Абай атындағыжүктеу 3.8 Mb.
Pdf просмотр
бет1/5
Дата28.03.2017
өлшемі3.8 Mb.
  1   2   3   4   5

Абай атындағы  

Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 

Казахский национальный педагогический 

университет имени Абая 

 

      ХАБАРШЫ        ВЕСТНИК

 

 

 ІSSN 1728-7901 

 

 № 1 (41) 

2013

 

Алматы 

 

Сер

ия 

«Ф

изик

о-

ма

тема

т

ич

еские 

на

уки

» • 

«Ф

из

ик

а-

м

ат

ема

тик

а ғ

ылы

мд

ар

ы» се

риясы

 

Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университеті 

 

ХАБАРШЫ 

 

“Физика-математика ғылымдары” 

сериясы № 1 (41) 

 

Бас редактор 

ҚРҰҒА академигі Ғ.У. Уәлиев  

Редакция алқасы: 

Бас ред. орынбасарлары: 

п.ғ.д. Е.Ы. Бидайбеков, 

ф.-м.ғ.к. М.Ж. Бекпатшаев 

жауапты хатшы 

п.ғ.к. Г.А. Абдулкаримова 

мүшелері: 

Dr.-ing. Holm Altenbach (Germany), 

Dr. S.A.Hasan (Pakistan), 

Dr. Yasuhide Fukumoto (Japan), 

Phd.d Shuo-Hung Chang, (Taiwan), 

п.ғ.д. А.Е. Абылкасымова, 

ф.-м.ғ.д. М.Ә. Бектемесов, 

ф.-м.ғ.д. М А.С.Бердышев, 

п.ғ.д. В.В. Гриншкун, (Ресей), 

ф.-м.ғ.к. Ф.Р. Гусманова, 

т.ғ.д. А.Д.Джураев (Узбекистан), 

ф.-м.ғ.д. С.И. Кабанихин (Ресей), 

ф.-м.ғ.д. Б.Ә. Қожамқұлов, 

ф.-м.ғ.д. В.Н. Косов, 

ф.-м.ғ.д. Қ.К. Коксалов, 

т.ғ.д. М.К. Құлбек, 

п.ғ.д. М.П. Лапчик, (Ресей), 

ф.-м.ғ.д. Қ.М. Мұқашев, 

ф.-м.ғ.д. С.Т. Мұхамбетжанов, 

т.ғ.д. Г.Я. Пановко (Ресей), 

п.ғ.д. Б.Д. Сыдыков, 

ф.-м.ғ.д. Н.Ж. Такибаев, 

ф.-м.ғ.д. К.Б.Тлебаев, 

т.ғ.д. А.К. Тулешов, 

ф.-м.ғ.д. Л.М. Чечин, 

ф.-м.ғ.к. Е.Б. Шалбаев, 

т.ғ.к. Ш.И. Хамраев 

____________________________________________ Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, 2013 

_____________________________________________ 

Қазақстан Республикасының Ақпарат 

министрлігінде тіркелген 

№ 4824 – Ж - 15.03.2004 

(Журнал бір жылда 4 рет шығады) 

2000 жылдан бастап шығады 

________________________________________________ 

Редакторлары:Ф.Р. Гусманова, Г.А. Абдулкаримова 

_______________________________________________ 

Компьютерлік беттеу: Ф.Р. Гусманова _______________________________________________ 

Басуға 27.03.2013 ж. қол қойылды 

Таралымы 300 дана 

Көлемі 8,04 е.б.т. 

Пішімі 60х84 1/8. 

_______________________________________________ 

050010, Алматы қаласы, 

Достық даңғылы,13 

Абай атындағы ҚазҰПУ 

“ЖШС Нұр-Принт”типографиясында 

баспадан өткен 

Алматы қаласы, Хамиди көшесі, 4а 

 

 Мазмұны 

Содержание 

 

Б.Е. Акитай, Б. Баймұхамбетқызы, 

Г. Абсеметова 

Профессиональная 

подготовка 

учителей 

физики 

по 


кредитной технологии обучения ................................................ 

Б.Е. Акитай,  Д.Е. Куатбаева  Нестандартные  задачи  по 

физике ............................................................................................. М.А. Асқарова  Геометриялық  есептерді  шешуде  екі 

материалдық нүктенің ауырлық центрін қолдану ..................... М.А. Асқарова 

Білім 


алушылардың 

түрлендірулер 

барысында 

тригонометриялық 

теңдеулердің 

анықталу 

аймағының өзгеруіне байланысты есептерді шығару негізінде 

білімі мен біліктерін дамыту ........................................................ А.С. Бердышев, Б.Х. Турметов О разрешимости  некоторых  

краевых  задач  для  уравнения Лапласа в полукруге ................ К. Бисембаев  Трение  опоры  качения  со  спрямленными 

поверхностями по упруговязкому грунту .................................. Б.Ғ. Бостанов, Д.Е. Бургенбаева, Ж.Р. Жамашева VBScript  

сценарий құру тілі мысалдар негізінде меңгеру ........................ В.З. Габдракипов, 

А.И. Купчишин, 

К.Б. Тлебаев 

Моделирование 

на 

ЭВМ 


повреждений 

в 

политетрафторэтилене, облученнго γ- квантами ....................... В.З. Габдракипов, 

А.И. Купчишин, 

К.Б. Тлебаев 

Моделирование 

влияния 

γ-квантов 

на 

молекулу  полиэтилентерефталата ................................................................ 

С.А. Джанабердиева, 

Қ.И. Қаңлыбаев, 

Guo 

Jidong 

М

атематиканы бейінді 

оқытуда 


пәнаралық 

байланыстарды дамыту мәселелері ....................................

 

С.А. Джанабердиева,  Қ.И. Қаңлыбаев,  Абудиcа  Абудула 

Орта 

мектептегі бейінді 

математика 

сабақтарында 

дифференциалдық теңдеулерді оқыту мәселелері ..................... Г. Елжанова,  У. Турсумбаева,  С. Абуова,  Ж. Танаткызы 

Сканирующий 

туннельный 

микроскоп 

и 

получение топографии поверхности при работе на СТМ ............................ 

М.Е. Есқалиев, 

З.Т. Суранчиева 

Экологиядағы 

математикалық  модельдеудің  жалпы  принциптері  және 

элементтері .................................................................................... Б.А. Жекибаева 

Из 


истории 

развития 

новых 

информационных технологий ..................................................... К.К. Коксалов  Уравнения  устойчивости  слоистых    пластин 

регулярного строения .................................................................. К.К. Коксалов  Нелинейные  уравнения  изгиба  слоистых 

пластин .......................................................................................... Б.Р. Касқатаева  Жоғары  педагогикалық  оқу  орындарында 

математикалық 

курстарды 

оқытудың 

дидактикалық 

қағидалары .................................................................................... Б.Р. Қасқатаева,  М.Б. Байбосынова  Орта  мектеп  пен 

педагогикалық  жоғары  оқу  орындарындағы  геометрия 

курстарының мазмұн сабақтастық мәселелері .......................... 

М. Құлбекұлы,  Г. Омашан  Жылутасымалдау  үдерістерін 

сандық  тұрғыдан  үлгілеп  зерттеуге  арналған  физикалық 

практикум ....................................................................................... 

В.С. Лысенко, 

Б.Т. Сулейменов, 

И.Х. Рафиков 

Динамический анализ колесного механизма ............................. 

 

 

  

 

  

 

  

  

12  

 

 16 

 

21  

26 


 

34 


 

 

41  

 

47  

 

51  

 

56  

 

60  

 

63  

67 


 

73 


 

79 


 

 

83  

 

89  

 

93  

98 


 

 

 Казахский национальный 

педагогический университет 

имени Абая 

ВЕСТНИК 

серия “Физико-

математические науки” № 1(41) 

 

Главный редактор 

Академик НАН РК Г.У. Уалиев 

 

Редакционная коллегиязам.главного редактора: 

д.п.н. Е.Ы. Бидайбеков, 

к.ф.-м.н. М.Ж. Бекпатшаев 

ответ.секретарь 

к.п.н. Г.А. Абдулкаримова 

члены: 

Dr.-ing. Holm Altenbach (Germany), 

Dr. S.A.Hasan (Pakistan), 

Dr. Yasuhide Fukumoto (Japan), 

Phd.d Shuo-Hung Chang, (Taiwan), 

д.п.н.А.Е. Абылкасымова, 

д.ф.-м.н. М.А. Бектемесов, 

д.ф.-м.н. А.С.Бердышев, 

д.п.н. В.В. Гриншкун (Россия), 

к.ф.-м.н.Ф.Р. Гусманова, 

д.т.н. А.Д.Джураев (Узбекистан), д.ф.-м.н. С.И. Кабанихин (Россия), 

д.ф.-м.н.Б.А. Кожамкулов, 

д.ф.-м.н. В.Н. Косов, 

д. ф.-м.н.К.К. Коксалов, 

д.т.н. М.К. Кулбеков, 

д.п.н. М.П. Лапчик (Россия), 

д.ф.-м.н. Қ.М. Мукашев, 

д.ф.-м.н. С.Т. Мухамбетжанов, 

д.т.н. Г.Я. Пановко (Россия), 

д.п.н. Б.Д. Сыдыков, 

д.ф.-м.н. Н.Ж. Такибаев, 

д.ф.-м.н. К.Б.Тлебаев, 

д.т.н А.К. Тулешов, 

д.ф.-м.н. З.Г. Уалиев 

д.ф.-м.н. Л.М. Чечин, 

к.ф.-м.н. Е.Б. Шалбаев, 

к.т.н. Ш.И. Хамраев 

_____________________________________ Казахский национальный педагогический университет 

им. Абая, 2013 

_______________________________________________

 

Зарегистрирован в Министерстве информации Республики Казахстан, 

№ 4824 - Ж - 15.03.2004 

(периодичность – 4 номера в год) 

Выходит с 2000 года 

________________________________________________

 

Редакторы: Ф.Р. Гусманова, Г.А. Абдулкаримова 

______________________________________________ 

Компьютерная верстка:Ф.Р. Гусманова 

___________________________________________ 

Подписано в печать 27.03.2013 г. 

Формат 60х84 1/8. 

Об 8,04 уч.-изд.л. 

Тираж 300 экз.

 

________________________________ 

050010, г.Алматы, пр.Достык, 13,  

КазНПУ им.Абая 

Отпечатано в типографии 

“ТОО Нур-Принт 75” 

г.Алматы, ул.Хамиди 4а

 

 

 

К.М. Мукашев, 

М.Е. Кумеков, 

К.С. Шадинова, 

Б.А. Тронин, 

Г.Т. Шойынбаева, 

Ж.А. Кутелова, 

А.М. Мансурова Зависимость фоточувствительности пленок 

a-Si:H от технологии их получения ............................................ К.М. Мукашев, 

Б.А. Тронин 

Радиационно 

стимулированные  изменения  структуры  сплавов  системы   

Ni-Cu ............................................................................................... Ж.Н. Оразбеков, 

Қ.Ж. Сабыраев, 

Е.Т. Тойшыбек 

12 жылдық білім беру жағдайындағы бейіндік оқыту мен оны 

ұйымдастыру мәселелері .............................................................. 

Қ.М. Пашанова,  Е.А. Нысанов    «Есептеуіш  жүйелер  мен 

желілерді  ұйымдастыру»  пәні  бойынша  электронды 

оқулыққа  зертханалық жұмыстар  дайындау ............................ 

Д. Рахымбек,  Р. Бекмолдаева,  Г. Есахаева  Жоғары  сынып 

оқушыларын  математикадан  бейіндік  оқытуға  арналған 

элективтік курстарды құрастырудың теориялық негіздері ....... 

А.С. Саидов, 

А.Ю. Лейдерман, 

С.А. Бахтибаева, 

А.Н. Курмантаев, 

Б.М. Бекмурзаев, 

Д.К. Алимов, 

Ш.Ж. Раманкулов 

Особенности 

вольт-амперных 

характеристик nSi-pCdTe и nSi-pCdTe-nCdS гетеропереходов, 

выращенных  на  подложках  из  технического  кремния, 

очищенного на солнечной печи ................................................... Г.И. Салғараева,  М.М. Тулембаева  Объектіге-бағытталған  

программалау  технологиясын  педагогикалық  жоғары  оқу 

орындарында  оқыту ..................................................................... 

А.У. Ташкенбаева  Алгебра  сабақтарында  сызықтық  және 

сызықтық  емес  алгебралық  теңдеулер  жүйесін  шығаруда 

MATHCAD ортасының функцияларын қолдану ....................... 

Л.Н. Темирбекова  Выявления  аномалии  естественных 

ассоциаций 

химических 

элементов 

проявленных 

в 

рудноалтайском и калбинском регионах .................................... A.M. Tleulessova,  K. Tulenov  Parallelogram  law  for  the 

noncommutative

2

L

-norms of 

- measurable operators .............. М.Н. Тошболатова, 

А.С. Сарсекеева 

Доказательство 

разрешимости  одной  модельной  задачи  в  пространстве 

Соболева ........................................................................................ С.Ж. Тыныбекова, Г.Қ. Урстемова Техникалық жоғары оқу 

орны  студенттерінің  математикалық  дайындығының  кәсіби 

құзырлығының 

логикалық 

үлгісін 

қалыптастыру 

технологиясы ................................................................................. 

Г. Уалиев,  З.Г. Уалиев  Математическое  моделирование 

движения четырехзвенника с учетом массы упругого шатуна  З.Г. Уалиев  Анализ  движения    механизмов  переменной 

структуры  в  окрестности  точки  разрыва  инерционных 

параметров .................................................................................... 

П.А. Федяев, 

Ж.О. Шейшенов, 

К.М. Мукашев, 

Т.Х. Садыков  Расчетные  исследования  физических  свойств  

черного щелока ............................................................................ К.С. Шадинова,  Омар  Күлпаш  Доплерография  әдістерінің 

диагностикалық  негіздері ........................................................... С.Р. Шармуханбет  Цели  и  принципы  подготовки  педагогов 

к  использованию  виртуальных  приборов  при  обучении 

физике ............................................................................................

 

 

 

  

 

 103 

 

 110 

 

 116 

 

 121 

 

 128 

 

  

 

 134 

 

 137 

 

 142 

 

 147 

 

152  

 

158  

 

 163 

 

169  

 

173  

 

176  

181 


 

 

185  

 

УДК 373.146.013 Б.Е. Акитай, Б. Баймҧхамбетқызы*, Г. Абсеметова* 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ  

ПО КРЕДИТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ  

 

(г.Алматы, КазНПУ им. Абая,- *магистранты) 

 

Мақала  физика  пәнінің  мұғалімдерін  кредиттік  оқыту  жүйесін  қолданып 

дайындауға  арналған.  Мақалада  физика  мұғалімдерін  кәсіптік  деңгейде  дайындауда 

кредиттік  технологияны  қолданудың  тиімділігі  қарастырылған.  Кредиттік  оқыту 

технологиясы  бойынша  студенттермен  ӛзіндік  жұмысты  ұйымдастыру  әдістемесі 

келтірілген. Студенттердің ӛз бетінше білім алуына байланысты істелетін іс шаралар 

кӛрсетілген.  Кредиттік  оқыту  жүйесінің  принциптері  басқа  технологиялардан 

артықшылықтары,  тиімділігі  және  физика  мұғалімдерін  дайындаудың  дамуы 

қарастырылған. 

Статья  посвящена  подготовке  преподавателей  физики  в  условиях  кредитной 

технологии обучения. Рассматривается эффективность профессиональной подготовки 

учителей  физики  по  кредитной  технологии.  Приведена  методика  организации 

самостоятельной  работы  студентов.  Уделяется  внимание  на  самостоятельную  работу 

студентов  для  внедрения  в  учебный  процесс  кредитной  технологии  обучения.  В 

кредитной  технологии  обучения  рассматриваются  ее  принципы,  особенности  при 

подготовке учителей физики.  

This  article  is  dedicated  the  preparedness  of  physic  teachers  in  condition  the  credit 

system. In this article is considered the effect of professional training the physic teachers in 

credit  technology  training.  In  this  article  is  brought  students  the  method  of  organization 

students  independent  work  in  credit  technology  training.  In  this  article  is taken  a  notice  of 

inculcation student independent work in education process in credit technology  training.  In 

credit technology training is considered its principle, especially and outlook of progress the 

credit system education with aims training inform the physic teachers.   

 

Түйін  сӛздер:  Кредиттік  оқыту  жүйесі,  физика  пәнінің  мұғалімдерін  кәсіптік  деңгейде 

дайындау, студенттермен ӛзіндік жұмысты ұйымдастыру әдістемесі. 

Ключевые  слова:  кредитная  система  обучения,  профессиональная  подготовка  учителей 

физики, методика организации самостоятельной работы студентов.  Keywords: credit system, professional training the physic teachers, the method of organization 

students independent work. 

 

Современный  этап  социально-экономического  развития  и  необходимость процесса  модернизации  образования  настоятельно  требуют  совершенствования 

методологии и методики подготовки учителей физики и приведения их в соответствии 

с  требованиями  мировых  образовательных  стандартов.Для  существенного  повышения 

качества  подготовки  учителей  физики  необходимо  продолжить  реформирование 

системы высшего профессионального образования страны. 

Учитывая эти требования, наш глава государства Нурсултан Назарбаева  в своих 

встречах  с  представителями  интеллигенции  и  работниками  высшей  школы  обратил 

особое  внимание  на  целесообразность  и  важность  осуществления  коренной  реформы 

системы  образования  с  целью  повышения  качества  подготовки  специалистов, 

обеспечения  вхождения  республики  в  мировой  рынок  образовательных  услуг  [1].    Во 

исполнении  указаний  главы  государства,  Министерство  образования  Республики 

Казахстан активно осуществляет меры, направленные на дальнейшее реформирование 

системы  высшего профессионального  и послевузовского образования для  достижения 


 

мировых  стандартов  качества  и  обеспечения  международного  признания  дипломов полученной квалификации в вузах.  

Одной из основных мер, обеспечивающих достижение соответствующего уровня 

качества  образования  и  активизации  мобильности  студентов  на  основе  принципов 

Болонского процесса, на наш взгляд, является ускоренный переход вузов на кредитную 

систему  образования.Необходимость  повышения  качества  и  обновления  содержания 

образования явилась одной из основных причин быстрого перехода к многоуровневому 

высшему  образованию  в  Республике  Казахстан.  Сегодня  в  качестве  одной  из 

стратегических  задач  высшего  образования  выдвигается  совершенствование  качества 

образования,  профессиональная  подготовка  учителей  физики,  повышение  его 

конкурентоспособности. Болонская Декларация – международный документ, принятый 

29  странами  Европы,  предполагает  использование  единой  системы  кредитов, 

аналогичной ECTS[2].  

При  переходе  на  кредитную  систему  образования  одной  из  важнейших проблем 

является  решение  вопросов  подготовки  учителей  физики  к  кредитной  системе 

образования. 

Кредитная  система  обучения  должна  готовить  учителей  физикипо  кредитной 

технологии обучения для того чтобы стимулировать активную самостоятельную работу 

обучающегося,  обеспечить  выборность  индивидуальной  образовательной  траектории, 

мобильность,  большую  степень  академической  свободы  студентов,  способствовать 

признанию документов об образовании в мировом образовательном пространстве. 

Отличительной  особенностью  кредитной  системы  образования  является  то,  что 

она  направлена  на  глубокое  освоение  полученных  знаний  и  развитие  элементов 

творчества  в  деятельности  студентов.  Кредитная  система  образования  предоставила 

вузам, 


профессорско-преподавательскому 

составу 


и 

особенно 

студентам 

самостоятельность,  изменился  подход  к  преподаванию  учебных  дисциплин,  выбора 

элективных  курсов,  повысилась  эффективность  усвоения  теоретических  и 

практических  знаний  путѐм  развития  у  студентов  навыков  самостоятельной  работы. 

Это  позволило  студентам  самим  ориентироваться  на  изучение  наиболее  нужных  и 

важных дисциплин с точки зрения будущих специальностей. 

В  кредитной  системе  образования  за  счѐт  сокращения  аудиторных  занятий, 

значительно  увеличивается  объѐм  самостоятельной  работы  студентов.  Меняется  роль 

преподавателя  физики,  как  наставника  и  организатора  самостоятельных  работ 

студентов.  Возрастают  функции  преподавателя  в  постоянной  организации  лекций, 

консультаций  и  учебно-методических  рекомендаций  для  качественного  выполнения 

индивидуальных  работ  студентов  по  каждому  занятию.Одной  из  задач  перехода  к 

кредитной  системе  обучения  является  необходимость  усиления  самостоятельной 

работы  студентов.  Поэтому  методика  ее  организации  и  проведения  требует  особого 

внимания. 

Всю  самостоятельную  работу  студентов  можно  подразделить  на  две  большие 

формы,  это  самостоятельная  работа  студентов  под  руководством  преподавателя  во 

время  аудиторных  учебных  занятий  и  самостоятельная  работа  студентовво 

внеаудиторное время. 

Самостоятельная  работа  студентов  под  руководством  преподавателя  должна 

проводиться на лекциях, семинарах при проведении рубежного контроля. Она должна 

проводиться при непосредственном и активном участии преподавателя. 

При  планировании  и  организации  самостоятельной  работы  студентов  в  первую 

очередь  внимание  необходимо  уделить  домашнему  заданию,  то  есть  внеаудиторной 

работе.  Студент  уже  дома  проработал  некоторые  задания  к  предстоящей  лекции.  В 

силлабусе  необходимо  привести  детализированное  руководство  о  том,  как  должны  

готовиться  и  вести  себя  студенты  на  лекции. А    сама  лекция  должна  быть  прочитана как  проблемная.  Внимание  может  быть  уделено  самым  трудным  вопросам  либо 

непонятным  для  студентов.  При  этом  чтение  лекции  может  занимать  одну  вторую 

отводимого  аудиторного  времени,  а  остальная  часть  –  посвящена  самостоятельной 

работе  студентов  под  руководством  преподавателя,  закреплению  изучаемого 

материала.  

Самостоятельная  работа  студентов  под  руководством  преподавателя  может 

проводиться  на  семинарских,  практических,  лабораторных  занятиях.  Она  должна 

служить  целям  опять  таки  закрепления  знаний  студентов.  При  кредитной  технологий 

обучения  преподаватели  должны  обязательно  проводить  постоянный  мониторинг 

прогресса  обучения.  Например,  своевременный  педагогический  мониторинг  поможет 

избежать  лишних  проблем  в  освоении  физической  науки  и  грамотно  подойти  к 

итоговой аттестации. 

Самостоятельная  работа  студентов  под  руководством  преподавателя  должна 

предусматривать  консультирование  преподавателем  студентов,  затрудняющихся  в 

освоении материала. Учитель предусматривает цель закрепления знаний.  

Мы  видим,  что  вопросы  организации  самостоятельной  работы  студентов,  как  в 

аудиторное,  так  и  внеаудиторное  время  действительно  приобретают  исключительно 

актуальное  значение  и  должны,  и  это  очень  важно,  подчиняться  единой  целевой 

установке.Например,  преподаватель  должен  создать  условие  формировнию 

самостоятельной личности студента для выполнения самостоятельной работе. 

Задания  могут  быть  самыми  различными  устные  ответы,  защита  рефератов, 

выполнение  упражнений,  решение  задач,  проведение  игр,  написание    миссии, 

глоссария,  подготовка  обзора  по  теме,  построение  дерева  целей,  решение 

ситуационных  задач,  написание  индивидуальных,  групповых  проектов,  выявление 

ошибок и другие. При этом предпочтение следует отдавать не пассивным, а активным 

формам организации самостоятельной работы. 

Методика  и  форма  проведения  самостоятельной  работы  под  руководством 

преподавателя  должна  конечно  основываться  на  интерактивных  практических 

действиях, тем более усвояемость и запоминаемость материала, как мы отмечали ранее, 

на  них  самая  высокая.  В  качестве  рекомендаций  можно  предложить  следующие 

интерактивные методики проведения занятий: аквариум, вспышка, групповая мозаика, 

групповые ралли, тест-инструкция, опрос с помощью метаплан-карт, интервью в парах, 

ролевые  игры,  квартеты,  структурирование  занятия,  техника  составления  структур, 

деловые игры, групповой турнир, презентация, и другие. 

При  этом  важно  правильно  выявить  задания,  формы  и  методики  обучения, 

которые  развивают  у  студентов  определенные  навыки  и  умения.  Например,  решение 

задач  или  выполнение  упражнений  при  изучении  темы  облегчает  усвоение  теории  и 

позволяет  теснее  увязать  ее  с  практикой.  Это  также  позволяет  эффективнее 

использовать  время  на  занятиях,  вовлечь  в  активный  познавательно-мыслительный 

процесс  студентов,  вызвать  у  них  интерес  к  изучаемым  вопросам.  Решая  задачи  по 

методу кейсов, студенты имеют возможность анализа конкретных ситуаций, получают 

определенные  практические  навыки  по  принятию  альтернативных  решений  проблем 

для  выхода  из  предложенной  ситуации.  Например,  ролевые  игры  позволяют  привить 

студентам навыки выбора правильного решения. Для вовлечения как можно большего 

количества  студентов  в  работу  занятия  можно  использовать  такие  методики,  как 

аквариум,  вспышка,  стимулирование  умственной    деятельности,  выявление  ошибок, 

групповой  турнир.  Как  мы  уже  отмечали,  наибольший  эффект  дают  методики,  где 

студенты могут выступать в качестве обучающих, поэтому целесообразно на занятиях 

применять формы работы, как групповая мозаика, групповые ралли. 


 

Необходимо выявить целевую направленность различных заданий по отдельным видам  занятий:  лекции,  семинары,  внеаудиторная  самостоятельная  работа  студентов. 

Например, преподаватель может использовать решение ситуационных задач на лекции, 

семинаре.      Если  преподаватель  на  лекции  подкрепляет  теоретические  положения 

различными  расчетами  это  позволяет  увязать  рассматриваемый  вопрос  с  практикой, 

закрепить,  вызвать  интерес  со  стороны  студентов,  поддержать  их  внимание. 

Применение  задач  и  упражнений  на  семинарских  занятиях  позволяет  выявить  знания 

большинства  студентов,  активно  вовлекать  их  в  работу  и  вести  контроль  за 

усвояемостью материала. В домашние задания (внеаудиторная самостоятельная работа 

студентов)  можно  включить  задачи  и  упражнения,  требующие  различных  расчетов, 

более  продолжительного  времени  для  выполнения.  Решение  задач  и  выполнение 

упражнений можно вынести и на рубежный контроль.  

Успешность  подготовки  учителей  физики  к  применению  кредитной  технологии 

обучения  зависят  от  таких  факторов  как  правильность  мотивов  выбора  профессии, 

направленность  на  педагогическую  деятельность,  совокупность  специальных  знаний, 

умений, 

навыков, 

а 

также 


учета 

личностных 

качеств, 

эмоциональной 

уравновешенности,  индивидуально-психологических  особенностей,  обеспечивающих 

возможность  успешной  деятельности  по  овладению  профессией  преподавателя. 

Система  формирования  профессиональной  компетентности  преподавателей  физики  к 

применению кредитной технологии обучения — это комплексный длительный процесс. 

Важными  факторами  профессиональной  подготовки  учителей  физики  по  кредитной 

технологии обучения является систематичность, продолжительность, интенсивность и 

разносторонность  общения  педагогов  со  студентами.  В  процессе  обучения  в  вузе 

формируются  и  имеют  тенденцию  к  развитию  и  изменению  представления  о 

профессиональных  качествах  преподавателя  и  особенностях  его  деятельности.  Эти 

представления определяют как  успешность обучения студента, так и готовность его к 

работе по избранной специальности как преподавателя. 

Для успешного развития кредитной системы образования необходимо: 

• следование требованиям государственных образовательных стандартов; 

•  соблюдение  общих  психологических,  педагогических,  методических  и 

технических требований к курсам подготовки к кредитной технологии обучения; 

•  объединение  бюджетных  и  внебюджетных  финансовых  источников  в 

пространстве кредитной технологии обучения; 

• единое стратегическое руководство системой.  

 

 

1. 

Игнатова И.,  «Модернизация образования  - требование времени» //  Казахстанская 

правда, 10 ноября 2011. 

2.

 Европейская  система  перевода  кредитов  (ЕСПК).  КазНУ  им.Аль-Фараби.  Алматы 

«Қазақ университеті» 2003. 65 стр. 

 

 


 

УДК 373.146.013 Каталог: docs -> vestnik -> fizika matematika
vestnik -> Вестник Казнпу им. Абая, серия «Художественное образование», №1(42), 2015 г
vestnik -> Хабаршы вестник «Жаратылыстану-география ғылымдары»
vestnik -> Вестник Казнпу имени Абая, серия «Молодой ученый. Поиски. Проблемы. Исследования», №1(5), 2015 г
fizika matematika -> Задача определения правой части в нелинейном псевдопараболическом уравнении
fizika matematika -> Абай атындағы
fizika matematika -> Абай атындағы
fizika matematika -> Г. У. Уалиев Редакционная коллегия
fizika matematika -> “Физика-математика ғылымдары” сериясы №4 (44)
fizika matematika -> “Физика-математика ғылымдары” сериясы №2 (30)
fizika matematika -> “Физика-математика ғылымдары” сериясы №3 (31)

жүктеу 3.8 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет