А. Әшімбаев Әбілхан қастеев шығармашылығы арқылы білімгерлердіңжүктеу 9.52 Kb.
Pdf просмотр
бет26/26
Дата11.01.2017
өлшемі9.52 Kb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Абуталиева А.М.  Ғабит Мүсіреповтің «Оянған ҿлке» романының кҿркемдік ерекшелігі ...  68 
Байтелиев А.Ә. Мҽтін құрылымындағы дискурстардың коммуникативтік сипаты ............. 
77 
Дидарбекова Н.  Т.Ахтанов сынының кҿркемдік ҽлемі .............................................................  80 
Иманалиева Ғ.Қ. Эмоцияны білдірудегі демеулік шылаулардың рҿлі ...................................  84 
Исматова С.М. Ҽлеуметтік жағдайдың халық ақындары жырларында орын алуы ...............  88 
Ким Р.М., Бурцева И.В.  К вопросу о формировании социокультурной   компетенции на 
уроках английского языка .............................................................................................................. 
 
91 
Мукушева Р. XIX ғасырдағы мажар ғалымдары қазақ ауыз ҽдебиеті жҿнінде ......................  95 
Мҧртазаева Б.А. Ұлбике Жанкелдіқызының ақындық ортасы ................................................  99 
Оразбайҧлы Ә. Публицистикалық стильдің қызметі мен тілдік ерекшеліктері .................... 
108 
 
ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ 
 
 
Алимова А.Н. Задача Дирихле для волнового уравнения в двумерном пространстве ...........  111 
Бегалиева С. Нейрохимические механизмы при циклической форме адаптации  .................  118 
Бегалиева С. Изменение биогенных аминов в головном мозге крыс  при адаптации в 
высокогорье ..................................................................................................................................... 
 
116 
Кемелбекова Р. Влияние неблагоприятных факторов среды на гипофизарно-тиреоидную 
систему  животных .......................................................................................................................... 
 
121 
Кемелбекова Р. Влияние однократного внешнего γ - излучения на функции гонад в 
 

 
 
191 
условиях предгорья .........................................................................................................................  124 
Қҧрманқҧлова Р. 
 
 
Сасыкбаева К. А.,  Кубеева Ж. Совершенствование переработки  отходов плоских текстильных 
материалов ............................................................................................................................................................................ 
 
126 
 
 
Сасыкбаева К. А. Исследование технологических парметров регенированных волокон из отходов ..............  130 
Шолпанкулова Г. Функция гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы  при 
циклической форме адаптации к условиям высокогорья ............................................................ 
 
133 
Шолпанкулова Г. Взаимодействие эндокринных подсистем адреналово-тиреоидного 
комплекса при циклической форме адаптации к условиям высокогорья ................................. 
 
137 
 
«ЕЛДІГІМІЗ БЕН ЕГЕМЕНДІГІМІЗДІҢ МЕРЕЙЛІ МЕРЕКЕСІ – ТӘУЕЛСІЗДІК 
КҤНІ» АТТЫ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ 
МАТЕРИАЛДАРЫ 
 
 
Абдирасилова З.С. Тҽуелсіз Қазақстанның қалыптасу жҽне даму тарихы .............................  141 
Абилова  А.Б. 2010 год - год триумфа Астаны на мировой арене ............................................  143 
Әбдікерімова Н.Ж. Тҽуелсіздік – тарихи құндылық ..................................................................  145 
Байболов Е.Т. Тҽуелсіздік жолындағы Қазақстан ......................................................................  146 
Гаазе Ж. Б. Истоки независимости Республики Казахстан и современность ..........................  149 
Даменова А.Қ.,  Даменова Г.Қ.,   Байжанова Ж. Мерейімізді асырып, рухымызды 
асқақтататын – Тҽуелсіздік ............................................................................................................. 
 
154 
Джакишева Л.К. Решение экономических аспектов континентального развития в рамках 
ОБСЕ ................................................................................................................................................. 
 
156 
Жуман Г. Независимый Казахстан: о некоторых аспектах индустриального развития 
республики ....................................................................................................................................... 
 
159 
Жҥнісова Ж.Б. Егемен Қазақстан жҽне мҽдени мұра ................................................................  164 
Киселев Ю.П.  Казахстан на пути независимости ......................................................................  167 
Қарымбаева  К.М. Тҽуелсіздік тұғыры-қазақ тілі  .....................................................................  171 
Махашова П.М.  Қазақстанның болашағы жарқын ...................................................................  175 
Пірімқҧлова ..................................... 
 
Таңатаров Б.Қ. Тҽуелсіздік – ел тірегі ........................................................................................  178 
Тӛлегенова Г.Т. Тҽуелсіз елдің  тұғыры  биік, тұғыры биік   елдің  білімге  ҿресі кең ..........  180 
Туребекова Э.К.  1986 жылғы желтоқсан күресі – қазақ елінің тҽуелсіздік алу үшін күресі   183 
Шолпанқҧлова Қ.А. Ұлттық рух .................................................................................................  185 
Шайымбетова Г.  
 
 
 
 

 
 
192 
 
МАҚАЛАЛАРДЫ РӘСІМДЕУ ТӘРТІБІ 
 
1.
 
Мақала материалдары баспадан шығу үшін Microsoft Word 2003 редакторында немесе 
соған  сҽйкес  редакторларда  терілген  6-12  беттік  мақаланың  қолжазбасы  А4  форматты  ақ 
қағазға 1 дана шығарылып, қазақ немесе орыс тілінде тапсырылады.  
Мақала материалының электронды нұсқасы міндетті түрде болуы қажет. 
Баспаға ұсынылатын мҽтінді рҽсімдеу тҽртібі: қазақ тілінде жазылған текстер үшін – KZ 
Times  New  Roman,  шрифті  –  13,  жоларалық  интервал  –  1;  орыс  тіліндегі  мҽтіндер  үшін  - 
Times New Roman, шрифті – 14, жоларалық интервал – 1. Параметрлері барлық жағынан – 2 
см. 
2.
 
Мақала тҿмендегі құжаттармен қоса ұсынылуы қажет: 
-
 
ғылыми  дҽрежесі  жоқ  авторлар  үшін  ғылым  докторы  немесе  ғылым  кандидатының 
рецензиясы; 
-
 
барлық авторлар үшін ҽдістемелік кеңестің баспаға беру туралы ұсынысы; 
-
 
қазақ  тіліндегі  мҽтін  үшін  –  орыс  жҽне  ағылшын  тілдеріндегі  түйіндеме,  орыс 
тіліндегі мҽтін үшін – қазақ жҽне ағылшын тілдеріндегі түйіндеме; 
-
 
автордың түйіндемесі: тегі, аты, ҽкесінің аты, қызметі, жұмыс орны, үй жҽне жұмыс 
телефондары, мүмкіндігінше – факс жҽне e-mail. 
3.
 
Мақала тҿмендегі талаптарға сҽйкес рҽсімделуі қажет: 
-
 
жоғары  жағында  ортасында  автор(лар)дың  тегі,  аты,  ҽкесінің  аты  жазылады,  екінші 
жолда бас ҽріптермен (қою шрифтпен)  – мақаланың тақырыбы, үшінші жолда сол жағында 
УДК индексі, екі интервалдан кейін негізі мҽтін жазылады. 
-
 
ҽдебиеттерге  жасалған  сілтемелер  дҽйектемеден  (цитата)  кейін,  тҿрт  бұрышты 
жақшаның ішінде, ҽдебиеттер тізіміндегі нҿміріне сҽйкес нҿмірмен кҿрсетіледі. Дҽйектемені 
(цитата) беру үлгісі [6, 35 б.]. Пайдаланған ҽдебиеттер тізімі мақаланың ең соңында беріледі. 
Ҽдебиеттер  тізімінен  кейін  мақаланың  қазақ  (орыс)  жҽне  ағылшын  тілдеріндегі 
түйіндемесі беріледі. 
Кескіндемелер  (кестелер,  схемалар,  диаграммалар)  жеке  А4  парағанда  компьютерде 
немесе  анық  сызба  (тушпен)  түрінде  орындалуы  қажет.  Суреттің  нҿмірі  қағаздың  сырт 
жағында қойылады жҽне қай бетке жҽне қай жерге орналасатындығы жазылады.  
Математикалық  формулалар  Microsoft  Equation  объектісі  ретінде  теріліп,  беріледі. 
Сілтеме жасалатын формулалар ғана нҿмірленуі қажет. 
4.
 
Мұқият  тексерілген  жҽне  редакцияланған  мақаланың  тексті  шығарылғаннан  кейін, 
соңғы бетінің сырт жағына автор(лар)дың қолы қойылып, тапсырылады. 
5.
 
Талапқа сай рҽсімделмеген мақалалар қабылданбайды жҽне авторға кері қайтарылады. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
193 
 
УСЛОВИЯ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
 
1.
 
Рукописи статей объемом 6-12 страниц представляются в 1 экземпляре на казахском 
или русском языках в редакторе Microsoft Word 2003 или в редакторах, совместимых с ним.  
Обязательно представление электронного варианта. 
Гарнитура для текстов на казахском языке – KZ Times New Roman, размер шрифта – 13, 
интервал – одинарный; для текстов на русском языке – Times New Roman, размер шрифта – 
14, интервал – одинарный. Поля – 2 см. 
2.
 
Статья должна сопровождаться следующими документами: 
-
 
рецензия доктора или кандидата наук для авторов, не имеющих ученую степень; 
-
 
выписка  из  заседания  методического  совета  с  рекомендацией  к  печати  для  всех 
авторов; 
-
 
аннотация для текстов на казахском языке – на русском и английском, для текстов на 
русском языке – на казахском и английском; 
-
 
резюме автора: Ф.И.О., должность, место работы, домашний и служебный телефоны, 
по возможности – факс и e-mail. 
3.
 
Статьи должны быть оформлены в строгом соответствии со следующими правилами: 
-
 
На первой странице вверху, по центру, указываются инициалы и фамилия автора(ов), 
на второй строке – прописными буквами – название статьи, на третьей – по левому краю – 
индекс УДК,  после которого через двойной интервал печатается текст статьи. 
-
 
Сноски и ссылки на литературные источники (приведенные в соответствии с ГОСТ-
ом) оформляются постранично в квадратных скобках после цитаты с указанием порядкового 
номера  источника  и  через  запятую  –  страницы.  Образец  постраничных  сносок:  [6,  35  б.]. 
Список литературы дается в конце статьи. 
После списка литературы дается резюме на казахском (русском) и английском языках. 
Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы) должны быть выполнены на компьютере или 
в  виде  четких  чертежей  (тушью)  на  отдельном  листе  формата  А4.  Номер  рисунка 
проставляется на оборотной стороне, в бумажном носителе, на полях отмечается  место его 
размещения.  
Математические  формулы  должны  быть  набраны  как  объект  Microsoft  Equation. 
Нумеровать следует лишь те формулы, на которые имеются ссылки. 
4.
 
Текст  статьи,  тщательно  выверенный  и  отредактированный,  должен  быть  подписан 
автором на обороте последней страницы. 
5.
 
Статьи,  оформленные  с  нарушением  требований,  к  публикации  не  принимаются  и 
возвращаются авторам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
194 
 
АВТОРЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ 
 
1. Абдуалы А.Б. – т.ғ.д., профессор, ТарМПИ ректоры.  
2. Абдирасилова З.С. – т.ғ.к., доцент, «Тарих жҽне ТОҼ» кафедрасының меңгерушісі 
4. Абдрахман Г.К. – ф.ғ.к., «Орыс тілі мен ҽдебиеті» кафедрасының доценті. 
5. Абуталева А. – «Ғылым бҿлімінің» инспекторы. 
6. Абилова  А.Б. – «Экономикалық теория жҽне құқықтық ілімдер» кафедрасының аға оқытушысы. 
6. Алимова А.Н. – Алматы, Абай атындағы ҚазҰПУ, ф-м.ғ.к., доцент,  
7. Ҽбдікерімова Н.Ж. – «География жҽне экология» кафедрасының оқытушы. 
8. Ҽшімбаев А.  – «Бейнелеу ҿнері жҽне сызу» кафедрасының аға оқытушысы.  
9. Байболов Е.Т. – «Тарих жҽне ТОҼ» кафедрасының оқытушысы. 
10. Байжанова Ж. – «География» мамандығының Г-29-1 тобының білімгері. 
11. Байтелиев А.Ҽ. – ф.ғ.д., «Қазақ тілі» кафедрасының профессоры. 
12. Бегалиева С. – «Биология жҽне БОҼ» кафедрасының оқытушысы. 
13. Бердібаева С.Қ. – п.ғ.д., профессор, «Педагогика» факультетінің деканы. 
14. Бурцева И.В. – «Герман тілдері жҽне ГТОҼ» кафедрасының аға оқытушысы. 
15. Бұзаубақова К.Ж. – п.ғ.д., «Педагогика жҽне БОҼ» кафедрасының меңгерушісі. 
16. Гаазе Ж. Б. – «Кҽсіптік оқыту» кафедрасының оқытушысы. 
17. Даменова А.Қ. – п.ғ.к., «География жҽне экология» кафедрасының доценті м.а. 
18. Даменова Г.Қ. – Қаратау қаласы, Ш.Уалиханов атындағы орта мектептің      мұғалімі. 
19.  Джакишева  Л.К.  –  э.ғ.к.,  «Экономикалық  теория  жҽне  құқықтық  ілімдер»  кафедрасының  аға 
оқытушысы. 
20. Джанаев М.Б. – п.ғ.к., доцент, «Бейнелеу ҿнері жҽне сызу» кафедрасының меңгерушісі. 
21. Дидарбекова Н. – ф.ғ.к., «Жоғары оқу орнынан кейінгі білім» бҿлімінің бастығы.  
22. Жакипбекова Д.А. – «Бейнелеу ҿнері жҽне сызу» кафедрасының аға оқытушысы. 
23. Жаскиленова А.Е. – т.ғ.к., доцент, «Шығармашылық мамандықтар» факультетінің деканы. 
24. Жуман Г. – т.ғ.к., «Тарих жҽне ТОҼ» кафедрасының доценті м.а. 
25. Жүнісова Ж.Б. – «Тарих жҽне ТОҼ» кафедрасының оқытушысы. 
26. Ильяс И.М. – «Герман тілдері жҽне ГТОҼ» кафедрасының оқытушысы. 
27. Исматова С.М. -  ф.ғ.к., «Қазақ ҽдебиеті» кафедрасының доценті.  
28. Иманалиева Ғ.Қ. - Алматы, ҽл-Фараби атындағы ҚазҰУ, ф.ғ.к., доцент. 
29. Ким Р.М. – «Герман тілдері жҽне ГТОҼ» кафедрасының аға оқытушысы.   
30. Киселев Ю.П. – т.ғ.д., «Тарих жҽне ТОҼ» кафедрасының профессоры. 
31. Кемелбекова Р. – «Биология жҽне БОҼ» кафедрасының оқытушысы. 
32. Керімбеков  С.М. – «Бейнелеу ҿнері жҽне сызу» кафедрасының ассистенті. 
33. Қарымбаева Г.М. – ф.ғ.к., «Қазақ тілі» кафедрасының доценті. 
34.Махашова П.М. –  «Экономикалық теория жҽне құқықтық ілімдер» кафедрасының аға 
оқытушысы. 
35. Мукушева Р. – Венгрия, ф.ғ.к., Сегед университетінің «Алтаистика» кафедрасының доценті. 
36. Мұртазаева Б.А. – «ТарМПИ Хабаршысы» журналының редакторы. 
37.  Оразбайұлы  Ҽ.  –  ф.ғ.к.,  доцент,    М.Х.Дулати  атындағы  ТарМУ-нің  «Қазақ  филологиясы  жҽне 
журналистика» кафедрасының меңгерушісі.  
38. Оразова Х. – Т.Рысқұлов ауданы, Ақтоған орта мектебі, «Тарих» пҽнінің мұғалімі. 
39. Рахимжанов М.Д. – п.ғ.к, «Бейнелеу ҿнері жҽне сызу» кафедрасының доценті. 
40. Сасықбаева К. А. – т.ғ.к., доцент, «Инновация» бҿлімінің бастығы 
41. Таңатаров Б.Қ. – «Тарих жҽне ТОҼ» кафедрасының аға оқытушысы. 
42. Торекеев Б.А. – АН-29-1 (а) тобының білімгері. 
43. Тҿлегенова Г.Т. – «Тарих жҽне ТОҼ» кафедрасының аға оқытушысы. 
44. Туребекова Э.К. – «Тарих жҽне ТОҼ» кафедрасының оқытушысы. 
45.  Усерова  Ш.А.  –  Жамбыл  атындағы  №5  орта  мектебі,  директордың  ғылыми-ҽдістемелік  ісі 
жҿніндегі орынбасары. 
46. Шауенова М.– «Педагогика жҽне этнопедагогика» кафедрасының аға оқытушысы. 
47. Шашкова К.Н. – «Орыс тілі мен ҽдебиеті» кафедрасының магистранты.  
48. Шолпанқұлова Г.  – «Биология жҽне БОҼ» кафедрасының оқытушысы. 
49. Шолпанқұлова Қ.А. – «Тарих жҽне ТОҼ» кафедрасының аға оқытушысы. 
50. Ысқақ Г.Қ. – «12 жылдық білім беру мҽселелері орталығының» инспекторы. 

 
 
195 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
196 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
197 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
198 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Каталог: download -> vestnik
vestnik -> Государственного педагогического
vestnik -> Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының хабаршысы ғылыми-педагогикалық журнал
vestnik -> Семинар-тренинг 3-4 октября 2014 года в Таразском государствен ном педагогическом институте был проведен семи
vestnik -> Государственного педагогического
vestnik -> Государственного педагогического
vestnik -> Басқа планеталықҚА Қай қолды беру керек?
vestnik -> Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының хабаршысы
vestnik -> Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының хабаршысы
vestnik -> Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының хабаршысы ғылыми-педагогикалық журнал
vestnik -> Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының хабаршысы

жүктеу 9.52 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет