесі  бойынша  экологиялық  ерекшеліктерін  бағалауға 

құзретті болу  

1.2.2 GB 5207 Геоботаника  

 

Кредит саны - 3 

Пререквизиттер: биология, ботаника. 

Постреквизиттер: докторантура білім бағдарламасының пәндер 

Мақсаты:  Ӛсімдіктердің таралуының негізгі заңдылықтарымен және олардың 

ҚР халық шаруашылығындағы маңызымен танысу.   

10 


Курстың  мазмұны.  Қазақстанда  ӛсетін  ӛсімдіктің  барлық  түрлерін  ғылыми  

тұрғыда  сипаттау.  Олардың  ҚР  халық  шаруашылығындағы  маңызы. 

Геоботаника,  экологиялық  факторлар,  космополит  және  эндемик  ӛсімдіктер 

ғылымы  туралы  жалпы  түсініктер.  Ӛсімдіктердің  бӛлінуі  және  таралуының 

негізгі заңдылықтары және олардың  ҚР-ы  қоғамдары. 

Күтілетін нәтижелер: Магистрант ҚР территориясы бойынша таралған ӛсімдік 

түрлерімен,  олардың  халық  шаруашылығындағы  маңызын  танып  біледі, 

сонымен  қатар  барлық  ӛсімдік  түрлеріне  ғылыми  тұрғыда  сипаттама  беруді 

үйренеді.  

 

1.2.2 ET 5207 Экологиялық топырақтану  

 

Кредит саны - 3 

Пререквизиттер: топырақтану, агротопырақтану. 

Постреквизиттер: докторантура білім бағдарламасының пәндер 

Мақсаты: Топырақ экологиясы тығыз байланысты 3 блоктан тұрады: топырақ 

түзілу  факторлары  туралы  оқу,  топырақтың  экофункцияларын  оқу,  биосфера 

компоненті топырақтың сақталуы туралы оқу. 

Курстың мазмұны. Қазіргі кезде  экология мәселелері ерекше  қызығушылық 

танытуда.   Ғылыми-техникалық  прогресстің  ӛсуі   табиғи  ресурстарды 

рационалды  пайдалану   мақсатында  күрделі  табиғи  заңдылықтарды   түсінуді 

талап  етеді.  Топырақ  жануарлардың   тіршілік  кеңістігі.  Топырақ  ӛсімдіктер 

мен   микроорганизмдер  тіршілік  ету  ортасы.   Топырақтың  химиялық, 

биохимиялық, 

физикохимиялық  

құрылымымен 

байланысты 

функциялары. Топырақ деградациясы. Климаттың аридизациясы. Топырақтың 

ластануы.  Топырақтың  техногенді  бұзылуы.  Тұрақты  органикалық 

ластаушылар.  Топырақтың  мұнаймен  ластануы.  Гептилмен  ластануы. 

Топырақтың  ауыр  металдармен  ластануы.  Топырақтың  пестицидтер  және 

диоксиндермен  ластануы.  Топырақ-ӛсімдік  жүйесіндегі  ластаушы  заттардың 

аккумуляциясы мен трансформациясы. 


Каталог: assets
assets -> Тендер. Реклама. Рк
assets -> Национальной академии наук республики казахстан
assets -> Книга первая. Книга вторая. Книга третья. Книга четвертая. Книга пятая. Книга шестая. Книга седьмая
assets -> Теория эволюции Эволюционная теория Чарльза Дарвина 2 часть II
assets -> Любовь Шашкова «нет повести прекраснее в ауле…»
assets -> Оңтүстік Қазақстан облысы ішкі саясат басқармасы «Әлеуметтік бастамалар орталығЫ» менің таңдауым – ханафи мәЗҺабы

жүктеу 256.05 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет