Ag 1203 «Алгебра және геометрия» пәні бойыншажүктеу 171.25 Kb.
Pdf просмотр
Дата22.04.2017
өлшемі171.25 Kb.

Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі 

Коммерциялық емес АҚ «Алматы энергетика және  байланыс университеті» 

Радиотехника және байланыс факультеті 

Жоғары математика кафедрасы 

 

 

«БЕКІТЕМІН»               РТжБ факультетінің 

деканының орынбасары 

 

___________________С.К.Оразалиева «25»  маусым 2015  ж.   

 

  

 

AG 1203 «Алгебра және геометрия» пәні бойынша  

SYLLABUS   

5В070400  «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» 

мамандығы  

 

 

  

 

Курс Семестр 


Кредиттер саны    

ECTS–гі барлық кредиттер                            Барлық сағат саны  

Соның ішінде 

135 

Дәрістер 15  

Машықтану сабағы 

Зертханалық сабағы 

22  


15  

СӨЖ 


83    

Соның ішінде  СОӨЖ 

30  

ЕГЖ   


Емтихан 


 

 

  

 

  

 

 Алматы,  2015 

 

  

 

 5В070400  «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» 

мамандығының  жұмыс  бағдарламасы  негізінде  Syllabus  құрастырған:  

Байсалова М.Ж., доцент. 

 

Syllabus «Жоғары 

математика» 

кафедрасының 

мәжілісінде 

қарастырылды және мақұлданды.  8 маусым 2015 ж,  хаттама №8. 

 

Кафедра меңгерушісі________________ Байсалова М.Ж.  

 

Syllabus  радиотехника  және  байланыс  факультетінің  оқу-әдістемелік комиссиясымен қаралып мақұлданған  (25 маусым   2015 ж, хаттама  № 4.) 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

 1 Оқытушылар: 

№ 

Мұғалімдердің тізімі Қызметі 

каб 


тел  E-mail 

Байсалова Маншук Жумамуратовна  Доцент    

Б22


2 92 99 


71

 

vm@aipet.

kz

 Абдулланова Жанар Советкалиевна  Аға оқыт 

 

  

 2  Аудиториялық  сабақтардың  жүргізілу  уақыты  және  орны  сабақ 

кестесінде  көрсетілген,  СОӨЖ  консультация  кестесі  Аэроғарыш  және 

ақпараттық  технологиялар  факультеттің  деканаты  (Д  409)  және  ЖМ 

кафедрасының (Б 228) ақпарат тақталарында көрсетілген. 

 

3

 

 Оқу пәнінің сипаттамасы 

3.1 Пәннің мақсаты  

–  алгебра  және  геометрия  пәнінің  негізгі  ұғымдарын  және  әртүрлі 

салаларда қолдануларын оқып білу

-  алгебра  және  геометрия  пәнінің  негізгі  ұғымдарын,  заңдарын, 

теорияларын нақты есептерге қолданып шешу әдістерін меңгеру; 

- алгебра және геометрия негізгі әдістерін іскерлікпен қолдану; 

- математикалық интуицияны дамыту; 

- математикалық мәдениеттілікті дамыту; 

- ғылыми көзқарас пен логикалық ойлау қабылетін қалыптастыру. 

 

 3.2 Пәннің мәселесі  

математикалық модельдерді құра білу; 

-  математикалык есептерді коя білу; 

-  қолайлы  математикалық  әдістерді  және  есептің  шешімінің  алгоритмін 

таңдап алу; 

-

 есептердің шешімін іздестіру кезінде қазіргі кездегі есептеу техникасын 

пайдаланып, сандық әдістерді колдану; 

-

 

сапалы математикалық зерттеулерді іске асыру; -

 

жүргізілген математикалық талдау нәтижесінде практикалық ұсыныстар беру. 

3.3

 

Пәнді сипаттау 

«Алгебра  және  геометрия»  курсының  бағдарламасы  КЕАҚ  АЭжБУ 

5В070400    «Есептеу  техникасы  және  бағдарламалық  қамтамасыз  ету» 

мамандығына  арналған  оқу  жоспары  негізінде  модулдер  түрінде  (пәннің 

тараулары)  жасалды.  Студенттер  оқу  жоспарындағы  жалпы  кредиттер 

санына  сай  3  модуль  оқиды.  Әрбір  модульдің    мазмұны  мен  көлемі 

студенттердің  жас  ерекшелігін  және  аттестация  графигін  ескере  отырып 

жасалды.  

 

Пәнді зерделеу нәтижесінде студент:  -

 

матрицалар және анықтауыштар теориясының негізгі ережелер туралы;  

- 

сызықты  геометриялық  объектілер,  екінші  ретті  қисықтар  мен  беттер 

туралы; 

-

 квадраттық  формалар,  нақты  және  комплексті  коэффициентті 

көпмүшеліктер, алгебраның негізгі теоремасы туралы түсінігі болуы тиіс. 

-

 сызықты алгебралық теңдеулер жүйесін шешудің әдістерін; 

-

 векторларға, матрицаларға сызықты операциялар қолдану, векторды базис 

бойынша жіктеу; 

-

 

координаттарды түрлендіру әдістері, сызықты геометриялық объектілердің өзара орналасуы; 

-

 екінші ретті қисықтар мен беттердің канондық теңдеулері; 

 

білуі керек; 

- сызықты алгебралық теңдеулер жүйесін үйлесімділікке зерттеу және 

үйлесімділік жағыдайында теңдеуді шешу; 

-

 

жазықтықтағы  түзудің  теңдеулерін  құру,  R3   

кеңістігінде  жазықтық  пен 

түзудің теңдеулерін құру  

-

 екінші ретті қисықтардың жалпы теңдеуін канондық түрге келтіру; 

-

 екінші ретті беттерді қима әдісімен салу

-

 көпмүшеліктерді келтірілмейтін көбейткіштерге жіктеу 

ептілігі болуы тиіс; 

-

 кез  келген  сызықты  алгебралық  теңдеулер  жүйесін  шешуде,  

координаттарды түрлендіруде; 

-

 

сызықты  геометриялық  объектілердің  теңдеуін  құру,  екінші  ретті қисықтар  мен  беттерді  құру,  аналитикалық  геометрияда  квадраттық 

формаларды қолдану дағдылары болуы тиіс. 

 

-

 зерттеудің негізгі әдістерін, сызықты, жоғары алгебра және аналитикалық  

геометрия есептерін шешуде жіне олардың қолдануларында құзыретті болуы тиіс. 

 

3.4  Пәннің  постреквизиттері:  Дисктеретті  математика,  Ықтималдық 

теориясы  және  математикалық  статистика,  Аналогты    схемотехника, 

Аналогты  құрылғылардың  схемотехникасы,    Цифрлық  схемотехника, 

Цифрлық жүйенің элементтері мен құрылғылары. 

 

4. Пәннің құрылымы және мазмұны 

4.1 Теориялық дайындық 

тақырып 


№ 

ДӘРІС ТАҚЫРЫБЫ 

әдеби


ет 

№ МОДУЛЬ 1 Векторлық және сызықты алгебра. 

Матрицалар  және  анықтауыштар.  Екінші  және  үшінші 

ретті анықтауыштар және олардың қасиеттері.  n–ші ретті 

анықтауыштар.  Матрицалар  және  оларға  амалдар 

1-4, 

18,21 


 

қолдану, матрицаның 

қасиеттері. 

Кері 

матрица. Матрицаның рангі және оны есептеу тәсілдері. (2 сағат) 

Векторлық алгебра Тік  бұрышты  декарттық  координаттар  жүйесі.  Векторлар 

және  оларға  қолданатын  сызыкты  амалдар.  Базис.  п-

өлшемді  арифметикалық  векторлар  кеңістігі.  Сызықты 

тәуелді және сызықты тәуелсіз векторлар жүйесі, олардың 

қасиеттері. R

n

 кеңістігіндегі базистер. Матрица рангісі мен сызықты  тәуелсіз  векторлар  жүйесінің  байланысы. 

Кесіндіні  берілген  қатынаста  бөлу.  Векторлардың 

скаляр, векторлык  және аралас көбейтінділері, олардың 

қасиеттері.  Векторлар  арасындағы  бұрыш.  Векторды 

базистік векторлар арқылы жіктеу. Векторлардың скаляр, 

векторлык  жэне  аралас  көбейтінділерін  координаттық 

түрде жазу, оларды геометриялық есептерге қолдану.

  

(2 сағат) 1-4, 

18,21 


МОДУЛЬ 2 Сызықты теңдеулер жүйесі. Комплекс сандар. 

Сызықтық  алгебралық  теңдеулер 

жүйесі,  оның 

матрицалық  түрде  жазылуы.  Үйлесімді  сызықтық 

алгебралык  теңдеулер  жүйесін  шешу  тәсілдері  (жүйедегі 

белгісіздер  мен  теңдеулер  саны  бірдей  жағдай): 

матрицалық әдіс, Крамер ережесі, Гаусс әдісі. (2 сағат) 

1-4, 


21 

Сызыктык  алгебралык  тендеулер  жүйесін  зерттеу: Кронекер-Капелли 

теоремасы. 

Фундаментальдық 

шешімдер  жүйесі.  Базистік  және  еркін  айнымалдар. 

Біртекті сызыктық алгебралык теңдеулер жүйесі. (2 сағат) 

1-4, 


18,21 

Комплекс сандар. Көпмүшеліктер. Комплекс сандар және оларға қолданылатын амалдар. 

n-ші  дәрежелі  нақты  көпмүшелік.  Коэффициенттері 

комплекс  сандар  болатын  n-ші  дәрежелі  көпмүшелік. 

Рационал  функция  және  оны  ең  қарапайым  бөлшектер 

қосындысына жіктеу. 

 МОДУЛЬ  3  Аналитикалық  геометрия,  квадраттық 

формалар. 

Жазықтықтағы  түзу.  Түзулердің  арасындағы  бұрыш. 

Түзулердің  өзара  орналасуы.  Жазықтықтағы  түзудің 

теңдеулері:  бұрыштық  коэффициент  аркылы  жазылған 

теңдеу,  екі  нүкте  арқылы  өтетін  түзу  теңдеуі,  жалпы 

теңдеу,  кесінділік  теңдеу,  векторлық  және  нормаль 

теңдеулер.  Түзудің  жалпы  теңдеуіндегі  белгісіздердін 

коэффициенттерінің  геометриялық  мағынасы.  Нүктеден 

түзуге дейінгі кашыктық. (2 сағат) 

1-4, 


18,21 

Жазықтыктар,  олардың  теңдеулерінің  сипаттары:  үш нүкте  арқылы  өтетін  жазықтыктың  теңдеуі,  жазықтықтың 

жалпы  теңдеуі,  кесінділік  теңдеуі,  векторлық  және 

1-4, 

18,21
 

нормаль  теңдеулері.  Жазықтыктың  жалпы  теңдеуіндегі белгісіздердің 

коэффициенттерінің 

геометриялық 

мағынасы. 

Жазықтықтар 

арасындағы 

бұрыш, 

жазыктықтардың  параллелдік  және  перпендикулярлык белгілері.  Нүктеден  жазықтықка  дейінгі  қашықтық. 

Кеңістіктегі  түзу,  олардың  канондык,  параметрлік  және 

жалпы теңдеулері, Кеңістіктегі түзудің жалпы теңдеуінен 

оның канондык теңдеуіне өту. (1 сағат) 

 

Екінші  ретті  кисықтар  мен  беттер.  Екінші  ретті қисықтардың  жалпы  теңдеуі.  Эллипстің,  гиперболаның, 

параболаның 

канондық 

теңдеулері. 

Қисықтардың 

геометриялык  қасиеттері.  Екінші  ретті  беттер.  Екінші 

ретті 

беттердің (сфера, 

эллипсоид, 

параболоид, 

гиперболоидтар,  конус,  цилиңдрлік  беттер)  канондық 

теңдеулері. Беттерді қима әдісімен зерттеу. (1 сағат) 

1-4, 


18,21Квадраттық  тұлға.  Квадраттық  тұлғаларды  канондық 

түрге  келтіру.  Квадратгық  тұлғалардың  R2

  ,  R

3

  және  R

n

 кеңістіктеріндегі 

канондық 

түрлері, 

геометриялық 

қолданыстары. (1 сағат) 

1-4, 


18,21 

 

4.2  Машықтану дайындық 4.2.1 Зертханалық жұмыстардың үлгілік тізімдері 

№ 

 тақырып 

әдеб 


№ 

 Элементар математиканың есептерін шешу. (4 сағат) 

19 


Векторлық  және сызықты алгебраның есептерін 

компьютерлік шешу. (3 сағат) 

19 


Матем  талдау есептері. (4 сағат) 

19 Функцияны зерттеу және графигін салу. (4 сағат) 19 

 

4.2.2 Машықтану сабақтардың тақырыптары 

тақырып 


№ 

 

тақырып әдеб 

№ Матрицалар мен анықтауыштар. (2 сағат) 

10,13 


15,16 

Векторлардың скалярлық, 

векторлық, 

аралас 

көбейтінділері. (2 сағат) 10,13 

15,16 


Сызықты  алгебралық  теңдеулер  жүйесін  шешу 

тәсілдері. (2 сағат) 

10,13 


15,16 

Комплекс сандар және оларға қолданылатын амалдар. 10,13 

15,16 


n-ші  дәрежелі  нақты  көпмүшелік.  Коэффициенттері 

комплекс сандар болатын n-ші дэрежелі көпмүшелік. 

(2 сағат) 

10,13 

15,16 


 Рационал функция және оны ең қарапайым бөлшектер 

қосындысына жіктеу. (2 сағат) 

10,13 

15,16 


Жазықтықтағы түзулер, олардың өзара орналасуы. (2 

сағат) 

10,13 


15,16 

Жазықтықтар, олардың өзара  орналасуы. (2 сағат) 10,13 

15,16 


Кеңістіктегі түзулер,  олардың өзара орналасуы. (2 

сағат) 

10,13 


15,16 

10 


Жазықтықтықтағы екінші  ретті қисықтар, олардың 

қолданулары. (2 сағат) 

10,13 

15,16 


11 

Кеңістіктегі екінші  ретті  беттер, олардың 

қолданулары. (2 сағат) 

10,13 


15,16 

 

4.3   Есептеу-сызба жұмыстарының тізімі: 

ЕСЖ № 1. Векторлық және сызықты алгебра. Орындалуы [20] әдістемелік 

нұсқамаға  сәйкес  орындалады.  Тапсырма  семестрдің  бірінші  аптасында 

беріледі, бесінші аптада тапсырылады. 

ЕСЖ № 2. Сызықты теңдеулер жүйесі. Комплекс сандар. 

 Орындалуы  [20]  әдістемелік  нұсқамаға  сәйкес  орындалады.  Тапсырма 

семестрдің бесінші аптасында беріледі, оныншы аптада тапсырылады. ЕСЖ № 3. Аналитикалық геометрия. Квадраттық формалар. 

Орындалуы  [20]  әдістемелік  нұсқамаға  сәйкес  орындалады.  Тапсырма 

семестрдің оныншы аптасында беріледі, он бесінші аптада тапсырылады. 

 

4.4 СӨЖ тақырыптары 

4.4.1 Матрицалар мен анықтауыштар. 

4.4.2 Сызықты алгебралық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері. 

4.4.3 Векторлардың скалярлық, векторлық және аралас көбейтінділері. 

4.4.4 Жазықтықтағы түзулердің теңдеулері. 

4.4.5 Жазықтык теңдеулері. 

4.4.6 Кеңістіктегі түзу теңдеулері. 

4.4.7 Жазықтықтағы 2-ші ретті кисыктар. 

4.4.8 Екінші ретті беттер. 

4.4.9 Комплекс сандар және оларға қолданылатын амалдар.  

4.4.10  Рационал  функция  және  оны  ең  қарапайым  бөлшектер  қосындысына 

жіктеу. 

 

5 Аралық және қорытынды бақылау сұрақтары 

Әрбір студент өз нұсқасын орындау керек. 

5.1 Бірінші аралық бақылау үлгісі (АБ 1) 

1-6. А(9,7,-2), В(-1,6,8) нүктелері мен a

(-5, -1, 3), b

(-3, 7, 1)c

(8,4, -2) векторлары берілген.  

1.  BA   векторының  абсциссасын  табыңыз.  2.    АВ  кесіндісінің  ортасының 

ординатасын табыңыз. 3. 

c

 векторының модулі неге тең? 4. ac

 векторларының 

скалярлық  көбейтіндісі  неге  тең?  5.  Олардың  векторлық  көбейтіндісінің 

ординатасы неге тең? 6.  ,,векторларының аралас көбейтіндісін табыңыз.  


 

7. Есептеңіз 7

1

298-11. 


5

3

02

6

14

2

1

 анықтауышы берілген. 8. 

12

a

элементінің минорын табыңыз. 9. Осы 

элементтің  алгебралық  толықтауышын  табыңыз.  10.  Екінші  жол  бойынша 

анықтауышты жіктеп жазыңыз. 11. Осы анықтауышты есептеңіз. 

5

01

3 2


1

1

12

A , В=

7

35

 


 

 


 

 


4

15

C

   матрицалары берілген. 

12. В-7С матрицасын табыңыз.  

13.  АВ  матрицасының 

31

a

  элементі 

неге тең?  

14. А матрицасының рангы неге тең? 

15-16. 


1

A

 табыңыз.  

5.2 Екінші аралық бақылау үлгісі (АБ 2) 

1-4. 




2

4

35

A



7

1B



2

1

xx

X

 матрицалары берілген. 1. B

AX

 жүйесін теңдеу арқылы жазу керек. 2. Осы жүйенің шешімін Крамер әдісі арқылы 

жазыңыз (, есептемеңіз). 3. Осы жүйенің шешімін матрицалық әдіс арқылы 

жазыңыз (барлық матрицаларды элементтерімен тізіп жазыңыз). 4. Жүйенің 

шешімін табыңыз. 

5-6. Біртекті жүйені шешіңіз.   5. 0

2

09

y

x

y

x

.    6. 


03

12

04

y

x

y

x

7-9. Сызықты теңдеулер жүйесі берілген 

192

4

366

5

34

3

32

1

32

1

32

1

xx

x

x

x

x

x

x

x

. 7. Жүйенің 

матрицасының және кеңейтілген матрицасының рангтерін табу керек. 

Жүйенің үйлесімділігі және шешімдер саы туралы қорытынды жасау керек. 

8. Жүйені Гаусс әдісімен шеше отырып, жүйенің кеңейтілген матрицасын 

сатылы түрде жазыңыз. 9. Жүйенің шешімін табыңыз. 

10-11. 

i

z

3

5. 10. Комплекс санның  модулін табыңыз z

. 11. Аргументтің 

басты мәнін табыңыз. 

z

. 12.


)

sin


(cos

6

1

iz. Табу керек 

3

1z

. 13. 


)

4

4(

3

2

iSinCos

z. Табу керек 

2

1z

z

.   


14. Есептеіңіз 

19

i

 

15. 


2

9

53

)

(2

3

4xx

x

x

x

f

 -ті 


1x

-ге бөлгендегі қалдықты табу керек. 

16. 


)

1

4(

)

2(

2

2

x

x

x

x

  рационал бөлшегін қарапайым бөлшектерге жіктеу 

керек (коэффициенттерді есептемеңіз). 

 

5.3 Емтихан сұрақтары 

1.

 Матрица. Матрицаларға қолданылатын амалдар, қасиеттері.  

2.

 Кері матрица.  

3.

 Матрицаның рангы және оны есептеудің әдістері.  

4.

 Анықтауыштар, оның қасиеттері. 

5.

 Векторлар, векторларға қолданылатын сызықты амалдар. 

 

Векторлардың сызықты тәуелділігі. Базис.  Вектордың оське проекциясы. Вектордың координаталары, ұзындығы. 

6.

 Векторлардың скаляр көбейтіндісі.  

7.

 Вектордың векторлық көбейтіндісі. Вектордың аралас көбейтіндісі.  

8.

 Сызықты кеңістіктер. Сызықты теңдеулер жүйесі. Крамер ережесі. 

Жүйелерді матрицалық әдіспен шешу. 

9.

 

Кронекер-Капелли теоремасы. Гаусс әдісі.  10.

 

Біртекті теңдеулер жүйесін шешу. Шешімдердің іргелі жүйесі. Сызықты  оператор  және  оның  матрицасы.    Сызықты  операторларға 

қолданылатын амалдар. 

11.

 

Евклид кеңістігі. Координата жазықтығын түрлендіру (параллель көшу және координата жүйесін бұру). 

12.


 

Сызықты оператордың меншікті векторлар және меншікті мәндері. 

Сызықты оператордың  матрицасын диагональды түрге келтіру. 

13.


 

Евклид кеңістігіде сызықты операторлар (симметриялы және 

ортогональды  операторлар).  Симметриялы  оператордың    матрицасын 

диагональды түрге келтіру. 

14.  Жазықтықтағы  түзу  теңдеулерінің  түрлері.  (жалпы,  қалыпты, 

бұрыштық коэффициентпен және т.с.с. түзу теңдеулері). 

      15. 

  Түзулердің  арасындағы  бұрыш.  Түзулердің  параллельдік, 

перпендикулярлық  шарттары  (жазықтықта).  Нүктеден  түзуге  дейінгі  ара 

қашықтық (а). 

      16.  Жазықтық  теңдеулерінің  түрлері.  (жалпы,  қалыпты  және  т.с.с  ). 

Жазықтықтар арасындағы бұрыш.  

      17.  Кеңістіктегі  түзу  теңдеулерінің  түрлері.  Кеңістіктегі  түзулердің 

арасындағы бұрыш,  түзу мен жазықтық  арасындағы бұрыш 

      18. Екінші ретті қисықтар (шеңбер, эллипс, гипербола, парабола). 

      19. Екінші ретті беттер. 

      20.  Квадраттық  формалар.  Квадраттық  формаларды  канондық  түрге 

келтіру. 

      21. Екінші ретті беттердің теңдеуін  канондық түрге келтіру. 

      22. Комплекс сандар. Комплекс сандарға қолданылатын амалдар. 

      23.  Комплекс  сандардың  геометриялық  кескінделуі.  Тригонометриялық 

түрдегі комплекс сандарға қолданылатын амалдар. 

 

6 Студенттердің баға деңгейі жөнінде ақпараттар 

6.1  Бағалау жүйесі 

Сіздің 


білім 

деңгейіңіз 

оқудың 

кредиттік технологиясында 

қабылданған      курс  бағдарламасы  бойынша  қорытынды  бағалар  шкаласына 

сәйкес бағаланады (1 – кесте). 

   


  1 – кесте 

Баға 


Балдың сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 


Бағаның бұрынғы түрі 

А 

4,0 95-100 

Үздік 


А- 

3,67 


90-94 

 

10 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

3,0 


80-84 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағат 


С 

2,0 


65-69 

С- 


1,67 

60-64 


 

 

D+ 1,33 

55-59 


1,0 


50-54 0-49 

Қанағаттанарлықсыз 

 

Рұқсат 


рейтингісінің 

бағасы 


семестр 

бойына 


жинақталады. 

Жұмыстардың  әр  түрі  100  баллдық  шкаламен  бағаланады  және  2  –  кестеге 

сәйкес  коэфиициенттік  деңгей  рұқсаты  ағымдағы  бақылаудың  орташа 

бағасына қосылады. 

2 – кесте. Әр жұмыс түрінің маңыздылығы (орта арифметикалық мән)

 

 Параметрлер  

Зертханалық 

жұмыстары жоқ пәндер 

үшін коэффициент 

салмағы  

Зертханалық 

жұмыстары бар 

пәндер үшін 

коэффициент салмағы 

Есептік-сызба  жұмыстың 

машықтану 

бөлімін 


тексеру және қорғау 

0,4 


0,3 

Есептік-сызба  жұмыстың 

теориялық бөлімін қорғау 

0,4 


0,3 

Аудиториялық сабақтарға 

қатысуы 

0,2 


0,1 

Зертханалық 

жұмыстардың орындалуы 

– 

0,3 Ағымдағы 

бақылаудың 

орташа бағасы (Ор) 

1,0 


1,0 

 

Аралық бақылау (АБ) академиялық күнтізбеге сәйкес семестрде екі рет өткізіледі.  Әр  АБ  (А1  және  А2)  100-баллдық  шкаласымен  бағаланады, 

ақпараттық жүйемен АБ бағасының орташа мәні есептеледі 

Б

ор

=(Б1

2)/2 

және 0,2 салмақ коэффициентпен қабылдау бақылауына қосылады: 

БР = 0,2Бор+0,8Ор.

 

Пән бойынша қорытынды баға шығарылады Қ=0,6БР+0,4Е, 

Е – емтихандық бағасының сандық баламасы.  

6.2 Баллдың қойылу саясаты: 

Максималды  бағалар  жұмыстың  сапасына  және  орындалуына  карап 

қойылады. Тесттілік тапсырмалардың және дәріске қатысу бағалары тесттің 


 

11 


дұрыс  жауаптар  санына  және  жіберілген  дәрістік  сабақтардың  санына 

байланысты қойылады.  

6.3 Білім алушылардың оқу орындарының баға аударымдары 

Әріптік  баға  және  оның  сандық  эквиваленті    балл  бойынша  дұрыс 

жауаптар  пайыздық  мазмұнымен,  төменде  көрсетілген  кестеге  сәйкес 

анықталады. 

     3 – кесте 

ECTS 

бойынша 

бағалар 

Әріптік 

жүйедегі 

бағалар 

Балдың 

сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның бұрынғы 

түрі 

4,0 100 

Өте жақсы B+ 


3,33 

85 


Жақсы 

3,0 80 

2,0 65 

қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F Қанағаттанарлықсыз 

 

3

  –  кесте.  Балды  –  рейтингтік  әріптік  РК  баға  жүйесіне  сәйкес 

ECTS 


бойынша бағалар 

 

Әріптік системадағы 

баға 


Балдың 

сандық 


эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның бұрынғы 

түрі 

ECTS


 

бойынша баға 

А 

4,0 


95-100 

Үздік 


А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

Қанағаттанарлық 

С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

Қанағаттанарлық 

0-49 

Қанағаттанарлықсыз 

FX, F 

   

Оқып  жүргендер  пән  бойынша  Р

 

50%  төмен  алғандар,  Retake  өтулері міндетті (қайталап оқу және тапсыру). 

Қорытынды  бақылау  –  ауызша  емтихан.  Емтихан  сұрақтары  мен 

тапсырмалары  теориялық  және  практикалық  бөліктеріне  қатысты  дәрістік 

сабақтардың зерттеу жұмыстарына қатысынсыз анықталады, 1:1тең болады.  

12 


 

7 Курс саясаты: 

- сабаққа кешікпеу және сабақты жібермеу; 

- мұғалімнің ұсынған дәрісін мұқият тыңдау; 

- сабаққа белсенді түрде қатысу; 

- белгілі себептермен жіберілген зертханалық сабақтарды өтеу  

( деканаттан жеке рұқсат қағазы болған жағдайда); 

- ЕСЖ қорғауға семестр аяқталуынан бір апта бұрын өткізу; 

- кітапханада және үйде өзбетімен оқу.   8 Академиалық этикалардың нормасы: 

тәртіптілік; 

- ұқыптылық; 

- адалдық; 

- жауапкершілік; 

- дәрісте ұялы телефондарды өшіріп жұмыс істеу 

        Түсініспеушілік  тудыратын  жағдайлар  оқу  топтарында  оқытушымен, 

эдвайзермен  ашық  талқылануы  керек,  ал  түсіністікке  қол  жеткізілмесе  бұл 

мәселе деканат қызметкерлеріне жеткізілуі керек.   

 

         Әдебиеттер тізімі 

Негізгі: 

1.

 Айдос Е.Ж. Жоғары математика 1.-алматы, Бастау,2010. 

2.

 Қасымов  Қ.Ә.,  Қасымов  Е.Ә.  Жоғары  математика  курсы.  1  бөлім 

(Аналитикалық геометрия).-Алматы,1994. 

3.

 

Әубәкір С.Б. Жоғары математика. 1 бөлім.-Алматы, 2000. 4.

 

Хасеинов Қ.А. Жоғары математика канондары.-Алматы,2010. 5.

 

Бугров  Я.С.  Никольский  С.М.  Элементы  линейной  алгебры  и аналитической геометрии.-М.: Наука, 1988, М.: Дрофа, 2009. 

6.

 Гусак А.А. Высшая математика. – том1.-Мн.: Тетро Системс,2001. 

7.

 Ильин в.А., Позняк Э.Т. Линейная алгебра.-М.: Наука,1983. 

8.

 Сборник задач по математике для втузов: Линейная алгебра и основы 

математического анализа. Под  редакцией Ефимова А.В. и Демидовича 

Б.П.-М.: Наука, 1986. 

 

Қосымша: 

9.

 

Сборник  индивидуальных  заданий  по  высшей  математике.  Под редакцией Рябушко А.П.-Ч.1.-Минск Вышейшая школа,2001. 

10.


 

Данко  П.Е.,  Попов  А.Г.  Кожевников  Т.Я.  Высшая  математика  в 

упражнениях и задачах.-Ч.1.-М.: Высшая школа,1986. 

11.


 

Крутицкая Н.Е., Шишков А.А. Линейная алгебра вопросах и задачах.-

М.: Высшая школа,1985. 

12.


 

Жевняк  Р.М.,  Карпук  А.А.,  Высшая  математика.-ч.1.-Минск: 

Вышейшая школа,1998. 

13.


 

Клетеник Д.В. Сборник задач по аналитический геометрии.-М.: Наука, 

1986. 


 

13 


14.

 

Минорский  В.П.  Сборник  задач  по  высшей  математике.-М.:  Наука, 1987. 

15.


 

Байарыстанов  А.О.  Жоғары  математика  және  өзіндік  жұмыстар 

жинағы, Алматы. «Нұр-Принт» (электрон),  2011- 372 б. 

16.


 

Жоғары  математика  бойынша  жеке  тапсырмалар.  1,  2  бөлім. 

Құрастырған Рябушко А.П. (аударма Семқұл Б.М.) – Қарағанды, 2011-

365 б. 


17.

 

 Қабдықайыр  Қ.  Жоғары  математика  (есептер  жинағы)  –  Алматы; «Дәуір»- 2007 – 408 б. 

18.


 

Дүйсек А.К., Қасымбеков С.Қ. Жоғары математика – Алматы;  ҚБТУ, 

2004, 440 б. 

Кафедраның әдістемелері: 

19.  Астраханцева  Л.Н.,  Байсалова  М.Ж.,  Ким  Л.Н.  Алгебра  және 

геометрия.  Зертханалық  жұмыстарды  орындауға  арналған  әдістемелік 

нұсқаулар (050704 – Есептеу техникасы және бағдарламалық  қамтамасыз ету 

мамандығы  бойынша  оқитын  күндізгі  бөлім  студенттері    үшін)  -  Алматы: 

АЭжБИ, 2006.-  50 б. 

20. Астраханцева Л.Н., Байсалова М.Ж. Алгебра және геометрия. 050704 

–  Есептеу  техникасы  және  бағдарламалық  қамтамасыз  ету  мамандығы 

бойынша      оқитын  күндізгі  бөлім  студенттері  үшін  есептеу-графикалық 

жұмыстарды  орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар. 1 

бөлім - Алматы: АЭжБИ, 2015.- 27 б. 

21. Астраханцева Л.Н., Байсалова М.Ж. Алгебра және геометрия. 5В0704 

–  Есептеу  техникасы  және  бағдарламалық  қамтамасыз  ету,      5В0703  – 

Ақпараттар жүйесі мамандығы бойынша  оқитын студенттер үшін. Дәрістер жинағы.  - Алматы: АЭжБИ, 2010.-  48 б. 

Каталог: student -> sillabus 2015 -> vm kz
vm kz -> Ma 1207 «Математикалық анализ»
sillabus 2015 -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министірлігі
sillabus 2015 -> ҚР білім және ғылым министрлігі
sillabus 2015 -> Бекітемін жылу энергетика факультетінің деканы Зияханов М. У. 2015 ж. ZhEавt 3316 «Жылуэнергетикасындағы жылутехнологиялық процестерді абт және абж»
vm kz -> Dm 3218 «дискретті математика» пәні бойынша
vm kz -> MZhmat 2208 «Математиканың арнайы тарауы. Жылу өткізгіштік теңдеуі және оны шешу тәсілдері»
vm kz -> Mat 1 1203 «Математика 1» пәні бойынша
vm kz -> Agsa 1203 «Аналитикалық геометрия және сызықты алгебра» пәні бойынша
vm kz -> «Амалдық есептеулерді қолдана отырып дифференциалдық теңдеуді шешу» (ее 2217)

жүктеу 171.25 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет