Ағылшын тілі (кәсіби)жүктеу 163.92 Kb.
Pdf просмотр
Дата15.09.2017
өлшемі163.92 Kb.

Пән бойынша оқыту

бағдарламасының (

Syllabus)

титулдық парағы 

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37Қазақстан Республикасының Білім және ғылым Министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік университеті

 

Журналистика  кафедрасы 

6М050400  «Журналистика» мамандығының  магистранттарына

арналған 

 

Ағылшын тілі (кәсіби) 

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

                                                                                  

                                                  

Павлодар


Пән бойынша оқыту

бағдарламасын (

Syllabus)

бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38БЕКІТЕМІН

ФЖжӨ Ф деканы

        

__________Сарбалаев Ж.Т.

       

     


201__ж. 

«___»____________  

Құрастырушы ___________ филол.ғ.к., аға оқытушы З.К. Курманова 

 

                                                                  Журналистика кафедрасы

«Ағылшын тілі (кәсіби)»

6М050400  «Журналистика» мамандығының магистранттарына

арналған

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама  201__ж. «___» _________бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының

негізінде әзірленді. 

Кафедра   отырысында   ұсынылды   201_ж.   «___»________№_____

Хаттама 

Кафедра меңгерушісі  _________Алдабергенов Қ.М.  201__ж. «___» ________

                  

ГПФ оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 201_ж. «____»__  

№____ Хаттама 

ОӘК   төрайымы___________Ксембаева   С.К.  

  201_ж.

«___»___№____Хаттама1 Оқытушы туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары 

Аты-жөні: Курманова Зауреш Кенесовна

Ғылыми дәрежесі, атағы,  қызметі: филология ғылымдарының кандидаты,  аға

оқытушы. «Журналистика» кафедрасы. А-1 корпусында (Ломов к-сі, 64), 536-

аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны 67-36-83 (12-45).

2 Пән туралы мәліметтер

«Ағылшын тілі (кәсіби)» пәні 6М050400  «Журналистика» 

мамандығында 2 семестрде 15 аптада оқылады. Жалпы сағат 

саны-150с, тәжірибешілік-30 с,  СӨЖ-120с.3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

С

емес

тр

Кре

ди

ттар

 с

аны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша

байланыс сағаттарының саны 

Магистранттың

өздік

жұмысыныңсағат саны 

Бақылау


түрлері

барлы


-ғы

дәріс


практ

и-ка


зертха

-

налықстудия

-лық


жеке

барлығ


ы

МОӨЖ


3

2

150-

30

--

-

120120 емтихан

Бар-


лығы

2

150-

30

--

-

120120

4 Пәннің мақсаты мен міндеттері

    

Пәнді оқыту мақсаты:

Ғылыми стильдің грамматикалық категорияларын ауызша және жазбаша

формада   меңгеру.   Ақпараттық   және   кәсіби   мазмұндағы   мәліметтерді   тыңдап

қабылдау. Мамандық және қоғамдық-саяси мәселелер (баяндамалар, мәлімдеме,

презентация, дөңгелек стол аясында сұхбаттасу, пікір-сайыс және т.б. бойынша

монологтық және диалогтық формада кәсіби деңгейде ауызша қарым-қатынас

жасау.   Магистранттың   ғылыми   жұмысымен   байланысты   жазбаша   мәлімдеме

(ғылыми мақала, тезистер, баяндама, аударма, рефераттау және аннотациялау

т.б.)   дайындау.  Халықаралық   ынтымақтастыққа   қатысты,   ресми  құжаттардың

формалары мен түрлерін (бірлескен бағдарламалар, жобалар, гранттар, ғылыми

хаттар)безендіру   дағдыларын   дамыту.   Түсіндірме   және   екі   тілдік

терминологиялық   сөздіктермен,   сонымен   қатар   мамандықтар   бойынша

анықтағыш әдебиеттермен жұмыс істей алу. Екіжақты жазбаша және ауызша

аударма дағдысын дамыту. Пәннің  міндеттері:

- мамандығы бойынша мәтінді әр түрлі мақсатта (көз жүгірту, танымдық,

терең, зерттей оқу) оқу қабілеттерін қалыптастыру;

- лексикалық және грамматикалық қабілеттерін меңгеру;

- мамандығы бойынша әдебиеттермен жұмыс істеу қабілеттерін жетілдіру 

- (аңдатпа жасау немесе реферат жазу).Студенттер  білуі тиіс:

- негізгі   оқу   ережелері   мен   сөйлеу   кезінде   әріптер   мен   әріп

қосындыларының дыбысталуын;

- нақты   бір   дыбыстарды   беретін   әріптер   мен   әріп   қосындыларының

жазылуын     және   негізгі   тілдік   лексико-грамматикалық   орфографиялық

сәйкестіктерді;

- сөз   жасау   үлгілерін,   сөздердің   көп   мағыналылығын   мәтінде   ажырата

алуға, мамандығына байланысты терминдерді, тілдің лексикалық құрылымдарын;Студенттің  меңгеруі тиіс:

- мәтінді   сөздікпен   және   сөздіксіз   оқи   алуды,   берілген   мәліметті   таба

алуды, оқыған мәтін мазмұнын түсінуді;

- бланк   толтыруды,   резюме   құрастыруды,   жеке   өзіне   қатысты   немесе

жұмыс бабына байланысты хат жаза алуды;

- аударма   нормаларына   сәйкес   шет   тіліндегі   мәтінді   сөздік   қолдана

отырып ана тіліне аударуды;

- оқыған тақырып аясында шет тіліндегі сөзді түсінуді;

- сөйлеудің тілдік нормаларына сай өз ойын шет тілінде жеткізуді,  сұрақ

қойып, оларға жауап беруді, қарым-қатынастың қандай да бір саласында оқыған

тақырып аясында  бір қарым-қатынастық ролді орындай отырып, шет тіліндегі

әңгімеге   қатыса   алуды,   оқыған,   естіген   және   көрген,   білгені   негізінде

мазмұндап айтуды.

5. Пререквизиттер: 

ЖОО-да   шет   тілін   оқу   үшін   студент   шет   тілін,   қазақ   тілін,   орыс   тілі

пәндерін мектеп бағдарламасы, практикалық шетел тілі көлемінде  білуі тиіс.

6 Пәннің тақырыптық жоспары. Магистранттардың

күндізгі бөліміне арналған

Пән мазмұны

ТақырыпКүндізгі оқу бөлімі,  2012

Дәр Прак Лаб

МӨ

Ж

Дәр.1

Халықаралық қатынастар және

қазіргі журналистің ролі

1

82

Кездесулер, келісімшарттар, 

телефон арқылы сұхбаттар, 

кәсіби дебаттар, 

презентациялар, 

конференциялар

2

8

3 Іскери хат алмасу (түйіндемелер, ілеспе хаттар;  

2

8ұсыныс хаттар;  

рекламациялар,  өтініштер, 

ақпараттық сұраныс хаттар, 

дәлелдеме хаттар -  заказдар, 

келісім-шарттар және т.б.)

4

Халықаралық бағдарламалар мен жобалар. ЖОО-лардың 

халықаралық өзара қарым-

қатынастары

2

85

Қазақстан журналистикасының

ролі. Қазақстан. Тілі оқытылып

жатқан елдер

2

8

6Қазақстан және шетел 

журналистикасы: тарихы, 

замануи жағдайы мен 

болашағы


2

8

7Қазақстан  

журналистикасының тарихы, 

географиялық жағдайы 

2

88

Ж

урна

ли

ст ма

ма

нны

ң 

іске

рл

ік қ

ыз

меті.

Қ

ызме

тті


к 

ор

н2

8


ы.

Тү

йінд

ем

е. М

ам

анн

ы

ң кә

сі

бибі

лі

мін 

ж

оғар

ы

лату

9

Қазақстан баспа ісіндегі мемлекеттік саяси жүйесі  

2

810

Журналистиканың замануи 

қалыптасуы мен дамуы. 

Журналисикада кездесетін 

проблемалар мен оның шешу 

жолдары


2

8

11 Баспа беттеріндегі қазақ 

халқының салт-дәстүрлері мен 

әдет-ғұрыптары, мерекелер

2

812 Жобаларды қорғау

2

813

Қазақстан демократиялық 

журналистикасының ролі

2

814

ҚР-сы  БАҚ-тағы 

прагматикалық тілдің 

функциясы 

2

8

15Қазақстан мәдениеті. 

Ағымдағы бақылау

1

8

БАРЛЫҒЫ:0

30

0120

0


7 Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны

1-тақырып.  Халықаралық қатынастар және қазіргі журналистің

ролі.

 

Халықаралық журналистика және қоғаммен байланыс. Заманауи әлемдік нарыққатынасы,   коммуникациялық   қарым-қатынасы,   сондай-ақ   өзіндік   идеяның

шығармашылық   көрінісі.   Журналистиканың   қоғам   мен   іскерлік   ортада,

бұқаралық   ақпарат   коммуникациясы   арасындағы   ақпаратты   сапалы   жеткізу

мәселесі. 2-тақырып.  Кездесулер,   келісімшарттар,   телефон   арқылы

сұхбаттар, кәсіби дебаттар, презентациялар, конференциялар

Ресми   кездесулер,   үкіметаралық,   ондағы   жаңалықтарды   хабарлаулар,алқа

мәжілістер мен конференциялар жөнінде жаңалықтарды жариялау т.б.

3-тақырып. Іскери хат алмасу (түйіндемелер, ілеспе хаттар;  ұсыныс

хаттар;     рекламациялар,     өтініштер,   ақпараттық   сұраныс   хаттар,

дәлелдеме хаттар -  заказдар, келісім-шарттар және т.б.)

Іскерлік журналистиканың өкілдері ұсынған мәліметтер мен ақпараттар. билік

басындағыларға және бизнес өкілдеріне жоспар құру, жалпы аймақтық немесе

халықаралық жағдайларды бағамдауға мүмкіндік беру.

Ресми-іскерлік   жазба   тіл   ұстартуы.   Іскерлік   жазба   үлгісінің

интернационалды ерекшеліктері. Ресми хат алысудың мәдениеті. Құжаттардың

тілі мен тіліне қойылатын талаптар.

Құрылу ережесі және презентация принциптері. PowerPoint. Презентация

демонстрациясы.   Microsoft   Word   бағдарламасындағы   мәтінді   ақпараттармен

жұмыс. Adobe Photoshop бағдарламасындағы графикалық көріністермен жұмыс

істеу.   Ұстанымдарды   дамыту.   Ақпараттарға   негіз   беру.   Қарама-қайшылықтар

белгісін   бере   білуі.   Визуалдылық.   Қоғамдық   пікірді   сұрау.

Нейролингвистикалық   бағдарлау.   Қабылдау   модельдерін   еңгізу.   Нышандарды

контексті түрде көру.4-тақырып. Халықаралық бағдарламалар мен жобалар. ЖОО-лардың

халықаралық өзара қарым-қатынастары

қоғамдық   байланысты   қамтамасыз   ететін   әлеуметтік   және   қоғамдық

процестер салаларына  қажетті аса маңызды әрі іргелі білімдерді игеру; 

– қоғамдық байланыс саласында ғылыми болжамдар жасау дағдыларын

үйлестіру; 

5-тақырып.  Қазақстан   журналистикасының   ролі.   Қазақстан.   Тілі

оқытылып   жатқан   елдер  қазіргі   таңдағы   конвергентті   журналистиканың

әлемдік   тәжірибесі   мен  даму   сатыларын;   бүгінгі   инновациялық   әдіске

конвергентті   журналистика   арқылы   бару   жолдарын;   конвергентті   масс-

медиадағы журналист еңбегінің шығармашылық ерекшеліктерін зерттеу;6-тақырып. Қазақстан және шетел журналистикасы: тарихы, замануи

жағдайы мен болашағы

Қазақстан - әлемдік кеңістікте. Тәуелсіз Қазақстан.Қазақстан - Азия 

барысы. Қазақстан  жаһандану дәуірінде. Ежелгі Қазақстан тарихи жазба 

деректері


7-тақырып.  Қазақстан    журналистикасының  тарихы,

 

географиялықжағдайы

Бұқаралық коммуникация тарихы мен теориясы. Отандық тарих пен әлем

журналистикасының   негізін   қалыптастыру   және   ғылыми   жүйе.  Қазақстан

журналистер  академиясы  мен кәсіби  біліктілікті  дамыту;  Масс-медиа  саласы

бойынша   бірнеше   энциклопедиялық   еңбектерді,   анықтама-сөздіктерге   шолу.

Журналистика   тарихының   өзекті   мәселелері   мен   іргелі   зерттеулері.   Ғылыми

еңбектер   мен   оқу   құралдарына   тоқталу.  Қазақстанның   географиялық   орны.

Шекарасы, зерттелу тарихы8-тақырып.  Журналист   маманның   іскерлік   қызметі.   Қызметтік

орны. 

Түйіндеме. Маманның кәсіби  білімін жоғарылату  

Журналист   маманының     білікті   болуы,   кәсіби   және   ғылыми-

педогогикалық қызметі. Өзін өзі таныстыру, солардың негізінде практикалық

кепілдемелер   ұсыну.   Коммуникативтік   үдерістердің   тенденцияларын   болжау.

кәсіби   қатынастарда   және   мәдениетаралық   коммуникацияда;   ақпараттық

кеңістік   проблемаларын   шешуде;   тұлғалық   және   кәсіби   дамуда   журналистің

кәсіпкерлік шеберлігі. 

9-тақырып. Қазақстан 

 

баспа ісіндегі мемлекеттік саяси жүйесі  

Қазақстандық   шынайылық.   Қазіргі   заманауилық   пен   ассоциациялар.

Елдің   шынайы   өкілдері.   Икемді   болу   жолындағы   күрес.   Әлеует.   Саяси

факторлар.   Экономикалық   факторлар.   Өндіріс   және   ауыл   шаруашылығы.

Қазақстандағы   туризм   және   инвестициялар.   Өткенге   саяхат.   Қазақстандық

заманауи қоғамның ішкі және сыртқы жақтары. Қазақстандықтың имиджі.

«Ақпарат» және «коммуникация» ұғымдары. Ақпарат өзаар әрекет, бейне

және   таным   ретінде.   Вербальды,   визуальды,   оқиғалық   коммуникациялар.

Коммуникация   –   тарихи   құрылған   және   уақытпен   дамитын   әлеуметтік

субъектілер  (коммуникатор)  және  объекті   (реципиент)  арасындағы  ақпаратты

жасау, сақтау, бөлу, тарату, қабылдаудан тұратын техникалық үдеріс. ЮНЕСКО

белгілеген ақпарат сапасы.  Коммуникация қалыптастыру кезеңдері.

10-тақырып. Журналистиканың замануи қалыптасуы мен дамуы. 

Журналисикада кездесетін проблемалар мен оның шешу жолдары

Мерзімді   баспасөз   бен   интернет     арқылы   журналистиканың   өзекті

мәселелерін   зерттеулері.  Журналистиканың   әлеуметтік   институт   ретінде

қалыптасуы   және   дамуы.   Журналистиканың   қызмет   етуіндегі   қазақстандық

шындық   ерекшеліктері.   Журналистің   ақпараттық   қызметі.   Журналистика

қызметтің еркіндігі мәселелері. Баспасөз бостандығы ұранының нақты тарихи

мазмұны саяси еркіндіктің бірі ретінде. Тәуелсіз баспасөз және іс-әрекеттегі сөз

бостандығы.11-тақырып.  Баспа   беттеріндегі   қазақ   халқының   салт-дәстүрі   мен

әдет-ғұрыптары, мерекелер.

Қазақтардың қонақжайлылық қасиеті және өзара көмек жөніндегі әдет-

ғұрыптары. Әдептілік пен сыпайылылық әдет-ғұрпы. Жасы үлкендерге құрмет

көрсету. Тамырлық әдет-ғұрпы. Жасы үлкендерге құрмет көрсету. Қоныс таңдауәдет-ғұрпы. Отбасы және неке саласындағы әдет-ғұрыптар мен салт-дәстүрлер.

Бата беру. Бала тәрбиесі. 12-тақырып. Жобаларды қорғау

Мәтіндер мен кестелерді өңдеу бағдарламасы. Компьютерлік гарфиканың

құрылуы. Жұмыс құжаттарын верстка жасау және маркетингті   жүзеге асыру,

буклеттер   презентациясы,   корпоративті   көп   таралымды   газеттердің   жасалу

бағдарламасы. Негізгі сақтау жүйелері. Зерттеулерге арналған бағдарламалар.

Аудио және бейне ақпараттардағы  (дыбыс, сөз, музыка) жөндеулер. 13-тақырып.  Қазақстан   демократиялық   журналистикасының   ролі.

Шетел журналистикасымен байланысы.

PR-дың американдық, британдық, неміс, француз, ресейлік, қазақстандық

мектебі.   Олардың   даму   ерекшеліктері.   «Ренессанс»   коммуникативті

менеджмент   агенттігі.   әл-Фараби   атындағы   Қазақ   ұлттық   университетінің

журналистика   факультеті.   Mеdianet.   РФ   репутациондық   технологиялар

институты. Ресей мен Қазақстанның коммуникатвтілік ассоциациясы. 

Баспасөз, телевизия және радио. Интернет. Дәстүрлі және жаңа медиа. БАҚ

түрлерінің   типологиясы.   БАҚ-тың   тік   және   көлденең   жүйелері.   БАҚ-тың

түрлері   мен   салалануы.   Республикалық   және   аймақтық   медиа.   Мемлекеттік

және   жеке   меншік   газеттер,   радиостансалар   және   телестансалар.

Мемлекетаралық   басылымдар   мен   арналар.   Қоғаммен   байланыс   жөніндегі

мемлекеттік, жарнамалық агенттіктер. 

Коммуникация   арналарын   шектеу.   PR-жобаларды   іске   асыруда   баспа,

эфирлік және веб-журналистиканы пайдалану дәстүрі. БАҚ арқылы қоғаммен

байланыс   мамандарының   жүзеге   асыру   міндеттерінің   ерекшеліктері.

Журналистік, жарнамалық және PR-материалдардың айырмашылықтары. 14-тақырып. ҚР-сы  БАҚ-тағы прагматикалық тілдің функциясы

Қазақ   баспасөзінің   бастаулары,   баспасөз   тілі,   баспасөз

тарихы,   жарнама   тілі,   қазақ   журналистикасының   тарихы,

атақты   журналистер,   «Қазақ»,   «Айқап»   т.б.   газет-

журналдарының рөлі, журналистің қоғамдағы рөлі, мақал сөз

мәйегі   т.б.   Ғаламның   ақпараттық   бейнесін   жасаушылар.

Медиа-мәтіндер   ұғымы.   Ақпараттық   кеңістіктің   тақырыптық

жақтары.   Адам   факторының   тілдік   социуммен       байланыста

қарастыру.

 

Ақпараттық кеңістікті қамтитын медиа-мәтін бүгінде социумныңкогнитивтік санасын құрайтын құрал.

15-тақырып. Қазақстан мәдениеті. Қазақстан әдебиеті мен өнері. 

Халықтық-қолданбалы   өнер.   Хас   шеберлердің   дәстүрлі   туындылары.

Көшпенді   халықтар   мәдениетіндегі   «ғарыш»,   «ғалам   және   оның   сұлулығы».

Ұлы Дала табиғаты мен ауа райының бейімделудің әдістері мен жолдары.

 Киіз

үй,   оның   сыртқы   және   ішкі   жабдықтары     кілемдермен   және   ою-өрнектері. Музыкалық  өнер.  

Ежелгі қазақ аспаптары   – домбыра мен қобыз (шертпелі),

 саз-сырнай, қамыс сырнай – сыбызғы. Аты аңызға айналған түрік философы

және музыканты Қорқыт. 

  Сәулет өнері.  

Х. А. Яссауи кесенесі (XІV-ХV ғ.ғ.)

(Түркістан қ.) ЮНЕСКО Бүкіл әлемдік тізіміне қосылды. Алматыдағы Свято-


Вознесенский кафедральды шіркеуі. Республика Сарайы (Алматы, 1970, арх. Н.

Рипинский және т.б.), «Медеу» кешені (1972, арх. В. Кацев, А. Қайнарбаев). 

Бейнелеу   өнері.  

Қазақстанның   жартасқа   салынған   ежелгі   суреттері.   Біздің

дәуірімізге   дейінгі   І-ІІ   мыңжылдықтан   –   біздің   дәуіріміздің   VIII-IX   ғ.).

Тамғалы-тас петроглифтері.

 Қазақстан театр өнері.

 Қазақстан театр өнері 1926

ж. (Қызылорда қ). М. Әуезовтің пьесасы  бойынша   «Еңлік-Кебек» спектаклі.

Қазақстан кино өнері.

   «Қазақфильм» – елдегі жалғыз кинокомпания, ол 1960

жылы Алматы кинохроника студиясының (1934) негізі.   8 МӨЖ мазмұны

№ МӨЖ түрі

Есеп 


беру 

формасы


Бақылау түрі

Сағат 


көлемі

1

Үй тапсырмасын 

орындау


Жұмыс 

дәптері


Сабаққа қатысу

   30(0,5х30)

2

Қосымша 


материалдарға 

дайындық


Конспект Коллоквиум

30

3Семестрлік 

тапсырманы 

орындау

Реферат


Семестрлік 

тапсырманы 

қорғау

20

4Бақылау 

жұмысын 


орындау

Бақылау 


жұмысы

Бақылау 


жұмысын қорғау

20

5Бақылау 

шараларына 

дайындық

РК1, РК2


20

Барлығы


120

                   

9     Магистранттарға өздігінен оқуға берілетін 

тақырыптар

1.   Тілдік   бағдарламалармен   танысу,   қолданбалы   бағдарламамен

қамтамасыз   ету.  Смагулова   Г.Ж,   Кажикенова   Г.М.,   Английский   язык.

Методические указания к практическим занятиям для студентов факультета

филологии, журналистики и искусства., ПГУ им. С. Торайгырова: 2007.

2. Қолданушының  кестелік интерфейсі. Мухамбетова Р.А. Англо-русско-

казахский  терминологический  словарь для студентов  факультета  филологии,

журналистики и искусства., ПГУ им. С. Торайгырова: 2009. 

3. Ақпараттық  және кәсіби мазмұндағы мәліметтерді  тыңдап қабылдау.

Макарихина  И.М.,  Ағылшынша – орысша-қазақша педагогикалық терминдер

сөздiгі., ПГУ им. С. Торайгырова: 2011.

4. Кәсіби деңгейде ауызша қарым-қатынас жасау. Sue Kay, Vaughan Jones 

& Philip Kerr. Inside Out. Macmillan. Student’s book. Intermediate.


5.   Халықаралық   ынтымақтастыққа   қатысты   ресми   құжаттардың

формалары мен түрлері.  Смагулова Г.Ж, Кажикенова Г.М., Английский язык.

Методические указания к практическим занятиям для студентов факультета

филологии, журналистики и искусства., ПГУ им. С. Торайгырова: 2007.Ағымдағы үлгерімнің және межелік бақылаудың салмақтық үлестері

Ағымдағы үлгерімнің және межелік бақылаудың салмақтық үлестері 0,7

және 0,3  

2012-2013   оқу   жылына   жіберу   рейтингі   және   қорытынды   бақылаудың

салмақтық үлестері:

Қорытынды бақылаудыңтүрі

Бақылау түрлері

Салмағы

1

ЕмтиханЕмтихан

0,4


Жіберу рейтингі

0,6


2

Сынақ


Сынақ

0,4


Жіберу рейтингі

0,6


3

Курстық жұмыс

ҚЖ

0,4


Жіберу рейтингі

0,6


МӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі және «Ағылшын

тілі(кәсіби)» оқу нысанының магистранттарына арналған 

бақылау іс-шараларының күнтізбелік кестесі 

1 рейтинг (2 семестр)

Барлы

қ

баллАпта

1

23

4

56

7

8Аптадағы максим.

сағат


12

12

12

12

13

13

13

13

100


Тәжірибешіл

ік

сабақтарғақатысу

МӨЖ


түрі

ТС

1ТС

2

ТС3

ТС

4ТС

5

ТС6

ТС

7ТС

8

50Бақылау

формасы


Қ

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Қ

Макс.балл

1

11

1

11

1

1Үй

тапсырмасы

н орындау

МӨЖ


түрі

ҮТ

1ҮТ

2

ҮТ3

ҮТ

4ҮТ

5

ҮТ6

ҮТ

7ҮТ

8

40Бақылау

формасы


К1

К2

К3К4

К5

К6К7

К8

Макс.балл

5

55

5

55

5

5МӨЖ

түрі


ҚМ

1

ҚМ2

ҚМ

3ҚМ

4

ҚМ5

ҚМ

6ҚМ

7

ҚМ8

10


Қосымша

материал


дарға

дайындық


Бақылау

формасы


Р1

Р2

Р3Р4

Р5

Р6Р7

Р8

Макс.балл

4

44

4

55

5

5Межелік

бақылау

100


2 рейтинг (2 семестр)

Барлы


қ

балл


Апта

9

1011

12

1314

15

Аптадағы максим. Сағат17

11

1711

17

1116

100


Тәжірибешілі

к сабақтарға

қатысу

МӨЖ


түрі

ТСТС

10

ТС11

ТС

12ТС

13

ТС14

ТС

1550

Бақылау


формасы

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Қ

Макс.балл

1

11

1

11

1

Үйтапсырмасын

орындау


МӨЖ

түрі


ҮТ

9

ҮТ10 

ҮТ

11ҮТ

12

ҮТ13

ҮТ

14ҮТ

15

40Бақылау

формасы


К9

К10


К11

К12


К13

К1

4К1

5

Макс.балл

5

55

5

55

5

Қосымшаматериалд

арға


дайындық 

МӨЖ


түрі

Қ

М9

ҚМ1


0

ҚМ1


1

ҚМ1


2

ҚМ1


3

ҚМ

14ҚМ

15

10Бақылау

формасы


Р9

Р10


Р11

Р12


Р13

Р14 Р15


Макс.бал

л

66

6

77

6

6Межелік

бақылау

100


Пәннің оқытылған модулі бойынша семестрдің ортасында және соңында

100 балдық шкала бойынша  ағымдық үлгерім  (АҮ)  шығарылады.  Межелікбақылау  бағасы   (МБ)   100   балдық   шкала   бойынша   анықталады.  Межелік

бақылауға   АҮ  бойынша   балдары   бар   студентте   босатылады.  АҮ  мен  МБ

бағалары   бойынша   пән   бойынша   студенттердің   рейтингілері   (Р1  және  Р2)

анықталады: Р1(Р2)=АҮ1(АҮ2)х0,7+МБ1(МБ2)х0,3.

Бақылау шараларының күнтізбелік кестесі кафедра мәжілісінде бекітілді.

Хаттама №    . «___» _________ 2012.       

 Кафедра меңгерушісі                            Қ.М. Алдабергенов10 Курстың саясаты

Оқу   процесіне   қатысу   дегеніміз   –   сабаққа   қатысу,

пікірталаста   және   топ   жұмысында   белсенділік   көрсету,

топтастарының оқуына әсер ету.

Қойылған талаптар орындалмаса, жаза қолданылады. Сабаққа

100 пайыз қатысып, берілген тапсырмаларды уақытымен және

дұрыс орындаса – ең жоғарғы балл 100 б. қойылады. Курсты

өту барысында төмендегідей марапаттау ұпайлары қойылады: 

- дәріске қатысу –  1 балл.

- тәжір. сабаққа қатысу – 1 балл.

- тәжір. жұмысты орындау – 5 балл.

Тәжірибешілік жұмыстарын орындау барысында

-

Сұрақтар мен тапсырмаларға жауап беру – 1балл;-

Шығармаларды талқылау – 2 балл;

-

Жазба жұмыстарын орындау – 2 балл;Өздік   және   курстық   жұмыстарын   орындау   және

қорғау барысында:

-

материалды толық меңгеру –  2балл.-

Талқыланатын   тақырыптың,   жоба   мәселесінің   мазмұнын

ашу – 1 балл

-

Лексика-грамматикалық 

және


 

стилистикалық

сауаттылығы – 1 балл.

-

Материалдың   мазмұндалуына   шығармашылық   көзқарасжәне өз ойын айта білу – 1 балл.

Магистранттар   білімін   аралық   бақылау  тест   немесе

жазбаша бақылау жұмысы түрінде жүргізіледі.Осы   көрсеткіштер   орындалмаған   жағдайда

жеткіліксіз немесе айып санкциялары қолданылады:

1)

сабақты босату (себепсіз);2)

тапсырмаларды уақытымен орындамау;

3)

тапсырмаларды   орындау   барысында   қателіктер   жіберу,яғни,студент материалды толық меңгермеген жағдайда.

Егер   студент   сабаќќа   себепті   жаѓдаймен   келе   алмаса,

келесі   аптада   сол   сабаќќа   өтеу   (отработка)   жасайды.   Бірақ

балы азайтылады.Пән   бойынша   қорытынды   рейтинг   мына   формула

бойынша анықталады:

Қ = Р


1

 + Р


2

__ ӨҮаү + Е*ӨҮе+КЖ*ӨҮкж

мұндағы Р

1

, Р2

, Е, С,КЖ – бірінші, екінші рейтингте алған ±пай

бойынша емтихандағы балл көрсеткіші

ӨҮаү,   ӨҮе,   ӨҮс,   ӨҮкж   –   ағымдық   үлгерімнің   семестрдегі

үлестері.


Студент сынақты тапсырмай алуы үшін жинаған балы 100 болу

керек.


Егер   оқу   жоспарында   емтихан   мен   сынақ   қарастырылған

болса, онда сынақ ағымдық бақылау түрі деп есептеледі.

КЖ ғылыми жетекші қатысуымен комиссия алдында қорғалады

және   пікірмен   бірге   бағаланады.   Пән   бойынша   қорытынды

рейтинг 2-кестеге сай баллдан сандық баламаға, әріптік және

дәстүрлі   бағаға   ауыстырылады.   Сөйтіп,   оқу   жетістіктері

журналына   және   рейтингтік   ведомостьқа   жазылады.

Ведомость   пен   сынақ   кітапшасына   дәстүрлі   үлгімен   баға

қойылады.

Егер   пән   бойынша   емтиханнан   басқа   курстық   жұмыс

қарастырылған   болса,   онда   сынақ   кітапшасына   дәстүрлі

үлгімен Кж балына сай баға қойылады.Магистранттардың білімін анықтау көрсеткіші

Балл


түріндегі

қорытынд


ы баға

Балдың


сандық

баламас


ы

Әріп


жүйесі

бойынш


а

бағалау


Дәстүрлі   жүйе   бойынша

қойылатын баға

Емтихан,   дифф.

сынақ


сынақ

1

23

4

595-100

4

Аөте жақсы

Есептелді

90-94

3,67


А-

85-89


3,33

В+

Жақсы80-84

3,0


В

Жақсы


75-79

2,67


В-

Жақсы


70-74

2,33


С+

қанағаттанарл

ық

65-69


2,0

С

60-641,67

С-

55-591,33

Д+

50-541,0

Д

0-490

F

қанағаттанарлықсыз

есептелм


еді

Егер   магистрант   емтиханда   F   деген   баға   алса,   оның

қорытынды

 

рейтингі 

анықталмайды.

 

Ведомостьқа«қанағаттанарлықсыз» деген баға қойылады. Егер пән бірнеше

семестрде   өтетін   болса,   онда   балл   түріндегі   баға   орташа

есеппен қорытылады:

Қ= _Қ


1

122

+...+Қ


n

nК

12

+...+К


n

Мұнда Қ


1  

2  n

  – семестр бойынша балл түріндегі қорытындыбаға;

К

12

n – семестр бойынша пән сағаты

n – семестр саны11 Ұсынылған әдебиеттер тізімі

Негізгі


1  Смагулова   Г.Ж,   Кажикенова   Г.М.,   Английский   язык.  Методические

указания   к   практическим   занятиям   для   студентов   факультета   филологии,

журналистики и искусства., ПГУ им. С. Торайгырова: 2007.

2 Мухамбетова Р.А. Англо-русско-казахский терминологический словарь

для студентов факультета филологии, журналистики и искусства., ПГУ им. С.

Торайгырова: 2009.

3  Макарихина   И.М.,  Ағылшынша   –   орысша-қазақша   педагогикалық

терминдер сөздiгі., ПГУ им. С. Торайгырова: 2011.

4 Aarts, I.: Beknopt leerboek der algemene didactiek. (L.C.G.Malmberg, 

s’Hertogenbosch, 10th printing, 1965.)

5 Adams, J.: Modern developments in educational practice. (University of 

London Press, 7th printing, 1928.)

6 Aebli, H.: “The Socratic method and teaching without questions” in 

Education, Vol. 6, 1972. (Institute for Scientific Co-operation,Tubingen.)7 Allsopp, A.H. and Olivier, F.G.: General methods of modern education. 

(Shuter and Shooter, Pietermaritzburg, no date.)

8 Amidon, T. and Hunter, E.: Improving teaching. (Holt, Rinehart & Winston, 

New York, 11967.)

9 Anderson, E.: “Closed circuit television” in The EducationalMagazine, Vol. 

18, No. 3, April 1961 (The Education Department of Victoria, Australia.)

Қосымша 

10  Sue Kay, Vaughan Jones & Philip Kerr. Inside Out. Macmillan. Student’s 

book. Intermediate.

11  Michael McCarthy, Felicity O’Dell English Vocabulary in Use. Cambridge 

University Press. Pre-intermediate/intermediate

12 Peter Maggs. Course –book «Move Pre -Intermediate». Macmillan, 2007Document Outline

  • 2 Пән туралы мәліметтер
  • Қ = Р1 + Р2__ ӨҮаү + Е*ӨҮе+КЖ*ӨҮкж
  • Магистранттардың білімін анықтау көрсеткіші
  • Қ= _Қ1*К1+Қ2*К2+...+Қn*Кn
  • К1+К2+...+Кn

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 163.92 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет