АҢдатпа дедім-ай, ау! -беттежүктеу 2.07 Mb.
Pdf просмотр
бет4/18
Дата16.02.2017
өлшемі2.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

ОРАЛМАНДАРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК 

СТ

АТУСЫ ӨЗГЕРЕДІ

Бұдан былай көші-қон бойынша алыстан 

атақонысын аңсап, елім деп келген қандас-

тарымызға азаматтықпен бірге әлеуметтік 

оралман мәртебесі  берілмейтін  болыпты. 

Сенатта еңбек көші-қонын реттейтін заң 

жобасының жай-жапс

ар

ын жеткізген эко-номика және бю

джетті


к 

жо

спарла

у 

министрі 

Ерболат Досаев осыған қатысты біраз 

мәселенің шетін шығарды. «Заң жобасының 

негiзгi мақсаты көшiп-қонушы еңбекшілердi 

заңдастыру, жеке тұлғалардың еңбек қызметiн 

жүзеге асыруға көшiп-қ

он

ушы ең


бекш

іл

ерге 

рұқсат  беру тәртiбiн айқындау мақсатында 

көшi-қон процестерiн мемлекеттiк реттеудi

жетiлдiру болып табылады», – деген министр 

атажұртқа оралғандарға азаматтық тек бес 

жылдан кейін ғана заң жүзінде берілетіндігін 

мә

лімдеді. Ал 

бес жыл ішінде оған және 

отба

сы

на  м

ем

лекет тара

пынан тиісті көмек 

беріліп отырады. 

Сырттан келіп Қазақстанда құрылыста

еңбек етіп, нәпақа табушыларға жаңа ере-

желер заңда қарастырылған. Министрдің

сөзінде, «Көшi-қон туралы» Заңға «көшiп-

қонушы еңбекші» ұғымы 

ен

бе

к. Мысалы,

 

Қазақстанға Өзбекстан,  Қ

ыр

ғызс

та

н жә

не

 Тәжікстаннан жылына 100-300 мың

аралығында мигранттар келетін көрінеді. 

Осыған  байланысты оларға рұқсат көшiп 

келушiнiң өтiнiшiнде көрсетiлген мерзiмге

берiліп, бiр-екi немесе үш ай мерзімге беріледі. 

Кө

шiп-

қо

нушы

ны

ң өтiнiшi бойынша рұқсат бiрнеше рет өтiнiште көрсетiлген мерзiмге

ұзартылады.Светлана ЖАЛМАҒАМБЕТОВА,

ҚР Парламенті Сенатының депутаты: 

– Қазақстанға көшіп келгеннен кейін 

кейбір азамат ойынан айнып, кері қайтып 

кететін жайттар кездеседі. Сол үшін 

азаматтықты бес жы

лд

ан соң

 бер

у 

дұрыс.

 

Бұрынғы  тұрған елінде жағдай одан да 

жақсы  болуы мүмкін. Соның барлығын 

Қазақстанда тұрған бес жыл ішінде әбден 

кесіп-пішіп ойлануы керек. Бес жыл ұзақ

мерзім емес және ол уақыт аралығында 

жеңілдіктен тыс қалмайды. Тегін жер 

бе

рі

лі

п,

  а

уы

л 

ша

ру

ашылығымен айна-

лысуға мүмкіндік беріледі. Алайда қалада 

тұрам деушілерге еш жеңілдік қарас-

тырылмаған. Ал әлеуметтік оралман 

мәртебесін  бұдан  былай жергілікті 

әкімшілік  беретін  болады. Бұл шетелден 

келетін оралманд

ар

ды

ң кө

шін 

азай

т-

пайды. Себебі бұрын квотамен оралса, 

қазір ондай шектеу жоқ. Бұрын квотадан 

тыс келетіндерге жағдай жасалмайтын еді.

Астана 

СА

ЙЛАУ

АҚОРДА


Кеше Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Алматы 

қаласының әкімі Ахметжан Есімовті қабылдады.

Әзірбайжан Республикасында өткен сайлауда қазіргі 

мемлекет басшы

сы

 И

ль

ха

м Әл

ие

в 

өз

 б

әс

ек

елестерінен 

айтарлықтай артық дауыс жинап, жеңіске жетті.

А.Есімов Алматының 9 айдағы 

әлеу меттік-экономикалық дамуы ту-

ралы баян дады.

Кездесу барысында Қазақстан 

Прези денті қала инфрақұрылымын 

же

тілдіру 


жө

 нін


де

гі

  қызметті жал-

ғастыру қажетт

іг

ін

 атап өтті.– Қала экологиялық ахуалды жақ-

сарту, қоғамдық көлікті газға көшіру, 

жолдарды жөндеу, көлік жолай-

рықтары  құрылысы жұ мыстарын 

жүргізуде. Сондай-ақ

  м


ен Алматы 

төңірегінде айналма жо

лд

ар салу ды 

тапсырдым. Мұның бәрі халықтың 

тұр 

мысы мен қала экономикасын жақсартуға септігін тигізеді. Алматы 

еліміздің өңірлері арасында алда 

ке

леді, – деді Нұрсұлтан Назарбаев. Ме

мл

екет б

ас

шысы Алматыда 

қала эко номикасының негізгі сала-

сының бірі болуға тиіс туризм ин-

дустриясын дамытуға баса назар 

аударды.

– Менің тапсырмам бойынша 

туризмді дамыту жөнінде біраз 

жұмыс жүргізілуде, сон

ын

 і

шінд

е 

Ал-

маты тауларының әлеуетін пайдала-

нып, шаңғы спортын дамыту ма-

ңызды орын алады. Бұл жаңа жұмыс 

орын 

дарын ашуға да мүмкіндік береді, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Қа

зақстан 

Пр

езиденті Велосипед-

ші лердің халықаралық одағы 

бастамасымен жақында болып өткен 

бірінші велоси педшілер жарысының 

Алматының халық аралық таныс ты-

рылымы үшін маңызы зор болғанын 

атап өтті. Сондай-ақ қ

аз

іргі кез

де 


2017 жылы Бүкілә

ле

мдік қыс

қы

 универсиада өткізуге дайындық 

жасалуда.

– Біз 2022 жылы Алматыда 

Қысқы Олимпиадалық ойындарды 

өткізу үшін өті 

ніш бердік. Мұндай 

маңызды жарысты өт 

кізу қалада 

спортты дамытуға оң әсер етіп, 

Алматы арқылы күллі әлемнің еліміз 

ту 

ралы көбірек білу

ін

е мүмкінді

к 

беруге тиіс, – д

ед

і Нұрсұлтан Назар-

баев.


Кездесуде А.Есімов 9 айдың 

қоры 


тындысы бойынша қала 

тіршілігінің бар 

лық саласында оң 

қарқын бар екенін мә лімдеді.

– Өт

кен 


жылдар ішінде барлығы 

40 білім беру нысаны, 18 денсаулық 

сақтау нысаны салынды, 1000 

шақырымнан ас там жолға жөндеу 

жұмысы жүргізілді, жа 

ңадан 214 

шақырымдық ж

ол

 салынды. Спорт-тық және

  м


әд

ени 


іс

аралар

  ө


тк

із

у үшін пайдаланылатын спорт 

нысандары да қайта жөнделді, – деді 

Алматы қаласының әкімі.

А.Есімов Мемлекет басшысының 

тап сыр масына сәйкес Алматыны ірі 

туристік орталық ретінде дамыту 

жөні

нд

е жұмыстар жүргізіліп 

жатқанына тоқталды.

– Біз Бүкіләлемдік Туристік 

орталық  басшылығымен кеңес 

өткіздік. Бізге әлем нің барлық елінен 

қысқы спорт түр лері жөніндегі 

мамандар

 кел


ді

пайд

ал

ы ке

ліс сө


зд

ер 


өтті және олардың қолдауымен 

бірқатар іс-шаралар өткізу туралы 

уағда ластыққа  қол  жеткізілді, – деді 

Алматы қаласының әкімі.

Кездесу қорытындысында Мем-

ле

кет  басш

ыс

ы Алматының инфра-құры

лы

мын одан әрі дамыту және 

қала тұрғындарының әл-ауқатын 

арттыру жөнінде бірқатар нақты 

тапсырмалар берді.

Орталық сайлау комиссиясы 

таратқан ақпараттарға сүйенсек, 

Әзірбайжандағы сайлаушылардың 

99,53 пайызы сайлауға қатысқан. 

Да

уы

с беру

 қ

орыт

ынды


сы

на сәйкес, 

Ильхам  Әлиев  3 118  287 дауыс 

(84,59 пайыз) жинаған. Бұл жөнінде 

кеше Бакуда өткен баспасөз мәс-

лихатында ОСК төрағасы Мазахир 

Панахов хабарлады. О

л 

өз сөзінде: «Барлық округтер мен

 у

часк

ел

ерді

ң 

көрсеткіштері уақытында келіп түсті. Алайда әзірге мәжбүрлі түрде қоныс 

аударылғандар дауыс берген 26 

учаскенің хаттамасы алынған жоқ. 

Сондықтан қазіргі уақытта 5492 

уч

аске


ні

ң 

5466

-ның


  қ

орытындысы 

белгілі болды», – деді. М.Панаховтың 

сөзіне қарағанда, алынған мәлі-

меттерге сәйкес, басқа үміткерлердің 

жинаған дауыстары төмендегідей 

болды:  Джамиль Гасанли – 5,54 

пайыз, Игбал Агаза

де

 –

 2,3

8 пайы


з,

 

Гудрат Гасангулиев – 1,9

8 па


йы

з, 


Захид Орудж – 1,45 пайыз, Ильяс 

Исмайлов – 1,07 пайыз, Араз Али-

заде – 0,86 пайыз, Фарадж Гулиев 

– 0,86 пайыз, Хафиз Гаджиев – 0,66 

пайыз, Сардар  Джалалоглу – 0,61 

пайыз.


Соныме

н 

қатар ке

ше Иль


ха

м 

Әлиев тің Әзірбайжан Респуб-

ликасының  Президенті лауазымына 

қайта сайлануына орай Қазақстан 

Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 

құттықтау жеделхатын жолдады.  

Же

делх

ат

та  Нұрсұлтан Назарбаев 

И.Әлиевтің ел Президенті лауа-

зымындағы қызметі Әзірбайжанды 

одан әрі жан-жақты дамытуға және 

гүлдендіруге мүмкіндік беретініне 

сенім білдірген. Нұрсұлтан Назарбаев 

сонымен бірге аталмыш 

ха

тта:

  

«Дос

-

тық пен өзара құрмет дәстүрлеріне негізделген Қазақстан мен Әзір-

байжан арасындағы стратегиялық 

серіктестіктің аясы алдағы уақытта да 

кеңейіп, халықтарымыздың игілігі 

жо

лы

нда ны

ғая түсетін болады, – деп 

атап өтт

і.

 Қ.БІРЛІКҰЛЫ

ШАРТАРАП


Кеше шетелдік ақпарат құралдары Ливияның премьер-

министрі Әли Мұх

ам

ма

д Зейданды ұрлап кеткені жайлы хабар 

таратты.

Триполидағы қонақүйлердің 

бірінен  ав то көлікпен  шыққан  пре-

мьер-министрдің соңынан белгісіз 

біреулер  еріп отырып, ол тоқтаған 

кезде 


қару

ме

н қорқ

ытып, Үкімет 

басшысын

  б


елгі

сі

з ба

ғытқа алып 

кеткен. Куәгерлердің айтуынша, ше-

неунікті  ұрлағандар  қару қолдан-

баған. Бұл жөнінде әуелі әлеуметтік 

желілерде талқыланып, артынша, 

Али Зейданның ұрланғ

ан

ы жа

йлы 


фактіні премьер-министрдің баспа-

сөз қызметі растады. 

Сонымен қатар Ли вия ның  ІІМ 

қылмыспен  күрес басқар масының 

өкілі Әбдел 

Хә

кім әл

уляз

и Үк


ім

ет

 басшысын  ұр ла ғандар қылмыстық 

кодекспен жаза ланатынын айта келе 

бұл қылмысты қаржылық және 

әкімшілік жем қорлыққа қатысы бар 

азаматтар жасауы мүмкін екенін 

бі

лдірді.

Ел

Ел

Ел

Ел

100 000 тұрғынға 

шақ

ш

ш

ш

  қанда  бас 

б

б

бостан дығынан 

айырылғандар саны

Дереккөз

з

з

з

1

АҚШ730

ICPS


2

Сент-Китс және Невис

649

ICPS


3

Сейшель аралдары

641

CPS


4

Америкалық 

Виргин аралдары

539


ICPS

5

Руанда527

ICPS


6

Грузия


514

ICPS


7

Куба


510

ICPS


8

Ресей


486

ICPS


9

Ангилья (Брит.)

480

ICPS


10

Британиялық

Вир

гин


 ар

алд


ары

460


ICPS (~)

11

Белоруссия438

ICPS


12

Сальвадор

425

ICPS


32

Қазақстан

316

ICPS


ОЙ

Т

ҮРТ

К

ІО

Қанат БІРЛІКҰЛЫ

«Е

лд

ес

ті

рм

ек

 е

лшіден». 

Құ

да

йғ

а шү

кі

р, қ

аз

ір Тәуелсіз 

қазақ елінің әлем алдындағы 

абыройын асқақтатып, 

геосаясаттағы көшімізді өрге 

сүйреп жүрген дипломат-

тарымыз аз емес.

 Р

ес

ми

 д

ер

екке

 

сүйенсек, бүгінде әлемні

ң 

45 

елінде Қазақстанның елшілігі ту 

тігіп, шет мемлекеттермен саяси 

қарым-қатынас жасап жатыр. 

Бірақ біз осыған дейін ғаламға 

Тәуелсіздігімізді мойындататын 

– қа

зақт

ың

 ү

ніқа

зақтың тілі 

екенін, Алаш елінің атынан 

сөйлейтін әр елші мемлекеттік

тілді толық қолдануы қажеттігіне 

мән бермей келдік. Енді осы 

олқылықтың орнын қалай 

толтыруға бола

дыОй е

ле

гі

не

н 

өткізіп көрелікші.

ТҮЙІН

Жүсіп Баласағұн: «Елші ердің төрт құбыласы тең болсын, елде – кісі, сыртта бүтін ел 

бо

лс

ын

!» д

еп

ті-міс. Сол бабамыз өзінің «Құ

тт

ы білігінде»

 е

лш

іге қойы

латы

н талаптар жайлы 

егже

й-

тегжейлі сипаттап, «елші ерекше зерек, ө

зі

 көрік

ті

, көп 

ті

л 

бі

летін шешен, жақсы 

аңшы, құсбегі, жұлдызшы (астролог), түс жорушы, музыкант сияқты көптеген қасиеттерге 

а

ие жан болуы қажет» екенін айтыпты. Біз бүгінгі дипломаттарымызға Жүсіп Баласағұн 

қойған талаптарды міндеттеуден аулақпыз. Тек өз Отанының тілін білмейтін елші болмауы 

қажет екенін ғана аңғартқымыз келеді.

Басы 1

бе

тте

Мансұр ХАМИТ (фо

то)

ұр

ф№179 (1090) 

11.10.2013 жыл, 

жұма


www.alashainasy.kz

3

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

ҚОҒАМ


Қазақстандық БАҚ әмбебап форматқа өтуге дайын ба?

Бекзат ЖҮСІП, 

«Хабар» телеарнасы 

жаңалықтар 

қызметінің 

редактор-дикторы:

Әуесбайдың 

ҚАНАТЫ, 

филология ғылымының 

кандидаты, «Болашақ» 

стипендиясының 

иегері:

– Жалпы, дамыған шетелдегідей масс-медианың әмбебап форматқа өтуіне мемлекет, қоғам мен «төртінші 

билік» – журналшы қауым, тіпті менталитетіміздің өзі әлі дайын деп айта алмаймын. Бізде әлі интернет оқыр-

ма ны қалыптаспағанын, ІТ-технологиялармен жеткілікті жарақтанбағанын ескер сек, мультимедиалық фор-

мат қа біртіндеп, кезең-кезеңмен өтуіміз керек. Америкада, Еуропада айфон, айпэд, букридэр сияқты элек-

тронды құралдардың заманы туғанын аңдауға болады. Газеттердiң миллиондаған тираждары жылына 5-10 

% қысқарғаны өз алдына, телеарналар да бiрте-бiрте өз көрерменiн жаппай жоғалтып жатыр. Оның дә лелi 

– BBC, CNN сияқты медиа алпауыттардың өзi планшеттерде өз гаджеттерiн, яки қосымшаларын енгiзiп қойған. 

Мәселен, BBC-дiң жаңалығын көру үшiн интернеттегi сайтын iздеудiң қажетi жоқ. Ол айфоны ңызда facebook, 

twitter сияқты бөлек қосымша ретiнде шығып тұрады. Оның дәстүрлi телевизиядан айырма шылығы – өзiңiзге 

қажеттi хабарлар пакетiн тек өзiңiз ғана жасақтайсыз. Англияның газеттерiн алар болсам, қазiр мұн дағы ба-

сы лымдар электронды жазылымды қолға алған. Оның, әрине, дәстүрлi жазылымнан айыр масы, эл ек тронды 

жазылым арзан. Қағаз шығыны жоқ болғасын интернет арқылы жазылу, әлбетте, арзанға түсе дi. Одан бөлек, 

қы зықтырған мақаланы бiр реттiк оқу үшiн пластик кәртiшке арқылы ақы төлеу жүйесiн ен гiзiп қойған басы-

лымдар бар. Әрине, батыста солай екен деп барлығы Қазақстанда бiрден бола салмайды. Бұл жағдай елдегi 

интернет пайдаланушылар 80 пайыздық межеден асса, жүзеге асады. Елдегi ауылдардың денi 2015 жылға 

дейiн ғаламтормен қамтылатынын ескерсек, конвергенттi медиа Қазақстанда да дегенiне жете рiн болжаймын.

– Негізі, конвергентті журна-

листи каға өту – уақыт талабы. Ар-

тық шылы ғын  тізіп  айтпасам  да  бел-

гілі. Қазіргі мәліметтер бойынша 

Қа зақ станда ғаламторға қолы жет-

кен ағайынның саны жалпы халық-

тың 50 пайызынан асып кетті. Және 

шал ғай ауылдарға да интернет қо-

сы лып жатыр. Осыны ескерсек, кон-

вергентті  журналис ти каға  қамданып 

жатқаны мыз дұрыс. Қа зіргі біздің 

отандық  журналис ти ка да  мұның  ал-

ғы шарт тары  жасалып  та  жатыр. Де-

ген мен  жет кіліксіз.  Кем шін  тұс тары 

бар шы лық.  Сауатты  ма қа ла,  тиісінше 

сапа лы бейнеөнімдер аз.

Дайындаған Құбаш САҒИДОЛЛАҰЛЫ

Алмас АЛТАЙ, 

«Қазконтент» АҚ 

Жобаларды дамыту 

департаментінің 

бас маманы:

– Интернет өміріміздің ауа, су, ас секілді қажеттілік-

терінің біріне айналды. Бүгінгі әлемді онсыз елестете ал-

маймын. Халықтың бәріне қажет шығар, алайда интернет 

қазақ баласына керегірек. «Алтайдан Атырауға дейін со-

зы лып жатыр» деп мақтанатын байтақ далада қоныстан-

ған жұрттың саны аса көп емес. Елдің келесі қиырында не 

боп, не қойғанын қазір біліп отырғым келеді. Міне, осы 

жағдайда қазаққа интернет қажеттірек. «Қазконтент» АҚ 

«Баспа БАҚ-ты интернетке көшіру» жобасын бекер бас та-

ған жоқ. Екі жылдағы жасалған 600-ге жуық сайт қазір 

ин тернеттің қазақша сегментін дамытуға жұмыс істеп жа-

тыр. Жалпы, БАҚ-тың әмбебап форматқа өтуге қатысты 

әр түрлі  пікірлердің  болуы  заңды.  Халықта  қазір  ақпарат-

тық аштық бар, сондықтан елдегі БАҚ интернеттегі сайт-

тарын дамытуға көп жұмыс қылса екен. 

ОЙТАЛҚЫ

АЛАШ-АҚПАРАТБұл саламен бұрындары ғылыми кеңестер 

айналысатын. Олардың қызметi тоқтатылған-

нан кейiн бұл шаруа Ұлттық Ғылым академия-

сына жүктелген болатын. Ендігі уақытта рес-

пуб ликаның түкпiр-түкпiрiнде аталмыш акаде-

мия өкiлдiктерi құрылуда. Лесбек ТӘШІМОВ, 

ҚР Ұлттық Ғылым академиясының 

Шымкенттегi өкiлдiгiнiң директоры:

– Бiздiң негiзгi мақсатымыз ғалым дар-

дың зерттеулерiн өндiрiске енгiзу болып 

табы лады. Бұл үшiн алдымен ғылыми жұ-

мыс тар ды шетелдерге тарайтын журнал-

дарға шы ға руымыз қажет. Қазiр акаде-

мияның 73 мем лекетке тарайтын сегiз жур-

налы бар. Соның үшеуiне ғалымдардың 

са раптамалық мақалаларын iрiктеп жiберiп 

отыру жоспар ланған. Сонымен қатар ака-

де мия ғалымдар дың мемлекет тарапынан 

берiлетiн грантқа қол жеткiзуiне жәрдем-

десетiн болады. 

Ұлттық Ғылым академиясының 60 жылдық 

мерейтойына Елбасы Н.Назарбаев қатысып, 

оның қоғамда алатын орны мен маңызына 

тоқталып, алдағы мiндеттерiн айқындап бердi. 

Мәдени шараға ТМД мен АҚШ мемлекет те рi-

нен келген академиктер қазақ ғалымдары ның 

жетiстiгiн тамашалап, өз тәжiрибелерiмен бө-

лiс тi. Украина Ұлттық Ғылым академиясының 

пре зидентi  Б.Патон,  Ресей  Ұлттық  Ғылым  ака-

демиясының вице-президентi Н.Платэ, Қыр-

ғызстан Ұлттық Ғылым академиясының пре-

зидентi Ж.Жиенбаев және тағы басқа да 

ғалым дар  қазақ  ғылымының  жоғары  деңгейге 

көтерiле бастағанын ерекше атап өттi.

 Алдағы уақытта елiмiздегi Ұлттық Ғылым 

ака демиясы Азия халықаралық және дамушы 

ел дердiң  ғылым  академияларымен,  академик 

Мұрат Жұрынов басқаратын Ислам конферен-

циясы ұйымы елдерiнiң ғылым академиясымен 

тең дәрежеде жұмыс iстейтiн болады.

Нұршат ТӨКЕН,

Шымкент

Шымкенттегі жаңа өкілдік


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 2.07 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет