А. Б. Байтөреев, Сүйінбай аты ндагы орта мектеп ж амбыл ауданы, Алматы облысыжүктеу 0.82 Mb.

бет8/8
Дата25.02.2017
өлшемі0.82 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Қай жастағыларға  эсер етеді?

Ә д е т т е   а т о п и я л ы қ   д е р м а т и т   а д а м д а   н ә р е с т е  

кезінде  б а с т а л а д ы .  Б а л а   бір-екі  ж асқ а  ж е т к е н д е  

а т о п и я л ы қ   д е р м а т и т т е н   іш інара  айығуы  мүмкін. 

К е й д е   б е т т е ,   ш ы н т а қ   пен   т і з е   қ а т п а р л а р ы н д а  

бөртпе  сақталуы  мүмкін.  Кеп  б а л а л а р   жасөспірім 

не  к ә м е л е т к е   толу  кезінде  бүл  аурудан  айығады, 

а л   кейбіреулерінде  емір  бойы  сақталады .А то п и я л ы қ  д е р м а ти тте н  

туы ндайты н 

асқынулар.

Атопиялық  д е р м а т и т   а с а   қауіпті  сы рқат  е м е с . 

Кішкентай б а л а л а р д а ғ ы  негізгі қи ы н д ы қолартерін ің  

тітір к ен г ен ,  қ ы з а р ғ а н ,  к ү л д ір е г е н   ж ер ін   қасы п  

т астайд ы .  Соның  нәт и ж есін д е  ты рнақ  асты н дағы  

б ак т ери ялар  терінің  зақы мданған  ж ерл еріне  түсіп, 

инфекция  тудырады.  Терінің  жеңіл-желпі  қабынған 

ж е р л е р і н   б а к т е р и я л а р д ы   ж о я т ы н   м а й   ж ағ ы п  

е м д е й д і .   Қ а т т ы   қ а б ь і н ғ а н д а   а н т и б и о т и к т е р д і  

қаб ы лдау  қажет  б о л а д ы .  Атолиялық  д ер м ат и т п ен  

ауыратын  а д а м   б асқ а  а л л ер г и я л ы қ   ау р у л ар д ы   тез 

жұқтырып  а л а д ы .  Теріні  қурғатып,  тітіркендіретін 

н ә р с е л е р д і ң   б ә р і  а у р у   б а р ы с ы н   а с қ ы н д ы р а д ы  

(ы сты қ   с у м е н   ш о м ы л у ,  ш а ң   ж ә н е   қүм,  қасыну, 

стрестер, тістің шығуы).

Өзіндіккөмек:

•  терінің  ә р қ аш ан   жұмсақ  болуы  (жұмсартатын 

иіссіз  крем  (вазилин,  б а л а л а р   кремі));

•  теріні  қ асы м ау   (кішкентай  б а л а л а р   қасы м ау 

үшін  м а т а д а н   тігілген  қолғап  кигізу);

•  жұмсақ  кең  іш  киім  кию;

•  жылы  ванна  қабылдау;

Дәрігерлік  кемек:

  анти ги ст ам и н д ік  д ә р і л е р .   О л а р д ы ң   жүйкені ты ны ш танд ы раты н  әрекеті  б ар .  Д е н е   қыш ыса  д а  

б а л а   ұйықтайды;

  г а р м о н а л д ы   м а й л а р   т е р ін і  ж ұ м с а р т а д ы  (1  пайыз  гидрокартизон  майы),  антибиотиктер.

Атопиялық дерматит

Ж а л п ы   д е р м а т о м и к о з д а р   -   жұғу  д ә р е ж е с і  

ж о ғ а р ы   м и к р о с к о п и я л ы қ   с а ң ы р а у қ ұ л а қ т а р д а н  

т у ы н д а й т ы н   ж ұ қ п а л ы   т е р і  а у р у ы .  Бул  а у р у м е н  

а д а м д а р   д а,  ж ан у ар л ар   д а   ауы рады .

Қ азіргі  т а ң д а   с а ң ы р а у қ у л а қ   а у р у л а р ы н ы ң  

а р а с ы н д а   к е б і н е с е   к е з д е с е т і н і  

т а б а н н ы ң  

саңырауқүлақтық зақымдануы,  яғни  т а б а н   микозы.Қандай белгіден байқаймыз?

С а ң ы р а у қ ү л а қ ш а л а р   б о л ғ а н д а   а я қ   тілімд ері 

м елдірлігін   ж о ғ а л т а д ы ,  о н д а   ұ с а қ   с а р ы ,  ақш ы л 

н е м е с е   сұр  түсті  д а қ т а р   п ай д а  б о л а д ы .  Сонымен 

қат ар  с а у с а қ т а р   а р а с ы н д а   б азд ан у ,  қызару,  ісіну 

б ай қалады .  Табанның ішкі  иірімдерінде кепіршіктер, 

қ а б ы р ш а қ т а н у ,  а л   т а б а н н ы ң   е з і н д е   қ а л ы ң д а у  

с ү й е л д ер ,  к ей де  жырықтар  п а й д а   б олы л,  аяқ  жиі 

қыш ы нады .  Соңғы  с а т ы д а   аяқты ң  түсі  с а р ғ а я д ы  

ж әне  үгіле  б астайд ы ,

С а ң ы р а у қ ұ л а қ  

ж ұ қ п а с ы н ы ң  

д и а г н о з ы  

зертханалы қ зе р т т е у л е р  арқылы  (микроскопиялық) 

теріні  қ ы ш у д а  ж ә н е   т ы р н а қ   п л а с т и н а л а р ы н ы ң  

белігі,  сонымен қатар бактериологиялық зерттеулер 

а р қ ы л ы   с а ң ы р а у қ ұ л а қ т ы ң   т ү р п е р і н   а н ы қ т а у  

м ақсат ы н д а  жүргізіледі.

Уақытында  д иагнозд ы   анықтау  қиынға  соғады, 

ө й т к е н і  н а у қ а с т а р   ө з і н - ө з і   е м д е у д е   ә р   т ү р л і 

гарм он алды   ерітінділер  мен  майл ардь;  қолданады. 

Табан  микозын  д эр іг е р -д е р м а т о л о г   емдейді.

Табан  микозының  ал д ы н   алу:

•Аяқкиім,  соның ішінде үй  аяқкиімі  әрбір а д а м д а  

жеке  болу  керек;

■Муқият  аяқкиім  таңдаңыз.

Ж а зд а   аш ы қ  аяқкиім  киіңіз.

Себебі:  тері  д е м а л у ы   қажет;

•Былғар  аяқкиім  таңдап ,  жабық  аяқкиімде  узақ 

ж үрмеңіз;

■Қоғамдық  о р ы н д а р д а   (б ас с е й н ,  душ,  монша) 

ж а л а ң   ая қ  жүрмеңіз;

■Табанның  құрғақ  болғанын  бақылаңыз.

Е сте са қ т а ң ы з!

Б а с ы ң ы з   қат ер ге  тенді  д е п   о й л а с а ң ы з ,  т аб ан  

м и к о зы н   а л д ы н   а л у   үшін  2  п а й ы з   й о д   н е м е с е  

қ у р а м ы н д а   с п и р т і  б а р   с у й ы қ т ы қ т ы   қ о л д а н ы п , 

д ә р і г е р   д е р м а т о в е н е р о л о г т а н   к е ң е с   а л ы ң ы з .  

У ақы ты н да  қ а р а л м а с а ң ы з ,   е м д е у   қ и ы ^ а   түседі, 

қ а й т а л а н б а л ы   ауруға  әкеліп,  н ә т и ж есін д е  жуқпа 

қоршаған  ортаға  т а р а л а д ы .

М.М. М¥РАТХАН 

Алматы калалыңтері-венеролог^йлық 

диспансерінін içépirepi


Баспасөзге жазылу - 2011

75987 -  М ектептегі технология. Технология в школе

75719 -  Валеология.  Здоровье и ж изненны е навыки 

(орысша)

75687 -  Валеология. Денсаулық ж эн е өм ірлік дагдылар

75988 -  Алгашқы әскери дайындық.  Өмір қауіпсіздігі

н егіздері

Начальная военная подготовка.

Основы безоп асн ости  ж изнедеятельности

74136 -  Бастауыш сынып.  Начальная школа

74137 -   Ә леуметтік педагог.  Социальный педагог

75151 -  Педагогика м әселелері.  Вопросы  педагогики

75443 -  Т эрбие сагаты.  Классный час

74135 -  Ашық сабақ.  Факультативті сабақтар

Открытый урок.  Факультативные работы

74257 -  ТІЛАШАР. ЛОГОПЕД

Ж ур н алдар ға ж азы луды

К азп очта, Евразия-пресс,  Э врика-пресс

м ек ем ел ер і ж үр гізед і.

ндекс:  75687 “ВАЛЕОЛОГИЯ ДЕНСАУЛЫҚ ЖЭНЕ  ОМІРЛІК ДАҒДЫЛАР” 

№6 


2010. Алматы

Спортивная  жизнь  школы^  

лиц.-


нШІІГПК

Е.Қ.  Қутты беков,

Сүйінбай  аты ндағы   орта  мектеп 

Ж амбы л  ауданы,  Алматы   облысы


1   2   3   4   5   6   7   8


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал