А. М. Газалиев ректор, академик нан рк, д


Раздел  «Транспорт.  Строительство»жүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет11/23
Дата22.04.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   23

Раздел  «Транспорт.  Строительство» 

 
 
 
Сонымен,  болжамдық  дайындық  коэффициентінің 
шамасы  0,8  тең  болғандықтан  үзілмелі-толассыз  тех-
нология  бойынша  жұмыстық  уақыттың  резервіне  қа-
рай,  карьердің  жылдық  ӛнімділігінің  жоспар  бойынша 
орындалуына толық  мүмкіндік  туады. 
Үзілмелі-толассыз  технологияны  тәжірибелік  тұ-
тынуға  енгізу  мерзіміне  қарай  болжамдық  дайындық 
коэффициентінің  шамасы К
б.д
 = 0,717,  сондықтан: 
а)  ұсатқыш  кешеннің  жылдық  ӛнімділігі,  біркелкі 
еместік  коэффициент  шамасы  ӛзгермеген  жағдайда, 
азаюы мүмкін; 
б)  жылдық  ӛнімділікті  орындау  үшін  үзілмелі  бӛ-
ліктің  қарқынын жоғарылатуға  тиіс. 
Осы  кӛрсеткіштердің  жоспарланған  шамадан 
ауытқу мӛлшерін анықтайық. 
Жылдық  қызмет  жасау  мерзіммен  есептік  жұмыс-
тық  мерзім  және  дайындық  коэффициентпен  жұмыс-
тың  біркелкі  еместік  коэффициенттер  арасындағы  ӛза-
ра  байланыстықтарды  ескеріп  және  тоқтаулардың  ша-
маларына  қарай  ұсатқыш  –  конвейерлі  кешеннің жыл-
дық  ӛнімділігінің  азаю шамасы анықталады. 
1)  Алдын-ала  жоспарлы  жӛндеуге  қажетті  уақыт 
мерзімін  алғашқы  есеп  бойынша  қабылдаймыз:  Т
а.ж.ж
 
– 
  сағ. 
Т
е.ж.ұ
 + Т
а
 = Т
ж.қ
 – Т
а.ж.ж
  –
  сағ. 
Т
а
 = Т
ж.б
 ×
 
.
.
1
б д
б д
К
К
 

  ×
 
1 0, 717
0, 717
 

  сағ. 
мұнда  Т
ж.б
  –  ұсатқыштың  тәжірибелі-ӛндірістік  мез-
гілдегі  қабылданған  ӛнімділігі. 
Т
е.ж.ұ
  – 
 
  сағ. 
Т
ж
 = Т
е.ж.ұ
 :  К
б.е
  сағ. 
А
жыл
 = Q
сағ.
 × Т
ж
 = 3500  × 4572  = 13464393  т. 
Жылдық  ӛнімділік  жоспар  бойынша  орындалу 
үшін  алғашқы  ӛзара  байланыстықтарды  ескеріп  жұ-
мыс қарқынының жоғарылату шамасын анықтайық.   
1)  Алдын-ала  жоспарлы  жӛндеуге  қажетті  уақыт 
мерзімін  алғашқы  есеп  бойынша  қабылдаймыз:  Т
а.ж.ж
 
– 
  сағ. 
Т
е.ж.ұ
 + Т
а
 = Т
ж.қ
 – Т
а.ж.ж
  –
  сағ. 
Т
а
 = Т
ж.б
 ×
 
.
.
1
б д
б д
К
К
 

  ×
 
1 0, 717
0, 717
 

  сағ. 
Т
е.ж.ұ
  – 
 
  сағ. 
Т
ж
 = А
жыл
 : Q
сағ.
 = 16000000  : 3500  = 4572  сағ. 
К
б.е
 = Т
е.ж.ұ
 : Т
ж
 

Үзілмелі  бӛліктің  біркелкі  еместік  коэффициенті 
  тең  болуы  қажетті,  сонда  қойылған  міндеттер 
орындалады.   
Үзілмелі-толассыз  технологиялық  кешеннің  құра-
мындағы  ӛндірістік  құралдардың  дайындық  коэффи-
циенттері  келесі  жағдайлар  ескеріліп  анықталады. 
Технологиялық  тоқтаулар  ескерілмегеннен  жылдық 
жұмыстық  уақыттың  ұзақтығы  және  жұмыс  ұзақты-
ғын бір-біріне  тең деп қабылдаймыз. 
Т
ж.қ
 = Т
ж
 × К
б.е
 + (Т
а.ж.ж
 + Т
а
) болғандықтан 
Т
а
 = (Т
ж.қ
 – Т
ж
 × К
б.е
) – Т
а.ж.ж
 = 
=
  – 
  × 
  – 
  сағ. 
Алдын-ала  жоспарлы  жӛндеуге  қажетті  уақыт 
мерзімін қабылдаймыз:   
Т
а.ж.ж
 – 624  сағ. 
К
үтт.д
 = Т
ж
 : (Т
ж
  + Т
а
 
Сонымен,  дайындық  коэффициенттердің  болжам -
дық  және  қажетті  шамаларының  мәндері  жақын  бол-
ғандықтан,  алғашқы  қабылданған  кӛрсеткіштер  зерт-
теліп  олардың қолдану тиімділігі  дәлелденді.   
Құрамалы  автомобильді  –  конвейерлік  кӛліктің  ав-
томобильдік  бӛлігі  іс  әрекеті  бойынша  үзілмелі  бӛлігі-
не  жатады,  ал  конвейерлі  бӛлігі  іс  әрекеті  бойынша 
толассыз  бӛлігін  құрайды.  Автокӛлік  карьер  нобайын-
да  жинақтаушы  және  үңгубеттегі  экскаватормен  кон-
вейерлі  қондырғының  арасында  байланыстырушы  кӛ-
лік  ретінде  қолданады.  Автокӛлік  әдеттегідей  тереңді-
гі  орташа  және  терең  карьерлерде  жиі  қолданылады, 
бірақ  тасымалдау  қашықтық  ұлғайған  сайын  оның 
тиімділігі  тӛмендейді,  шығындар  ӛседі.  Автокӛліктің 
тиімділігі  карьердің  тереңдеуіне  байланысты  азаяды, 
ал  терең  карьерлерде  автомобильді-конвейерлік  кӛлік-
тің  экономикалық  пәрменділігі  жоғарылайды.  Үзілме-
лі-толассыз  технология  арқылы  қазылып  жатқан 
«карьер»  жүйесінің  қарқындылығымен  тиімділігі,  ара-
лық  жүйелердің  ӛнімділігіне  және  ӛзара  үйлесімдігіне 
тығыз  байланысты.  Үзілмелі-толассыз  технологиялық 
кешеннің 
құрамындағы 
ӛндірістік 
құралдардың 
дайындық  коэффициенттері  анықталды.  Есептеулер 
арқылы  үзілмелі-толассыз  технологияның  толассыз 
бӛлігінің  ӛнімділігіне  әсер  ететін  параметрлерінің  ша-
малары анықталуда. 
 
 
ӘОЖ 539.3:534.1   
 
Биік төркөзді құрылыс конструкцияларды 
жел жүктемесіне есептеу ерекшеліктері 
 
А.Т. ҚАСЫМОВ, т.ғ.к., доцент, 
А.К. ҚОЖАС, т.ғ.к., доцент, 
А.А. ҚАСЫМОВА, С-10-3 тобының студенті, 
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті,  ҚӨҰжТ кафедрасы 

Раздел  «Транспорт.  Строительство» 
 
 

 
 
 
 
Кілт сөздер: ағын, жүктеме, монтаж, пульсация, статика, қысым, проекция, дағдарыс, кеңестік, жазық-
тық,  екпін. 
 
ӛптеген  инженерлік  ғимараттарда  жел  ағыны  ең 
негізгі  жүктеме  болып  табылады  (мысалы,  радио 
және  телемұнаралар,  градирнилар,  түтін  құбырлары), 
олар  торкӛзді  конструкциялар  жүйесіне  жатады.  Со-
нымен  қатар,  олардың  қатарына,  егер  монтаждау  са-
тысында  есептік  тексерулер  қажет  жағдайда,  ғимарат-
тың  кӛтерме  қаңқасы  да.  Сондықтан  торкӛзді  конст-
рукцияларды,  осы  мақалада  арнайы  қарастыру  арқы-
лы,  есептеулердегі  жауапкерушілікті  нақты  сезінуіміз 
керек,  әсіресе  осыларды  жел  жүктемесіне дәл есептеу-
де, бұларда ӛздеріне  тән ерекшеліктер  байқалады. 
Жел  ағымының  құрылым  сипаттамасына  байла-
нысты,  жел  жүктемесі  орташа  және  пульсациялық  құ-
раушылар жиынтығы  ретінде  қарастырылады. 
Сонымен  қатар,  статикалық  жел  жүктеме  құрамы-
на келесі  келтірілген  жиынтық  кіреді: 
–  ғимараттардың  немесе  элементтің сыртқы бетіне 
әсер ететін  w
e
 қалыпты  қысым; 
–  сыртқы  бетке  жанама  бағытта  және  оның  ауда-
нына  қатысты  кӛкжиек  (толқынды  қаптаулар,  бұйралы 
қаптаулар)  немесе  тік  проекцияларындағы  (лоджиялы 
қабырғалар  және  соған  ұқсас  конструкциялар)  бағыт-
талған  wf үйкеліс  күш;  
–  ғимараттың  ӛткізгішті  қоршаулы  ішкі  беттеріне, 
ашып  жабылатын  немесе  үнемі  ашық  қуыс-тесіктері 
бар беттеріне  әсер ететін  wi қалыпты  қысым. 
Кейде  бұл  жүктеме,  үймереттің  жалпы  кедергісі-
нің  х,  у  осьтер  бағытындағы  қалыпты  wx,  wy  қысым-
дар  делінеді  және  ғимараттың  проекциясының  сәйкес 
осьтеріне  перпендикуляр  жазықтыққа  шартты  түсіріл-
ген.  
Жер  бетінен  z  биіктіктегі  жел  жүктемесінің  w
m
 
статикалық  құраушысын  СНиП  2.01.07-85*  бойынша 
мына формуламен анықтайды: 
 
W
m
 = W k C
 
мұндағы  – жел қысымының мәні ( тегеурін  жыл-
дамдығы),  сәйкесінше  10  минуттық  аралықта 
орташалана және орташасы 5 жылда  бір рет бо-
латын  мәннен астын; жер бетінен  10 м биіктікте 
орналасқан жел жылдамдығы; 
k  – жел қысымының биіктікке  байланысты 
ӛзгеруін ескеретін  коэффициент; 
С – аэродинамикалық  коэффициент. 
Жел  қысымының  мәні  ,  желді  аймақтарға  қа-
тысты  тағайындалады,  таулы  және  аз  зерттелген  ай-
мақтардың  жел  қысымының  мәні    Қазгидрометтің 
белгіленген  мәндері  бойынша  алынады,  сонымен  қа-
тар  құрылыс  жүргізу  аймақтарға  жүргізілген  зерттеу-
лер бойынша алынуы да мүмкін. 
Жел  жүктемелері  w
e
,  w
f
,  w
i
,  w
x
,  w
y
  анықтау  үшін 
сәйкес  аэродинамикалық  коэффициенттер  қолданыла-
ды:  С
e
  – сыртқы қысым, С
f
 – үйкеліс, С
i
 – ішкі қысым, 
С
x
  және  С
y
  –  маңдайлы  кедергілер,  СНиП 
- * 
  қосымшада  кӛрсетілген  нұсқаулар  бойынша  қабыл-
данады.  С
e
  немесе  С
i
  –  коэффициенттерінде  «плюс» 
таңбасы  қабылданады,  егер  жел  қысымы  қарастырыл-
ған  бетке  бағытталған  болса,  ал  «минус»  таңбасы-
беттен  шыққан бағытта. 
Дәл  осындай  орынбасар  барлық  мемлекеттердің 
нормативті  құжаттарында  регламенттелінген,  бірақ 
кейбір  біраз  алынған  заттарда  айтарлықтай  ӛзгерістер 
болу мүмкін: 
– аралықты  орташалауда; 
– биіктік  бойынша желдін  ӛзгеру заңдылығында; 
–  алынған  әсерлерді  ескеруде,  кейбір  қосымша 
коэффициентер  кіргізіледі,  бұлар-жер  бет  қыртысы-
ның, жел бағытының  ӛзгерулері, т.б. 
Алдымен  желдік  ағында  орналасқан  жеке  стер-
женнің  аэродинамикалық  коэффициенттерінің  қалып-
тасу  жолдарын  қарастырайық.  Профильдік  прокат эле-
менттері  үшін  СНиП  [2]  С
x
  сымдар  мен  арқан-
дар  үшін  С
x
  =
  құбырлы  элементтер  үшін  толық 
мағлұмат – мәліметтер,  кепілдемелер  берілген. 
Дӛңгелек  құбырлардың  және  торкӛзді үймереттер-
дегі  тегіс  элементтердің,  сонымен  бірге  беттері  дӛң-
гелек  цилиндрлі  үймереттер  үшін  аэродинамикалық 
коэффициенті  келесі формуламен анықталады: 
 
C
x
 =  · C
x

 
мұндағы C
x
 – графикте кӛрсетілген  шексіз  ұзын 
цилиндрдің  аэродинамикалық коэффициенті   
-сурет); 
 – ұзаруды ескеретін коэффициент және ол  
-кестеде  кӛрсетілген  графикпен анықталады: 
.
L
d
 
 
 
-сурет – Шексіз  ұзын цилиндрдің  C
x
 коэффициенті 
 
-кесте 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Кескіні  баяуӛзгеретін (мысалы, дӛңгелек)
 
профиль-
дерде  кездесетін  аэродинамикалық  коэффициенттер-
дегі  болатын  ӛзгерістер,  белгілі  бір  жел  жылдамдығы-
ның  аралығында  мәні  шұғыл  тӛмендеп,  кедергісі  азая-
ды  (ағу  дағдарысы).  Мұндай  профильдер  үшін  желдің 
максималды  жылдамдығы  есептік  мән  ретінде  алын-
бауы да мүмкін.  
C
x
 – коэффициенті  Рейнольдс  мәніне Re = Vd
 
/
 
v. 
Бұнда  (V  –  ағын  жылдамдығы,  d  –  цилиндр  диа-
метрі,  v = 1,36·10

 м /с  –  ауаның  тұтқырлығының  ки-
К
 

Раздел  «Транспорт.  Строительство» 

 
 
 
нематикалық  коэффициенті)  және  Δ/d  цилиндр  бетінің 
салыстырмалы кедір-бұдыр  биктігіне  тәуелді. 
1-суреттен  кӛретініміздей,  дӛңгелекті  цилиндрдің 
аэродинамикалық  коэффициенті,  басқа  да  кескіні 
баяуӛзгеретін  профильдерде,  белгілі  Рейнольдс  мәні-
нің  аралығында  кедергінің  нақты  тӛмендеуімен  сипат-
талады.  Мұндай  профильдерде  желдің  максималды 
жылдамдығында  есептік  жел  жүктемесінің  мәні  аз 
шамада  болуы  да  мүмкін.  Бұрыштық  нүктелері  бар 
қималар  үшін  аэродинамикалық  коэффициенттер  Рей-
нольдс  мәніне  тәуелді  емес,  себебі  бұрыштық  нүкте-
лерде  ағынның  үзілуі  байқалады.  Бұл  элементтер  үшін 
дағдарыстық  (кризистік)  ағым пайда болмайды. 
Жоғарыда  айтылған  келесі  жағдайға  тән,  егер  эле-
мент  осі,  жел  ағынының  жел  жылдамдығы  векторына 
перпендикуляр  орналасқанда.  Кеңістікті  стерженді 
конструкциялардың  жалпы  түрде  орналасуында,  жо-
ғарыда  айтылған  жағдай  ӛзгеруі  мүмкін.  Сонымен  қа-
тар  мынаны  естен  шығармау  қажет,  стерженге  қатыс-
ты  ортогональді  желдің  ағынынан  алынған  жел  жүкте-
месін,  басқа жел бағыттарында проекциялауға болмай-
ды,  ӛйткені  жел  қысымы  вектор  сияқты  ӛзін  кӛрсете 
алмайды. 
Векторлық  шама  болатын  V  –  желдің  жылдамды-
ғы  және  стержен  орналасқан  тік  жазықтықта  осы  век-
тордың  V
pl
  жіктемесі,  және  осы  жазықтыққа  орналас-
қан  ортогональді  V
orh
  жіктемесі,  жүктемелерді  анық-
тауға мүмкіндік  береді. 
Енді  келесі  стержендерден  тұратын  конструктивті 
жүйелерді  және  бірінші  кезекте  жазық  фермаларды 
қарастырайық  (2-сурет),  бұл  конструкциялардың 
жазықтығына  перпендикуляр  бағытта  жел  жүктемесі 
әсер  ететін  болсын.  Бірінші  (желденген)  ферма  үшін 
аэродинамикалық  коэффициенттің  қосындысын  СНиП 
келесі  формула бойынша алуға кепілдеме  береді:   
 
1
,
x
xi
i
k
C
C A
A
 
 
мұндағы C
xi
 – конструкциядағы  i – элементінің 
аэродинамикалық коэффициенті; 
A
i
 – конструкция  жазықтығындағы  i-элементтің 
проекция ауданы; 
A
k
 – конструкция  контурымен шектелген  аудан; 
 
 
2-сурет – Параллель  қатар фермаларда  
жүктемелерді  анықтау 
 
Мұнда  қуыс-тесіктік
 
(сквозности)

коэффициентті 
тӛмендегідей  алу қарастырылады: 
 
/
0,8,
i
A
A
 
 
жел  жүктемесін  A
i
  контурымен  шектелген  ауданға 
жатқызады. 
Екінші  және  келесі  конструкциялар  үшін  СНиП 
келесі  кепілдемені  қолдануды  ұсынады. 
 
2
1
1
( ).
x
x
C
C
 
 
Мұнда  коэффициент  η  -кесте бойынша анықтала-
ды. 
Атап  ӛтетін  жағдай,  «екінші  және  келесі  ферма-
ларға»  жазылған  СНиП-тағы  анықтамамен  толығымен 
келісуге  болмайды,  себебі  үшінші  ферма  келетін  жүк-
теме  екіншідей  деп  айтылған.  Анығында,  оларды  ке-
лесідей  (5)  қуыс-тесіктік  коэффициентті  φ  фермадан 
фермаға ауысуын ескере қабылдау керек:  
 
2
1
1
3
2
2
.
.
1
1
( ),
(
),
(
).
x
x
x
x
x n
x n
n
C
C
C
C
C
C
 
 
Кеңістік  ферма  (3-сурет)  үшін  (1)  формуланың 
орнына келесіні  қолданамыз 
 
1
1
(1
) ,
i
x
C
C
 
 
мұндағы  C
i
  жел  соғылған  аудан  үшін,  ал  коэффи-
циентті  – 
 
2 – кесте 
φ 
Профильден және құбырдан тұратын фермалар үшін η 
мәндері, Re   
 болғанда және  b/h, тең шамаларда 
 
½ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,б – сурет сызбасында  = 1,0 қабылданады; 3,в – 
суретте  = 0,9  тең; 3,г  – суретте
 
k
 
Соңғы  жағдайда  жеке  элементтерден  тұратын 
тӛртқырлы  шаршы  болат  мұнаралар  үшін    коэффи-
циентін    %  тӛмендету  керек,  ал  құралмалы элемент-
терден  тұратын  ағаш  мұнаралар  үшін  –  10  %  ұлғайту 
керек. 
 
-сурет – Кеңестік  фермаларда жүктемелерді  анықтау 

Раздел  «Транспорт.  Строительство» 

 
 
 
 
Мақалада  кӛрсетілген  ерекшеліктер  негізінде,  Каз 
МИРР  мен  МитталСтил  Теміртау  АҚ  ӛндірістік  келі-
сім-шарт  аясында,  биіктігі  Н  = 
  м  болатын,  арнау-
лы  ғимараттар  катарына  жататын торкӛзді болат мұна-
ра-тартпалы  құбырды,  жел  жүктемесінің  статикалық 
және динамикалық әсерлеріне, сонымен қоса қосымща 
жел  екпінін  де  ескере  Лира  Софт  арқылы  тексеріс 
есептеу жүргізілді. 
 
ӘДЕБИЕТТЕР  ТІЗІМІ
 
  СНиП II-6-74.Нагрузки и воздействия / Госстрой СССР.-М .: Стройиздат, 1976. 30 с. 
  СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия / Госстрой России. М . ГУП ЦПП, 2001. 44 с. 
  Симиу Э., Сканлан  Р. Воздействия ветра на здания и сооружения. М .: Стройиздат,1984. 360 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел  «Транспорт.  Строительство» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 5 
 
Экономика 
 
 
 
 
УДК 338.242:332.1   
 
Эффективность инвестиционного 
потенциала Казахстана 
 
Н.В. ТЕН, к.т.н., доцент, 
И.А. ГАСЮК, студентка гр. УА- -  
Карагандинский  государственный  технический  университет,  кафедра  ЭП 
 
Ключевые  слова:  экономический  рост,  инвестиции,  финансирование,  инвестиционный  потенциал,  доход, 
сбережения, спрос, рынок, ресурс. 
 
 Казахстане  за  период  с  1995  по 2010 годы объемы 
инвестиций  выросли  более  чем  в  20  раз. 
Среднегодовые  темпы  роста  инвестиций  составили 
124,7%,  пик  притока  инвестиций  приходился  на  2000-
2001  годы.   
Структура 
инвестиций 
по 
источникам 
финансирования  за  два  последних  года  отражает 
тенденцию  снижения  доли  иностранных  инвестиций  в 
общем 
объеме 
инвестиционных 
ресурсов, 
соответственно 
растет 
значение 
внутренних 
источников (рисунок 1). 
 
 
В
 

Раздел  «Экономика» 

 
 
 
Рисунок 1 – Структура  инвестиций  по источникам финансирования 
Между  объемами  инвестиций  и  приростом  ВВП 
существуют  тесная  взаимосвязь  и  взаимозависимость. 
В  качестве  основного  показателя,  отражающего  связь 
инвестиций  с  экономическим  ростом,  может  быть 
использован  показатель,  который  рассчитывается  как 
отношение  объема  инвестиций,  вкладываемых  в 
развитие  страны,  к  ВВП,  произведенному  на  данной 
территории.  Определение  этого  показателя  имеет 
важное  значение  для  оценки  уровня  устойчивости 
экономического развития страны, так как он не просто 
показывает  связь  между  инвестициями  и  объемом 
производства, 
но 
и 
характеризует 
уровень 
потребления  ресурсов,  а  именно  потребления 
инвестиций.  Расчеты  показали,  что  инвестиционная 
емкость  ВВП  на  протяжении  10  лет  находилась  в 
диапазоне  от  0,21  тг.  до  0,32  тг.  Наиболее  высокая 
емкость  ВВП  была  замечена  в  2005  г.  (0,32  тг. 
инвестиций  на  1  тенге  ВВП),  наиболее  низкая  – в 2010 
г.  
Следующим 
важным 
показателем, 
характеризующим 
зависимость 
экономического 
развития 
от 
инвестиций, 
является 
обратный 
показатель  –  отдача  от  одного  тенге  инвестиций, 
определяемая  путем  отношения  произведенного  ВВП 
к  объему  инвестиций.  Данный  показатель  отражает 
прирост  ВВП  на  единицу  прироста  инвестиций  и 
является  критерием  эластичности  ВВП  относительно 
инвестиций 
или 
показывает 
зависимость 
экономического  роста  от  инвестиционных  вложений. 
Проведенный 
анализ 
показал, 
что 
величина 
показателя  колеблется  в  пределах  3,14-4,69.  Причем 
просматривается 
тенденция 
увеличения 
отдачи 
инвестиций  с 2001  по 2010  годы. 
За  исследуемый  период  инвестиции  на  душу 
населения  увеличились  в  реальном  выражении  в  7,2 
раза  и  достигли  в  2010  году  287  173 тг. На протяжении 
периода 
наблюдается 
постепенное 
увеличение 
инвестиций  на  душу  населения  в  среднем  на  7,2  % 
ежегодно. 
Экономический  рост  Казахстана  характеризуется 
следующими  основными  показателями  (таблица  1). 
Валовой 
внутренний 
продукт 
за 
десятилетие 
увеличился 
более 
чем 
в 

раз. 
Реальный 
среднегодовой  темп  роста  ВВП  за  2000-2010гг. 
составил  108,5%.  Произошел  рост  потребления  и 
сбережения  населения.  Предельная  склонность  к 
сбережению  с  ростом  дохода  растет  при  условии 
стабильного 
уровня 
цен 
и 
может 
быть 
скорректирована 
поведением 
экономических 
субъектов  в  сторону  снижения  показателя  при  росте 
инфляции. 
Инвестиционная  активность  в  стране  напрямую 
зависит  от  пропорции,  в  которой  настоящий  доход 
сберегается  и  инвестируется  с  целью  обеспечения 
будущего 
выпуска 
и 
дохода. 
В 
течение 
анализируемого  периода  сбережения  выросли  в  8,5 
раз.  Связь  между  сбережениями  на  душу  населения  и 
ВВП  на  душу  населения  весьма  высокая  и  прямая 
(рисунок 2) 
Коэффициент  регрессии  b  =  0.8  показывает 
среднее  изменение  ВВП  на  душу  населения  (Y)  с 
повышением  или  понижением  величины  сбережений 
на  душу  населения  на  единицу  его  измерения, то есть 
при  увеличении  ВВП  на  душу населения на 1 единицу 
сбережения  на  душу  населения  повышаются  в 
среднем  на  0.8.  Подставив  в  уравнение  регрессии 
соответствующие  значения  ВВП  на  душу  населения, 
можно  определить  выровненные  (предсказанные) 
значения  сбережений  на  душу  населения  для  каждого 
наблюдения.  Коэффициент  эластичности  больше  1. 
Следовательно, 
при 
изменении 
ВВП 
на  1%, 
сбережения  изменятся  более  чем  на  1%.  Другими 
словами – ВВП  существенно влияет  на сбережения. 
Уравнение регрессии имеет вид: y
x –
 
В  целях  достижения  устойчивого  экономического 
роста  необходимо  уделять  особое  внимание  не 
внешним  источникам  инвестиций,  а  эффективно 
задействовать  внутренние  инвестиционные  ресурсы, 
которыми 
могут  стать  сбережения  населения. 
Инвестиции  в  длительном  периоде  приводят  к 
накоплению  капитала,  росту  потенциального  выпуска 
товаров и услуг и обеспечению экономического роста. 
Источником  валовых  инвестиций  являются  валовые 
национальные  сбережения,  основной  компонент 
которых  –  личные  сбережения  населения.  С 
повышением 
нормы 
личных 
сбережений 
и 
трансформацией  сбережений  в  инвестиции  связано 
повышение  инвестиционного  потенциала  Казахстана 
и,  как  следствие,  усиление экономического роста. Они 
являются  ключевым  звеном  в  замкнутой  цепи: 
высокие  уровни  сбережений  и  инвестиций→высокие 
темпы 
накопления 
капитала→высокая 
производительность  труда→высокие  темпы  роста 
ВВП→высокие  уровни сбережений и инвестиций. 
Анализ  инвестиционного  процесса  в  Казахстане 
свидетельствует  о  том,  сберегательный  потенциал 
субъектов  экономики  не  задействован  полностью. Это 
подтверждается  существующей  большой  разницей 
между годовыми объемами сбережений и инвестиций. 
Так,  например,  в  2010  году  сбережения  и  инвестиции 
за 
счет 
собственных 
средств 
составляли 
соответственно  2  827,4  и  1894  млрд.  тг.  В  среднем 
такой  разрыв  составляет  около  30-40  %.  Это  означает, 
что  большая  часть  сбережений  отвлекается  на 
финансовый 
рынок 
и, 
проходя 
через 
перераспределительную 
систему, 
не 
трансформируется  в  инвестиции.  Государство  должно 
в  целях  достижения  мультипликативного  эффекта  от 
инвестиций
   
во
  
всех
   
отраслях
   
экономики
  
разработать 
 
Таблица 1 – ВВП,  доходы,  потребление  и сбережение 
Год 
ВВП, 
Номинальные 
денежные 
доходы, млрд. 
Доходы населения, 
используемые на 
потребление,  млрд. тг 
Сбережение, 
млрд. тг 
Предельная 
склонность к 
сбережению 
млрд. тг 
реальный 
темп  роста, % 

Раздел  «Экономика» 

 
 
 
тг 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2 – Динамика сбережений 
 
эффективный  механизм  трансформации  сбережений в 
инвестиции. 
Стратегическая  цель  государства  по  защите  и 
стимулированию  сбережений  должна  заключаться  в 
создании  традиций  сбережений  и  их  использования  в 
целях  развития  экономики  Казахстана  посредством 
инвестиций  через  инфраструктуру  финансового 
рынка.  Казахстан  должен  повторить  экономический 
опыт  Германии  и  Японии,  где  национальные 
привычки  осуществлять  накопления  через  легальную 
финансовую  систему  позволили  максимально  быстро 
преодолеть  разрушительные  последствия  второй 
мировой войны.  
В  ходе  достижения  данной  цели  целесообразно 
вовлечение  в  финансовый  рынок  страны  скрытых 
сбережений  населения,  в  том  числе  наличие  денег  в 
обращении  как  в  наличной  национальной,  так  и  в 
иностранной 
валютах, 
создание 
устойчивой 
национальной 
инвестиционной 
базы, 
а 
также 
необходима  минимизация  зависимости  от  внешних 
источников  заимствований  и  инвестиций.  При  этом 
необходимо  отметить,  что  данная  цель  не  означает 
отказ 
от 
политики 
открытости 
казахстанской 
экономики  для  иностранных  инвесторов и кредиторов. 
Минимизация  зависимости  предполагает  нахождение 
той  равновесной  точки,  на  которой  сокращение  или 
полное 
исчезновение 
иностранных 
финансовых 
ресурсов  не  повлечет  за  собой  губительного 
воздействия  на  экономику  Казахстана.  Достижение 
этой  цели  создаст  также  для  Казахстана  возможность 
выбора  желательных  инвесторов  и  приемлемых  для 
страны  условий  заимствований  и  привлечения 
инвестиций.   
Активное  инвестирование  экономики  может 
происходить  только  на  фоне  общенационального 
признания  приоритетности  направления  инвестиций  в 
производство.  Именно  сейчас  важно  сделать  рывок 
для  перехода  в  качественно  иное  состояние, 
эффективно 
мобилизовав 
имеющиеся 
инвестиционные 
ресурсы. 
Для 
обеспечения 
экономического 
роста 
страны 
необходимо 
задействовать 
все 
рычаги 
и 
механизмы, 
стимулирующие 
развитие 
инвестиционного 
потенциала  и  эффективное  его  использование.  При 
обеспечении  высоких  темпов  роста  инвестиций 
Казахстан 
будет 
иметь 
возможность 
для 
сбалансированного 
инвестирования 
всех 
сфер 
экономики. 
Задачу 
перехода 
к 
сбалансированной 
экономической 
структуре, 
обеспечивающей 
устойчивое  развитие  экономики,  можно  решить 
только 
активной 
структурной 
перестройкой 
промышленности  и  приданием  нового  качества 
индустриальному 
развитию. 
В 
этой 
связи 
государством  была  принята  в  2003  году  Стратегия 
индустриально-инновационного  развития  РК  на  2003-
2015  годы  и  в  2010  году  Государственная  программа 
по  форсированному  индустриально-инновационному 
развитию  РК на 2010-2014  годы.  
Общепризнанным  является  прямая  зависимость 
между  объемом  совокупного  спроса  и  размером 
инвестиционных  вложений  в  экономику  страны. 
Поэтому  актуальной  является  проблема  активизации 
инвестиционной 
деятельности 
через 
механизм 
формирования 
инвестиционного 
спроса. 
На 
сокращение  инвестиционного  спроса  в  стране 
оказывает  негативное  влияние  отток  сберегаемых 
ресурсов  на  финансовый  рынок,  который  отличается 
наиболее  сильными  конкурентными  позициями  по 
доходности  и  степени  инвестиционного  риска  в 

Раздел  «Экономика» 

 
 
 
сравнении 
с 
реальным 
сектором 
экономики. 
Основными  путями  обеспечения  инвестиционного 
спроса  в  стране  должны  стать  расширение  денежной 
массы,  оптимизация  структуры  государственных 
расходов  за  счет  увеличения  доли  государственных 
закупок 
товаров 
отечественного 
производства, 
интеграция  банковского  и  промышленного  капитала и 
создание  ФПГ,  развитие  лизинга  как  уникальной 
формы финансирования капиталовложений. 
 
 
 
 
УДК 339.5(574) 
 
Развитие внешней торговли Республики 
Казахстан в условиях глобализации 
 
Е.Н. НАБИЕВ, к.э.н., профессор, 
Ф.Е. НАБИЕВА, магистрант,
 
Карагандинский  государственный  университет  им. Е.А. Букетова 
 
Ключевые  слова:  продукция,  объем,  рынок,,  глобализация,  внешняя  торговля,  внешнеторговый  оборот, 
экспорт, импорт, партнер, таможенный союз, интеграция. 
 
резидент  Республики  Казахстан  Н.А.  Назарбаев  в 
«Стратегии  становления  и  развития  Казахстана 
как  суверенного  государства»  поставил  задачу: 
«Завоевание  собственных  или  разделение  с  другими 
странами  конкретных  позиций  на  мировых  товарных 
рынках,  на  базе  природных  ресурсов  Казахстана  и 
реконструкции  его  экономики  за  счет  опережающего 
развития  перерабатывающих  и  наукоемких  отраслей, 
экспортных  и  импортозамещающих  производств  с 
привлечением 
современной 
зарубежной 
и 
отечественной техники  и технологии»  [1]. 
Как  почти  во  всех  странах  СНГ  в  первые  годы 
развития,  формирование  внешнеторгового  режима 
сопровождалось  множеством  проб  и  ошибок.  Однако 
Казахстан  за  короткий  промежуток  времени  активно 
включился  в  международное  разделение  труда  и 
достиг  значительных  результатов  в  области  внешней 
торговли.  Постепенно  наращивались  объемы  внешней 
торговли,  чему способствовали следующие  причины: 
–  казахстанский  экспорт,  в  основном,  составляют 
трудно 
заменимые 
энергоносители 
(нефть, 
горнорудное сырье, цветные  и черные металлы); 
– 
довольно 
значительные 
сравнительные 
преимущества  республики  в  производстве  этих 
товаров; 
–  относительно  современная  технологическая база 
нефтедобывающей  отрасли  и  горно-металлургическо-
го комплекса. 
Внешнеторговый  оборот  Казахстана  развивается 
весьма  динамично.  Чтобы  показать  его  динамику, 
проведем  сравнительный  анализ  за  1995-2010  гг. 
Внешнеторговый  оборот  РК  в  2010 г. составил 90 669,6 
млн.  долларов  США,  против  90  56,9  млн.  долларов 
США  в  1995  г,  т.е.  увеличился  в  10,0  раза,  экспорт  с 
5250,2  млн.  долларов  США,  в  1995  г.  возрос  до  59 
830,3  млн.  долларов,  т.е.  увеличился  в  11,4  раза,  а 
импорт  с  3  806,7  млн.  долларов  США  в  1995г. 
увеличился  до  30  839,3  млн.  долларов  США  в  2010  г., 
т.е. 
возрос 
в  8,1  раза  (таблица  1).  Росту 
внешнеторгового 
оборота 
за 
этот 
период 
способствовало  увеличение  как  объема  экспортных, 
так  и  импортных  операций.  В  2010  г.  предприятия  РК 
имели  торговых  партнеров  по  экспорту  в  более  126 
странах.  За  прошедшие  годы  произошли  серьезные 
изменения  в  географической  структуре  экспорта  и 
импорта,  вследствие  чего  существенно  изменилось 
процентное  соотношение  между  странами-членами 
Содружества и другими странами мира.  
В  2010  г.  внешнеторговый  оборот  Казахстана  со 
странами  СНГ  составил  23  256,4  млн.  долларов  США 
против  5  536,2  млн.  долларов  США  в  1995  г.  и  по 
сравнению  с  1995г.  увеличился  в  4,2  раза,  в том числе 
экспорт  –  8  554,8  млн.  долларов США, т.е. возрос в 2,9 
раза,  импорт  –  14  701,6  млн.  долларов  США,  т.е. 
возрос  в  5,5  раза.  Внешнеторговый  оборот  с  другими 
странами  мира  в  2010  г.  составил  67  413,2  млн. 
долларов  США  против  3  520,7  млн.  долларов  США  в 
1995г,  и  по  сравнению  с  1995  г.  увеличился  в  19,1 
раза,  в  том  числе  экспорт  –  51  275,5  млн.  долларов 
США,  т.е.  увеличился  в  21,7  раза,  а  импорт  –  16  137,7 
млн.  долларов  США,  т.е.  увеличился  на 
раза.  Во 
внешнеторговом  обороте  РК наблюдается ускоренный 
рост объема товарооборота других  стран. 
За  период  с 1995 г. по 2010 г. увеличились объемы 
поставок  казахстанской  продукции  почти  во  все 
страны  Содружества:  в  Беларусь  –  в  4,6  раза, 
Кыргызстан  –  в  5,7  раза,  Россию  –  в  2,3  раза, 
Таджикистан  –  в  6,4  раза,  Узбекистан  –  в  7,2  раза,  в 
Азербайджан  –  14,8  раза,  Туркменистан  –  в  1,9  раза, 
Украину  –  в  5,5  раза,  в  остальные  страны  (Молдову и 
Армению)  – в 12,0 раза (таблица 2). За анализируемый 
период общий объем экспорта РК с другими странами 
мира  увеличился  с  2 366,7  млн.  долларов  США  в  1995 
г.  до  51 275,5  млн.  долларов  США  в  2010  г.,  т.е. возрос 
П
 

Раздел  «Экономика» 

 
 
 
в  21,7  раза,  в  том  числе  в  Европу  –  20,1  раза,  страны 
ЕС  –  в  27,6  раза,  страны  вне  ЕС  – в 2,6 раза, Азию – в 
23,5  раза,  Америку – 35,3 раза, в Африку – в 12,6 раза, 
а Австралию  и Океанию  – 51,8  раза (таблица  3). 
 
Таблица 1 – Динамика внешнеторгового оборота РК за 1995-2010  гг. 
(млн. долл. США) 
Показатель 
 
 
 
 
2010 в разах к 1995 
Внешнеторговый оборот 
 
 
 
 
 
Экспорт 
 
 
 
 
 
Импорт 
 
 
 
 
 
Сальдо 
 
 
 
 

Примечание:  Рассчитано  авторами по данным  литературы [2; 3; 4; 5].  
Таблица 2 – Динамика экспорта РК  в страны СНГ  за 2005-2010  гг. 
(млн. долл. США) 
Страна 
 
 
 
 
2010 в разах к 1995 
Всего 
 
 
 
 
 
В том числе: 
 
Страны СНГ 
 
 
 
 
 
Страны ЕврAзЭС 
 
 
 
 
 
Беларусь  
 
 
 
 
 
Кыргызстан  
 
 
 
 
 
Российская Федерация  
 
 
 
 
 
Таджикистан   
 
 
 
 
 
Узбекистан  
 
Страны вне ЕврAзЭС 
 
 
 
 
 
Азербайджан  
 
 
 
 
 
Туркменистан  
 
 
 
 
 
Узбекистан  
 
 
 


Украина  
 
 
 
 
 
Остальные страны 
 
 
 
 
 
Примечание:  Рассчитано  авторами по данным  литературы [2; 3; 4; 5]. 
 
Таблица 3 – Динамика экспорта Республики  Казахстан  в другие страны мира 1995-2010  гг. 
(млн. долл. США)  
Страны 
 
 
 
 
2010 в разах к 1995 
Всего 
 
 
 
 
 
В том числе: 
Другие страны мира 
 
 
 
 
 
Европа  
 
 
 
 
 
Страны ЕС  
 
 
 
 
 
Страны вне ЕС  
 
 
 
 
 
Азия  
 
 
 
 
 
Америка  
 
 
 
 
 
Африка 
 
 
 
 
 
Австралия и Океания 
 
 
 
 
 
Примечание:  Рассчитано  авторами по данным  литературы [2; 3; 4; 5].  
 
Как  видно  из  данных  таблицы  3,  как  по  объему 
экспорта,  так  и  по  темпам  роста  в  экспорте  РК  в 
другие  страны  ведущее  место  занимают  страны  ЕС. 
Такой 
рост 
частично 
был 
обусловлен 
как 
расширением  ЕС,  так  и  улучшением  торгово-
экономических отношений  РК со странами ЕС. 
В 
ЕС  представлены  крупнейшие  торговые 
партнеры 
Казахстана 
– 
Италия, 
Франция, 
Нидерланды,  Великобритания,  Австрия,  Германия  и 
другие.  Так,  доля  экспорта  РК  в  Италию  в  2010  г. 
составила  16,0%,  Францию  –  7,4%,  Нидерланды  – 
7,0%,  Австрию  –  4,2%,  Германию  –  2,9%, 
Великобританию  –  2,3%,  Румынию  –  2,1%,  Польшу  – 
2,0%,  Испанию  –  1,5%.  Основными  поставщиками 
импортируемой  продукции  в  РК  в  2010  г.  являлись 
Германия  (5,9%),  Италия  (5,1%),  Великобритания 
(2,3%),  Франция  (1,6%),  Польша  (1,2%),  Нидерланды 
(1,0%),  Финляндия  (0,7%),  и Швеция  (0,7%). 
Заметно 
диверсифицировалась 
и 
география 
внешней 
торговли, 
которая 
в 
первые 
годы 
независимости 
в 
основном 
включала 
страны 
Содружества  Независимых  Государств.  В  2010г.  в 
структуре  товарооборота  Казахстана  на  первое  место 
вышли  страны – члены ЕС,  Россия и Китай. 
Кроме 
того, 
за 
анализируемый 
период 
наблюдается  также  снижение  удельного  веса  как 
общего  объема  внешнеторгового  оборота  РК  со 
странами  СНГ,  так  и  экспорта  и  импорта  по 
сравнению  с  другими  странами  мира.  Удельный  вес 
стран  СНГ  в  общем  объеме  товарооборота  в  2010  г. 
составил  25,6  %  против  61,0  %  в  1995  г.,  т.е.  снизился 
на  35,4  пункта.  Доля  экспорта  в  2010г.  составила  14,3 

Раздел  «Экономика» 

 
 
 
%  против  56,0  %  в  1995  г.,  т.е.  снизился  на  41,7 
процентных  пункта.  Доля  других  стран  мира  в  общем 
объеме  экспорта  РК  в  2010  г.  составила  58,7 % против 
–  44,0%  в  1995  г.  Значительную  долю  в  объемах 
казахстанского  экспорта  занимают  страны  Европы,  в 
2010  г.  их  удельный  вес  составлял 
(в  1995  г.  – 
30,0  %),  из  них  51,4  %  приходилось  на  страны 
Европейского  Союза. 
В  товарной  структуре  экспорта  преобладают 
сырьевые  товары.  Как  и  прежде,  основными 
товарными 
группами 
являются 
минеральные 
продукты  и  недрагоценные  металлы  и  изделия  из  них, 
но в то же время произошло изменение удельного веса 
этих  товаров.  По  сравнению  с  1995  г.,  в  2010  г. 
наблюдается 
увеличение 
доли 
минеральных 
продуктов  (от  29,0  %  в  1995  г.  до  74,9  %  в  2010  г.)  и 
уменьшение 
доли 
продукции  металлургической 
промышленности  (от  41,0%  в  1995  г.  до  13,3%  в  2010 
г.)  в  общем  объеме  вывезенной  из  Казахстана 
продукции. 
В  2010  г.,  по  сравнению с 1995 г., в общем объеме 
экспорта  на  6,6  процентных  пункта  сократился 
удельный  вес  продовольственных  товаров  и  сырья для 
их  производства  и  на  27,7  –  доля  продукции 
металлургической  промышленности,  при  этом  на  45,9 
процентных  пункта  увеличилась  доля  минеральных 
продуктов.  Росту  доли  минеральных  продуктов 
повлияли  увеличение  добычи  сырой  нефти  и газового 
конденсата 
как  в  количественном,  так  и  в 
стоимостном выражении. 
За  годы  независимости  республике  удалось 
наладить  хозяйственные  связи  с  крупнейшими 
субъектами  мировой  экономики,  а  внешняя  торговля 
стала  одним  из  ключевых  секторов  национальной 
экономики.  
За  период  с 1995 г. по 2010 г. увеличились объемы 
импортных  поставок  в  РК  из  стран  СНГ  в  5,5  раза,  в 
том  числе  из Беларуси – в 6,2 раза, России – в 6,3 раза 
(таблица  4). 
За 
анализируемый 
период 
общий 
объем 
импортных  поставок  в  РК  из  других  стран  мира 
увеличился  с  1  154,0  млн.  долларов  США  в  1995  г.  до 
16  137,7  млн.  долларов  США  в  2010  г.,  т.е.  возрос  в  14 
раз,  в  том  числе:  из  Европы  –  в  10,1  раза, из стран ЕС 
–  в  14,7  раза,  из  стран  вне  ЕС – в 1,5 раза, из Азии – в 
18,5  раза,  из  Америки  –  в  17,9  раза,  из  Африки  –  69,3 
раза, из Австралии  и Океании  – 15,1  раза (таблица  5). 
За  этот  период  в  географической  структуре 
импорта  Республики  Казахстан  произошли  также 
существенные  изменения.  Так,  в  2010  г.  на  страны 
СНГ 
приходилось 
47,7% 
всех  импортируемых 
поставок,  против  70,0%  в  1995  г.,  т.е.  показатель 
снизился  на  22,3  процентных  пункта.  Государства 
Содружества 
традиционно 
являются 
главными 
поставщиками 
импортной 
продукции 
на 
казахстанский  рынок.  Доля  импорта  из  других  стран  в 
2010  г.  составила  52,3%,  против  30,0%  в  1995  г.,  т.е. 
показатель  увеличился  на  22,3  процентных  пункта. 
Основными  поставщиками  импортной  продукции 
являются  Российская  Федерация  (39,1%  от  общего 
объема  импорта),  Китай  (12,9%),  Германия  (5,9%), 
Италия 
(5,1%),  Украина  (4,4%),  США  (4,3%), 
Великобритания  (2,3%),  Турция  (2,0%),  Республика 
Корея  (1,7%),  Франция  (1,6%),  Беларусь  (1,6%), 
Япония  (1,5%),  Узбекистан  (1,5%),  Польша  (1,2%), 
Нидерланды  (1,0%),  Финляндия  (0,7%).   
В  товарной  структуре  импорта  преобладают 
машины, 
оборудование, 
транспортные  средства 
(38,1% 
общего 
объема 
импорта), 
продукция 
химической 
и 
связанных 
с 
ней 
отраслей 
промышленности 
(13,9%); 
продукция 
металлургической 
промышленности 
(12,1%); 
продукты  питания  и  сырье  для  их  производства 
 
В  2010  г.  по  сравнению  с  1995  г.  импорт  из  стран 
Европы,  на  долю  которых  приходится  24,4% 
импортных  поступлений,  возрос  более  чем  на  10,1 
раза  за  счет  ввоза  различных  видов  машин, 
оборудования  и  запасных частей к ним из Германии и 
Италии,  легковых  автомобилей,  труб  и  насосов  из 
Германии,  мебели  из  Италии.  Росту  импорта  из  стран 
Азии  в  18,5  раза  к  уровню  1995  г.  способствовало 
увеличение  поставок  автомобилей  из  Японии,    чая  из 
Индии,   труб из Китая 
 
Таблица 4 – Динамика импорта РК из стран СНГ  за 1995-2010  гг. 
(млн. долл. США) 
Страна 
 
 
 
 
2010 в % к 1995 
Всего 
 
 
 
 
8,1 раза 
В том числе: 
 
Страны СНГ 
 
 
 
 
5,5 раза 
Страны ЕврАзЭС  
 
 
 
 
6,5 раза 
Беларусь  
 
 
 
 
6,2 раза 
Кыргызстан  
 
 
 
 
5,3 раза 
Российская Федерация  
 
 
 
 
6,3 раза 
Таджикистан   
 
 
 
 
 
Узбекистан  
 
Страны вне ЕврАзЭС 
 
 
 
 
2,4 раза 
Азербайджан  
 
 

 
4,1 раза 
Туркменистан  
 
 
 
 
 
Узбекистан  
 
 
 


Украина  
 
 
 
 
15,8 раза 
Остальные страны 
 
 
 
 
3,1 раза 
Примечание:  Рассчитано  авторами по данным  литературы [2; 3; 4; 
 

Раздел  «Экономика» 

 
 
 
 
Таблица 5 – Динамика импорта РК из других  стран мира за 1995-2010  гг. 
(млн. долл. США)  
Страна 
 
 
 
 
2010 в разах к 1995 
Всего 
 
 
 
 
 
В том числе: 
 
Другие страны мира  
 
 
 
 
 
Европа  
 
 
 
 
 
Страны ЕС  
 
 
 
 
 
Страны вне ЕС  
 
 
 
 
 
Азия  
 
 
 
 
 
Америка  
 
 
 
 
 
Африка  
 
 
 
 
 
Австралия и Океания  
 
 
 
 
 
Примечание:  Рассчитано  авторами по данным  литературы [2; 3; 4; 5]. 
 
и  Японии,  алюминиевых  изделий  из  Китая  и  Турции. 
Импорт  из  стран  Американского  континента,  по 
сравнению  с  1995  г.,  возрос  на  17,9  раза.  Основная 


жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   23
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет