АҢдатпа 7-бет 5-бетжүктеу 1.18 Mb.
Pdf просмотр
бет1/11
Дата20.03.2017
өлшемі1.18 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Ақпарат

Бүгінгінің бас тақырыбыАҢДАТПА

7-бет

5-бет

(Соңы  7-бетте)

№111/1 (2889/1) 8 қазан 2016

www.zanmedia.kz

Қоғамдық-саяси, құқықтық газет

zangazet@mail.ru

«шешімдердің орындалуына 

елдегі жұмыссыздық та кері әсер 

етуде»


«жастар қиындық арқылы 

шыңдалады»

Облыста 91 жОба 

қаржыландырылды

алматы облысында «нұрлы жол» бағдарла-

масы аясында өңдеу өнеркәсібін қолдау мақса-

тында 2016 жылдың 1 шілдесіне дейін 91 жоба 

қаржыландырылды. солардың бірі Іле ауданын-

дағы «Компания-В» серіктестігі. аталған кәсіпо-

рын бүгінде ескі қағаздарды қайта өңдеп, кәсібін 

өркендетуде. былтыр мемлекеттік бағдарлама 

арқылы 6 пайызбен 33 миллион теңгеден астам 

несие алған серіктестік, 130 адамды тұрақты жұ-

мыспен қамтуда. 

«жуырда сатып алған қондырғымыздың 70 

пайыз  қаржысына  мемлекет  көмектесіп  отыр. 

қазір  жұмысымыз  едәуір  жеңілдеп,  уақыт  та 

үнемделуде»,  –  дейді  кәсіпорын  жұмысымен 

бөліскен серіктестік басшысы Вадим долгополов.

Осындай  мемлекеттік  бағдарлама  аясын-

да  кәсібінің  көкжиегін  кеңейтіп  жатқан  тағы 

бір серіктестік «Golden and Young» кәсіпорны. 

қарасай  ауданындағы  бұл  зауыт  өз  кәсібін 

тұрмыстық  және  өндірістік  химияға  бағыттап 

отыр. Химиялық заттардың 100-ден астам түрін 

өндіреді. балаға арналған сусабындар, ыдыс-аяқ 

жуатын сұйықтық, косметикалық заттардың бар-

лығы тұтынушыға «қазақстанда жасалған» бел-

гісімен жеткізіледі. Кәсіпорын кез келген пішін-

дегі ыдыстарды да құйып шығарады. барлығы 

жылына 1200 тонна өнім өндіріледі.  

жалпы бағдарламадан қолдау тапқан кәсіп-

орындар соңғы 2 жылда 5,2 млрд теңгеден астам 

салық төледі. 1700 жаңа жұмыс орны ашылды.А.БұлғАқов

алматы Облысы

бОстандыққа шыққандарға 

қамқОрлық жасалады

түрмеден босап шыққан 700-ден астам қа-

зақстандық қалыпты өмірге оралды. бұл туралы 

кеше  дөңгелек  үстел  барысында  денсаулық 

сақтау  және  әлеуметтік  даму  министрлігі 

Әлеуметтік қызметтер департаментінің директо-

ры айгүл тәбергенова мәлім етті.

«арнаулы қызметтер туралы» заңға сәйкес, 

бас бостандығынан айыру орындарынан босап 

шыққан азаматтар күрделі өмір жағдайына тап 

болғандар ретінде қарастырылады. Яғни, осы са-

наттағыларға белгілі бір мемлекеттік қолдаулар 

қажет. ағымдағы жылдың басынан пробациялық 

қызмет  көмегінің  арқасында  біз  731  тұлғаны 

қоғамға кіріктіре алдық. аталған азаматтар әлеу-

меттік-құқықтық  көмектер  аясында  жұмысқа 

орналасып, мамандыққа оқыды, кейбірі құжат-

тарын  қалпына  келтірсе,  бірқатар  азаматтар 

қажетті медициналық және психологиялық қыз-

меттер кешенін алды», – деді министрлік өкілі.

Оның  айтуынша,  түрмеден  босап  шыққан 

бірқатар азаматтарға баспанамен қамту, уақытша 

немесе жалға берілетін баспаналарға орналас-

тыру бағытында да көмектер көрсетілген. 

К.ЫсқАқовА

енатор Дариға назарбаева Қр Парламенті ДеПутаттарының алДынДа жастарДың әскери борышын өтеуДің екі 

жылДыҚ мерзімін ҚалПына келтіру бойынша ұсынысын жария етіП, бұл тұрғыДағы Пікірін: «мен келісімшарт 

бойынша Қызмет атҚарыП жүрген әскерилерДі ҚысҚартыП, жеДел әскери Қызметке ҚабылДанатынДарДың санын 

көбейтуДі көтергім келеДі. жастарға әскерДе мінДетін атҚаруға мүмкінДік беру керек» Деген болатын. соған орай, 

Қазіргі таңДа елімізДің Қорғаныс министрлігі мерзімДі әскери Қызметті өтеу уаҚытын ұзарту жайын Қарасты-

рыП жатҚанын мәлімДеДі.

Төртінші билік(Соңы 9-бетте)

Дидар


«Адам  құқығының  жалпыға 

ортақ  декларациясы»,  БҰҰ 

бекіткен өзге құжаттардың не-

гізінде  барлық  елдердің  аза-

маттық, мемлекеттік, экономи-

калық, қоғамдық, мәдени және 

өзге  де  негізгі  құқықтарына 

заң мен  кепілдік  беріледі.  Бұл 

адам  құқықтарына  қандай  бір 

жол мен, соның ішінде БАҚ ар­

қы лы нұқсан келуден қорғайды. 

Хат-хабар  құпиясы,  тұрғын  үйге  әл-

дебіреудің басып кірмеуі, соттың шеші-

мінсіз ешкімді де қылмыскерге санамау, 

нәсіліне, ұлтына, жасына, жынысына сай 

кемсітпеу, шеттетпеу, жеке адамның ер-

кіне қол сұқпау дегендерді журналистер 

жақсы білуге тиіс. Жабық тақырып

Сонымен қатар, адамдардың ақпарат 

алу,  тарату  қажеттіліктеріне,  сенім-на-

нымын,  көзқарасын,  ой-пікірін  білдіру 

құқығына да құрметпен қарауға міндет-

тіміз. Адамдарға жала жабу, келемеждеу, 

жікке  бөліп  шеттету,  өзара  жауластыру 

секілді жат әрекеттер заңмен қудалана-

ды. Кейбір елде диффамация деген бар. 

Яғни,  шын  дерекке  негізделіп  тұрса  да 

адамның атақ-абыройына нұқсан келетін 

ақпарат  жариялатса  жауапқа  тартыла-

ды.  Егер  сондай  ақпарат  таратылғанын 

сот  «арнайы  мақсатпен  жасалған»  деп 

тапса жаза тағайындайтын көрінеді. Сон-

дай-ақ,  әртүрлі  ұйымдардың  техника, 

технология лық, сауда-саттық, ақша жи-

нағы және мұрагерлік құпиялары секілді 

экономикалық мүдделер де қорғалады. 

азаҚта  «не  ексең,  сонны  орасың»  Деген  сөз  бар.  «болашаҚ»  түлектері  – 

ҚазаҚстанның ең Қиын заманынДа каПитал Құйған үлкен инвестициясы». 

мұны елбасы н.назарбаев «болашаҚ» халыҚаралыҚ стиПенДиясының 20 

жылДығына арналған форумДа айтты. сол кезДе «болашаҚ» білім жүйесінің 

локомотивіне айналғанын атаП, стиПенДианттарға зор сенім білДірген 

болатын. бүгінДе 23 жыл іске асырылыП келе жатҚан «болашаҚ» халыҚаралыҚ 

стиПенДиясымен оҚыП келгенДер бірҚатар кәсіПорынДар мен мемлекеттік 

орынДарДа төбе көрсетіП, ел Дамуына сүбелі үлес ҚосыП жүр. 

(Соңы  8-бетте)

Тыйым 


САлынбАғАн 

АқпАрАт қАнА 

тАрАтылАды

«Қ

с

Мұндай  түлектердің  қата-

ры  жыл  сайын  артуда,  сти-

пендия  беру  аясы  да  кеңейе 

түсті.  Мәселен,  келер  жылдан 

бастап «болашақ» бағдарлама-

сының  стипендиясы  енді  ауыл 

мұғалімдеріне берілетін болады 

әрі  бұл  бұрынғыға  қарағанда 

жеңілдетілген формада жүзеге 

аспақ. Жалпы, бағдарлама қа-

зақстандықтарға не береді, оны 

құрудағы мақсат қандай? «бо-

лашақ»  стипендиясына  кімдер 

ілігеді, оған қатысу үшін нендей 

талаптардан  өтуің  қажет?  бұл 

сұрақтардың көпшіліктің көкей-

інде тұрары анық.

«болашақ»  халықаралық 

стипендиясы  енді  ғана  тәуел-

сіздігімізді алып, етек-жеңіміз-

ді  жинай  бастаған  жылдары 

енгізілген  үлкен  бастамалар-

дың  бірі  десек,  артық  айтқан-

дық  емес.  Себебі,  сол  кездегі 

қиын-қыстауда,  ірі  өндірістік 

орындар  жабылып,  экономика 

күйреу  жағдайында  тұрғанда 

тығырықтан  шығу  үшін  білікті 

кадрлар  ауадай  қажет  бол-

ды.  Әрине,  мұндай  жағдайда 

қаржыны  жаңа  өндіріс  орын-

дарын  ашуға,  кәсіпкерлерге 

бағыттаған  елдер  де  бар.  де-

генмен,  әлемдік  тәжірибе  да-

мудың  даңғыл  жолына  түсу 

үшін білімге, білімді кадрларға 

баса  мән  беріп,  қамқорлыққа 

алудың  тиімділігін  әлдеқашан 

дәлелдеп үлгерді. Ендеше, біз-

дің  еліміздің  де  «болашақты» 

тәжірибеге енгізіп, білімді, ын-

талы жастарды шетелге жібе ріп, 

біліктілігін  көтеруге  ұмтылуы 

келешектің кемел болуына жа-

салған қадамның бірі болса ке-

рек. Әрі іс тетігін сапалы кадр-

дың шешетіні бұрыннан белгілі. 

Осы тұрғыдан алғанда мемле-

кетіміздің  «болашақ»  бағдар-

ламасын қолға алып, қаржыны 

білікті  мамандар  дайындауға 

жұмсауы көпшіліктің қолдауын, 

ынтасын арттырғанын айта кет-

кеніміз жөн

дәл  қиын  шақта  Елбасы 

бі лімді  мамандар  даярлауға 

ин вестиция  құюға  бел  буды. 

қа зақстан  республикасының 

пре зиденті  н.назарбаевтың 

1993  жылы  5  қарашадағы 

КЕМЕл КЕлЕшЕККЕ 

САлынғАн КАпитАл

Баспасөз — 2017

Құрметті оқырман!«Заң газеті» және «Юридическая 

газета»«Заң», «Фемида» 

басылым дарына жазылу басталғанын 

естеріңізге салғымыз келеді. 

Төл басылым да рыңыздан 

қол үзіп қалмаңыздар!

жеке тұлғалар үшін – 65921

заңды тұлғалар үшін – 15921

жеке тұлғалар үшін – 65928

заңды тұлғалар үшін – 15928

«Заң газеті» 

«Заң» журналы – 75849

«Фемида» – 75858

«Юридическая газета»

Жазылу индекстері:

zanreklama@mail.ru

Біздің басылымдарға

«қазпошта» ақ бө лім ше лері, 

«қазпресс» жшс дүң гір шек тері 

және алматы қаласын дағы «дауыс» 

жүйесі ар қы лы жазы лу ла ры ңызға 

болады.


бізгЕ «бЕлдЕСКЕннің бЕлін 

СындырАтын» ӘСКЕр КЕрЕК

№1394 қаулысымен «болашақ» 

халық аралық стипендиясы таға-

йын далды.  Содан  бастап  жас 

қазақ стандықтар  президенттік 

бағ дарламаның  аясында  жыл 

сайын әлемнің ең озық универ-

ситеттерінде білім алуға мүмкін-

дік алды. Еліміздің азаматтары-

на шетелдің жетекші жоғары оқу 

орындарында оқуына, ғылыми, 

педагогикалық, инженерлік-тех-

никалық  және  медициналық 

қызметкерлердің  шетелдік  ұй-

ымдарда тағылымдамадан өтуі-

не  жағдай  жасалды.  Сол  23 

жыл ішінде «болашақ» бағдар-

ламасы  бойынша  12  мыңға 

жуық стипендия бөлінген. Оның 

9  мыңы  шетелдегі  оқуын  тә-

мамдап,  елге  оралған.  Ал  1,5 

мың  студент  қазір  шетелде 

оқуын  жалғастырып  жатыр. 

қалғандары  сти пендиядан  ай-

ырылып  қалған  немесе  өз  ер-

кiмен  бас  тартқан  екен.  Мұн-

дай мәлімдемені «Халықаралық 

бағдарламалар  орталығы»  Ақ-

тың  бұрынғы  президенті  ғани 

нығметов осыдан бір жарым ай 

бұрын ғана жасады. 2

№111/1 (2889/1) 

8 қазан 2016

zangazet@mail.ruқұқық

1991 

жылы 16 желтоқсанда әлемнің саяси картасын-

да жаңа мемлекет – Қазақстан Республикасы 

пайда болған еді. Ал, биыл Қазақстанның тәуелсіздік алғанына 

25 жыл толмақ. Бұл – мемлекетіміз бен халқымыз үшін ең бас­

ты әрі құнды мереке. 

Тәуелсіз  еліміз  ширек  ғасырға  жуық  уақыт  ішінде  қаржы  дағда-

рыстарының қиындықтарына қарсы тұра білді, тұрақты даму жолына 

түсіп, биік белестерді бағындырды, толағай жетістіктерге қол жеткізді, 

әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына енді. 

Тәуелсіздік – халқымыздың бостандығы мен дербес даму жолын-

дағы сан ғасырлық күрес тарихының нәтижесі. Тәуелсіздік – ең ал-

дымен қазақ халқының бостандыққа ұмтылған асқақ армандары мен 

қайсар рухының жемісі. Сондықтан да, біз үшін тәуелсіздік күші – ең 

қадірлі күш. Еліміз тәуелсіздігін жариялап, дербес мемлекет ретінде 

әлемге танылды. Мемлекет басшысының елді дамытудағы стратегия­

лық бағдарламалары мерзімінен бұрын жүзеге асып келеді.

Бүгінгі Қазақстан – әлем назарындағы өзінің болашағынан үлкен 

үміт күттіретін, жері, халқы бай ел. Осы жылдар ішінде елімізде қыруар 

істер атқарылды. 

Тәуелсіздік күні – Қазақ елінің тарихындағы ең атаулы күн, қазақ 

халқының  сан  ғасырлык  арманының  орындалған  күні.  Осы  күннен 

бастап еліміз алғаш рет өз тағдырын өзі айқындап шешу мүмкіндігін 

алды. Егемендік алғаннан бері Қазақстан өзін әлемге әйгілі етті, бей-

бітшілікте өмір сүретін мемлекет ретінде танытты.

Тәуелсіздік  күні  қарсаңында  Тасқала    аудандық  соты  аудандық 

кітап хана ұжымымен бірлесіп «Тәуелсіздік – қастерлі мереке» атты кез-

десу ұйымдастырды. Кездесуге  прокуратура, әділет басқармасының 

өкілдері және кітапхана қызметкерлері қатысты.

Кездесуге  қатысушылар  біздің  еліміздегі  бейбітшілік  пен  ты-

ныштықтың  белгісі  болған  Тәуелсіздіктің  ең  басты  құндылығымыз 

екенін, тәуелсіздікті алудан сақтап қалу күрделірек екенін айтып, өз 

пікірлерімен бөлісті.М.ТЕМІРҒАЛИЕВА,

 Тасқала аудандық сотының бас маманы 

БаТыС ҚазаҚСТан ОБлыСыБайзақ аудандық сотында 2016 жылдың 9 айының қорытындысы 

бойынша баспасөз конференциясы өткізілді. Шараға сот төрағасы 

Д.Тасыбаев, соттың кеңсе меңгерушісі А.Узбекова, Сарыкемер, Бәй-

терек ауылдық округтерінің әкімдері, сонымен қатар, жергілікті БАҚ 

өкілдері қатысты.

Мемлекеттік тіліміздің беделін арттыру, оның мерейін 

үстем  қылу  –  елімізде  тұрып  жатқан  әрбір  азаматтың 

міндеті.  Мемлекеттік  тіліміздің  жаһандану  жағдайында 

жұтылып кетпей, кейінгі ұрпаққа сынын бұзбай, сол қал-

пында сақтап жеткізу үлкен жауапкершілікті талап етеді. 

Елбасының  өзі  республика  аумағында  мемлекеттік 

тілдің қолданылу аясының кеңеюіне, барлық мемлекеттік 

органдарда лайықты қолданылуына баса мән беріп, жіті 

назарында ұстап келеді. Сондықтан да, еліміздің барлық 

мемлекеттік органдарында мемлекеттік тіліміздің қолда-

нылу аясын кеңейту бағытында көптеген шаралар жүзеге 

асырылуда. Құқық қорғау органдарында, оның ішінде сот 

билігі саласы, заң шығару, қадағалаушы органдар, оқу 

орындарында үлкен жұмыстар жақсы қарқынмен жүруде.  

ҚР  Жоғарғы  Сотының  тарапынан  мемлекеттік  тілдің 

қолданылуын арттыру, одан әрі дамыта түсу, мемлекеттік 

тілді насихаттау мақсатында конкурстар, баспасөз мәс-

лихаттары,  брифингтер,  жарыстар,  жиындар,  шаралар 

тұрақты түрде өткізілуде. Сонымен қатар, тағы бір маңыз­

ды шаруа – ісқағаздарын мемлекеттік тілде сапалы жазу, 

жүргізу,  арыз­шағымдардың  үлгілері,  сот  процестерін 

мемлекеттік тілде жүргізу ісіндегі түйткілді, қордаланған 

мәселелерді шешу; мемлекеттік тілді білмейтін адамдарға 

үйрету;  түрлі  ақпараттық  жүйелерді  («Сот  кабинеті», 

«Төрелік», тағы да басқа) мемлекеттік тілде қолдану секіл-

ді көптеген мәселелерді үнемі басым бағыттағы міндет 

ретінде бақылауда ұстап келеді. 

Жергілікті  соттар  да  мемлекеттік  тілдің  қолданылу 

аясын  кеңейту,  беделін  арттыру  бағытында  тынымсыз 

еңбектенуде. Байғанин аудандық сотында «Мемлекеттік 

тілдің беделін арттыру, сот жүйесінде мемлекеттік тілді 

қолдануды дамыту» деген тақырыппен баспасөз мәслиха-

ты өтті. Оған Байғанин аудандық қоғамдық­саяси «Жем­

Сағыз» газетінің редакторы Ұ.Қадір қатысты. 

аудандық  соттың  төрағасы  Ж.Қуанышев  баспасөз 

мәслихатында  аудандық  соттың  2016  жылғы  2­ші  жар-

тыжылдыққа  арнаған  жұмыс  жоспарына  сәйкес  атқа-

рылған жұмыстардың жүргізілу барысын; аудандық сотта 

мемлекеттік  тілдің  беделін  арттыру,  мемлекеттік  тілді 

қолдануды дамыту бағытында атқарылған жұмыстардың 

жай­күйін; құқық қорғау органдарында мемлекеттік тілді 

қолдану аясын кеңейту үшін жүзеге асырылып жатырған 

іс­шаралардың  маңыздылығын;  елімізде  барлық  тілдер 

мен мәдениеттердің дамуына қолайлы орта мен жағдай 

жасалып, жақсы жолға қойылғандығын атап өтті. 

– Мемлекеттік тілді дамыту – осы мемлекетте тұрып 

жатқан әр азаматтың қасиетті борышы және негізгі мін-

деттерінің бірі. Еліміз егемен мемлекет атанған уақыттан 

бастап қазақ тілін дамытуға мемлекет тарапынан үлкен 

көңіл бөлініп келеді. «Тілдерді дамыту мен қолданудың 

2011­2020  жылдарға  арналған  мемлекеттік  бағдарла-

масы» қабылдануы сөзіміздің дәлелі, – деп атап өтті өз 

сөзінде сот төрағасы. 

Жиын соңында аудандық сот төрағасы Ж.Қуанышев 

баспасөз өкілінің қойған сұрақтарына жауап берді. Нұрлыбек КАДИРОВ, 

Байғанин аудандық соты кеңсесінің аға сот приставы

аҚТөБЕ ОБлыСы

Кездесу

Қорытындыта  809  азаматтық  іс  қаралып,  471 

шешім  шығарылған.  Бес  азаматтық 

іс бітімгершілік келісіммен бітсе, ме-

диация тәртібімен 76 іс шешімін та-

уып, 2 іс партисипативтік келісіммен 

қысқартылған. Сондай­ақ, 223 арыз 

бойынша сот бұйрығы шығарылған. 

Бұған қоса, 108 тұлғаға қатысты 

96 қылмыстық іс, 523 тұлғаға қатыс­

ты  523  әкімшілік  іс  қаралған.  Қыл-

мыстық  істер  бойынша  82  тұлғаға 

қатысты  72  үкім  шығарылған.  Ме­

диатордың қатысуымен 16 қылмыс­

тық  іс  қаралғандығы  да  соттағы 

ізгілендіру бағытында қолға алынған 

істердің  нәтиже  бере  бастауының 

дәлелі. 2016 жылдың 9 айында сырт­

тай  іс  жүргізу  тәртібімен  де  істер 

қаралмаған.

Шара  барысында  сот  төрағасы 

қазіргі таңда соттың алдына қойған 

ең  маңызды  мәселелерінің  бірі  сот 

төрелігін жүзеге асырудың сапасын 

көтеру және істерді уақтылы қарауға 

бағытталып отырғанын атап өтті.

Жиын қорытындысы бойынша сот 

төрағасы  қатысушылардың  әртүрлі 

сұрақтарына жауап беріп, қатысқан-

дары үшін алғысын білдірді.

Байзақ аудандық сотының 

баспасөз қызметі

ЖаМБыл ОБлыСы

Тәуелсіздікке тарту

Міндет


Тілді дамытуға тосқауыл жоқ

Батыс  Қазақстан  облыстық  ІІД 

Әкімшілік полиция басқармасы бас­

тығының орынбасары Жарасқан Са-

бырғалиевтің, Жол және техникалық 

инспекция бөлімінің инспекторы Ти-

мур Майрановтың ұйымдастыруымен 

жақында  семинар­тренинг  болып 

өтті.    Іс­шараның  негізгі  тақырыбы 

–  «Діни  терроризмге  және  экстре-

мизмге қарсы іс­қимыл жасау». Ша-

раға Орал қаласындағы №1 кәсіптік 

лицейдің  60­қа  жуық  студенті  және 

дәріс қонағы ретінде облысымыздағы 

дінтанушы Әсет Романқұлов қатысты.  

Жастар теріс діни ағымдардың кесірі 

жөнінде не біледі? Түрлі секталардың 

шырмауына  түспеу  үшін  алдын  алу 

шараларына қанық па?

Осындай түрлі сауалдарға арнайы 

маман  иесі  студенттерге  дін  сала-

сындағы мәселелер жайлы көптеген А

лматының  әкімшілік  полициясының  дерегі  бойынша, 

2016 жылдың 3 қазанындағы жағдайға сәйкес, қалалық 

ІІД бөлімшелерінің қызметкерлерімен әкімшілік айыппұл төле-

мегені үшін 211 автокөлік арнайы тұраққа тоғытылды. Олардың 

берешегінің  жалпы  сомасы  8  миллион  365  мың  463  теңгені 

құрап отыр. Сонымен қатар, полиция қызметкерлерімен жол 

қауіпсіздігі ережесін бұзғаны үшін 282  жүргізушіге әкімшілік 

хаттамалар толтырылып, төленбеген айыппұлы бар азамат-

тарға 228 ескерту жазылып табысталды. Сонымен бірге қазіргі 

уақытта 5 миллион 69 мың теңге көлемінде қарызы өтелген 171 

көлік құралдарына жолда жүруге рұқсат берілді.  

«Сот  кабинеті»  –  бұл  электрондық  ақпа-

раттық  сервис,  ол  сот  органдарының  онлайн 

сервисіне  қолжетімді  бірыңғай  терезе  болып 

саналады. Сервистің негізгі ерекшелігі – аза-

мат, оның адвокаты немесе заңгер кез келген 

ыңғайлы  уақытта,  үйінен  немесе  кеңседен 

шықпай­ақ интернет желісі арқылы сот құжа-

тын, сондай­ақ, істегі мәртебесін қарай алады 

және сот актісін басып шығара алады.

Әрбір сотқа жүгінген азамат «Сот кабинеті» 

арқылы арыз беру үшін халыққа қызмет көрсе-

Семинар-тренинг

Діни радикалды 

ағымдар туралы 

түсінік берілді

ақпараттар  берді.  Жиынға  қатысу­

шылардың  барлығына  осы  тұрғыда 

ақпараттық материалдар таратылды. 

Онда қоғамымызда теріс діни ағым-

нан  зардап  шеккендердің  тағдыры 

мен суреттері анық көрсетілген.  

Әңгімелесу  барысында  жастарға 

қазіргі  қоғамда  орын  алып  жатқан 

сұмдық оқиғалардың себептері, шы­

найы  діни  көзқарас,  жалпы,  ислам 

дінінің,  мұсылмандықтың,  иманды­

лықтың  негізгі  қағидаттары  туралы 

сөз  қозғалды.  Сонымен  қатар,  жи­

налған  жастар  тарапынан  да  дін 

са ла сындағы  көкейкесті  мәселелер 

бойынша сұрақтар қойылып, отырыс 

белсенді өтті. 

Дәріс  соңында  аталған  лицейдің 

тәрбие  істері  жөніндегі  меңгерушісі 

Бибігүл Ермекқызы қазіргі қоғамдағы 

ақ­қарасы  анық  емес  діни  экстре-

мизм және терроризм тәрізді тақы-

рып  бойынша  студенттер  арасында 

дәріс  оқып,  атсалысып  қатысып, 

жастар  ісіне  ден  қойғандары  үшін 

ұйымдастырушыларға  шексіз  алғы-

сын білдірді.  

Баяндамашылар діндегі радикал-

ды  ағымдардың  қоғамға  қауіп­қа-

терін, өзге дін өкілдерімен қарым­қа-

тынасты,  жалпы,  дін  туралы  түсінік 

пен ислам дінінің Қазақстанға таралу 

тарихын толыққанды тарқата сөз етті.   

Батыс Қазақстан облыстық 

ІІД баспасөз қызметі

Қадағалау

211 көлік айып тұрағына 

қойылды


«Естеріңізге  сала  кетейік,  іс 

бойынша  қабылданған  қаулыны 

орындау,  салынған  айыппұлдар-

ды  уақтылы  төлеудің  тиімділігін 

арттыру,  тұлғаларды  әкімшілік 

айыппұлының  бар­жоғы  туралы 

хабарландыру  мақсатында  12 

шілдеден  бастап  2016  жылдың 

аяғына  дейінгі  кезеңде  алматы 

қаласының  аумағында  алматы 

қаласы  прокуратурасының  қыз­

меткерлерімен және алматы қа-

лалық  ІІД  Жол­патрульдік  поли-

циясының саптық бөлімшелерінің 

жеке құрамымен бірлесе отырып 

салынған  әкімшілік  айыппұлда-

рын  төлемеген  борышкерлерді 

анықтауға  бағытталған  іс­шара-

лар өткізілуде. Шара барысында 

«Поток­М»  мобильді  кешені  жұ-

мылдырылған», – деп хабарлады 

алматы қаласының ІІД Әкімшілік 

полициясы  басқармасының  ба-

стығы,  полиция  полковнигі  нұр-

лан алмасбеков. 

Сондай­ақ,  полицияда  әкім­

шілік  айыппұл  төленбеген  жағ­

дайда  қаулы  заңды  күшіне  ен­

генге  дейінгі  30  тәуліктің  ішінде 

ҚР ӘҚтК­нің 785­бабының 1­бө­

лі гінің  6­тармағы  бойынша  іске 

бай ла нысты  қаулыны  орындау 

мақ сатында  өкілетті  жауапты 

тұл ғалар өз өкілеттілігі ауқымын­

да жеке тұлғаға әкімшілік құқық  

бұзушылық ісі өндірісін қамтама-

сыз ету үшін затты алу, яғни, көлік 

құралын  алу  шарасын  қолдана 

алады. 

«Көлік  құралы  меншік  иесінің жылжымалы  мүлкі  болып  табы-

лады.  Жол  қозғалысы  саласын-

дағы әкімшілік құқық бұзушылық 

автокөлік  құралын  пайдалану 

арқылы жүзеге асырылады. Соған 

сәйкес,  ережені  бұзу  Қазақстан 

Республикасы аймағындағы тәр­

тіп  бұзу  әрекеті  болып  санала-

ды.  заттарды  алу  тәртібі  (көлік 

құралын) ҚР ӘҚтК­нің 795­бабы 

бойынша нақтыланады. Жауапты 

адамның әкімшілік айыппұлды дер 

кезінде  төлемегені  анықталған 

жағдайда құзырлы орын қызмет-

керлері екі куәгердің қатысуымен 

көлік құралын алу туралы хаттама 

толтырады.  Оның  бір  көшірме сі 

іс  жүргізілетін  адамға  беріледі. 

Хаттамаға  оны  жазған  жауапты 

адам,  көлік  құралы  алынатын 

аза мат пен куәгерлер қол қояды. 

Кө лік құралы алынатын адам қол 

қоюдан  бас  тартқан  жағдайда 

оған  сәйкес  жазба  жүргізіледі. 

алынған  көлік  құралын  жауапты 

адам  сақтау  орнына  (айыппұл 

тұрағына)  жеткізеді.  Қазақстан 

Республикасы  аймағындағы  зат 

алу шарасы ҚР ӘҚтК­нің 785­ба-

бының  1­бөлігінде  қарастырыл­

ған жағдайда жүзеге асырылады. 

Іске  байланысты  қабылданған 

қаулының  орындалуы  салынған 

әкімшілік  айыппұлды  қарызгер 

толық жабу арқылы қамтамасыз 

етіледі», – деп түсіндірді полков-

ник н.алмасбеков.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образование
2015 -> Сұхбат 5-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы Ойталқы АҢдатпа
2015 -> Ажал ошағына айналды баспасөз — 2016 Мінбер
2015 -> АҢдатпа 6-бет 3-бет
2015 -> Соңы 8-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы АҢдатпа
2015 -> Сапасын дамыту жолдары
2015 -> Ж. Тәшенов Хрущев үшін неге ұялды?
2015 -> Ж. Бірегей тұлға Қапез Қожахметов, Мағжан Садыханұлы
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды

жүктеу 1.18 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет