Абай атындағы ҚазҰпу-нің Хабаршысы, «Көп тілді білім беру және шетел тілдері филологиясы» сериясы, №2, 2013 жжүктеу 5.08 Kb.
Pdf просмотр
бет1/22
Дата10.03.2017
өлшемі5.08 Kb.
#4479
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Көп тілді білім беру және шетел тілдері филологиясы» сериясы, №2, 2013 ж. 

№2 -2013                                                               ISSN 2307-7891 
 
АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҦЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБАЯ 
ABAI KAZAKH NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY 
 
 
 
ХАБАРШЫ  ВЕСТНИК  BULLETIN 
«Кӛптілді білім беру және шетел тілдері филологиясы» сериясы 
Серия «Полиязычное образование и иностранная филология» 
Series «Multilingual education and philology of foreign languages» 
 
 
 

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Полиязычное образование и иностранная филология», №2, 2013 г. 

АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҦЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБАЯ 
ABAI KAZAKH NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY 
 
 
 
 
 
 
 
ХАБАРШЫ ВЕСТНИК BULLETIN 
 
 
 
 
«КӚПТІЛДІ БІЛІМ БЕРУ ЖӘНЕ ШЕТЕЛ ТІЛДЕРІ ФИЛОЛОГИЯСЫ» 
СЕРИЯСЫ 
 
СЕРИЯ 
«ПОЛИЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОСТРАННАЯ ФИЛОЛОГИЯ» 
 
SERIES 
«MULTILINGUAL EDUCATION AND PHILOLOGY OF FOREIGN 
LANGUAGES» 
 
 
№ 2-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АЛМАТЫ, 2013 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Көп тілді білім беру және шетел тілдері филологиясы» сериясы, №2, 2013 ж. 

ҚҦРМЕТТІ ОҚЫРМАН! 
 
Назарларыңызға  ұсынылып  отырған  Абай  атындағы  Қазақ  ұлттық  педагогикалық  университеті 
ғылыми-әдістемелік  «Хабаршы»  журналының  «Кӛптілді  білім  беру  мен  шетел  филологиясы»  атты 
сериясы осы университеттің Филология және кӛптілді білім беру институты бастамасымен жарыққа 
шығып отыр. 
Қазіргі  таңда  кӛптілді  білім  беру  -  Қазақстан  Республикасының  жоғарғы  білім  беру  жүйесінінің 
негізгі  бағыттарының  бірі,  ӛйткені  жоғарғы  оқу  орны  мәдениаралық  және  лингвомәдени 
құзіреттіліктерді меңгерген жоғарғы білікті және бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау үдерісіндегі 
маңызды  саты  болып  табылады.  2011-2020  жылдарға  арналған  Қазақстан  Республикасының  білім 
беруді  дамытудың  Мемлекеттік  бағдарламасын  және  Қазақстан  Республикасының  2050-
Стратегиясын  жүзеге  асыру  мақсатында  еліміздің  білім  беру  саласында  кӛптеген  іс-шаралар  қолға 
алынып жатыр, кӛптілді білім беруде шешімін мен жауабын таппай отырған мәселелер мен сауалдар 
жетерлік.   
Басты  мақсатымыз  –  шетелдік  және  отандық  ғалымдарды  тарта  отырып,  кӛптілді  білім  берудегі 
түйінді мәселелерді жіті қарастырып, сұрақтарға жауап іздеу және пайдалы кеңестер беру.  
Журналымыздың санында Сіздер Америка, Британия, Франция, Германия, Түркия, Иран, Египет, 
Қытай және Ӛзбек, Әзірбайжан елдерінің ғалымдары мен Қазақстан Республикасының жоғарғы оқу 
орындары  мен  орта  және  арнайы  білім  ордаларының  профессорлық-оқытушылар  құрамы  мен 
магистранттар, студенттердің осы тақырыптағы ғылыми мақалаларымен таныс боласыздар.  
Журнал кӛптілді білім беру саласын жан-жақты зерттеуге бағытталған 7 тараудан тұрады: 
1.  Шетел тілінде білім беру. 
2.  Мәдениаралық  коммуникация және аударма мәселелері. 
3.  Когнитивтік лингвистика. 
4.  Лингвистика  және мәтін лингвистикасы. 
5.  Лингвамәдениетттану. 
6.  Дискурс  және оның типологиясы. 
7.  Кӛптілді білім беру. 
 
 
 
Сәттілік тілейміз! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Полиязычное образование и иностранная филология», №2, 2013 г. 

Редакция алқасы 
 
БАС РЕДАКТОР 
 
Т.Т.  АЯПОВА  -  Абай  атындағы  ҚазҰПУ  филология  және  кӛптілді  білім  беру  институты 
директоры, ф.ғ.д., профессор 
 
БАС РЕДАКТОР ОРЫНБАСАРЛАРЫ: 
 
Баданбекқызы З. – ф.ғ.к., доцент 
Асқарова С.А. – ф.ғ.к., доцент 
 
ҒЫЛЫМИ РЕДАКТОРЛАР: 
 
Ешимбетова  З.Б.  -  п.ғ.к.,  филология  және  кӛптілді  білім  беру  институтының  оқу-әдістемелік 
жұмысының жетекшісі 
Шенгелбаева Н.Р. - ф.ғ.к., кәсіби шетел тілі коммуникациясы және аударма ісі кафедрасы 
 
РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ: 
 
Мирзоев К.И. - ф.ғ.д., профессор, шығыс тілдері кафедрасының меңгерушісі  
Мусаева  К.С.  -  п.ғ.к.,  Абай  атындағы  ҚазҰПУ  профессоры,  арнайы  мақсаттағы  ағылшын  тілі 
кафедрасының меңгерушісі 
Букабаева Б.Е. - ф.ғ.к., кәсіби шетел тілі коммуникациясы кафедрасының меңгерушісі 
Кемелбекова  З.А.  -  ф.ғ.к.,  кәсіби  шетел  тілі  коммуникациясы  және  аударма  ісі  кафедрасының 
меңгерушісі 
Мукашева А.С. - ф.ғ.к., Абай атындағы ҚазҰПУ профессоры, кәсіби шетел тілі коммуникациясы 
және аударма ісі кафедрасы 
Дэвис Брент – PhD (АҚШ) 
Н.Новин – PhD Argibin University (Иран) 
Дэвид Ландис – PhD (АҚШ) 
Фатима Шнан-Давен - PhD Экс-Марсель университеті (Франция) 
Наср  М.Ариф  –  PhD  Ислам  Әлемі  институтының  директор  міндетін  атқарушысы  (Араб 
Эмириаты) 
Әлімсейіт Әбілғазы – ф.ғ.д., профессор Шыңжаң университеті филология институты (ҚХР) 
Иноятова У.И. – п.ғ.д., Низами атындағы ТГПУ (Ташкент, Ӛзбекстан Республикасы) 
Кенан Коч – PhD (Турция) 
Нил Стейнторп - магистр (Австрия) 
М. Яуманн – магистр (ФРГ) ДААД орталығы 
Али Али Шабан – PhD Каир (Египет) 
 
ЖАУАПТЫ ХАТШЫЛАР: 
 
Ибрагимова  К.К.  -  кәсіби  шетел  тілі  коммуникациясы  және  аударма  ісі  кафедрасының
 
аға 
оқытушысы (орыс тіліне жауапты) 
Бейсахметова  Ж.А.  -  кәсіби  шетел  тілі  коммуникациясы  кафедрасының  аға  оқытушысы 
(ағылшын тіліне жауапты), (жауапты хатшы
Айтқазықызы С. - PhD, Шығыс тілдері кафедрасы (қытай тіліне жауапты) 
Абдрахманова Г. - ф.ғ.к., доцент, Шығыс тілдері кафедрасы (араб тіліне жауапты) 
 
 
 
 
 
 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Көп тілді білім беру және шетел тілдері филологиясы» сериясы, №2, 2013 ж. 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
 
Т.Т.  АЯПОВА  -  директор  института  филологии  и  полиязычного  образования  КазНПУимени 
Абая, д.ф.н., профессор 
 
ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: 
 
Баданбекқызы З. – к.ф.н., доцент 
Асқарова С.А. – к.ф.н., доцент  
 
НАУЧНЫЕ РЕДАКТОРЫ: 
 
Ешимбетова З.Б. - к.п.н., руководитель УМО института филологии и полиязычного образования 
Шенгелбаева  Н.Р.  –  к.ф.н.,  кафедра  профессиональной  иноязычной  коммуникации  и 
переводческого дело  
 
COCТАВ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА: 
 
Мирзоев К.И. - д.ф.н., профессор зав. кафедрой восточных языков 
Мусаева  К.С.  -  к.п.н.,  профессор  КазНПУ  имени  Абая,  зав.  кафедрой  английского  языка  для 
специальных целей 
БукабаеваБ.Е. - к.ф.н., зав. кафедрой профессиональной иноязычной коммуникации 
Кемелбекова  З.А.  -  к.ф.н.,  зав.  кафедрой  профессиональной  иноязычной  коммуникации  и 
переводческого дело 
Мукашева  А.С.  -  профессор  КазНПУ  имени  Абая,  кафедра  профессиональной  иноязычной 
коммуникации и переводческого дело 
Дэвис Брент – PhD (США) 
Н. Новин – PhD Argibin University (Иран) 
Дэвид Ландис – PhD (США) 
Фатима Шнан–Давен - PhD Университета Экс-Марсель (Франция) 
Наср М.Ариф – PhD, исполнительный директор Института  Исламского мира (Арабские эмираты) 
Әлімсейіт Әбілғазы – д.ф.н., профессор Шинжанский институт филологии (КНР) 
Иноятова У.И. – д.п.н., ТГПУ им Низами (Ташкент, Республика Узбекистан) 
Кенан Коч – PhD (Турция) 
Нил Стейнторп - магистр (Австрия) 
М.Яуманн – магистр (ФРГ) Центр ДААД 
Али Али Шабан - PhD Каир (Египет) 
 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ СЕКРЕТАРИ:
 
 
Ибрагимова  К.К.  -  старший  преподаватель  кафедры  профессиональной  иноязычной 
коммуникации и перевода (русский язык)  
Бейсахметова  Ж.А.  -  старший  преподаватель  кафедры  профессиональной  иноязычной 
коммуникации (английский язык), (ответственный секретарь)  
Айтқазықызы С. - PhD кафедры восточных языков (китайский язык) 
Абдрахманова Г. - к.ф.н., доцент кафедры восточных языков (арабский язык). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Полиязычное образование и иностранная филология», №2, 2013 г. 

EDITOR-IN-CHIEF 
 
T.T.  AYAPOVA  -  Director  of  the  Institute  of  Philology  and  Multilingual  Education,  Abai  KazNPU, 
doctor of philological sciences, professor 
 
EDITOR-IN-CHIEF’S ASSISTANTS: 
 
Z. Badanbekkyzy - candidate of philological sciences, associate professor 
S.A. Askarova - candidate of philological sciences, associate professor  
 
SCIENTIFIC EDITORS: 
 
Z.  B.  Yeshimbetova  -  candidate  of  pedagogical  sciences,  TTU  chief  of  the  Institute  of  Philology  and 
Multilingual Education
 
N. P. Shengelbayeva - candidate of philological sciences, department of professional foreign language 
communication and translation studies    
 
EDITORIAL STAFF: 
 
K.I. Mirzoyev - doctor of philological sciences, professor, head of Eastern languages department 
K.S.  Musayeva  -  candidate  of  pedagogical  sciences,  professor  of  Abai  KazNPU,  head  of  English 
language for special purposes department 
B.E.  Bukabayeva  -  candidate  of  philological  sciences,  head  of  professional  foreign  language 
communication department 
Z.A.  Kemelbekova  -  candidate  of  philological  sciences,  head  of  professional  foreign  language 
communication and translation studies department 
A.S. Mukasheva - candidate of philological sciences, professor оf Abai KazNPU 
Davis Brent - PhD (USA) 
N.Novin - PhD of Argibin University (Iran) 
David Landis - PhD (USA) 
Fatima Shnah- Daven - PhD of Ex-Marseille University (France) 
Nasr M. Arif - PhD, executive director of Dar al-Islam Institute (Arab Emirates)  
Alimseyit Abilkazy - PhD, Professor of Jingjiang Institute of Pholology (China) 
Inoyatova U.I. – Doctor of philological, Nizami TSPU (Tashkent, Uzbekistan Republic) 
Kenan Koch - PhD (Turkey) 
Neil Stainthorpe - MA (Austria) 
M. Yauman - master degree, DAAD center (Germany) 
Ali Ali Shaban - PhD Kair (Egypt). 
 
EXECUTIVE SECRETARIES: 
 
K.K. Ibragimova - senior teacher (Russian Language) 
Zh. A. Beisakhmetova - senior teacher (English Language), (executive secretary
S. Aytkazykyzy - PhD (Chinese Language) 
G. Abdrakhmanova - candidate of philological sciences, associate professor (Arabic Language). 
 
 
 
 
Журнал  Қазақстан  Республикасы  Мәдениет  және  ақпарат  министрлігіне  12.02.2013  жылы 
тіркеліп, №13343 - Ж куәлігі берілді. 
Шығарылу мерзімі жылына 4 рет. Периодичность 4 раза в год. 
 
 
 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Көп тілді білім беру және шетел тілдері филологиясы» сериясы, №2, 2013 ж. 

МАЗМҦНЫ        СОДЕРЖАНИЕ        CONTENTS 
 
ШЕТЕЛ ТІЛІНДЕ БІЛІМ БЕРУ 
ИНОЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
FOREIGN LANGUAGE EDUCATION 
 
Ешімбетова З.Б. Тiлдердi оқыту-оқушылардың танымдық қызығушылығын қалыптастыру................. 
Кадырова  Г.Р.,  Маймакова  А.Д.  Личностно-ориентированные  технологии  обучения  в 
преподавания русского язык............................................................................................................................ 
Мустафаева Г. Мамандық шет тілін игеру процесін реттейтін контекстік оқыту принциптері............. 
Лукпанова С.М. Ролевые и деловые игры в обучении инностранному языку в условиях неязыковых 
факультетов....................................................................................................................................................... 
Ashegova  B.N.,  Baisultanova  S.  Sh.  The  efficiency  and  barriers  of  using  computer  technologies  in 
teaching English.................................................................................................................................................. 
Ismail N.M., Khamitova G.D. Basic approaches to formation of confirmation of qualifications and English 
proficiency standard ........................................................................................................................................ ... 
Kulekenova Zh.G. Problems in acquiring English pronunciation and ideas to cope with them....................... 
Beisenbayeva B.А., Kopzhasarova U.I. The role of games in vocabulary teaching........................................ 
Mamyrbayeva  M.Z.  Project  work  as  one  of  the  innovative  teaching  technologies  in  English  language 
learning................................................................................................................................................................ 
Мукашева А.С., Копбаева С.М. Проведение  деловых игр  на занятиях по иностранному языку........ 

 
12 
16 
 
20 
 
23 
 
25 
29 
32 
 
36 
43 
 
МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС  ЖӘНЕ АУДАРМА 
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ПЕРЕВОД 
INTERCULTURAL COMMUNICATION AND TRANSLATION 
 
Мирзоев К.И. Историко-культурные взаимосвязи Казахстана с тюркским миром.................................. 
Азаматова А.Х. О базовых категориях теории межкультурной коммуникации....................................... 
Уәлібай  Н.,  Бисембиева  А.  Қазақ  тіліндегі  есімше  тұлғаларының    ерекшеліктері  және  олардың 
қытай тіліне аударылу жолдары...................................................................................................................... 
Zhalalova A.M.Ysupova N. The main ethical standards in translation and interpretion................................ 
47 
53 
 
58 
61 
 
КОГНИТИВТІК ЛИНГВИСТИКА 
КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА 
COGNITIVE LINGUISTICS 
 
Аяпова Т.Т.  Баланың когнитивті дамуы   және  ана мен бала арасындағы интерактивті  іс-әрекеттің 
маңызы....................................................................................................................... ......................................... 
Букабаева Б.Е. Сӛйлеу әрекеті онтогенезіндегі тілдің негізгі қызметі  және оның  қалыптасу жүйесі. 
Сайбекова Н.У. Ағылшын және қазақ тілдеріндегі «махаббат» концептісі.............................................. 
Шыныбекова  А.С.,  Досжанова  Г.  Н.  Заманауи  бағытта  сӛйлеу  тәсілдері,  коммуникативтік 
жағдаяттағы стратегия...................................................................................................................................... 
Қабатай Б.Т., Нҧрмағамбетова А.Ш. Кӛпшілік алдында сӛйлеу ерекшеліктері..................................... 
 
64 
72 
75 
 
78 
83 
 
ЛИНГВИСТИКА ЖӘНЕ МӘТІН ЛИНГВИСТИКАСЫ 
ЛИНГВИСТИКА И ЛИНГВИСТИКА ТЕКСТА 
LINGUISTICS AND TEXT LINGUISTICS 
 
Ахметбекова А.М. Особенности дефиниции как метатекста в словарях лингвистических терминов.... 
Касымова Р.Т. Роль родного языка в усвоении лексики второго языка..................................................... 
Эглит Л.В. Морфологические варианты в сленге.......................................................................................... 
Байгожина А.Е., Шегебаева А.М. Молодежный сленг как повседневный язык общения...................... 
Егорова Т.В. Проявление асимметрии в лексико-фразеологической системе русского языка................ 
Жаналина Л.К. Дуализм в теоретическом и методологическом аспектах разработки значения............. 
Қартабаева  А.А.  Ағылшын  және  қазақ  тілдеріндегі  сандық  фразеологиялық  бірліктердің  кейбір 
ерекшеліктері...................................................................................................................................................... 
Sultankulova 
Sh.U., 
Zhakybaeva 
A.T. 
Semantic 
classification 
of 
phraseological 
units...................................................................................................................................................................... 
Бисенбаева М.К. Қазақ тілі қаратпа сӛздерінің зерттелу жайы................................................................... 
 
87 
93 
96 
100 
104 
107 
 
113 
 
115 
118 

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Полиязычное образование и иностранная филология», №2, 2013 г. 

ЛИНГВOМӘДЕНИЕТТАНУ 
ЛИНГВOКУЛЬТУРОЛОГИЯ 
CULTURAL LINGUISTICS 
 
Тлеубай С.Т. Сӛйлеу тіліне тән лингвокультуремалар................................................................................. 
Дадашов Д. Ағылшын және қазақ мақал-мәтелдерінің ортақ табиғаты...................................................... 
Уюкбаева М.И. Предюдициальность в романе Чарльза Диккенса «Крошка Доррит»............................. 
122 
125 
127 
 
ДИСКУРС ЖӘНЕ ОНЫҢ ТИПОЛОГИЯСЫ 
ДИСКУРС И ЕГО ТИПОЛОГИЯ 
DISCOURSE AND ITS TYPOLOGY 
 
Kosherova K.K. Mood category as a phenomenon and a way of discourse expressing.................................... 
Anayatova R.K. Lexical and grammatical transformations of translation of aviation discourse from English 
into Russian......................................................................................................................................................... 
131 
 
134 
 
КӚПТІЛДІ БІЛІМ БЕРУ 
ПОЛИЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
MULTІLINGUAL EDUCATION 
 
Ломова Е.А. Американская реальность  в восприятии русских писателей ХХ столетия......................... 
Сафронова Л.В. Испанские ритмы Иосифа Бродского................................................................................ 
Велиев Э. Али оглу. Форма множественного числав азербайджанском языке......................................... 
Нәсіпқазы Е., Кибиров У.Х. О глаголах современного китайского языка............................................... 
137 
140 
144 
148 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Көп тілді білім беру және шетел тілдері филологиясы» сериясы, №2, 2013 ж. 

ШЕТЕЛ ТІЛІНДЕ БІЛІМ БЕРУ 
ИНОЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
FOREIGN LANGUAGE EDUCATION 
 
З.Б. Ешімбетова 
п. ғ.к., Абай атындағы ҚазҰПУ 
Алматы, Қазақстан 
  
ТIЛДЕРДI ОҚЫТУ - ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН 
ҚАЛЫПТАСТЫРУ 
 
Аңдатпа:  Шетел  тілін  орта  мектепте  оқыту  дәрежесін  арттыру,  әсіресе  қазақ  тілінің  мәртебе  алуына 
байланысты шетел тілін ана тілімен салыстыра оқыту республикада халыққа білім берудің ӛзекті мәселелерінің 
біріне  айналып  отыр.  Осы  орайдан  тiлдердi  оқыту  үрдiсiнде  оқушылардың  танымдық  қызығушылығын 
қалыптастырудың  тиiмдi  жолдарын  айқындай  түсу  және  оның  ӛмiрге  үйлесiмдi  мiндеттерiн  шешу  қазiргi 
кезеңдегi  педагогика  ғылымының  басты  бағдары  болып  табылады.  Сондықтан  тек  жеке  бiр  ғана  тiлдi  оқыту 
аясында  шектелiп  қалмай,  бiлiм  берудiң  жалпы  дидактикалық  негiздерiн  басшылыққа  ала  отырып,  мектеп 
оқушыларына тiлдердi оқыту арқылы танымдық қызығушылығын қалыптастыру проблемаларын шешу бүгiнгi 
күннiң  ынтызар  тiлегi  екендiгi  және  оның  тиiмдi  әдiс,  тәсiлдерiн  аша  түсу  ӛмiр  қажеттiгiнен  туындауда. 
Әсiресе,  шәкiрттерге  тiлдердi  оқыту  үрдiсiнде  атқарылатын  iс-әрекет  арқылы  олардың  ӛзiндiк  iзденiсiн, 
қызығушылығын қолдау табысқа жетудiң кiлтi. 

Каталог: docs -> vestnik -> poliyazichni institute
vestnik -> Хабаршы вестник
vestnik -> Вестник Казнпу им. Абая, серия «Художественное образование», №1(42), 2015 г
vestnik -> Хабаршы вестник «Жаратылыстану-география ғылымдары»
vestnik -> Вестник Казнпу имени Абая, серия «Молодой ученый. Поиски. Проблемы. Исследования», №1(5), 2015 г
poliyazichni institute -> Казахский национальный педагогический
poliyazichni institute -> Казахский национальный педагогический
poliyazichni institute -> Филологиясы
poliyazichni institute -> Хабаршы вестник bulletin «Кӛптілді білім беру және шетел тілдері филологиясы»

жүктеу 5.08 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет