«аэроғарыштық ЖӘне ақпараттық технологиялар» факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасыжүктеу 164.86 Kb.
Pdf просмотр
Дата01.04.2017
өлшемі164.86 Kb.

 

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНІСТРЛІГІ 

КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ 

АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ 

«АЭРОҒАРЫШТЫҚ ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР» 

ФАКУЛЬТЕТІ 

«АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР» КАФЕДРАСЫ

 

  

 

 

                                     «Бекітемін» 

 

  АжАТФ деканы ___________ С.С.Табултаев 

  «_____»__________________2014г.   

 

 

 

 

 

5B060200 -Информатика мамандығы бойынша 

    “Ақпараттар теориясы” пәніне арналған      КУРС БАҒДАРЛАМАСЫ  (Силлабус)  

       

 

Курс  2 Семестр  4                                                                     

Жалпы кредит саны  - 3                                              

ECTS барлығы - 6                                                                                             

Жалпы сағат саны –  135  

оның ішінде  

Дәрістер – 30 сағ. 

Зертханалық сабақтар  - 30 сағ. 

СӨЖ  - 75 сағ. 

оның ішінде 

СОӨЖ -  30  сағ.                   

3 ЕГЖ - 4 

Емтихан   

                                                                   

 

 Алматы 2014 

 

  

 Курс  бағдарламасын  құрастырған:  доцент  Жақсыбаев  М.  Ж.,  5B060200 –

«Информатика» мамандығы бойынша пәндердің типтік бағдарламалары (ҚР 

МЖМБС 3.08.329-2006) негізінде дайындалды. 

Жұмыс бағдарламасы (syllabus) «Ақпараттық жүйелер» кафедрасының 

мәжілісінде талқыланып және қабылданды. Хаттама №11, «23» мамыр 2014 

ж. 


 

Кафедра меңгерушісі  ________________ Имангалиев Ш.И. 

 

Курс бағдарламасы (Силлабус) «Ақпараттық технологиялар» факультетінің оқу- әдістемелік комиссиясының отырысында қарастырылды 

және қабылданды (30.05.2014, № 6

 

хаттама). 

 

 Пән: Ақпараттар теориясы 

Оқытушы: Жақсыбаев Мелдебек Жұмабекұлы 

АЭжБУ,  доцент,  «аэроғарыштық  және  ақпараттық  технологиялар» 

факультеті, 

«Ақпараттық  жүйелер»  кафедрасы,      Б331  бөлме,  тел.  2925095, 

auesis_2013@mail.ru 

 

Пән жөнінде мәлімет 

Атауы «Ақпараттар теориясы» 

Жалпы кредит саны -3 

 

Оқу жоспарының шығарылуы 

 Кесте 1 

Ку

рс

 Семест

р 

кред

ит

тер 

Аптадағы академиялық сағат саны 

дә

рі

стер

 

Зертх

ан

алық 

саб


ақтар

 

*СӨЖ    *СОӨЖ Барлығы             

Бақылау 


түрі 

   4 


 

 

     7   3 

  2    2 

     5 

    2 


   9 

Экзамен


 

 

Аудиториялық  сабақты  жүргізу  орыны  мен  уақыты  сабақ  кестесіне сәйкес  келеді.    Сабақ  кестесі  жөніндегі  ақпаратты  «Ақпараттық 

технологиялар»  факультетінің  деканаты  С  409  бөлмесінен  алуға  болады. 

СОӨЖ  кестесін  «Ақпараттық  жүйелер»  кафедрасының  Б331  бөлмесінен 

білуге болады.  

  

1.ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ-SYLLABUS 

1.1 Пәннің мақсаты 

«Ақпараттар  теориясы»  пәнінің  мақсаты  –  ақпараттар  теориясының 

негізгі  ұғымдарымен  таныстыру,  ақпараттық  процесстердің  модельдерін, 

олардың физикалық және  каналдық деңгейде ұйымдастыруын оқып үйрену.  

«Ақпараттар теориясы» пәні «Математикалық талдау», «Ақпараттану», 

«Алгоритмдік  тілдерде  программалау»,  «Ықтималдылықтар  теориясы  және 

математикалық статистика» пәндерінен алынған білімдерге негізделеді. 

 

1.2 Пәнді оқытудағы міндеттер 

Аталмыш курсты оқу барысында студент білуі қажет: 

–  пәннің  мазмұнын,  есептеу  техникасы  мен  программалық 

жабдықтауды 

құруда 


пайдаланудың 

негізгі 


фазалары 

мен 


принциптерін. 

–  қазіргі  заманғы  компьютерлік  жүйелерді  оптимизациялауда, 

ақпаратты  тасымалдаудың  құрылғылары  мен  негізгі  модельдерді 

қолдана білу;  

1.3 Пререквизиттері 

«Ақпараттар теориясы» пәні «Математикалық талдау», «Ақпараттану», 

«Алгоритмдік  тілдерде  программалау»,  «Ықтималдылықтар  теориясы  және 

математикалық статистика» пәндерінен алынған білімдерге негізделеді.  

1.4 Постреквизиттері 

«Ақпараттар  теориясы»  курсынан  алынған  білімдер  мен  дағдылар 

«Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау» пәнін оқуда пайдаланылуы 

мүмкін.  Аталмыш  пәнмен  өзара  байланысы  бар  пәндердің  тізімі: 

«Математикалық 

талдау», 

«Ықтималдылықтар 

теориясы 

және 

математикалық статистика», «Программалау технологиясы», «Компьютерлік жүйелердің архитектурасы», «Алгоритмдеу және программалау тілдері». 

Аталмыш  пәнді  оқу-игерудегі  алынған  білімге  негізделетін  пәндер: 

«АЖ-ң мәліметтер базасын жобалау», «АЖ-ң қосымшаларын жобалау». 

 

 2 Студенттер білімін бағалау жүйесі 

Кредиттік  технология  арқылы  оқытуда  АЭжБУ-нің  барлық  курстары 

мен  барлық  пәндері  бойынша  студенттердің  білімін  тексерудің  рейтингтік 

жүйесі қолданылады. 

Мамандықтың оқу жоспарына енген әрбір пәндер рейтингі 100 балдық 

шкала  бойынша  бағаланады.  Студенттің  білімін  бағалаудағы  аралық 

бақылауға 7 зертханалық жұмыс және есептік графикалық жұмыс кіреді.  

Аралық  бақылаудың  қорытындысын  өткізу  уақыты  пән  бойынша 

оқыту үрдісі күнтізбелік графигі арқылы анықталады. 


 

  

Ақпараттар теориясы пәні бойынша барлық бақылау түрлерін тапсыру 

уақытының күнтізбелік графигі 

Апта   1  2 

6  7  8 

10  11  113 


14  15 

Бақылау


дың 

апталық 


саны 

1  1 
1  1  1 1  1 Бақылау 


түрі 

ЗЗ1  З2  ЕГ

Ж1 


З2 

З2  З3  ЗАБ

З3 

ЕГЖЗ3 З4  З4  ЗЕГЖ3 

З4 


З4  АБ 

Бақылау түрлері:     З – зерханалық жұмыс, Б – бақылау, ӨЖ – өзіндік 

жұмыс, АБ – аралық бақылау, КЖ – курстық жұмыс, КЖ – курстық жоба, 

Кл – коллоквиум, Р – рефераттар, Эс – эссе, ЕГЖ – есептік графикалық 

жұмыс, Кс – кейс-стади және т.б. 

 

                                         

3

 

Пәннің мазмұны 

 «Ақпараттар теориясы» пәнін оқу жоспарында міндетті дәрістер саны (2 

кредит) және зертханалық сабақтар (1 кредит), сондай-ақ  студенттің өзіндік 

жұмысы    (СӨЖ  және  СОӨЖ).  Студенттiң  жауапкершiлiгiне  негiзделген 

үйренудiң  үрдісінде  кредиттік  технологияга  сүйене  отырылып  жүргізіледі. 

Осы аралықтағы сабақ жоспары мынандай: 

Аптасына  1  дәріс  –  2  сағ.  (әрбір  дәріс  100  минут),  әр  аптада  1  зертханалық 

жұмыс  –  2  сағ.  (әрбір  дәріс  100  минут),  әрбір  аптада  студенттердің  өзіндік 

жұмысы  –  5  сағ.  Курстық  жұмысты  қосқанда,  дәрістерге,  тәжірибелік  және 

зертханалық  жұмыстарға  дайындық,  сонымен  қатар  әр  аптада  СОӨЖ 

(консультация мен курстық жұмысты тапсыру). 

 

 3.1 Дәріс (30 сағат). 

 

Дәр/ 


апта. 

Күні                                        Тақырыбы 

Деректер 

көзі 


 

1/I 


 

1. Ақпараттар теориясының негізгі 

түсініктері мен міндеттері. 

Байланыс 

каналының 

жалпыланған 

құрылымы.  Хабарлама,  сигнал  түсініктері. 

Ақпараттар  теориясының  негізгі  міндеттері. 

(6сағ.) 

Дәріс, 


Л.1,2

 

2/II-III   2. Ақпаратты өлшеу. 

Ақпаратты  өлшеу  негіздері.  Энтропия,  екі 

статистикалық  тәуелсіз  ақпарат  көзінің  бірігу 

энтропиясы, 

шартты 

энтропия, екі 

Дәріс, 


Л.3,4,5,6

 


 

 статистикалық 

байланыстағы 

ансамблдерді  

біріктіру 

энтропиясы. 

Дифференциалды 

энтропия  және  оның  қасиеттері.  Кездейсоқ 

шаманың эпсилон-энтропиясы. Ақпарат саны.  

(6 сағ.) 

3/IV-V   3.  Ақпаратты  тасымалдау  жылдамдығы  және 

байланыс 

каналдарының 

өткізгіштік 

қабілеті.  

Байланыс 

каналындағы 

жоғалтулар. 

Қабылданған 

ақпараттың 

орташа 

саны. 


Тасымалдаудың 

техникалық 

жылдамдығы. 

Ақпаратты  тасымалдау  жылдамдығы.  Дискретті 

байланыс каналдарының өткізгіштік қабілеті. 

 (6 сағ.) 

Дәріс, 

Л. 


7,8,9,10,11 

4/VI-


VII 

 

   4. Сигналдардың математикалық модельдері. 

Сигнал  ұғымы  және  оның  моделдері. 

Детерминдік сигналдарды уақытша көрсету түрі. 

Детерминдік  сигналдарды  жиіліктік  түрде 

көрсету  (периодтық  сигналдардың  спектрі, 

периодты  емес  сигналдар  спектрі,  спектрде 

энергияның  таралуы,  импульс  ұзақтығы  мен 

спектрлердің ені арасындағы қатынас). (4 сағ.) 

Дәріс, 

Л. 


7,8,9,10,11 

5/VIII-


IX 

 

     5. Байланыс жүйелері мен каналдары. 

     Негізгі 

анықтамалар, 

үздіксіз 

модуляция  (амплитудалық,  жиіліктік,  фазалық). 

Импульстік 

модуляция 

(амплитудалық-

импульстік, 

кең-импульстік, 

жиіліктік-

импульстік  модуляция).  Модуляцияның  сандық 

әдістері  (импульстік-кодтық,  дифференциалды, 

дельта-модуляция).  Моделденген  тербелістердің 

спектрлі талдауы. (4 сағ.) 

Дәріс, 

Л. 


12,13,14,1

6/X-XIII 

 

   6. Ақпаратты кодтау.    Кодтау  теориясының  негізгі  түсініктері. 

Аналогтық  түрлендіргіштер.  Тиімді  кодтау 

(Шеннон  мен  Фано  әдісі,  Хаффмен  әдісі). 

Ақпаратты  сығу  әдісі  (жоғалтуы  бар  және 

жоғалтуы  жоқ).  Кедергіге  төзімді  кодтау 

(блоктық  кодтау,  қателер  дәрежесі,  кодтық 

арақашықтықпен 

кодтың 


түзету 

қабілеті 

арасындағы  байланыс,  түзету  кодының  сапалық 

көрсеткіштері). 

Cызықтық 

топтық 


кодтар 

(сызықтық  екілік  топтық  кодтарды  құрастыру, 

синдромды  анықтау,  қателерді  түзету).  Топтық 

кодтар 


үшін 

кодтау 


және 

декодтаудың 

Дәріс, 

Л. 


12,13,14,1 

 техникалық құрылғылары. Циклдік кодтау.(

2 сағ.) 


 

 

 7/XIV- 

XV 


 

 

     7. Ақпаратты кванттау. Дискретизация 

әдістерін 

классификациялау. 

Уақыт 


бойынша 

дискретизациялау. 

Котельников 

теоремасы 

бойынша  санақтың  дәлділігін  таңдау.  Деңгей 

бойынша кванттау. (2 сағ.) 

 

 

Дәріс, Л. 

12,13,14,1 

 

3.2 Зертханалық сабақтар (30 сағат). 

 

Зерт.ж./ апта.  

Күні  Тақырыбы 

Деректер көзі 

1/I-II,III 

 

1.  Зертханалық  жұмыс  №1.  System  View программасында  модельдеу  әдістерінің 

қарапайым жүйелерін жасап үйрену.  

(8 сағ.)    

Дәріс, 


Л. 13 

2/ IV-V 


 

2. Зертханалық жұмыс №2. Байланыстың 

аналогты жүйесі. (8 сағ.)      

Дәріс, 


Л. 13 

3/VI-VII 

 

3.  Зертханалық  жұмыс  №3.  Төмен жиілікті 

аналогты 

сигналдардың 

дискретизациясы.Компандировка  жасау. 

Дельта модулятор. (6 сағ.) 

Дәріс, 


Л. 13 

4/ VIII-IX 

 

4.  Зертханалық  жұмыс  №4.  Импульсті-кодты  модуляция,  сызықтық  кодтар. 

(8сағ.) 


Дәріс, 

Л. 13 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3.3 Есептік графикалық жұмыс: 

 

ЕГЖ/ 

апта 

Тапсыру 


уақыты 

(апта) 


Тақырыбы 

Дерек көзі 1/IV 

Ақпаратты топтық бағалау 

(анықталмағандық, алғашқы әріптіктен 

таңбаға келтірілген,  тең ықтималды және 

өзара байланыспаған таңбалардан құралған; 

Хартли формуласы; әріп хаттамасының 

ақпарат саны; тең емес ықтималды әріптерге 

арналған әріп таңбасының энтропиясы

Шеннон формуласы). (нұсқа бойынша) 

/1,2,6 нег/ 

/9,11,12,13 

қос./ 

2/VI 

Оптималды кодтау  (оптималды тең емес 

кодтау  Шеннон-Фэно және Хаффмен 

әдістемелері); определение эффектив-ности 

ОНК; статикалық қысуды есептеу 

коэффиценті, тиімділіктің қатыстылық 

коэффиценті). (нұсқа бойынша) 

/1,2,5 нег/ 

/13,14,18,20 

қос/ 

3/IX 

12  

 Сызықты топтық кодтау(тексеріс 

таңбаларының білім алгоритмі; Тексеріс 

векторының есептелуі(синдромды); тексеріс 

матрицасын құру, қателерді түзету. 

Ақпаратты кванттау (кванттау адымының 

есептелуі,  Котельников теоремасы). (нұсқа 

бойынша) /1,2 нег./ 

/11,12 қос./ 

 

 

3.4  Студенттің  өзіндік  жұмыстарының  тақырыптары(СӨЖ)  және олардың құрылымы мен сағат көлемі. 

 

№ 

 Тақырып аттары 

Сағат 

саны 

Ақпараттың семантикалық өлшемдері Ақпараттың құрылымдық өлшемдері Дифференциалдық энтропия Эпсилон-энтропия Кездейсоқ процесс сигналдың моделі ретінде 

 

 Стационарлық және эргодикалық кездейсоқ процесстер Кездейсоқ сиганалдардың спектрлік көрсетілімі Гармоникалық  емес  сигналдардың  гармоникалық  құрамдас бөліктерін графикалық түрде анықтау Салыстырмалы  талдау  және  модуляцияның  әртүрлі  түрлерін 

пайдалану облыстары 

10 


Қазіргі  заманғы  ақпараттық  жүйелерде  модуляцияның  сандық 

әдістерін пайдалану 

11 


Байланыс  каналы  мен  сигналдың  физикалық  сипаттамаларын 

үлестірудің тәжірибедегі мүмкіндіктері 

12  LZW – кодтау, арифметикалық кодтау. 13 


Сызықтық  кодтың  математикалық  түсінігі.  Қазіргі  заманғы 

ақпарттық жүйедегі кедергіге төзімді кодты қолдану.  

14 


Циклдық  кодтау.  Қазіргі  заманғы  ақпараттық  жүйелерде 

циклдық кодтарды пайдалану. 

15 


Компьютерлік  жүйелерде  қолданылатын  кванттаудың  және 

дискретизацияның негізгі әдістері.  

Барлығы (сағат)

 

45 

 

 

3 Студенттің оқытушымен бірге орындалатын өзіндік 

жұмыстарының тақырыбы (СОӨЖ), олардың құрамы және сағас саны. 

 

№ 

 Тақырып аттары 

Сағат 

саны 

Ақпараттың семантикалық өлшемдері Ақпараттың құрылымдық өлшемдері Дифференциалдық энтропия Эпсилон-энтропия Кездейсоқ процесс сигналдың моделі ретінде Стационарлық және эргодикалық кездейсоқ процесстер Кездейсоқ сиганалдардың спектрлік көрсетілімі Әртүрлі  формалы  сигналдардың  спектрлік  жіктелуі  бойынша өзіндік  жұмысты  орындау  үшін  Matlab  мүмкіншіліктерін  оқып 

үйрену  


Графоаналитикалық әдіспен Фурье қатарына жіктеу жүргізу 10 


Сандық  модуляцияның  әртүрлі  әдістерінің  салыстырмаларын 

талдау 


11 


Ақпаратты қысудың шығынды және шығынсыз әдістері 

12 LZW кодтауы, арифметикалық кодтау 

13 Полиномдық арифметика және Галуа өрісі 

14 Практика жүзіндегі Рид-Соломон кодтары 

15 Кванттау  әдістерінің  салыстырмалы  талдауы  және  ақпарат 

дискретизациясы.  

  

Барлығы (сағат) 

45 

3.6  Аралық бақылау (АБ) 

 

 АБ № 


Өткізу 

мерзімі(апта) 

Тақырыбы 

Деректер 

көзі 

Тақырып 

бойынша 


тестілеу: 

Ақпаратты 

топтық 

бағалау 

(анықталмағандық, 

алғашқы 

әріптіктен  таңбаға  келтірілген,    тең 

ықтималды және өзара байланыспаған 

таңбалардан 

құралған; 

Хартли 


формуласы; 

әріп 


хаттамасының 

ақпарат  саны;  тең  емес  ықтималды 

әріптерге  арналған  әріп  таңбасының 

энтропиясы;  Шеннон  формуласы). 

(нұсқа бойынша). 

Дәріс, 


Л.1,2, 

3,4,5,6 


13 


Тақырып 

бойынша 


тестілеу: 

Ақпараттық 

есептеу 

кезіндегі 

жоғалту  шулы  байланыс  каналы 

арқылы  хабарлама  жіберген  кезде 

(осы  байланыс  каналы  арқылы  k 

таңбаларды 

жіберу 

кезінде 


ақпараттың  жоғалуы;    ақпараттың 

орташа  саны,    кедергілік  жағдайда 

қабылданған хабарламалар құрамы). 

 

Дәріс, Л.3, 4,5,6 

 

  3.7 Емтихан сұрақтары 

 

1.

 Ақпараттың семантикалық өлшемдері 

2.

 Ақпараттың құрылымдық өлшемдері 

3.

 Дифференциалдық энтропия 

4.

 Эпсилон-энтропия 

5.

 Кездейсоқ процесс сигналдың моделі ретінде 

6.

 Стационарлық және эргодикалық кездейсоқ процесстер 

7.

 Кездейсоқ сиганалдардың спектрлік көрсетілімі 

8.

 Әртүрлі  формалы  сигналдардың  спектрлік  жіктелуі  бойынша  өзіндік 

жұмысты орындау үшін Matlab мүмкіншіліктерін оқып үйрену  

9.

 

Графоаналитикалық әдіспен Фурье қатарына жіктеу жүргізу 10.

 

Сандық модуляцияның әртүрлі әдістерінің салыстырмаларын талдау 11.

 

Ақпаратты қысудың шығынды және шығынсыз әдістері 12.

 

LZW кодтауы, арифметикалық кодтау 13.

 

Полиномдық арифметика және Галуа өрісі 14.

 

Рид-Соломон кодтары  

10 


 

15.


 

Практика жүзіндегі 

16.

 

Кванттау әдістерінің салыстырмалы талдауы және ақпарат дискретизациясы 

17.


 

Ақпараттың семантикалық өлшемдері 

18.

 

Ақпараттың құрылымдық өлшемдері 19.

 

Үздіксіз сигналдардағы ақпарат. Кездейсоқ үрдістерге арналған ақпараттар саны 

20.


 

Эпсилон-энтропияны қолдану 

21.

 

Заманауи компьютерлік жүйелердің ақпаратты жіберу жылдамдығы және өткізу қабілетіне сипаттама 

22.


 

Кездейсоқ процес тәрізді сигналдар 

23.

 

Кездейсоқ сигналдардың спектральді қойылымы 24.

 

Гармоникалық сигналдың графикалық анықталуы гармоникалық емес сигналдардан құралады 

25.


 

Модуляция түрлерінің салыстырмалы анализі және қолдану ортасы 

26.

 

Модуляцияның заманауи ақпараттық жүйеде сандық әдістерін қолдану 27.

 

Сигнал және байланыс каналының физикалық сипаттамасының келісімділігі 

28.


 

LZW кодтауы, арифметикалық кодтау 

29.

 

Сызықтық кодтың математикалық түсінігі. Қазіргі заманғы ақпарттық жүйедегі кедергіге төзімді 

30.


 

Циклдық кодтау. Қазіргі заманғы компьютерлерлік жүйелерде циклдық 

кодтарды пайдалану 

31.


 

Компьютерлік жүйелерде қолданылатын кванттаудың және 

дискретизацияның негізгі әдістері 

32.


 

Сигнал, хаттаманың түсінігі 

33.

 

Ақпараттың негізгі өлшемдері 34.

 

Жіберудің техникалық жылдамдығы 35.

 

Сигнал және оның моделінің түсінігі 36.

 

Модульденген сигналдардың спектрлерін салыстыру негізінде кедергіге төзімділік және үлестіру қиындықтары бойынша модуляция 

әдістерін салыстыру. Осы облыс бойынша пайдалану негізін анықтау 

37.

 

Үздіксіз модуляция. Амплитудалық, жиіліктік, фазалық. 38.

 

Импульсті модуляция. Амплитуда импульстік, жиілікті импульстік, кеңейтілімді импульстік модуляция 

39.


 

Тиімді кодтау. Шеннон, Фэно және Хафмен әдістемелері 

40.

 

Котельников теоремасы бойынша есептеу дәлдігін талдау  

 

 

 

 

 

 

 

11 


 

 

4. Әдебиеттер тізімі 

 

Негізгі әдебиеттер 

1. Акулиничев  Ю.П., Дроздова В.И. Сборник задач  по теории 

информации. Изд-во    Томского   Университета .  Томск, 1976. 

2.  Дмитриев    В.И.    Прикладная  теория  информации.  -  М.:  Высшая 

школа, 1989. 

3. Вернер М. Основы  кодирования. М: Техносфера  2004,288с. 

4. Зюко А.Г.  Помехоустойчивость и   эффективность  систем   связи.М., 

«Связь»,1972. 

5.  Зюко  А.Г. Элементы  теории передачи  информации. «Техника»,1969 

6. Игнатов В.А.  Теория информации и передачи  сигналов. Учебник для  

высших учебных  заведений. Москва , «Радио и связь»,1991. 

7.  Кузьмин  И.В.,  Кедрус  В.А.  Основы    теории  информации  и  

кодирования .Киев  «Вища школа »,1977 . 

 8.Лебедев  Д.С.Учебное  пособие    по  курсу      «Основы  теории 

информации », Москва, 1966.  

 9.Темников  Ф.Е.,  Афонин  В.А.,  Дмитриев  В.И.    Теоретические  основы  

информационной техники. :  « Энергия»,1979. 

10.Яскевич Т.В. Решение задач по основам информационной технологи. 

Методические  указания  по    дисциплине    «Информационная    технология» 

(для специальности 3702) часть 1 , КазНТУ  1997г  

11.Титова    Т.С.,  Яскевич      Т.В.  Решение    задач  по  основам 

информационной  технологии».  Методические  указания    для  студентов 

заочного  обучения    и  задания  на  контрольные  работы      по  дисциплине 

«Информационная технология» 2002г Алматы,  КазНТУ 2004 

12.Яскевич      Т.В.  Изучение    условий  передачи  сигнала  без    искажений 

Методические указания  к самостоятельной работе студентов по дисциплинам 

«Теория  информационных  систем»    и  «Информационные  технологии»  (для 

студентов специальности 370140) Алматы, КазНТУ, 2004 г 

13.  Прикладная  теория  информации.  Методические  указания  к 

выполнению лабораторных работ, Алматы, АУЭиС, 2013г. 

 

 Қосымша әдебиеттер  14.  Г.В. Горелов, А.Ф.Фомин и др. Теория передачи сигналов на  

железнодорожном транспорте.-М.; «Транспорт »  1999г. 

15 Шеннон К.  Работы по  теории  информации и  кибернетике. Москва. 

Издательство иностранной  литературы.1963г 

16 Советов Б.Я.  Информационная технология:  Учебник для вузов по 

специальности "Автоматизированные  системы  обработки информации и 

управления".1994г.    

17.  Цымбал В.П. Задачник по теории информации и кодированию. 

Издательское объединение "Высшая школа", 1976. 


 

12 


 

 18.Алимов Ш.А. Принципы  сжатых изображений    (Методы 

прикладного анализа)  М., Знание   ,2001  ,64   

 19.  Цифровая  обработка  телевизионных  и компьютерных  

изображений / по ред . Зубарева , В.П.  Дворковича . М., 1997 , 216. 

 20.Крис Касперски .Техника защиты компакт-дисков от копирования 

.Санк-Петербург. «БХВ-Петербург» 2004. 

 21. Гундарь Н.Ю.,Гундарь А.Ю.,Янишевский .Защита информации в 

компьютерных системах.  « Корнийчук » ,Киев 2000. 

 22.Леонтьев В.П. Персональный компьютер.  Карманный справочник. 

Москва. ОЛМА-ПРЕСС 2004. 

23. Акулиничев  Ю.П., Дроздова В.И. Сборник задач  по теории 

информации. Изд-во    Томского   Университета.  Томск. 1976. 

24. Дьяконов В. MATLAB: Учебный курс . Санк-Петербург :.Питер» 

2001 

 

 

 Студент жетістігін бағалау туралы ақпарат 

5.1 Бағалау жүйесі 

          

Курс бағдарламасы бойынша Сіздің жетістіктеріңіздің деңгейі жалпы 

қорытынды бағалар жүйесі негізінде бағаланады, АЭжБУ-да қабылданған  

(1 кестені қараңыз). 

             

Кесте 1 

Әріптік 


жүйемен 

бағалау 


Баллдары 

%-дық 


мазмұны 

Дәстүрлік жүйемен бағалау         А 

  4,0 


        95- 100 

Өте жақсы 

        А- 

  3,67 


          90-94 

Өте жақсы         В+ 

  3,33 


           85-89 

Жақсы 


        В 

  3,0 


           80-84 

Жақсы 


        В- 

  2,67 


           75-79 

Жақсы 


        С+ 

  2,33 


           70-74 

Қанағаттанарлық         С 

  2,0 


           65-69 

Қанағаттанарлық         С- 

  1,67 


           60-64 

Қанағаттанарлық         D+ 

  1,33 


           55-59 

Қанағаттанарлық         D- 

  1,0 


           50-54 

Қанағаттанарлық         F 

  0 


             0-49 

Қанағаттанарлық емес 

                                                                                                                                       

Рұқсат  рейтингі  (РР)  бағасы  семестр  бойы  жинақталады.  Әрбір  оқу 

жұмысының  түрі  100  баллдық  шкаламен  бағаланды,  және  2  кестеде 

көрсетілгендей  %-дық үлеспен  есептеліп рұқсат рейтингіне қосылады.  

 

  

  

 

13 


 

 Кесте 2. Рұқсат рейтингі. Әрбір жұмыс түрінің мәні 

 

                      Параметрі %-дық үлесі 

Зертханалық жұмысты орындау   

               0,4 

ЕГЖ 


               

0,4 


Аралық бақылау  

               0,1 

Дәрістік сабақтарға қатысу   

               0,1 

Қорытынды     Рұқсат рейтингі (РР) 

               1,0 

 

Қорытынды баға:  

Қ = 0,6РР+0,4Е, 

 

мұндағы Е – емтихан бағасы.  

1.2

 

Баллдарды қою саясаты: 

 

2,  3  кестелерде  көрсетілген  балл  сандары  максималды  болып табылады.    Максималды  бағалық  баллдар  тапсырылатын  жұмыстың  сапасы 

мен  уақытында  орындалғаны  үшін  қойылады.  Тестілеу  және  дәрістік 

сабақтың бағалық баллдары дұрыс жауап беру саны мен босатылған дәрістік 

сабақтарға байланысты қойылады.  

          

5.3 Университет оқушыларын академиялық мобильдікті 

ұйымдастыру кезіндегі бағаларды ауыстыру 

ECTS бойынша баллдық-рейтингілік әріптік жүйеге ҚР оқушыларының 

бағаларын ауыстыру 3 және 4 кестелерге сәйкес жасалады. 

    


Кесте 3. ECTS бойынша баллдық-рейтингілік әріптік жүйеге ҚР 

оқушыларының бағаларын ауыстыру 

 ECTS 

бойынша 

баға 

 

Әріптік 

жүйемен 

бағалау 

Баллдардың 

цифрлық 

эквиваленті 

%-дық 

мазмұны 

Дәстүрлік жүйемен 

бағалау 

А 

А 

4,0 100 

Өте жақсы В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

 Қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F Қанағаттанарлық емес 

 

 

  

 

  

14 


 

Кесте 4 - ECTS бойынша баллдық-рейтингілік әріптік жүйеге ҚР 

оқушыларының бағаларын ауыстыру.

 

Әріптік жүйемен 

бағалау 

Баллдардың 

цифрлық 

эквиваленті 

%-дық 

мазмұны 

Дәстүрлі жүйеде 

бағалау 

ECTS 

бойынша баға 

 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

 Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

 Қанағаттанарлық С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

 Қанағаттанарлық 

0-49 

Қанағаттанарлық емес FX, F 

 

  

 

  

 

6 Курс саясаты: 

- сабақтарды жібермеу әрі сабақтарға кешікпеу; 

-  оқытушымен берілген  сабақты  жүргізу  сценарийін  тыңғылықты ұстану  әрі 

сабақтағы тапсырмаларды орындау; 

-  себепті  жағдайларға  байланысты  жіберілген  (деканаттан  берілген  рұқсат 

қағаз бойынша) зертханалық сабақтарды қайта тапсыру; 

-  қорғау  үшін  берілген  курстық  жобаны  семестрдің  соңғы  аптасынан  бұрын 

тапсырып үлгеру: 

- өз бетінше үйде және кітапханада дайындалу. 

 

 7 Академиялық этика нормалары: 

тәртіптілігі; 

- тәрбиелігі; 

- сыпайыгершілігі; 

- шыншылдығы; 

- жауаптылығы; 

- аудиторияларда өшірілген ұялы телефондармен жұмыстар жүргізуі. 

Конфликтілік  жағдайлар  оқу  топтарында  оқытушының,  эдвайзердің  болуы 

кездерінде  шешілуі  керек,  ал  тіпті  болмаған  жағдайларда  деканат 

қызметкерлеріне жеткізілуі керек. 

 

  

 

 

Каталог: student -> sillabus 2014 -> is kz
is kz -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі коммерциалық емес ақ «алматы энергетика және байланыс универcитеті»
is kz -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі коммерциалық емес ақ «алматы энергетика және байланыс универcитеті»
is kz -> ЖҰмыс бағдарламасы (syllabus) «Операциялық жүйелер» пәні бойынша 5В070300 «Ақпараттық жүйелер» мамандықтарына арналған
is kz -> ЖҰмыс бағдарламасы (syllabus) Курс 3 Семестр 5 Барлығы 4 кредит ects кредиттер саны 7
is kz -> Ақпараттық технологиялар факультеті «Ақпараттық жүйелер» кафедрасы
is kz -> АҚпараттық технологиялар факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы
is kz -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі коммерциалық емес ақ «алматы энергетика және байланыс универитеті»
is kz -> «АҚпараттық технологиялар» факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы

жүктеу 164.86 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет