Аға оқытушылар: Улжибаева Ғ. Ш., Кудышева Г. О., доцент, п.ғ. кжүктеу 1.12 Mb.
Pdf просмотр
бет2/11
Дата22.04.2017
өлшемі1.12 Mb.
#7540
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 

Оқытудың академиялық кезеңі, апта 

 

 

Бақылау  түрі     

 %-


тік

 қ

ұрамы

 

2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Барлығы

 % 


Сабаққа 

қатысушылық 

0,2 

* * 

* * * 


* *  * * * *  3,0 Дәріс 

конспектісі 

0,4 

 * 


  * 

  *  * 


 *   *   *   2,8 

Тест 


0,2 

 

  

 *  

  *  *  * 1,2 

Тапсырмалар 0,5 

 

  

 * 


 

  *  *  * 3,0 

мен жаттығулар 

Реферат 


1,0 

 

   

   


 

 

        1,0 СДЖ 

0,6 


* * * * * * *  * * * *  9,0 

Зерт.жұмыстар

ды қорғау 

1,0 


 

 *  * 

  *  *  * 8,0 

Модуль 

6  


 

  

  *  

 

     *  12,0

Емтихан 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

40 


Барлығы 

(аттестация 

бойынша) 

  

   

  30  


 

     30 


  60 

Барлығы 


 

 

   

 

  

      


100 

 

1.12 Саясат және рәсімдер 

«Информатика» пәнін оқу кезінде келесі ережелерді сақтауды өтінеміз: 

1. Сабаққа кешікпей келуді. 

2.  Дәлелді  себепсіз  сабақ  босатпауды,  ауырған  жағдайда  анықтама,  ал 

басқа жағдайларда түсініктеме хат ұсынуды. 

3. Студенттің міндетіне барлық сабақтарға қатысу кіреді. 

4.  Оқу  процесінің  күнтізбелік  жоспарына  сәйкес  бақылаудың  барлық 

түрлерін тапсыру. 

5.  Жіберілген  практикалық  және  зертханалық  сабақтарды  оқытушы 

белгілеген уақытта қайта тапсыру. 

6.  Курстастармен  және  оқытушылармен  шыдамды,  ашық,  қалтқысыз 

және тілектес болу.  

1.13 Оқу-әдістемелік қамтамасыз етілушілік 

Даналар саны 

Автордың 

аты-жөні 

Оқу-әдістемелік 

әдебиеттің атауы 

Баспа, басылып 

шыққан күні 

кітапха

нада 


кафедр

а 

да 1 2 

Негізгі әдебиет 

Макарова 

Н. 

В., 


Матвеев Л. А., Бройдо 

В. Л. и др. 

Информатика/Под 

ред. 


Макаровой Н. В. 

М., 2004 Симонович С.В. Информатика. 

Базовый 


курс. 

СПб.: 


Питер, 

2007 


5 - 

Балапанова С.А. и др. 

Информатика 

для 


экономистов. 

М.: 


Инфра-М, 

2007 


9 - 

Балапанов Е.Қ. 

Жаңа 

информациялық технологиялар: 

Информатикадан 30 сабақ: 

Оқулық. 

Алматы: 


ЖТИ, 

2004 


25 - 

Беркінбаев К.М. 

Информатика: Оқулық. 

Алматы: 


Заң 

әдебиеті, 2005 

12 - 

Байжуманов М. Қ. Информатика. 

Оқу 


құралы 

Астана, 2004 

49 Ермеков Н.Т. 

Информатика элементтері 

Астана:  Фолиант, 

2007 


65 - 

Острейковский В.А. 

Информатика: 

учебник 


для вузов 

М:Высшая  школа, 

2004 

3 - 


Соболь Б.В. и др. 

Информатика: Учебник 

Ростов 

н/Д: 


Феникс, 2006 

10 - 


Аладьев В.З. и др. 

Основы информатики 

М.: Филин 2 

Балапанов Е.К. Новые  информационные 

технологии: 30 уроков  по 

информатике 

Алматы, 2001 

20 Воройский Ф.С. Информатика. 

Новый 


систематизированный 

толковый 

словарь-

справочник. 

М., 2001 Алексеев А.П. 

Информатика 

М.:СОЛОН-

Пресс, 2003 

10 - 

Бекаревич Ю.Б., 

Пушкина Н.В 

Microsoft Access 2000 

СПб.: 


БХВ - 

Петербург, 2001. - 

480 с. 

2 1 


Романовский И.В. 

Дискретный  анализ. – 3-е 

изд. 

СПб.: 


Невский 

Диалект; 

БХВ 

Петербург, 2003 2 - 

Асанов 


М.О., 

Баранский В.А., Расин 

В.В. 

Дискретная  математика: графы, 

матроиды, 

алгоритмы. 

Ижевск: 


НИЦ 

«Регулярная 

и 

хаотическая динамика», 2001 

1 - 


Ахо  А.,  Хопкрофт  Д., 

Ульман Д. 

Структуры 

данных 


и 

алгоритмы 

М.: Вильямс, 2001 Таненбаум Э. 

Архитектура компьютера 

СПб.: Питер, 2002 Столингс У. 

Структурная  организация 

и 

архитектура компьютерных систем. 

М.: Вильямс, 2002 Вирт Н. Алгоритмы  и  структуры 

данных. 


СПб: 

Невский 


диалог, 2001 

3 - 


Бондарев 

В.М., 


Рублинецкий 

В.И., 


Качко Е.Г. 

Основы 


программирования. 

Харьков:  Фолио; 

Ростов 

н/Д: 


Феникс, 1997 

2 - 


Кнут Д. 

Искусство 

программирования, 3-е 

изд. 


М.: Вильямс, 2001 Бадд Тимоти 

Объектно-

ориентированное 

программирование 

в 

действии. СПб.: Питер, 1997 Таненбаум Э. 

Современные 

операционные системы. 

СПб.: Питер, 2002 Столлингс У. Операционные  системы. 

Внутреннее  устройство  и 

принципы 

проектирования. 

М.: Вильямс, 2002 Олифер  В.Г.,  Олифер 

Н.А. 


Компьютерные 

сети. 


Принципы, 

технологии, 

протоколы. 

СПб.: 


Питер, 

2002. 


2 - 

Таненбаум Э. 

Компьютерные сети. 

СПб.: Питер, 2002 Воронцов П.Г. Компьютерная графика. 

СПб., 2000 Порев В. Компьютерная графика. 

СПб., 2002. Под  ред.  Шуремова Е.Л.,  Тимаковой  Н.А., 

Мамонтовой Е.А 

Практикум 

по 


экономической 

информатике. 

Учебное 

пособие 


М.:  Перспектива, 

2000 


2 - 

Могилев А.В. 

Информатика: 

Учебное 


пособие . 2-е изд., стер 

М.:  Изд.  центр 

"Академия", 2003 

3 - 


Могилев А.В. 

Практикум 

по 

информатике М.:  Изд.  Центр 

"Академия", 2003 

3 - 

Туребаева РД., 

Улжибаева 

Г.Ш., 

Кадирова Ж.Б., 

Жаркимбекова    А.Т 

Ақпараттану 

пәні 


бойынша 

зертханалық 

машықтанулар 

ҚарМТУ, 2005 

Электро


н 

дық 


нұсқас

ы 

Туребаева РД., 

Улжибаева 

Г.Ш., 

Актаукенова Г.С., 

Абишева А.А. 

Ақпараттану 

пәні 


бойынша 

программалау 

тілдерін 

үйренуге 

арналған 

зертханалық 

машықтанулар 

ҚарМТУ, 2005 

Электро


н 

дық 


нұсқас

ы 

Туребаева РД., 

Улжибаева 

Г.Ш., 

Томилова Н.И., 

Ақтаукенова 

Г.С. 

Жаркимбекова А.Т. Ақпараттану 

пәні 


бойынша 

емтихандық 

бақылау  тестілері 

 

ҚарМТУ, 2005 30 

Электро


н 

дық 


нұсқас

ы 

Иманбаева Д.А., 

Жаркимбекова А.Т. 

Ақпараттану 

пәні 


бойынша 

практикалық 

жұмыстарға 

арналған 

әдістемелік нұсқаулар   

ҚарМТУ, 2006 

Электро


н 

дық 


нұсқас

ы 

Қосымша әдебиет 

1.  Под  ред.  Косарева. 

В.П. 


Экономическая 

информатика: Учебник 

Финансы 

и 

статистика, 2004. 10 - 

Атовмян И.О. 

Архитектура 

вычислительных систем. 

М.: МИФИ, 2002. Гуров  В.В.,  Ленский 

О.Д.,  Соловьев  Г.Н., 

Чуканов В.О. 

Архитектура,  структура  и 

организация 

вычислительного 

процесса в ЭВМ типа IBM 

PC 


М.: МИФИ, 2002 Таха Х. 

Введение  в  исследование 

операций 

М.: Вильямс, 2001 Гуськов А. Спецификация  объектно-

ориентированных  языков 

программирования 

М., 2004. – 464 с 5  - Смит С. 

Методы 


объектно-

ориентированного анализа 

и проектирования. 

СПб., 2005. – 532 

с 

2 - 


Федосеев Л. 

Основы 


программирования 

в 

объектно-ориентированной среде 

М., 2005. – 378 с 3  - 

Дьяконов В. 

Компьютерная 

математика. 

Теория 


и 

практика 

М.: Горячая линия 

-Телеком, 2001 

2 - 

Щербаков А.Ю. Введение  в  теорию  и 

практику  компьютерной 

безопасности 

М., 2001  2 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі 

Бақылау түрі 

Тапсырманың 

мақсаты және 

мазмұны 

Ұсынылатын 

әдебиет 

Орындалу 

ұзақтылығы 

Бақылау 


түрі 

Тапсыру 


мерзімі 

1 2 3 
Зертханалық 

жұмыстарды 

қорғау 

Тақырыптар бойынша 

материал-дарды 

игеру 

[1, 2, 3, 8,26] лекциялар 

конспектісі 

1-4  апта 

Ағымдағы


2,4 апта

Рефеттарды 

қорғау  

Реферат 


тақырыбы 

бойынша білімді 

тереңдету 

[1,..,36] 1-4 

 

апта 


Ағымдағы

4  апта 


Зертханалық 

жұмыстарды 

қорғау 

Тақырыптар бойынша 

материалдарды 

игеру 

[2, 3, 26, 27, 28] 

5-9 апта 

Ағымдағы

7,9 апта


Аттестациялық 

модуль  


Алған білімдерін 

тексеру 


Әрбір бөлімнің 

соңын қараңыз

1 біріккен 

сағат 


Аралық 7-апта 

Рефеттарды 

қорғау  

Реферат 


тақырыбы 

бойынша білімді 

тереңдету 

[1,..,36] 8-10 

апта 

Ағымдағы


10 апта 

Зертханалық 

жұмыстарды 

қорғау 


Тақырыптар 

бойынша 


материал-дарды 

игеру 


[2,6,19,20,23, 

24,26, 27, 30] 

 

10-15 апта Ағымдағы

13,15 


апта 

Рефеттарды 

қорғау 

Реферат 


тақырыбы 

бойынша білімді 

тереңдету 

[1,..,36] 10-15 

апта 

Ағымдағы


14 апта 

Аттестациялық 

модуль  

Алған білімдерін 

тексеру 

Әрбір бөлімнің 

соңын қараңыз

1 біріккен 

сағат 

Аралық 14-апта Емтихан 

Пән 


материалының  

меңгерілу 

Негізгі және 

қосымша 


әдебиеттің 

2 біріккен 

сағаттар 

Қоры 


тынды 

Сессия 


кезеңін 

де 


деңгейін тексеру

жалпы тізімі  

 

 

 

 

 

3 Дәрістердің қысқаша жазбасы 

1-бөлімИнформатиканың негізгі түсініктері (2сағат) 

1-тақырыпИнформатиканың негізгі түсініктері  

Дәріс жоспары: 

1.

 

Информатика ғылым ж не техниканың бірлестігі.  2.

 

Қазіргі информатика құрылымы.  3.

 

Ғылым жүйесіндегі информатиканың орны.   

Информатика ғылым ж не техниканың бірлестігі  

Қазіргі  информатика  көлемі  бойынша  өте  үлкен  және  динамикалық 

дамуда.  

Ақпараттану – адам  өмірінің  әр  саласындағы  ақпаратты  іздеу,  жинау, 

сақтау, түрлендіру және қолданумен байланысты сұрақтарды оқып үйрететін 

ғылыми  пән.  Генетикалық  түрғыдан  ақпараттану  есептеу  техникасымен, 

компьютерлік  жүйелермен  және  желілермен  байланысқан,  себебі  тек  қана 

компьютерлер, ақпараттық процестерге ғылыми түрде жақындау бірмезгілде 

қажет және мүмкін болатындай көлемде ақпаратты тудыруға, сақтауға және 

автоматты түрде түрлендіруге мүмкіндік береді. Ғылым ретінде ақпараттану 

ақпараттық 

процестерге 

тән 

жалпы 


заңдылықтарды 

зерттейді. 

Ақпараттанудың  қосымша  объектісі  әр  түрлі  ғылымдар  және  практикалық 

қызмет аймағы болып табылады.  

  Екінші  жүниежүзілік  соғыстан  кейін  кибернетика  ғылымы  тез  дами 

бастады.  Бұл  ғылым  басқарудың  және  әртүрлі  жүйелердегі - жасанды, 

биологиялық,  әлеуметтік -  байланыстардың  жалпы  заңдалығын  сипаттауға 

арналған  ғылым.  ЭЕМ  дамуымен  бірмезгілде  дами  отыра,  кибернетика 

ақпараттарды түрлендірудің жалпы ғылымына айналды.  

 «Кибернетика»  терминінен  кейін  дүниежүзілік  ғылымда  ағылшын 

тіліндегі «Computer Science» қолданыла  бастады,  ал  соңынан 60ж.  мен 70ж. 

аралығында    француз  ғалымдары «Infotmatique» терминін  енгізді.  1978ж. 

«Информатика бойынша Халықаралық конгресс» қазіргі информатиканың не 

екендігіне  анықтама  берді – «Информатика  ұғымы  жасау,  құрастыру, 

пайдалану мен ақпаратты өңдеу жүйелеріне  материалды-техникалық қызмет 

көрсету, 

оған 

қоса 


машиналар, 

бұйымдар, 

математикалық 

қамтамасыздандыру,  ұйымдастырушы аспектілер,  сонымен бірге өндірістік

коммерциялық,  әкімшілік  және  әлеуметтік  ықпал  жасау  комплекстерімен»  

байланысқан аймақтарды қамтиды.   Ғылым  ретінде,  информатика  ақпараттық  процесстерге  тән  жалпы 

заңдылықтарды зерделейді.  

Информатиканың  қосымша  объектілері  әртүрлі  ғылымдар  және 

практикалық  қызметтер  аймағы,  олар  үшін  информатика  қазіргі 

технологиялардың үзіліссіз қайнар көзі  болып табылады.   

Ең әсерлі көріністердегі информациялық технологияларды атап өтейік: 

1.АСУ – басқарудың  автоматтандырылған  жүйелері  –техникалық  және 

бағдарламалық  құралдар  комплексі,  олар  адаммен  қарым-қатынаста  болады 

және 

өндіріс 


пен 

қоғамдық 

сферадағы 

обьектілерді 

басқаруды 

ұйымдастырады. Мысалы, ҚарМТУ-дағы АСУ – АБИТУРИЕНТ. 

2.АСУТП -  технологиялық 

 

процесстерді басқарудың 

автоматтандырылған  жүйелері.  Мысалы,  станоктарды  бағдарламалық 

басқару,  ракетаны, спутникті жіберуді басқару. 

3.АСНИ  –ғылыми  зерттеулерді    басқарудың  автоматтандырылған 

жүйелері– бұл бағдарламалы - аппараттық  комплекс, онда ғылыми аспаптар 

компьютермен  ілеседі,  оған  өлшенген  деректер  автоматты  түрде  енгізіледі, 

компьютер деректерді өңдеп, зерттеушіге ыңғайлы түрде оларды көрсетеді.  

4.АОС – оқытудың  автоматтандырылғант  жүйесі.  Бұл  жаңа 

бағдарламаларды  үйренушілерге,  білімдерін  бағалауды  жасауға,  оқытушыға 

материал дайындауға  көмек көрсететін жүйе. 

5.САПР – автоматтандырылған  жобалау  жүйесі – бағдарламалы - 

аппараттық    комплекс,  ол  адаммен  қарым-қатынаста  болады  және 

механизмдерді,  ғимараттарды,  күрделі    агрегаттар  түйіндерін  максимум 

тиімділікте жобалауға мүмкіндік береді.  Қазіргі  информатика құрылымы 

Қазіргі  заманғы  ақпараттанудың  құрылысы:  теориялық  информатика, 

есептеу техникасы, бағдарламалау, ақпараттық жүйелер, жасанды интеллект. 

Теориялық  информатика  -  математикалық  бөлімдер  енгізілген 

информатиканың  бөлімі.  Ол    математикалық    логикаға  сүйенеді  және  

алгоритм  мен  автоматтар  теориясынан,  ақпарат  теориясы  мен    кодтау  

теориясынан,  формальды  тілдер  және  грамматика  теориясынан, 

операцияларды  зерттеу  және  басқаларынан  тұрады.  Информатиканың  бұл 

бөлімі  ақпаратты  өңдеу  сұрақтарын  жалпы  үйренуде  математикалық 

әдістерді  қолданады.  

Есептеу  техникасы  –  есептеуіш  жүйелердің  жалпы  құрастырылу 

принциптері, 

есептеуіш 

жүйелердің 

жаңа 

архитектуралары,  құрылғылыардың өзара байланысу принциптері мен қазіргі  функционалдық 

мүмкіндіктері  жасалатын  бөлім.  Мысал  ретінде  ЭЕМ  шиналық 

архитектурасын,  ақпаратты  өңдеудің  параллельді  (көппроцессорлы) 

архитектурасын айтуға болады.  Бағдарламалау – бағдарламалық қамтамасыздандыру жүйесін жасаумен 

байланысты қызмет. Жүйелік БКАМ ішінде – жаңа бағдарламалау тілдері мен 

олардың  компиляторларын  жасау,  интерфейстік  жүйе  (Windows) 


құрастыруды атауға болады. БҚАМ қосымшалары ішінен – мәтіндерді өңдеу 

жүйелері,  электрондық кестелік  процессорлар, графикалық  редакторлар. Ақпараттық  жүйелер – әртүрлі  күрделі  жүйелерде  ақпарат  ағынын 

талдау,  оларды  тиімділеу,  құрылымдау,  ақпаратты  сақтау  және  іздеу  

принциптері  есептерімен  байланысты  информатика  бөлімі.  Ақпараттық 

анықтамалар  жүйесі,  ақпараттық-іздеу  жүйелері, Internet-те  ақпаратты  іздеу 

және сақтаудың глобальдық жүйелері,   WWW.  

Жасанды  интеллект  –медицина,  психология,  физиология,  лингвистика 

және  басқа  ғылымдармен  қиылыстағы  күрделі  мәселелер  шешілетін  

информатика  аймағы.  Бұл  аймақтағы  негізгі  бағыт – бұл  пікірлерді 

модельдеу,  компьютерлік  лингвистика,  машиналық  аудару,  эксперттік 

жүйелерді жасау, образдарды айыра білу. 

 

 

Информатиканың ғылым жүйесіндегі орны   

Академик  Б.Н.Наумов  информатиканы  «ақпараттың  жалпы  қасиеттерін, 

оларды  өңдеудің  әдістері(жинау,  сақтау,  түрлендіру,  тасымалдау,  шығару) 

мен құралдарын  зерделейтін табиғи ғылым ретінде)» анықтады. Іргелілерге  негізгі  түсініктері  жалпығылымдық  сипаттамада  болатын, 

көптеген басқа ғылымдарда және қызметтерде пайдаланылатын ғылымдарды 

жатқызу қабылданған.    

Табиғи ғылымдар  – физика, химия, биология және басқалары  – біздің 

санамызға байланыссыз болатын өмірдегі объектілермен жұмысы бар. Оларға  

информатиканы  жатқызу    әртүрлі  табиғаты  бар  жүйелерде – жасанды, 

биологиялық, қоғамдық – ақпаратты өңдеу заңының бірлестігін қайтарады.  

 

Техникалық ғылымдар 

Түсінігі 

Зңдары 

Табиғи 


ғылымдар 

Түсінігі 

Зңдары 

Қоғамдық  Ғылымдар 

Түсінігі 

Зңдары 

 

Математиканың Түсінігі 

Зңдары 


 

 

ИНФОРМАТИКА  

 

  

 

  

 

  

Сурет 1.2 – информатиканың ғылым жүйесіндегі орны 

 

2-тақырыпАқпарат, оның түрлері мен қасиеттері.  

Дәріс жоспары: 

1.

 

Ақпарат, оның түрлері мен қасиеттері  2.

 

Ақпараттың бейнеленуінің  ртүрлі деңгейлері.  3.

 

М ліметтерді тасушылар. М ліметтермен операциялар.    

 


Ақпарат – ол  деректердің  өзара  әрекеттесуінің  және  оларға  сай  келетін 

әдістердің салдары.  Ақпарат – бұл  қандай  да  болмасын  мәліметтердің,  деректердің, 

ауызша(сөйлеу  формасында),  жазбаша(мәтін,  кесте,  сурет,  сызба,  схема, 

шартты белгілер түрінде және т.б.) немесе басқа әдістермен (мысалы, дыбыс 

және  жарық  сигналдары  көмегімен,  электрлік  импульстар,  иістер,  қысым 

айырмалары  немесе  температура  өлшемдері)  берілетін  жиынтығы.  Ақпарат 

хабарлар  түрінде  беріледі.  Ақпараттану  көзқарасынан  ақпараттың  келесі 

қасиеттері аса маңызды болып табылады: объективтілік және субъективтілік, 

толықтық, дұрыстық, адекваттық, жеткіліктік, актуалдық, есте сақтаушылық, 

жеткізе білулік, қабілеттілік, түрлендіргіштік, өшіргіштік 

Хабарлар   - бұл  белгілі  бір  ақпаратты  бейнелейтін  таңбалардың  немесе 

алғашқы  сигналдардың  жиынтығы.  Хабарлар  мысалдары  ретінде – 

телехабарлар,  музыкалық  шығармалар,  хат  мәтіндері,  ДК-де  жұмыс 

нәтижелері  бола  алады.  Қашықтыққа  хабарларды  жіберу  белгілі  бір 

материалдық  тасушы(қағаз,  фотопленка,  магниттік  диск  және  т.б.)  немесе 

физикалық    процесс(дыбыстық,  жарықтық  немесе    электромагниттік 

толқындар  және  т.б.)  көмегімен  жасалады.  Сонымен  ақпарат  жіберуші  мен 

қабылдаушы  арасында  алмасу  әдісімен  беріледі.  Жіберілетін  хабарды 

таситын  физикалық процесс сигнал деп аталады. 

 

  

Хабарлар уақыт функциялары болуы мүмкін (ақпарат алғашқы сигналдар 

-  музыка,  сөйлеу,  датчиктер  көрсетулері  түрінде  көрсетіледі)  немесе  уақыт 

функциялары болмайды (ақпарат белгілер жиынтығы түрінде көрсетіледі). 

Қазіргі  жүйелерде  көбінесе  электрлік  немесе  оптикалық  сигналдар 

қолданылады.  Ақпаратты  жіберу  жіберілетін  хабарға  сәйкес  сигналдың 

қандай  да  бір  параметрін  өзгерту  арқылы  орындалады.  Мысалы, 

амплитудасын,  жиілігін,  гармониялық  тербелістің  фазаларын  немесе  

тікбұрышты  импульстер  ұзындығын  өзгерту  арқылы.  Жіберілетін  хабар 

мазмұнына  сәйкес  орындалатын,  жіберетін  жақтағы  сигнал  параметрлерін 

өзгерту  процесстері  модуляция  деп  аталады.    Қабылданған  сигналдан 

хабарды қайтадан қалпына келтіру демодуляция  деп аталады.   Каталог: fulltext -> UMKDP
UMKDP -> Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
UMKDP -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қарағанды мемлекеттік техникалық
UMKDP -> Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
UMKDP -> Оқытушы пəнінің оқу-əдістемелік кешенін əзірлеген: т.ғ. к доцент Шерембаева Р. Т., т.ғ. к доцент Омарова. Н. К
UMKDP -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
UMKDP -> -
UMKDP -> -
UMKDP -> Жер асты кешендері құрылысының технологиясы
UMKDP -> А. Н. Данияров атындағы өнеркәсіптік көлік кафедрасы
UMKDP -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені

жүктеу 1.12 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет