Аға оқытушы Бимбетова Г. М., аға оқытушы Сыздыков А.Қжүктеу 1.4 Mb.
Pdf просмотр
бет1/8
Дата12.09.2017
өлшемі1.4 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі 
 
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 
 
 
 
 
 
БЕКІТЕМІН: 
Бірінші проректор 
___________Исағұлов А.З. 
«____»____________2008ж. 
 
 
 
 
 
ОҚЫТУШЫ ПӘНІ
нің
 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 
 
 
«Физика 1» пәні бойынша  
 050706  Геология  және  пайдалы  қазбалар  кен  орындарын  барлау 
мамандығы. 
               Геология факультет 
               Физика кафедрасы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 

Алғы сөз 
 
 
Оқытушы пәнінің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеген: 
  аға оқытушы Бимбетова Г. М., аға оқытушы Сыздыков А.Қ. 
 
 
 
                 «Физика» кафедрасының мәжілісінде талқыланады  
            «____»______________2008 ж. № _______ хаттама  
 
 
Кафедра меңгерушісі_____________Смирнов Ю. М. «____»_______2008 ж. 
                                                   (қолы) 
 
 
 
Геоэкологиялық  факультетінің әдістемелік бюросымен мақұлданады 
«____»______________2008ж. № _______ хаттама  
Төраға ________________ Рябова И.Н        «____»____________ 2008 ж. 
 
 
 
«Геофизика және геология» кафедрасымен келісіледі        
(кафедраның аты) 
  
Кафедра меңгерушісі____________ Боченин Ю. В.  «____»_________2009ж. 
                                        (қолы) 
 
 
 
 
 
 
 

1 ОҚУ ЖҰМЫСЫ БАҒДАРЛАМАСЫ 
 
1.1 Оқытушы туралы мәлеметтер және байланыстық ақпарат 
Физика  кафедрасы  ҚарМТУ-дың 1-ші  корпусында  (Қарағанды  қ.,  Бейбітшілік 
бульвары, 56), аудитория 408, байланыс  телефоны 565931, қос. 227, факс: 
83212565234. Электрондық пошта: IVC@KSTU.KZ 
 
1.2 Пәннің еңбек сыйымдылығы 
 
 
Сабақ түрі 
Байланыс 
сағаттарының 
саны 
Семестр
 
Кредиттер
 саны
 
Дәрістер
 
Машық 
тану 
сабақ 
тары 
Зертхана 
лық 
сабақтар 
СОДЖ 
сағатта 
рының 
саны 
Сағат
Тар 
дың 
бар 
лығы
СДЖ 
сағат
тары
ның 
саны 
Са 
ғат 
тар 
дың 
жалпы 
саны 
Ба 
қы 
лау 
түрі
1 к/б 

15 
15 15 45 
90 
45 
135 
Экз.
2 с/т 


4 6 – 
18 
117 
135 
Экз.
2 с/қ 


4 6 – 
16 
119 
135 
Экз.
 
 
 
1.3 Пәннің сипаттамасы 
«Физика – 1» курсы инженерлерді теориялық дайындауды қалыптастыруда 
жетекші  орындардың  бірін  алады  және  онсыз  мамандырды  дайындау  мүмкін 
болмайтын іргелі міндеттерді атқарады. 
Студенттер  классикалық  және  кванттық  физиканың  өзара  қатынасын, 
олардың бөлімдерінің арасындағы логикалық байланысты анық түсінуі керек. 
Студенттерге  физиканың  өндіріс  дамуының  негізгі  және  техникада  әлі 
пайдаланылмаған  физикалық  құбылыстар  мен  процесстердің  келешекте 
инженерге пайдалы болуы мүмкін екенін ұғындыру қажет. 
«Физика – 1» курсы жоғарғы математика және теориялық механикамен бірге 
инженерлерді  дайындаудың  теориялық  негізін  құрайды  және  кез-келген 
мамандық  бойынша  жоғарғы  техникалық  мектепті  бітірушілердің  инженер-
техникалық іс-әрекетінің негізгі базасы болып табылады. 
«Физика – 1»-ді оқытудың негізгі мақсаты мыналардан құралады: 
- студенттерге дүниенің осы заманғы физикалық бейнесін және ғылыми дүние 
танымын қалыптастыру; 
- студенттерде классикалық және осы заманғы физиканың теорияларын: іргелі 
заңдарын,  оған  қоса  мамандық  қызметі  жүйесінің  негізі  болатын  физикалық 
зерттеу әдістерін ұғынып, іске асыра білуді қалыптастыру. 
 
 
 

 
1.4 Пәннің мақсаты 
Студенттерде өздері маманданған техника саласында физикалық ұстанымды 
іске  асыру мүмкіндігін қамтамасыз  етуші, келешек инженерлердің ғылым мен 
техникалық  ақпараттар  ағынында  өзін  бағдар  табуын  қамтамасыз  ететін 
физикадан кең көлемде жеткілікті теориялық дайындық жасау. 
Оқушыларға  ғылыми  ойлауды  қалыптастыру,  немесе  әртүрлі  физикалық 
ұғымдардың  заңдарын,  теориялардың  қолданылуының  шегін  дұрыс  түсіну, 
және  тәжірибелік  немесе  зерттеудің  математикалық  әдістерінің  көмегімен 
зерттеу нәтижелерінің дұрыстық дәрежесін бағалай білу. 
Негізгі  физикалық  құбылыстарды,  классикалық  және  осы  заманғы 
физиканың заңдарын, физикалық зерттеу әдістерін игеру. 
Студенттерде  келешекте  инженерлік  есептерді  шешуде  көмектесетін 
физиканың әртүрлі бөлімдерінен нақты есептерді түсініп және шешу әдістерін 
қалыптастыру. 
Студенттерді  осы  заманғы  ғылыми  аспаптармен  таныстыру,  әртүрлі 
физикалық  құбылыстардың  ғылыми  тәжірибелік  зерттеу  жүргізудің  бастапқы 
әдеттеріне және өлшеудің қателігін бағалауға машықтандыру. 
 
1.5 Пәннің міндеттері: 
Білу керек: 
- әртүрлі физикалық ұғымдар, заңдар, теориялық қолдану аясы туралы; 
-  зерттеудің  тәжірибелік  немесе  математикалық  әдістері  арқылы  алынған 
нәтижелердің дұрыстық дәрежесін бағалау. 
-  негізгі  физикалық  құбылыстарды,  классикалық  және  осы  заманғы  физика 
заңдарын; 
-  физикалық зерттеу әдістерін; 
-  физиканың ғылым ретінде техниканың дамуына әсерін; 
-  физиканың  басқа  ғылымдармен  байланысы  және  оның  мамандықтың 
ғылыми-техникалық мәселелерін шешудегі орнын. 
 
 
1.6 Айрықша деректемелер 
 
Берілген  пәнді  зерделеу  үшін  келесі  пәндерді  (бөлімдері  (тақырыптарды) 
көрсету арқылы) меңгеру қажет: 
 
Пән 
Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы 
Жоғарғы 
математика 
 
 
 
 
Векторлық  талдау  және  векторлық  талдау  элементі.  Бір 
немесе 
бірнеше 
айнымалы 
функциялардың 
дифференциалдық  есептеулері.  Бір  немесе  бірнеше 
айнымалы  функциялардың  интегралды  есептеулері. 
Ротор, дивергенция, градиент туралы түсінік. 
Бірінші  және  екінші  ретті  кәдімгі  дифференциалды 

Химия 
теңдеулерді  шешу.  Химиялық  байланыс  түрлері.  Д.И. 
Менделеев  кестесі.  Химиялық  элементтер  мен  олардың 
басты  қосылыстарының  негізгі  қасиеттері.  Атомдар, 
молекулалар, олардың материяны құраудағы орны. 
 
 
 
 
 
1.7 Тұрақты деректемелер 
 
 «Физика-1» пәнін оқу кезінде алынған білімдер келесі пәндерді жоғары 
математика, химия және теориялық механиканы меңгеру барысында 
қолданылады: 
1.  Магниттік барлау. 
2.  Электрлік барлау. 
3.  Кристаллография және минерология. 
4.  Геофизикалық барлау әдістері. 
5.  Ядро – физикалық әдістер. 
 

 
1.9  Негізгі әдебиеттер тізімі 
1. Савельев И.В. Жапы физика курсы, І-том. М. 2001 
2. Савельев И.В. Жалпы физика курсы. ІІ-том. М. 2001 
3. Савельев И.В. Курс общей физики. В 5 кн. Кн.3. Молекулярная физика и 
термодинамика. – М. 2001 
 
4  Фриш С.Э., Тиморева А. В. Физика курсы. І-том – «Мектеп»-1971 
5. Фриш С.Э., Тиморева А. В. Физика курсы ІІ-том – «Мектеп»-1971 
6. Абдулаев Ж. Физика курсы. – Алматы 1994 
 
7. Ахметов А Қ., Физика – Алматы 2001 
 
8.  Волькенштейн В.С. Жалпы физика курсының есептері. – М. 1985 г. 
9. Ақылбаев Ж. С., 
Ермаганбетов Қ. Т., Электр және магнетизм. - Қарағанды 2003 
10. Трофимова Т.И. Курс физики. – М. 2001 г. 
11. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. – М. 1999 г. 
12. Бектыбаев Ш. Б. Жалпы физика курсының есептері. «Электодинамика. 
Тербелістермен толқындар» Әдістемелік құрал. 2004. 
13.  Бектыбаев  Ш.  Б.  Жалпы  физика  курсының  есептері. «Механника. 
Молекулярлық физика» Әдістемелік құрал 2002 
14.  Рақым  Қ.,  Биімбетова  Г. «Толқындық  және  Кванттық  оптика» 
Зертханалық жұмысқа арналған әдістемелік құрал. 2003 
15.  Бектыбаев  Ш.Б. «Электромагнитизм»  зертханалық  жұмыс  бойынша 
әдістемелік құрал 2004. 
16. Рақым Қ. , «Жалпы физика курсы электрлік құбылыстар» Әдістемелік 
оқулық құрал 2004. 
17. Чертов А., Воробьев А. Задачник по физике. – М. – 1988 г. 
18. Сивухин Л.В. Общий курс физики в 5-и томах. – М. 1977-1986 г. 
19. Рымкевич П.А. Курс физики. – М. 1968 г. 
20. Иродов И.Е. Механика: основные законы. – М. 2000 г. 
21. Савельев И.В. Курс физики в 3-х томах. – М. 1982-1989 г. 
22. Трофимова Т.И. Курс физики. – М. 1985 г. 
23. Иродов И.Е. Электромагнетизм. – М. – С-П. 2000 г. 
24. Шубин А.С. Курс общей физики. – М. 1976 г. 
25. Савельев И.В. Общий курс физики. – М. 1979 г. 
26. Трофимова Т.И. Курс физики. – М. 1999 г. 
27. Яворский Б.М. Основы физики. Т. 1. – М. 2000 г. 
28. Яворский Б.М., Детлаф А.А. Справочник по физике. – М. 1977 г. 
29.  Детлаф  А.А.,  Яворский  Б.М.,  Милковская  Л.Б.  Курс  физики. – М.  
1999 г. 
30. Грабовский Р.И. Курс физики. – М. 2004 г. 

31. Берклеевский Курс физики в 5-и томах. – М. 1975-1977 г. 
32. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике в 9-
и томах. – М. 1977 г. 
33. Орир Дж. Физика. в 2-х томах. – М. 1981 г. 
34. Тарасов Л.В. Основы квантовой механики. – М. 1978 г. 
35. Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика – М. 1980 г. 
36. Епифанов Е.И. Физика твердого тела. – М. 1977 г. 
37. Суханов А.Д. Фундаментальный курс физики в 3-х т. – М 1999 г. 
38. Милантьев В.П. Атомная физика. – М. 1999 г. 
39. Телеснин Р.В. Молекулярная физика. – М. 1980 г. 
40. Лозовский В.Н. Курс физики в 2-х томах. – С-П. 2001 г. 
41. Матвеев А.Н. Электричество и магнетизм. – М. 1983 г. 
42. Савельев И.В. Сб. вопросов и задач по общей физике. – М. 1988 г. 
43. Трофимова Т.И. Сб. задач по общей физике. – М. – 2001 г. 
44. Иродов И.Е. Задачи по общей физике. М. – 1999 г. 
45. Козел С.М., Рашба Э.И. Сб. задач по физике. – М. – 1987 г. 
46. Беликов Б. Решение задач по физике. – М. – 1986 г. 
 
1.10. Қосымша әдебиеттер 
47.  Бектыбаев  Ш.  Рақым  Қ.  Аязбаев  А. «Оптика»  бөлімі  бойынша 
зертханалық жұмыстар үшін методикалық нұсқау 1994 
48.  Махметов  Т.С. «Толқындық  және  кванттық  оптика»  курстық  есептері 
бойынша әдістемелік құрал 2005 
49. Стрелков С.П. Механика – М. 1979 г. 
50. Кикоин А.К., Кикоин И.К. Молекулярная физика – М. 1977 г. 
51. Калашников С.Г. Электричество – М. 1977 г. 
52. Ландсберг Г.С. Оптика – М. 1976 г. 
53. Матвеев А.Н. Механика и теория относительности – М. 1976 г. 
54. Матвеев А.Н. Электродинамика – М. 1978 г. 
55. Китель Ч. Введение в физику твердого тела – М. 1978 г. 
56. Спроул Р. Современная физика – М.1974 г. 
57. Марков М.А. О природе материи – М.1976 г. 
58. Квасников И.А. Молекулярная физика – М. 1998 г. 
59. Архангельский М.М. Курс физики. Механика – М. 1975 г. 
60. Астахов А.В. Курс физики. Механика и кинетическая теория материи – 
М. 1977 г. 
61. Астахов А.В., Широков И.М. Курс физики, т. 2, 3 – М. 1980 г., 1983 г. 
62. Бутиков Е.Н. Оптика – М.1987 г. 
 
 
 
 
 
 

 
1.11 Студенттердің білімдерін бағалау критерилері 
 
Пән  бойынша  емтихан  бағасы  межелік  бақылау  бойынша  үлгерімнің 
барынша  үлкен  көрсетулерінің (60% дейін)  және  қорытынды  аттестацияның 
(емтиханның)  (40% дейін)  қосындысы  ретінде  анықталады  және  кестеге  сәйкес 
100% дейінгі мәнді құрайды. 
 
Әріптік  жүйе  бойынша 
бағалау 
Баллдар %-тік құрамы  Дәстүрлік 
жүйе 
бойынша бағалау 
А цифрлық балама 4,0 95-100  Өте жақсы 
А- 3,67 
90-94 
В+ 3,33 
85-89 
В 3,0 
80-84 
Жақсы 
В- 2,67 
75-89 
С+ 2,33 
70-74 
С 2,0 
65-69 
C- 1,67 
60-64 
D+ 1,33 
55-59 
D 1,0 
50-54 
Қанағаттандырарлық 
F 0 
0-49 
Қанағаттандырарлықсы
з 
 
Аралық  бақылау  оқытудың 7-ші  және 14-ші  апталарында  жүргізіледі  және 
ақылаудың келесі түрлерінен алғанда қалыптасады: 
 
қ
у
ң кадемиялық к зеңі, апта 
б
О ыт ды  а
е
Бақылау
 түрі
 
%-
дық
 
құ
рамы
 
1 2  3  4 5 6 7  8 9 10 11 12 13 14 15
Барлығы
 
Қатысу 
0,2 * * * * * * *
* *
*
*
* * * *

Лекция 
конспек 
0,4 
* * * * * * *
* *
*
*
* * * *

тісі 
Практикал

* * * * * * *
* *
*
*
* * * *
15 
ық саб. 
Зертханал
1,25 
*  *
 * *
 *
  *
  * *    10 
ық саб. 
Жазбаша 
жауап алу 

    
*
         *   14 
СӨЖ 
0,8 * * * 
* *
*
*
*
*
12 
*
*
*
*
*   * 
Емтихан 
 
     3
3  
0
          0
   
Барлығы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 

(аттест/ 
бойынша) 
 
.12 Саясаты және процедуралары 
елеу кезінде келесі ережелерді сақтауды сұраймын: 
а – анықтаманы,  басқа 
нуды сұраймын. 
тастармен және оқытушылармен шыдамды, ашық, қалтықсыз және 
ілектес болу. 
.13 Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілгендігі 
сан
Барлығы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100
 
1
 
«Физика 1» пәнін зерд
1. Сабаққа кешікпеу. 
2.  Сабақты  себепсіз  босатпау,  ауырған  жағдайд
жағдайларда түсіндірме хатты ұсы
3. Оқу процесіне белсене қатысу. 
4. Курстас
т
 
1
 
Даналар 
ы 
Автордың 
аты-жөні 
к 
ттердің 
атауы 
н 
жылы 
ха-
нада 
-
рада 
Оқу-әдістемелі
әдебие
Баспасы, 
Шыққа
Кітап
Кафед
Неізгі әдебиттер 
 
Фриш С. Э. 
Теморива А. В. 
изика курсы, І- ІІ том 
 
,  
971 
5 2 
 
Ф
Мектеп
1
 
Савельев И.В. 
зика курсы 
18 8 
Жалпы фи
І – ІІ том 
Мектеп, 
1988 г. 
Абдулаев Ж. 
Физика курсы 
ы, 
20 5 
Алмат
1994 
Волькенштейн 
ика 
ң есептері 
150 15 
В.С. 
Жалпы 
физ
курсыны
Москва, 
1990 г. 
Ахметов А. Қ. 
изика 
ы, 

 
 
Ф
 
Алмат
2000 
5
 
3
 
Ақылбаев Ж. С
Ерма

ғанбетов 
Электр және магнетизм
д
ы 2003 

 
Қ.Т. 
Қараған
5
 
 
Милантьев В.П. 
Атомная физика. 
45 8 
Москва, 
1999 г. 
Телеснин Р.В. 
Молекулярная физика. 
46 6 
Москва, 
1980 г. 
Лозовский В.Н. 
физики  в 2-х 
53 6 
Курс 
томах. 
С.-П., 
2001 г. 

Матвеев А.Н. 
Электричество 
и 
магнетизм. 
 
Москва, 
1983 г. 
65 10
Трофимова Т.И. 
ач
 
Сб.  зад   по общей 
физике. 
Москва, 
2001 г. 
143 8 
Иродов
– 
 И.Е. 
 
физике. М. 
Задачи 
по 
общей Москва, 
1999 г. 
153 7 
Козел 
С.М., 
Рашба Э.И. 
по
е. 
Сб. задач   физик – 
Москва, 
1987 г. 
139 6 
Беликов Б. 
 
физике 
Решение 
задач 
по Москва, 
1986 г. 
143 19 
Чертов 
А., 
Воробьев А. З. 
Задачник по физике. 
Москва, 
1981 г. 
129 13 
Савельев И.В. 
Курс общей физики в 5 
томах. 
Москва, 
2001 г 
120 10 
Трофи
.Н. 
мова Т
с 

Кур физики
Москва, 
2001 г 
210 12 
Білім 
тестілеулеудің 
мемлекеттік 
және 
стандартының 
ұлттық орталығы. 
ойынша 
 
 
аралық 
бақылау 
тестілерінің 
ынтығы. 
Астана, 
2005 г. 
105 22 
Әр 
ПӘН 
б
жоғарғы 
оқу 
орындарының
студенттеріне  арналған 
мемлекеттік
жи
Қосымша әдебиеттер 
Әбдіғаппаров  Қ.,   
Алматы, 
10 
 
Ақылбаев А. Қ. 
 
Физика 
1995 
 
 
Жылқыбаева М. 
 
физика 
курсының есептері 

 
Жалпы 
Алматы, 
1992 
 
 
Стрелков

 С.П
Механика. 
Москва, 
1979 г. 
56 5 
Кикоин 
А.К., 
Кикоин И.К. 
изика. 
Молекулярная ф
Москва, 
1977 г. 
83 8 
Калашников С.Г. 
ество. 
Электрич
Москва, 
1977 г. 
64 7 
Ландсберг Г.С. 
 
Оптика. 
Москва, 
1976 г. 
86 10
Матвеев А.Н. 
Механика  и  теория 
относительности. 
Москва, 
1976 г. 
72 5 
Матвеев А.Н. 
Электродинамика. 
Москва, 
1978 г. 
68 8 
Китель Ч. 
Введение  в  физику 
твердого тела. 
Москва, 
1978 г. 
60 6 
Спроул Р. 
Современная физика. 
Москва, 
1974 г. 
56 3 

Марков М.А. 
О природе материи. 
Москва, 
1976 г. 
49 3 
Квасников И.А. 
Молек
изика. 
улярная ф
Москва, 
1998 г. 
64 5 
Архангельский 
М.М. 
Курс 
физики. 
Механика. 
Москва, 
1975 г. 
68 6 
Астахов А.В. 
ф
 
и 
ия 
материи. 
Москва, 
1977 г. 
76 4 
Курс 
изики. 
Механика
кинетическая 
теор
Астахов 
А.В., 

Курс физики, т. 2, 3. 
., 
83 6 
Широков И.М
Москва, 
1980 
г
1983 г. 
Бутиков Е.Н. 
Оптика. 
Москва, 
46 5 
1987 г. 
 
2 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі 
Бақылау 
түрі 
ның 
мақсаты  және 
Ұсынылатын 
әдебиет 
ындау 
ұзақтылығ
Бақылау 
түрі 
 
і 
 
 
Тапсырма
мазмұны 
Ор
ы 
Тапсы 
ру
мерзім
Зертханалық 
жұмыстарды 
қорғау №1,5 
а» 
нша 
тереңдетіп 
. 30 – 
236 
,4 апта 
Ағымда 
ғы 
4 апта
«Механик
бөлімі 
бойы
оқу 
[6,бет. 5-15], 
[8,бет
54], [224-
бет], 
2
лекциялар 
конспектісі 
Практикалық 
есептерін 
шығару 
а» 
нша 
тереңдетіп 
. 30 – 
236 
ар
-4 апта 
Ағымда 
ғы 
4 апта
«Механик
бөлімі 
бойы
оқу 
[6,бет. 5-15], 
[8,бет
54], [224-
бет], 
1
лекциял  
конспектісі 
Зертханалық 
жұмыстарды 
қорғау № 6,18 
ық 
імі 
нша 
 – 
1], 
лекциялар 
апта 
Ағымда 
ғы 
7 апта
«Молекула 
лық, термо 
динамикал
физика»бөл
бойы
тереңдетіп 
оқу 
[77-94 
бет] 
[94-108 
бет] 
[8,  бет. 91
94, 107-11
6,7 
конспектісі 
Практикалық 
есептерін 
шығару 
ық 
імі 
 – 
1], 
апта 
Ағымда  
ғы 
7 апта
«Молекула 
лық, термо 
динамикал
физика»бөл
[77-94 
бет] 
[94-108 
бет] 
[8,  бет. 91
94, 107-11
5-7 

бойынша 
лекциялар 
тереңдетіп 
оқу 
конспектісі 
Аттестациялы
қ модуль № 1 
 
ық 
імі 
нша 
тереңдетіп 
1], 
  біріккен 
аттар 
Аралық 7 
апта
«Механика»
«Молекула 
лық, термо 
динамикал
физика»бөл
бойы
оқу 
[6,бет. 5-15], 
[8,бет. 30 – 
54], [224-236 
бет]. [77-94 
бет] [94-108 
бет] [8, бет. 91 
– 94, 107-11
1
сағ
лекциялар 
конспектісі 
Зертханалық
жұмыстарды 
 
қорғау№22, 
39, №40,,№48 
 
 
зм. 
р» 
нша 
т.. 151 – 
192 
екциялар 
конспектісі 
 
апта 
Ағымда 
ғы 
14апта
«Электростат
икаТұрақты
тоқ 
және
магнети
Тербелісте
бөлімі 
бойы
тереңдетіп 
оқу 
[142-162  бет] 
[8,  бе
163] [167-
бет], 
8,10,12,14 
л
Практикалық 
есептерін 
шығару 
тат
ит өрісі. . 
и
. » 
нша 
т.. 151 – 
192 
екциялар 
онспектісі 
 
 
апта 
Ағымда 
ғы 
14 
апта 
«Электрос
икаТұрақты 
тоқ және  
магн
Электромагн
тті 
тербелістер 
мен 
толқындар
бөлімі 
бойы
тереңдетіп 
оқу 
[142-162  бет] 
[8,  бе
163] [167-
бет], 
8-14 
л
к
 
Аттестациялы
қ модуль №2 
тат
ит өрісі. . 
и
. » 
нша 
детіп 
т.. 151 – 
192 
екциялар 
конспектісі 
 
біріккен 
сағаттар 
Аралық 14 
апта 
«Электрос
икаТұрақты 
тоқ және  
магн
Электромагн
тті 
тербелістер 
мен 
толқындар
бөлімі 
бойы
терең
[142-162  бет] 
[8,  бе
163] [167-
бет], 

л

оқу 
Емтихан 
ны
ілу 
деңгейін 
тексеру 
әдебиеттің 
жалпы тізімі 
2 біріккен 
сағаттар 
Қоры 
тынды 
кезеңі
нде 
Пән 
материалы
ң  меңгер
Негізгі және 
қосымша 
Сесси
я 
 
 

Каталог: fulltext -> UMKDP -> Fizika
Fizika -> Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
UMKDP -> Кафедра меңгерушісі Тутанов С.Қ. 2009 ж
UMKDP -> ОҚытушы пəнінің ОҚУ-Əдістемелік кешені
UMKDP -> Жер асты кешендері құрылысының технологиясы
UMKDP -> А. Н. Данияров атындағы өнеркәсіптік көлік кафедрасы
UMKDP -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
Fizika -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
Fizika -> Физика кафедрасының доценті физ-мат.ғылымының канд. Маженов Н. А
Fizika -> Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
Fizika -> Энергетика, байланыс және автоматтандыру факультеті

жүктеу 1.4 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет