А. М. Газалиев ректор, академик нан рк, джүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет18/23
Дата22.04.2017
өлшемі5.01 Kb.
#7545
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Научные  сообщения 

 
 
 
ә)  ақпараттық  (зерттеуіш),  ӛте  қауіпті  не  адам  қо-
лы жетпейтін  ортада ақпарат жинау үшін арналған; 
б)  ӛндірістік  роботтар,  ӛндірістің  әртүрлі  салала-
рының  технологиялық  процестерін  автоматтандыру 
үшін арналған. 
Кӛптеген  ӛндірістік  роботтар  шағын  электронды 
есептеуіш  машиналар  арқылы  басқарылады,  негізінен 
роботтар  қарапайым  механизм  болып  табылады.  Ӛнді-
рістік  роботтардың кӛптеген жіктемелік  ӛлшемдері бар: 
.  Операцияларды  орындау  қасиетіне  байланысты: 
технологиялық  (ӛндірістік);  кӛмекші  (кӛтергіш  –  кӛ-
ліктік);  әмбебап; 
2.  Мамандық  дәрежесіне  қарай:  әмбебап  (кӛпмақ-
сатты);  мамандандырылған; арнайы (мақсатты); 
3.  Басқару  тәсіліне  қарай:  «қатты»  бағдарламасы 
бар (1 – ұрпақты); 2 – ұрпақты; интегральды (3 – ұрпақ); 
4.  Қолдану  саласына  қарай  (  ӛндіріс  түріне қарай): 
механикалық  ӛңдеу;  ұсталық  ӛндіріс;  құйма  ӛндірісі; 
дәнекерлеу; кӛліктік,  т.б.; 
5.  Жүк кӛтеруге байланысты (ең басты қасиет): ӛте 
жеңіл – 1 келіге дейін; жеңіл – 1 келіден 10 келіге дейін; 
орташа  –  10  келіден  200  келіге  дейін;  ауыр  –  200  келі-
ден 1000  келіге  дейін; ӛте ауыр – 1000 келіден жоғары; 
6.  Қозғалу  дәрежесінің  санына  қарай:  бір  дәрежелі 
қозғалыс; екі  дәрежелі  қозғалыс; 
7.  Орын  ауыстыру  қабілетіне  қарай:  станционар-
лы; жылжымалы; 
8.  Конструкторлық  орындалуына  қарай:  еденді;  іл-
мелі; енгізілген; 
9.  Негізгі  координаттық  қозғалыс  түріне  қарай  ӛн-
дірістік  роботтар  топтарға  бӛлінеді  және  бұл  робот-
тардың  манипуляторлары  мынадай  координаттық 
жүйеде  жұмыс  істей  алады:  тік  тӛртбұрышты  коорди-
наттық  жүйе;  цилиндрлік  координаттық  жүйе;  сфера-
лық  координаттық  жүйе;  бұрыштық  координаттық 
жүйе; біріктірілген  координаттық  жүйе; 
10.  Күш  жетегінің  түріне  қарай:  біріктірілген 
координаттық  жүйе,  пневматикалық,  гидравликалық, 
электрмеханикалық,  біріктірілген; 
11.  Орын  ауыстыру  мен  жылдамдықты  бағдарла-
малауына  байланысты:  қатты  бағдарламалау,  жеңіл 
бағдарламалау; 
12.  Бағдарламалау  тәсіліне  қарай:  үйрету  арқылы 
бағдарламалау  (кӛп  кездесетін  тәсіл),  аналитикалық 
бағдарламалау, ӛзін-ӛзі  үйрету. 
Ӛндірістік  роботтар  жіктемелік  ӛлшемдермен  бір-
ге  олардың  техникалық  дәрежесін  негіздейтін  ӛлшем -
дермен де сипатталады. 
Техникалық  сипаттама  мынадай  кӛрсеткіштерден 
тұрады: 
1) жүк кӛтергіштік,  келі; 
2) жетек  түрі; 
3) қозғалыс  дәрежесінің  саны; 
4) жұмыс ортасының геометриялық сипаттамасы; 
5) басқару жүйесінің  түрі; 
6) ең үлкен абсолюттік  қателік; 
7) сенімділік. 
Тӛменгі  кестеде  ӛндірістік  роботтардың  қолдану 
салалары кӛрсетілген. 
Тәжірибенің  артуына  орай  роботтық  техника  екі 
мақсатқа  тіреледі  –  ары  қарай  роботтарды  ӛндіруді 
арттыру  және  оларды  қолдануды  жеңілдету.  Бұл  мақ-
саттардың  орындалуы  роботтардың  интеллектуалды 
және  сезімталдық  дәрежесін  артуымен  тығыз  байла-
нысты.  Роботтық  техниканы  келешекте  қоғамның  бар-
лық  талаптарын  толыққанды  қанағаттандыратын  ин-
теллектуалды  және  сезімтал  роботтардың  гармоника-
лық үйлесімділігі  деп қарастыруға болады. 
 
Ӛндірістік  роботтардың қолдану  салалары 
Қолдану саласы 
Атқару қызметі 
Кӛмір және кеналу ӛндірісі 
Қоспадан  кӛмірді алу. 
Металлургия 
Металл ӛнімдерін пешке енгізу; 
Пеш, доменді  жӛндеу; 
Алюминий  электролизі кезінде анодтық  әсерді жою; 
Әкелу және жеткізу. 
Құрылыс ӛндірісі 
Кірпіштерді орналастыру; 
Кірпіштерді конвейерде сұрыптау. 
Кӛлік 
Әкелу және жеткізу жұмыстары; 
Темір жолдарының регламентті  қызмет кӛрсетуі; 
Қадам басатын  кӛліктік машиналар. 
Шаруашылық ӛндіріс 
Кӛкӛністер мен жемістерді  жинау. 
Медицина 
Хирургия (микрохирургия, стерильді хирургия); 
Диагностика; 
Мүгедектер мен науқастарды емдеу; 
Мүгедектер мен науқастарды күту. 
Қызмет кӛрсету саласы 
Әкелу және жеткізу жұмыстары; 
Аймақты күзету; 
Зәулім ғимараттардың терезелерін жуу; 
Тазалау жұмыстары; 
Балаларды күту.  
Жеңіл және ас ӛндірісі 
Негізгі технологиялық  құрылғыларға қызмет кӛрсету; 
Цех ішіндегі  әкелу – жеткізу жұмыстары және  кӛліктік жұмыстар; 
ӘДЕБИЕТТЕР  ТІЗІМІ
 
  Накано Э. Введение в робототехнику: Пер. с япон. М .: М ир, 1988. 334 с., ил. 
  Хомченко В.Г., Соломин В.Ю. М ехатронные и робототехнические системы. Учеб. пособие. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2008. 160 с. 
  Юревич К. Основы робототехники.  Спб: БХВ Петербург, 2005. 416 с. 

Научные  сообщения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЕЗЮМЕ 
 
УДК 
378.014.24(1-
ПА К 
Ю.Н., 
ШИЛЬНИКО ВА И.О., ПАК Д.Ю. Состояние и 
тенд енц ии 
развития 
Бол онского 
проц есса за рубежом. 
Рассмот рены  сист емы  высшего  образования 
европейских  ст ран  в  конт екст е  Болонского 
процесса. Показаны характ ерные особенност и 
развит ия  высшей  школы  Западной,  С еверной 
и  Вост очной  Европы. О т мечены особенност и 
ф инансирования 
многоу ровневого 
европейского  высшего  образования,  его 
преемст венност ь и совмест имост ь. Показано, 
чт о  значимым  крит ерием,  характ еризу ющим 
резу льт ативность инт еграционного процесса, 
слу ж ит   заинт ересованное  у част ие  ППС , 
ру ководит елей 
ву зов, 
ст у дент ов 
и 
проф союзов  в развит ии Болонского процесса. 
Дан  сравнит ельный  анализ  включенност и 
европейских 
ст ран 
в 
реализацию 
дву ху ровневой 
сист емы 
подгот овки  и 
национальных 
сист ем 
квалиф икации. 
О беспечение 
сопост авимого 
качест ва 
образования 
на 
основе 
внедрения 
взаимопризнаваемых  сист ем  оценки качест ва 
слу ж ит   у словием  сближ ения  европейских 
сист ем 
и 
ф ормирования 
единого 
образоват ельного  прост ранст ва.  О т мечено, 
чт о  развит ие  Болонского  процесса  идет   по 
пу т и синергии передового опыт а европейских 
ст ран  и  лу чшей  практ ики  национальных 
сист ем образования. 
ӘО Ж  378.014.24(1-
ПА К  Ю.Н., ШИЛЬНИ-
КО ВА   И.О .,  ПА К  Д.Ю.  Бол он  проц есінің 
шетел д егі күйі және д аму тенд енцияла-
ры . 
Болон  процесі  конт екст інде  еу ропалық  ел-
дердің  ж оғары білім беру  ж ҥйесі қараст ырыл-
ған.  Бат ыс,  С олт ҥст ік  ж әне  Шығыс  Еу ропа 
ж оғары  мект ебі  даму ының ерекшелікт ері кӛр-
сет ілген.  Кӛп  деңгейлі  еу ропалық  ж оғары бі-
лімді  қарж ыландыру   ерекшелікт ері,  оның  са-
бақт аст ығы  ж әне  ҥйлесімділігі  ат алған.  Шо-
ғырландыру   процесінің  нәт иж елілігін  сипат -
т айт ын  маңызды  ӛлшем  ПО Қ,  ЖО О   басшы-
ларының,  ст у дент т ер  мен  кәсіподақт ардың 
Болон  процесін  дамыт у ға  мҥдделі  қат ысу ы 
болат ыны  кӛрсет ілген.  Еу ропалық  елдердің 
екі  деңгейлі  дайындық  ж ҥйесін  ж әне  ҧлт т ық 
білікт ілік  ж ҥйелерін  іске  асыру ға  қосылған-
дығын  салыст ырмалы  т алдау   берілген. С апа-
ны  бағалау дың  ӛзара  т анылат ын  ж ҥйелерін 
ендіру   негізінде  білімнің  салыст ырылат ын 
сапасын  қамт амасыз ет у  еу ропалық ж ҥйелер-
ді  ж ақындаст ыру дың  ж әне  бірыңғай  білім 
кеңіст ігін  қҧру дың  шарт ы  болады.  Болон  про-
цесінің  даму ы  еу ропалық  елдердің  озық  т ә-
ж ірибесінің  ж әне  ҧлт т ық  білім  ж ҥйелерінің 
ҥздік  практ икасының  синергиясы  ж олымен 
ж ҥрет іні ат алған. 
U DC  
-
PA K Iu.N. SHILNIKOV A  
I.O ., PAK D.Iu. Condition and tendencies of 
Bologna Pr ocess development abr oad. 
There  w ere  considered  the  higher  education 
sy stem  of  the  European  countries  in  the 
Bologna  Process context. There w ere show n the 
defining  characteristics  of  dev elopment  of  the 
higher  school  of  the  Western,  Northern  and 
Eastern  Europe.  There w ere noted the financing 
features  of  the  multilev el  European  higher 
education,  its  continuity   and  compatibility .  It  is 
show n 
that 
the 
significant 
criterion 
characterizing 
productiv ity  
of 
integration 
process  is  the  interested  participation  of  the 
teaching  stuff,  chiefs  of  the  univ ersities, 
students  and  trade  unions  in  Bologna  Process 
dev elopment. There w as giv en the comparativ e 
analy sis  of  the European countries’ inv olv ement 
into  the  realization  of  tw o-lev el  sy stem  of 
preparation  national  sy stems  of  qualification. 
Ensuring  of  comparable  quality   of  education  on 
the  basis  of  introduction  of  the  inter-acceptable 
sy stems  of  quality   assessment  serv es  as  a 
condition  of  rapprochement  of  the  European 
sy stems  and  formations  of  uniform  educational 
space.  It  is  noted  that  dev elopment  of Bologna 
Process  goes  by   the  w ay   of  a  sy nergy   of  the 
adv anced  practice  of  the  European  countries 
and  the  best  practice  of  national  education 
sy stems. 
УДК  378.01:001.  КО ЧКИН  А .М.  Система 
управл ения 
прод ажами 
образовател ьны х 
усл уг 
вы сшего 
учебного завед ения. 
Рассмат ривают ся  вопросы,  связанные  с 
набором  абит у риент ов  в  высшее  у чебное 
заведение. 
Предлож ено 
рассмат риват ь 
заключит ельный  эт ап  проф ориент ационной 
работ ы  как  продаж у   образоват ельных  у слу г 
ву зом.  Показаны  особенност и  продаж и 
образоват ельных  у слу г  ву за.  Рассмот рена 
сист ема 
у правления 
продаж ами 
образоват ельных 
у слу г 
абит у риент ам. 
С ист ема  имеет   два  регу лят ора.  Дейст вия, 
предпринимаемые  дру гими  ву зами по набору  
ст у дент ов, 
рассмат ривают ся 
как 
возму щающие  воздейст вия.  Введены  и 
проанализированы 
крит ерии 
оценки 
резу льт атов приема ст у дентов в ву з. С  целью 
сниж ения  инерционност и  дейст вия  сист емы 
предлож ена 
обрат ная 
связь, 
кот орая 
реализу ет ся  с  использованием  современных 
т ехнологий. 
ӘО Ж 378.01:001.  КО ЧКИН А .М. Ж оғары оқу 
орны ны ң біл ім беру қызметтерін сатуды 
басқару жүйесі. 
Талапкерлерді  ж оғары оқу  орнына қабылдау -
мен  байланыст ы  мәселелер  қараст ырылады. 
Кәсіпт ік  бағдар  беру   ж ҧмысының  қорыт ынды 
кезеңін  ЖО О -ның  білім  беру   қызмет т ерін са-
т у ы рет інде қараст ыру ҧсынылған. ЖО О  білім 
беру   қызмет т ерін  сат у   ерекшелікт ері  кӛрсе-
т ілген. Талапкерлерге білім беру  қызмет т ерін 
сат у ды басқару  ж ҥйесі қараст ырылған. Жҥйе-
нің  екі рет т егіші бар. Басқа  ЖО О  студентт ер-
ді  қабылдау   бойынша  ж асайт ын  әрекет т ері 
ау ыт қу шы  әсерлер  рет інде  қараст ырылады. 
С т уденттерді ЖО О қабылдау  нәтижелерін ба-
ғалау   ӛлшемдері  енгізілген  ж әне  т алданған. 
Жҥйе  қолданылу ының  инерциялылығын  аз-
айт у   мақсат ында заманау и т ехнологияларды 
пайдалану   арқылы  іске  асырылат ын  кері  бай-
ланыс  ҧсынылған. 
U DC  378.01:001. KO CHKIN A.M. Management 
system of selling the educational ser vices 
of higher  education.  
There  are  considered  the  questions  connected 
w ith  the  applicants’  intake  to  the college. It has 
been  suggested  to  consider  the  final  stage  of 
v ocational  guidance  w ork  as  the  sale  of 
educational  serv ices  by   the  college.  There  are 
show n  the  peculiarities  of  the  college 
educational  serv ices  sale.  The  sy stem  of  sale 
management  of  educational  serv ices  to  the 
applicants  is  considered.  The  sy stem  has  the 
tw o  regulators.  The  actions  w hich  are 
undertaken  by   the  other  colleges  on  the 
students’  intake  are  considered  as  disturbing 
impact.  The  criteria  of  the results assessment of 
the  students’  intake  to  the  college  are  brought 
in  and  analy zed.  F or  the  purpose  of  decreasing 
the  sy stem  function  persistence  it  has  been 
suggested  the  feedback  w hich  is  realized  w ith 
usage of the modern  technologies. 
УДК  378.1.  ПО РТНО В  В.С .
,  ТУРС УНБА ЕВА  
А .К.
,  ИНТЫКО В  Т.С .,  С ЕРГЕЕВ  В.Я., 
БА ЙМУЛЬДИНА   А .Ю.  Университет  в 
Бол онском проц ессе. 
Инт ернационализация 
образоват ельных 
ӘО Ж  378.1. ПО РТНО В В.С .
, ТҦРС ЫНБА ЕВА  
Ә.К.
,  ЫНТЫҚО В  Т.С .,  С ЕРГЕЕВ  В.Я.,  БА Й-
МУЛЬДИНА А.Ю. Болон процесінд егі уни-
верситет. 
Жоғары  білімнің  білім  беру   бағдарламаларын 
U DC  378.1. PO RTNO V  V .S., TU RSU NBA EV A  
A .K.,  INTYKO V   T.S.,  SERGEEV   V .Ya., 
BA IMU LDINA  A .Iu.  
T he univer sity in Bologna pr ocess.  
The  internationalization  of  the  educational 

Научные  сообщения 

 
 
 
программ  высшего  образования  от крывает  
огромные  перспект ивы  в  совершенст вовании 
образоват ельного  процесса.  Во-первых,  эт о 
реализация 
академических 
свобод 
обу чающихся  и  Университ ет а.  С оздание 
сопост авимых 
с 
зару беж ными 
образоват ельных программ даст  перспект иву  
развит ия мобильност и ст у дент ов и ППС . Во-
вт орых, 
ф ормирование 
направлений 
(специализаций)  долж но  организовыват ься 
т олько  на  чет верт ом  ку рсе.  О сновой т акого 
выбора  долж ен  ст ат ь  опыт   практ ических 
знаний,  приобрет енный  во  время практ ики, и 
ф у ндамент альная  подгот овка  ст у дент а. 
Краеу гольным  камнем  качест ва  обу чения 
являет ся 
высокопроф ессиональный 
проф ессор. 
О сновой 
т ому  
являют ся 
проводимые  им  нау чные  исследования,  опыт  
проф ессиональной 
деят ельност и 
на 
предприят ии. 
инт ернацияландыру   білім  беру   процесін  ж е-
т ілдіру де  орасан  зор  перспект иваларды  аша-
ды.  Біріншіден,  бҧл  білім  алу шылардың  ж әне 
Университ ет т ің  академиялық  еркіндікт ерін 
іске  асыру .  Шет елдік  білім  беру   бағдарлама-
ларымен  салыст ырылат ын  бағдарламаларды 
ж асау  ст у дент т ердің ж әне ПО Қ ҧт қырлығын 
дамыт у   перспект ивасын  береді.  Екіншіден, 
бағыт т арды  (мамандандыру ларды)  қҧру   т ек 
т ӛрт інші  ку рст а  ҧйымдаст ырылу ға  т иіс. М ҧн-
дай  т аңдау дың  негізі  практ ика  кезінде  алын-
ған  практ икалық  білім  т әж ірибесі  ж әне  ст у -
дент т ің  маңызды  даярлығы  болу ға  т иіс. О қу  
сапасының  ең  негізгісі  ж оғары  білікт і проф ес-
сор  болып  т абылады.  О ның  негізі  оның  кел-
т ірет ін  ғылыми  зерт т еу лері,  кәсіпорындағы 
кәсіби  қызмет інің  т әж ірибесі  болып  т абыла-
ды. 
programs  of  higher  education  opens  the  great 
prospects  in  improv ement  of  educational 
process.  F irstly ,  it  is  the  realization  of academic 
freedom  of  the  students  and  univ ersity . 
C reation 
of 
the 
educational 
programs 
comparable  w ith  the  foreign  ones  w ill  giv e  the 
prospect  of  mobility   dev elopment  of  the 
students  and  teaching  stuff.  Secondly ,  the 
specialization  forming  must  be  organized only  in 
the  student’s  fourth  y ear.  The experience of the 
practical  know ledge,  w hich  is  acquired  during 
the  practice,  and  the  student’s  fundamental 
training  hav e  to  become  a  base  to  such  a 
choice.  A   foundation  stone of teaching quality  is 
the  highly   professional  professor.  The  base  for 
that  are  the  scientific  researches  that  he  had 
carried  out  and  the  experience  of  the 
professional  activ ity  in the enterprise. 
УДК  378.14:004=512.122.  ХА С ЕН  М.А . 
Обучение 
текстам 
спец иал изированного  направл ения  в 
вы сшем 
техническом 
учебном 
завед ении. 
Рассмат ривает ся 
необходимост ь 
ф ормирования 
у  
ст у дент ов 
высшего 
т ехнического  у чебного  заведения  навыков 
применения 
т ехнических 
т екст ов 
и 
переводов 
с 
использованием 
проф ессиональной 
т ерминологии 
по 
специальност и.  Такж е  говорит ся,  чт о 
необходимо  использоват ь  пят ь  у ровней 
меж ду   передачей  и  принят ием  инф ормации 
при  применении  т ехнических  т екст ов  по 
специальност и.  Во  главе  всего  ст оит  
качест венная 
организация 
у словий 
овладения  ф ормой  общения  и деят ельност и, 
изу чения  проф ессиональной  т ерминологии 
по  специальност и.  В  ст ат ье  говорит ся,  чт о 
у чит ывая  передачу   и  восприят ие  сведений, 
обращая  особое  внимание  на  виды  речи, 
мож но  вызват ь  мыслит ельный  процесс  у  
слу шат еля.  С казано,  чт о  в  данных  т екст ах 
долж на  рассмат риват ься  необходимост ь 
применения  нау чного  ст иля,  понят ност и, 
развит ия  нау чно-проф ессиональной  речи. 
Работ а с т екст ом т есно связана с работ ой со 
словарем.  Такж е,  при  сост авлении словарей, 
заданий,  т ест овых  вопросов  в  целях 
ф ормирования  практ ики  навыков  создания 
у словий  для  самост оят ельной  работ ы, 
самост оят ельного 
чт ения 
у казана 
необходимост ь  следоват ь  сист емат ичност и 
обу чения.  
ӘО Ж  378.14:004=512.122.  ХА С ЕН  М.Ә.  Ж о-
ғары  техникал ы қ оқу орны нд а маман-
д ы қ  бағд арл ы   д еңгейд егі  мәтінд ерд і 
оқы ту.  
Жоғары  т ехникалық оқу  орнында  ст у денттер-
дің  мамандығына  қат ыст ы  кәсіби  т ерминоло-
гияны  пайдалана  алу ы,  ойларын  ж ет кізу ге, 
ау дарма  ж асау ға  дағдыларын қалыпт аст ыру  
міндет і  қараст ырылған.  А қпарат т ың  берілу і 
мен  қабылдану ы  арасындағы  бес  деңгейді 
т ехникаға  қат ыст ы  мәт індерді  бергенде  қол-
данысқа  алу  қаж еттігі сӛз ет іледі. О қыт у  сол 
кезде  қат ынас  ж асау   мен  іс  әрекет т ердің 
ф ормасын игеру  шарт т арын ҧйымдаст ыру  ре-
т інде алда т ҧрат ындығы т алданады. Мәлімет -
т ің  берілу і  мен  қабылдау ын  ескеру де сӛйлеу  
әрекет і т ҥрлеріне баст ы назар ау дара от ырып 
т ыңдау шыға  ой шақырт а алу ы ескерілген. Бе-
рілген мәт індерде оқыт у дың ғылымилығы, т ҥ-
сінікт ілігі, қаж еттігі, кӛрнекілігі қараст ырылу ы 
қаж ет т ігі  айт ылған.  Мәт інмен  ж ҧмыс  іст еу  
сӛздік  ж ҧмысына  т ығыз  байланыст ылығы  қа-
раст ырылады.  С ӛздік,  т апсырма,  т ест   сҧрақ-
т арын  қҧраст ыру да  білім  алу шының  ж еке 
ӛзіндік  оқу   іс-әрекет і  ҥшін  ж ағдай  ж асау ,  ӛз 
бет імен  оқу ,  ӛзін  дамыт у ,  ӛз  бет імен  іске 
асыру   машығын  қалыпт аст ыру   мақсат ында 
оқыт у дың  ж ҥйелілігімен  бір  ізділігін  қамт а-
масыз  ет у  т алабы берілген. 
U DC   378.14:004=512.122.  HA SEN  M.A . 
T eaching  the  specialized  texts  in higher  
technical educational institution.  
There  is  considered  the necessity  of forming the 
skills  for  using  the  technical  texts  and 
translations  of  the  students  of  higher 
educational  technical  institution,  using  the 
professional  terminology   on  specialization.  It  is 
also  said  that  it  is  necessary   to  use  fiv e  lev els 
betw een  the  information  transmissions  in  using 
the  technical  texts  on  specialization.  In  the  lead 
of  all  there  is  the  training  like  the  organization 
of  conditions  of  communication  form  mastering 
and  activ ity ,  study ing  the  professional 
terminology   on  specialization.  In  the  article 
there  is  informed  that  taking  into  account  the 
transmission  and  reception  of  new s  pay ing 
special  attention  to  the  ty pes  of  speech  it  is 
possible  to  cause  the  intellectual  process  of  a 
listener.  It  is  said  that  in  the  giv en  texts  there 
must  be  considered  the  necessity   of  using  the 
scientific  sty le,  comprehensibility ,  dev elopment 
of  scientific-professional  speech.  The  w ork  w ith 
the  text  is  closely  connected w ith the w ork w ith 
the  dictionary .  A lso  compiling  the  dictionaries, 
tasks,  text  questions  for  purpose  of  forming  the 
practice  of  skills  of  creating  the  necessary  
conditions  for  independent  reading  there  is 
indicated  the  necessity   of  follow ing  the 
education  sy stematic character.  
УДК 622.7. ШЕРЕМБА ЕВА Р.Т., О МАРОВА Н.К., 
А КИМБЕКО ВА  
Б.Б. 
П л анирование 
эксперимента 
при 
фл отац ии 
сул ьфид ны х 
мед ны х 
руд  

применением  нового  фл отореагента 
«Р ». 
Мет одом  мат емат ического  планирования 
эксперимент а,  с  использованием  плана 
т рехф акт орного  эксперимент а  на  пят и 
у ровнях  определены  опт имальные  у словия 
процесса ф лот ации медной су льф идной ру ды 
с 
новым 
ф лот ореагент ом 
«Р». 
О пределяющими 
ф акт орами 
процесса 
обогащения  являют ся  расходы  реагент ов, 
г/т :  реагент а-собират еля  «Р»,  регу лят ора 
среды 
извест и, 
вспениват еля 
Т-92. 
Э ксперимент ы  проведены  при  реж име 
измельчения 
58%   класса  -0,074  мм. 
Максимальные  показат ели  по  извлечению 
меди в концент рат  наблюдают ся при расходе 
извест и  1,5  кг/т .  Наиболее  опт имальным 
являет ся  расход  реагент а-собират еля  Р  20 
г/т , вспениват еля Т-92 55 г/т . 
ӘО Ж  622.7.  ШЕРЕМБА ЕВА   Р.Т.,  О МА РО ВА  
Н.К., ӘКІМБЕКО ВА  Б.Б. Ж аңа «Р » фл ото-
реагентін  қол д аны п,  сул ьфид тік  мы с 
руд ал ары н  байы ту  кезінд егі  экспери-
ментті жоспарл ау. 
Бес  деңгейдегі  ҥш  ф акт орлы  эксперимент т і 
пайдалану   арқылы  эксперимент т і  мат емат и-
калық  ж оспарлау   әдісімен  ж аңа  «Р»  ф лот о-
реагент і бар су льф идтік мыс ру дасын байыт у  
процесінің  оңт айлы  шарт т ары  анықт алған. 
Байыт у   процесін  анықт ау шы ф акт орлар реа-
гент т ердің,  г/т :  «Р»  ж инағыш-реагент інің, 
әкт ас  орт асын  рет т егішт ің,  Т-  кӛбікт ендір-
гішінің  шығындары  болып  т абылады.  Э кспе-
римент т ер  0,074  мм  класт ы  58%   ҧнт ақт ау  
реж имінде  ж ҥргізілген.  Мыст ы концент рат қа 
алу   бойынша  ең  кӛп  кӛрсет кішт ер  1,5  кг/т  
әкт ас  ж ҧмсалғанда  байқалады.  Р  ж инағыш-
реагент інің  аса  оңт айлы  шығыны  –  20  г/т ,  
Т-92  кӛбікт ендіргішінің  шығыны  55  г/т   болып 
т абылады. 
U DC  622.7. SHEREMBA EV A  R.T., O MA RO V A  
N.K.,  A KIMBEKO V A   B.B.  T he  exper iment 

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет