АҢдатпа дедім-ай, ау! -беттежүктеу 2.07 Mb.
Pdf просмотр
бет6/18
Дата16.02.2017
өлшемі2.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Нұршат ТӨКЕН,

Шымкент

Жы

л өтке

н сайын республика

мы

здың

 ғ

ыл

ым с

ал

ас

ына 

баса көңiл бөлi-

ніп келеді. Соның жарқын дәлелі – ғылыми жұмыстармен нақты, жүйе лі 

айналысу үшін жуырда Ұлттық Ғылым академиясының өкiлдiгі ашыл-

ды. Иә, бүгінде отандық ғалымдардың жаңалығын өндiрiске енгiзу – күн 

тәртiбiндегi мәселе. 

ҚҰҚЫҚ ПЕН ҚҰРЫҚ

Полицияға аулада тұрған ескі «Жигулиі»

 

жоға

лғ

анын

 а

йтып қала тұрғыны хабарласқа

н.

 Тәртіп сақшыларының іздеу шаралары бірден 

нәтиже бере қоймаған. Себебі олар қызыл 

түсті көлікті іздеген болатын. Тек ішкі істер бас-

қармасы 2-бөлімінің қызметкерлері Дулат Мұ-

хаметрақымов пен Сәбит Мұқановтың қыра-

ғылығының арқасында ғана ұрылар қолға 

түсті. Кезекшілікт

е жүрген


 тәрті

п 

сақшыл

ар

ы қара күрең түсті

 к

өлікті

 аңғар


ып

тексер

іп

 көр-

мекші болған. Ал жүргізуші болса тоқтаудың 

орнына қаша жөнелген. Алайда 16 жасар жас 

жігіт пен оның достары алысқа кете алмады. 

Айтуларынша, «ВАЗ 2103» көлігін ағаларымен 

бірге көпқабатты үйдің ауласынан мініп кеткен 

ек

ен

.Тәртіп сақшылары қазіргі таңда күдіктілер 

тұрып жатқан үйдің ауласындағы екі бірдей 

«Запорожец» пен тағы бір ескі «Жигулидің» 

және мотоциклдің заңды иелері кім екенін 

анықтап жатыр. Пысықай жігіттер көліктердің 

бәрінің дерлік түсін ө

зг

ертіп  үлгеріпті, қызыл «Жигулиді» қара күрең, ал жасыл мотоциклді 

қара


  б

оя

мен бо

яп

  қой

ыпты. Полицейлер 16 

мен 19 жас аралығындағы төрт бозбаланың 

үстінен ұрлық фактісі бойынша қылмыстық іс 

қозғады. 

Ербақыт АМАНТАЙҰЛЫ,

Қызылжар

Қызылжарда ескі «Жигули» мен «Запорожец» көліктерін ұрлаумен 

айналысқан ұрылар ұсталды. Олар әлдеқашан сәннен қалған көне 

көліктерді қайтадан бояп, қалада емін-еркін мініп жүрген.

бақшаға  баратын сәбилер  десек, олар-

дың саны 7 мыңнан асады екен. Алып

Ре сейдiң өзiнде 600 жеткiншекке арнал-

ған  балабақша ғана бар. Ал бір ғана

Сайрамда


ғы

 «Гү


л 

Ас

та н

а»

 бал

аб

ақша

сы

1000 бүл

дi

ршге

 ар на

л 

ған.

 О

сынд

ағы 


3

балабақшаға барлығы 2 мыңдай сәби

қамтылып, 300-ге жуық жұмыс орны

ашыл ды. Айтқандай, мұндай мектепке

дейiнгi балалар ме ке месi Қазақстанда

ғана емес, Орта Азия да, тiптi ТМД мем ле-

ке

тт

ерде

 теңдесi жоқ болып шықты.

Әри 


не

қос қабатты әрi А және Б кор

пус-


тарынан тұратын жаңа типтi балабақшаны

салу кәсiпкер үшiн оңайға түспегенi анық.

Балабақша ашу кәсiпкер үшiн ешқандай

пайда әкел мейдi. Мемлекет тарапынан

әр ба ла ға 18 мыңнан төленетiнi рас.

Серiк ӘУ

ЕС

ХАНОВ,

 

Оңтүст

ік Қ

аз

ақ

ст

ан

 о

бл

ыс

ты

қ 

бiлi

м 

басқармасы басшысының орынбасары: 

– Өңірдегі балабақша санының

артуына байланысты толық қамтама сыз 

ету жұмыстары жүргізілуде. Әри не,  өс-

ке лең ұрпақты тәрбиелеу iсiне келгенде,

жекелеген кәсіпкер азамат 

тардың да

еңбегі ерен. Өз қаражатына білім ұяс

ын

 

са

лы

п 

жүрген халық қа лау лысы Н

из

ам

-

хан Сүлейменов сияқ ты белсене арала-

сып, әрқайсысы өз аудандары мен қала-

ларында осылай ша үлес қосса, өңiрiмiз-

де «Балапан» бағ дарламасының орын-

да лу дәрежесi арта түскен болар едi. 

Дегенмен жағымды істің де кейбір

кемшілік

  ж


ақ

та

ры бол

ат

ыны 

бе

лгілі.

Ша һар дағы жекеменшік балабақшалар-

дың көбеюіне байланысты кейбіреулер

шағын балабақшаларды көпқабатты

үйлердің пәтерлерінде жасақтап, жұмыс

істеуде. Ал ондай балабақшаларда ба-

ла лардың ойнауына арналған ойын

 а

л-аң дары болмайды. Әйтсе де бағасы ар-

зандау болғасын, ол 

туралы

  т


алап

  т


а 

ес ке ріліп  жатқан  ж

оқОсылай

ша ж


ек

е-

меншік балабақшалардың қарапайым талаптары да жолда қалып жатады. Мә-

се лен,  кейбір балабақшалардың тамақ та-

ну ға қажетті құрал-жабдықтар дың әр 

ба ланың  есімдерімен, болмаса таңбала-

ны

п,

 белгіле

ні

п жатқ

аны көп емес. Тіпті 

тез бұ

зы

латын 

тағамд


ардың дұрыс сақ-

талмауы жиі тіркеледі. Бүгінгі таңда от-

ба сылық  балабақша ашуға лицензия 

беруге денсаулық сақтау министрінің 

2003 жылғы 25 шілдедегі №571 «Мек-

теп ке  дейінгі ұйымдарды құруға және 

ұстауға қойылатын са

ни

тарл

ықпи

де-


мио логиялық  талапта

рд

ы бе

кі

ту тур

а-

лы» бұйрығы негіз бола алады. Санитар-лық ережелер мен нормалар толық сақ-

талған жағдайда және «Білім беру қыз-

метіне қойылатын лицензиялау ережесі 

мен оған қойылатын біліктілік талапта-

ры

н 

бекіту

 т

урал

ы»

 Үкіметтің қаулысына сә

йк

ес жүз

еге 


ас

ырыл


ады. Қаулыға сәй-

кес, отбасылық балабақшалар санитар-

лық-эпидемиологиялық ережелер мен 

нормаларға және өрт қауіпсіздігі ереже-

сіне жауап беретін екі-үш қабатты ғима-

раттарда ашылуы мүмкін. Алайда бюд-

жет қаржысынан бөл

ек

, жер-жердегi қалталы азаматтард

ың

 көмегiм

ен ж


еке-

меншiк балабақшалар көптеп ашылуы 

қажетсінуді қамтамасыз етуде. Халық 

саны күн санап өсуде. Оның үстiне шет-

тен келген қандастардың қатарға қосы-

лып жатқаны, жағдайы нашар алыс елді 

мекендерден қалаға көшіріліп алып ке-

лінген отбасылардың қаракөздері де 

жұрт

 қат


ар

лы

 тәр

би

еленуі керек. 

Баян МҰСАЕВА, Шымкент қаласы 

Әл-Фараби ауданы бойынша МСЭҚБ 

басшысының орынбасары:

– Жыл басынан бері аудан бойынша 

31 балабақшада жоспарлы тексерулер 

жүр гізілген. Оның 21-і 

– 

мемлекеттік ме

-

ке ме.  Мамандар  жо

сп

арлы

 тексе

ру

 л

ер

 

барысында бірқатар кемшіліктерді 

анықтады. Қазіргі таңда балабақшаларға 

қатысты ең өзекті мәселе – ондағы бала-

лар тығыздығы. Балабақшалардағы сы-

йым дылық  дәрежесі бүгінде 1,4%-ға ар-

тып кеткенБұл мемлекеттік балабақ ша-

лардағы  орын тапшылығына  қатысты 

бо

лы

п отыр. Бізде эпидемиологи

ял

ық 

кө

р сетк

іш  бойынша, яғни ауруш

аң

ды

қ 

жағ дайда,  арыз-шағымдары негізінде, 

құ зырлы органдардың сұраныс талабы на 

сәйкес тексерулер жүргізілуі де мүм кін. 

Жалпы, мемлекетiмiздiң 2010-2014 

жылдарға арналған «Балапан» бағдар ла-

ма сын


ың

  ж


үзег

е  ас


ып к

ел

е  жатқанына 

биыл ү


шi

ншi 


жыл.

 С

оңғы

 үш жы


лд

а бала 


саны – 76 002-ге, мектепке дейiнгi ұйым 

734-ке артып, нәтижесiнде бүлдiршiн-

дер 

дi мектепке дейiнгi мекемелерге қамту көрсеткiшi 30,4 пайыздан 58,2 па-

йызға жеттi. Яғни үш жылда 27,8 па йыз ға 

өс

іпті


Ал лицензия берер алдында 

ба

ла

бақшаның талаптар мен ереж

е 

лер ге сәйкестігі тексеріледі. Содан соң қала лық 

білім беру бөлімі қорытынды шыға рады. 

Қорытынды негізіне сәйкес, Эко номика 

және бюджеттік жоспарлау бас қармасы 

лицензия береді екен. Ал әр ата-ана ұр-

пағының 


бі

лі

мді, т

ал

апты б

о 

лып 

ер жетуі 

үш

ін б


іл

ім бер


у ме

ке

месіне н

емес


е тұр-

ғылықты жердегі ХҚО-ға өті ніш жа зып, 

мектепке дейінгі білім беру бөліміне 

тіркелген соң ғана мемлекеттік балабақ-

ша да  тәрбиелене алады. Мұнда басты 

назарға балабақша аумағы, бала 

лар 

ойнайтын алаңқай, қоршалған алаңы 

қаншал


ықты таза екеніне назар ау

да

р ға

н 

жөн. Бүгінгі таңда республика аума ғын да әр бала үшін 7000-15 000 тең ге аралы-

ғын да бекітілген. Міне, мем ле кеттік бала-

бақшаның басты артықшылы ғы – басқа-

лармен салыстыр ғанда  баға сы  арзан. 

Сонымен қатар бірнеше  же ңіл дік тер де 

жоқ емес


Алайда кемшілігі

  –

 топтарда бала с

ан

ы көп 

бо

лады

 және әр  б

алаға 

жеке көңіл бөлінбейді. Ал же кеменшік балабақшасының кейбір ол қылықтарын 

есепке алмағанда, бала са нының аз бо-

лып, онда дербес тамақ тану мәзірі әзірле-

ніп, балаларға барынша на зар аудары ла-

дыМұндай балабақша лар дың  қызметі өт

е қымбат, ал кей жағ дайда ғим

ар

ат

ы да тар болып келеді. Мі не, дұрыс таңдау 

жа сау үшін «мектеп ке дейінгі білім беру 

стандартын» бас шы лыққа ала отырып, 

дұрыс шешім қа былдаған жөн.Нұршат ТӨКЕН,

Шымкент

Мәселенің тағы бір ұшы балабақша-

лардың қызметі, оның ішінде тамақтан-

ды ру мен жатын-орын басты назарда 

болуы керек. «Ас – адамның арқауы» де-

ме

к ші

жас 

сәбиді


ң 

сау денелі өсіп-

жеті

лу

іне 

құ

нарлы азық ауадай қажет. 

Әрине, балабақша санының артуына 

байланысты қызмет көрсету  түрінің де 

жақсара түсетіндігі белгілі. Шындығын-

да, әр  күні 5-6 сағатын сонда өткізетін 

ер келер, тіпті олардың ата-аналары үшін 

басты сұраныс балабақш

а 

қызмет

і бо


лып 

тұр. Арыға бармай-

ақШымш

а һар 


ды 

алар болсақ, балабақша кезегін де тұр-

ған дар саны 30 мыңның үстінде екен. Ал 

мемлекеттік бақшаға үміт арта тын дар-

дың шоғыры, ұзын-сонар  кезек тегі лер дің 

санын дөп басып айтудың өзі қиын. 

Ме

ктепке дейгi мекемелерге де ген сұ-

ра

 ныс  жоғары. Б

ұр

ынғы

  бала бақ ша лар-

дың көпшiлiгi жекешелендiру нау қа нын-

да арзан бағаға әлдеқашан саты лып кет-

кен. Республикалық және об лыс тық бюд-

жеттен қаржыландыры лып,  салы нып  жат-

қан балалар мекеме ле рi әлi де аз. 

Осы түйткілдің күрмеуін шешу үшін 

оңтайлы шаралар да жоқ емес. Мәселен

бір ғана Сайрам ауданыны

ң өзін


де қ

а зы


-

на қаржысына қол жайып отыра бер мей, 

игiлiктi iске бақуатты, қалталы азамат тар 

мен белгiлi бизнесмендер кірісіп, мек теп 

пен балабақша салынып та жатыр. Же-

кеменшiк-мемлекеттiк се рiк тестiк  негi-

зi

нде балабақш

алар салу жағымды жа-

ңа лық

  ретiн


де

  қ


ол

ға

  алы нып,  кәсiпкер-

лер ге кеңiнен қолдау көр се тiле  бастады. 

Мысалы, сайрамдық кәсіпкер Низамхан 

Сүлейменов соңғы үш жылда барлығы үш 

балабақша ашып үлгеріпті. Сайрам ауы-

лында 70 мыңнан астам халық тұрады. 

Солардың 1 пайы зы бөб

ек

жай мен бала-Оңтүстікте демографиялық өсiм республика бойынша алдыңғы

қа

тард

а 

тұ

р.

 Е

ліміздегі әрбiр бесiншi сәби

 о

ңт

үс

тi

кте 

дү

ни

еге 

ке

ле

дi. ндықтан күнгейде балабақшаларға кезек күту к

өб

ірек. 

На

қты 

мәліметтерге жүгінсек, Шымкент қаласында 189 балабақша бар. 

Оның 73-і мемлекеттік болса, 84-і – жекеменшік балабақшалар. 

Ал мектеп жанынан ашылған шағын орталықтар саны – 32. Жалпы 

есеппен оңтүстікте 117 438 бүлдіршіннің 31 614-і бақшаға барады. 

Біз көбінде байқай бермейміз. Жас өскіннің дені-қарны сау болып 

өсуі үшін оған

 6

 ш

аршы

 мет

рд

ен аст

ам

 еркін қозғалатын өз кеңістігі

 

болуы керек екен.

ОЙ-КӨКПАРБасы 1-

б

етте

Қабиболла ЖАҚЫПОВ

В, 

Мәжіліс депу

та

ты

а

ты

Рахман АЛШАНОВ,

Қазақстан жоғары оқу орындары қауымдастығының 

президенті, «Тұран» университетінің ректоры:

– Бірлі-жарым оқу орындары университеттердің ішкі тәртібіне 

сә

йк

ес осындай өзгеріс енгізулеріне болатын шығар. А

л 

ел

ім

іздегі 

жо

ға

ры

 о

қу

 орынд

ар

ын

а жалп

ылама мұндай өзгеріс е

нгізу 

дұ

ры

с 

емес сияқты. Негізі, жатақхана бағасын студенттердің оқу үлгеріміне 

қарай белгілеу арқылы жақсы оқитын студенттерді ынталандырып, 

нашар оқитын студенттерді жазалауға болады. Бірақ мұның бәрі әр 

университеттің ішкі тәртібімен бекітілмесе, жалпылама енгізетіндей 

ұтымды ұсыныс емес деп санаймын. Қазіргі таңда еліміздің 

жо

ғары оқу орындары жа

лп

ы ми

нист

рлікті

ң 

шы

ға

рғ

ан

 тәртібіне 

бағынғанымен, өздерінің ішкі ережелерін бекіткен. Мәселен, бір 

жанұяда бірнеше бала бір оқу орнында ақылы білім алып жатса, 

олардан белгілі бір құжаттарды талап ете отырып, олардың оқу 

ақысына пайыздық жеңілдіктер белгілейді. Бұл да болса студенттерді 

өздеріне тарту, ынталандыру мақсатында жасалып отырған шара

де

уг

е 

бо

ла

дыСо

л 

се

кі

лд

і 

ке

йбір оқу орындарының басшы

ла

ры

 

ұжымымен келісе отырып, жатақхана бағасын студенттер

ді

ң оқу 

үлгеріміне қарай белгілеуіне болатын секілді. Ал арнайы бұйрықпен 

бекітіп, жаппай барша оқу орнына осылай міндеттеу артық дүние деп 

санаймын.

ИƏ

ЖОҚ

Әлима СҚАҒИҚЫЗЫ,

Әл

илология 

ғы

лымы

ны

ң кандидаты, 

фи

доце

нт

, Д.

Қона

ев

 аты

нд

ағы 

доц

верситеттің оқытушысы

унив

уденттердің бүкіл жағ 

дайы, оқу 

Студ


мі көз алдымда өтіп жа тыр. Кейбір 

үлгерім


ншік оқу орынд

ар

ы ны

ң оқу ақы-

жекемен

емес, жатақханасы ның да бағ

а-

сы ғана етұр. Жатақханаға жыл сайын 

сы ұшып т

үргізе  бермейді.  Ен де ше,  жа-

жөн деу  жү

ғасын қымбаттата берудің қа-

тақ хана  баға

Осы ор айда айта кетер жайт, 

жеті қанша? О

т тер ге  жатақ хана  жетіспейді 

кейде студент т

А

л 

кейбір с

туденттік жатақ-

деп 

жа

тамыз.

 А

оқу орнына үш қай наса ханаларға сол 

май тын жанұялар қоныс-

сорпасы қо сылм

л сол оқу орнының сту-

танып алған. Ал 

ана жетіспеді деп, ар-

дент тері  жатақ ха

дің тү бі нен пәтер жал-

занын іздеп, жер д

әзер  қа ты нап  жүре ді. 

дап, оқу орнына әз

е рімі  жақ сы  сту дент-

Сондықтан  оқу  үл ге р

у ке 


зі

н 

де де 

ба

 сым-

терге жатақхана бөлу

Жақ сы оқитын сту-

дықтар беру ке рек. Ж

да қал мауы ке рек. 

дент ешқашанда далад

не ал маса да, бі-

Ең болмаса грант иеле н

ың оқу үлге рі мі-

лім алу ке зіндегі оларды

і  ын та лан ды ра-

нің еске рілуі студенттерді 

бол са  бар лық 

ты

нына се не м

інМүмкін б

та ма сыз  етілуі 

ст

уд

ент жа

 т

ақ х

анам


ен қ

ам

 тық жа тақхана 

керек. Ал студенттерге то лық

ол ар дың  оқу 

жетпейтін қазіргі за ман да ол

азіргі 

қ хана  бөлу, үлгерімін ескере оты рып, жа тақ

кере от


тер қарас-

жатақ хана  ба ға сына  жеңіл дік те

ба ға сы

тыру өте ма ңызды деп білемін. 

ңызды

өте


 қиы

н 

Қазір жастардың білім 

алуы ө


стард

ен

 қам-

болып кетті. Бәрін бір

де

й 

грантпе

олып кетті. Бәрін бір

де

й 

гр Бәрін

ақысы 


та масыз ету мүмкін емес. Ал оқу а

 масыз ету мүмкін емес. А

мүмк

сем де 


өте қымбат. Жастар «әйтеуір, қайтсе

б

йі

Жаста


штілікпен 

бі лім  ал сам  екен»  деген жанкешті

екен»

ндай жолдар-білім алып жатыр. Егер осында

жатыр.


еріміне мән беріп 

мен  ол ар дың  оқу  үлгерім

ың оқу

о

ларғ

а сездірсек, ең 

от

ыр

ғаны

 м

ызды  о

ла

рыз

ды

алуға деген еңбектерінің бол маса,  бі л

ім

 алуоларды қуантар еді. Осы ор-

ескерілгені ола

ен  жа тақ хана  ба ғасын  студент-

ай да мен ж

дің оқу үлге ріміне қарай белгілеуді 

тер дің 


қолдар едім. 

қол


Дайындаған 

ндаған

Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ

ЗЫ

 Мәселен, өте жақсы оқып, қоғамдық 

мдық 

жұмыстарға да белсене араласып, , уни-

верситетте өтетін сайыстарда бой к

көр се-

тіп жүрген, барлық жағынан үлгігілі шә-

кірт 


тер Президенттік шәкіртақыға ие 

қыға ие 


болс

а,

  тек

 қана 


«5

»-

пен оқ

ит

ындар, 

ит

ындар, 

грант қа ие болғандар белгілі б

бір дәре-

жеде жоғары шәкіртақы алады, ал грант 

ы, ал грант 

ұтып алғандардың тағы бір б

бөлігі стан-

дартты белгіленген шәкіртақы алып жүр. 

қы алып жүр. 

Біз жақсы оқитындардың өз

өзін қазір бір-

неше бөлікке бөліп, осыла

ай алала

п 

шә-кі

рт

 ақы беріп отырмыз. Енді жат

ақ

хана 

Енді жат


ақ

ха

на бағасына қатысты да осындай алал

 

осындай алалау енгізу дұрыс емес секілд

лді. Негізі, еліміз-

дегі барлық студент – мемлекетіміздің 

– мемлекетіміздің 

болашағы, еліміздің е

ертеңі. «Ұлым дей-

тін ел болмаса, елім де

дейтін ұл қайдан бо-

ла ды?» Сондықтан м

мемлекет мүмкін ді-

гін ше  а

ла

ламай,

 оларғ


а 

бірд


ей

 жағдай 


ларғ

а 

бірдей

 жағдай 


жаса са, олар да елі үшін аянбай еңбек 

елі үшін аянбай еңбек 

етіп, қыз мет етуге 

е тырысар еді. Сондық-

тан грант бөлу кезінде оларды біліміне 

кезінде оларды біліміне 

қарай бөл геніміз жетеді. Ең болмаса 

міз жетеді. Ең болмаса 

одан кейінгі уақ

ақытта оларға деген мем-

ле кеттің  қам қорлығы  бәріне  бірдей 

м 

қорлығы бәріне бірдей бо

лу

ы керек ддеп санаймын. 

Негізі, баланың 

екшелігі ә

илы. 


баланың  ерекшелігі әрқилы. 

Біреулердің белгілі бір пәндерден сабақ 

ң белгілі бір пәндерден сабақ 

үлгерімі төмен болғанымен, енді бір 

төмен болғанымен, енді бір 

пән дер  бо

ойынша жоғары нәтиже көрсе-

туі мүмкін

Ал сен бәрін «5»-ке оқымадың н

Ал сен бәрін «5»-ке оқымадың деп,

 о

ларды ал

ал

ау, ең а

яғ

ы жа

тақхана 


а

рды 


ал

ал

ау, ең а

яғ

ы жа

тақхана 


бөлу кезінде де жақсы оқығандарына 

кезінде де жақсы оқығандарына 

е  де  жақсы  оқығандары

ға 


на басымдықтар беру дұрыс емес. 

басымдықтар беру дұрыс емес. 

мдықтар  беру дұрыс еме

Бүй те берсек, бірқатар студенттеріміз бір 

е берсек, бірқатар студенттеріміз бір 

к бірқатар студенттеріміз б

күні жатақханасыз далада қалуы мүмкін. 

ақханасыз далада қалуы мүмкін. 

Сондықтан мен жоға

дағы сынысты 

мен жоғарыдағы ұсынысты 

қолдай алмаймын.

ын. Мүмкін болса, бар-

лы

қ балаға мемлекеттің қамқорлығ

ын

 кеттің қамқо

рлығ


ын

 

көрсете білгенге не жетсін.сін.


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 2.07 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет