Аатф деканы С. Сжүктеу 255.95 Kb.
Pdf просмотр
Дата09.04.2017
өлшемі255.95 Kb.

                    Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

 «Алматы энергетика және байланыс университеті» Коммерциялық емес АҚ 

                   Аэроғарыштық және ақпараттық технологиялар факультеті 

                                     «Ақпараттық жүйелер» кафедрасы

 

                                     

 

                       «Бекітемін»

 

ААТФ деканы______ С.С.Табултаев 

«_____»___________2016  ж.

 

 

   

 

  

Пәннің силлабусы AMKzhB1205 «Алгоритмдер, мәліметтер құрылымы және бағдарламалау»

 

 5В070300 - «Ақпараттық жүйелер» мамандығы 

 

  

 

  

 

Курс Семестр 


Барлық кредит саны 

ECTS бойынша кредит саны Жалпы сағаттар саны                               135 

Соның ішінде: 

 

Дәрістер (сағаттар) 23 

Зертханалық сабақтар (сағаттар) 

45 

СӨЖ (сағаттар)                                          67 Соның ішінде: 

СОӨЖ (сағаттар) 

30 

ЕГЖ                                                              3 Емтихан

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Алматы, 2016 ж. 

Оқу  жұмысының  бағдарламасын  «Ақпараттық  жүйелер»  кафедрасының  аға 

оқытушысы Сәрсенбай Айсұлтан Сәдуақасұлы, ҚР ЖББС 6.08.028-2009 негізінде 

жасаған.

 

Оқу жұмысының бағдарламасы 11 мамыр 2016 жылы, №11 хаттама бойынша «Ақпараттық  жүйелер»  кафедрасының  мәжілісінде  қарастырылған  және 

бекітілген. 

  

Кафедра  меңгерушісі  ________________ Иманғалиев Ш.И.  

Оқу  жұмысының  бағдарламасы  «Ақпараттық  технологиялар»  факультетінің 

оқу-әдістемелік  кеңесінің  мәжілісінде  қарастырылған  және  бекітілген  (хаттама 

№6,  13.05.2016 ж).

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

2 

Пән: Алгоритмдер, мәліметтер құрылымы және бағдарламалау. Оқытушы: 

Сәрсенбай А.С. - «Ақпараттық жүйелер» кафедрасының аға оқытушысы, жалпы 

жұмыс стажы - 39 жыл, білімі - жоғары,С.М. Киров атындағы ҚазМУ математика 

факультеті. каб. Б331, Б корпусы, тел:2925095; e-mail: aisar_09 @mail.ru. Пән жөнінде мәліметтер

 

 Аталуы «Алгоритмдер, мәліметтер құрылымы және бағдарламалау»; 

Кредиттер саны – 3; Өткізу орны: Б оқу корпусы, аудитория Б309, Б219– 

дәрістік сабақтар; оқу

 

 корпусы А, компьютерлік класстар А 404 – зертханалық сабақтар.

 

  

 

Оқу жоспарынан көшірме Кесте 1

 

  

 

  

 

 Аптасына академиялық сағаттар 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

*СӨЖ *СӨЖ 

Барлығы  Бақылау 

 

 

  

 

Зерт

ха

на

лы

қ     

О 

 формасы 

 

Курс

 

Сем

ес

тр

 

кредит

те

р 

дә

ріс

те

р 

ж

ұм

ы

ст

ар

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

1,53 

 4,47 Емтихан 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 1 Пәннің тапсырмалары мен мақсаттары

 

1.1 

Пәнді оқыту мақсаты  

 

«Алгоритмдер,  мәліметтер  құрылымы  және  бағдарламалау»  пәнінің оқытылу  мақсаты  болып,  СИ  программалау  тiлi  базасында  негiздi 

тұжырымдамалар,  әдiстер  және  программалау  технологияның  құралдарымен 

жүйелi  түрде  бағдарламалау  болып  табылады.  Алгоритмдер,  мәліметтер 

құрылымы  және  бағдарламалау  тiлдердiң  бiрiнде  алгоритмді  өрнектей  бiлу, 

программалаудың  негiздi  ұғымдарын,  әр  түрлi  бiлiм  салаларының  интуициялық 

ұғымдарының  формализациясының  дағдыларын  студенттерге  үйрету  және 

математикалық үлгiлердiң құрастырылуы алгоритмдерін құруды қамтиды.

 

 1.2 Пәнді оқытудың міндеттері:

 

 - есептердiң алгоритмдеуiнiң негiздерiн студенттерге үйрету; -

тиiмдi алгоритмдарды құрастыруға студенттерге үйрету;

 

 

-биiк деңгейдегі қазiргi программалау тiлдерінің негiздерiн студенттерге үйрету;

 

 -алгоритмдеу және программалаудың қазiргi технологияларының 

мүмкiндiктерін студенттермен зерттеу және оларды дамыту.

 

 

3 

Студент пәнді оқып білу нәтижесiнде бiлуi керек:

 

 -есептердiң шешiмi үшiн алгоритмдар және бағдарламалардың өңдеуiнiң 

әдiстерi;

 

 

-бағдарлама әзiрлеу және олардың iске асыруының технологиялары; - жаңа технологияларды дамыту перспективасын бiлу;

 

 сонымен бiрге негiзін бiлу;

 

 -тапсырмаға қатысты алгоритмдеу және деректер құрылымын дұрыс 

таңдау;


 

 

- 

негізгі деректер құрылымын іске асыру;  

-

 

негізгі деректер құрылымын қолдана отырып алгоритмдерді іске асыру.   

1.3 Пререквизиттері

 

 Оны оқып білу үшiн қажеттi пәндер: 

- информатика.

 

 

1.4 Постреквизиттері: Оқылатын сабақтың қолданылатын пәндері: 

-

 бағдарламалау технологиясы;  

-

 объектіге бағытталған бағдарламалау.  

 

  

2. Бiлiм бақылауы және бағасы

 

 АЭжБУ студенттердiң оқу жұмыстарына жүйелi түрде бақылауды 

қамтамасыз ету үшiн семестрдiң iшiнде бiлiм рейтингін бақылауы қолданылады.

 

 

Студенттердiң бiлiмдерiнiң бағасы ағымдағы бақылауына 7 зертханалық жұмыстар және 3 есеп - график түрiнде жұмыстардың орындауы кiредi.

 

 Ағымдағы бақылаудың нәтижелерiнiң өткiзу мерзiмдерi пән бойынша оқу 

барысының күнтізбелік графиктерiмен анықталады.

 

 

«Алгоритмдер, мәліметтер құрылымы және бағдарламалау» пәні бойынша бақылаудың барлық түрлерiн өткiзу күнтізбелік графигi

 

 Апталар

 

1 

2

 3

 

4 

5

 6

 

7 

8

 9

 

10 

11

 12

 

13 

14

 15

 

Бақылаудың 1

 

1 

1

 1

 

1 

1

 1

 

1 

1

 1

 

1 

1

 1

 

1 

1

 апталық 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

саны 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Бақылау

 

З1 

З1

 З2

 

ЕГЖ1 

З3

 З3

 

З4 

БК1

 

ЕГЖ2 

З5

 З6

 

З6 

ЕГЖ3


 

З7

 БК2

 

түрлері 

 

  

З2

  

 

 З4

 

З5 

 

  

З7

  

 

 Бақылау түрлері: З – зертханалық жұмыс, Б – бақылау, ӨЖ – өздік жұмыс, АБ – аралық бақылау, КЖ – 

курстық жұмыс, КЖ – курстық жоба, Кл – коллоквиум, Р – рефераттар, Эс – эссе, ЕГЖ – есептік графикалық 

жұмыс, Кс – кейс-стади және т.б...

 

 3  Пәннiң мазмұны

 

 Алгоритмдер, мәліметтер құрылымы және бағдарламалау пәннінің дәрiстері 

(0,51  кредит)  және  зертханалық  сабақтары  (1,0  кредит),  сонымен  бiрге  (СӨЖ 

және СӨОЖ) студенттердiң өзiндiк жұмыстары.

 

 Оқудың  негізгі  аралығы  (15  апта  21.01.2013-дан  04.05.2013)  кредитті 

технология негізінде жүргізіледі. Бұл аралықта сабақтар сұлбасы келесіде: 3 дәріс 

2 аптада – 6 сағ. (әр дәріс 100 минуттан), 2 зертханалық жұмыс 2 аптада – 6 сағ.

 

 4

 


(әр  сабақ  100  минуттан),  әр  апта  сайын  оқушының  өздік  жұмысы  (СӨЖ)  –  4-5 

сағ.,  дәрiстерге,  жаттықтыру  сабағы  және  зертханалық  сабақтарға  есеп  -  график 

түрiнде  жұмыстың  үстiнде  қосатын  өзiндiк  жұмысқа,  әзiрлеудi,  соның  iшiнде 

СӨОЖ  –  2  сағ.,  әр  апта  сайын  (есеп  -  график  түрiнде  жұмыстарды  бойынша 

консультациялар өткiзу).

 

 3.1 Дәрістер (23 сағат)

 

 Дәрістер/

 

Күні Тақырыбы

 

Әдебиет көзі 

 

апталар   

 

  

 

 1. Пәнге кіріспе (2 сағат) 

Конспект,

 

 

1/I  

1.1. Есептiң шешiмiнiң негiзгi кезеңдерi 

Ә.1,5

 

  

 

1.2 Алгоритмдердің, деректер құрылымының  

 

  

 

  

және бағдарламалау тілдерінің негізгі 

 

 

  

анықтамалары 

 

 

2/II  

2. Пәнге кіріспе (2 сағат) 

Конспект,

 

  

 

2.1. Қарапайым негізгі деректер құрылымы Ә.1,5

 

  

 

2.2Алгоритмдерді жазу әдістері  

 

  

 

3/III  

3. С/C++ бағдарламалау негіздері. (2 сағат) 

Конспект,

 

  

 

3.1. Алфавит. Бағдарламаның құрылымы Ә. 1,5

 

  

 

3.2. Енгізу-шығару функциялары  

 

  

 

  

3.3. С/С++ тілінің негізгі типтік деректері. 

 

 

4/IV  

4. Сызықты алгоритмдердің өңделуі. (2 сағат) 

Конспект,

 

  

 

4.1. Сызықты алгоритмдер. Ә. 1,5

 

  

 

4. 2. С/С++ тіліндегі сызықты алгоритмдерді  

 

  

 

  

өңдеу операциялары. 

 

 

5/V  

5. Тармақталған алгоритмдерді өңдеу. (2 сағат) 

Конспект,

 

  

 

5.1. Тармақталған алгоритмдер. Ә. 1,5

 

  

 

5.2. С/C++ тіліндегі тармақталған алгоритмдерді  

 

  

 

  

өңдеу операциялары. 

 

 

6/VI  

6. Циклдық алгоритмдерді өңдеу. (2 сағат) 

Конспект,

 

  

 

6.1. Циклдық алгоритм Ә. 1,5

 

  

 

6.2. С/C++ тіліндегі циклдық алгоритмдерді  

 

  

 

  

өңдеу операциялары

.

 

  

7/VII 


 

7. Статистикалық құрылымдар. (2 сағат) 

Конспект,

 

  

 

7.1. Бірөлшемді массивтерін өлшеу алгоритмдері. Ә. 1,5

 

  

 

7.2. С/C++ тiлiндегi бірөлшемді массивтерді  

 

  

 

  

өңдеу 


 

 

8/VIII  

8. Статистикалық құрылымдар. (2 сағат) 

Конспект,

 

  

 

8.1. Екіөлшемді массивтерін өлшеу алгоритмдері. Ә. 1,5

 

  

 

8.2. С/C++ тiлiндегi екіөлшемдi массивтерді  

 

  

 

  

өңдеу. 


 

 

9/IX  

9. Мәліметтерді іріктеу алгоритмдері. (1 сағат) 

Конспект,

 

  

 

9.1. Іріктеудің негізгі түсініктері Ә. 2,3,4,6

 

  

 

9.2. Қарапайым айырбастау әдісіндегі  

 

  

 

  

мәліметтердің іріктеу алгоритмдері 

 

 

10/X  

10. Мәлiметтердiң iрiктеу алгоритмдері. (2 сағат) 

Конспект,

 

  

 

10.1. Қарапайым таңдау әдісіндегі мәліметтердің Ә. 2,3,4,6

 

  

 

іріктеу алгоритмдері  

 

  

 

  

10.2.  Қарапайым  қою  әдісіндегі  мәліметтердің   

 

 

 іріктеу алгоритмдері 

 

  

5

 11/XI 

   


 

11. Динамикалық құрылымдар. (2 сағат) 

 

 

Конспект, 

 

    

 

11.1. Мәліметтер құрылымы «тізім»,  «стек»  

 

Ә. 2,3,4,6 

 

    

  11.2. 


Мәліметтер 

құрылымы 

«очередь»,  

 

    

  «бинарное дерево»   

 

 

    

 

12/XII    

 

12. Мәліметтерді іздеу алгоритмдері. (2 сағат)  

Конспект,

 

 

    

 

12.1.  Бiртiндеп (сызықты ) iздестiру  

 

 Ә. 2,3,4,6

 

  

 

  

12.2.  Бинарлы іздестіру 

 

 

  

 

  

 

  

 

    

 

3.2 Зертханалық сабақтар (45 сағат)

 

 

    

 

  

   


 

 

  

   


 

Зерт.жұмы

 

Күні


    

 

Тақырыбы 

 

  

Әдебиет көзі

 

 

стар/апта 

 

    

 

  

 

    

1/I-II


 

 

 1.Зертханалық    жұмыс    №1.    Сызықты 

 

Конспект, 

 

    

  

алгоритмдердің сызбалық және сөздік жазылуы.  Ә. 1,5

 

  

   


  

(4 сағат) 

 

 

  

   


 

2/ III-IV

 

 

  2.Зертханалық    жұмыс    №2.    Сызықты 

 

Конспект, 

 

    

  

алгоритмдердің  бағдарламалық  іске  асуы.  (4   Ә. 1,5

 

  

   


  

сағат) 


 

 

  

 

    

3/V-VI


 

 

  3.   Зертханалық   жұмыс   №3.   Тармақталған   

Конспект,

 

 

    

  

алгоритмдердің сызбалық және сөздік жазылуы.  Ә. 1,5

 

  

   


  

(4 сағат) 

 

 

  

   


 

4/ VIII-IX

   

  

4.   Зертханалық   жұмыс   №4.   Тармақталған   Конспект,

 

  

   


  

алгоритмдердің  бағдарламалық  іске  асуы.  (4   

Ә. 1,5

 

  

   


  

сағат) 


 

 

  

 

    

 

  

 

    

5/ X-XI


 

 

  5.Зертханалық    жұмыс    №5.    Циклдық 

 

Конспект, 

 

    

  

алгоритмдердің сызбалық және сөздік жазылуы.  Ә. 2,3,4,6

 

  

   


  

(4 сағат) 

 

 

  

   


 

6/ XII-XIII

   

  

6.Зертханалық    жұмыс    №6.    Циклдық  

Конспект,

 

 

    

  

алгоритмдердің  бағдарламалық  іске  асуы.  (4   Ә. 2,3,4,6

 

  

   


  

сағат) 


 

 

  

 

    

7/ XIV-XV

   

  

7.   Зертханалық   жұмыс   №7.   Бірөлшемді  

Конспект,

 

 

    

  

массивтерді  өңдеу  алгоритмдерінің  сызбалық  

Ә. 2,3,4,6

 

 

  

 

   және сөздік жазылуы. (4 сағат) 

 

  

 

  

 

    

 

    

8/ X-XI


 

 

  8.   Зертханалық   жұмыс   №8.   Бірөлшемді 

 

Конспект, 

 

    

  

массивтерді өңдеу 

алгоритмдерінің 

 

Ә. 2,3,4,6 

 

  

 

   бағдарламалық іске асуы. (6 сағат) 

 

  

 

  

 

    

 

    

6/ XII-XIII

   

  

9.   Зертханалық  жұмыс  №9.  Матрицаларды  

Конспект,

 

 

    

  

өңдеу  алгоритмдерінің сызбалық  және  сөздік  

Ә. 2,3,4,6

 

 

  

 

   жазылуы. (4 сағат) 

 

  

 

  

 

    

 

  

   


 

7/ XIV-XV

   

  

10.  Зертханалық  жұмыс  №10.  Матрицаларды   Конспект,

 

  

   


  

өңдеу  алгоритмдерінің  бағдарламалық  іске 

 

Ә. 2,3,4,6 

 

  

 

   асуы. (7 сағат) 

 

  

 

  

 

  

   


 

 

  

   


 

 

3.3 Студенттердiң өзiндiк жұмыс графигі (67 сағат):

 

  

Сабақтар түрі

 

СӨЖ тақырыптары 

СӨЖ, КЖ


 

Әдебиет


 

п/п


   

 

тапсыру 

көздері


 

 

  

уақыты


 

 

  

 

 6

 


1

 

Дәрістер 

Алдыңғы дәрiстердiң

 

Әр

 апта

 

Конспект, оқу 

 

 материалдарымен жұмыс

 

сайын 

құралы


 

2

 Зертханалық

 

Келешек лабораториялық 

Әр

 апта

 

Әдістемелік 

 

жұмыс 

сабақты өткiзудiң

 

сайын


 

нұсқаулар

 

 

 материалдарымен әзiрлеу және

 

  

 

  

танысу


 

 

  

3

 Есептік-

 

Есеп - сызбалық түрiнде 

4,8,12


  

Әдістемелік

 

 

сызбалық 

жұмыстардың бөлiмдерiнiң

 

апталар


 

нұсқаулар

 

 

жұмыс 

орындауды теория және

 

 

  

 

 әдiстемесiнiң зерттеуi

 

  

 

  

 

  

 

 3.4 

О

қытушының басшылығымен студенттiң өзiндiк жұмысы (СӨОЖ) 

(30 сағ)

 

 Студенттер дербес жұмыс ретiнде оқытушының басшылығымен келесi есеп-

сызбалық түрiнде жұмыстарды орындайды:

 

 

ЕГЖ/ 

 

Тапсыру    

 

 Тақырыбы

 

  

Әдебиет көзі

 

 

апта 

 

уақыты 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

(апта) 

  

  

 

  

 

  

 

 1/V

 

 5

   


 

Қарапайым 

деректер 

құрылымдарын  өңдеу 

Конспект,

 

  

   


 

 

алгоритмдерінің сызбалық жүзеге асуы.  

 

Ә. 1,5 

 

    

 

    

 

  

 

  

 

2/X 

 

10 

 

Күрделі деректер 

құрылымдарын 

өңдеу 

Конспект, 

 

    

 

 алгоритмдерінің сызбалық жүзеге асуы. 

 

 Ә. 1,5

 

  

   


 

   


 

 

  

 

  

 

3/XIV   

14

  

Күрделі 


деректер 

құрылымдарын 

өңдеу 

Конспект, 

 

    

 

 алгоритмдерінің бағдарламалық жүзеге асуы. 

 

Ә. 2,3,4,6 

 

    

 

    

 

  

 

  

 

3.5 Бақылау сынағы (БС):

 

 

  

 

  

 

 БС Нөмірі 

 

Уақыты (апта)  

 

 Тақырыбы 

 

  

Әдебиет көзі 

 

1

    

7

   Тақырыптар бойынша тестілеу:  Алгоритмдеудiң 

Конспект,

 

 

      

  

негiздерi. Есептердiң қойылу және алгоритмдеуi. Ә. 1,5

 

  

   


 

  

Алгоритм ұғымы. Алгоритмдарды сипаттау.  

 

  

     


  

Алгоритмдарды   

құрылымдық 

схемалар.  

 

 

       

Алгоритмдарды    бiр    үлгiдегi    құрылымдар   

 

 

       

Сызықты алгоритм. Циклдiк алгоритм. Тармақты   

 

 

       

алгоритм. Өңдеу және іздеу алгоритмдері. 

 

 

 2

 

   13

  

Тақырыптар бойынша тестілеу:   

 

Конспект, 

 

      

  

Си  тiлдiң  негiздерi. Алгоритм тiлдерiнiң  негiзгi Ә. 2,3,4,6

 

  

   


 

  

ұғымдары. Алфавит. Бағдарламаның құрылымы.  

 

     

  

Енгiзу-шығару  функциясы.  Си  тiлінің  негiздi    

 

      

түрiлері. Бүтін түрлері. Нақты түрлер. Нышандық   

 

 

      

түрлер. 


Идентификаторлар. 

Константылар.  

 

 

      

Айнымалылар. Си тiлiндегi алгоритмды сызықты   

 

 

       

құрылымның 

iске 

асыруы. 


Айнымалы, 

 

  

    


  

тұрақтылардың  сипаттама  операторлары.  Енгiзу   

 

 

      

операторы.  Арифметикалық  операциясы.  Си   

 

 

7 

тiлдегi  алгоритмды  тармақталған  құрылымның 

iске  асыруы.  Логикалық  операциялар.  Өткелдi 

операторлар.  Таңдау  операторы.  Си  тiлдегi 

циклдiк  құрылымның  iске  асыруы.  Алғы  шарты 

бар  циклды  оператор.  Шарты  бар  циклда 

оператор. Циклда операторлар параметрi барды. 

 

3.6 Бақылау сұрақтары:

 

1. 

Есепті шығарудың негізгі этаптары.  

2.

 

Алгоритм анықтамасы. Алгоритмнің негізгі құралдары.  3.

 

Алгоритмдерді көрсету әдістері.   

4.

 Негізгі алгоритмдік конструкциялары.  

5.

 Сызықты құрылымды алгоритм.  

6.

 Тармақталған құрылымды алгоритм.  

 

7. 

Циклдық құрылымды алгоритм.  

8.

 

Деректер құрылымдары.Деректер құрылымдарының классификациясы.  9.

 

Статистикалық құрылымдар.   

10.


 

Бір өлшемді массивті өңдеу алгоритмдері.  

11.

 

Екі өлшемді массивті өңдеу алгоритмдері.  12.

 

Динамикалық құрылымдар.  13.

 

Тізімдер.  14.

 

Бір бағытталған тізімдер.  15.

 

Екі бағытталған тізімдер.  16.

 

Циклдық тізімдер.   

17.


 

Стек.  


18.

 

Кезек.  19.

 

Дек.  20.

 

Бинарлы ағаш.  21.

 

Мәліметтердің іріктеу.  22.

 

Қарапайым ауыстыру әдісімен өңдеу алгоритмдері (пузырька).   

23.


 

Қарапайым іріктеу әдісімен өңдеу алгоритмдері.  

24.

 

Қарапайым қою әдісімен өңдеу алгоритмдері.  25.

 

Мәліметтерді іздеу.  26.

 

Сызықты іздеу алгоритмі.  27.

 

Бинарлы іздеу алгоритмі.   

28.


 

Си тілінің негізі. Бағдарламаның жалпы құрылымы.  

 

29.


 

Мәліметтердің қарапайым типтері.  

 

30.


 

Айнымалы. Типтелген және қарапайым тұрақты шамалар.  

31.

 

Си тілінің операциялары. Арифметикалық және логикалық операциялар.  32.

 

Си тілінің операциялары. Иемдену операциялары.  33.

 

Мәліметтерді енгізу, шығару функциялары.   

34.  Тармақталған   құрылымдарды бағдарламалау.  IF шартты оператор.

 

 

35. 

Тармақталған  құрылымдарды  бағдарламалау.  CASE  шартты 

операторын таңдау.  

 

36. 

Циклдық  құрылымдарды  бағдарламалау.  Цикл  операторы  FOR 

параметрімен.  

 

8 

37.

 

Циклдық  құрылымдарды  бағдарламалау.  Цикл  опраторы  WHILE алғы шартымен.  

 

38. 

Циклдық  құрылымдарды  бағдарламалау.  Цикл  опраторы  DO-

WHILE шартымен.  

 

39. 

С/C++ бір өлшемді массивтерді өңдеу.  

40.

 

С/C++ екі өлшемді массивтерді өңдеу.   

4 Әдебиеттер 

тізімі Негізгі:

 

 1.

 

Б.Бөрібаев. Алгоритмдеу, мәліметтер құрлымы және программалау тілдері. Алматы «Қазаұ университеті» 2011.  

 

2. 

Смайлов  Ұ.М.  программалау:  алгоритм  құру  технологиялары  оқулық 

алматы 2010.  

 

3. 

Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных: Пер. с англ. – М.: «ДМК Пресс»,  

2010.  

 

4. 

Керниган Б., Ритчи Д. Язык программирования Си: пер. с англ.  - 2-е изд., 

перераб., и доп. - М.: Финансы и статистика, 1992.  

5.

 Культин Н. Б. С/С++ в задачах и примерах. – СПб.: БХВ. – Петербург,  

2004.  


 

Қосымша әдебиеттер тізімі:

 

 1.

 

Кнут  Д.  Искусство  программирования  для  ЭВМ:  в  3т.  –М.:  Мир,  1978.  – Т.З. Сортировка и поиск.  

 

2. 

Бочков  С.  О.,  Субботин  Д.  М.  Язык  программирования  Си  для 

персонального компьютера. – М.: Радио и связь, 1990.  

 

3. 

Уэйт  М.,  Прата  С.,  Мартин  Д.  Язык  Си.  Руководство  для  начинающих: 

Пер. с англ. - М.: Мир, 1988  

 

4. 

Ни А.Г. Алгоритмы, структуры данных и программирование. Мтодические 

указания  к  выполнению  лабораторных  работ  (  для  студентов  специальности 

5В070300 – «Информационные системы») – Алматы: АУЭС, 2013-47 с.  

 

5 Баға бойынша ақпарат:  

 

Курс  бағдарламасы  бойынша  Сіздің  жетістіктеріңіздің  деңгейі  жалпы қорытынды  бағалар  жүйесі  негізінде  бағаланады,  АЭжБУ-да  қабылданған  (1-

кестені қараңыз).

 

 

1- кесте 

 

Әріптік жүйе Балдар 

Балдар 


%-тік 

Дәстүрлік жүйе 

бойынша 

 

 мәні 

бойынша баға 

баға 

 

  

 

 А 

4,0 


95- 100 


Өте жақсы 

А- 

3,67 


90-94 


Өте жақсы 

В+ 

3,33 


85-89 


Жақсы 

В 

3,0 


80-84 


Жақсы 

В- 

2,67 


75-79 


Жақсы 

С+ 

2,33 


70-74 


Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 


Қанағаттанарлық 

С- 

1,67 


60-64 


Қанағаттанарлық 

 

 9

 


Д+ 

1,33 


55-59 


Қанағаттанарлық 

Д- 

1,0 


50-54 


Қанағаттанарлық 

F 0-49 

Қанағаттанарлықсыз 

 

Рұқсат рейтингі. Әрбір жұмыс түрінің мәнділігі (2 кесте) 

 

2 - кесте 

Параметр 

%-тік мазмұны 

Балдар 


Зертханалық жұмысты орындау және қорғау 

30 


2,7 

Есептік- графикалық жұмыс 

30 

2,7 


Қорытынды аралық атестаттау (тестілеу) 

10 


1,8 

Дәрістік сабақтарға қатысу 

10 

1,8 


Өзіндік жұмыстарды орындау және қорғау 

20 


 

Барлығы ∑ рұқсат(допуск) 

100  Жұмыстың әр түрін бағалау саясаты:

 

1.  Әр зертханалық жұмысты орындау және қорғау (ЗЖ).

 

 

Әрбір орындалған зертханалық жұмыс бағаланады (ЗжО) -100% (9 балл). Себепсіз зертханалық жұмысты жіберу (ЗжЖ)– (жіберу

 

 саны/зерт.жұм.саны)100%.

 

Әрбір зертханалық жұмысты қорғау (ЗжҚ)– Қорғау бағасы= максималды 

 

100% (9 балл). 

 

Әрбір зертханалық жұмысты уақытында тапсырмау(ЗжУТ) – 1% әр күнге. Бұдан: Зж= 0,3(ЗжО-ЗжЖ) + 0,7 (ЗжҚ-ЗжУТ).

 

 2.  Есептік- графикалық жұмыс(ЕГЖ):

 

 Әрбір ЕГЖ орындау бағаланады (ЕГЖО) -100% (9 балл). 

ЕГЖ уақытында орындамау– 30%.

 

 

Әрбір ЕГЖ қорғау (ЕГЖҚ)– Қорғау бағасы= максималды 100% (9 балл). Бұдан: ЕГЖ= 0,5(ЕГЖВ-ЕГЖО) + 0,5 (ЕГЖЗ).

 

 3.  Дәрістік сабақтарға қатысу (Дәріс):

 

Дәрістік сабақтарға қатысу бағаланады (ДәрісҚ) – 100%. 

Әр дәрісті жіберу (ДәрісЖіб)–      

100

      %.


 

Барлық дәрiс 

 

1 дәріске кешігіп келу (ДәрісКеш) – 

50

 %.

 

Барлық дәрiс 

 

 

Бұдан: Дәріс=ДәрісЖіб-ДәрісЖіб*Жіберу саны-ДәрісКеш*Кешігу саны. 

 

4.  Өзіндк жұмысты орындау және қорғау

 

 

Әрбір ӨЖО орындау бағаланады (ӨЖО О) -100% (9 балл). ӨЖО уақытында орындамауы– 30%.

 

 5.  Аралық аттестациялау (Аа):

 

Бір аралық аттестаттау жүргізіледі, ол келесі түрде бағаланады. 

 

10 

Аралық  аттестаттау  –  30  сұрақ  бойынша  тестілеу:  студент  кем  дегенде  16 

сұраққа  дұрыс  жауап  бергенде  ғана  аттестатталған  деп  есптелінеді.  Бұл 

жағдайда аралық атестаттау келесі кесте бойынша бағаланады (3 - кесте).

 

 3 - кесте

 

Дұрыс Балл, % 

Дұрыс 


Балл, % 

Дұрыс 


Балл, % 

жауаптар 

 

жауаптар  

жауаптар 

 

саны 


 

саны 


 

саны 


 

16 


50 

21 


67 

26 


83 

17 


53 

22 


70 

27 


87 

18 


57 

23 


73 

28 


90 

19 


60 

24 


77 

29 


95 

20 


63 

25 


80 

30 


100 

 

Аттестатталмаған  кезде  (дұрыс  жауаптар  саны  16  кем  болғанда) 

студентке  аралық  аттестатциялауды  қайта  тапсыруға  мүмкіншілік  беріледі.  Бұл 

жағдайда аралық аттестаттау төмендегі кесте бойынша бағаланады (4 - кесте):

 

 

4 - кесте 

Дұрыс жауаптар  Балл, % 

Дұрыс 

Балл, % 


саны 

 

жауаптар  

 

 саны 

 

1-5 10 

21-22 


60 

6-9 


20 

23-24 


65 

10-15 


30 

25-26 


70 

16-18 


40 

27-28 


75 

19-20 


50 

29-30 


80 

 

  

 

  

Рейтингтің қорытынды бағасы:

 

  

9

  

3

  

 

∑ рұқсат  

0,3 Зж  ЕГЖ 

 0,1Дәр  0,1Ра 

 0,2СОӨЖ .

 

 1

  0,3 

1

   

 

  

 

  

Қорытынды баға Сізбен семестр бойы келесі сұлба бойынша жиналады (5-

кесте).

 

 5 - кесте

 

 Параметрі

 

%-тік мәні 

Балдары


 

Рұқсат рейтингі

 

60

 

5,4

 

Финалдық емтихан 

40

 

3,6

 

Қорытынды: 

100

 

9

 

0,6∑ рұқсат+0,4емт. 

 

  

 

11 

Балдарды қою сасясаты:

 

 2,  5  кестелерде  көрсетілген  барлық  бағалау  балдары  максималды  болып 

табылады.  Олар  жұмыстың  ырғақты  және  жоғарғы  сапалы  орындалу  шарты 

кезінде  қойылады.  Дәрістік  сабақтарға  қатысудың  бағалық  балдары  жіберілген 

дәрістер санынан тәуелді қойылады.

 

 

Курс саясаты: 

-

 сабақты жібермеу және кешікпей келу;  

 

- 

оқытушымен  ұсынылатын  сабақ  сценариін,  оған  белсенді  түрде  қатыса 

отырып мұқият қадағалау;  

 

- 

себепті жіберілген зертханалық жұмыстарды орындау (деканаттан рұқсат 

болған кезде);  

 

- 

курстық  жұмысты  қорғау  үшін  семестрдің  соңғы  аптасының  алдында  

 

ұсыну:  


-

 

кітапханада және үйде өзбетінше дайындалу.   

Академиялық этика нормалары:

 

- 

тәртіптілік;  

-

 

тәрбиелік;   

-

 мейірімділік;  

-

 шыншылдық;  

-

 жауапкершілік;  

-

 аудиторияда өшірілген ұялы телефонмен жұмыс жасау.  

 

Келеңсіз жағдайлар оқу топтарында оқытушымен, эдвайзермен ашық түрде талқылануы  керек,  шешілмейтін  келеңсіз  жағдай  деканат  қызметкерлеріне  дейін 

жеткізіледі.

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 12

 

 
жүктеу 255.95 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет