А. М. Газалиев ректор, академик нан рк, д


ярск өл кесінің асы л метал д ар кен қай-жүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет20/23
Дата22.04.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

ярск өл кесінің асы л метал д ар кен қай-
ран кен орны н қазуд ы д амыту бағы тта-
ры . 
Кен  орындары  Қиыр  С олт ҥст ік ау дандарында 
кәсіпт ік  мау сымы  қысқа  кен-т ехникалық 
шарт т ары  ж әне  қоршаған  орт аға  әсер  ет у і 
бойынша  кҥрделі  кен  орындары  т обына  ж а-
т ады.  О сының  барлығы  ж аңа  т ехнологиялар 
қҧру ды  ж әне  ӛндіру ге  арналған  ж абдықт ар 
ж асау ды  т алап  ет еді.  С оңғысы  ж еке  алт ын 
ӛндірілімін  механикаландыру ға  ж әне  қҧрлық-
т ағы  ж әне  қалқымалы  ж ер  қазып-т асымал-
дайт ын  шағын  т ехникаға  шарт т ы  т ҥрде  бӛ-
лінеді.  Қҧрлықт а ж у ғышт арды қолдану  су мен 
қамт у   ж әне  ҥйінді  т ҥзілу   проблемасы  бар 
болғанда  т асымалдау ға  ж ҧмсалат ын  шығын-
дарды  азайт ады.  Техногенді  ж инақт ау ды  ке-
шенді  пайдалану   балшықт ы  кірінділерді  бе-
ріксіздендіру   т ехнологияларын  ж асау   ж олы-
мен  мҥмкін  болады.  Кен-т ехникалық  шарт т а-
ры  бойынша  кҥрделі  кен  қайран  кен  орында-
U DC  553.411. KISLYAKOV V.E., TURSUNBAEVA  
A .K., PORTNOV V.S., INTYKOV T.S. Dir ections 
of  development  wor king  of  pr ecious 
metals’ 
placer  
accumulation 
of 
Kr asnoyar sk Kr ai.  
 
The  mining  fields  belong  to  the  group  of 
difficult  on  mining  conditions  and  influence  on 
env ironment  w ith  a  short  trade  season  in  the 
regions  of  F ar North. A ll of this requires creation 
of  the  new   technologies  and  equipment  for 
production.  The  last  one  is  div ided  into 
mechanization  of  independent  gold  mining  and 
both  ov erland  and  floating  digging  and 
transport  mini-equipment.  The  application  of 
ov erland  sinks  reduces  costs  of  research 
transportation  in  case  of w ater supply  and piling 
problem.  C omplex  usage  of  the  industrial 
aggregations  is  possible  by   creation of softening 
technologies  of clay  intrusions. The inv olv ement 
into  dev elopment  of  placer  accumulation  w ith 
the  difficult  mining  conditions  considerably  
increases  the  metal  production.  There  are 
defined  the  directions  for  the  effectiv e 

Научные  сообщения 

 
 
 
Вовлечение  в  разработ ку   слож ных  по 
горнот ехническим 
у словиям 
россыпных 
мест орож дений 
значит ельно 
повышает  
добычу   мет аллов.  О пределены  направления 
для  эф ф ект ивного  освоения  россыпных 
мест орож дений. 
рын  қазу ға  қосу   мет алдар  ӛндірілімін  едәу ір 
арт т ырады. Кен қайран кен орындарын т иімді 
игеру  ҥшін  бағыт т ар анықт алған. 
dev elopment of placer accumulation.   
УДК 
622:519.87. 
А ВДЕЕВ 
Л.А . 
Математическое  описание  объ екта 
аэрогазового контрол я и управл ения. 
С ист ема  провет ривания  добычных  забоев 
у гольных  шахт   предст авляет   собой  слож ный 
нелинейный  объект   конт роля  и  у правления. 
Для  описания  объект а  принят а  модель 
идеального 
смешивания. 
Всплески 
количест ва  возду ха  и  концент рации  мет ана 
на  исходящих  ст ру ях  имеют   на  первой 
ст адии 
переходного 
процесса 
прот ивополож ные  знаки.  Выделены  два т ипа 
возму щений  –  зависящих  от   работ ы 
комбайна  и  от   сост ояния  выработ анного 
прост ранст ва.  Длит ельност ь  переходных 
газодинамических  процессов,  обу словленных 
ст у пенчат ым  возму щением  по  возду ху , 
колеблет ся  в пределах от  десят ков мину т  до 
су т ок. 
Динамические 
свойст ва 
выработ анного прост ранст ва не проявляют ся 
при  идент иф икации  объект а  по  данным 
пассивного 
эксперимент а. 
Приведены 
граф ики 
нормированных 
взаимокорреляционных  ф у нкций  расхода 
возду ха  и  концент рации  мет ана  для 
различных  шахт  Карагандинского  бассейна. 
ӘО Ж  622:519.87.  А ВДЕЕВ  Л.А . А эрогазд ы  
бақы л ау  және  басқару  ны саны ны ң 
математикал ы қ сипаттамасы . 
Кӛмір  шахт аларының  ӛндіру   кенж арларын 
ж елдет у   ж ҥйесі кҥрделі сызықт ық емес бақы-
лау   ж әне  басқару   нысанын  білдіреді.  Нысан-
ды  сипат т ау   ҥшін  мінсіз  араласт ыру   моделі 
қабылданған.  Шығат ын  ағыст арда  ау а  мӛл-
шерінің  ж әне  мет ан  концент рациясының  ша-
шырау ы  ау ыспалы  процест ің  бірінші сат ысын-
да  қарама-қарсы  т аңбада  болады.  Комбайн-
ның  ж ҧмысына  ж әне  қазылынды  кеңіст ікт ің 
кҥйіне  байланыст ы  ҧйыт қу дың  екі  т ипі 
ерекшеленген. 
А у а 
бойымен 
сат ылы 
ҧйыт қу мен қамт амасыз ет ілген ау ыспалы газ-
динамикалық  процест ердің  ҧзақт ығы  ондаған 
мину т т ан  т әу лікке  дейінгі  шект е  ау ыт қиды. 
Қазылынды 
кеңіст ікт ің 
динамикалық 
қасиет т ері  нысанды  пассивт і  эксперимент  
дерект ері  бойынша  сәйкест ендіру   кезінде 
айқындалмайды.  Қарағанды  бассейнінің  әр 
т ҥрлі шахт алары ҥшін  ау а ж ҧмсалу ының ж әне 
мет ан 
концент рациясының 
нормаланған 
ӛзара 
корреляциялық 
ф у нкцияларының 
граф икт ері келт ірілген. 
U DC  622:519.87. A V DEEV L.A . Mathematical 
descr iption  of  an  object  of  aer o  gas 
contr ol and management.  
Grav el face v entilation sy stem of the coal mines 
is  a  difficult  nonlinear  object  of  control  and 
management.  F or  the  description  of  the  object 
there  w as  adopted  a  model  of  ideal  mixing. 
Splashes  of  amount  of  air  and  methane 
concentration  on  the  upcasts  at  the  first  stage 
of  transient  hav e  the  opposite  signs.  There  are 
marked  tw o  ty pes  of  disturbance w hich depend 
on  operation  of  a  combine  and  condition  of  a 
dev eloped  space.  Duration  of  the  transitional 
gas-dy namic  processes,  caused  by   step 
disturbance  by   air,  fluctuates  in  limits  from  ten 
minutes  till  one  day .  The  dy namic properties of 
the  dev eloped  space  aren’t  display ed  in  the 
process  of  identification  of  an  object  according 
to  the  passiv e  experiment.  There  are  set  the 
schedules  of  standardized  inter-correlated 
functions  of  air  consumption  and  methane 
concentration  for  the  v arious  mines  of  the 
Karaganda pond.  
 
УДК 
546.212:574. 
БА ЛМА ЕВА  
Л.М., 
КЕРЕЙБАЕВА Р.А., СОТЧЕНКО Р.К., РАХИМОВ  
А .Р.  Оценка эффективности сульфата и 
гид роксохл орид а 
ал юминия 
при 
сравнении 
их 
коагул ирующей 
способности. 
Излож ены  резу льт ат ы  испыт аний  ранее 
полу ченных  из  от ходов  добычи и обогащения 
глиноземист ых  у глист ых  от ходов  образцов 
коагу лянт ов – су льф ат а, гидроксосу льф ат а, 
гидроксохлорида  алюминия.  Исследована 
коагу лиру ющая  способност ь  образцов  по 
ст андарт ной 
мет одике 
пробного 
коагу лирования 
воды 
с 
механическим 
перемешиванием  на  у ст ановке  «Капля». 
Проведена 
оценка 
коагу лиру ющей 
способност и 
проду кт ов 
кислот ной 
переработ ки  у глист ых  от ходов  с  помощью 
ф ильт рационно-т ехнологического  анализа. 
Приведены  резу льт ат ы  испыт аний  образцов 
су льф ат а  и  гидросохлорида  алюминия  по 
одност у пенчат ой 
схеме 
и 
схеме 
с 
предварит ельным 
пропу сканием 
через 
ф ильт ровальный  слой.  Полу ченные  данные 
подт верж дают   соот вет ст вие  исследованных 
проду кт ов  эт алонным  образцам  коагу лянт а. 
О ценена эф ф ект ивность очист ки полу ченных 
проду кт ов 
в 
у словиях 
химических 
лаборат орий 
городов 
Караганды 
и 
Э кибаст у за.  Подт верж дены  резу льт ат ы 
данными 
пробного 
коагу лирования 
в 
у словиях  химической  лаборат ории  ПО  
«Водоканал». 
ӘО Ж  546.212:574.  БА ЛМА ЕВА   Л.М., КЕРЕЙ -
БА ЕВА Р.А., СОТЧЕНКО Р.К.,  РА ХИМО В А .Р.  
Іріл енд іруші қабіл етін сал ы сты рғанд а 
ал юминий  сул ьфаты   мен  гид роксох-
л орид інің тиімд іл ігін бағал ау. 
Бҧрын  ӛндіру   ж әне  байыт у   қалдықт арынан 
алынған  коагу лянт т ар  ҥлгілерін  –  алюминий 
су льф ат ының,  гидроксосу льф ат ының,  гидро-
ксохлоридінің  глиноземді  кӛмір  қалдықт арын 
сынау   нәт иж елері  баяндалған.  «Капля»  қон-
дырғысында  механикалық  араласт ыру   арқы-
лы  су ды  сынама  ірілендіру дің  ст андарт т ық 
әдіст емесі  бойынша  ҥлгілердің  ірілендіру ші 
қабілет і  зерт т елген.  С ҥзгілік-т ехнологиялық 
т алдау   кӛмегімен  кӛмір  қалдықт арын  қыш-
қылдық  қайт а  ӛңдеу   ӛнімдерінің  ірілендіру ші 
қабілет ін  бағалау   ж ҥргізілген.  А люминий 
су льф ат ы  мен  гидроксохлориді  ҥлгілерін  бір 
сат ылы  сҧлба  ж әне  сҥзгілеу   қабат ы  арқылы 
алдын  ала  ӛт кізу   сҧлбасы  бойынша  сынау  
нәт иж елері  келт ірілген.  А лынған  дерект ер 
зерт т елген  ӛнімдердің коагу лянт т ың эт алон-
дық  ҥлгілеріне  сәйкест ігін раст айды. Қараған-
ды  ж әне  Екібаст ҧз  қалаларының  химиялық 
зерт ханалары  ж ағдайларында  алынған  ӛнім-
дерді  т азарт у  т иімділігі бағаланған. «Водока-
нал»  ӚБ  химиялық  зерт ханасы  ж ағдайларын-
да сынама  ірілендіру  дерект ерінің нәт иж елері 
раст алған.  
U DC  
546.212:574. 
BA LMA EV A  
L.M., 
KEREIBA EV A   R.A .,  SO TC HENKO   R.K., 
RA KHIMOV  A .R.  A ssessment of aluminum 
sulfate and hydr ox-chlor ide efficiency at 
compar ison of their  coagulating ability.  
There  are  stated  the  results  of  the  tests  w hich 
are  earlier  taken  from  the  products’  run-off  and 
the  enrichment  of  aluminous  carbonic  w aste, 
the  samples  of  coagulants  –  sulfate,  hy drox 
sulfate,  hy drox  chloride  of  aluminum.  There are 
inv estigated  the  coagulating  ability   of  samples 
routinely   of  experimental  coagulation  of  w ater 
w ith  mechanical  hashing  on  the  installation 
―Kaply a‖.  There w as carried out the assessment 
of  coagulating  ability   of  acidulation  products  of 
carbonic  w aste  by   means  of  the  filtration-
technological  analy sis.  There  are  giv en  the 
results  of  tests  of  sulfate  samples  and  hy drox 
chloride  of  aluminum  according  to  the  one-
stage  scheme  and  that  one  w ith  preliminary  
transmission  through  a  filtering  lay er.  The 
obtained  data  confirm  compliance  of the studied 
products  by   the  reference  sample  of  coagulant. 
It  w as  estimated  the  efficiency   of  cleaning  the 
receiv ed  products  in  the  conditions  of  chemical 
laboratories  of  the  cities  Karaganda  and 
Ekibastuz.  There  are  confirmed  the  results  by  
data  of  the  tested  coagulation  in  the  conditions 
of the chemical  laboratory  PD ―V odokanal‖. 
УДК 546.212:574. С О ТЧЕНКО Р.К., БА ЛМАЕВА 
Л.М., ЛА ЙНЕР Ю.А., ВЛАСОВА Л.М., КАБИЕВА  
С .К. 
Иссл ед ование 
возможности 
испол ьзования  отход ов  д обы чи  и 
обогащения угл ей д л я вод оочистки.  
Излож ен  анализ  сост ояния  пит ьевых  вод, 
полу чаемых 
в 
резу льт ат е 
очист ки 
пост у паемой  воды  на  водоочист ные ст анции 
из  канала  «Ирт ыш-Караганда».  Приведены 
основные  показат ели  качест ва  очист ки 
пит ьевых  вод. Рассмот рены важ нейшие т ипы 
коагу лянт ов,  применяемых  в  наст оящее 
время  в  процессе  водоочист ки.  Проведена 
оценка 
эф ф ект ивност и 
применения 
су льф ат а, 
гидроксосу льф ат а, 
дигидроксосу льф ат а, 
гидроксохлорида 
алюминия.  Изу чены  процессы лаборат орного 
ӘО Ж 546.212:574.  С О ТЧЕНКО Р.К., БА ЛМА Е -
ВА  Л.М., ЛА ЙНЕР  Ю.А ., ВЛА С О ВА  Л.М., ҚА -
БИЕВА  С.Қ. Суды тазарту үшін көмірд і өн-
д іру және байы ту қалдықтары н пайд а -
л ану мүмкінд ігін зерттеу.  
«Ерт іс-Карағанды»  каналынан  су   т азарт у  
ст анциясына т ҥсет ін су ды т азарту нәт иж есін-
де  алынат ын  ау ыз  су дың  кҥйін  т алдау   баян-
далған.  А у ыз су ды т азарт у  сапасының негізгі 
кӛрсет кішт ері  келт ірілген.  Қазіргі  кезде  су ды 
т азарт у процесінде қолданылат ын коагу лянт -
т ардың  маңызды  т ипт ері  қараст ырылған. 
А люминий  су льф ат ын,  гидроксосу льф ат ын, 
дигидроксосу льф ат ын,  гидроксохлоридін  қол-
дану   т иімділігін  бағалау   ж ҥргізілген.  Кӛмір 
ӛндіру дің, қайт а ӛңдеу  мен байыт у дың глино-
земді  қалдықт арынан  алюминий  су льф ат ы 
U DC
SO TC HENKO  
R.K., 
BA LMA EVA L.M ., LA INER Yu.A., VLASOVA  L.M ., 
KA BIEV A  S.K.  
Resear ch  of  possibility  of  pr oduction 
waste usage and enr ichment of coals for  
water  pur ification.
 
There  are  stated  the  analy sis  of  the  drinking 
w aters  condition  receiv ed  as  a  result  of 
purification  of  coming  w ater  to  the  w ater-
purify ing  stations  from  the  Irty sh-Karaganda 
channel.  There  are  giv en  the  main  quality  
indicators  of  purification  of  drinking  w aters. 
There  are  considered  the  most  important  ty pes 
of  the  coagulants  w hich  are  applied  now   in  the 
process  of  w ater  purification.  There  w as 
assessed  the  efficiency   of  application  of sulfate, 
hy drox  sulfate,  dihy drox  sulfade,  and  hy drox 

Научные  сообщения 

 
 
 
полу чения  су льф ат а  и  гидроксосу льф ат а 
алюминия  из  глиноземсодерж ащих  от ходов 
у гледобычи,  переработ ки  и  обогащения. 
Полу ченные  образцы  коагу лянт ов  были 
испыт аны  на  коагу лиру ющу ю  способност ь 
очищаемой 
воды. 
Резу льт ат ы  данных 
испыт аний  показали,  чт о  они  полност ью 
соот вет ст ву ют  
всем 
т ребованиям, 
предъявляемым 
к 
данным 
т ипам 
коагу лянт ов. 
мен  гидроксосу льф ат ын  зерт ханалық  алу  
процест ері  зерделенген.  Коагу лянт т ардың 
алынған  ҥлгілері  т азарт ылат ын  су дың  ірілен-
діру ші  қабілет іне  сыналған.  Берілген  сынау  
нәт иж елері  олардың  коагу лянт т ардың беріл-
ген т ипт еріне қойылат ын барлық т алапт арға 
т олығымен сәйкес  келет інін кӛрсет т і. 
chloride  of  aluminum.  There  w ere  studied  the 
processes  of  laboratory   receiv ing  sulfate  and 
hy drox  sulfate  of  aluminum  from  the  alumina-
containing  w aste  of  coal  mining,  processing and 
enrichment.  he  receiv ed  samples  of  coagulants 
w ere  tested  for  coagulating  ability   of  cleared 
w ater.  Results  of  these  tests  show ed  that  they  
completely   correspond  to  all  requirements 
imposed to these  ty pes.  
УДК 338.47:001.76. А ХМЕТЖАНОВ Б., ЛУСТОВ 
Н. Н овы е магистрал и и эффективность 
развития  прил егающих  регионов  (в 
свете П осл ания П резидента Республики 
Казахстан). 
Рассмот рены  вопросы  ст роит ельст ва  новых 
ж елезнодорож ных  линий  Жезказган  – Бейнеу  
и  А ркалык  –  Шу барколь.  Показана  роль 
т ранспорт а 
в 
экономике 
Казахст ана. 
Предст авлены  основные т енденции развит ия 
ж елезнодорож ного  т ранспорт а  Казахст ана. 
Рассмат ривают ся  перспект ивы  развит ия 
цент рального 
и 
западного 
регионов, 
связанные 
с 
новыми 
магист ралями. 
Выполнен  анализ  современного  сост ояния 
ж елезнодорож ного  т ранспорт а.  О т мечена 
важ ност ь проект ов для реализации ст рат егии 
инду ст риально-инновационного 
развит ия 
ст раны. 
Предлож ены 
от дельные 
рекомендации 
по 
инвест иционной 
сост авляющей в т ариф е на перевозку  гру зов. 
ӘО Ж  338.47:001.76.  А ХМЕТЖА НО В  Б., ЛУС -
ТО В Н. Ж аңа магистрал ьд ар және шек-
тес өңірл ерд і д амыту тиімд іл ігі (Қазақ-
стан Республ икасы П резид ентінің Ж ол -
д ауы  тұрғы сы нд а). 
Жезқазған  –  Бейнеу   ж әне  А рқалық  – Шҧбар-
кӛл  ж аңа т емірж ол ж елілерін салу  мәселелері 
қараст ырылған.  Қазақст ан  экономикасында-
ғы  кӛлікт ің  ролі  кӛрсет ілген.  Қазақст анның 
т емір  ж ол  кӛлігін  дамыт у дың  негізгі  т енден-
циялары  ҧсынылған.  Жаңа  магист ральдармен 
байланыст ы  орт алық  ж әне  бат ыс  ӛңірлерді 
дамыт у   перспект ивалары  қараст ырылады. 
Темір  ж ол  кӛлігінің  қазіргі кҥйін т алдау  орын-
далған.  Еліміздің  инду ст риялық-инновация-
лық даму  ст рат егиясын іске асыру  ҥшін ж оба-
лардың  маңыздылығы  айт ылған.  Жҥкт ерді 
т асымалдау ға  арналған  т ариф т егі  инвест и-
циялық  қҧрау шы  бойынша  ж еке  ҧсыныст ар 
берілген.  
U DC   338.47:001.76.  A KHMETZHA NO V   B., 
LU STO V   N.  T he  new  highways  and 
development  efficiency  of  adjoining 
r egions  (in  the  lights  of the message by 
the Pr esident of RK). 
There  are  considered  the  questions  of  the  new  
railw ay   lines’  building  Zhezkazgan-Beineu  and 
A rkaly k-Shubarkol.  It  w as  show   the  transport 
role  in  Kazakhstan  economics.  There  w ere 
presented  the  main  tendencies  of  dev elopment 
of  railw ay   transport  of  Kazakhstan.  The 
prospects  of  dev elopment  of  the  central  and 
w estern  regions,  connected  w ith  the  new  
highw ay s are being considered. It w as analy zed 
the  current  state  of  railw ay   transport.  It  w as 
noted  the  importance  of  projects  for  realization 
of strategy  of country ’s industrial  and innov ative 
dev elopment.  There  w ere  proposed  the 
indiv idual 
recommendations 
about 
an 
inv estment  component  in  a  tariff  for 
transportation  of goods. 
УДК  624.191.5(574.3).  А БИЛЬДИН  С .К., 
БА КИРО ВА  
Д.Г., 
МО С КА ЛЕНКО  
Н. 
Иссл ед ование 
напряженно-
д еформированного 
состояния 
скипового 
копра 
с 
учетом 
пространственной работы  конструкц ий. 
В  горной  промышленност и  в  у словиях 
инт енсивной 
эксплу ат ации 
находят ся 
надшахт ные  копры  —  горнот ехнические 
соору ж ения  над  шахт ным ст волом, входящие 
в  сост ав  шахт ной  подъемной  у ст ановки. 
Приведены 
резу льт ат ы 
обследования 
скипового  копра.  Проведен  поверочный 
расчет   копра  с  у чет ом  прост ранст венной 
работ ы  конст ру кций  на у величение скорост и 
движ ения 
скипов. 
Проанализировано 
влияние  деф ект ов  и  повреж дений  на 
несу щу ю способност ь конст ру кций. Проведен 
повт орный 
расчет  
копра 
с 
у чет ом 
прост ранст венной  работ ы  конст ру кций  и  с 
у чет ом  выхода  из  работ ы  от дельных 
элемент ов.  Выявлены  резервы  несу щей 
способност и  конст ру кций  без  сниж ения 
у ровня  их  эксплу ат ационной  надеж ност и. 
Увеличение  скорост и  движ ения  скипов 
возмож но 
без 
у силения 
несу щих 
конст ру кций.  
ӘО Ж 
(
).  ӘБІЛДИН С .К., БӘКІР -
О ВА  Д.Г., МО С КА ЛЕНКО  Н. Конструкц ия-
л ард ы ң кеңістіктік жұмысын ескеру ар-
қы л ы  скиптік копердің кернеулі-дефор-
мац иял анған күйін зерттеу. 
Тау -кен  ӛнеркәсібінде  қарқынды  пайдалану  
ж ағдайларында  шахт а  ҥст індегі  коперлер  – 
шахт аның  кӛт ергіш  қондырғысының  қҧра-
мына  кірет ін  шахт а  оқпаны  ҥст індегі  кен-т ех-
никалық  ғимарат т ар  болады.  С кипт ік коперді 
т ексеру   нәт иж елері  келт ірілген.  Конст ру к-
циялардың  скипт ердің  қозғалу   ж ылдамдығын 
ҧлғайт у ға  кеңіст ікт ік  ж ҧмысын  есепке  алып, 
коперді  т ексеріп  есепт еу   ж ҥргізілген.  Конст -
ру кциялардың  кӛт ергіш  қабілет іне  ақау лар 
мен  зақымдану дың  әсері  т алданған.  Конст -
ру кциялардың  кеңіст ікт ік  ж ҧмысын  есепке 
алып  ж әне  ж еке  элемент т ер ж ҧмысынан шы-
ғу ды есепке  алып, коперді қайт а есепт еу ж ҥр-
гізілген. О лардың пайдаланылу  сенімділігі дең-
гейін т ӛмендетпей, конст рукциялардың кӛт ер-
гіш  қабілет інің резервтері айқындалған. Кӛтер-
гіш  конст ру кцияларды  кҥшейт пей,  скипт ердің 
қозғалу  ж ылдамдығының ҧлғаюы  мҥмкін.   
U DC  
624.191.5(574.3). 
A BILDIN 
S.K., 
BA KIRO V A   D.G.,  MO SKA LENKO   N.  T he 
r esear ch of intense-deformed condition of 
skip poppet taking into account of spatial 
wor k of constr uction. 
In  mining  industry   in  conditions  of  intensiv e 
exploitation  there  are  pitheads  –  the  mining 
constructions  ov er  the  main  shaft  w hich are the 
part  of  mine  hosting  equipment.  There  are  the 
results  of  the  skip  poppet.  There  w as  carried 
out  a  confirmatory  analy sis of the poppet taking 
into  account  the  spatial  w ork  of  construction for 
increase  in  speed  of  skips’  mov ement.  It  w as 
analy zed  the  influence  of  defects  and  damages 
on  the  design  capability .  The  repeated 
calculation  of  the  poppet  w as  conducted, taking 
into  account  the  spatial  w ork  of  construction 
and  w ith  due  consideration  of  exit from w ork of 
the separate  elements. There w ere rev ealed the 
reserv es  of  design  capability   w ithout  decrease 
in  lev el  of  their operational reliability . Speeding-
up  of  skips  is  possible  w ithout  strengthening  of 
framew orks.  
УДК 691.53. БА ЙДЖА НОВ Д.О., НЭ МЕН В.Н., 
БА КИРО ВА   Д.Г.  П рименение  стекл а 
взамен ц емента. 
Рассмот рены  вопросы  замещения  в  сост аве 
т яж елого 
бет она 
част и 
цемент а 
т онкомолот ым  ст еклом.  В  эксперимент е 
помол  ст екла  был  выполнен  на  шаровой 
мельнице. 
Тонкост ь 
помола 
ст екла 
соот вет ст вовала  т онкост и  помола  цемент а. 
Э т о  проверялось  не  т олько  сит овым 
анализом,  но  и  с  помощью  элект ронного 
микроскопа  Teskan  V ega  II.  Применение 
эт ого 
микроскопа 
позволило 
т акж е 
у ст ановит ь,  чт о  зѐрна  ст екла  не  имеют  
игольчат ой  ф ормы.  Микрошлиф ы  различных 
образцов от метили наличие у  т онкомолот ого 
ст екла  вяж у щих  свойст в.  По  резу льт ат ам 
исследований  у ст ановлено,  чт о  замещение 
10 – 15%  цемент а т онкомолот ым ст еклом не 
т олько  не  сниж ает   прочност и  бет она,  но  и 
несколько  еѐ повышает . 
ӘО Ж 691.53.  БА ЙЖА НОВ Ж.О ., НЭ МЕН В.Н., 
БӘКІРО ВА Д.Г. Цементтің орнына шы ны -

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет