АҢдатпа дедім-ай, ау! -беттежүктеу 2.07 Mb.
Pdf просмотр
бет2/18
Дата16.02.2017
өлшемі2.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

На

Ната

а

лья ПУЛЬНИКОВА, Солтүсті

і

к Қа

Қаза

с

қста

а

н 

облыстық мәдениет басқармасы бастығының 

орынбасары: 

– Соңғы жылдары қалада ұлты қазақ 

тұрғындардың саны артуда, сондай-ақ сурдоаударма 

қойы

ылғ

л ан

анды

ды

қт

қтан

ан, 

,

ор

орыс

ысті

ті

лд

лділ

іл

ер

ер

д

д

е қазақ театрына 

кө

өпт

птеп

еп б

бар

ар

ып

ып ж

жүр

үр. Ал

Ал

2

200

00 о

о

рн

рны 

ы ғғана бар зал, әрине, 

олардың бәрін сыйдыра алмайды. Жалпы мәдениет 

саласына арнайы бағдарлама қажет сияқ ты және 

норматив бекітілуі керек. Мысалы, 1000 тұрғыны 

бар елді мекенге қанша клуб немесе 100 мың 

тұрғыны бар қалаға қанша мәдениет үйі қажет екенін 

ешкім білмейді. Ал бізге қазақ театр

тры қажет екенін 

бә

бә

рі

рі түсінді, әкімнен бастап

п,

,

де

депу

пу

та

та

т 

т

та

тары

рымы

мы

з

з  да

да

 

қ

қо

лд

ап отыр. Былтыр жобалық-см

см

е

ет

ал

ық

ы қ

қ

ұ жа

ттт

а

арын 

даярлауға облыстық бюджеттен қаржы бөлінген. 

Оны құрылыс басқармасы игермей, бюд 

жетке 

қайтарып беріпті. Сондықтан биыл тағы да қаржы 

сұраймыз.

Наталья Пульникованың айтуынша, тек жобалық

сметалық-құжаттарды даярлауға 40

4

ммиллион теңге

ге

ден ас

аста


там

м

қаржы қажет екен. Ал теаатр

трды


дың 

ң өз


өзін

ін

е е ке

кем


м де

де

геге

нд

нде е 

2

2миллиард теңге жұмсалуы мүмкін. 

Б

Бұл қаржыныоблыс тың  қазынасы  көтере алмайды, сондықтан 

республикалық бюджеттен ақша бөлінсе деп отыр. Ал 

жалпы әрбір 1000 адамы бар елді мекенге бір клубтан 

деп есептегенде облысқа шамамен 30-40 мәдениет үйін 

салу

у қ


қаж

ажет


ет е

е

кекен.

н. Ж


Жал

алғы


ғыз

з

қақаза

зақ  те


т

атрын сала алмай 

отыр

ырға


ған

н

обоблы

лыст


ста

а бұ


бұл

л

мүмүмк

мк

інін

е

емеме

с

с сияқты.Бұрын әрбір кәсіпорынның жеке-жеке мәдени ны-

сандары болатын, өкінішке қарай, бүгінде олардың көбі

басқа мақсатта пайдаланылып жүргені мәлім. Солардың 

бірі – облыстық филармонияның ғимараты. Осыдан 15 

жыл бұрын қала басшылары «апатты жағ дайда» деген 

желеумен сатып жіберген ғимара

ра

т  бү


б гінде түнгі кл

к

уб қы

қы

змзметін атқарады. Ал құрамы

мына


на ттоғ

оғыз


ыз б

бір


ірде

де

йй

өн

өнерер 

ұжымын біріктірген филармония кө і

шіп-қонумен жүр. 

Облыс қазақ театрын салу арқылы «екі қоянды бір оқпен 

атар» еді, яғни театрдың ескі ғимараты филар монияға 

шақ келеді.Қызылжар

Теңге девальвациясына қатысты 

жорта жорамалдау осы күні қаржы 

нарығында аз-маз сауаты бар көп-

шіліктің ермегіне айналған іс болып 

ал

алды

д

. «Мұнай бағасы тү

ү

ст

ті,

і, тең

еңге

ге

 

құ

құ

л

лдырайды», «Марчен

нко

ко к

кет

етті

ті, 

,

теңге құлдырайды», «Келімбетов 

келді, теңге құлдырайды» деп 

кете береді. Кеше Сенаттың оты-

рысынд

д

а Ұлттық банктің су жаңа 

ба

басш

сшыс

ыс

ы

ы Қа

Қайр

йрат

ат К

Кел

елім

ім

бе

бето

тов

те тағы қа

йт

алап, «теңгеміз

бақуатты» деп тағы бір мәрте ресми 

мәлімдеме жасады. Айтпақшы, 

өткен жолы Елбасы Жарлығымен 

та

таға

ғ

йындалған Қайрат Кел

елім

ім

-

-

бе

бетовтің кандидатурасы

ын

н ке

кеше

ше 

Сенат депутаттары да құптаған еді. 

Еліміздің мәдениет саласындағы 

ол

о қылықтардың бірі – т

тиі

иі

ст

ті

і

н

нормативтің жоқтығы,

ы, я

яғн

ғн

и

и

халықтың санына байланысты әрбір 

елді мекенде қанша мәдениет ошағы 

болуы керектігін ешкім білмейді. 

Сондықтан да болар, соңғы кездері 

Со

Солт

лт

үс

үсті

тік 

к Қа

Қаза

зақс

қста

тан

н

об

облы

лысының 

мә

де

ниетііне де сын көп тағылып 

жүр. Себебі 200 мың тұрғыны бар 

облыс орталығындағы 200 орындық 

жалғыз қазақ драма театры тарлық 

етуде, ал филармония әртістері 

же

ж ке ғимаратының жоқ

қты

тығы

ғына

нан

н

к

көшіп-қонып жүруге м

мәж

әжбү

бүр.

р. А

Ал

л

Қызылжарға жаңа театр салып

беремін деп жүргенде Мәдениет 

басқармасының бастығы жақында

сотталып тынды. 

Жалғасы 2-бетте 

Павлодарлық археологтер тағы

ғы

б

бір

і  олжаға 

ке

ке

не

нелд

лд

і

. Павлодар мемлекеттік

к пе

педа

даго

го

ги

гика

калы

лық

қ

институты баспасөз қызметінің мә і

ліметіінше, об

блыс 

орталығына қарасты Кенжекөл ауылының маңынан 

орта ғасырларға тиесілі ер адамның жерленген 

қабірін тапқан. 

Алматы облысында үш ауыл әкімі тәртіптік 

жазаға тартылды. Олар мемлекеттік рәміздерді 

қо

қолд

лдан

ан

у 

у тәртібін бұзған.

ЖӘ

ЖӘД

ІГЕР


ТЕТ

К

СЕРІСАталмыш жоғары оқу орны жанындағы археология 

жә

және

не ээтн


тнол

олог


огия

ия ғғыл


ыл

ым

ыми-и-пр

пр

акакти

икалық орталығының 

ди

и

рерект

ктор


оры

ы Ти


Ти

му

мурр См

Смағ


ағұл

ұлов


овты

тың 


ң ай

айтуынша, бұл жәдігер

арқылы X-XII ғасырларда Ертіс өңірінде өмір сүрген 

көшпенділердің атты жауынгерінің бет-бейнесін толық

аңғаруға болады. Адам ағаштан жасалған ыдыс-аяқ

қола және күміс әшекейлер, темір жебенің ұштары, 

қо

қ

рар

мсақтың ілгегімен бірге  же

жерл

рлен


ен

іп

іптіті.. Со

Соны


ныме

ме

нн

қа

қата

тар, ағаш ертоқым жақсы са

сақт

қтал


алға

ған.


н.

 

Жарқын ШЫНТАЙ,Кереку 

Облыстық прокуратураны

ң 

б

баспасөз қызметіі

і

ніңхабарлауынша, Ескелді ауданының прокурорлары ҚР 

«Мемлекеттік рәміздер туралы» Заңының сақталуына 

тексеру жүргізген. Тексеру  барысында жергілікті ат-

қару органдарының, сонымен қатар кенттік және

ау

уыл


ыл д

 дық


ық ә

әкі


кі

мд

мдікікте

е

рдрдің

ің р


р

әм

әміз

ізде


дердің орналасу және 

қо

олд

лд

ананыл

ылу


у тә

тәрт


ртіп

іпте


те

рі

рін н са

сақт


қтам

амағ


ағаны анықталды. Ау-

дандық прокуратура Ескелді ауданы әкімінің атына 

заң бұзушылықты жою жөнінде ұсыныс жолдады. 

Соның қорытындысы бойынша үш ауылдық округтің

әкімі тәртіптік жазаға тартылды. Прокуратура маман-

да

д рыр

 қандай ауылдық окру

ру

гт

гтерерде

де ззаң


аңсы

сызд


дық

ықта


тар 

р 

анан

ы

ық талғанын  жария  еткен  жожоқ.

қ. 


Болатбек МҰХТАРОВ

Ербақыт АМАН

НТА

ТАЙҰ

ЙҰЛЫ

ЛЫ

Жанкелді ҚАРЖАН

-бетте

7

АА

л

лм

ма

ат

ты

ы+13..+15

о

+2.. +4о

+

+33

.

..

.

 ++55

о

о-3..-5

о

Астанас

сс

сс

ррррррұрұррұұрұррррұұұұұұұұұ

ф

фффффф


Мансұр ХАМИТ

(фо


фо

то)то


а

сұр


ф

то)№179 (1090) 

11.10.2013 жыл, 

жұма


www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

Елшінің қылышы – ана тілі 

Балқаш көлін құрдымға кетірмек пе?

СЕНАТ


  

Түрмедегілер саны 

жөнінен АҚШ алда

Ли ныспысындағылар 100 миллионнан асадыОсы орыстарда Иванов, ағылшындарда Смит фамилиясы бар адамдардың саны көп деп айтылады.  Жалпы 

әлемде ең саны көп фамилия қайсы?

 Назерке, Алматы облысы

Қай елдерде 100 мың адам басына 

шаққанда түрмедегілер саны көп болып 

есептеледі? 

Ержан, Алматы облысы

 Түрмелерді зерттеу халықаралық орталығының 

(ICPS) мәліметі бойынша 100 мың адамға шаққанда 

АҚШ абақтыға қамалғандар саны жөнінен алда тұр. 

Алпауыт елде 2,19 млн адам темір тордың ар жағында, 

яғни бұл әлем бойынша түрмеге қамалғандардың 20 

пайызын құрайды. Төменде Түрмелерді зерттеу 

халықаралық орталығының (ICPS) деректері негізінде 

тізім келтірілген.

Дүние жүзі бойынша ең көп саналатын қыт

айлық Ли 

фамилиясы бар адамдар саны 100 миллионнан мол асады. 

Ли ныспысындағылар Қытай халқының 7,9 пайызын 

құрайды. Екінші орындағы Чжан ныс пысындағылар 1990 

жылдары ең көп таралған фамилия саналып Гиннестің 

рекордтар кітабына енген болатын. Бұл фамилияның 4 

мың жылдық тарихы бар. «Монарх», «король» мағынасын 

білдіретін Ван фамилиясын иеленгендер саны 93 миллион 

адам. Сондай-ақ Ван ныспысындағылар Кореяда, Вьетнам 

және Жапонияда кездеседі. Қарасы 36 миллионнан асатын 

Нгуен фамилиясын еншілегендер Вьетнам жұртының 40 

пайызына жеткен. Одан кейінгі тұғырдағы Гарсия ныспысы 

Солтүстік және Оңтүстік Америка, Филиппин, Испанияда 

10 миллионнан астам адамды құрайды. Испан халқының 

3,3 пайызы осы Гарсиялар. Одан кейінгі орындағы 10 

миллиондық Гонсалестер Испания, Аргентина, Чили, 

Венесуэла және Парагвай көп таралған ныспы болып 

саналады. Мексика, АҚШ, Чили, Испания, Кубадағы 

Эрнандестер қарасы 8 миллион екен. Қарасы 4 миллионнан 

асып жығылатын Смит фамилиясы бар адамдар Ұлы-

британия, Австралия, АҚШ, Канада, Ирландияда тұрады. 

Қара ормандай орыстың ішіндегі ең көп фамилия Иванов 

емес, Смирнов екен. Ресейден 2,5 миллион Смирновты 

табасыз. Германия, Швейцария мен Австрияда тұратын 

Мюллерлер саны миллионнан кем емес. 

ТАРИХТАН ТАҒЫЛЫМ

«Біз қазақ деген мал баққан елміз, бірақ 

ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. 

Елімізден құт-береке қашпасын деп, жері-

міздің шетін жау баспасын деп, най заға үкі 

таққан елміз»... Біле, білген адамға бұл – би 

Қазыбектің емес, жоңғарға елші лікке барған 

елші Қазыбектің аталы сөзі. Шынын айту 

керек, өткен тарихта осылай осып-осып 

сөйлейтін елшілеріміз болғаны рас. Бұл үрдіс 

қазақтың ресми «тұңғыш елшісі» атанған Нәзір 

Төреқұловқа дейін жалғасын тауып, ұлттық 

танымы 

мыздағы осы игі бастаманы онан кейінгі кезеңдерде қытайда елші қызметін 

атқарған Мұрат Әуезов пен бірнеше елде 

дипломатиялық қызметтер атқарған Болатхан 

Тайжандар жалғай білді. Тәуелсіздік алған 

жылдары ең алғаш болып, бүкіл елшіліктің іс-

қағаздарын мемлекеттік тілге көшіруге 

тырысқан Болатхан Тайжанның ерен еңбегі – 

соның айғағы. Болатхан Тайжан ағамыз осы 

қадамы арқылы өзінің кәсіби елші екенін 

барлық қырынан көрсетті. МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДЕ СӨЙЛЕУ ӘР 

ЕЛШІНІҢ ПАРЫЗЫ БОЛУЫ КЕРЕК

Өткен тарих осымен тамам. Бүгінгі күнге 

оралайық. Қарапайым сөзбен айт қанда, елші 

дегеніміз – бір мемлекеттің екінші бір 

мемлекетке арнайы жіберген өкі 

летті – 


дипломатиялық өкілі. Яғни ол бар ған елінде 

сол мемлекеттің атынан сөй 

леуге, сол 

мемлекеттегі Қазақстан азамат 

та 

рының 


құқығын қорғауға, екі ел ара сындағы түйткілді 

мәселелерді шешуге құқылы. Мұнымен қоса, 

елшінің әрқай сысы өзі елші болып отырған 

елмен мәде 

ни, саяси һәм экономикалық 

байланысты күшейтуге тиіс. Егер де сол елшіңіз 

өз елінің рәміздерін, өз елінің ұлттық 

мәдениетін, ұлттық тілін құрметтей алмаса, 

мемлекеттік тілін білмесе, ол мемлекеттегі 

миссиясын қалай орындамақ? Сондықтан да 

Қазақ стан тарапынан елшілікке тағайындалған 

кез келген дипломат барған елінде мүм-

кіндігінше қазақ тілінде сөйлеп, мемле кеттік 

тілдің мерейін үстем ету керек. Бұл шет 

мемлекеттерге біздің төл мем лекетіміз, төл 

тіліміз, төл саясатымыз бар екенін көр сетеді. 

Яғни, мемлекеттік тілдің өрісін ке 

ңей 


ту 

мәселесі әр елшінің борышына айналуы тиіс. 

Бірақ өкініштісі, бұл мәселеге келгенде әлем 

елдеріне жіберген 45 ел шілеріміз емес, алыс-

жақын өзге елден біз дің мемлекетке келген 

дипломаттар мен кейбір елшілердің 

мемлекеттік тілімізді шеміш кеше шағып, бізді 

ұялтатын жағ дайға жетті. АЩЫ САБАҚ

Мысалы, бір кездері Қазақстандағы 

Ұлыбританияның Төтенше және өкілетті елшісі 

Пол Браммел мырза Қазақстан Президентімен 

мемлекеттік тілімізде тіл қатысып, саяси санасы 

ояу халқымызды дүр сілкінткені есімізде. Бұл 

– бір. Екінші ден, өткен айда Президентімізге 

сенім гра мо тасын тапсырған Моңғолияның 

жаңа елшісі Жагир Сухээ қазақ тілін ана 

тіліндей мүдірмей сөйлеп, таңдайымызды 

қақ тырды. Ал Финляндияның аты нан келген 

өкілеттісі Илкка Унто Калерво Райсанен 

қолындағы парағына қарағанмен, қазақ 

тілінде әжептәуір тілін сындырғанын аң датып 

қалды. Ұлыбританияның Пол Брам 

мелі, 


Моңғолияның Жагир Сухээсі, Фин ляндияның 

Илкка Унто Калерво Рай са нен нен ащы сабақ 

алып, солар сөйлеген қазақ тілімен, біздің 

елшілер тіл қатса, тонын ешкім шешіп алмасы 

хақ. Шын дығын мойындауымыз керек, бұған 

дейін бауырлас өзбек, қырғыздан басқа ешбір 

елші қазақтың тілін білуге, сөйлеуге асықпаған 

еді. Тек Жапония ел ші сі ғана дип ломатиялық 

қызметі барысында ар 

найы курстан өтіп, 

қазақ тілін меңгерген бо латын. 

Мұрат ӘУЕЗОВ, Төтенше және өкілетті елші: 

– Кез келген елші міндетті түрде мем-

лекеттік тілде сөйлеуі керек. Бұл – тікелей 

мемлекеттің саясатын көрсететін фактор. 

Әр дипломаттың қасында аудармашылары 

жүреді. Егер де біз «әр елші қазақ тілінде 

сөйлесін» деген та 

лап қояр болсақ, 

қазақтың мәде ниетін, қазақтың өнерін, 

қазақтың фи ло софиясын әлемге танытуға 

жол аша мыз. Кімде-кім бұған көңіл бөл-

месе, ол өз еркімен қызметтен кетуге тиіс. 

Шет мемлекетте қызмет істеген азаматтар 

жақсы біледі. Өз тілін біл меген маман, 

біріншіден, қай ортада жүрсе де, беделі 

төмен болады. Екін шіден, өз тілін білмеген 

адамға сенім арту қиын. Олар ана тілін 

білмеуі арқылы біздің елді былай қойып, 

өзі қызмет етіп жүрген өзге елдің де сеніміне 

ие бола алмайды. Тілді білу деген – 

шынайы азамат екеніңнің көрсеткіші. 

НЕ ІСТЕМЕК КЕРЕК НЕМЕСЕ 

ҮШІНШІ «КӨЗІР» 

«Елшінің қылышы – тіл». Қазақтың осы 

аталы сөзін еске ала отырып, енді не істеу 

керектігіне тоқталайық. Біріншіден, шетелге саяси мақсатта шыққан 

кез келген дипломат мемлекеттік тілде қарым-

қатынас жасауы қажет. 

Екіншіден, әр Елшіліктің ресми қағаз дары 

мемлекеттік тілде жүргізілуі тиіс. Бұл 

мемлекеттік құпиялықтың жария бол мауына 

кепіл бола алады. Үшіншіден, мемлекеттік тілді білу мем-

лекеттің амбициясын білдіреді. Өзін құр мет-

теген ел, өзгенің құрметіне ие болады. 

Төртіншіден, елшінің ана тілімізде сөй леуі 

мемлекеттің имиджін қалыптас тыруға септігін 

тигізеді. 

Шынын айту керек, қазір біздің елдің 

имиджін биіктетіп жүрген – Елбасымыз. 

Өйткені Президентіміз шет мемлекеттерге 

ресми іс-сапарларға барған кезде Ән-

ұранымыз шырқалып, қазақтың тілі, қа зақ тың 

музыкасы әуелейді. Мұнан кейінгі кезекте бұл 

үнді спортшыларымыз ғаламға паш етіп жүр. 

Егер де бұл сапқа елшілеріміз де қосылып, 

шет мемлекет термен қарым-қатынас тілін 

қазақ тілі етсе, үшінші «көзі 

ріміз» күшіне 

мінер еді. Өйткені елшілердің өз тілінде 

сөйлеуі – ежелден қалыптасқан дәстүр.

Сөйтіп, Ұлттық банктің жаңа төрағасы 

Сенаттан «бата» алып, Бірғаным Әйтімованың 

ақжарма пікірін естіп, конституциялық 

тәртіппен ресми қызметіне кірісті. 

Кешегі отырыста сенаторлар Қазақстан мен 

Корея арасындағы Балқаш жылу электр 

стансысын салу туралы келісімді қабылдаған 

болатын. Бақсақ, мұндай келісімнің 

тиімділігімен қатар, машақаты да жеткілікті 

болып шықты. Қалаулылар алдында вице-

премьер – индустрия және жаңа технологиялар 

министрі Әсет Исекешевтің айтуынша, Балқаш 

ЖЭС-ін дамыту, қаржыландыру, жобалау, салу, 

пайдалану мен техникалық қызмет көрсетуге 

өзгерістер енгізу туралы хаттамаға екі жыл 

бұрын қол қойылған. Келісімдегі қамтылған 

өзгеріске келсек, онда ел Үкіметінің электр 

энергиясының бағасын белгілеу құқығы 

қарастырылған. Жобаның жақсы тұстары 

жеткілікті. Дегенмен стансы жұмысын бас-

тағаннан кейін Орта Азиядағы ірі көл сана-

латын Балқашқа экологиялық зардап 

тарттыратынын депутаттар да байқаған тәрізді. 

Бұған себеп Балқаш ЖЭС-і газбен емес, көмір 

отынымен жұмыс істейтін болады. Қазақстанда 

көмір жеткілікті болғанымен, ол үшін Екібастұз 

көмірі таңдалған. 

Сенат депутаты Қожахмет Баймаханов 

экологиялық тиімсіздікті мысалға алып, 

пайдалы жұмыс істеу керектігін алға тартты. 

Сондай-ақ министр Мәжіліске заң жобасын 

арқалай барғанда «стансы 20 жыл істейді» 

десе, Сенаттағы комитет отырысында 

Индустрия және жаңа техногиялар вице-

министрі «стансы 40 жыл жұмыс істейді» деп 

мерзімін өзінше ұзартып тастаған секілді. Бір 

министрліктің өкілдерінің екі түрлі жауабы 

болғаны қызық, әрине. Дегенмен сенатор 

Қожахмет Баймахановтың айтуынша, стансы 

20 жыл жұмыс істегеннің өзінде 12 ай ішінде 

2,5 млн тонна күл шығарып, белгілі мерзім 

аяқталғанша оның мөлшері 40 млн тоннаға 

жетеді екен. Егер Балқаш ЖЭС-і 40 жыл жұмыс 

істесе, одан шығатын күлдің көлемі 100 млн 

тоннадан асып кетеді-мыс. Бұл өте үлкен 

мөлшердегі қалдық. Алайда министрлік 

Парламентке берген құжатта жылына 1,3 млн 

тонна күл шығады деп, залалды төмендетпек 

болғанға ұқсайды. «Сондай-ақ Балқаш 

стансысына қажетті Екібастұз көмір шахтасы 

жартылай «Самұрық Энергоға», жартылай 

ресейлік «Русалға» тиесілі. Күні ертең Ресей 

компаниясы көмір бағасын көтеретін болса, 

тек Екібастұз көмірін жағатын Балқаш ЖЭС 

қиналып қалмай ма?» деген сенатор сөзінің 

жаны бар. 

Бұдан бөлек, депутаттар Балқаш көлін 

жағалай теміржолмен оңтүстік өңірге күніне 

160 вагон көмір өтетінін, одан ұшатын шаң-

тозаң стансы іске қосылмай жатып, көл 

тазалығына залалын тигізіп жатқанын алға 

тартты. Және бір өкініштісі, көмір орнына газ 

пайдаланудың еш мүмкіндігі қаралмаған. Бұл 

жайында жалпы отырысқа қатысқан қоршаған 

ортаны қорғау министрі Нұрлан Қаппаров: 

«Үкіметте ЖЭС-ке газ пайдалану мәселесін 

қарадық. Газ экономика және экологиялық 

жағынан өте тиімді. Бірақ газбен қамту үшін 

20 жылға кепілдік керек. Мұнай және газ 

министрлігі кепілдік бере алмағандықтан, біз 

стансыда көмірді пайдалануды таңдап 

отырмыз», – деді. Сөйтіп, елдегі газ тап шы-

лығын алға тартатын басшылар, алпауыт 

елдердегі жылу электр стансыларында көмір 

пайдалану тәжірибесінің де бар екендігін 

көлденең ұстайды. Алайда экологиялық 

зардап шегуі, мүмкін, Балқаш көлі болжам 

бойынша 2045 жылы 60 пайызға дейін 

тартылып қалуы әбден мүмкін. Тіпті Қоршаған 

ортаны қорғау министрлігінің мәліметі 

бойынша, алдын алған жағдайда 30 пайыз 

бөлігінің тартылу қаупі басым екен. Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 2.07 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет