АҢдатпа дедім-ай, ау! -бетте


Жыл өткен сайын республикамыздың ғылым саласына баса көңiл бөлi-жүктеу 2.07 Mb.
Pdf просмотр
бет5/18
Дата16.02.2017
өлшемі2.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Жыл өткен сайын республикамыздың ғылым саласына баса көңiл бөлi-

ніп келеді. Соның жарқын дәлелі – ғылыми жұмыстармен нақты, жүйе лі 

айналысу үшін жуырда Ұлттық Ғылым академиясының өкiлдiгі ашыл-

ды. Иә, бүгінде отандық ғалымдардың жаңалығын өндiрiске енгiзу – күн 

тәртiбiндегi мәселе. 

ҚҰҚЫҚ ПЕН ҚҰРЫҚ

Полицияға аулада тұрған ескі «Жигулиі» 

жоғалғанын айтып қала тұрғыны хабарласқан. 

Тәртіп сақшыларының іздеу шаралары бірден 

нәтиже бере қоймаған. Себебі олар қызыл 

түсті көлікті іздеген болатын. Тек ішкі істер бас-

қармасы 2-бөлімінің қызметкерлері Дулат Мұ-

хаметрақымов пен Сәбит Мұқановтың қыра-

ғылығының арқасында ғана ұрылар қолға 

түсті. Кезекшілікте жүрген тәртіп сақшылары 

қара күрең түсті көлікті аңғарып, тексеріп көр-

мекші болған. Ал жүргізуші болса тоқтаудың 

орнына қаша жөнелген. Алайда 16 жасар жас 

жігіт пен оның достары алысқа кете алмады. 

Айтуларынша, «ВАЗ 2103» көлігін ағаларымен 

бірге көпқабатты үйдің ауласынан мініп кеткен 

екен.


Тәртіп сақшылары қазіргі таңда күдіктілер 

тұрып жатқан үйдің ауласындағы екі бірдей 

«Запорожец» пен тағы бір ескі «Жигулидің» 

және мотоциклдің заңды иелері кім екенін 

анықтап жатыр. Пысықай жігіттер көліктердің 

бәрінің дерлік түсін өзгертіп үлгеріпті, қызыл 

«Жигулиді» қара күрең, ал жасыл мотоциклді 

қара боямен бояп қойыпты. Полицейлер 16 

мен 19 жас аралығындағы төрт бозбаланың 

үстінен ұрлық фактісі бойынша қылмыстық іс 

қозғады. 

Ербақыт АМАНТАЙҰЛЫ,

Қызылжар

Көне көліктерге әуес ұрылар ұсталды

Қызылжарда ескі «Жигули» мен «Запорожец» көліктерін ұрлаумен 

айналысқан ұрылар ұсталды. Олар әлдеқашан сәннен қалған көне 

көліктерді қайтадан бояп, қалада емін-еркін мініп жүрген.

бақшаға баратын сәбилер десек, олар-

дың саны 7 мыңнан асады екен. Алып 

Ре сейдiң өзiнде 600 жеткiншекке арнал-

ған балабақша ғана бар. Ал бір ғана 

Сайрамдағы «Гүл Аста на» балабақшасы 

1000 бүлдiршiнге ар нал ған. Осындағы 3 

балабақшаға бар лығы 2 мыңдай сәби 

қамтылып, 300-ге жуық жұмыс орны 

ашыл ды. Айтқандай, мұндай мектепке 

дейiнгi балалар ме ке месi Қазақстанда 

ғана емес, Орта Азия да, тiптi ТМД мем ле-

кеттерiнде теңдесi жоқ болып шықты. 

Әри не, қос қабатты әрi А және Б корпус-

тарынан тұратын жаңа типтi балабақшаны 

салу кәсiпкер үшiн оңайға түспегенi анық. 

Балабақша ашу кәсiпкер үшiн ешқандай 

пайда әкел мейдi. Мемлекет тарапынан 

әр ба ла ға 18 мыңнан төленетiнi рас.

Серiк ӘУЕСХАНОВ, 

Оңтүстік Қазақстан облыстық бiлiм 

басқармасы басшысының орынбасары: 

– Өңірдегі балабақша санының 

артуына байланысты толық қамтама сыз 

ету жұмыстары жүргізілуде. Әри не, өс-

ке лең ұрпақты тәрбиелеу iсiне келгенде, 

жекелеген кәсіпкер азамат 

тардың да 

еңбегі ерен. Өз қаражатына білім ұясын 

салып жүрген халық қа лау лысы Низам-

хан Сүлейменов сияқ ты белсене арала-

сып, әрқайсысы өз аудандары мен қала-

ларында осылай ша үлес қосса, өңiрiмiз-

де «Балапан» бағ дарламасының орын-

да лу дәрежесi арта түскен болар едi. 

Дегенмен жағымды істің де кейбір 

кемшілік жақтары болатыны белгілі. 

Ша һар дағы  жекеменшік  балабақшалар-

дың көбеюіне байланысты кейбіреулер 

шағын балабақшаларды көпқабатты 

үйлердің пәтерлерінде жасақтап, жұмыс 

істеуде. Ал ондай балабақшаларда ба-

ла лардың ойнауына арналған ойын ал-

аң дары болмайды. Әйтсе де бағасы ар-

зандау болғасын, ол туралы талап та 

ес ке ріліп  жатқан  жоқ.  Осылайша  жеке-

меншік балабақшалардың қарапайым 

талаптары да жолда қалып жатады. Мә-

се лен, кейбір балабақшалардың тамақ та-

ну ға қажетті құрал-жабдықтар дың әр 

ба ланың есімдерімен, болмаса таңбала-

нып, белгіленіп жатқаны көп емес. Тіпті 

тез бұзылатын тағамдардың дұрыс сақ-

талмауы жиі тіркеледі. Бүгінгі таңда от-

ба сылық балабақша ашуға лицензия 

беруге денсаулық сақтау министрінің 

2003 жылғы 25 шілдедегі №571 «Мек-

теп ке дейінгі ұйымдарды құруға және 

ұстауға қойылатын санитарлық-эпиде-

мио логиялық талаптарды бекіту тура-

лы» бұйрығы негіз бола алады. Санитар-

лық ережелер мен нормалар толық сақ-

талған жағдайда және «Білім беру қыз-

метіне қойылатын лицензиялау ережесі 

мен оған қойылатын біліктілік талапта-

рын бекіту туралы» Үкіметтің қаулысына 

сәйкес жүзеге асырылады. Қаулыға сәй-

кес, отбасылық балабақшалар санитар-

лық-эпидемиологиялық ережелер мен 

нормаларға және өрт қауіпсіздігі ереже-

сіне жауап беретін екі-үш қабатты ғима-

раттарда ашылуы мүмкін. Алайда бюд-

жет қаржысынан бөлек, жер-жердегi 

қалталы азаматтардың көмегiмен жеке-

меншiк балабақшалар көптеп ашылуы 

қажетсінуді қамтамасыз етуде. Халық 

саны күн санап өсуде. Оның үстiне шет-

тен келген қандастардың қатарға қосы-

лып жатқаны, жағдайы нашар алыс елді 

мекендерден қалаға көшіріліп алып ке-

лінген отбасылардың қаракөздері де 

жұрт қатарлы тәрбиеленуі керек. Баян МҰСАЕВА, Шымкент қаласы 

Әл-Фараби ауданы бойынша МСЭҚБ 

басшысының орынбасары:

– Жыл басынан бері аудан бойынша 

31 балабақшада жоспарлы тексерулер 

жүр гізілген. Оның 21-і – мемлекеттік ме-

ке ме. Мамандар жоспарлы тексеру лер 

барысында бірқатар кемшіліктерді 

анықтады. Қазіргі таңда балабақшаларға 

қатысты ең өзекті мәселе – ондағы бала-

лар тығыздығы. Балабақшалардағы сы-

йым дылық дәрежесі бүгінде 1,4%-ға ар-

тып кеткен. Бұл мемлекеттік балабақ ша-

Баланың балабақшадағы жағдайы қалай?

лардағы орын тапшылығына қатысты 

болып отыр. Бізде эпидемиологиялық 

көр сеткіш бойынша, яғни аурушаңдық 

жағ дайда, арыз-шағымдары негізінде, 

құ зырлы органдардың сұраныс талабы на 

сәйкес тексерулер жүргізілуі де мүм кін. 

Жалпы, мемлекетiмiздiң 2010-2014 

жылдарға арналған «Балапан» бағдар ла-

ма сының жүзеге асып келе жатқанына 

биыл үшiншi жыл. Соңғы үш жылда бала 

саны – 76 002-ге, мектепке дейiнгi ұйым 

734-ке артып, нәтижесiнде бүлдiршiн-

дер 


дi мектепке дейiнгi мекемелерге 

қамту көрсеткiшi 30,4 пайыздан 58,2 па-

йызға жеттi. Яғни үш жылда 27,8 па йыз ға 

өсіпті. Ал лицензия берер алдында 

балабақшаның талаптар мен ереже лер ге 

сәйкестігі тексеріледі. Содан соң қала лық 

білім беру бөлімі қорытынды шыға рады. 

Қорытынды негізіне сәйкес, Эко номика 

және бюджеттік жоспарлау бас қармасы 

лицензия береді екен. Ал әр ата-ана ұр-

пағының білімді, талапты бо лып ер жетуі 

үшін білім беру мекемесіне немесе тұр-

ғылықты жердегі ХҚО-ға өті ніш жа зып, 

мектепке дейінгі білім беру бөліміне 

тіркелген соң ғана мемлекеттік балабақ-

ша да тәрбиелене алады. Мұнда басты 

назарға балабақша аумағы, бала 

лар 


ойнайтын алаңқай, қоршалған алаңы 

қаншалықты таза екеніне назар аудар ған 

жөн. Бүгінгі таңда республика аума ғын да 

әр бала үшін 7000-15 000 тең ге аралы-

ғын да бекітілген. Міне, мем ле кеттік бала-

бақшаның басты артықшылы ғы – басқа-

лармен салыстыр 

ғанда баға 

сы арзан. 

Сонымен қатар бірнеше же ңіл дік тер де 

жоқ емес. Алайда кемшілігі – топтарда 

бала саны көп болады және әр балаға 

жеке көңіл бөлінбейді. Ал же кеменшік 

балабақшасының кейбір ол қылықтарын 

есепке алмағанда, бала са нының аз бо-

лып, онда дербес тамақ тану мәзірі әзірле-

ніп, балаларға барынша на зар аудары ла-

ды. Мұндай балабақша лар дың қызметі 

өте қымбат, ал кей жағ дайда ғимараты 

да тар болып келеді. Мі не, дұрыс таңдау 

жа сау үшін «мектеп ке дейінгі білім беру 

стандартын» бас шы лыққа ала отырып, 

дұрыс шешім қа былдаған жөн.

Нұршат ТӨКЕН,

Шымкент

Мәселенің тағы бір ұшы балабақша-

лардың қызметі, оның ішінде тамақтан-

ды ру мен жатын-орын басты назарда 

болуы керек. «Ас – адамның арқауы» де-

мек 


ші, жас сәбидің сау денелі өсіп-

жетілуіне құнарлы азық ауадай қажет. 

Әрине, балабақша санының артуына 

байланысты қызмет көрсету түрінің де 

жақсара түсетіндігі белгілі. Шындығын-

да, әр күні 5-6 сағатын сонда өткізетін 

ер келер, тіпті олардың ата-аналары үшін 

басты сұраныс балабақша қызметі болып 

тұр. Арыға бармай-ақ, Шымша һар ды 

алар болсақ, балабақша кезегін де тұр-

ған дар саны 30 мыңның үстінде екен. Ал 

мемлекеттік бақшаға үміт арта тын дар-

дың шоғыры, ұзын-сонар кезек тегі лер дің 

санын дөп басып айтудың өзі қиын. 

Мектепке дейiнгi мекемелерге де ген сұ-

ра ныс  жоғары.  Бұрынғы  бала бақ ша лар-

дың көпшiлiгi жекешелендiру нау қа нын-

да арзан бағаға әлдеқашан саты лып кет-

кен. Республикалық және об лыс тық бюд-

жеттен қаржыландыры лып, салы нып жат-

қан балалар мекеме ле рi әлi де аз. 

Осы түйткілдің күрмеуін шешу үшін 

оңтайлы шаралар да жоқ емес. Мәселен, 

бір ғана Сайрам ауданының өзінде қа зы-

на қаржысына қол жайып отыра бер мей, 

игiлiктi iске бақуатты, қалталы азамат тар 

мен белгiлi бизнесмендер кірісіп, мек теп 

пен балабақша салынып та жатыр. Же-

кеменшiк-мемлекеттiк  се рiк тестiк  негi-

зiнде балабақшалар салу жағымды жа-

ңа лық ретiнде қолға алы нып, кәсiпкер-

лер ге кеңiнен қолдау көр се тiле бастады. 

Мысалы, сайрамдық кәсіпкер Низамхан 

Сүлейменов соңғы үш жылда барлығы үш 

балабақша ашып үлгеріпті. Сайрам ауы-

лында 70 мыңнан астам халық тұрады. 

Солардың 1 пайы зы бөбекжай мен бала-

Оңтүстікте демографиялық өсiм республика бойынша алдыңғы 

қатарда тұр. Еліміздегі әрбiр бесiншi сәби оңтүстiкте дүниеге келедi. 

Cондықтан күнгейде балабақшаларға кезек күту көбірек. Нақты 

мәліметтерге жүгінсек, Шымкент қаласында 189 балабақша бар. 

Оның 73-і мемлекеттік болса, 84-і – жекеменшік балабақшалар. 

Ал мектеп жанынан ашылған шағын орталықтар саны – 32. Жалпы 

есеппен оңтүстікте 117 438 бүлдіршіннің 31 614-і бақшаға барады. 

Біз көбінде байқай бермейміз. Жас өскіннің дені-қарны сау болып 

өсуі үшін оған 6 шаршы метрден астам еркін қозғалатын өз кеңістігі 

болуы керек екен.

ОЙ-КӨКПАРБасы 1-бетте

Қабиболла ЖАҚЫПОВ, 

Мәжіліс депутаты

Жатақхана бағасын студенттердің оқу 

үлгеріміне қарай белгілеу керек пе?

Рахман АЛШАНОВ, 

Қазақстан жоғары оқу орындары қауымдастығының 

президенті, «Тұран» университетінің ректоры:

– Бірлі-жарым оқу орындары университеттердің ішкі тәртібіне 

сәйкес осындай өзгеріс енгізулеріне болатын шығар. Ал еліміздегі 

жоғары оқу орындарына жалпылама мұндай өзгеріс енгізу дұрыс 

емес сияқты. Негізі, жатақхана бағасын студенттердің оқу үлгеріміне 

қарай белгілеу арқылы жақсы оқитын студенттерді ынталандырып, 

нашар оқитын студенттерді жазалауға болады. Бірақ мұның бәрі әр 

университеттің ішкі тәртібімен бекітілмесе, жалпылама енгізетіндей 

ұтымды ұсыныс емес деп санаймын. Қазіргі таңда еліміздің 

жоғары оқу орындары жалпы министрліктің шығарған тәртібіне 

бағынғанымен, өздерінің ішкі ережелерін бекіткен. Мәселен, бір 

жанұяда бірнеше бала бір оқу орнында ақылы білім алып жатса, 

олардан белгілі бір құжаттарды талап ете отырып, олардың оқу 

ақысына пайыздық жеңілдіктер белгілейді. Бұл да болса студенттерді 

өздеріне тарту, ынталандыру мақсатында жасалып отырған шара 

деуге болады. Сол секілді кейбір оқу орындарының басшылары 

ұжымымен келісе отырып, жатақхана бағасын студенттердің оқу 

үлгеріміне қарай белгілеуіне болатын секілді. Ал арнайы бұйрықпен 

бекітіп, жаппай барша оқу орнына осылай міндеттеу артық дүние деп 

санаймын.

ИƏ

ЖОҚ

Әлима СҚАҒИҚЫЗЫ, 

филология ғылымының кандидаты, 

доцент, Д.Қонаев атындағы 

университеттің оқытушысы

 Студенттердің бүкіл жағ 

дайы, оқу 

үлгерімі көз алдымда өтіп жа тыр. Кейбір 

жекеменшік оқу орындары ның оқу ақы-

сы ғана емес, жатақханасы ның да баға-

сы ұшып тұр. Жатақханаға жыл сайын 

жөн деу жүргізе бермейді. Ен де ше, жа-

тақ хана бағасын қымбаттата берудің қа-

жеті қанша? Осы ор айда айта кетер жайт, 

кейде  студент тер ге  жатақ хана  жетіспейді 

деп жатамыз. Ал кейбір студенттік жатақ-

ханаларға сол оқу орнына үш қай наса 

сорпасы  қо сыл май тын  жанұялар  қоныс-

танып алған. Ал сол оқу орнының сту-

дент тері жатақ хана жетіспеді деп, ар-

занын іздеп, жер дің тү бі нен пәтер жал-

дап, оқу орнына әзер қа ты нап жүре ді. 

Сондықтан  оқу  үл ге рімі  жақ сы  сту дент-

терге жатақхана бөлу ке зін де де ба сым-

дықтар беру ке рек. Жақ сы оқитын сту-

дент ешқашанда далада қал мауы ке рек. 

Ең болмаса грант иеле не ал маса да, бі-

лім алу ке зіндегі олардың оқу үлге рі мі-

нің еске рілуі студенттерді ын та лан ды ра-

тынына  се не мін.  Мүмкін  бол са  бар лық 

студент  жа тақ ханамен  қам та ма сыз  етілуі 

керек. Ал студенттерге то лық жа тақхана 

жетпейтін қазіргі за ман да ол ар дың оқу 

үлгерімін ескере оты рып, жа тақ хана бөлу, 

жатақ хана  ба ға сына  жеңіл дік тер  қарас-

тыру өте ма ңызды деп білемін. 

Қазір жастардың білім алуы өте қиын 

болып кетті. Бәрін бірдей грантпен қам-

та масыз ету мүмкін емес. Ал оқу ақысы 

өте қымбат. Жастар «әйтеуір, қайтсем де 

бі лім ал сам екен» деген жанкештілікпен 

білім алып жатыр. Егер осындай жолдар-

мен ол ар дың оқу үлгеріміне мән беріп 

отырғаны мызды оларға сездірсек, ең 

бол маса, бі лім алуға деген еңбектерінің 

ескерілгені оларды қуантар еді. Осы ор-

ай да  мен  жа тақ хана  ба ғасын  студент-

тер дің оқу үлге ріміне қарай белгілеуді 

қолдар едім. 

Дайындаған 

Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ

 Мәселен, өте жақсы оқып, қоғамдық 

жұмыстарға да белсене араласып, уни-

верситетте өтетін сайыстарда бой көр се-

тіп жүрген, барлық жағынан үлгілі шә-

кірт 


тер Президенттік шәкіртақыға ие 

болса, тек қана «5»-пен оқитындар, 

грант қа ие болғандар белгілі бір дәре-

жеде жоғары шәкіртақы алады, ал грант 

ұтып алғандардың тағы бір бөлігі стан-

дартты белгіленген шәкіртақы алып жүр. 

Біз жақсы оқитындардың өзін қазір бір-

неше бөлікке бөліп, осылай алалап шә-

кірт ақы беріп отырмыз. Енді жатақхана 

бағасына қатысты да осындай алалау 

енгізу дұрыс емес секілді. Негізі, еліміз-

дегі барлық студент – мемлекетіміздің 

болашағы, еліміздің ертеңі. «Ұлым дей-

тін ел болмаса, елім дейтін ұл қайдан бо-

ла ды?» Сондықтан мемлекет мүмкін ді-

гін ше алаламай, оларға бірдей жағдай 

жаса са, олар да елі үшін аянбай еңбек 

етіп, қыз мет етуге тырысар еді. Сондық-

тан грант бөлу кезінде оларды біліміне 

қарай бөл геніміз жетеді. Ең болмаса 

одан кейінгі уақытта оларға деген мем-

ле 


кеттің қам 

қорлығы бәріне бірдей 

болуы керек деп санаймын. 

Негізі, баланың ерекшелігі әрқилы. 

Біреулердің белгілі бір пәндерден сабақ 

үлгерімі төмен болғанымен, енді бір 

пән дер бойынша жоғары нәтиже көрсе-

туі мүмкін. Ал сен бәрін «5»-ке оқымадың 

деп, оларды алалау, ең аяғы жатақхана 

бөлу кезінде де жақсы оқығандарына 

ға 

на басымдықтар беру дұрыс емес. Бүй те берсек, бірқатар студенттеріміз бір 

күні жатақханасыз далада қалуы мүмкін. 

Сондықтан мен жоғарыдағы ұсынысты 

қолдай алмаймын. Мүмкін болса, бар-

лық балаға мемлекеттің қамқорлығын 

көрсете білгенге не жетсін.ТҮЙІН

Нұрғиса ЕЛЕУБЕКОВ (фото)

№179 (1090)

11.10.2013 жыл, 

жұма


www.alashainasy.kz

e-mail: info@alashainasy.kz

y

y

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТБекзат ЖҮСІП, 

«Ха

бар» телеарнасы 

жаңалықтар 

қызметінің 

редактор-дикторы:

Әуесбайдың 

ҚАН

АТЫ

,

филология ғылымының 

кандидаты, «Болашақ» 

стипендиясының 

иегері:

– Жалпы, дамыған шетелдегідей масс-медианың әмбебап форматқа өтуіне мемлекет, қоғам мен «төртінші 

билік» – журналшы қауым, тіпті менталитетіміздің өзі әлі дайын деп айта алмаймын. Бізде әлі интернет оқыр-

ма ны  қалыптаспағанын,  ІТ-технологиялармен жеткілікті жарақтанбағанын ескер сек,  мультимедиалық фор-

мат қа біртіндеп, кезең-кезеңмен өтуіміз керек. Америкада, Еуропада айфон, айпэд, букридэр сияқты элек-

тронды құралдардың заманы туғанын аңдауға болады. Газеттердiң миллиондаған тираждары жылына 5-10 

қы

сқар

ғаны ө


з алды

нателеарналар да бiрте-бiрте

 өз кө


рерм

ен

iн жаппай 

жоға


лтып жатыр. Оның дә лелi 

– BBC, CNN сияқты медиа алпауыттардың өзi планшеттерде өз гаджеттерiн, яки қосымшаларын енгiзiп қойған. 

Мәселен, BBC-дiң жаңалығын көру үшiн интернеттегi сайтын iздеудiң қажетi жоқ. Ол айфоны ңызда  facebook, 

twitter сияқты бөлек қосымша ретiнде шығып тұрады. Оның дәстүрлi телевизиядан айырма шылығы – өзiңiзге 

қажеттi хабарлар пакетiн тек өзiңiз ғана жасақтайсыз. Англияның газеттерiн алар болсам, қазiр мұн дағы  ба-

сы лымдар электронды жазылымды қолға алған. Оның, әрине, дәстүрлi жазылымнан айыр масы,  эл ек тронды 

жазылым арзан. Қағаз шығын

ы 

жоқ болғасын и

нтернет арқылы жазылу, әлбетте, арзанғ

а 

тү

се дi. Одан бө

ле

к, қы зықтырған мақаланы бi

р реттiк


 о

қу

 үшi

н 

пластик кә

ртке арқылы ақы төлеу жүйе

сi

н ен г

iзiп қ


ой

ға

н басы-лымдар бар. Әрине, батыста солай екен деп барлығы Қазақстанда бiрден бола салмайды. Бұл жағдай елдегi 

интернет пайдаланушылар 80 пайыздық межеден асса, жүзеге асады. Елдегi ауылдардың денi 2015 жылға 

р

р

рр

дейiн ғаламтормен қамтылатынын ескерсек, конвергенттi медиа Қазақстанда да дегенiне жете рiн болжаймын.

– Негізі, конвергентті  журна-

листи каға өту – уақыт талабы. Ар-

тық шылы ғын  тізіп  айтпасам  да бел-

гілі. Қазіргі мәліметтер бойынша 

Қа зақ станда  ғаламторға қолы жет-

ке

н ағай

ын

ның саны жалпы халық-тың 50 пайызынан асып кетті. Және 

шал ғай  ауылдарға да интернет қо-

сы лып  жатыр. Осыны ескерсек, кон-

вергентті журналис ти каға  қамданып 

жатқаны мыз  дұрыс. Қа зіргі біздің 

отандық жу

рн

алис ти ка да  мұны

ң ал


-

ғы шарт тары

 ж

асал


ып т

а 

жаты

р. Д


е-

ген мен  жет кіліксіз. Кем шін тұс тары 

бар шы лық.  Сауатты  ма қа ла,  тиісінше 

р

сапа лы  бейнеөнімдер аз.Дайындаған Құбаш САҒИДОЛЛАҰЛЫ

Алмас АЛТАЙ, 

«Қазконтент» АҚ

Жоб

аларды дамыту 

департаментінің 

бас маманы:

– Интернет өміріміздің ауа, су, ас секілді қажеттілік-

терінің біріне айналды. Бүгінгі әлемді онсыз елестете ал-

маймын. Халықтың бәріне қажет шығар, алайда интернет 

қазақ баласына керегірек. «Алтайдан Атырауға дейін со-

зы лып  жатыр» деп мақтанатын байтақ далада қоныстан-

ған жұрт

тың саны аса көп емес. Елдің

 к

ел

есі қи

ыр

ында н

е

боп, не қойғанын қазір біліп отырғым келеді. Міне, осы жағдайда қазаққа интернет қажеттірек. «Қазконтент» АҚ 

«Баспа БАҚ-ты интернетке көшіру» жобасын бекер бас та-

ған жоқ. Екі жылдағы жасалған 600-ге жуық сайт қазір 

ин тернеттің қазақша сегментін дамытуға жұмыс істеп жа-

тыр. Жалпы, 

БА

Қ-тың әмбебап форматқа өтуге қатысты әр түрлі  п

ік

ірле

рд

ің бол

уы

 заң

дыХалы

қта қазір ақпарат-

тық аштық бар, сондықтан елдегі БАҚ интернеттегі сайт-

тарын дамытуға көп жұмыс қылса екен. 

О

ЙТАЛҚ


Ы

О

АЛАШ-АҚПАРАТБұл саламен бұ

ры

ндары ғылыми кең

есте


р 

айналысатын. Олардың қызметi тоқтатылған-

нан кейiн бұл шаруа Ұлттық Ғылым академия-

сына жүктелген болатын. Ендігі уақытта рес-

пуб ликаның  түкпiр-түкпiрiнде аталмыш акаде-

мия өкiлдiктерi құрылуда. Ле

сб

ек

 Т

ӘШ

ІМ

ОВҚР Ұлттық Ғылым академиясының 

Шымкенттегi өкiлдiгiнiң директоры:

– Бiздiң негiзгi мақсатымыз ғалым дар-

дың зерттеулерiн өндiрiске енгiзу болып 

табы лады.  Бұл үшiн алдымен ғылыми жұ-

мыс тар ды  ш

ет

елдерг

е 

та

ра

йтын ж

ур

нал-

дарға шы ға руымыз қажет. Қазiр акаде-

мияның 73 мем лекетке тарайтын сегiз жур-

налы бар. Соның үшеуiне ғалымдардың 

сараптамалық мақалаларын iрiктеп жiберiп 

отыру жоспар ланған. Сонымен қатар ака-

де мия  ғалымдар дың  мемлекет тарапынан

 

бе

рi

летi

н 

гр

антқа қол жеткiзуiне жәрдем-

десетiн болады. 

Ұлттық Ғылым акаде

ми

яс

ының 6

0 жы


лд

ық

 мерейтойына Елбасы Н.Назарбаев қатысып, 

оның қоғамда  алатын  орны мен маңызына

тоқталып, алдағы мiндеттерiн айқындап бердi. 

Мәдени шараға ТМД мен АҚШ мемлекет те рi-

нен келген академиктер қазақ ғалымдары ның 

жетi


ст

iгiн


 т

амаш


алап

, өз


 т

әжiрибелерiмен бө-

лiс 

тiУк

ра

ина 

Ұл

ттық

 Ғ

ылым академиясының 

пре зидентi Б.Патон, Ресей Ұлттық Ғылым ака-

демиясының вице-президентi Н.Платэ, Қыр-

ғызстан Ұлттық Ғылым академиясының пре-

зидентi Ж.Жиенбаев және тағы басқа  да

ғалым дар қазақ ғылымының жоғары деңгейге

көтерiле бастағанын ер

ек

ше атап 

өт

тi. Алдағы уақытта елiмiздегi Ұлттық Ғылым 

ака демиясы Азия халықаралық және дамушы 

ел дердiң ғылым академияларымен, академик 

Мұрат Жұрынов басқаратын Ислам конферен-

циясы ұйымы елдерiнiң ғылым академиясымен 

тең дәрежеде жұмыс iстейтiн болады.Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 2.07 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет