№94 cәуір 2011 жыл Газет 2004 жылдың 30 сәуірінен бастап шығады


“Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға”жүктеу 0.58 Mb.
Pdf просмотр
бет6/6
Дата27.04.2017
өлшемі0.58 Mb.
1   2   3   4   5   6

“Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға” деп 

Абай атамыз айтқандай, оқытушы  еңбегінің қыр-сыры 

мол, қиын да жауапты, шығармашылық еңбек екендігін 

баршамыз мойындаймыз.ХҚ-33 тобының студенті 

Маржан АБДИЛМАЖИТОВА

“Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға”

алмайсыз. Меніңше, жақсы маман ең кемінде үш тілді жетік 

меңгеруге тиісті. Мен университетте ағылшын тілімен қатар 

француз тілін оқығанмын. Бұл тілдер Франция мен Италияға 

сапарымда да қажет болды. Яғни тіл білу – әлем есігін ашу дер 

едім. Басқа елмен тереземіз тең болу – сол елдің білгенін білу. 

Ал ол елдің білгенін тілі арқылы үйрене аламыз. Әрбір елдің 

тұғыры ана тілімен қаланған. Сондықтан Өзге тілді үйрене 

жүріп, өз тілімізді қастерлеп, қадірлеген жөн.

– 

Ең кемінде үш тілді меңгеру – оқытушыларға да қойылатын талап дейсіз ғой? 

– Ол – ең алдымен оқытушыларға қойылатын талап. Әсіресе, 

университетіміздің қазіргі таңдағы ең басты тапсырмаларының 

бірі – халықаралық аттестациядан өтуді ескеретін болсақ, 

оқытушылар тілдерді ғана біліп қоймай, компьютерлік 

жаңа мүмкіндіктерді пайдалана алуға тиісті. Сонымен 

қатар, университетке стипендиялар мен гранттар ұтып алу 

арқылы инвестиция алып келу және қоғамда белсенді болу 

оқытушылардың бірден-бір міндеті. Халықаралық аттестациялау 

барысында оқытушылар құрамының республикалық және 

халықаралық дәрежедегі белсенділігі ескеріледі.  

– 

Қорытындылай келе не айтар едіңіз?

– Сұхбаттағы пікірлерді бір сөйлеммен қорытындылайтын 

болсақ, S��iv� f�� K�z�kh ����� дер едім, яғни қазақ арманына 

ұмтылу. Егер көпке белгілі A���ic�� ����� – американдық арман 

– қоғамда белгілі бір биік дәрежеге жету болса, қазақ арманы – 

өз елінің тізгінін бекем ұстау, елінің дамуына үлес қосу және 

жеке басына емес, бүкіл еліне пайдасы тиер маңызды іс атқару. 

Алаш көсемдері, Желтоқсан батырлары қалаған қазақ арманы 

бүгінгі таңда орындалды және алдағы уақытта да насихатталады 

деген сенімдемін!

– 

Әңгімеңізге рахмет!

***

Анықтама: Салиева Динара Оңғарбайқызы – Халықаралық 

қатынастар факультетінің шетел тілдері кафедрасының аға 

оқытушысы.  

 

Сұхбаттасқан: Журналистика және саясаттану 

факультеті  Жур-1 тобының магистранттары  

�а  кафедре ино-

странных языков работают 

26 преподавателей. Заведу-

ющая кафедрой Есенгалиева 

А.М.кандидат педагогических 

наук, доцент. �аучно-иссле-

довательской 

деятельностью  

кафедры руководит  кандидат 

филологических наук, старший 

преподаватель Кошерова К.К.

�а кафедре работают 

 

доктор  �hD, старший препо-даватель Куракбаев К.С, семь  

магистров: ст. преп. Кусаинова 

Р.Е. – магистр педагогики, ст. 

преп. Айдарханова М.А. – ма-

гистр внглийской филологии, 

преп. Салеева Р.М. – магистр 

дидактики преподавания ита-

льянского языка, Милованова 

�.В. магистр филологии, Кар-

баева Г.К. – магистр педаго-

гики. После успешного завер-

шения учебы в магистратуре в 

Англии по программе «Бола-

шак», вернулись на кафедру  и 

плодотворно трудятся старший 

преподаватель Салиева Д.О. 

магистр государственной по-

литики, старший преподаватель 

Тулеметова А.А. – магистр гу-

манитарных наук.

 Кафедра проводит об-

учение 5 иностранным языкам: 

английскому,  французскому, 

итальянскому, немецкому и ис-

панскому. 

  �а кафедре трудятся 

преподаватели из Испании, 

Италии, США, Кореи и Грузии, 

которые участвуют в основных 

направлениях учебной и науч-

ной деятельности кафедры (Э. 

Канетта, Андреа Ло Мео, Давид 

�ачо Архон Перес, У.Конвей, 

Ли Юнь, Каландадзе Т.К.).  Международное науч-

ное и культурное сотрудни-

чество

Международное науч-

ное и культурное сотрудни-

чество кафедры установлено 

с Британским Советом, с По-

сольствами США, Франции, 

Италии, Испании, Германии, 

Республики Корея; с издатель-

ствами ��c�i����, G��b�� ���-

c��i��, ���b�i�g� U�iv���i�y 

�����; Французским Альянсом, 

c «Консорциумом партнеров 

по работе» (США) и многи-

ми другими международными 

организациями и университе-

тами.


В частности, при под-

держке Министерства ино-

странных дел Италии осуществ-

ляется работа по изучению 

итальянского языка в форме 

факультативных занятий, ока-

зывается методическая помощь 

при изучении итальянского 

языка для сдачи международно-

го экзамена �ILS для студентов 

и преподавателей Казахстана 

и Кыргызстана. Занятия про-

водят старший преподаватель 

Канетта Эдоардо, Хасенова Р.Т., 

Салеева Р.М.  В 2005 - 2010 уч. 

годах на кафедре преподавала 

лектор из Италии Фадда Роза 

Бьянка,  с этого учебного года 

на кафедре работает доктор 

�hD, профессор Андреа Ло 

Мео.

Согласно договору, заключенному между Евразий-

ским национальным универ-

ситетом им. Л.�.Гумилева и 

«Консорциумом партнеров по 

работе» (США), на кафедре 

работает преподаватель Уильям 

Конвей, преподающий англий-

ский язык.

По договору о со-

трудничестве, заключенному 

между Евразийским нацио-

нальным университетом им. 

Л.�.Гумилева и Испанским 

Агентством по Международно-

му Сотрудничеству (A��I) ра-

ботает преподаватель из Испа-

нии Архон Перез Давид �ачо, 

который преподает испанский 

язык в Е�У им. Л.�. Гумилева, 

проводит бесплатные факульта-

тивные занятия для студентов 

и преподавателей университе-

та.  Преподаватели испанского 

языка кафедры ст. преп. Там-

кович Г.С., преп. Архон Перез 

Давид �ачо принимают учас-

тие в разработке проекта по 

открытию филиала Института 

Сервантеса в Е�У им. Л.�. Гу-

милева для подготовки и при-

ема международного экзамена 

по испанскому языку D�LLI.  

Кафедрой  с 2009-10 уч. 

года организован и проводится 

культурный проект «Культур-

ный обмен и академическое 

сотрудничество для обучения 

испанскому языку», совместно 

с Посольством Италии ежегод-

но проводится «�еделя ита-

льянского языка в Казахстане»,  

работает факультатив по изуче-

нию корейского языка, кото-

рым руководит преподаватель 

из Южной Кореи - Ли Юн.

В 2010 году старший 

преподаватель кафедры Хасе-

нова Р.Т. выиграла грант на уче-

бу в магистратуре  университе-

та для иностранцев в г. Перуджа 

(Италия) по «Дидактике пре-

подавания итальянского языка 

как второго иностранного».

Преподаватели кафе-

дры активно используют в 

учебном процессе современ-

ные методы преподавания 

иностранных языков и иннова-

ционные технологии; интерак-

тивную доску, видеоматериалы, 

ТСО. Все виды работ направле-

ны на развитие профессиональ-

ной компетентности студентов, 

развитие их креативных спо-

собностей.  

5 апреля 2011 года до-

цент Есенгалиева А.М., ст. пре-

подаватель Кулахметова Ж.Т., 

преподаватель Купаева А.К. 

приняли участие в международ-

ной научно-практической кон-

ференции «Роль иностранного 

языка  в программе внедрения 

Болонского процесса», где до-

цент Есенгалиева А.М. высту-

пила с докладом на тему: «Si��-

��i�� �� �h� b��i� �f �h� ����c�i�� 

��� i������c�i�� �f �h� �i�g�i��ic 

�����i��». �а конференции об-

суждались перспективы трехъ-

язычного обучения в Казахс-

тане, современные технологии 

и методика преподавания ино-

странного языка, интернацио-

нализация ВУЗов Казахстана, 

поуровневое   изучение языка и 

система оценки знаний.

Современные  реалии 

требуют от нас постоянного са-

моразвития, движения вперед, 

стремления к прогрессу. Толь-

ко соответствуя этим критери-

ям, мы сможем достичь успеха 

и благосостояния каждого ка-

захстанца в отдельности и всей 

страны в целом.

Во все времена общая 

образованность населения це-

нилась превыше природных 

богатств или выгодного геогра-

фического положения. Потому 

что образованные, здравомы-

слящие люди способны по-

строить  по-настоящему силь-

ное, надежное, независимое 

государство. А разве не к этому 

стремится Казахстан? Внести 

свой вклад в развитие успеш-

ного будущего нашей страны 

по силам каждому. И нам, пре-

подавателям Евразийского на-

ционального университета, в 

первую очередь. Ведь именно 

мы несем свет знания нашему 

молодому поколению!

 Зав. кафедрой 

иностранных языков 

 А. ЕСЕНГАЛИЕВА

24-26 февраля 2011г. 

преподавателями кафедры 

иностранных языков ФМО 

была организована и про-

ведена городская олимпиа-

да по иностранным языкам 

среди студентов 1-4 курсов 

неязыковых специально-

стей  г.Астаны, посвящен-

ная 20-летию независимо-

сти Казахстана.

В олимпиаде приня-

ли участие студенты Ев-

разийского националь-

ного университета им. 

Л.�.Гумилева, студенты 

Казахского гуманитарного 

юридического университе-

та, университета «Туран-

Астана», Евразийского 

гуманитарного института, 

Аграрного университета 

им.Сейфуллина.

Целью проведения 

данного мероприятия 

было определение уровня 

сформированности ком-

муникативных навыков у 

студентов,  выявление и 

поощрение творческой, 

талантливой молодежи  и 

воспитание у них чувства 

патриотизма к своей роди-

не.

Олимпиада по англий-скому языку проходила в 3 

этапа.


1 тур - лексико-грамма-

тический тест, всего было 

составлено 50 вопросов: 

25 вопросов по граммати-

ке и 25 вопросов по лекси-

ке, охватывающие вопросы 

об истории Казахстана.

2 тур- написание эссе на 

темы «�езависимому Ка-

захстану -20 лет», «Пред-

седательствование Казах-

стана в ОБСЕ », «Роль 

Казахстана на мировой 

спортивной арене»

3 тур – защита творче-

ского проекта, посвящен-

ного 20-летию независи-

мости Казахстана.

Олимпиада по немецко-

му и французскому языкам 

проходила в 2 этапа:

1 тур - лексико-грамма-

тический тест

2 тур-  защита творче-

ского проекта, посвящен-

ного 20-летию независи-

мости Казахстана.

По итогам 3-х туров по-

бедителями олимпиады по 

английскому языку стали: 

Тусупов Алибек , студент 

КАЗГЮУ, гр.МП-103-1 

место, Сатбаев Аль-Фара-

би, студент Е�У, гр МП-14 

– 2 место, Имандосова Ай-

герим, студентка Е�У,гр.

МО-22 -3 место.

По немецкому языку: 1 

место – Искакова Айгерим, 

студентка Е�У,гр Р-22

2 место- Кенжегалиева 

Асия, студентка Е�У, гр 

МО-32

3 место- Сергазина Ин-дира, студентка Е�У , гр 

МО-32


Конкурс оценивало 

компетентное жюри в со-

ставе четырех человек: 

председателя жюри- Вре-

менного поверенного в 

делах представительства 

Европейского союза РК 

Ю.Пети, членов жюри – 

преподавателей кафедры 

иностранных языков ФМО 

Архона Перес Девид �ачо 

и Уйльяма Конвея и стар-

шего преподавателя кафе-

дры Каландадзе Т.К.

  В заключительный день 

олимпиады студентами 

ФМО была подготовлена 

концертная программа, где 

были исполнены песни и 

стихи на родном языке и на 

иностранных  языках.

Организация всего ме-

роприятия была на дол-

жном уровне. В состав 

рабочей группы вошли 

преподаватели кафедры: 

ст.преподаватели Кусаино-

ва Р.Е, , Кулахметова Ж.Т, 

Брилева О.М, Букаева Г.А., 

Кадрина Б.Ш.Ж.КУЛАХМЕТОВА

Старший преподаватель

Олимпиада

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

 Городская олимпиада по иностранным языкам 

v

Сұхбат

v


ЕУРАЗИЯ УНИВЕРСИТЕТІ

12

 

СӘУІР  


2011 

                  

Еуразия 

университеті

ҚҰРЫЛТАЙШЫ:

Л.Н.Гумилев атындағы

Еуразия ұлттық университеті

“Еуразия-Ақпарат” орталығының 

ДИРЕКТОРЫ

Серікқали МҰҚАШЕВ

БАС РЕДАКТОР Кенже ЖҰМАҒҰЛОВ

Аға маманҚанат МАХАМБЕТ

Құндыз ЕРАЛЫ

Маман


Зарина СЕЙФУЛЛИНА

Камила АМИРОВА

Насихат ОСПАНОВА

Беттеуші


Жанар ПЕРНЕБЕКОВА 

ФототілшіДанияр ЗАРИПОВ

Газет “Информ-Бюро-Экибастуз”ЖШС

баспаханасында басылды.

Таралымы-1000 дана. Газет айына екі рет шығады.

ГАЗЕТТІҢ И�ДЕКСІ: 64900

ГАЗЕТ КУӘЛІГІ - №49841-Г, Қазақстан Республикасының 

Ақпарат министрлігінде тіркелген.

Тапсырыс Г10-746

РЕДАКЦИЯ�ЫҢ МЕКЕ�-ЖАЙЫ:

010000, Астана қаласы, Мұңайтпасов көшесі, 5-үй, 

336 бөлме. Тел: 35-38-10

Жарияланған мақалалардағы автор пікірі редакцияның

 көзқарасын білдірмейді.

Наши студенты  

о своем зарубежном опыте

Молдашева Айгерим, 

студентка 4 курса, специальность 

«Международные отношения», облада-

тель гранта Посольства Италии

С детства я мечтала стать дипломатом, 

представлять свою страну зарубежом, знать 

много языков, а также много путешество-

вать.

И вот я студентка факультета между-народных отношений Е�У. Я изучаю ан-

глийский, итальянский, корейский языки. 

Весной 2010 г. итальянским посольством 

был объявлен конкурс на обучение в Италии 

итальянскому языку. Я выиграла и поехала в 

Италию на два месяца!

Самолет приземлился в аэропорту Рима. 

Рим – вечный город! �аверное, всякий бы 

желал оказаться здесь. Два дня я бродила 

по городу, рассматривая старинные здания, 

многочисленные фонтаны, скверы и вот 

Колизей! Уникальная достопримечатель-

ность вечного города. Я сидела на полураз-

рушенных ступениях амфитеатра и пред-

ставляла бои гладиатров, поединки рабов...

Через два дня я поехала к месту своего 

назначения. Перудж расположена в центре 

Италии. Здесь находится один из старейших 

университетов, где проходили обучения сту-

денты со всех уголков света. Я обзавелась 

большим количеством друзей, с которыми 

сейчас общаюсь по интернету. �о вернемся 

к городу. Перуджа один из самых старинных 

городов Италии. Старая архитектура здесь 

сохранена: узкие улочки выложенные кам-

нями, двух – трех этажные замки из камня 

где проживают приезжие туристы, любящие 

экзотику. Вдоль тротуаров растут апельси-

новые, мандариновые деревья. 

В каждое воскресенье мы с одногруп-

никами ездили в другие города на экскур-

сию. Ватикан – государство в государстве. 

Сюда посмотреть на центр католической 

религии выстроилась очередь на 3-4 кил-

лометра. Видеть на картинах одно, а видеть 

вживую архитектурные шедевры, карти-

ны кисти Леонардо да Винчи, скульптуры 

Микеланджело это нечто потрясающее. 

Во время пребывания в Италии я не толь-

ко совершенствовала свои лингвистические 

навыки, но и активно путешествовала, по-

бывала в Венеции, Сан-Марино, и на остро-

вах Мурано и Бурано.... так два месяца про-

летели незаметно...  Сысоева Ригина, 

стипендиант программы Эрасмус 

Мундус (Финляндия)

Добрый день, мой дорогой, горячо 

любимый и незабвенный Евразийский!

Для меня большая радость рассказать 

о своем обучении в Финляндии по про-

грамме ������� ������ �������� ����-

������� ������ �������� ����-

 ������ �������� ����-

������ �������� ����-

 �������� ����-

�������� ����-

 ����-


����-

����i��  Wi���w и поделиться опытом 

с Вами, уважаемые читатели «Еуразия 

университеті». Думаю, что каждый из 

Вас планирует поехать или поучиться 

за рубеж. Дерзайте! Все очень просто. 

Вот уже семь месяцев, как я здесь учусь, 

и поверьте, все действительно здорово: 

отзывчивый народ, веселые студенты 

со всего мира, хорошие жилищные и 

материальные условия для обучения. 

Учиться совсем не трудно, так как систе-

ма обучения здесь достаточно гибкая и 

у каждого студента остается много сво-

бодного времени, а те знания, которые 

я получила дома, мне очень помогают. 

По-английски хорошо говорят практи-

чески все, поэтому проблем в общении 

Вы не встретите. Студенческая жизнь 

насыщенная и очень веселая, так как 

сюда приехали учиться со всех уголков 

планеты.  Финляндия отличается сво-

им гостеприимством, и здесь все тепло 

и хорошо отзываются о Казахстане. Я 

всегда с гордостью представляю свою 

родину в университете и среди друзей, и 

даже планирую организовать вечер, по-

священный нашей стране. Уверена, что 

каждый должен попробовать свои силы 

и поехать поучиться за границу, тем бо-

лее, что сейчас у нас для этого есть все 

необходимые знания и возможности.Байгужинов Тимур 

студент 4 курса, специальность 

«Международные отношения»

За четыре года учебы в Евразийском наци-

ональном университете им. Л.�.Гумилева, 

мне удалось дважды побывать за границей. 

После второго курса я стал стипендиатом 

программы  UGRAD Государственного 

Департамента США, и в течение одного 

года учился в колледже Льюис и Кларк в го-

роде Портланд, штат Орегон. А затем после 

третьего курса я подал заявку на участие в 

программе Эразмус Мундус, и весь первый 

семестр четвертого курса провел в городе 

Брно, обучаясь в университете Масарик, 

втором по величине и значимости в Чешской 

Республике.

Программа  UGRAD является одной из 

тех программ, которые были созданы для 

культурного обмена между США и стра-

нами бывшего Советского Союза. Она по-

зволила мне познакомиться и ближе узнать 

культуру, ценности американцев, понять 

принципы функционирования демократи-

ческих институтов, приобрести бесценный 

жизненный опыт.

Путешествуя по разным городам США, 

живя среди американцев, я видел, насколько 

многогранна и сложна Америка как обще-

ство, что однозначно охарактеризовать или 

прийти к единому заключению, кто такие 

американцы и какие они, невозможно. В 

«плавильном котле» (����i�g ��� - как сами 

американцы называют смешение культур 

в США) сливаются самые разные религии, 

политические взгляды, традиции, языки, 

судьбы. 

Место моей второй поездки - Чешская 

Республика, которая медленно интегриру-

ется в Европейский Союз и все еще хранит 

память о Пражской весне, ОВД и холодной 

войне. Мы, студенты самых разных уголков 

мира, вместе путешествовали по старым, 

историческим городам Европы, прогулива-

лись после лекций по тихому Брно, вместе 

готовили обеды и ужины, причем каждый 

старался приготовить блюдо своей нацио-

нальной кухни, мы стали большой дружной 

семьей. 

Мои командировки за рубеж позволили 

мне изучить разные точки зрения, разные 

подходы к изучению международных отно-

шений, разные толкования истории, разные 

взгляды на жизнь и принципы, такие как 

свобода и демократия. �о самое главное 

и бесценное, что я получил от своих пое-

здок – это мои друзья. Куда бы я ни поехал 

в Америке или Европе, я знаю, что встречу 

человека, с которым нас связывают хоро-

шие воспоминания. Даркенов Айдос

Аймақтану мамандығының түлегі

Менің үлкен атам Дарке 1910 жылы 

Торғай облысы генерал-губернаторына 

өтінініш жазып Меке, Мәдинеге қажылыққа 

барған екен. Бұл кісінің архивтен алынған 

құжаттарын көрдім де. Ал, атам Ғазез 

соғыс жылдары тағдыр жазуымен Польша, 

Германия, Франция, Италияда болыпты. 

Мүмкін басқа елдерді мені танып білуге 

итермелеген осы күш болар.

2002 жылы ЕҰУ-нің халықаралық 

қатынастар институтының «Аймақ-тану» 

мамандығына түстім. Сол оқуға түскен жылы 

алдымда екі таңдау болды: осыдан бастап не 

Жапония, не Қытайдың  тарихын, эконо-

микасын, саясатын, тілін терең меңгеріп, 

белгілі бір аймақтың  маманы болу негізгі 

мақсат болды. Менің шешімім Жапонияға 

тоқталды. Жапон тілі негізінен өте сирек 

тіл, сонымен қатар қытай тілінен енген көне 

иероглифтері де өте көп болғандықтан, 

меңгеруге қиын. Шыны керек алғашқы семе-

стрде осы тілді оқу мен үшін қиынға түскен, 

алайда уақыт өте келе жапон тіліне деген 

қызуғышылығым тым арта түсіп, жапон тілі 

сабағы дегенде ішкен асымды жерге коятын-

дай жағдайда болдым. Сәл уақытым  болса 

жапон тілін оқи бердім. Күндіз де, түнде де 

көп сөздер жаттап, түсінбеген жерлерімді 

университтегі жапон тілінің оқытушысы 

Болатқазы Әнуарбектен сұрап көмек ал-

дым. Ол кісінің арқасында жапон тілінің 

қыр-сырын түсіндім. Болатқазы ағайдың 

жақсылығын ешқашан да ұмытпаймын. 

Міне, уақыт өте келе 4 жылдың қас 

пен қабақтың арасында қалай өткенін біл-

мей қалдым. Оқуды бітірген соң өз бетім-

мен жарты жыл жапон тілін оқып, 2007 

жылы Ел басымыздың «Болашақ» атты 

халықаралық стипендиясының иегері бол-

дым. 2007 жылдың желтосанынан бастап 

Жапонияның  ең үздік университеттер 

ондығына кіретін Цукуба университетінің 

«Халықаралық-аймақтық зерттеу институ-

тына» оқуға түстім. Осы университеттің 

Кобаяси Макото атты физигі  2009 жылы 

�обель сыйлығына ие болған; басқа ғылым 

саласындағы �обель сыйлығының иегерлері 

де Цукуба университетінде дәріс береді.

Цукуба қаласы тек кана оқуға арналған 

қала деп айтсам артық болмас. Бұл қалада жа-

стар қыдыратын жерлер  көп емес. Көбінесе, 

зерттеу орталықтары мен кітапханаға толы 

қала. Оқуға деген барлық мүмкіндіктер 

жасалған. Жапониядағы басқа университет-

термен салыстырғанада, бұл университтің 

ерекшелігі тәулік бойы 24 сағат ашық 

тұрады. Магистранттар мен докторанттарға 

арнайы зерттеу бөлмелері берілген. Тағы бір 

қызығы, дем аламын десең диваны да бар, 

тамақ істеймін десең ас бөлмесі де бар.  

Цукуба университетіндегі оқуымды 

ойдағыдай аяқтағаннан кейін, мен Қазақстанға 

қайтып келдім. Қазір Қазақстандағы Жапон 

елшілігінде қызметтемін. Басқа елді білу өз 

еліңмен салыстыруға,  өз еліңді жаңа қырынан 

тануға мүмкіндік береді. Қазақстанның ке-

лешегі жан дүниесі таза, ел үшін үлкен бір іс 

жасасам деп арман үмітін арқалаған жастар 

қолында деп ойлаймын. Меніңше, біздің 

еліміздің келешегі жарқын.

�омерге жауаптылар

Б.ОСПА�ОВА, А.�ОГАЕВА

v

Зарубежный опытКаталог: upload -> iblock
iblock -> Қазан, 2014 жыл Газет 2004 жылдың 30 сәуірінен бастап шығады Ұлытау бағдары
iblock -> №22 (155), қараша 2013 жыл
iblock -> №20-21 (201-202), қараша, 2015 жыл Газет 2004 жылдың 30 сәуірінен бастап шығады
iblock -> Президент
iblock -> Исследование» научные доклады «Білім беру саясаты, тәжірибе және зерттеу»
iblock -> С. Торайгырова Ақпараттық-библиографиялық бөлім Информационно-библиографический отдел
iblock -> "Ү здік басылым " номинациясының
iblock -> Өтті Бос жұмыс орындарының жәрмеңкесі (Жалғасы келесі санда) №11 (192), мамыр, 2015 жыл Газет 2004 жылдың 30 сәуірінен бастап шығады
iblock -> №18 (199), қазан, 2015 жыл Газет 2004 жылдың 30 сәуірінен бастап шығады
iblock -> №19 (200), қараша, 2015 жыл Газет 2004 жылдың 30 сәуірінен бастап шығады

жүктеу 0.58 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет