АҢдатпа дедім-ай, ау! -беттежүктеу 2.07 Mb.
Pdf просмотр
бет18/18
Дата16.02.2017
өлшемі2.07 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

ае

ае

ае

ае

в

в

в

в

(

((

(

1919

19

158

58

5858

)

)) –ШШ

Ш

Шығ

ы

ығығыс

ыс

ысыс Қ

Қ

ҚҚ

аз

азаз

азақ


ақ

ақ

ақст

с

ан облысы Глубокое ауданының әкімі;

Марат Мәжитов (1959)  – әскер генерал-майоры;

Сансызбай Жолдасбаев (1960) – Қазақстан Республикасы

Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының вице-

ректоры;

;;

БеБе

Бе

Б р

р

рі

рік 

к

к 

Сә

Сә

Сә

С

тб

тб

тб

тб

ае

ае

ае

е

в

в

в

((

((

19

1919

6

65) – Жамбыл облыстық сосо

со

соты

ты

тыы

ны

ныны

ы

ң ң

ң

ңсу

су

суу

дь

дьд

дьяс


яс

яс

ясы;

ы;

ы;;

Жәмиля Айымбетова (1971) – «Сезон» журналының бас редакторы;

Ләззат Танысбай (1973) – «Астана» телеарнасының бас директоры;

Ержан Нұрғалиев (1975) – «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» 

ҰК заң департаментінің директоры.Мерейлі күндеріңіз мерекеге ұласып,

мә

мә

рт

ртеб

еб

ел

ел

еріңіз арта берсін!

«Алаш айнасы»

Белгілі есімнің белгісіз сыры

ЖӘМИЛЯ  – арабшада «джамил» болып айтылатын бұл сөздің аудармасы 

«әдемі», «сұлу», «ғажап» және «керемет» дегенге саяды. Бұл сөз қазақ жеріне

исла

ла

лала

м ді


д

д

днімен бірге ке

ке

кеке

лгенді


д

д ктен, ел ішінде араб тілін білетін

н

н

нде

де

деде

р

рр

р

дед

де

д аз болмағ

ғ

ғғ

ан

аа

а

.Со

С

СоСол 

л 

л л

се

сес

се

бебе

бе

бепт

пт

птт

ен

енен

е

бб

б

бұл

ұл

ұлұл

е

ее

е

сісі

сі

імд

мд

мдм

і 

і і 

қа

қақа

қа

заза

за

ақт

қт

қтқт

ар жаңа туған сәбиге «көрк

рк

рк

ркінін

ін

іне

е

ее мі

мі

мімі

не

нене

зі

зізі

зі

сссай

ай

айай

б

бб

б

олол

ол

оып

ып

ыпы

 

өсіп, өз ортасында қадірлі де, абыройлы  болсын» деген ниетпен ырымдапқойған.

www.alashainasy.kz

y

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТА

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

л

л

л

л

л

л

л

л

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

тты

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

 

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

лдер

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

Сәтбаев көшесі

Абай даңғылы

Құрманғазы көшесі

Қабанбай батыр көшесі

Дост

Д

Д

Д

ық даңғылы

Луга

у

Лу

нский көшес

і

Бега

Бе

е

Бе

лин көшес

і

Бега

Бега

Бега

лин

лин 

ин көше

көше

көше

к

сі

с

с

сі

«Алаш айна

на

сы

сы

»

»

га

га

зе

зетi

тi

не

не

ж

ж

аз

аз

ыл

ыл

у 

у ин

ин

де

дексi: 64259

Редакцияның мекенжайы:

Алматы қаласы, Бегалин көшесі, 148/1 А

Телефон: 8(727)388-80-60,

Факс: 8(727)388-80-61

e-mail: info@alashainasy.kz

Республика

сарайы

Коккинаки көшесі

Байтасов көшесі

«АЛАШ АЙНАСЫ»

Бегалин

көшесі, 148/ 1а

Газетіміздің  №178 (1089) санында жарияланған сканвордтың жауабы

КӨЛДЕНЕҢІНЕН: Слайд. Рур. Танк. Жирен. Елі. Какрос. Егде. Қасқа. Танто. Тал. Емле. Ақыр. Юнга. Мүк. Ой. Әуке. Сұлы.  

ТІГІНЕН: Эллинг. Аңқау. Дәм. Әйтеке. Терме. Дана. Қом. Кеа. Люкс. Эркер. «Стен». Лоңқа. Гол. Үрдіс. Алтайы. 

07,01

11

,1

5

18,16

 

   

Құ

Құрм

р

етті оқы

ы

рм

рман!

Газетіміздің алдағы сандарында да қазақтың әдет-ғұрып ишараларын 

бөлім-бөлімімен назарларыңызға ұсынатын боламыз.

Жарияланған сөздерге қатысты айтар ой, қосар пікірлеріңіз  бен 

ұсыныстарыңыз болса, хабарласа жүріңіздер! 

Ба

айл

йл

ан

аныс

ыс

т

т

ел

елеф

ефон

оны:

ы:

8/7

/7

27

27

/

/ 3 

3

88

88

8

8 06

062

2  

А

А

Н

Н

Ы

Ы

ҒЫ – ОС

С

Ы

Ы

«Алаш айнасы» газеті ел ішінде жиі айтылып, жиі жазылса да, 

көп адам мән-мағынасын біле бермейтін кейбір сөздерге талдау 

жасайтын болады. «Ан

Ан

ығ

ығы

ы – ос

ос

ы»

ы»

а

а

йд

йд

ар

ар

ы 

ы 

ар

р

қылы газетіміздің 

әр санында мән-мағ

ағын

ынас

ас

ы

ы бе

бейм

йм

әл

әлім

ім с

с

өз

өзде

де

рдің түбірі неден 

шыққаны, халық арасында тез тарап кетуіне не себеп деген 

сұрақтарға жауап іздемек. Мәселен, қазіргі уақытта қазақ тілінде 

кірме  (парсы және араб тілінен енген) сөздерді айтпағанда, 

арамызда қазақтың кейбір сөздерінің мағынасын тү

ү

сіне 

бе

берм

рм

ей

ей

ті

ті

н

н қа

қа

нд

нд

ас

ас

та

та

ры

рымыз  баршылық.  Со

о

нд

ндық

ық

та

та

н

н бі

бі

з 

з

бү

бүгі

гі

нг

нгі 

і 

санда қазақтың салт-дәстүрі,  ұлттық өнерін

і

ің б

б

і

ірқатарын 

тізбектеп шықпақпыз. 

К

езекшi  

р

едаа

кто


р

 – А


А

лма


лм

т ИСӘДІ


Л

Респу

б

ликалық

қо

ғ

а

м

д

ы

қ

-

са

я

си 

а

қп

ара

ттық г

азе

т

Ба

Б

с 

р

едакто

р

  – Се

рi

к 

А

ЖА

НБНБ

ОЛАТ 

МұМ

ратқали ДҮ

Й

СЕНБАЕВ 

БаБ


с 

ре

дак

тор


дың бi

рi

ншi ор

ынын


баб

са

рыДаД

рхан БЕЙСЕНБЕКҰЛЫ 

БаБ


с ред

а

ктордың орын

б

аса

ры

ыА

й

дын ҚАБА

 – ж


а

апуа


п

ты

тыха

тш

ыТа

л

ғат 

КIРШIБ


А

ЕВ

  ж

ауапты х

а

тшыныо

ң о


рынры

б

асары

Н

ұрлы

б

ай ИТЕКБА

ЕВ 


В 

 –

тех

едак

то

рК

ү

ләш НАҚЫПОВА

 ––


аға к

о

ррек

то

р, т

е

л.: 388

388

-80

-7

6

зе

Газе

т 20т 20


08 жылдың 17 қа

р

ашасында

 ҚР Мәде


ние

т

жәнжән

е ақе


па

р

ат 

мини


ини

стрлст


р

iгiнде тi

р

ке

лiп, бұ

қа

ралық ақпа

р

ат қ

ұр

алын еын е

сепк


е қою 

ра

тура

лы №лы №


9650-Г  к

у

әлiгi берiлген.

да

Ред

а

кциякц

 авт


орлар мақаласы мен ж

арнама м


мұ

азмұ


нына

ны

 жауа

п 

рмберм

ейдiей


.

вт

оАвт

о

рларрл қо

лж

азбасы өңде

лмейдi және к

е

р

i қайта

р

ыры

лмайлм


ды.

Көле


өле

мi ем


кi к

омпью


те

рлiк бе


тт

ен (14 к


е

гль) ас


а

тын


ма

т

материалд

ар

 қабы

бы

лдан

лд

байды.

Ала


«Ала

ш айш


насынд

а» ж


а

рияланған ма

териалд

ар

менменсу

р

суе

тт

ердiшi

көшi


рiп 

рiп 


немесе өңдеп б

а

су үшiн ред

акцияның ж

зб

а

азба

ша р


ша

ұқс


а

ты

алынын

ып,ы


га

зе

тке с

iлт


еме ж

а

салуы м

iнде


тт

i.

Құрылт

айшайш

ысы және мен

шiкшiк

иеие

сi 

– «Т

ОЛ

ҒА

У

» ЖШ

С

Ди

р

екто

р

 – 

Александр 

Ф

илимоно

вич

ч

АНАН

А

лматы  

қала


сы «Дәуiр» РПБК ЖШС 

Қ

алдаяқов көшесi, 17-

үй. Т


ел.:

8

(727

) 27

12

3-12

-04,-04,

 273-12-54

Тапсы


р

ыс – №1779

А

ст

ана  қаласы «А

ст

ана-П

ол

игр

аф

ия»,

Б

русиловский көшесi, 87-үй. Т

ел.:


8

(717

3

2) 3

7-057-05

-5

9

Тапсы


р

ыс – №1654

Бағасы  к

е

лiсiмдi

Та

р

алым

ы –

11

00

000 дан

а

Газе


т сейсен

б

i, сәрсенб

i, 


бе

ейсен


б

i, 


жұма

жұма


, се, с

н

бi күндерi шы

ғ

«Алаш

 айн


й

асы


» г

аз

етiнн

е ж


ы

азы


лулу

ин

дин

ек

сi: 6

4

259

Ре

дак

ц

ияның

 мек


енж

ай

ы:А

лмат


ы

 қ

аласы,0

5

00

551,


 Б

е

лга

лин


ин

 

көш

ес

і, 148

/1 


А

e-m


ai

l: 


inf

o

@

a

lashain

aa

sy

.kz

Аймақт

ы

ағы

тiтi

лшiл

лер:

қр

А

тыра

у – 


ақ

Бақ


ытг

ытг


үл 

ү

БАБ

АШ

, те

л.: 


8

7

0155

336


5

3

Қар

ағанды


––

ҚызҚыз


ғалд

ақ

 АЙТЖ

А

НОВА

, т


ел

.: 


8

7

014

90

19

7

6Жа

м

был – 

ГүлГүл


жа

н

жа КӨШЕРОВ

А

,тел

.: 


8

7

01 7711

6

48

Қ

ызылжа

р –ЕрЕр

ба

қб

ыт 


АМАНТ

А

Й,тел

.:

8 7

05

 4418255

Қызылорд


а – 

ӘдіӘ


лж

ан 


ҮМБ

ЕТте

л.: 


8

777 7


0

544


66

Ө

скемен –

АзАз


амаам

т ҚА


С

Ы

М,

те

л.: 8

777 


3

55411


4

Шымк


ент –

Нұ

Нұршарш

т

ТӨКЕН

,

тел.: 

8

775

4

36504

0

Ор

ал – Т


о

қт

атар Кр К

ЕНЖ


ЕҒА

ЛИЕВ, т


е

л.: 87756720806Бөлiм редакторлары:

рд

р

р

Құ

баш МЕҢДIҒА

Л

ИЕВ – сс

аяс


и б

и б


юро

ю

, те

л.:


388

-

80

-7

2

Бер


iк ӘШIМОВ – нарық, т

е

л.:л:

 3883-80

-69

Қалд


а

р К


Ө

МЕКБ


А

ЕВ – қо


ғам

м

, т, тел

.:

 388-

80

-

65

Алма


т И

СӘ

ДIЛ – өркение

т,

тетел.:л

 388-

80

-

64

Нұрғазы СА

САЕВ – дод

а

 (спорпор

т),т


 т

е

л.: 388

-

80

-7

4

Бо

латб

ек МҰХТ


АРОВ – ж

аңа


а

лықлы


тар, т

е

л.: 388

-

80

-

68

Д

әу

рен ҚҰДА


Й

БЕРГЕН – 

н

мен


шiкшiк

тi

ттi

лш

iлер қосыны, те

л.: 


388

-80

-80

-62-6

Нұрғис


а ЕЛЕУБЕК

О

В – фото

тілтіл


шіш

Та

рат

у қызме


тi 

(бө


лшек

те

п сат

у және ж


аз

ылуылу


)

ру

тел.: 

8 (

727

) 388-80-88

Жа

рнама бөлімі

тел


.:

8

 (7

2

7) 

388

-8

1-

00

 8

 (7

2

7) 

3

80-

0-

41-

41-

78

7

e-m


ai

l: 


alikulova.a@orangepoi

nt.

t.

kzkz

Қ

а

б

ылда

у 

б

өлмесі: 

8(

(7272

7)388-80-60, факс: 8(727

)3

)3

888

-80-61

Астана бюрос

ы:ы:

р

Мек


енж

айы: С


ейфйф

ул

лул

лин көшесi, 31, офис 414«б

»

Те

л.:

 8 

(7172

)

55

4-2

4-2

7-31

E-mail: aa

_

as

tana@na@

maim


l.r

u

Қана

т Т


О

Қ

АБА

ЕВЕВ


Аста


н

а б


ю

р

осыны

ны

ң жңет

екшiсi 


Ар

ман 


АС

Қ

АРОО

ВВ

––тілт

ш

іЖа

н

кел

ді

 ҚА

ЖАРЖ


А

Н

Н  – т

іл

ші

Қ

Құрастырған Айтқазы М

МАЙ

АЙЛЫ

ЛЫБА

БАЙ

Й

СКАНВОРД


Бір жігіт мейрамханаға келіп, даяшыға:

– Маған

н

н

ет

е

е

қ

қ

осылған би

и

фб

ф

ф

ургерчикенфристейкха-

узбургер б

б

б

ер

ер

ер

ің

ің

ің

із

із

із

ш

ші

.

.

Даяшы:

– Түсінбедім, не қосылған бифбургерчикенфристе-

йкхаузбургер дедіңіз?

***

Дәмханада. Тамақтанып отырған кісі даяшыға:

– Менің тамағыма шыбын түсіп к

к

ет

е

ті

ті

і

.

Мү

Мү

Мү

мк

мк

мк

ін емес.

– Мі

Мі

не, өзіңіз қараңыз.

– Бұл түсіп кетпеген, пісіп кеткен шыбын ғой, еш-

теңе етпейді...

***

Мектеп д

д

ир

р

екторы оқу

у

шыға:

– Әжең

ең

ең

ні

ні

ні

ң

ң 

ң

қа

қа

қа

лы

лы

ы

қ

қал

ал

ай

ай

й, жа

жа

жа

зы

зы

зы

лд

лд

лд

ы

ы 

ы

ма?

– Иә, өз

і

ің

і

із а

й

й

йтқандай

й

й

, зейн

й

й

етақысына бір облыс-

тық, бір аудандық газетке жазылды...

***

Бір жігіт жолда жеңіл көлігімен жүйткіп келеді. Оны 

МАИ қызметкері тоқтатады:Со

Со

Со

нш

нш

ш

а зымырап қайда бара

а

а

сы

сы

сы

ң

ң,

ң

е

е

е

ск

ск

ер

ер

ер

ту

ту

б

б

ел

ел

ел

гі

гі

гі

-

-

-

ле

лері

рі

і

н

н 

ба

ба

б

йқ

йқ

й

а

амадың ба?

– Байқадым,  бір жерде «Астана – 180», бір жерде 

«Аста на – 150»  деп тұр екен...

ЖАРАПАЗАН  —  қазақ

ақ д


дал

ал

а-а

ссында ислам діні берік оры

ын

н те


тепк

пкен


енне

нен 


н

кейін пайда болған тұрмыс-салт жыр-

ла рының  бір түрі. Ол ел арасында

ораза  ұсталатын  рамазан айында 

айты лады. Кешкілік ауызашар кезінде 

ау

ауыл

ыл

  ды

дың 


ң 

өл

өлеңең а

айт


йтуғ

уға


а бе

бейі


йімі

м

бар жас-та

та

рыры ж

жиы


иы л

лып


ып,  әр

әр үүйд


йдің

ің ттұс


ұсы

ына келіп

жарапазан айтады. Оны ешкім ерсі 

санамайтын болған, қайта үйден ша-

ма-шарықта ры на  қарай сыйлық алып 

шығып, жара пазаншыларды риза етіп 

жі

ж беретін бол ған. Жарапаззанан м

мәт


әтін

іні 


і

а

айтыла-айтыла әбден  қақалы

лы

птптас

ас

ққан

ан 


жаттанды шумақ 

тардан құралады. 

Мазмұн жағынан оны шартты түрде 

үш бөлікке бөлуге болады. Ең алдымен 

жарапазаншы  үйді,  үй иесін мадақ-

та

таудудан

ан б


б

ас

астатайд

й ы.


ы. О

Ода


дан

н ис


исла

ла

м дінінің ша

шарт


ртта

тары


рын

н

уауағы

ғызз да


дап,

п

иима

ман


н

д

дылыққашақырып, өсиет айтады. Соңы бата 

берумен аяқталады. Әрине, айтушы 

өзінің қабілет-қары мына  орай, жат-

тан  ды  мәтіннің  қаңқа сын  бұзбай, өз

ойы 

нан да шумақтар қосып айта бе

б реді. Үй иесінің көрсетк

к

ен

ен ққұр

ұрме


мет-

т-

ссыйына қарай оның жоома

ма

ртрт тты

ы

ғығын

н, 


шүлендігін марапаттап, алғыс-тілек те 

айтады. Кейде көңілден шық паған-

дарды қуақы тілмен келекелеп, әзіл-

қалжыңға да айналдыратын сәттер

бо

бола


лады

дыЖа

Жара


рапа

па з зан


ан

ды

дыж

жоқ-жітік 

за

зама


ман

нда


дард

рда


а дү

дүни


ни

е

е татабу

бу кәсібіне 

айналдыр ғандар да болған. Деген-

мен, жарапа занның  не гіз гі  мақсаты 

— ораза айын 

да ел көңілін көтере 

жүріп, ислам дінін наси хаттау, жұртты 

ша

ш риғатқа, иманға ұйытуту

,, бе


бере

реке


ке

-

-б

бірлікке, ізгілікке шақыру

ру

да

дан

н ту


туға

ған


н. 

Оған, әсіресе, жастар мен бала лар 

белсенді атсалыса жүріп, өздері де 

үлгі-өнеге алған. Кеңестік дәуірдегі 

шектеулердің салдарынан  ұмытыла

ба

бас

стағ


аған

ан ж


жар

арап


апаз

азан


ан и

исл


слам

м дінінің 

жа

жа

ннда

дану


нуын

ын

аа ба

ба

йлйлан

аныс


ысты

ты қ


қайтадан 

салтқа еніп келеді. Жарапазан айтуға 

балалар да араласқан, олар, әрине, 

үл

үлкекенд

ндер


ер ш

шыға


ғ

р 

ған өлеңдi жаттап ай

айта


таты

тын


н бо

болғ


лған

ан.


Астымдағы тана-ды,

Жатайын деп барады.

Құдайдың күнi еңкейiп,

Батайын деп барады,

Қасымдағы ба

ба

лаа е

едi


дi,

,

Қайтайынн

д

деп

еп б


бар

арад


ады,

ы

– деген жарапазан айтушылартобында  балалардың  болатындығын 

бекiте түседi. А.Байтұрсыновтың «...

ораза уақытында балалар, бозбалалар

тү

түнд

нде


е үй

үйдi


дiң 

ң тұ


т сы

с нда тұрып жарапазан 

өл

өлең


еңiн

аайт

йтад


ады»

ы», – деп жазуы да осы-

ның дәлелi. Жарапазан айту салты 

көп шiлiк  жерлерде бүгiнге дейiн 

сақтал ған,  елдiң  кейбiр түкпiрлерiнде 

бүгiнге дейiн бар және оларды

айтушылар негi

гiзi


зi

не

нен

н ба


ба

ла

лалалар

р бо


болғ

лған


ан

Бiрақ бұл кезее

ңд

ңдее жа

жа

ңаңа ттек

ек

стст т

т

умумағ

аған


ан,

тек бала 

лар  үлкендерден  үйренiп, 

жаттап алып айтқан. Сондықтан  да 

болар, 1943 жылы шыққан «Бөбек 

жыры» атты жинақ дәстүрлi жарапазан 

жырының  үлгiлерiн толық қамтыған 

бi

бiрдрден

ен-б


-бiр

iр к


кiт

i ап


а  болып келедi.

Жа

Жарарапа

па

заза

н

н айтуға балалардың қатысуынан жыр құрылысының қара-

па йымдылығы,  жаттауға жеңiлдiгi, 

мәтін астарында әсiрелеу элементтерi 

мен жеңiл әзiл, мысқылдық, ойындық 

элементтердi

i

ң ң 

жа

жатататы

тынд


ндығ

ығ

ыы да

да а


а

з 

з әсер етпеген. Ба

Бала


ла

ла

лардрдың

ың ә


әде

дет-


т-ғұ

ғұ

рырып

п

жыр ла рына қатынасы, әрине, мұны-мен шектелiп қоймайды. Қай халық 

өмiрiн 


де болмасын, балалар әдет-

ғұрып салттарына да қатысты рыл ған. 

Бi

i

рарақ

қ ба


бала

лала


лар 

р бұл ғұрып-салттардың 

мә

әнi


нiн 

н те


тере

рең


ң тү

түсiне бермеген, көпшi-

лiгiн әуестiкпен жаттап алған жырла-

рын өз түсiнiктерiне, тiл ерек ше лiк те-

рiне, ойын аралас өмiрлерiне 

ың  ғай   лап,  өңдеп әндетедi. Мысалы, 

жарапазан  жы

жы

ррла

лары


ры б

бал


алал

алар


ар а

ара


ра

-

сында ешқашаша

н

н тұтұта

та

сс күкү

йi

йiнднде

е ем


емес

ес, 


тек  үзiк-үзiк күйiнде ғана, әртүрлi

жағдайға байланысты айты лады. 

 

 Таксиге отырып, Төлеби көшесімен 

тура жүргенде Алматының бар

ке

ке

ке

ке

лб

л

лб

лб

ет

ет

ет

ет

ін

ін

ін

ін

к

к

к

к

өр

р

өр

өр

іп

іп

іп

іп,,

,

, ба

ба

ба

ба

р хикаясын естуге 

бо

бо

бо

о

ла

л

ла

л

ды

ды

ды

д«А

«А

«А

«А

РТ

РТ

Р

РТ

иШ

иШ

иШ

иШо

ок

о

» театры әсем 

қаланың бізге мәлім оқиғалары мен 

адамдары жайлы түрлі-түрлі 

көріністерді бір спектакльге 

топтастырған. «Төлебимен тура» 

(«Прямо по Толеб

б

б

б

и»

и

и

и

де

д

де

де

п

п

п

п

ат

ат

ат

ал

а

а

ат

ат

ат

ат

ын

ын

ын

ын

 

драматургиялық

ық

ық

ық сс

с

с

ын

ын

ын

ын

ақ

ақ

ақ

ақ

м

м

м

м

әд

әд

әд

ә

ен

ен

ен

н

и

и

и

и

шо

шо

шо

о

к 

к

к

к

ретінде көрерменді селт еткізе алды.

САХНА


11

Қ

азан 

20

013

13

12

3

45

6

78

9

1012

13

11

14

1414

14

155

5

516

17

1819

20

2122

23

2425

26

272

2

228

28

2828

29

99

9

3031

С

ССс

Ср

БсЖм

Сн

ЖкДс

Сс

СрБс

Жм

СнЖк

Дс

ДсДс

Д

СсСс

Сс

ССр

Бс

ЖмСн

Жк

ДсСс

Ср

БсЖм

Сн

ЖкЖ

Дс

ДсДс

Д

ССс

Сс

СсСр

Бс

Спектакльдің басында мінезі мен өмір салты төрт түрлі адам такси тоқтатады. Бұлар – Алма-

тыдағы әлеуметтік-психологиялық типтердің 

өк

өк

өкөк

іл

іліл

іл

і.і

іі.


Ә

Ә

ӘӘ

рк

крк

рк

імім

ім

імні

ні

ніні

ң 

ңң 

өз

өзөз

өз

АА

А

Алм

л

лмлм

ат

аа

ысы бар. Бұл қаланың 

та

та

тата

ри

рири

рихы


хы

хы

хым

м

мм

ен

енен

ен

бб

б

бүг

үг

үгүг

ін

інін

ін

гігі

гі

гі ттт

т

ыныс-тіршілігі көшеде түкіріп қойып жүре беретін қызылор 

да 


лық 

Әлібекке де, интернетке тәуелді Құралайға да, 

мүддесі жергілікті жұртқа таңсық шетелдік пен 

«ұлтың кім» десе, «хоббит» деп жауап беретін 

Артемге де бөтен емес. Бір қойылымда актерлер 

түрлі образға еніп, Ал

л

л

мама

ма

маты

ты

тыы

ға

ғғақ

қ

ққ

ат

ата

ыс

ыыс

ты

тыты

ты

әә

әр 


р 

р

рал

ал

алуа

уа

уауа

н

нн

н

оқиғаларды көз алдлд

лд

лдым

ым

ымым

ыз

ызыз

ыз

ғаға

ғ

ғаә

ә

әә

ке

кеке

л

лел

ді

діді

ді

. ВеВе

Ве

Верн

рн

рнрн

ый

ыйый

ый

 заманындағы жер сілкінісі де, бірнеше жыл 

бұрын «Есентай Тауэр» ғимаратында болған 

қайғылы оқиға да, биыл «Прайм Плаза» орталы-

ғында болған тәртіпсіздік те, Алматыда өтетін 

үй

үй

үүле

ле

енуну

у

ут

т

ойой

йла


ла

ла

лары

ры

рр

д

дд

д

аа

а бар.


р

р

р Драматургиялық жоба 

ал

алал

ал

мама

ма

маты

ты

тыты

лы

лыы

ықт


қт

қт

қтар

ар

арар

а

аа

а

рара

ра

расы

сы

сысынд

нд

нднд

а жүргізілген әлеуметтік 

зерттеудің нәтижесі бойынша жасалған. Бұл 

«Нағыз алматылық деген кім?»,  «Алматыдағы 

үйреншікті жағдай қайсы?», «Қалада қандай 

мифтер бар?» деген сияқты сауалдардан тұрған 

зерттеу  болатын. Шың

ың

ыңң

ғы

ыы

ы

с Қапин, ВВ

В

ики

и

торир

я 

Мұхамеджанова, Дмими

ми

митртр

тр

трий

ий

ийий

К

КК

К

апап

ап

пыл

ыл

ылылов

о

ов жж

ж

жән

ән

әнән

е 

е е

е ба


ба

ба

басқ

сқ

сқс

а

аа

а

да актерлер «Төлебимен тура» қойылымын театр дың  зертханалық тәжірибесі ретінде екінші 

рет қойып отыр, қараша айында оның жетілді-

ріл ген  түпкілікті нұсқасы сахналанады. Авторлық 

театр биыл ХІІІ маусымын бастады. Көрерменді 

ба

ба

баа

сқ

сқсқ

сқа 


а

а

ада

д

дда тт

т

тос

ос

осос

ын

ынын

ын

сс

сс

ыйый

ый

ыйла

ла

лалар

р

рр

күтіп тұр.Болатбек МҰХТАРОВ

hit

ech.v

es

ti.r

u

p

a

nor

ama

.am

am

АЛАШ БАЛАСЫНЫҢ АЙТАРЫ

Бау


Б

Б

кеспеЖерасты

патшасы


Қитар

Сауал


Ауыз шеті

Еуропа. 


білтелі 

мылтығы


Жіп

і

тіңі

 

тығыздығынөлшеу

бірлігі


Хим. элемент, 

газ


Жұб

Жұб


Жұб

Жұб


айл

айл


айл

айл


ар

ар 


ар 

ар 


анасы

«Атымен


жаратылған»

сақ тайпасы

Мүйізді ірі

жабайы 


жануар

Есуас, 


жарымес

Банкоматты

тонаушы

Тұқы 


тұқымдас

балық


Йемен

ақшасы


Сатылатын

зат


Джа

Джа


Дж

Джаз 


зз

з

жанжа

жан


жанры

ры

Нигерияқаласы

Әңгі


Көңіл, 

пейіл


Рауан

Көрікті


Қар

Қа

Қажы

ме

мемекемесі

Қабырға


шамы

Аспан


құдайы 

(Шу


Ш

Шмер)

Жылтыр 


сапалы 

қағаз


Рубероидқа

сіңірілетін май

Муазин

Қад


Қад

Қад


Қад

ірл


р

ір

і,,

і,

дұрысТекемет

Израиль


барлау қызметі

Бал

Document Outline

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 2.07 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет