А. А. Булатбаеважүктеу 3.77 Kb.

бет19/19
Дата04.02.2017
өлшемі3.77 Kb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Негізгі орта білім: 1116 жас
Жалпы  орта  мектепте  GCSE  (General 
Certificate of Secondary Education) – жалпы 
орта  білім  туралы  куәлік  немесе  GNVQ 
(General  National  Vocational  Qualification) 
кәсіби квалификация туралы ұлттық куәлік 
иеленеді.
Жалпы міндетті орта білімнен 16 жастан 
кейін  оқушылар  әрі  қарай  білімдерін 
жоғары  сыныпта  жалағастыруы  немесе 
жұмыс жасауға құқылы.
Жалпы орта білім 1011 сыныптар. 
Жалпы  орта  білім  берудің  жалпы 
білім  беретін  оқу  бағдарламалары 
жаратылыстану-математикалық 
және 
қоғамдық-гуманитарлық 
бағыттар 
бойынша  бейіндік  оқытуды  енгізе 
отырып  саралау,  интеграциялау  және 
білім беру мазмұнын кәсіптік бағдарлау 
негізінде әзірленеді.
Негізгі  мектептің  барлық  пәндері 
бойынша  жалпы  білімдік  дайындық 
аяқталады. .
Жалпы орта білім 16-18 жас. 
Жоғары  мектепті  оқушылар  көбіне 
ЖОО-на  түсу  үшін  оқыды.  Жоғары 
білім  сыныптарында  оқушылар  мектеп 
тарапынан  ұсынылған  15–20  пән  ішінен 
бірінші  оқу  жылында  міндетті  4–5  пән 
оқыса, екінші оқу жылында 3–4 пән оқиды.
ЖОО түсу мақсатында A-levels курстық 
бағдарламысын  оқиды,  бірінші  оқу 
жылынан кейын AS емтиханын тапсырса, 
екінші  оқу  жылынан  кейын  A2-levels 
емтиханын тапсырады. 

Вестник  АПН  Казахстана,  №3,  2015 г.
124
Енді  оқушының  бір  білімдік 
бағытты  саналы  түрде  таңдауына 
жағдай  жасалып,  базистік  жоспардағы 
міндетті  емес  бөліктер  оқушының 
жекелеген  білім  салаларын  тереңдетіп 
оқуы  үшін  және  зерттеу-ізденіс  сипа-
тындағы  жұмыстарды  жүргізуі  үшін 
қолданылады Бұл сатыда оқушылардың 
қажеттіліктері, икемділіктері, танымдық 
қызығушылықтарына  қарай  оларға 
арналған түрлі курстар оқытылады.
Гуманитарлық, 
әлеуметтік-ýконо-
микалық,  физика-математикалық,  био-
логия-химиялық,  техника-технология-
лық  және  басқа  бағыттарды  оқушылар 
өздерінің танымдық қызығушылықтары 
мен  қабілетіне  қарай  таңдап  алады.  Ал 
білім  беру  ұйымы  өзінің  мүмкіндігіне 
және 
әлеуметтік 
мәдени 
орта 
ерекшеліктеріне  қарай  оқушылардың 
таңдауына түрлі бағыттарды ұсынады.
Кестеден  көріп  тұрғанымыздай,  екі 
мемлекеттің мектептік білім беру жүйелері 
түрліше,  дегенмен  екі  мемлекеттің  де 
мектептік білім беру саласында көздеген 
мақсаттары  ұқсас  яғни  сапалы  мемлекет 
тұрғындарына қолжетімді  білім. 
Қорытынды
Қорыта  келгенде  Ұлыбританияның 
білім  беру  жүйесі  Еуропа  стандарттары-
на  толығымен  сәйкес  келсе,  Қазақстан 
оған  енді-енді  ену  үстінде.  Осы  орайда 
еліміздің адам капиталының қуаттылығын 
көрсететін, ел ýкономикасы мен әлеуметтік 
мәдени  деңгейін  көтеруге  тікелей  әсер 
ететін мектептік білім беру жүйесін зерт-
теу  заман  қажеттілігі  мен  қоғам  талабы-
нан  туындап  отыр.  Дегенмен,  өзге  елдің 
білім  беру  жүйесін  зерттеу,  зерттелінген 
мемлекеттің білім беру тәжірибесін толық 
өзімізге қабылдаумен сипатталмайды. Әр 
елдің  өзіндік  ұлттық  идеясына  сәйкес 
білім беру жүйесін сақтап, дамыту заман 
талабы.  
Қазақстан мен Ұлыбританияның білім 
беру  жүйелерінің  айырмашылықтары 
мен  ұқсастықтары  негізінде  олардың 
артықшылықтары мен кемшіліктері жай-
ында көбірек білуге болады.
Ұлыбритания  мектептің  білім  сапа-
сын  арттыруда  оқушылардың  вариативті 
пәндер тізімін ұлғайтып, негізгі міндетті 
жүктемелерді  төмендету  ұстанымын 
ұстанады  және  бұл  ұстаным  біздің  ел 
үшін де қажеттілігі бар екенін атап өтсек. 
Ұлыбританияның мектептік білім беру 
жүйесінің  әр  деңгейінде,  оқушының  сол 
деңгейді  дұрыс  игергенін  растайтын  ар-
найы  бағдарламалар  негізінде  жасалған 
тестілер қабылданады. Бұл оқушылардың 
біздің  еліміздегідей  11  сыныпта  ғана 
емес  жалпы  білімдерін  үнемі  шыңдау, 
дамытып  жүру  қажеттіліктерін  сезіну-
леріне себеп болады. Осыған сүйене елі-
міздің мектептік білім беру жүйесінің әр 
деңгейінде  арнаулы  тестілер  қолданылса 
деген идеяны білдіреміз. 
ӘДЕБИЕТТЕР
1. Национальные системы образования: общая характеристика, структура/Под редак-
цией А.Кусаинова.–Алматы, 2004.– С.93–110. 
2. Құсайынов А.Салыстырмалы педагогика.– Алматы, 2011
3. Система школьного образования в Великобритании // URL: http:// www.edemvlondon.
ru/school-system-in-england.html 

125
Қазақстан  ПҒА  Хабаршысы,  №3,  2015 ж.
4. Құсайынов А. Білім және реформа: мақалалар жинағы. – Алматы, 2010.
5. Кусаинов А. Образовательная политика как основа устойчивого развития системы 
образования // Вестник АПН Казахстана. – 2007. – № 4. – С.4–10.
ӘДЕБИЕТТЕР
1. National systems of education: general characteristics, structure / Under the editorship of 
A.Kusainov. Almaty, 2004. – pp 93–110.
2. Kussainov A. Comparative pedagogy. – Аlmaty: Rond&A, 2011. – 255 p .
3.  The  school  system  in  the  UK
 
//  URL:  http://www.edemvlondon.ru/school-system-in-
england.html 
4. Kussainov A.Education and reform: a collection of articles. – Almaty, 2010.
5. Kussainov A. Education policy as a basis of sustainable development of the education 
system of Kazakhstan // Bulletin APS of Kazakhstan. – 2007. – № 4. – pp 4–10.
МÛНБАЕВА  А.К.,  ЕËЬБАЕВА  З.У.  ШКОЛЬНЫЕ  СИСТЕМЫ  ОБРАЗОВАНИЯ 
КАЗАХСТАНА И ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
В  статье  авторы  рассматривают  необходимость  сравнительных  педагогических 
исследований в развитии качества образования в эпоху глобализации. Авторы также 
описывают  в  сравнительном  аспекте  школьную  систему  образования  Казахстана  и 
Великобритании. Сделан краткий обзор нормативных документов в школьной системе 
образования Казахстана и Великобритании, а также описаны различные уровни школь-
ной системы образования.
Авторы выдвигают свои идеи в отношении использования международной образо-
вательной практики в развитии системы образования в нашей стране. Описывают от-
личающие параметры школьного образования Великобритании и дают рекомендации 
по улучшению нашей школьной системы образования.
Ключевые слова: система образования; структура школьного образования, образо-
вательные программы; уровни школьного образования.
MYNBAYEVA  A.K.,  YELBAYEVA  Z.U.  SCHOOL  EDUCATIONAL  SYSTEMS  OF 
KAZAKHSTAN AND GREAT BRITAIN
The authors examine the need for comparative educational research in the development 
of quality of education in the globalization era, and also describe in a comparative aspect 
the system of school education in Kazakhstan and Great Britain. They shortly review the 
documents regulating the system of school education in Kazakhstan and Great Britain, and 
describe various levels of the system of school education.
The authors propose on the use of international educational practices for the development 
of our national educational system. They describe the distinguishing features of schooling in 
Great Britain and make recommendations on how to improve our system of school education.
Keywords:  educational  system,  structure  of  school  education,  educational  programs, 
levels of school education.

Вестник  АПН  Казахстана,  №3,  2015 г.
126
УДК 378
БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ДИССЕРТАЦИЙ 
1
Б.Б. ДЖАКУБАКЫНОВ
д.в.н.., профессор
1
Академия пограничной службы Комитета Национальной Безопастности 
Республики Казахстан
2
К.А. КУЛАТАЕВ
старший преподаваьель
2
Казахский национальный педагогический университет им. Абая
е-mail: kulataev.k@mail.ru
Необходимым условием эффективного управления качеством результатов обра-
зовательно-научного  процесса  является  использование  квалиметрических  методов. 
Квалиметрический подход к оценке диссертаций является актуальным в сложивших-
ся условиях и логически вытекает из принципов Системы менеджмента качества. 
В  данной  статье  в  качестве  объекта  управления  качеством  результатов  обра-
зовательно-научного  процесса  рассматриваются  диссертации  докторантов,  изла-
гается балльно-рейтинговая оценка их качества. По предлагаемой методике оценка 
качества диссертаций проводится в 4 этапа.
Представленные на защиту диссертации рассматриваются на предмет соответ-
ствия их предъявляемым требованиям. Оценка диссертаций осуществляется по трем 
группам  показателей.  Диссертационный  совет  вправе  определить  самостоятельно 
диапазон баллов в зависимости от важности и приоритетности на данный момент 
конкретного вида показателя.
Преимущество данной методики заключается в следующем:
– выработан единый подход к определению качества диссертаций;
– оценка осуществляется по конкретным показателям;
– критерием оценки качества является соответствие результатов установлен-
ным требованиям. 
Ключевые слова: система менеджмента качества, управление качеством, научно-
образовательный процесс, показатели качества, оценка диссертаций, рейтинг.
Введение
В настоящее время с внедрением в де-
ятельность  вузов  системы  менеджмента 
качества  назрела  необходимость  управ-
ления  качеством  результатов  образова-
тельно-научного процесса в магистратуре 
и докторантуре. В практике вузов с ýтим 
сталкиваются  в  первую  очередь  руково-
дители  кафедр  и  диссертационных  сове-
тов.  В  данной  статье  в  качестве  объекта 
управления  качеством  результатов  обра-
зовательно-научного процесса рассматри-
ваются диссертации докторантов.
Согласно  исследованиям  в  области 
управления,  системного  анализа  и  поло-
жениям квалитологии, управление систе-
мами тесно связано с проблемой измере-
ния качества [14]. Необходимым услови-
ем  ýффективного  управления  качеством 
результатов 
образовательно-научного 
процесса  является  использование  квали-
метрических методов.
В основе диалектики категорий «каче-
ство»  и  «количество»  лежит  положение 
о  том,  что  «из  единства  качества  и  ко-
личества  вытекает  принципиальная  воз-
можность измерения качества» [5, с. 12]. 
То  есть  каждое  качество  должно  иметь 
свои  количественные  характеристики. 
Единство качества и количества  фило-

127
Қазақстан  ПҒА  Хабаршысы,  №3,  2015 ж.
софская  предпосылка  появления  и  раз-
вития квалиметрии как теории измерения 
качества (А. Субетто).
Вместе  с  тем  многие  педагоги  про-
должают  отстаивать  точку  зрения,  что 
применение  математических  методов 
для  измерения  педагогических  объектов, 
процессов, явлений не является научным, 
гуманным и объективным. Тем не менее, 
практика последних лет показала, что су-
ществует  возможность  математизации 
любой  области  человеческой  деятель-
ности  и  знания.  Математика  позволяет 
сложное качество описать как структуру 
составляющих  его  простых  качеств,  ýле-
ментов,  предоставляя  для  такого  описа-
ния наиболее совершенный язык.
Что  же  касается  стратегии  в  подго-
товке  научно-педагогических  кадров,  то 
управление  качеством  диссертационных 
исследований не вызывает сомнений. «И 
все же главное видится в необходимости 
в  действительности  осуществить  повы-
шение требовательности к диссертации и 
претендентам  на  ученую  степень,  суще-
ственно  поднять  роль  и  ответственность 
диссертационных  советов  за  свои  реше-
ния» [6, с. 453].
Учитывающая  диалектическую  взаи-
мосвязь качества и количества, базирую-
щаяся на положениях теории измерения, 
теории моделирования и математической 
статистики,  ниже  предлагаемая  методи-
ка  оценки  качества  диссертаций  докто-
рантов  снабжает  руководство  кафедры 
(факультета)  и  диссертационный  совет 
(далее  –  совет)  объективными  данными, 
необходимыми для управления качеством 
результатов 
образовательно-научного 
процесса. 
По предлагаемой нами методике оцен-
ка  качества  диссертаций  проводится  в  4 
ýтапа (рис. 1).
Рисунок 1 – Этапы оценки качества диссертаций
Для оценки диссертаций, поступивших 
на совет, применяется 100
-
балльная рей-
тинговая система, основанная на исполь-
зовании качественно-количественных по-
казателей. Данные показатели структурно 
представлены тремя группами:
–  показатели  предварительной  оцен-
ки,  позволяющие  определить  правомоч-
ность  представления  диссертации  на  за-
щиту и ее стартовый рейтинг
– показатели промежуточной оценки
позволяющие  определить  качество  вы-
полненной работы, ее ценность;
–  показатели  итоговой  оценки,  по-
зволяющие  определить  потенциальную 
возможность  присуждения  магистранту 
(докторанту) академической (ученой) сте-
пени.
Представленные  на  защиту  диссерта-
ции  рассматриваются  на  предмет  соот-
ветствия  их  предъявляемым  требовани-
ям.  Для  ýтого  создается  рабочая  группа 
под  руководством  ученого  секретаря  со-
вета.  Первоначальная  оценка  осущест-
вляется  по  первой  группе  показателей. 
Члены рабочей группы заполняют табли-
цу  1  самостоятельно,  оценивая  каждую 
ее позицию в пределах от 0 до 5 баллов. 
Максимальное количество баллов по всем 
показателям  первой  группы  составляет  
20  баллов.  Затем  определяют  значение 
стартового рейтинга по 4 позициям. 
После ýтого ученым секретарем совета 
выводится суммарный средний стартовый 
рейтинг  диссертации,  который  оформля-
ется в виде таблицы 2.
 
1-этап 
Предварительная 
оценка 
диссертации  
 
2-этап 
Промежуточ-
ная  
оценка 
диссертации  
3-этап 
Оценка 
диссертации 
по итогам 
публичной 
защиты 
диссертации  
Стартовый 
рейтинг 
 
Промежуточ
ный рейтинг  
Итоговый 
рейтинг 
 
4-этап 
Принятие решения 
 о присуждении 
академической 
или  
ученой степени 
 

Вестник  АПН  Казахстана,  №3,  2015 г.
128
Далее на заседании совета принимает-
ся решение о допуске диссертации ко вто-
рому ýтапу оценки. При ýтом диссертация 
допускается  к  ýкспертизе  с  учетом  осо-
бых мнений членов рабочей группы, если 
средний  суммарный  стартовый  рейтинг 
всех членов рабочей группы составил не 
менее 15 баллов (75% от максимального 
количества баллов)

Таблица 1– Показатели предварительной оценки диссертации 
№ 
п/п
Наименование показателя
Диапазон 
баллов
Оценка члена 
РГ в баллах
Примечание 
(особое мнение  
члена рабочей 
группы)
1
Соответствие диссертации 
требованиям центральных органов 
(ККСОН МОН РК)
0–5
2
Соответствие диссертации 
требованиям вуза (диссовета)
0–5
3
Соответствие оформления 
диссертации требованиям правил 
(инструкций) 
0–5
4
Обоснованность рекомендации 
кафедры (научного семинара) о 
представлении на защиту
0–5
Стартовый рейтинг R
ст
Таблица 2 – Суммарный средний стартовый рейтинг диссертации по итогам пред-
варительной оценки 
Рейтинг 
диссертации по 
оценке 1-го члена  
рабочей группы, R
ст1
Рейтинг диссер-
тации по оценке 
2-го члена рабочей 
группы, R
ст2
…..
Рейтинг диссер-
тации по оценке 
i-го члена рабочей 
группы, R
стi
Суммарный средний 
стартовый рейтинг 
диссертации, R
ст
Допущенные  ко  второму  ýтапу  дис-
сертации  оцениваются  по  второй  группе 
показателей.  Каждый  рецензент  по  ито-
гам изучения диссертации самостоятель-
но заполняет таблицу 3, оценивая каждый 
показатель  в  установленном  диапазоне 
баллов.  В  нашем  случае  максимальное 
количество  баллов  по  всем  показателям 
второй группы составляет 30 баллов.
Таблица 3 – Показатели промежуточной оценки диссертации  
№ п/п
Наименование показателя 
Диапазон 
баллов
Оценка 
рецензента
Примечание 
(особое мнение  
рецензента)
1
Степень 
обоснованности 
актуальности 
темы
 
и 
ее 
связь  с  общенаучными  и 
общегосударственными 
прог-
раммами
0–5

129
Қазақстан  ПҒА  Хабаршысы,  №3,  2015 ж.
2
Степень обоснованности 
и достоверности научных 
результатов, выводов и 
заключений диссертации
0–5
3
Степень новизны научных 
результатов (положений) 
диссертации
0–5
4
Оценка внутреннего единства 
полученных результатов
0–5
5
Направленность полученных 
результатов на решение 
соответствующей актуальной 
проблемы, теоретической или 
прикладной задачи
0–5
6
Подтверждение достаточной 
полноты публикаций 
основных положений, 
результатов, выводов и 
заключения диссертации
0–5
Промежуточный рейтинг R
рец
Таблица 4 

 Суммарный средний промежуточный рейтинг диссертации по итогам 
предварительной оценки 
Рейтинг диссер-
тации по оценке 
1-го рецензента, 
R
рец1
Рейтинг диссер-
тации по оценке 
2-го рецензента, 
R
рец2
….. Рейтинг диссер-
тации по оценке 
i-го рецензента 
R
реці
Суммарный средний 
промежуточный 
рейтинг диссертации 
R
рец
После ýтого ученым секретарем совета 
определяется суммарный средний проме-
жуточный рейтинг диссертации, который 
оформляется в виде таблицы 4.
Далее  на  заседании  совета  принима-
ется  решение  о  допуске  диссертации  к 
третьему ýтапу оценки. При ýтом диссер-
тация допускается к  публичной защите, 
если средний суммарный промежуточный 
рейтинг R
рец 
всех рецензентов составил не 
менее 22,5 балла (75% от максимального 
количества баллов). 
По  итогам  публичной  защиты  дис-
сертации оцениваются по третьей группе 
показателей. Каждый член совета по ито-
гам  защиты  магистрантом  (доктораном) 
диссертации  самостоятельно  заполняет 
таблицу  5,  оценивая  каждый  показатель 
в  установленном  диапазоне  баллов.  В 
нашем  случае  максимальное  количество 
баллов по всем показателям третьей груп-
пы составляет 50 баллов. По завершению 
заполнения таблицы 5-й член диссертаци-
онного  совета  определяет  итоговый  рей-
тинг работы 
R
 итог
.

Вестник  АПН  Казахстана,  №3,  2015 г.
130
Таблица 5 – Показатели итоговой оценки диссертации  
№ 
п/п
Наименование показателя
Диапазон 
баллов
Оценка члена 
диссертацион-
ного совета
1
Актуальность и своевременность  темы
0–5
2
Связь  темы  диссертации  с  плановыми 
исследованиями
0–5
3
Уровень  методологической  базы  диссертации 
(достоверность научных результатов) 
0–5
4
Обоснованность  выдвигаемых  положений, 
выводов, рекомендаций и заключений
0–5
5
Уровень новизны и оригинальности результатов 
диссертации
0–5
6
Ценность результатов диссертации 
0–5
7
Уровень внедрения результатов диссертации
0–5
8
Возможность  расширенного  использования 
результатов диссертации
0–5
9
Научная 
логика, 
доказательность 
и 
последовательность
0–5
10
Качество 
иллюстративного, 
справочного, 
комментарийного материала
0–5
Итоговый рейтинг R
итог
После ýтого ученым секретарем совета 
выводится суммарный средний итоговый 
рейтинг  диссертации,  который  оформля-
ется в виде таблицы 6.
Таблица 6 

 Суммарный средний итоговый рейтинг диссертации по итогам публич-
ной защиты 
Рейтинг диссер-
тации по оценке 
1-го члена сове-
та, R
итог1
Рейтинг диссер-
тации по оценке 
2-го члена совета
R
итог2
…..
Рейтинг диссер-
тации по оценке 
i-го члена совета, 
R
итогі
Суммарный сред-
ний итоговый рей-
тинг диссертации, 
R
итог
Далее  на  заседании  совета  принима-
ется решение о присуждении докторанту 
искомой  степени.  Председатель  совета  в 
присутствии  членов  совета  обобщает  их 
данные,  по  ним  определяет  среднеариф-
метическое значение итогового рейтинга 
диссертации.  При  ýтом  принимается  по-
ложительное решение, если средний сум-
марный итоговый рейтинг 
R
итог 
всех чле-
нов совета составил не менее 37,5 балла 
(75%  от  максимального  количества  бал-
лов). 
После  ýтого  подводится  общий  итог 
оценки  качества  диссертаций  (табл.  7). 
При ýтом следует отметить, что диссерта-
ционный  совет  вправе  определить  само-
стоятельно  диапазон  баллов  в  зависимо-
сти от важности и приоритетности на дан-
ный момент конкретного вида показателя.

131
Қазақстан  ПҒА  Хабаршысы,  №3,  2015 ж.
Таблица 7 – Итоги оценки качества диссертации
ФИО  
магистранта 
(докторанта)
Средний 
суммарный 
стартовый 
рейтинг
R
ст
Средний 
суммарный 
промежуточ-
ный рейтинг
R
рец
Средний 
суммарный 
итоговый 
рейтинг
R
итог
Общий 
рейтинг 
диссерта-
ции 
R
общ
Подпись члена 
диссертацион-
ного совета
Вышеперечисленные таблицы целесо-
образно оформить в виде «Карты опреде-
ления качества диссертации», которая за-
водится на каждую диссертацию. 
Итак,  квалиметрический  подход  к 
оценке  диссертаций  является  актуаль-
ным в сложившихся условиях управления 
качеством  результатов  образовательно-
научного  процесса,  логически  вытекаю-
щим из принципов Системы менеджмен-
та  качества.  При  ýтом  особую  важность 
приобретает  установление  критериев  и 
показателей  (индикаторов)  качества  и 
выбор  методов  измерения  исходя  из  по-
ставленной  цели  управления  качеством. 
Преимущество  данной  методики  заклю-
чается в следующем:
– выработан единый подход к опреде-
лению качества диссертаций;
–  оценка  осуществляется  по  конкрет-
ным показателям;
– критерием оценки качества является 
соответствие результатов установленным 
требованиям. 
ЛИТЕРАТУРА
1.  Анфилатов  В.С.  и  др.  Системный  анализ  в  управлении:  Учеб.  пособие.  –  М.: 
Финансы и статистика, 2003. – 368 с.
2. Лукьянов М.М., Терентьев О.В., Шведова Е.В. Квалиметрия и законодательная 
метрология: Курс лекций. – Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2000. – 58 с.
3. Мишин В.М. Управление качеством: учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ–
ДАНА, 2000. – 303 с.
4. Ильенкова С.Д., Ильенкова Н.Д., Мхитарян В.С. Управление качеством: Учебник 
для вузов / Под ред. С.Д. Ильенковой. – 2–е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 
2003. – 334 с.
5. Субетто А.И. Очерки теории качества: авторская ретроспекция. – М.: Костромской 
гос.ун-т им. А.Н. Некрасова, Иссл.центр пробл. кач.подг.спец., 2002. – 108 с.
6. Криворученко В.К. Как защитить диссертацию. – М.: Национальный институт 
бизнеса, 2005. – 472 с.
REFERENCES
1. Anfilatov V.S., et al. System analysis in management: study guide. – M.: Finance and 
Statistics, 2003. – 368 p.
2.  Lukyanov  M.M.,  Terentyev  O.V.,  Shvedova  E.V.  Qualimetry  and  legal  metrology: 
Lectures. – Chelyabinsk: South Ural State University, 2000. – 58 p.
3. Mishin V.M. Controlling the Quality: a manual for high schools. – M.: UNITY–DANA, 
2000. – 303 p.
4.  Ilyenkov  S.D.,  Ilenkova  N.D.,  Mkhitaryan  V.S.  et  al.  Controlling  the  Quality:  the 
Textbook for high schools / Ed. S.D. Ilenkova. – 2nd ed., revised and supplemented. – M.: 
UNITY–DANA, 2003. – 334 p.

Вестник  АПН  Казахстана,  №3,  2015 г.
132
5.  Subetto  A.I.  Essays  of  the  theory  of  quality:  the  author’s  retrospection.  –  M.:  the 
Kostroma  State  University  n.a.  A.N.  Nekrasov,  the  Research  Center  problems  quality  of 
specialist training, 2002. – 108 p.
6. Krivoruchenko V.K. How defend the dissertation. – M.: The National Business Institute, 
2005. – 472 p.
ЖАКУПАКÛНОВ Б.Б., КУËАТАЕВ К.А. ДИССЕРТАЦИЯЛАРДЫ БАҒАЛАУДЫҢ 
БАЛДЫҚ-РЕЙТИНГТІК ЖҮЙЕСІ 
Квалиметриялық әдістерді пайдалану біліми-ғылыми үдеріс нәтижесінің сапасын 
басқарудың  тиімді  шарты  ретінде  қарастырылады.  Диссертацияларды  бағалаудағы 
квалиметриялық  ұстаным  қазіргі  жағдайда  көкейкесті  болып  табылады  және  сапа 
менеджменті жүйесінің қағидаларынан логикалық түрде туындайды. 
Мақалада біліми-ғылыми үдеріс нәтиежесін басқару объектісі ретінде  докторанту-
ра тыңдаушыларының диссертациялары қарастырылып, оларды бағалаудың балдық-
рейтингтік әдістемесі ұсынылған. Бұл әдістемеге сәйкес диссертациялауды бағалау 4 
сатыдан тұрады.
Қорғауға ұсынылған диссертацияларды бағалауда оларға қойылатын талаптардың 
орындалуы  қарастырылады.  Диссертацияларды  бағалау  көрсеткіштердің  үш  тобы 
бойынша  жүзеге  асады.  Диссертациялық  кеңес  нақты  уақыттағы  әр  көрсеткіштің 
маңыздылығы  мен  басымдылығына  сәйкес  өздігінен  балдық  диапазонын  анықтай     
алады.
Айтылмыш әдістеменің артықшылығы келесілерді қамтиды:
– Диссертациялардың сапасын бағалауда біртұтас ұйғарым анықталды;
– бағалау нақты көрсеткіштер арқылы жүзеге асады;
– Сапаны бағалаудың критерийі ретінде нәтижелердің қойылатын талаптарға сәй-
кестілігі қарастырылады.
Кілтті сөздер: сапа менеджменті жүйесі, сапаны басқару, ғылыми-білім үдерісі, 
сапа көрсеткіштері, диссертацияларды бағалау, рейтинг.
DZHAKUBAKYNOV B.B., KULATAYEV K.A. POINT-RATING SYSTEM OF QUALITY 
ASSESSMENT OF THESES
The use of qualimetric methods is mandatory for effective quality control of the results 
of educational and scientific process. Qualimetric approach to the assessment of theses is 
relevant in the present circumstances and is a logical consequence of the principles of the 
Quality Management System.
The  author  considers  doctoral  theses  as  an  object  of  quality  control  of  the  results  of 
educational  and  scientific  processand  describes  the  point-rating  system  of  their  quality 
assessment. The suggested technique includes 4 stages of theses quality assessment.
Theses submitted for defense are reviewed for their compliance with the requirements. 
The theses are assessed by three groups of indicators. The Dissertation Council can define the 
range of points depending on the importance and priority of a specific type of criteria at the 
moment.
The advantages of the method:
– A unified approach to determining the quality of theses;
– The assessment is done by specific indicators;
– The criterion for assessing the quality of the results is their conformity to the established 
requirements.
Keywords: quality management system, quality management, scientific and educational 
process, quality indicators, assessment of theses, rating.


1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал