А. Т. Забирова Ш.Қ. Жарқынбековажүктеу 7.13 Mb.
Pdf просмотр
бет1/73
Дата16.02.2017
өлшемі7.13 Mb.
#3002
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   73
3002

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БIЛIМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛIГI

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ   

ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ                                                                            

УНИВЕРСИТЕТI

ЕВРАЗИЙСКИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. Л.Н. ГУМИЛЕВАХАБАРШЫ

№ 3 (88)  • 2012ВЕСТНИК

Астана

Гуманитарлық ғылымдар

сериясы

Серия гуманитарных наук

Жылына 3 рет шығады

Выходит 3 раза в год

Бас редактор:    

Е.Б. Сыдықов,

тарих ғылымдарының докторы, 

профессорРедакция алқасы:

Д. Қамзабекұлы (жауапты редактор)

Ж.М. Әбділдин

С.А. Қасқабасов

Ж.Х. Қосанов

Д.М. Мадиярова

Н.Қ. Қалиев

Ж.О. Артықбаев

Ж.А. Жақыпов

З.Е. Қабылдинов

С.К. Сәтенова

А.Т. Забирова

Ш.Қ. Жарқынбекова

А.Б. Абибулаева

Г.А. Шарипова

А.Р. Сулькарнаева© Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетiнiң баспасы, 2012

№ 3 (88) 2012

3

МазмұныСодержание

Р. Абилхамитқызы 

Қазақ сатирасының әдебиеттегі орны.............................................................................................................................................7

Ж. Аймұхамбет

Қазіргі поэмадағы «Аспанға көшу» мифі және оның көркемдік-эстетикалық қызметі............................................................11

Г.И. Ақылбаева,  Б.І. Сманова

Күрделенген сөйлемдердің жасалуындағы бірыңғай баяндауыштардың рөлі......................................................................15

Ж.Б. Әбдібек

Көркем мәтін – қаламгер мен оқырман арасындағы шығармашылық байланыс көпірі..................................................18

Ш.С.Әбішева

Ж. Аймауытов әңгімелеріндегі көркемдік ізденістер..................................................................................................................22

У.М. Бахтикереева 

Тексты Л.Н. Гумилева и перспективы постсовесткого евразийского 

научного дискурса..............................................................................................................................................................................25

Ж.Т. Ермекова

Парадигмы словесных образов Зейна Шашкина.........................................................................................................................30

К.О. Ергалиева

Этнографические фразеосочетания, соотносимые с понятием «Быт» 

(на материале русского и французского языков).........................................................................................................................35

C.Т. Есжанова, Ш.А. Какжанова

Полиязычное образование в условиях технического ВУЗА......................................................................................................38

Л.Ә. Еспекова

Қосарлы айқындауыштардың жасалу тәсілі................................................................................................................................41

М.Е. Жапанова

Интертекст: Н.В. Гоголь и Кобо Абэ...............................................................................................................................................44

Б.С. Карипов

Айтыстың диалогтық континенті..................................................................................................................................................47

З.С.Керейханова,  А.Ж. Буралхиева

Особенности перевода официально-деловых документов............................................................................................................51

Д.Т. Көптілеуова,  Қ.М.Батқалова

Қазіргі жапон тілінің терминологиялық жүйесі..........................................................................................................................56

Г.Қ. Қалықова

Жапон тіліндегі сыпайылық категориялар

.

.................................................................................................................................60Д. Қамзабекұлы

Білім ғасырының аңсары.................................................................................................................................................................66

А.Р. Маемерова  

Қазақ және түрік тілдеріндегі қалау райдың семантикалық ерекшеліктері..............................................................................70 

Ж.О. Мәмбетов

Шытырман оқиғалы (детективті) әдебиет және оның жанрлық ерекшелігі.........................................................................73

А.Р. Найманбай 

Антонимдердің көркем прозадағы морфологиялық құрылымы...............................................................................................75

А.М. Нурелова  

Жапон және қазақ тілдеріндегі үстеулер: салыстырмалы анализ............................................................................................79

Ж.Қ. Өмірбекова 

Ұлттық дүниетанымның лингвистикалық аспектісі (Ә.Нұрпейісовтің «Соңғы парыз» романы негізінде).....................82  

Г.Т. Өтелбай 

Немістілділерге арналған қазақ тілі: оқу құралын жасау тәжірибелері.................................................................................86

Г.Қ. Темірбекова, Х.А. Райымбекова 

Автор бейнесінің тілдік көрінісі......................................................................................................................................................90

Г.А. Шарипова

Сюжет «петербургского текста» Л.Н. Гумилева о Пьеро и явлении Асмодея.........................................................................94

К.К.Арынов

Истоки народных художественных промыслов Казахстана.......................................................................................................97

З.Е. Кабульдинов 

История административно-территориального управления и разделения 

Омского уезда Акмолинской области (1868-1930 гг.).................................................................................................................102

Т.А. Камалджанова 

Культурное развитие депортированных народов Восточного Казахстана 1940-50-е гг.......................................................107

Е.Ш. Куандыков

Л.Н. Гумилев и его время: концептуальные основы евразийства и перипетии судьбы.....................................................111

ФИЛОЛОГИЯ                                                                                                                                                        ФИЛОЛОГИЯ     

ТАРИХ                                                                                                                                                  ИСТОРИЯ     

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы

4

Т.С. ҚаленоваҚазіргі Қазақстандағы ұлтаралық татулықтың негіздері.......................................................................................................115

P. M. Мустафина

Некоторые аспекты религиозных традиций в Южном Казахстане в контексте этнографических исследовании......118

Ж.М. Сабитов

Кунгираты в восточном дешти-кипчаке в XIII-XV веках.......................................................................................................121

К. Базарбаев

Младобухарское и младохивинское движения после Октября 1917 г...................................................................................124

Б.Н. Карипов

Анализ идеального и реального аспектов человеческой свободы в учениях российских 

либеральных мыслителей второй половины XIX - начало XX века.....................................................................................127

Т.М. Садықова

Экология ұғымын философиялық тұрғыдан талдау және оның 

қалыптасу жолдары........................................................................................................................................................................135

У.М. Сандыбаева, Д.Т. Толгамбаева

Национальные интересы Республики Казахстан и нетрадиционные конфессии

в аспекте гуманитарного измерения............................................................................................................................................142

Ж.Н. Алимбаева 

Эволюция взаимоотношений Казахстана и Южной Кореи в области культуры................................................................147

Л.Т. Аубакирова

Анализ основных подходов к понятию политического риска.................................................................................................152

Н.Б. Болдурукова

Қытай диаспорасының әлеуеті......................................................................................................................................................157

А.М. Есдаулетова 

Проблемы миграции в Казахстане как зеркало международной миграции........................................................................161

Е.Ә. Жұмашов 

Қазақстанда Түркия тәжірибесі негізінде ауылды басқару жүйесін жетілдіру....................................................................166

З.А. Какенова 

Франциядағы солтүстікафрикалық иммиграцияның қалыптасуы.....................................................................................171

К.К. Кенжебаева

О концепции развития гражданского общества в Республике Казахстан............................................................................175

Р.О. Садықова 

Қазіргі Жапонияның сыртқы саяси бағытындағы Орталық Азияның рөлі.......................................................................179

М.С. Томанова 

Этнополитика в СМИ: коннотация смыслов.............................................................................................................................183

Ә.Ә.Тұрынтаева 

Қазақстан Республикасы экономикасын модернизациялаудағы  халықаралық экономикалық 

ынтымақтастықтардың рөлі.........................................................................................................................................................186 

С.С. Донцов

Значение и международный опыт развития научной организации труда............................................................................189

А.Н. Майманова 

Шыңғырлау ауданының халықтық потенциалы......................................................................................................................193

М. Т. Мукашева

Возникновение письменности и её роль в научной популяризации......................................................................................197

Л. Д. Нурсеитова 

Қазіргі таңдағы жапон әйелдерінің саяси-әлеуметтік жағдайы..............................................................................................200

В.В. Шерниязова

Социально-педагогические условия успешной реализации структурно-содержательной модели  

по формированию конфликтологической компетентности будущих специалистов в ВУЗ-е............................................203

Л.П. Шестеркина

Из опыта разработки и внедрения инновационной модели подготовки журналистов в российском ВУЗ-е.................208

Б. Ганчевски, А.М. Айтышева 

Агрессивті мінез-құлықтың алдын алу мәселелері...................................................................................................................212

Б.Н. Бегалиев, Е.О. Егембердиев 

Особенности доказывания по земельным спорам: на примере законодательства Республики Казахстан...................216

Е.О. Егембердиев

О примирительных процедурах в разрешении земельных споров в Республике Казахстан............................................222

А.С. Сабыров

The Оrganisation of collective security treaty: the legal aspects of its activity and its developement prospects...............................236

ӘЛЕУМЕТТАНУ                                                                                                                                              СОЦИОЛОГИЯ

САЯСАТТАНУ                                                                                                                                             ПОЛИТОЛОГИЯ

ҚҰҚЫҚТАНУ                                                                                                                                                   ПРАВОВЕДЕНИЕ

ФИЛОСОФИЯ                                                                                                                                                 ФИЛОСОФИЯ

ПСИХОЛОГИЯ                                                                                                                                                    ПСИХОЛОГИЯ

№ 3 (88) 2012

5

А.С. СабыровТhe necessity of determining the legal status of the Сaspian Sea..................................................................................................240

А.А. Абдикадирова 

Страхование и налогообложение в развитии агропромышленного комплекса 

(на примере животноводства) Республики Казахстан..............................................................................................................235

Г.З. Абдыбаева, А.У.Алтаева 

Автоматизация бизнес-процесса для отдела мониторинга продаж........................................................................................238

Г.Б. Алина 

Особенности исламской модели страхования и перспективы  ее развития в Казахстане.................................................241

И.В. Порядина

Анализ эффективности структуры капитала коммерческих  банков в условиях инфляции...........................................245

А.Б. Рахишева

Целевые компоненты эффективного менеджмента..................................................................................................................251

А.Б. Учкампирова

Факторы  успешного развития СЭЗ как  стимулятор развития внешней и внутренней торговли страны..................257

Г.З. Абдыбаева, А.Ш.Каипова 

Усовершенствование подсистемы ввода-вывода  данных модуля медико-статистической системы................................267

Р. Абилхамитқызы 

Өзге ұлт өкілдеріне мемлекеттік тілді оқыту мәселесі...............................................................................................................271

D.J. Alimkulova, A.H. Hamzina

Suggestopedic method in teaching foreign language.......................................................................................................................273

Г. У.  Арыстанкулова, Ж. Б.Толегенова 

Использование новых информационных технологий при обучении иностранным языкам............................................277

Г.З. Әбдібаева, А.А.Арипбаева 

Ақпараттық жүйелерді UML тілі көмегімен жобалау...............................................................................................................283

Г.Б. Балгожина, Г.Ф. Нурбекова

Методика дистанционного обучения логическому программированию будущих учителей информатики...................291

А.А. Дюсенгалиева, З.Х. Шахпутова

Иностранный язык и современное общество

..

...........................................................................................................................295М.А. Жайнибекова, К.Е.Каюпова 

Функция қасиеттері және оларды туындысыз зерттеудің әдістемесі.....................................................................................298

Д. Жумабекова

Непрерывное музыкальное образование на примере кафедры скрипки КазНУИ.............................................................305

А.Е. Заркешева, Ж.П. Ватутина, И.П.  Цымбал 

Применение интерактивных методов обучения магистрантов технических специальностей 

профессиональному английскому языку.....................................................................................................................................308

К.Ж. Ибраева, Б.Н. Бапанов 

Әлеуметтік педагог жұмысының маңызды бағыттары және жасөспірімдерді рухани-адамгершілікке 

тәрбиелеу мәселелері.......................................................................................................................................................................311

Д.К. Каскина

Воспитание личности безопасного типа, повышение уровня безопасности жизнедеятельности человека...................

314

И.А. Ларионова

Проблема интегративной профессиональной подготовки специалистов социальной сферы в Институте 

социального образования................................................................................................................................................................318

Қ.М. Нағымжанова

Инновациялық білім беру ортасы – табысты педагогикалық іс-әрекеттің кепілі.............................................................325

А.Е.Ниязова

Современные подходы и методы подготовки специалистов в области иностранного языка...........................................331

D.B. Sapargaliyev, A.B. Abibulayeva

Some aspects in organization оf mobile learning at modern University......................................................................................334

G.A. Sarbassova 

The Role of Games in English Language Teaching..........................................................................................................................338

Л.А. Семенова 

Самостоятельная работа студентов как необходимое условие развития креативности будущего учителя...................342

Г.К. Тусупова, Б.Г. Смагулова, Г.З. Нурбекова, А.Т. Темирбекова 

К вопросу о модернизации иноязычного образования в контексте внедрения принципов Болонского 

процесса в Казахстане.....................................................................................................................................................................345 

М.К. Шайжанов, Б.М. Шайжанов 

Возможности совместного использованияи нструментов Rational Rose и Delphi................................................................348

Н.Т. Шындалиев, К.У. Нигметов 

Енгізу-шығару базалық жүйесінің кейбір мүмкіндіктері........................................................................................................351

G.M. Gaurieva 

The Role of the Teacher in Problem-Based Learning.....................................................................................................................354

ЭКОНОМИКА                                                                                                                                                    ЭКОНОМИКА

ПЕДАГОГИКА                                                                                                                                                  ПЕДАГОГИКА

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы

6

Б.А. Абильжанова Мировой опыт государственного регулирования сжигания попутного нефтяного газа...................................................358

Д.Ж. Асанов

Каталог: repository -> repository2012
repository2012 -> Л. Н. Гумилев атындағы ЕҦ У, Астана қаласы
repository2012 -> Қазақстан республикасы бiлiм және ғылым министрлiгi
repository2012 -> Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰу хабаршысы
repository2012 -> №1 (86) 2012 147 Д. ҚАмзабекұлы садуақас ғылмани мұрасы: КӨкейкестілігі және жүйелену негізі
repository2012 -> Қазақ оқырмандарының кейбіреулері сүлейменовтің бірен-саран қиын шығармаларын бүгін
repository2012 -> Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰу хабаршысы 3-кесте. Реестрдің стандартты ұялары және оларды қамтамасыз ететін файлдар
repository2012 -> №1 (86) 2012 35 Г. К. ҚИлыбаева бастауыш сынып оқушыларының креативтілігін дамыту
repository2012 -> ЖОҒАРҒы оқу орындарында болашақ мамандардың экологиялық білімін жетілдіру

жүктеу 7.13 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   73
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет