АҢдатпа 8-бет 6-бет


Ì.ХАÑÅÍÎВ, Ғàбèò Ìүñіðåпîâ àуäàíäûқжүктеу 0.54 Mb.
Pdf просмотр
бет6/6
Дата07.06.2017
өлшемі0.54 Mb.
1   2   3   4   5   6

Ì.ХАÑÅÍÎВ,

Ғàбèò Ìүñіðåпîâ àуäàíäûқ

№2  ñîòûíûң ñуäüÿñû

ÑÎËÒүÑÒіÊ ҚÀзÀҚÑÒÀн 

ÎÁËыÑы

З

àңíûң қàòàйòûëғàíûíà қàðàìàñòàí жåêå 

àäàìғà  қàðñû  құқûқбұçуøûëûқòàð  әëі 

òûйûëìàй êåëåäі. Ìұíäàй қûëìûñòàð Қûëìûñ-

òûқ êîäåêñòің 99-бàбûíàí бàñòàëûп, Åðåêøå 

бөëіêòің 131-бàбûìåí àÿқòàëàäû. 

«Æûлжûмàйòûí  мүліêêå  құқûқòàрäû  мåм-

лåêåòòіê  òірêåó»  òóрàлû  зàңûíà  òолûқòûрóлàр 

мåí өзгåріñòåрäің åíгізілгåíіíå êөï болà қойғàí 

жоқ.  Îñû  зàңғà  ñәйêåñ  жûлжûмàйòûí  мүліêêå 

құқûқòàрäû  элåêòроíäûқ  òүрäå  òірêåó  òәрòібі 

бåлгілåíіï,  жүзåгå  àñûрûлóäà.  Æûлжûмàйòûí 

мүліêêå құқûқòàрäû элåêòроíäûқ òірêåó êåзіíäå 

íоòàриóñ  құжàòòàрäû рåñімäåгåííåí êåйіí àзà-

мàòòàрғà мәмілåíі бірäåí òірêåó оргàíûíà жібåрó 

мүмêіíäігі òóäû. Элåêòроíäûқ òірêåó 1 êүí іøіíäå 

жүзåгå àñûрûлàäû, бұл  мәмілå жàñàóøûғà өòå 

òиімäі.  Îñûғàí  орàй,  зàмàí  òàлàбûíà  ñәйêåñ 

«Å-íоòàриàò» бірûңғàй íоòàриàлäûқ àқïàрàòòûқ 

жүйåñі қолäàíûñқà åíгізілäі. Áұл жүйåíің íåгізгі 

міíäåòòåріíің  іøіíäå  íоòàриàлäûқ  құжàòòàрäû 

åñåïêå àлó мåí ñàқòàóäû қàмòàмàñûз åòó, жåêå 

жәíå зàңäû òұлғàлàр, жûлжûмàлû жәíå жûлжû-

мàйòûí мүліê òóрàлû äåрåêòåрäі ñәйêåñòåíäірó 

мåí òåêñåрóäі жүзåгå àñûрó; íоòàриóñòàр, рåñ-

ïóблиêàлûқ íоòàриàлäûқ ïàлàòà мåí àóмàқòûқ 

íоòàриàлäûқ  ïàлàòàлàр,  ñоíäàй-àқ,  бàқûлàó-

øû  мåмлå êåòòіê  оргàíäàр  àрàñûíäàғû  òиімäі 

àқïàрàò àлмàñóäû қàмòàмàñûз åòó қûзмåòі бàр. 

Å-íоòàриàò  жүйåñі  íоòàриàлäûқ  êåліñімäåрäі 

жàñàғàí êåзäå эêоíомиêàлûқ қûлмûñқà жол бåр-

мåй, àлàÿқòûқòû жәíå Қàзàқñòàí Рåñïóблиêàñû 

зàңíàмàñûíûң бұзû лóûíûң àлäûí àлàäû.

Æûлжûмàйòûí мүліêêå құқûқòàрäû элåêòроí-

äûқ òірêåóäің àрòûқøûлûғû íоòàриóñòà мүліêòі 

мåíøіêòåí  øûғàрó  òóрàлû  øàрò  жàñàñқàííàí 

êåйіí  Хàлûққà  қûзмåò  êөрñåòó  орòàлûқòàрûíà 

жүгіíóäің  жәíå  әäілåò  оргàíäàрûíûң  øåøіміí 

êүòóäің қàжåòі жоқ. Îñûлàйøà мүліêòі òірêåó бір 

жұмûñ êүíіíåí àрòûқ åмåñ óàқûòòà орûíäàлàäû.  

Àл мåмлåêåòòіê òірêåó үøіí ñàлûм «Элåêòроíäû 

үêімåòòің» òөлåм øлюзû àрқûлû òөлåíåäі.

Í.ÎРЫÌБАÅВ,

Бàйқîңûð қàëàëûқ  

Әäіëåò бàñқàðìàñûíûң бàñøûñû

Дерек пен дәйек

Æûлжûмàйòûí мүліêòі элåêòроíäû жүйå 

àрқûлû òірêåó жåңіл

Áàлà мүääåñі біріíøі êåзåêòå қорғàлàäû


8

№31 (2956) 

25 сәуір 2017

zangazet@mail.ruБезБен

Сот сөйлесін

«Судьяның оқиғаны жария 

бағалауына рұқСат берілмейді»–  Әдеп  кодексінің  тала-

бына сүйенсек, с

удья саяси 

мақсатты көздейтін партияға 

мүше  бола  алмайды,  яғни, 

саясатқа  араласпайды.  Бұл 

қоғамның  саяси  өмірінен, 

соған сай мәселелерден ал-

шақтатып жібермей ме? 

– Судьялық этикаға сай, сот 

қызметкерлері өздерін саясат-

тан  тыс  ұстайды.  Себебі,  сот 

шешімді мемлекет атынан қа-

былдайды. н

егізі, судья нақты 

іс  бойынша  шешім  шығаруға 

байланысты  емес  мемлекет-

тік,  саяси  қызметтік  регла-

менттелмеген мәселені жария 

бағалаудан  аулақ  болуы  тиіс. 

алайда,  бұл  қоғамдық-саяси 

мәселелерден  мақұрым  қалу 

дегенді білдірмейді. біз қоғам-

ның дамуына сот төрелігін әділ 

жүзеге  асырумен  үлесімізді 

қосудамыз. –  Судьялыққа дейін қайда 

жұмыс істедіңіз?

–  Президент  жарлығымен 

2012 жылы судья болып тағай-

ындалдым.  бұған  дейін  сот 

орындаушысы,  адвокат  бол-

дым. 


– Қоғамымызда жеке сот 

орындаушылар  институты 

жайлы  түрлі  пікірлер  бар, 

Сіздің  бұл  тұрғыдағы  ойы­

ңыз?   

–  елімізде  жеке  сот  орын-

даушылар  институтын  құру 

бастамасы  біз  сот  орындау-

шысы  болып  жүрген  кезде 

көтерілді.  бүгінде  ол  мақсат 

орындалды.  бұл  мәселеде 

айтарым,  жеке  сот  орындау-

шылар  жұмысының  тиімділігін 

өмірдің өзі байқатуда. бірінші-

ден, сот орындау шылар саны-

на  шектеу  қойылмайды  және 

олар  өздеріне  көмекшілер 

алады.  Өз-өздерін  жұмыспен, 

қаржымен  қамтамасыз  етеді, 

бұл  үлкен  стимул.  мысалы, 

кезінде  бір  аумақ  бойынша 

санаулы  ғана  мемлекеттік  сот 

орындаушысы болатын. есесі-

не,  орындауға  жіберілетін  сот 

актілері, яғни, жүктеме орасан 

еді.  оған  олар  үлгермейтін. 

қазіргі таңда бұл қиындықтар 

біртіндеп  еңсерілуде.  оның 

жарқын  көрінісі  бүгінде  сот 

орындаушылары  іс-әрекетіне 

шағымдар  азайды.  Себебі, 

жеке сот орындаушылары жұ-

мыстарын  тиянақты  және  сот 

актілерін заңға сай орындайды. 

атқарушылық  істерді  өздері 

қадағалайды. Соның арқасын-

да  жеке  сот  орындау шылары 

азаматтық процестік кодекске толықтырулар мен өзгер-

тулер енгізіліп, онда медиация аясы кеңейтілді. мысалы, 

азаматтық процестік кодексте азаматтық сот ісін жүргізу 

міндеттері  мен  қағидалары  жаңа  талаптармен  толықты-

рылды.  мұндағы  ең  басты  назар  аударар  жайт  –  дауды 

татуластыру  түрінде  реттеуге  көмек  көрсету  азаматтық 

сот ісін жүргізу міндеттері деңгейіне көтерілді. осы жерде 

Германия  заңнамасын  келтірсек,  оларда  тараптар  сотқа 

дейінгі медиация тәртібінен өтпейінше арыздар сотқа қа-

былданбайды. 

мемлекет  басшысы  республика  судьяларының  VII 

съезінде азаматтық сот ісін жүргізуде медиацияны енгізуді 

тапсырды.  Соған  орай,    биылғы  қаңтарда  жоғарғы  Сот 

бастамасымен даулардың жекелеген санаттары бойынша 

дауларды медиация тәртібімен сотқа дейінгі реттеуді енгізу 

үшін  пилоттық  жоба  әзірленді.  бүгінде  аталған  жобаның 

жүзеге асу барысы бұқаралық ақпарат құралдары арқылы 

насихатталып,  халыққа  таныстырылуда.  жоба  аясында 

мұрагерлік, некені бұзу, мүлікті бөлу және кондоминиумді 

басқару, қарызға қатысты, кейбір еңбек, сақтандыру шарт-

тар, т.б. санаттағы  дауларда медиация  қолданылуда. бұл 

шара өз кезегінде азаматтардың сот шығындарын азайтып, 

жұртшылықтың дауды соттан тыс реттеуіне мүдделілік ту-

дырады. авраам  линкольннің «Соттасудан аулақ болыңыз-

дар.  қарсыласыңызға  мәмілеге  келуді  ұсыныңыз.  оған 

соттағы жеңіс қаржылай шығын мен уақытты жоғалтатын-

дығы туралы ескертіңіз» деген сөзінің өзі-ақ, медиацияның 

қаншалықты тиімді екенін көрсетеді. 

қасқарада ел жиылған бір басқосуда қайта-қайта сөз 

сұраса  да  жас  нақысбекке  сөз  бермей  қойыпты.  Сонда 

нақаң: «құлға да бір кезек» деуші еді атам қазақ. қазір ғой 

құл жоқ. қотырын қасып таз да сөйледі, тілін шайнап сақау 

да сөйледі. менің нем кем еді олардан? – деп сұрағанда, 

жиында отырған біреулер өзара күбірлесіп қалыпты. Се-

бебі, оның алдында сөйлеген екі адамның біреуінің руы таз 

деген ел екен, енді біреуінің руы сақау деген ел екен. алай-

да жиын басқарып отырғандардың ішіндегі біреуінің басы 

таз, біреуінің тілінің мүкісі бар адам екен. демек, нақаңның 

астарлы сөзінен тіксінген ел ағалары:

– бұл кім еді? – деп сұраса керек. Сонда нақаң:

– ұсталар кездік соғар жетесіз.

елім деген ер ұлдың тегін сұрап не етесіз?

одан гөрі ел болудың жөнін айт,

айта алмасаң үйіңе қайт! – деп одан кейінгі сөзін ха-

лыққа қаратып айтқан екен дейді ел.(Дереккөз kk.wikipedia)

келушілерге де үлкен мүмкіндік 

жасауда.

– Адамның ең бірінші қан-

дай қасиетін бағалайсыз?

– адамның жауапкершілігін 

ерекше  бағалаймын.  Өзіме 

де  сол  талапты  қоямын.  егер 

адам жұмыс, отбасы, оқу, дос-

тарына  кез  келген  мәселеге 

жауапкершілікпен  қараса,  дау 

да, жанжал да болмайды. бала 

кезден  өзін  жауапкершілікке, 

тиянақтылыққа  тәрбиелеген 

жандардың абыройы қашан да 

асқақ  болатынын  өмірдің  өзі 

көрсетуде.   

– Өмірден орнымды тап-

тым деп ойлайсыз ба?

– ата-анам білім саласының 

мамандары,  мұғалімдер.  Сол 

кісілердің тәрбиесінің арқасын-

да өмірден өз орнымды тап тым 

деп ойлаймын. жалпы, мен сот 

саласына,  оның  ішінде  судья-

лыққа  дайындықпен  келдім. 

мұны айтып отырғаным, қазіргі 

талап  бойынша  судьялыққа 

үміткерлерден  бесжылдық 

тәжірибе  сұралады.  ал  мен 

сот  орындаушылық,  адвокат-

тық сатылардан өтіп, тәжірибе 

жинадым. 

– Ата­ана алдындағы пер-

зенттік  борышыңызды  қан-

шалықты  ақтадым  деп  ой-

лайсыз?

–  ақтадым деу мүмкін емес, 

әрине. Себебі, ата-ана алдын-

дағы борышты өтеу оңай емес. 

дейтұрғанмен,  халыққа  адал 

қызмет  етсек,  ақтағанымыз 

сол болар. «Сырт көз сыншы» 

демекші, үнемі жақсы ісіміз бен 

жақсы атымыз шықса, ата-ана-

мыз да ырза болары анық.–  Сот  қызметкерлерінің 

көп  уақыты  үйден  гөрі  жұ-

мыста  өтетінін  естіп  жата-

мыз.  Бала  тәрбиесіне  көңіл 

бөлесіз бе?

–  отбасын  шағын  мемле-

кетке  теңесек,  балаларымыз 

елдің ертеңі. олардың тәрбие-

сін ешқашан да назардан тыс 

қалдыруға  болмайды.  жұмы-

сымыз  көп,  дегенмен,  уақыт 

тауып балаларымның сабағын 

қадағалаймын. Солармен бірге 

отырып, дайындалуға тырыса-

мын. қандай пәнге жақындығы 

барын  байқаймын.  жас  ұр-

пақтың отанының патриоты бо-

лып тәрбиеленуі ата-аналарға 

байланысты.

– Әңгімеңізге рақмет.

Түймегүл СМАҒҰЛҚЫЗЫ,

«Заң газеті»

Көзқарас


жанжалдасу 

жақсылық әкелмейді

Тағылым

нақысбек бидің жауабы

инс титутының  қызметі  кеңею-

де.  яғни,  мемлекет  басшы-

сының «100 нақты қадам» ұлт 

жоспарында жеке сот орында-

ушылар  институтын  одан  әрі 

дамыту және сот орындаушы-

ларының мемлекеттік қызметін 

біртіндеп қысқарту көзделген.

– Қазіргі таңда адвокаттар 

мүмкіндігінің артқандығы ай-

тылуда оны немен байланыс­

тырасыз?

–  бұрынғыдай  емес,  заң-

дардың  өзгеріп,  толықтыры-

луымен  адвокаттар  мүмкін-

шілігі  кеңейді.  Солардың  бірі 

ретінде тергеу институтын ай-

туға  болады.  Себебі,  бұрын 

тергеу  судьясы  болған  жоқ. 

қазіргі күні адвокат тергеу ба-

рысында  қорғауындағы  адам-

ның  мүддесі  үшін  тергеуші 

не  прокурордың  іс-әрекетіне 

шағымдана  алады. Өзінің кез 

келген  қарсылығын  білдіреді. 

тергеу судьясы қысқа мерзім-

де шағымды қарап, шешім қа-

былдайды. яғни, тергеу бары-

сына сот тарапынан қадағалау 

енді. бұл өте тиімді әдіс. олай 

дейтінім, бұрынғыдай бәрі, тек, 

сот барысында анықталмайды. 

уақыт жағынан да ұтылмайды. 

тергеудің  басталған  сәттен 

соттың  назарынан  тыс  қал-

мауы  адвокаттарға  да,  сотқа 

Біздің анықтамаАты-жөні – Нури Жұмабекұлы Омарбеков

Туған жылы – 1975

Бітірген  оқу  орны  –  әл-Фараби  атындағы 

Қазақ ұлттық университетіЖақсы  көретін  ісі  –  табиғат  аясында  се-

руендеу


Қызметі  –  Алматы  облысының  мамандан-

дырылған  ауданаралық  экономикалық  сотының 

судьясы

алғашқы процеске қатысқан жер када-стры-ғылыми өндірістік орталығы  алматы 

облыстық  филиалының  талғар  аудандық 

бөлімшесі  мен  талғар  аудандық  жер  қа-

тынастары бөлімінің өкілдері талапкер мен 

жауапкер  талаптарын  қанағаттандырусыз 

қалдыруды сұрағанымен, келесі сот оты-

рысына келмеді.  талғар аудандық Әділет 

басқармасының мамандарына сот отыры-

сы тағайындалған күн туралы тиісті түрде 

хабарланды, алайда, қатыспады. 

тараптар  түсініктемелері  мен  проку-

рор  көмекшісінің  қорытындысы  мұқият  

тыңдалып, іс материалдары жіті зерттелді. 

Сот  отырысы  барысында  талғар  аудан-

дық  әкімшілігінің  қаулысымен  талапкерге 

«луч» бағбандық серіктестігінен жер телімі 

берілгені  және  «жерге  орналастыру  жо-

басы» жүргізілгені, осы жоба нәтижесінде 

жер телімінің жалпы көлемі 0,060 га екені, 

талғар  ауданы  бесағаш  ауылдық  округі, 

«Восход-2030»  бау-бақша  серіктестігі» 

тұтыну кооперативі, ақын Сара көшесі №56 

үй деп көрсетілгені анықталды. Сонымен 

қатар, талғар ауданы жер комиссиясы та-

лапкердің жер телімін №129 учаскеге ауы-

стырып  беруге  болады  деген  қорытынды 

шығарған. 

жер кадастры-ғылыми өндірістік орта-

лығы талғар аудандық бөлімшесінің № 263 

хатына  сәйкес,  талапкер  жер  учаскесіне 

сәйкестендіру  құжатын  дайындау,  элек-

тронды базаға енгізу барысында меншігінің 

басқа жер учаскесімен сай келгенін білген. 

бұл жер телімі 14.09.2004 жылғы №19-6588 

жер учаскесін сатып алу-сату келісімшар-

тымен  жауапкерге  тиесілі  болған.  онда 

құрылыс жұмыстары жүргізілген. «талғар 

ауданының  Сәулет  қалақұрылыс  және 

қалақұрылысы  кадастры»  мКқК-нің  жер 

учаскесін зерттеу туралы қорытындысына 

сай, жауапкердің 0,12 га жері № 129 және 

№ 129 «а» болып екіге бөлініп, мекенжай-

лары бекітілген.

қр  азаматтық  кодексi  118-бабының 

1-2-тармақтары  бойынша    жылжымайтын 

мүлікке  құқықтардың    туындауы,  өзге-

руі  және  тоқтатылуы  осы  Кодексте  және 

«жылжымайтын мүлікке құқықтарды мем-

лекеттік  тіркеу  туралы»  заңда  көзделген 

жағдайларда мемлекеттік тіркелуге жата-

ды. егер аталған Кодекс пен заңда өзге-

ше  белгiленбесе  жылжымайтын  мүлiкке 

құқықтар  мемлекеттiк  тiркелген  кезден 

бастап  туындайды,  өзгередi  және  тоқта-

тылады. 

анықталған  мән-жайлар  талапкер  та-

лаптары  қанағаттандырусыз  қалдыруға 

жататынын көрсетті. Себебі, «жер телімінің 

орналасқан  жерін  бекіту  туралы»  талғар 

ауданы  әкімі  орынбасарының  11.02.2014 

жылғы  №02-109  қаулысы  заңға  қайшы 

қабылданған. аудан әкімі орынбасарының 

қазақстан  республикасындағы  жергілікті 

мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару 

туралы заңына, сондай-ақ, жер кодексінің 

талабына сәйкес, жер телімінің орналасқан 

жерін бекіту, сонымен бірге, жерге байла-

Д

ауды медиация аясында шешу, тарап-

тарды татуластыру мәселесі қай заман-

да да өзектілігін жойған емес. Содан болар, 

дау­дамайды шешудің жаңа тетіктері іске қо-

сылуда. Азаматтардың өзара келіспеушіліктері-

не сотты араластырмау, дауды медиаторлар 

көмегімен тараптардың өздері аяқтауына мүм-

кіндік тудыру мақсатында «Медиация туралы» 

заң қабылданды.

Сот іс қарады

қаулы заңға қайшы қабылданған

Пилоттық жобаны орындау, медиацияны қолдану аясын 

кеңейту мақсатында біздің сотта да игі шаралар ұйымдас-

тырылуда.  ғимаратта  сот  медиациясының  қолданылу 

механизмі қамтылған ақпараттық стендтер, соттың интер-

нет ресурстарында пилоттық жобаның жүзеге асырылуы 

жайында ақпараттар орналастырылып, сот медиациясын 

қолдану туралы дөңгелек үстелдер мен семинар сабақтары 

жүргізілуде. айта кетерлігі, сот саласына медиация жүйесін 

енгізгелі сот жүктемесі біраз жеңілдеді. ал, пилоттық жо-

баның басты мақсаты – татуласуды жүзеге асыратын су-

дьяның көмегімен дауды сот медиациясы арқылы реттеуді 

азаматтық сот өндірісіне енгізу. Сот медиациясы татуласу-

ды жүзеге асыратын судья арқылы тараптардың келісімімен 

ерікті түрде жүргізіледі. 

дауды сотқа жеткізбей шешуге бағытталған жоба бұл 

институттың дамуына ықпалын тигізіп, келіспеушіліктерді 

азайтуда нәтиже берері анық. Өйткені, адамдар арасын-

да алғашқы дау қай кезде туындаса, бітімгершілік те сол 

заманда пайда болған. оны өзіміздің қазақ тарихынан да 

көруге болады.

Серік МАхАМБеТов,

Ырғыз аудандық сотының судьясы

ақтӨбе облыСыС

отқа талапкер жер учаскесін даулау туралы талап арызбен жүгінді. онда аудан 

әкімдігінің жер учаскесін жекеменшікке беру туралы қаулысының күшін жою 

және 14.09.2004 жылғы №19­6588 сатып алу­сату шартын жарамсыз деп тану талап 

қойылған. Ал, жауапкер азаматтық істі қарау барысында қарсы талаппен арызданды. 

Сот отырысында Талғар ауданы әкімінің өкілі талапкер мен жауапкер талабын мойын-

дамай, екі тараптың да арызын қанағаттандырусыз қалдыруды сұрады. 

нысты  басқа  да  қаулыларды  қабылдауға 

құқығы  жоқ.  бұған  қоса,  талғар  ауданы 

жер  комиссиясының  қорытындысы  мен 

талғар аудандық әкімшілігінің «жерге ор-

наластыру жобасы» жер кодексінің 43-ба-

бында  көрсетілген  жер  учаскесiне  құқық 

беру тәртiбiне қайшы келеді. жерге орна-

ластыру  және  комиссия  қорытындысына 

сәйкес, талғар  ауданы бесағаш  ауылдық 

округінің Восход-2030 саяжайы, акын Сара 

көшесі,  №129  учаскесінде  үй  құрылысы 

салынып, эксплуатацияға қабылданған.

талғар  аудандық  әкімшілігінің  қаулы-

сымен «Восход» тұтыну кооперативі «луч» 

бағбандық серіктестігінен шыққан. Соған 

байланысты,  талапкердің  жер  учаскесі 

басқа  қолданыс  кооперативінде  немесе 

басқа жергілікті жерде орналасуы мүмкін 

екендігі ескерілді, өйткені, жер учаскелерін 

беру  кезінде  шаруашылықаралық  жерге 

орналастыру жерді бөлу жұмыстары жүр-

гізілген. талапкер жер учаскесін алған кез-

ден бастап өз иелігін басқару немесе пай-

далануы бойынша еш әрекет жасамаған.

Сотқа  ұсынылған  талғар  аудандық 

әкімі  орынбасарының  11.02.2014  жылғы 

қаулысы, 2013 жылғы жерге орналастыру 

жобасы және 15.12.2013 жылғы комиссия 

қорытындысының заңдық күші жоқ, себебі,  

бұл құжаттар қабылданған сәттен жарам-

сыз  деп  танылады.  осы  жайттарға  орай, 

талапкердің талап арызы қанағаттандыру-

сыз қалдырылды. қр азаматтық іс жүргізу 

кодексінің  223-226  баптары  басшылыққа 

алынып шешім қабылданды. 

алматы  облыстық  сотының  азаматтық 

істер қарайтын сот алқасының қарауымен  

шешім өзгеріссіз қалдырылды. 

Абзал ҚоЖАНов,

Талғар аудандық сотының судьясы

алматы облыСыКаталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образование
2015 -> Сұхбат 5-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы Ойталқы АҢдатпа
2015 -> Ажал ошағына айналды баспасөз — 2016 Мінбер
2015 -> АҢдатпа 6-бет 3-бет
2015 -> Соңы 8-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы АҢдатпа
2015 -> Сапасын дамыту жолдары
2015 -> Ж. Тәшенов Хрущев үшін неге ұялды?
2015 -> Ж. Бірегей тұлға Қапез Қожахметов, Мағжан Садыханұлы
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды

жүктеу 0.54 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет