А. А. Арупов «Әлемдік және ұлттық экономика» кафедрасыжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет1/15
Дата26.05.2017
өлшемі5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

«ТҰРАН» УНИВЕРСИТЕТІ» МЕКЕМЕСІ 
 
 
 
 
 
 
ОӘК отырысында 
БЕКІТІЛДІ 
«Тұран» Университеті» мекемесі 
Хаттама № ___ «___» ___ 2013 ж. 
ОӘЖ проректоры 
_______________ 
А.А.Арупов 
 
 
«
ӘЛЕМДІК ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА» КАФЕДРАСЫ 
 
 
 
ОҚУ –ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН 
 
 «
ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУ ЭКОНОМИКАСЫ» пәні бойынша 
 
Мамандық:               
5В050600  «ЭКОНОМИКА» (бакалавриат) 
 
ПОӘК авторі (оқытуші):    
Сейтимов Тольжан Сарсенбаевич
«
Әлемдік және ұлттық экономика» кафедрасының  аға 
оқытушысы 
Кредиттер саны:                                   

Курс:  

Семестр:  

күндізгі 
Оқыту технологиясы: 
Кредиттік/ дистанционды 
Оқу бөлімі:                                            
күндізгі 
Оқыту тілі:  
қазақ 
Студенттердің білімін 
бағалау жүйесі: 
 
балды-рейтингтік 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы 2013 

 
 
«
Т
абиғатты пайдалану экономикасы» пәніне ПОӘК  5В050600  «Экономика» 
(бакалавриат)мамандығының оқу жұмыс жоспары негізінде жасалған    
 
 
ПОӘК «Әлемдік және ұлттық экономика»  кафедрасының отырысында талқыланды 
«___» _______________ 2013 
жыл.         Хаттама № _____. 
 
 
 
«
Әлемдік және ұлттық экономика» кафедрасының меңгерушісі,  
PhD 
докторы                                                                                Закирова Д.И. 
 
 
 
 
2013-2014 
оқу жылына арналған  
пән бойынша оқу жұмысының бөліну желісі  
 
Оқыту түрі: 
          
Күндізгі 
           
(4.ж.о. ) 
Курс, оқу жылы 

Семестр 

Барлығы, кредит 

Жалпы  еңбек  жүктемесі, 
сағ. 
135 
Дәріс, сағ. 
30 
Тәжіриб, 
семинар 
сабақтары, сағ. 
15 
СОӨЖ , сағ. 
30 
СӨЖ, сағ. 
60 
Аралық бақылау, саны 

Қортынды бақылау түрі  
емтихан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
МАЗМҰНЫ  
 
 
 
ПОӘК бойынша тіркеу мәліметтері 
 
1.
 
 
Пәннің жұмыстық оқу бағдарламасы 
 
2.
 
 
Силлабус(Syllabus)оқу бағдарламасы студенттер үшін 
 
3.
 
 
Пән бойынша тапсырманы орындау кестесі мен тапсыру мерзімі 
 
4.
 
 
Дәрістің кешенді –контенті (дәріс тезисі,  иллюстративті және 
таратылатын материал, ұсынылған әдебиеттер тізімі) 
 
5.
 
 
Тәжірибелік сабақ жоспары 
 
6.
 
 
Пәнді оқу бойынша әдістемелік нұсқаулық 
 
7.
 
 
Әдістемелік нұсқаулықтар және оны типтік есепте көрсету, есепті –
сызбалық, лабораториялық жұмысты, курстық жобаны (жұмыс) 
орындау 
 
8.
 
 
Білімгердің өзіндік жұмысына арналған материалдар (үй тапсырмалары 
мәтінін теру, әр тақырып бойынша өзін тексеру материалдары, берілген 
жұмыс  бойынша  тапсырманы  орындау,  еңбек  сыйымдылығы  мен 
әдебиеттерді ұсына отырып рефераттар мен басқа да үй тапсырмаларын 
орындау) 
 
9.
 
 
Білімгердің оқу жетістігін бағалау мен бақылау материалдары (жазбаша 
бақылау  тапсырмалары,  тест  тапсырмалары,  өзіндік  дайындыққа 
сұрақтар тізімі, емтихан билеттері және т.б.) 
 
10.
 
 
Сабақты  бағдарламалық  және  мультимедиялық  қолдау  (пәннің 
мазмұнына байланысты) 
 
11.
 
 
Арнайы бейімделген аудиториялар, кабинеттер, лабороториялар 
 
12.
 
 
Пәннің оқу және оқу –әдістемелікпен қамтамасыз етілу картасы 
 

«ТҰРАН» УНИВЕРСИТЕТІ» МЕКЕМЕСІ 
 
 
 
 
 
ОӘК отырысында 
БЕКІТІЛДІ 
«Тұран» Университеті» мекемесі 
Хаттама № ___ «___» ___ 2013 ж. 
ОӘЖ проректоры 
_______________ А.А.Арупов 
 
«
ӘЛЕМДІК ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА» КАФЕДРАСЫ 
 
 
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 
 
Пәні:  «ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУ ЭКОНОМИКАСЫ» 
Мамандық 5В050600  «ЭКОНОМИКА» (бакалавриат) 
 
  
ПОӘК авторі (оқытуші):    
Сейтимов Тольжан Сарсенбаевич
 «
Әлемдік және ұлттық экономика» кафедрасының 
аға оқытушысы  
 
Оқу нысаны: 
күндізгі 
Кредиттер саны:  
3   
Курс:  

күндізгі   
Семестр:  

күндізгі  
Еңбек сыйымдылығы 
135 
Дәріс, сағат 
30 
Тәжірибе,семинар сбақтары , 
сағат 
15 
СОӨЖ, сағат 
30 
СӨЖ, сағат 
60   
Аралық бақылау, саны   

Қортынды бақылау түрі 
емтихан 
 
 
 
 
 
 
Алматы 2013 
 

 
 
Пән бойынша жұмыс бағдарламасын құрастыған авторі: 
Сейтимов Тольжан Сарсенбаевич
«
Әлемдік және ұлттық экономика» кафедрасының  аға оқытушысы  
 
«
Табиғатты пайдалану экономикасы» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы оқу жоспары 
негізінде 5В050600  «Экономика» (бакалавриат) мамандығының студенттеріне жасалған. 
 
«
Әлемдік және ұлттық экономика» кафедрасының отырысында жұмыс бағдарламасы 
талқыланды «___» _______________ 2013 ж.   Хаттама № _____. 
 
 
«Әлемдік және ұлттық экономика» кафедрасының меңгерушісі,  
PhD 
докторы                                                                                Закирова Д.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 
 
 
 «
Табиғатты  пайдалану  экономикасы»  оқу  –  әдістемелік  кешені  «Экономика» 
мамандығы  студенттеріне  мамандандырылған  курс  ретінде  өңделіп  және  қазіргі  кездегі 
ғылыми бағдарламалар қарастырылған мәселелер бойынша бейнелейді.  
Курстың мақсатты аудиториясы – «Экономика» мамандығының студенттері.  
Бұл  курс,  бірінші  кезекте,  оқытушының  басқаруымен  көрсетілген  пәнді  меңгеру 
(күндізгі бөлім), сонымен қатар, ол осы пәнді өзіндік меңгеру кезіндегі қосымша сабақ, оқу –
әдістемелік және тексеру материалдарын қолдануы мүмкін. 
 
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР. 
                                                                                                                                                
№ 
р/с 
Ж
ұм
ыс
 
бағ
дар
лам
ас
ы 
 
 
Н
еси
елер
 с
ан
ы
 
Сағ
ат
 сан
ы
 
Д
әр
іст
ер
 
 
Зе
рт
ха
на
 са
бақ
тар
ы
 
Тәж
ір
ибе 
сабақ
  
Ст
уд
ент
ті
ң 
өзі
нд
ік
 
ж
ұм
ыс
ы
 
СОӨЖ
 
(сағ
ат
тар
 са
ны
 
Бақылау түрлері 
АБ
 1
 
АБ
 2
 
ЖБ
Т
 
қо
рытын
ды
 

10 
11 
12 
Күндізгі 


135 
30 

15 
60 
30 
 
тест  тест 
емтихан 
 
 
Курс туралы қысқаша түсінік 
Қазіргі    кезде    табиғат    ресурстарының    сарқылуына    және    ғаламдық  экологиялық  
апаттар    мүмкіндігіне    байланысты    қоғам    мен    табиғаттың  қарым-қатынасы    өте    өзекті  
мәселеге  айналды.  Қоғам    мен    табиғаттың  арақатынасындағы    қалыптасқан    күрделі  
мәселелерді    шешу    үшін  экономиканы,    өндірісті    және    сана-сезімді  экологиялау  қажет.  
Жалпы  экономикалық    мамандықтар  бойынша  дайындалатын  студенттердің  осындай 
көзқарастарының    қалыптасуына  «Табиғат    пайдалану  экономикасы»  пәні  көмектеседі. 
Экономика    және    басқару    саласындағы    қазіргі    мамандар  экология  негіздерін    және  
табиғат  пайдалануды  білуі  тиіс.   
 
Курстың мақсаты 
«Табиғат пайдалану экономикасы» курсының мақсаты – қоғаммен табиғат арасындағы 
өзара  қарым  –  қатынас  нәтижесінде  туындайтын  экономикалық,  әлеуметтік–экономикалық 
салдарды  ескеретін  табиғи  жағдай  мен  ресурстарды  және  қоршаған  ортаны  тиімді 
пайдаланудың  барынша  негізделеген  ұтымды  жолдарын  қолданудың  тәжірибелерін  оқып–
үйрену. 
 
Пәнді оқытуды тәмамдау бойынша студенттермен алынатын білім деңгейі, қабілеттері, 
дағдылары және құзырлары:  
а) жалпымәдени (ЖМ):  
Құзіреттіліктер  
Дескрипторлар – игерудің негізгі белгілері 
(нәтижеге жету көрсеткіштері) 
Құзыреттілікті 
қалыптастыруды 
және 
дамытуды 
оқытудың 
нысандары 
мен 
әдістері 

Ойлау мәдениетін 
игерген, ақпаратты 
қабылдауға,жинақта
уға және талдауға, 
мақсатты қоя білуге 
және оған жетудің 
жолдарын таңдай 
білуге қабілетті 
 
 
Білуі тиіс: басты философиялық ұғымдар мен 
категориялар, табиғат дамуының, қоғам мен 
ойлаудың заңдылықтарын  
Істей білуі тиіс: интеллектуалды дамуы үшін 
таным әдістері мен құралдарын қолдана білу
мәдени деңгейін, кәсіби құзыреттілігін 
арттыра білу, экономикалық құбылыстарды, 
үрдістерді және институттарды микро және 
макро деңгейде өзара байланыста талдай білу 
Меңгеруі тиіс: тұтынушылардың, 
өндірушілердің, қор мен мемлекеттік меншік 
иелерінің мінез-құлқын талдаудың 
экономикалық әдістерін   
зерттеудің түсінігі 
мен оны зерттеудің 
әдісін білу 
 
ұйымдастыру-
басқару шешімдерін 
таба білуге қабілетті 
және олар үшін 
жауапкершілікті 
алуға дайын 
Білуі тиіс: заманауи экономиканың микро 
және деңгейде қызмет ету заңдылықтарын  
Істей білуі тиіс: қойылған міндетке сәйкес 
экономикалық мәліметтерді өңдеу үшін 
көмекші құралдар таңдауын жүргізу, 
бизнестің (ұйымның) ішкі және сыртқы 
ортасын талдау үшін экономикалық 
инструментарийлерді қолдану   
Меңгере білуі тиіс: қоғам мәселелерін 
талдаудағы біртұтас тәсіл дағдыларын   
 
Өз қызметінде 
құқықтық-
нормативті 
құжаттарды 
пайдалана білу  
Білуі тиіс: негізгі нормативті-құқықтық 
құжаттар 
Істей білуі тиіс:  кәсіби қызметтік ортасын 
реттейтін заң шығару және нормативті-
құқықтық актілер жүйесіне бағытталу, кәсіби 
және қоғамдық кәсібі аясында құқықтық 
нормаларды қолдану  
Меңгере білуі тиіс: қоғам мәселелеріне деген 
жүйелі, біртұтас көзқарас тудыру үшін 
философиялық ойлау дағдыларын  
 
Зерттеудің жаңа 
әдістерін өз бетінше 
меңгеру қабілеті, 
өзінің кәсіби 
қызметінің ғылыми 
және ғылыми-
өндірістік бейінін 
өзгертуге деген 
қабілеті   
Студент зерттеу жүргізуде дербестік 
танытады  
 
 
Көпшілік және 
ғылыми сөйлеу 
дағдыларын 
меңгерген  
Студент  дағдысын өз жұмысының 
нәтижелерін презентациялар дайындау 
жолдары арқылы көрсетеді  
 
 

 
б) кәсіби (КП):  

Операционды қызмет 
ұйымдарының заманауи 
тұжырымдамаларын біледі 
және оларды қолдануға 
дайын  
 
Істей білуі тиіс:  ұйымның ішкі және 
сыртқы ортасын талдай білу, олардың 
басты элементтерін анықтау және олардың 
ұйымға әсерін бағалау, ұйымның 
операционды қызметін жоспарлау  
Меңгере білуі тиіс: операцияларды 
басқару әдістерін  
 
Жаһандану жағдайындағы 
әлемдік нарықтағы 
операциялармен 
байланысты басқарушылық 
міндеттерді шешуге 
қабілетті  
 
Білуі тиіс: ұйымның даму және қызмет 
ету заңдылықтарының ұстанымдарын, 
инвестициялық жобалар мен ұйымдарды, 
активтерді бағалаудың ұстанымдарын, 
тәсілдері мен әдістерін  
Меңгере білуі тиіс: басты басқарушылық 
қызмет әдістерін жүзеге асыру (шешім 
қабылдау, ұйымдастыру, уәжділік және 
бақылау)  
 
Макроэкономикалық 
ортаның ұйым мен 
мемлекеттік және 
муниципиалды басқару 
қызметіне әсер етуін 
бағалау қабілеті  
способен  
Істей білуі тиіс:  есепке алудың түрлі 
жүйелері мен үлестірулерді қолдану 
тиімділігін бағалау, тәуекелдерді бағалау, 
түсімділік және қабылданатын қаржылық 
және инвестициялық шешімдердің 
тиімділігі  
Меңгере білуі тиіс: бизнес-бірлік 
деңгейінде стратегияны тұжырымдау және 
жүзеге асыру әдістерін, инвестициялық 
талдау және қаржылық нарықты талдау 
әдістерін  
 
Таңдап  алған  ғылыми 
зерттеу 
жұмысының 
тақырыбының  өзектілігін, 
теориялық 
және 
практикалық 
маңыздылығын 
негіздей 
білу қабілеті  
Студент  сол  және  басқа  да  зерттеулердің 
нәтижелерінің  болашақ  зерттеу  үшін 
қаншалықты  маңызды  екенін  бағалайды, 
олардың  өз  әзірлемелерінің  тақырыбымен 
байланысын ұсынады  
 
Әзірленген  бағдарламаға 
сәйкес  өз  бетінше  зерттеу 
жүргізе білу қабілеті  
Студент  ғылыми-зерттеу  жұмыстарын  өз 
бетінше жүргізе білу, мақсат қоя білу және 
міндеттерді шеше білу  қабілетін танытады  
Қойылған 
мақсаттарға 
нақты міндеттер 
қоя білу 
 
Пәнді оқыту міндеттері 
        
Табиғат кешендерінң өзара байланысын, қоғамдық өндіріске қатынасын, қоғамның 
тұрақты дамуын қамтамасыз ету үшін табиғатты пайдаланудың экономикалық, экологиялық 
табиғатты тиімді пайдалану мен қорғау шараларын шешуге, экономикалық тиімділігін 
анықтап, үйренуге міндетті 
 
         
Пәннің аяқталуына байланысты студенттің білуі тиіс: 
       - 
Менеджментті фирманың өндірістік іс-әрекетін басқарудың түрі ретінде білу; 
-
 
 
Баскарушылық ойдың эволюциясын; 
-
 
 
Ішкі және сырткы орта үйымдастырушылық ортаны басқару, әлеуметті 
жауапкершілік пен қарым-катынас этикасы туралы түсініктерді; 
-
 
Менеджер түрлерін, лидерлікті; 
Студент курсты  жасай  білу тиіс: 

-
 
Шешім қабылдау және оның түрлері мен әдістерін тәжірибе жүзінде пайдала білу; 
-
 
Табиғи ресурстарын басқару; 
-
 
Өндірістік басқарма жүйесін күру және оның жүмыс істеуін камтамасыз ету
-
 
Өнімділікті кешенді түрде басқару; 
 
       
Пәннің пререквизиттары:  
-
 
математика,  
-
 
экономикалық теория,  
-
 
қаржы,  
-
 
статистика,  
-
 
менеджмент,  
-
 
микроэкономика  
 
Пәннің постреквизиттері:  

 
Институционалдық экономика,  

 
Кәсіпорынның инвестициялық қызметі  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 
ТАҚЫРЫПТАР ЖӘНЕ ОҚЫЛУЫ БОЙЫНША ЖІКТЕЛІМ 
 
 
1-
тақырып. Табиғатты пайдалану экономикасына кіріспе.  
Табиғи  орта,  табиғат  ресурстары  және  оларды  қорғау,    тиімді  пайдалану  ұғымдары. 
Қоғам дамуындағы табиғат ресурстарының рөлі. Табиғат ресурстарын сұрыптау. Табиғатты 
пайдалану принциптері мен міндеттері. Табиғатты пайдаланудағы әлеуметтік-экономикалық 
қатынастар.  Табиғатты  пайдалану  экономикасының  қоғамдық,  техникалық,  жаратылыстану 
ғылымдарымен  байланысы.  Экологиялық,  әлеуметтік,  экономикалық  процестерді  тарихи, 
диалектика әдістерімен біртұтас және қарым-қатынаста зерттеу және қолданылатын ғылыми 
әдістер. Табиғатты пайдалану  экономикасының негізгі  мәселелері және міндеттері. Табиғат 
заңдылықтары  мен  қоғам  заңдылықтарын  үйлестіру.  Қолданылатын  негізгі  ұғымдар, 
категориялар мен экономикалық көрсеткіштер және оларды анықтау әдістері.  
 
 
2-
тақырып.  Табиғатты  қорғау  және  табиғат  ресурстарын  тиімді  пайдалану 
экономикасы.  
Табиғат  ресурстары  мен  табиғи  ортаның  сапасы-  экономикалық  дамудың  негізі. 
Экономикалық игіліктер және табиғи орта. Қазақстан экономикасының  құрылымы, табиғат 
ресурстарын  пайдалану  жағдайы.  Табиғатты  пайдаланушы  өндіріс  салаларының  даму 
болашағы.  Экологиялық  шығындар  және  оларды  қысқарту  жолдары.  Табиғи  ортанығ 
ластануынан  болатын  зияндар.  Табиғатты  қорғау  шығындары.  Экономикалық  оптимум. 
Өнімді  өндірудің  экологиялық  шығындары.  Табиғи  ортаның  сыйымдылығы.  Ішкі  зәне 
сыртқы  шығындар,  нәтижелер,  олардың  мағынасы  және  экономикалық  рөлі. 
Кәсіпорындардың    ішкі  және  сыртқы  экологиялық  шығындары,  олардың  байланысы  және 
қайшылығы, реттеу механизмі.  
Қазақстанда табиғатты пайдаланудың құқықтық негіздері және заңдары /кодекстері/. 
 
 
3-
тақырып.  Табиғи  ортаның  сапасын және табиғат  ресурстарын 
экономикалық бағалау теориясы.  
Табиғатты  пайдалану  және  табиғат  ресурстарын,  табиғи  ортаны  бағалау  қажеттілігі. 
Табиғат  ресурстарын  экономикалық  бағалау:  танымдар  мен  қағидалар.  Экономикалық 
бағалау  мәні,  мағынасы,  атқарақын  қызметтері,  міндеттері.  Экономикалық  бағалау 
көрсеткіштері  және  оларды  анықтау  әдістері.  Әртүрлі  экономикалық  бағалаулардың 
ерекшеліктері және қолданылуы. Экономикалық бағалау, құн және баға айырмашылықтары.  
Табиғи  ортаның  сыйымдылық  потенциалы  және  оны  экономикалық  бағалау. 
Сыйымдылық потенциалын иелену және табиғи ортаға ластаушы заттар шығарылуын реттеу 
негіздері. 
 
 
4-
тақырып.  Қалпына  келмейтін  табиғат  ресурстарын  қорғау,  тиімді  пайдалану 
және экономикалық бағалау.  
Мәселенің өзектілігі. Ресурстардың абсолютті және салыстырмалы сарқылуы. Ресурс 
тапшылығы.  Минералдық  шикізат  қорын,  кен  орындарын  экономикалық  бағалау  белгісі, 
принциптері. Экономикалық бағалау тәртібі, қолданылатын әдістер. Бағалау түрлері, оларды 
қолдану  бағыттары.  Минералдық  шикізатты  тиімді  пайдалану  жолдары.  Жер  қойнауы 
байлықтарын  қорғау.  Жер  қоры  және  кондициясы,  анықтау  көрсеткіштері.  Минералды 
ресурс қорын пайдалану төлемдері. 
 
 

5-
тақырып. Жер ресурстарын қорғау және тиімді пайдаланудың экономикалық 
мәселелері.  
Қазақстан    Республикасындағы  ауылшаруашылық  мақсатта  пайдаланылатын 
жерлердің жалпы  сипаттамасы:  категориясы,  қазіргі  жағдайы.  Жер  қорын  бағалау  әдістері. 
Жердің абсолютті және салыстырмалы құндылығы. Жерді пайдалануды жобалау және жерді 
ауыл  шаруашылық  айналымнан  алғанда  экономикалық  бағалау.  Негізгі  бағалау  белгілері, 
көрсеткіштері, оларды анықту әдістері.  
Жерді тиімді пайдалану мәселелері. Жер қорын қорғау, тиімді пайдалану бағыттары. 
Жердің табиғи және жасанды өнімділігі. Салыстырмалы өнімділік, табыс, пайда, рента және 
тиімділік  көрсеткіштері.  Жерді  қалпына  келтіру  құны  және  экологиялық  бағалау.  Жер 
қатынастарын басқарудың құқықтық негіздері, экономикалық механизмі.  
 
 
6-
тақырып. Су ресурстарын қорғау және тиімді пайдалану. 
Судың  табиғаттағы,  адам    өміріндегі  маңызы.  Қазақстанның  су  ресурстары  және 
оларды пайдалану. Суды қорғау және тиімді пайдалану шаралаты. Су ресурстарын бағалау: 
белгісі, көрсеткіштері және әдістері.  
Су қорын кешенді, үнемді пайдаланудың экономикалық тиімділігі. Су қорын қорғау, 
қалпына келтіру, тұтыну шығындарын есептеу. 
Су  көздерінің  ластану  факторлары  және  ластануды  болдырмау  шаралары.  Судың 
ластануынан  болатын  экономикалық  зиянды  анықтау  және  су  қорғау  шараларының   
экономикалық тиімділігін есептеу. Су ресурстарына арналған төлемдер.  
 
 
7-
тақырып. Қазақстанның биологиялық ресурстары, оларды қорғау және тиімді 


жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет