АҢдатпа 8-бет 6-бетжүктеу 0.54 Mb.
Pdf просмотр
бет5/6
Дата07.06.2017
өлшемі0.54 Mb.
1   2   3   4   5   6

ЗАҢДЫ БІЛМЕГЕНДІК 

ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕН ҚҰТҚАРМАЙДЫ

Сарап 

те,  олардың  мәжіліске  келмей  қалуы істің  қаралуы  мен  шешілуіне  кедергі 

болмайды. Істі қараған кезде сот әкім-

шілік  жаза  қолдану  туралы  қаулының 

заңдылығы  мен  негізділігін  тексереді, 

«Ол заң негізінде жүргізіліп отыр ма?» 

және «Оны соған уәкілетті орган немесе 

лауазымды  адам  жүргізіп  отыр  ма?» 

«Адамды әкімшілік жауапқа немесе оған 

жүктелген міндетті орындауға тартудың 

белгіленген  тәртібі  сақталды  ма?», 

«Азамат  әкімшілік  құқықбұзушылық 

жасады ма?» деген сұрақтарды анық-

тайды. АІЖК-нің 277-бабына сәйкес, сот 

азаматты  әкімшілік  құқықбұзушылық 

құрамы  немесе  оқиғасы  болмағаны 

үшін  әкімшілік  жауапқа  тарту  негізсіз 

деп таныған жағдайда қаулының күшін 

жою туралы және ол істі қысқарту тура-

лы ұйғарым шығарады.

Соттың ұйғарымы кеңесу бөлмесінде 

шығарылып,  АІЖК-нің  252-бабына 

сәйкес келуі керек. Оған қоса, ӘҚБтК-

нің  664-бабындағы  Әкiмшiлiк  құқық-

бұзушылық  туралы  iс  бойынша  қау-

лыға  шағым,  наразылық  жөнiндегi 

шешiмді  басшылыққа  алынады.  Егер 

сот шағымды негізсіз деп тапса, онда 

барлық  мән-жайды  ескеріп,  қаулыны 

күшінде  қалдыру  туралы,  шағымды 

қанағаттандырусыз  қалдыру  туралы 

ұйғарым шығарылады. Сонымен қатар, 

егер  шағымды  қарау  барысында 

уәкілетті  органмен  қаралған  әкімшілік 

іс бойынша жауапқа тартылған құқық 

бұзушыға қатаң жаза тағайындалған деп 

қорытынды  шығарылса,  онда  сот  бұл 

тағайындалған жазаны азайта алады. 

Нұрлыбек ҚОСАНОВ,

Жаңақорған аудандық сотының 

төрағасы

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ

Сот кабинеті


№31 (2956) 

25 сәуір 2017

7

zangazet@mail.ruРедакторлар кеңесінің 

төрағасы – президентМақсат СЕМБЕКОВ

Бас редакторБекжан ӘшірБаЕВ

Бас редактордың орынбасарыайнұр СЕМБаЕВа

Жауапты хатшы-дизайнершолпан НҰрЖаУОВа

Нөмiрдiң кезекшi редакторыЕлеусіз МҰраТ

Астана

Алматы 

Атырау

Ақмола 

Қызылорда 

Оңтүс тiк 

Қазақстан

Газет  бетiндегi  жарияланымдардың 

пози циясы мен фактiлерi үшiн редакция 

жауап бермейдi.

Жарнама  мен  хабарландырулардың 

маз мұнына жарнама берушi жауап ты. 

Жарнама берушi нiң жiберген қа телiгiне 

байланысты талап-тiлектер хабарлан-

дыру жарияланған күн нен бастап екi ай 

мерзiм iшiнде қа былданады. 

Газеттi  есепке  қою  туралы 

№12292-Г 

куәлiктi 2012 жылғы 20 ақпанда Қа-

зақстан  Респуб лика сының  Мәде ниет 

және ақпарат министрлiгi берген. 

Газеттiң терiмi мен бет қаттау жұ мыс-

тары «Заң» Медиа-корпорация» ЖШС 

компьютерлiк орта лығында жа салды. Ал-

маты облысы, Iле ауданы, Өтеген батыр 

ауылы, Сейфуллин кө шесi, 2«б», «Принт 

плюс» ЖШС баспаханасында басылып 

шығарылды. Тел.: факс. 8 (727) 51-78-27, 

8 (727) 51-78-31

алматы қаласы 

Тел: 8(727) 292-29-27, 292-40-89

факс: 8 (727) 292-29-92 

E-mail: zanreklama@mail.ruастана қаласы Абай көшесі, 78, 

105-кеңсе

тел: 8 (7172) 52-02-11

Меншiк иесi: 

«ЗаҢ» МЕдиа-КОрпОра ция»  

ЖАуАПкеРШIлIГI 

ШекТеулI СеРIкТеСТIГI

Айша Құрманғали,

8 707 851 91 13; 

Айтақын Бұлғақов,

8 702 239 62 99

Құралай Қуатова

8 701 678 9077

Қалкөз Жүсiп, 

8 701 300 14 74.

Нағымжан Сауяев,

8 778 282 77 82.

Шадияр Мекен бай ұлы,

8 775 733 56 65.

Меншiктi тiлшiлер: 

ЖАрнАМА бөліМі: 

«ÞðÑëóæáà» ÆØÑ

Êөêøåòàó  қ.,  М.Горьêий  êөøåñi,  37, 

107-бөлмå. 

Òåл.: 8 (7162) 25-77-17«Âåðñèÿ-Ïðåññ» ÆØÑ

Ïàâлоäàр қ., Åñòàй êөøåñi, 40. 

Òåл.: 8 (7182) 32-47-67, 32-49-04

«Àéäè» ÆØÑ

Қàрàғàíäû қ., Æàмбûл êөøåñi, 11. 

Òåл.: 8 (7112) 42-00-71

Қàëèàñқàðîâ Íұðëàí 

Íұðғèñûíұëû ÆÊ

Ïåòроïàâл  қ.,  Ê.Ñүòiøåâ  êөøåñi,  58, 

30-бөлмå, 3-қàбàò

Òåл. 8 (7152) 46-02-57, ұÿлû òåл.: 

8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59

Ìèõååâà Îëüãà Ñòàíèñëàâîâíà ÆÊ

Қоñòàíàй қ., Гоголь êөøåñі, 110, ВÏ 67 

(Чåхоâ-Гоголь êөø. қиûлûñû), 8-714-2-

50-97-07, 8-7758847211, 8-7053506918 «Îçàò-1» ÆØÑ

Àқòөбå қ., Àлòûíñàриí êөøåñi, 31. 

Òåл.: 8 (7132) 40-41-05, 87774348344

жәíå Àқòàó қàлàñûИП  «SAPA  KZ»  Аòûðàу  қàëàñû, 

87781063779, e-mail:zan-at@mail.ru 

Åðøîâà Ëþäìèëà ÆÊ

Øûмêåíò қ., Æåлòоқñàí êөøåñi, 20 б.«Íàçàð-1  фèðìàñû»  ÆØÑ  («РУТА» 

ÆÀ) 

äирåêòорû Êриâилоâà Òàòьÿíà Èâàíоâíà.

Øûмêåíò қ., Г.Èлÿåâ ê., 47 (Øàймåр-

äåíоâ  ê.  бұрûøû)  RBK  бàíêіíің  жà-

íûíäà

òåл.: 8 (7252) 53-40-48.WhatsApp : +7-705-705-31-31.

E-mail: nazar.reklama@gmail.com«Þðèäè÷åñêàÿ фèðìà 

«Êîíñуëüòàíò» ÆØÑ Îрàл қ., 

Ë.Òолñòой, 28. 

Òåл.: 8 (7112) 50-88-05

«Рåêëàìà» ÆØÑ

Îрàл қ., Äоñмұхàмåäоâ  êөøåñі, 43/1. 

Òåл.: 8 (7112) 50-47-34

«Ëèð» ÆØÑ 

Қоñòàíàй қ., Áàйòұрñûíоâ êөøåñi, 67, 

417-ïәòåр. Òåл.: 8 (7162) 54-57-03

«Êîìпàíèÿ Æåòå» ÆØÑ

Òàлäûқорғàí  қ.,  м-оí  Молоäåжíûй 

3  үй,  1  ï.  Òåл.:  8(7282)  24-29-66, 

87058147221ÆÊ Гàâðèëåíêî И.И. Қоñòàíàй қ.,

ïр. Àль-Фàрàби 119 үй, êàб.407-À

òåл/фàêñ: 8 (7142) 53-63-21.

«Æàñ  Îòàу»  ÆÊ  Қûäûðбàåâà  Í.Í. 

Қûзûлорäà қ., Әйòåêå би ê-ñі., 27, òåл: 

26-45-89, ұÿлû òåл: 8 (777)402-28-28; 

8 (700) 332-24-78.ÆÊ Тàжèбàåâà, Òàрàз қàлàñû 

Қойêåлäі êөøåñі 158 à, ХҚΠàóмàғû

òåл.: 87017268772, 87054422939

ИП  Íîâîñåëîâà  Ïåòроïàâл  қàлà-

ñû,  Êоíñòиòóциÿ  Қàзàқñòàí  êөøåñі, 

28 үй, 1-қàбàò òåл: (87152) 46-74-77

«Вåðñàëü  Бèçíåñ»  Àòûрàó  қàлàñû, 

Мàхàмбåò  êөøåñі,  107-à,  2-êàб., òåл: 

32-14-29, 30-65-24, 8701 920 45 38

ÆÊ «Ìàðцåфåй», Өñêåмåí қàлàñû, 60 

òåл, 8(7232) 578414, 87772256506ÆÊ «Бàõäàуëåòîâà А.» Àлмàòû қ., Æі-

бåê жолû ê., 55, Àлмà ñàóäà орòàлûғû, 

4-қàбàò,  426-íүêòå.  Òåл:  2714939. 

87052083694  Email:ardawka_94@mail.

ru.

ЖАРНАМА 


ҚАБЫЛДАЙТЫН ОРЫНДАР:

050012, Алматы қаласы, 

Х.Досмұхамедұлы көшесi 

(бұрынғы Мичурин), 68 «б»-үй.

Қабылдау бөлмесi: 

292-43-43; 292-79-61 (факс); 

Астана қаласы, Абай көшесі, 78, 

105-кеңсе

факс: 8 (7172) 52-02-11

E-mail: zanreklamaastana@mail.ru

«Заң газеті» аптасына 2 рет –  

сейсенбі, жұма күндері жарық көреді.

редАкцияның МекенЖАйы: 

Жеке таралым 7625 дана

Апталық таралым 15250 дана

Тапсырыс №61  Индекс 65921Газет Қазақстан республикасы 

бойынша таралады

елден-Жерден

ӘРТүРЛі


Пікір

Пайым


ТАРАТу

2. «ТОО «Микрокредитная ор-

ганизация «Жас балалардың да-

муы» ЖШС (БСН 120740015979), 

өзінің  таратылатыны  тура-

лы  хабарлайды.  Негізі:  №  1, 

06.04.2017 ж. жалғыз қатысушы-

сының шеші мі. Талап-шағымдар 

осы хабарлан дыру жарияланған 

күннен бастап екі ай бойы: Ал-

маты қ., Шевченко көш.,  90-үй, 

тел.  үйі  мекенжайы  бойынша 

қабылданады, телефон: 8 (727) 

224 78 43.

4. «Жылтыр» ауылдық тұтыну 

кооперативі, БСН 060440004136, 

өзінің  таратылатындығын  ха-

барлайды. Талап-шағымдар осы 

хабарландыру жарияланғаннан 

бастап 2 ай ішінде мына мекен-

жай  бойынша  қабылданады: 

Ақтөбе облысы, Шалқар ауда-

ны,  Жылтыр  ауылы,  Қайнар 

көшесі, № 4.

5.  «АРЕНТЛЕК»  ауылдық  

т ұ т ы н у   к о о п е р а т и в і ,   Б С Н 

150740022035,  өзінің  тараты-

латындығы туралы хабарлайды. 

Талап-шағымдар  осы  хабар-

ландыру  жарияланған  күннен 

бастап 2 ай мерзім ішінде мына 

мекенжайда қабылданады: Ба-

тыс Қазақстан облысы, Казта-

ловка ауданы, Көктерек ауылы, 

С.Лукпанов көшесі, 11-үй, тел.: 

87055121366.

15.  «Капеш-А»  ЖШС  БСН 

011140002886  өзінің  тараты-

латыны  туралы  хабарлайды. 

Талаптар хабарландыру жари-

яланған  күннен  бастап  екі  ай 

мерзім ішінде мына мекенжай 

бойынша  қабылданады:  ҚР, 

Қостанай облысы, Арқалық қ., 

үштөбе ауылы. 

19.  «Жылыой  Коммунал» 

ЖШС, БСН 121240005262, «Қа-

зақстан  Республикасындағы 

жергілікті мемлекеттік басқару 

және  өзін-өзі  басқару  тура-

лы» Қазақстан Республикасы-

ның 2001 жылғы 23 қаңтардағы 

Заңының 31, 37 баптарын және 

Атырау облысы Жылыой ауданы 

әкімдігінің 2017 жылғы 6 сәуір-

дегі  №120  қаулысы  негізінде 

таратылғандығын хабарлаймыз.

Барлық сұрақтар мына мекен-

жай бойынша қабылданады.

«Аудандық маңызы бар Құлса-

ры қаласы әкімі аппараты» мем-

лекеттік мекемесінің ғимараты, 

Абдрахманов к., 27.  5-09-86.

6. Ақпараттық хабарлама

«Евразиан Фудс» АҚ, орналасқан жері: Қарағанды қ., Бытовая көш., 20, е/ш 

№KZ10826М0KZТD200103, «АТФ Банк» АҚ Қарағанды аудандық  филиалында 2016 

жылға жай акциялар бойынша, 1 жай акцияға 770 теңге мөлшерінде дивиденттер 

(үлеспайда) төлеу туралы шешім қабылданды.

Дивидендтер артықшылықты акциялар бойынша дивиденттерді төлеп болғаннан 

кейін төленуі тиіс. Төлем түрі – ақшалай.

Æàзàíûң қàòàңäûғû 

қûлмûñòû àзàйòóäûң 

жолû åмåñ

17. Ақпараттық хабарлама

«Евразиан Фудс Корпорэйшн» АҚ, орналасқан жері: Алматы қ., 

Байзақов көш., 69, е/ш № KZ468 26А1К ZTD20 04096, «АТФ Банк» 

АҚ, Алматы аудандық филиалында 2016 жылға жай акциялар 

бойынша, 1 жай акцияға 1568 теңге мөлшерінде дивиденттер 

(үлеспайда) төлеу туралы шешім қабылданды.

Дивидендтер артықшылықты акциялар бойынша дивиденттерді 

төлеп болғаннан кейін төленуі тиіс. Төлем түрі – ақшалай.

18. Ақпараттық хабарлама

«Евразиан Фудс Корпорэйшн» АҚ, орналасқан жері: Алматы қ., 

Байзақов көш., 69, е/ш № KZ468 26А1К ZTD20 04096, «АТФ Банк» 

АҚ, Алматы аудандық филиалында 2016 жылға артықшылықты 

акциялар бойынша, 1 артықшылықты акцияға 1568 теңге мөл-

шерінде дивиденттер (үлеспайда) төлеу туралы шешім қабыл-

данды.


«Евразиан Фудс Корпорэйшн» АҚ артықшылықты акциялары 

бойынша дивидендтерді іс жүзінде төлейтін күні – бұқаралық 

ақпарат  құралдары  шыққан  күннен  бастап  бес  жұмыс  күні 

беріледі. Төлем түрі – ақшалай.

3. Жамбыл облысы МАЭС-ның 18.04.2017 жылғы ұйғарымымен 

«Агроспецстрой» ЖШС-не қатысты (БСН 051140005560, заңды 

мекенжайы: Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Байзақ Батыр кө-

шесі, 279) оңалту рәсімін қолдану туралы азаматтық іс қозғалды.

7. Ақпараттық хабарлама

  «Евразиан  Фудс»  АҚ,  орналасқан  жері:  Қарағанды  қ.,  Бытовая  көш.,  20,  е/ш 

№KZ10826М0KZТD200103, «АТФ Банк» АҚ Қарағанды аудандық  филиалында 2016 жылға 

артықшылықты акциялар бойынша, 1 артықшылықты акцияға 770 теңге мөлшерінде ди-

виденттер (үлеспайда) төлеу туралы шешім қабылданды.

«Евразиан Фудс» АҚ артықшылықты акциялары бойынша дивиденттерді іс жүзінде 

төлейтін күні – бұқаралық ақпарат құралдары шыққан күннен бастап бес жұмыс күні 

беріледі. Төлем түрі – ақшалай.

8. «Қаржылық өнеркәсіптік компания «Ак Жаик» АҚ директорлар Кеңесі, 

«Ак Жаик» ИЖҚ, (Лицензия № - 138) және «Батыс Бензин Инвест» ИЖҚ 

(Лицензия № - 155) құқықтық мұрагері, 2017 жыл 25 мамыр сағат 12.00-де 

ҚР, 090000, Орал қ., Азербайджанская к., 48, мекенжайы бойынша «ҚӨК 

«Ак Жаик» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өтетіні туралы 

хабарлайды.  

Акционерлерді тіркеу уақыты 2017 жыл 25 мамыр сағат 9.00-ден 11.30-ға 

дейін жүргізіледі. 

Күн тәртібіне қатысты сұрақтармен акционерлер 2017ж., 25 сәуір Нүрпей-

сов к., 12 ғимаратында, №25 бөлмеде таныса алады, акционерлер тізімі 2017 

жылғы 20 сәуірде жасалады. 

Кворум болмаған жағдайда акционерлердің жылдық жалпы жиналысы 

қайтадан 26.05.2017ж., сағат 12.00-де жоғарыда көрсетілген мекенжай бой-

ынша, сол күн тәртібімен өтеді. 

Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібі: 

Процедуралық мәселелер: 

Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының төрағасын сайлау.

Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының хатшысын сайлау.

Есеп комиссиясын сайлау.

Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 

2016 жылға арналған Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметі туралы 

атқарушы органның есебін бекіту. 

2016 қаржы жылына арналған Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін 

бекіту.


Қоғам акциясы бойынша 2016 қаржы жылына арналған Қоғамның таза 

пайдасын  және дивиденд көлемін бөлу тәртібін анықтау. 

Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттері туралы  акци-

онерлердің  ұсыныстарын және оның қорытындысын қарау.

9. Алматы қаласының атқарушылық округінің жеке сот орындаушысы Ибрагимов Шавкат Заитович, 

лицензия № 3371 28.12.2016 жылы берілген,  24.04.2017 жылдан бастап өзінің қызметі басталатыны 

туралы хабарлайды.  Жұмыс уақыты: дүйсенбіден жұмаға дейін, сағат 09:00-ден 18:00-ге дейін. 

Адамдарды қабылдайтын күндері: дүйсенбі сәрсенбі, сағат 09:00-ден 14:00-ге дейін. Заңды мекен-

жайы: Алматы қаласы, Желтоқсан көшесі, № 96/98 126 бөлмесі. Телефон +77017661267. Электрон 

адресі Shavkat.1966@list.ru.

10. «Food Milling Group» ЖШС (БСН 150440018086) өзінің қайта 

ұйымдастырылатыны туралы хабарлайды. Талаптар хабарланды-

ру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекен-

жай бойынша қабылданады: Қазақстан Республикасы, 010000, 

Астана қаласы, Есіл ауданы, Сарайшық көшесі, 11-үй, 8-кеңсе, 

телефон 87172940915.

11. «Медет-Холдинг» ЖШС (БСН 990440007124) өзінің қайта ұй-

ымдастырылатыны туралы хабарлайды. Талаптар хабарландыру 

жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжай 

бойынша  қабылданады: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана 

қаласы, Ауданы ауданы, Отырар көшесі, 4/3 үй, 4-кеңге, 4-каби-

нет, телефон: 87172940915.

12. «Азия-Электрик» Акционерлік қоғамы 2017 жылдың 14 сәуірінде акционерлердің кезекті 

жалпы жиналысы болғандығы жайында өз акционерлерін хабардар етеді, ондағы күн тәртібінде 

2016 жыл үшін Қоғамның жәй акциясы бойынша үлеспайда төлеу туралы шешім қабылданды.

Қоғам акционерлеріне үлеспайда төлеуге жұмсалған сомма Қоғамның бір жәй акциясы үшін 

200 теңгеден есептегенде 75 373 800 (жетпіс бес миллион үш жүз жетпіс үш мың сегіз жүз) 

теңгені құрады.

үлеспайданы төлеуді іске асыру 05.05.2017 жылдан бастап мына мекенжайда жүргізіледі: 

Алматы облысы, Талдықорған қаласы, Желтоқсан – 205, 3-қабат.

13. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі «Қазақстан Республи-

касы Әділет министрлігінің Сот сараптамалары орталығы» республика-

лық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны директорының бос лаузымына 

конкурс жариялайды. 

Кәсіпорынның негізгі қызметі арнаулы ғылыми білім құралдарымен 

қылмыстық, азаматтық істер және әкімшілік құқық бұзушылық туралы 

істер бойынша сот сараптамасын жүргізу, сондай-ақ сот сараптамасы 

мәселелері бойынша ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асыру болып 

табылады.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: жоғары (заңгерлік) 

білім, кемінде 5 жыл басқарушылық еңбек өтілі бар білікті басқарушы.

Комиссия  конкурсқа  қатысушылармен  әңгімелесу  өткізу  кезінде 

мемлекеттік кәсіпорын қызметі саласындағы қатынастарды реттейтін 

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін білуін тек-

середі. Сондай-ақ, тиісті саланың уәкілетті органы (жергілікті атқарушы 

орган) бекіткен тиісті кәсіпорын басшысының біліктілік талаптары мен 

лауазымдық нұсқаулығының негізінде конкурсқа қатысушылардың кәсіби 

білімі анықталады.

Конкурсқа қатысуға тілек білдірген адамдар мынадай құжаттарды 

ұсынуы тиіс:

1)  конкурсқа қатысу туралы өтініші;

2) байланыс телефоны мен тұрақты мекен жайы көрсетілген, мемле-

кеттік және орыс тіліндегі фотосуреті бар түйіндемесі;  

3)  еркін нысанда жазылған өмірбаяны;

4) білімі туралы құжаттар қосымшасымен бірге, нотариус куәланды-

рған; 


5) еңбек кітапшасының, нотариус куәландырған, немесе белгіленген 

тәртіппен расталған көшірмесі;

6) денсаулық жағдайы туралы анықтамасы (086 у);

7) соттылығының бар/жоқ екендігі туралы анықтамасы;

8) жеке куәліктің көшірмесі. 

Конкурсқа қатысу үшін құжаттар, хабарландыру жарияланған күн-

нен бастап 15 күн ішінде келесі мекенжайда қабылданады: Астана қ.,  

Мәңгілік ел к., 8, Министрліктер үйі, 937-каб., байланыс тел.: 8 (7172) 

74-06-68.  

Әңгімелесудің өткізілетін күні туралы конкурсқа қатысушылар қосымша 

хабардар етілетін болады.

14. «АгроКом-Мадениет» ЖШС БСН 040440004599 барлық қатысушыларға, Солтүстік Қа-

зақстан облысы, Айыртау ауданы, Арықбалық а., Рабочая к., 30 мекенжайы бойынша, 2017 

жыл «30» мамыр сағат 10.30-да Күн тәртібінде: «Арыкбалыкский элеватор» ЖШС-нің «Агро-

Ком-Мадениет» ЖШС-не қосылатыны туралы», «АгроКом-Мадениет» ЖШС қатысушыларының 

кезектен тыс жалпы жиналысының өтетіні туралы хабарлайды. Қосылу туралы келісім жоба-

сымен қатысушылар «АгроКом-Мадениет» ЖШС директорынан білуіне болады. Жиналысқа 

қатысушылар күн тәртібі бойынша ұсыныстарын жиналыс басталатын күнге дейін он күннен 

кешіктірмей «АгроКом-Мадениет» ЖШС директорының қарауына ұсынуға құқылы. 

16. «Минова Казахстан» БК ЖШС 04.05.2017 ж. сағат 10.00-де, мына мекенжай 

бойынша: Германия, Эссен қ., Серіктестік қатысушыларының кезекті жиналысы өтетіні 

туралы хабарлайды. 1. Күн тәртібі: 1. Серіктестіктің 2016 жылдың 1 қаңтары мен 31 

желтоқсаны аралығындағы қаржылық есеп-қисабын бекіту. 2. Серіктестіктің 1 қаңтар 

мен 31 желтоқсан  2016 жылға дейінгі қатысушылар  арасындағы бөлуге жататын таза 

кіріс көлемін бекіту. 3. 1 қаңтар 2016 жылдан 31 желтоқсан  2016 жылға дейінгі мерзімге 

арналған Серіктестіктің таза пайдасын бөлуді бекіту. ЖАрнАМА

Àäàм өлòірó êүø êөрñåòó àрқûлû қàóіï òөíäірóäің àñà 

àóûр ñàíàòûíà жàòàäû. Áүгіíгі êүíі êөïòåгåí зорлûқ-зом-

бûлûқïåí бàйлàíûñòû қûлмûñòàр  òөмåí òұрмûñòûқ хàл- 

àхóàлмåí бàйлàíûñòû. Æåêå àäàмғà қàрñû қûлмûñòàр êåê 

қàйòàрó,  ұрûñ-êåріñ,  орûí  àлғàí  бàñқà  қûлмûñòûң  ізіí 

жàñûрó íåгізіíäå жàñàлàäû. Ñоíäàй-àқ, жåêå àäàмғà қàòûñ-

òû àñà қàòûгåзäіêïåí жàñàлғàí қûлмûñòàрäûң äà ñàíû àз 

åмåñ. Áұл êөріíіñòің бàрлûғûíàí äåрліê оòбàñû-òұрмûñòûқ 

ұрûñ-êåріñòåí бàñòàлûï, эêоíомиêàлûқ,  ñàÿñи жәíå өзгå 

äå мәñåлåлåрäі øåøó жолûíäà жàñàлғàí қûлмûñòàрäà зор-

лûқ-зомбûлûқòûң бàñòû әмбåбàï құрàлû åêåíіí бàйқàóғà 

болàäû.

Êримиíàлäûқ  àгрåññиÿ  әрåêåòêå  қàбілåòòі,  åñі  òүзó àäàмäà  äà,  ïñихиêàлûқ  àóûòқóû  бàр  àäàмäàрäà  äà  êåз-

äåñåäі. Îñû орàйäà жàñàлғàí қûлмûñòàр құрàмûíà қàрàй 

ñàíàлû òүрäå жоñïàрлàíғàí, әрі өзіíің жåêå бàñûмåí бàй-

лàíûñòû мәñåлåлåргå қàòûñòû болûï бөліíåäі. Òұрмûñòûқ 

äàóлàр ñàлäàрûíàí жàñàлàòûí қûлмûñòàр êөбіíå íàøàқор-

лûқ, àлêоголизммåí òіêåлåй бàйлàíûñòû. Òұрмûñòûқ өмір 

øåңбåріíäå орûí àлàòûí қûлмûñòàрäûң жàñàлóûíà êөбіíå 

àлêоголь ñåбåï болûï жàòàäû. 

Қûлмûñòûқ  òоïòàрäûң  бірігóі  äå  бәñåêåлåñòåріíің 

êөзіí жою мàқñàòûíäà êүø қолäàíó àрқûлû àóûр қûлмû-

ñòàрäûң орûí àлóûíà әêåліï ñоғàäû. Мұíûң өзі àäàмíûң 

өміріíå,  äåíñàóлûғûíà    қàñàқàíà  àóûр  зиÿí  êåлòірóмåí 

ұøòàñàäû.  Êåйіíгі  óàқûòòà  әйåл  àäàмäàрғà,  êәмåлåòêå 

òолмàғàí жàñөñïірімäåргå қàòûñòû зорлûқ-зомбûлûқ жà-

ñàó  қûлмûñòàрû êөбåйіï êåòòі. Îñûíäàй қûлмûñòàрғà бой 

ұрàòûíäàрäûң  бàñûм  êөïøілігі  жұмûññûз,  іøêіø,  бұрûí 

ñоòòû  болғàíäàр.  Æåêå  àäàмғà  қàрñû  қûлмûñòûқ  құқûқ 

бұзóøûлûққà  бой  àлäûрàòûí  àäàмäàр  лåгі  зәбір  êөргåí 

àäàмäàрäûң жàíûíà өøïåñ òàңбà ñàлûï, ïñихиêàлûқ êүй-

зåліñêå ұøûрàòàäû. 

Қûлмûñêåрлåргå жàзà òàғàйûíäàó àрқûлû бұл мәñåлåíі 

òоқòàòó мүмêіí åмåñ. Îñûғàí бàйлàíûñòû жåргіліêòі мåмлå-

êåòòіê құзûрлû оргàíäàр қûлмûñòûң àлäûí-àлó мàқñàòûíäà 

òұрмûñû  íàøàр  оòбàñûлàрûмåí,  мàñêүíåмäåрмåí  жәíå 

òұрмûñòûқ жàғäàйäûң óøûғóûíà òөзå àлмàй жүргåí òұлғà-

лàрмåí әлåóмåòòіê, оңàлòó жұмûñòàрûí жүргізóі қàжåò. Ì.ÑÎËТЫБАÅВ,

Аñòàíà қàëàëûқ ñîòûíûң ñуäüÿñû

Қàзàқñòàí  Рåñïóблиêàñû 

Æоғàрғû Êåңåñіíің 1994 жûлғû 8 

мàóñûмäàғû қàóлûñûмåí рàòи-

фиêàциÿлàíғàí Áàлà құқûқòàрû 

òóрàлû Êоíâåíциÿíûң 3-бàбû-

íà  ñәйêåñ, бàлàлàрғà қàòûñòû 

қолäàíûлàòûí  іñ-әрåêåòòåрäің 

бәріíäå  äå  бàлà  мүääåñіí  бà-

рûíøà òолûқ қàмòàмàñûз åòóгå 

åң  біріíøі  êåзåêòå  êөңіл  бөлі-

íåäі.  Қàòûñóøû  мåмлåêåòòåр 

зàң бойûíøà бàлà үøіí жàóàï-

êåрøіліêòі  мойíûíà  àлғàí  àòà- 

àíàñûíûң,  қàмқорøûлàрûíûң 

íåмåñå  бàñқà  äà  àäàмäàрäûң 

құқûқòàрû мåí міíäåòòåріí íà-

зàрғà  àлà  оòûрûï,  бàлàíûң 

игілігі үøіí қàжåòòі қорғàó мåí 

қàмқорлûқòû қàмòàмàñûз åòóгå 

міíäåòòåíåäі жәíå оñû мàқñàò-

ïåí  бàрлûқ  òиіñòі  зàң  øûғàрó 

жәíå әêімøіліê  øàрàлàрûí қà-

бûлäàйäû.

Әêå  болóäû  òàíó  фàêòілåрі 

бойûíøà  іñòåрäі  қàрàó  бàрû-

ñûíäà  бàйқàғàíûмûз,  бàлà 

құқûғûíà íåмқұрàйäû қàрàғàí 

àíàлàр  àзàмàòòûқ  íåêåíің 

зàрäàбûí  êөï  òàрòóäà.  Ñоíûң 

êåñіріíåí  әêåñі  қàйòûñ  болғàí 

бàлà  àй  ñàйûí  òөлåíåòіí  жәр-

äåмàқûäàí äà, әêåñіíің àрòûí-

äà  қàлғàí  мұрàäàí  үлåñ  àлó 

құқûғûíàí äà àйрûлûï оòûр.  

Өзií  бàлàíûң  әêåñiмií  äåï 

мойûíäàғàí,  бiрàқ,  бàлàíûң 

àíàñûмåí  íåêåäå  òұрмàғàí 

àäàм  қàйòûñ  болғàí  жàғäàйäà 

оíûң  әêå  åêåíií  òàíó  фàêòiñi 

Қàзàқñòàí  Рåñïóблиêàñûíûң 

Àзàмàòòûқ іñ жүргізó êоäåêñіíå 

ñәйêåñ ñоò òәрòiбiмåí àíûқòà-

лóû мүмêií. Ñоòқà жүгіíó үøіí 

қàйòûñ  болó  òóрàлû  êóәліêòің 

êөøірмåñі; бàлàíûң òóó òóрàлû 

êóәлігіíің  êөøірмåñі;  болжàл-

äû  әêå  мåí  бàлà  àíàñûíûң 

àрàñûíäàғû  íåêåíің  òірêåлмå-

гåíäігіí  рàñòàó;  әêåліêòі  òàíó 

òóрàлû  äәлåлäåмåлåр  құжàò 

рåòіíäå  ұñûíûлàäû.  Қàйòûñ 

болғàí  àäàмíûң  оíûң  бàлàñû 

бàр  åêåíäігіí  àòàï  өòêåíäігі 

òóрàлû  жàзбàøà  äәлåлäåр; 

фоòоñóрåòòåр,  қàйòûñ  болғàí 

òұлғàíûң  òірі  êåзіíäå  бàлàíûң 

әêåñі åêåíäігіí  мойûíäàғàíûí 

рàñòàйòûí өзгå äå äәлåлäåрäі 

àрûзäà қолäàíóғà болàäû.

Мұíäàй  іñòåрäі  ñоò  àрûз 

бåрóøіíің жәíå мүääåлі òұлғà-

лàрäûң қàòûñóûмåí қàрàйäû.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образование
2015 -> Сұхбат 5-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы Ойталқы АҢдатпа
2015 -> Ажал ошағына айналды баспасөз — 2016 Мінбер
2015 -> АҢдатпа 6-бет 3-бет
2015 -> Соңы 8-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы АҢдатпа
2015 -> Сапасын дамыту жолдары
2015 -> Ж. Тәшенов Хрущев үшін неге ұялды?
2015 -> Ж. Бірегей тұлға Қапез Қожахметов, Мағжан Садыханұлы
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды

жүктеу 0.54 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет