№84 (18293) 31 шілде 2015 ж ж±ма 4-бет баспас¤з мєслихатыжүктеу 1.19 Mb.
Pdf просмотр
бет10/10
Дата04.05.2017
өлшемі1.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

31 шілде 2015 жыл

ХАБАРЛАНДЫРУ

"Ќарасу ауданы єкімініњ аппа-

раты" мемлекеттік мекемесі (Ќара-

су ауданы, Ќарасу ауылы, А. Иса-

ќов кμшесі, 73, аныќтамалар ‰шін

телефон: 8-714-52-21-5-76, факс: 8-

714-52-21-5-76, электронды пошта:

kadrovyy_otdel_karasu@mail.ru)

"Б" корпусыныњ бос єкімшілік

мемлекеттік лауазымына орнала-

суѓа конкурс жариялайды:

"Ќарасу ауданы єкімініњ аппа-

раты" ММ кадрлармен ж±мыс

бμлімініњ бас маманы,  санаты Е-

4, лауазымдыќ    жалаќысы   ењбек

еткен    жылдарына     байланысты

59578 тењгеден  80719 тењгеге

дейiн.

Ќызметтiк мiндеттерi: Ќазаќстан

Республикасыныњ  "Мемлекеттiк

ќызмет туралы", "Сыбайлас жемќор-

лыќќа ќарсы к‰рес туралы" Зањда-

рыныњ орындалуын баќылау. Орта-

лыќтандырылѓан аттестациялыќ ко-

миссия, єкімшілік мемлекеттік ќыз-

метшілердіњ ќызметін жыл сайынѓы

баѓалау жμніндегі комиссия хатшы-

сы болып табылады. Біліктілігін арт-

тыру жєне ќайта даярлаудан μтуі тиіс

мемлекеттік ќызметшілердіњ тізімін

єзірлейді. Мемлекеттiк ќызметшілерді

ќайта даярлау жєне олардыњ

бiлiктiлiгiн арттыру μњірлік орталыѓы-

мен жєне Ќазаќстан Республикасы

Президенті жанындаѓы мемлекеттік

басќару академиясымен кестені ке-

лісуді ќамтамасыз етеді. Мемлекеттік

ќызметшілерді таѓылымдамадан,

оќытудан ќайта даярлаудан

(біліктілігін арттырудан) μтуін ±йым-

дастырады. Ауданныњ ауыл жєне

ауылдыќ округ єкімдері аппаратыныњ

жеке істерін рєсімдейді. Аудан

єкімімен таѓайындалатын лауазым-

дардыњ тізбесіне кіретін кадрлардыњ

жай-к‰йін жєне ќозѓалысын есепке

алу мен талдау. Мемлекеттік єкім-

шілік ќызметшілердіњ ќызметін жыл

сайынѓы баѓалауын   жєне       аттес-

тациясын μткізуді ±йымдастырады.

Ауданныњ ауыл жєне ауылдыќ округ

єкімдері аппараты мемлекеттік

єкімшілік ќызметшілерініњ анттарын

дайындап μткізу. Зањмен белгіленген

шектерді ќабылдау туралы ауданныњ

ауыл жєне ауылдыќ округ єкімдері

аппараты мемлекеттік ќызметші-

лерініњ келісімдерін жазбаша т‰рде

белгілеу. Ауданныњ ауыл жєне ауыл-

дыќ округ єкімдері аппараты мемле-

кеттік ќызметшілерініњ ќызметтік

тізімдерін баќылаулы жаѓдайда

±стайды. Ауданныњ ауыл жєне ауыл-

дыќ округ єкімдері аппараты мемле-

кеттік ќызметшілерініњ арнайы тек-

серісі ‰шін материалдарды дайын-

дайды жєне жолдайды. Біліктілік та-

лаптар мен лауазымдыќ н±сќаулыќ-

тар негізінде аудан єкімдігі

бμлімдерініњ єкімшілік басшылары-

ныњ, ауыл жєне ауылдыќ округ

єкімдерініњ наќты міндеттерін єзірлеу.

Ауданныњ ауыл жєне ауылдыќ округ

єкімдері аппараты мемлекеттік ќыз-

метшілерін мемлекеттік ќызметші-

лердіњ Ар-намыс кодексімен таныс-

тыру.  "Е-ќызмет" интеграцияланѓан

аќпараттыќ ж‰йені ж‰ргізу. Мемле-

кеттік ќызметшілердіњ таѓылымдама-

дан μтуін ±йымдастырады. Бірыњѓай

электронды ќ±жат айналымы ж‰йе-

сінде (БЭЌАЖ) ж±мыс жасау.Конкурсќа ќатысушыларѓа

ќойылатын талаптар: Жоѓары:

ќ±ќыќ   (ќ±ќыќтану), єлеуметтік

ѓылымдар, экономика жєне бизнес

(мемлекеттік жєне жергілікті μзін-μзі

басќару, экономика, есеп жєне

аудит), гуманитарлыќ ѓылымдар

(филология, аударма ісі), білім беру

(ќазаќ тілі жєне єдебиет, орыс тілі

жєне єдебиет), ќызметтер (мєдени-

бос уаќыт ж±мыстары).

Мемлекеттiк ќызмет μтiлi бiр жыл-

дан кем емес немесе осы санаттаѓы

наќты лауазымныњ функционалдыќ

баѓытына сєйкес салаларда екi жыл-

дан кем емес ж±мыс μтiлi бар болѓан

жаѓдайда ортадан кейiнгi бiлiмi: ќ±ќыќ

(ќ±ќыќтану), єлеуметтік ѓылымдар,

экономика жєне бизнес (мемлекеттік

жєне жергілікті μзін-μзі басќару, эко-

номика, есеп жєне аудит), гумани-

тарлыќ ѓылымдар (филология,

аударма ісі), білім беру (ќазаќ тілі

жєне єдебиет, орыс тілі жєне єдеби-

ет), ќызметтер (мєдени-бос уаќыт

ж±мыстары) барларѓа р±ќсат етiледi.

Ќазаќстан Республикасыныњ

Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-

ликасыныњ "Мемлекеттік ќызмет ту-

ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа

ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќстан

Республикасындаѓы жергiлiктi

мемлекеттiк басќару жєне  μзін-μзі

басќару    туралы", "Жеке жєне зањ-

ды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау

тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсе-

тілетін ќызметтер туралы" Зањдарын,

осы санаттаѓы наќты лауазымныњ

мамандануына сєйкес облыстар-

даѓы ќатынастарды реттейтін Ќазаќ-

стан Республикасыныњ нормативтік

ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан–2050"

Стратегиясы: ќалыптасќан мемле-

кеттіњ жања саяси баѓыты стратегия-

сын білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бой-

ынша функционалдыќ міндеттерді

орындау ‰шін ќажетті басќа да

міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасы

Мемлекеттік ќызмет істері Агенттігі

Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19 наурыз-

даѓы №06-7/32 Б±йрыѓымен бекітіл-

ген Бос єкімшілік мемлекеттік лауа-

зымѓа орналасуѓа конкурс жєне кон-

курс комиссиясын ќалыптастыру

ќаѓидалары (б±дан єрі – Ќаѓида)  не-

гізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті

ќ±жаттар ±сынылсын:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа

сєйкес нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы

Ќаѓидаларѓа 3-ќосымшаѓа сєйкес

нысанда толтырылѓан сауалнама;

3) білімі туралы ќ±жаттардыњ но-

тариалды куєландырылѓан кμшірме-

лері;

4) ењбек ќызметін растайтынќ±жаттыњ нотариалды куєланды-

рылѓан кμшірмесі;

5) Ќазаќстан Республикасы Ден-

саулыќ саќтау министрлігініњ 2010

жылѓы 23 ќарашадаѓы №907 б±йры-

ѓымен бекітілген (Ќазаќстан Респуб-

ликасы нормативтік ќ±ќыќтыќ акті-

лердіњ тізілімінде 2010 жылѓы 21 жел-

тоќсандаѓы №6697 болып тіркелген)

нысандаѓы денсаулыѓы туралы

аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы аза-

матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде

уєкілетті органмен белгіленген шекті

мєннен тμмен емес нєтижемен тес-

тілеудіњ μткені туралы ќолданыстаѓы

сертификат (немесе оныњ нотариал-

ды куєландырылѓан кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ

μтетіндігі туралы хабарландыру соњѓы

жарияланѓан сєтінен бастап 10ж±мыс к‰ні ішінде Ќостанай облы-

сы, Ќарасу ауданы, Ќарасу ауылы,

А.Исаќов кμшесі, 73 мекенжайы бой-

ынша "Ќарасу ауданы єкімініњ аппа-

раты" ММ-не ±сынылуы ќажет.

Азаматтар жоѓарыда санамалан-

ѓан, ќ±жат тігілетін м±ќабада орнала-

стырылѓан ќ±жаттарды ќолма-ќол

тєртіпте немесе пошта арќылы

ќ±жаттарды ќабылдау мерзімінде

бере алады.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жатта-

рын электрондыќ т‰рде хабарланды-

руда кμрсетілген электрондыќ пошта

арќылы берген азаматтар, ќ±жаттар-

дыњ т‰пн±сќаларын єњгімелесу бас-

талѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын

кешіктірмей береді.

Єњгімелесуге жіберу туралы

‰міткерлерді хабарландыру к‰нінен5 ж±мыс к‰ні ішінде ‰міткерлер

єњгімелесуді "Ќарасу ауданы єкімініњ

аппараты" ММ-де μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ

ашыќтылыѓы мен объективтілігін ќам-

тамасыз ету ‰шін оныњ отырысына

байќаушыларды ќатыстыруѓа жол

беріледі.

Конкурс комиссиясыныњ отыры-

сына байќаушылар ретінде Ќазаќ-

стан Республикасы Парламентініњ

жєне барлыќ дењгейдегі мєслихат

депутаттарыныњ, Ќазаќстан Рес-

публикасы зањнамасында белгілен-

ген тєртіпте аккредиттелген б±ќара-

лыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ, басќа

да мемлекеттік органдардыњ, ќоѓам-

дыќ бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес

±йымдардыњ), коммерциялыќ ±йым-

дардыњ жєне саяси партиялардыњ

μкілдері, уєкілетті органныњ ќызмет-

керлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс ко-

миссиясыныњ отырысына ќатысу

‰шін т±лѓалар єњгімелесу басталу-

ына бір ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін

кешіктірмей Ќарасу ауданы єкімі ап-

паратыныњ кадрлармен ж±мыс

бμлімінде тіркеледі. Тіркелу ‰шін

т±лѓалар Ќарасу ауданы єкімі аппа-

ратыныњ кадрлармен ж±мыс

бμліміне жеке басын куєландыратын

ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа

тиесілілігін растайтын ќ±жаттардыњ

т‰пн±сќаларын немесе кμшірме-

лерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу

жμніндегі шыѓыстарын (єњгімелесу

μтетін орынѓа жєне кері жол ж‰рісі,

т±рѓын ‰йлік орын-жайын жалдау,

т±ру, байланыстыњ барлыќ т‰рлерін

пайдалану) μз ќаражаты есебінен

ж‰ргізеді.

ХАБАРЛАНДЫРУ

"Ќарасу ауданы єкімініњ аппа-

раты" мемлекеттік мекемесі (Ќара-

су ауданы, Ќарасу ауылы, А. Иса-

ќов кμшесі, 73, аныќтамалар ‰шін

телефон: 8-714-52-21-5-76, факс: 8-

714-52-21-5-76, электронды пошта:

kadrovyy_otdel_karasu@mail.ru)

"Б" корпусыныњ бос єкімшілік

мемлекеттік лауазымына орнала-

суѓа конкурс жариялайды:

 "Ќарасу ауданы єкімдігініњ ве-

теринария бμлімі" ММ бас мама-

ны,  санаты Е-R-4, лауазымдыќ

жалаќысы   ењбек   еткен    жылда-

рына     байланысты  56376 тењге-

ден  76235 тењгеге дейiн.

Ќызметтiк мiндеттерi: Облыс-

тыњ жергілікті μкілді органына бекіту

‰шін жануарларды асырау ќаѓидала-

рын, иттер мен мысыќтарды асырау

жєне серуендету ќаѓидаларын, ќањ-

ѓыбас иттер мен мысыќтарды аулау

жєне   жою   ќаѓидаларын,      жануар-

ларды асыраудыњ санитариялыќ ай-

маќтарыныњ шекараларын белгілеу

жμнінде ±сыныстар енгізеді. М‰дделі

т±лѓаларѓа μткізіліп жатќан ветерина-

риялыќ іс-шаралар туралы аќпарат

беруді ±йымдастырады жєне ќамта-

масыз етеді. Ветеринария мєселе-

лері бойынша халыќтыњ арасында

аѓарту ж±мыстарын ±йымдастыра-

ды жєне ж‰ргізеді. Тиісті єкімшілік-

аумаќтыќ бірліктіњ аумаѓында

жануарлардыњ энзоотиялыќ аурула-

ры бойынша ветеринариялыќ іс-ша-

ралар μткізуді ±йымдастырады.

Уєкілетті орган бекітетін тізбе бойын-

ша жануарлардыњ аса ќауіпті ауру-

ларыныњ, сондай-аќ, жануарлардыњ

басќа да ауруларыныњ профилакти-

касы, биологиялыќ материал ауру-

ларыныњ профилактикасы, биоло-

гиялыќ материал сынамаларын алу

жєне оларды диагностикалау ‰шін

жеткізу бойынша ветеринариялыќ

іс-шаралардыњ ж‰ргізілуін ±йымдас-

тырады. Ветеринариялыќ есепке алу

мен есептілікті жинаќтау, талдау

жєне оларды облыстыќ жергілікті ат-

ќарушы органына ±сынады. Облыс-

тыњ жергілікті атќарушы органына

жануарлардыњ ж±ќпалы жєне ж±ќпа-

лы емес ауруларыныњ профилакти-

касы бойынша ветеринариялыќ іс-

шаралар жμнінде ±сыныстар енгізеді.

Ветеринариялыќ препараттардыњ

республикалыќ ќорын ќоспаѓанда,

бюджет ќаражаты есебінен сатып

алынѓан ветеринариялыќ препарат-

тарды саќтауды ±йымдастырады.

Ветеринария бμлімінде іс ќаѓаздарын

ж‰ргізуін ж‰зеге асырады. Жеке жєне

зањды μкілдері ‰ндеуімен ж±мыс

істеу.

Конкурсќа ќатысушыларѓа

ќойылатын талаптар: Жоѓары

білім: ветеринария (ветеринариялыќ

медицина, ветеринариялыќ санита-

рия).


Мемлекеттiк ќызмет μтiлi бiр жыл-

дан кем емес немесе осы санаттаѓы

наќты лауазымныњ функционалдыќ

баѓытына сєйкес облыстарда екi

жылдан кем емес ж±мыс μтiлi бар

болѓан жаѓдайда ортадан кейiнгi

бiлiмi: ветеринария (ветеринариялыќ

медицина, ветеринариялыќ санита-

рия) барларѓа р±ќсат етiледi.

Ќазаќстан Республикасыныњ

Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-

ликасыныњ "Мемлекеттік ќызмет ту-

ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа

ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќстан

Республикасындаѓы жергiлiктi

мемлекеттiк басќару жєне  μзін-μзі

басќару    туралы", "Жеке жєне зањды

т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi

туралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін

ќызметтер туралы" зањдарын, осы са-

наттаѓы наќты лауазымныњ маман-

дануына сєйкес салалардаѓы ќаты-

настарды реттейтін Ќазаќстан Рес-

публикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ

актілерін, "Ќазаќстан–2050" Страте-

гиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ  жа-

ња саяси баѓыты стратегиясын білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бой-

ынша функционалдыќ міндеттерді

орындау ‰шін ќажетті басќа да

міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасы

Мемлекеттік ќызмет істері Агенттігі

Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19 наурыз-

даѓы №06-7/32 Б±йрыѓымен бекітіл-

ген Бос єкімшілік мемлекеттік лауа-

зымѓа орналасуѓа конкурс жєне кон-

курс комиссиясын ќалыптастыру

ќаѓидалары (б±дан єрі – Ќаѓида)  не-

гізінде μткізіледі.Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті

ќ±жаттар ±сынылсын:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа

сєйкес нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы

Ќаѓидаларѓа 3-ќосымшаѓа сєйкес

нысанда толтырылѓан сауалнама;

3) білімі туралы ќ±жаттардыњ но-

тариалды куєландырылѓан кμшірме-

лері;

4) ењбек ќызметін растайтынќ±жаттыњ нотариалды куєланды-

рылѓан кμшірмесі;

5) Ќазаќстан Республикасы Ден-

саулыќ саќтау министрлігініњ 2010

жылѓы 23 ќарашадаѓы №907 б±йры-

ѓымен бекітілген (Ќазаќстан Респуб-

ликасы нормативтік ќ±ќыќтыќ акті-

лердіњ тізілімінде 2010 жылѓы 21 жел-

тоќсандаѓы №6697 болып тіркелген)

нысандаѓы денсаулыѓы туралы

аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы аза-

матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7)ќ±жаттарды тапсыру сєтінде

уєкілетті органмен белгіленген шекті

мєннен тμмен емес нєтижемен тес-

тілеудіњ μткені туралы ќолданыстаѓы

сертификат (немесе оныњ нотариал-

ды куєландырылѓан кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ

μтетіндігі туралы хабарландыру соњѓы

жарияланѓан сєтінен бастап 10ж±мыс к‰ні ішінде Ќостанай облы-

сы, Ќарасу ауданы, Ќарасу ауылы,

А.Исаќов кμшесі, 73 мекенжайы бой-

ынша "Ќарасу ауданы єкімініњ аппа-

раты" ММ-не ±сынылуы ќажет.

Азаматтар жоѓарыда санамалан-

ѓан, ќ±жат тігілетін м±ќабада орна-

ластырылѓан ќ±жаттарды ќолма-ќол

тєртіпте немесе пошта арќылы

ќ±жаттарды ќабылдау мерзімінде

бере алады.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жатта-

рын электрондыќ т‰рде хабарланды-

руда кμрсетілген электрондыќ пошта

арќылы берген азаматтар, ќ±жаттар-

дыњ т‰пн±сќаларын єњгімелесу бас-

талѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын

кешіктермей береді.

Єњгімелесуге жіберу туралы

‰міткерлерді хабарландыру к‰нінен5 ж±мыс к‰ні ішінде ‰міткерлер

єњгімелесуді "Ќарасу ауданы єкімініњ

аппараты" ММ-де μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ

ашыќтылыѓы мен объективтілігін ќам-

тамасыз ету ‰шін оныњ отырысына

байќаушыларды ќатыстыруѓа жол

беріледі.

Конкурс комиссиясыныњ отыры-

сына байќаушылар ретінде Ќазаќ-

стан Республикасы Парламентініњ

жєне барлыќ дењгейдегі мєслихат

депутаттарыныњ, Ќазаќстан Респуб-

ликасы зањнамасында белгіленген

тєртіпте аккредиттелген б±ќаралыќ

аќпарат ќ±ралдарыныњ, басќа да

мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ

бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йым-

дардыњ), коммерциялыќ ±йымдар-

дыњ жєне саяси партиялардыњ

μкілдері, уєкілетті органныњ ќызмет-

керлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комис-

сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін

т±лѓалар єњгімелесу басталуына бір

ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктір-

мей Ќарасу ауданы єкімі аппараты-

ныњ кадрлармен ж±мыс бμлімінде

тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓалар Ќара-

су ауданы єкімі аппаратыныњ кадр-

лармен ж±мыс бμліміне жеке басын

куєландыратын ќ±жаттыњ кμшірме-

сін,±йымдарѓа тиесілілігін растайтын

ќ±жаттардыњ т‰пн±сќаларын неме-

се кμшірмелерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу

жμніндегі шыѓыстарын (єњгімелесу

μтетін орынѓа жєне кері жол ж‰рісі,

т±рѓын ‰йлік орын-жайын жалдау,

т±ру, байланыстыњ барлыќ т‰рлерін

пайдалану) μз ќаражаты есебінен

ж‰ргізеді.Академия – "Кокше" лицензия  № 0137378. Серия

АБ.

 Осуществляет прием абитуриентовФорма обучения: на базе колледжа и ВУЗа. Обу-

чение ведется на казахском и русском языках. Дип-

лом государственного образца РК. После колледжа

необходимо иметь КТ. Абитуриентам при себе необ-

ходимо иметь: копия удостоверения личности, фото 3х4

– 6 штук, аттестат или диплом с приложением (ориги-

нал), мед. справку 086-У. Первоначальный взнос 20000

тенге и оплату за зачетную книжку.

 Обучение по специальностям:

Финансы, Учет и аудит, Физическая культура и спорт,

Юриспруденция, История, Казахский язык и литерату-

ра, Педагогика и психология, Педагогика и методика на-

чального обучения, Туризм. Срок учебы после выс-

шего 2 года, после колледжа 3 года.

Не выходя из дома,

получи высшее образование!

КОЛЛЕДЖ   "КОКШЕ" лицензия  № 0036837. Серия АБ.

Прием на заочное отделение по собеседованию:

Правоведение, Учет и аудит. Экономика – срок уче-

бы 1 год и  10 месяцев. Физическая культура и спорт,

Безопасность жизнедеятельности и валеология, Началь-

ное образование, Дошкольное обучение и воспитание,

Землеустройство, Информационные системы, Защита

в чрезвычайных ситуациях, Пожарная безопасность –

срок учебы 2 года и   10 месяцев. Лесное хозяйство,

садово-парковое и ландшафтное строительство – срокучебы 2 года и 6 месяцев.

Справки по телефону в г. Костанай: 8 (7142) 54-02-92,39-17-13.

Адрес приемной комиссии: г. Костанай, ул. Ка-

сымханова, 114.   (За нижней оптовкой центрально-

го рынка). Кабинет 410 "Академия" с 9 до 18 часов

(кроме выходных).

 "ЌР ¦лттыќ Банкі" РММ Ќостанай филиалы, мемлекттік эколо-

гиялыќ сараптамаѓа "Ќостанай облысы єкімдігініњ табиѓи ре-

сурстар жєне табиѓат пайдалануды реттеу басќармасы" ММ-не

"ЌР¦Б Ќостанай филиалыныњ сыртќы кєріз желісіне к‰рделі жμндеу"

ж±мыс жобасы бойынша ќ±жаттарды тапсырды. ЌР Экологиялыќ

кодексініњ 57 бабыныњ 2 тармаѓына сєйкес, барлыќ м‰дделі аза-

маттар мен ќоѓамдыќ  бірлестіктер мемлекеттік  экологиялыќ са-

раптаманы μткізу барысы мерзімінде 54-44-24 телефоны арќылы μз

пікірлерін білдіру м‰мкіндігі беріледі.

Костанайский филиал  РГУ "Национальный Банк РК" представ-

ляет на государственную экологическую экспертизу в ГУ "Управ-

ление природных ресурсов и регулирования природопользования

акимата Костанайской области" документацию по рабочему проек-

ту " Капитальный ремонт наружных сетей канализации  Костанай-

ского филиала НБРК". В соответствии с пунктом 2 статьи 57 Эколо-

гического кодекса РК всем заинтересованным гражданам и

общественным объединениям предоставляется возможность вы-

разить свое  мнение, в период проведения государственной эколо-

гической экспертизы по телефону: 54-44-24.«ЌОСТАНАЙ ТАЊЫ»

газетіне   жарнама  бергіњіз келсе,

мына  телефондарѓа  хабарласыњыз:

5 4 - 3 3 - 2 2 ,  5 4 - 9 9 - 6 9  ( ф а к с )

31 шілде 2015 жыл

22

"Ќостанай облысы єкімдігініњ мемле-кеттік  сєулет-ќ±рылыс  баќылауы басќар-

масы" мемлекеттік мекемесі (110000, Ќос-

танай ќаласы, Єл-Фараби дањѓылы, 65,

офис 501, аныќтама ‰шін телефондары

8(7142) 575-109, факсы 8(7142) 575-112, элек-

трондыќ мекенжайы  dgask_kost@mail.ru)

"Б" корпусыныњ  бос  єкімшілік   мемле-

кеттік лауазымдарына орналасуѓа конкурс

жариялайды:

 1. Газотехникалыќ инспекциясы  бμлі-

мініњ басшысы, D-О-3 санаты, 1 бірлік,

D-О-3 санаты, лауазымдыќ жалаќысы

ењбек μтіліне байланысты 84563 тењге-

ден 114032 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері: Бμлімніњ

ж±мысын ±йымдастыру. Меншік нысаны-

на ќарамастан кєсіпорындарда, ±йымдар-

да жєне объектілерде ж±мысты ќауіпсіз

ж‰ргізу бойынша зањ актілері, ережелер,

нормалар, н±сќаулыќтарды жєне басќа да

ќойылѓан талаптардыњ орындалуын ќада-

ѓалау жасауына баѓытталѓан бμлім ж±мы-

сын ±йымдастыру. Ж±мысты ќауіпсіз  ж‰р-

гізу бойынша шаралары мен ±йѓарымдар-

дыњ орындалуына ќадаѓалау. Ќазаќстан

Республикасыныњ ќолданыстаѓы зањнама-

сына сєйкес μзге де ќ±ќыќтары мен міндет-

терін ж‰зеге асыру.Конкурсќа ќатынасушыларѓа ќойыла-

тын талаптар: Жоѓары білім: техникалыќ

ѓылымдар жєне технологиялар  (тіршілік

єрекетініњ ќауіпсіздігі жєне ќоршаѓан ор-

таны ќорѓау; технологиялыќ машиналар

мен жабдыќтар; кμлік, кμлік техникасы жєне

технологиялары;  μњдеу μндірістерініњ тех-

нологиясы; жылу энергетика; электроэнер-

гетика; ќ±рылыс; кμлік ќ±рылысы; м±най-

газ ісі).

Ж±мыс тєжірибесі келесі талаптардыњ

біріне сєйкес болуы тиіс:

1) мемлекеттік ќызмет μтілі екі жылдан

кем емес, немесе мемлекеттік органдарда

басшылыќ немесе μзге лауазымдарда

ж±мыс μтілі бір жылдан кем емес;

2) осы санаттаѓы наќты лауазымныњ

функционалдыќ баѓыттарына сєйкес сала-

ларда ж±мыс μтілі ‰ш жылдан кем емес,

оныњ ішінде басшылыќ лауазымдарда бір

жылдан кем емес;

3) жоѓары оќу орынынан кейінгі білім

баѓдарламалары бойынша Ќазаќстан Рес-

публикасы Президентініњ жанындаѓы білім

беру ±йымдарында мемлекеттік тапсырыс

негізінде немесе шетелдіњ жоѓары оќу

орындарында шетелде кадрлар даярлау

жμніндегі республикалыќ комиссия бекі-

тетін басым мамандыќтар бойынша оќуды

аяќтауы;

5) ѓылыми дєрежесініњ болуы.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конститу-

циясын, Ќазаќстан Республикасыныњ

"Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті

туралы",  "Ќазаќстан Республикасыныњ

‡кіметі туралы" Конституциялыќ зањдарын,

Ќазаќстан Республикасыныњ "Мемлекеттік

ќызмет туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа

ќарсы к‰рес туралы", "Єкімшілік рєсімдер

туралы", "Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілер

туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ

μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы", "Мемле-

кеттік кμрсетілетін ќызметтер туралы" зањ-

дарын, осы санаттаѓы наќты лауазымныњ

мамандануына сєйкес салалардаѓы ќаты-

настарды реттейтін Ќазаќстан Республи-

касыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін,

"Ќазаќстан – 2050" Стратегиясы: ќалыптас-

ќан мемлекеттіњ жања саяси баѓыты стра-

тегиясын білуі. Осы санаттаѓы лауазымдар

бойынша функционалдыќ міндеттерді

орындау ‰шін ќажетті басќа да міндетті

білімдер.2. Газотехникалыќ инспекциясы  бμлі-

мініњ бас маманы, D-О-4 санаты, 2 бірлік,

лауазымдыќ  жалаќысы  ењбек μтіліне

байланысты 64063 тењгеден 86485 тењ-

геге дейін.

Функционалдыќ міндеттері: Жоѓары

т±рѓан мемлекеттік органдардыњ тапсыр-

маларын,  кіріс  ќ±жаттарды, μкімдерді,

басшылыќтыњ  б±йрыќтары мен тапсыр-

маларыныњ уаќытымен орындалуын ќам-

тамасыз ету;  μнеркєсіптіњ жетекшілік ететін

ќауіпті μндірістік объектілерде μнеркєсіп

ќауіпсіздік  саласындаѓы баќылау єрекетін

іске асыру бойынша ж±мыс ж‰ргізу,  μнер-

кєсіп саласындаѓы кєсіпорындарда μнер-

кєсіптік ќауіпсіздік саласындаѓы зањнама

талаптарын саќтау тексерісіне ќатысу. Ж±-

мыс ќауіпсіздігін ќамтамасыз ету бойынша

шаралар, ±йѓарымдарды ќадаѓалау. Ќа-

заќстан Республикасыныњ ќолданыстаѓы

зањнамасына сєйкес μзге де ќ±ќыќтары

мен міндеттерін ж‰зеге асыру.

Конкурсќа ќатынасушыларѓа ќойыла-

тын талаптар: Жоѓары білім:  техникалыќ

ѓылымдар жєне технологиялар  (тіршілік

єрекетініњ ќауіпсіздігі жєне ќоршаѓан ор-

таны ќорѓау; технологиялыќ машиналары

мен жабдыќтар; кμлік, кμлік техникасы жєне

технологиялар; μњдеу μндірістерініњ тех-

нологиясы; жылу энергетика; электроэнер-

гетика; ќ±рылыс; кμлік ќ±рылысы; м±най-

газ ісі; кμтергіш-кμлік,  ќ±рылыс,  жол ма-

шиналары жєне жабдыќтары).  Мемле-

кеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем емес

немесе осы санаттаѓы наќты лауазымныњ

функционалдыќ баѓытына сєйкес сала-

ларда екі жылдан кем емес ж±мыс μтілі бар

болѓан жаѓдайда ортадан кейінгі білімі бар-

ларѓа р±ќсат етіледі:  техникалыќ (м±най

газ жєне химиялыќ μндіріс;  технология-

лыќ машиналары мен жабдыќтар;  энер-

гетика; ќ±рылыс жєне коммуналдыќ шаруа-

шылыќ).


Ќазаќстан Республикасыныњ Конститу-

циясын, Ќазаќстан Республикасыныњ

"Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті

туралы"  Конституциялыќ зањын, Ќазаќстан

Республикасыныњ "Мемлекеттік ќызмет

туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы

к‰рес туралы", "Єкімшілік рєсімдер тура-

лы", "Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ

μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы", "Мемле-

кеттік кμрсетілетін ќызметтер туралы", "Ќа-

заќстан Республикасындаѓы жергілікті

мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі басќару

туралы" зањдарын, осы санаттаѓы наќты

лауазымныњ мамандануына сєйкес сала-

лардаѓы ќатынастарды реттейтін Ќазаќ-

стан Республикасыныњ нормативтік ќ±-

ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан – 2050" Стра-

тегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања

саяси баѓыты стратегиясын білуі. Осы са-

наттаѓы лауазымдар бойынша функцио-

налдыќ міндеттерді орындау ‰шін ќажетті

басќа да міндетті білімдер.3. ¤неркєсіптік ќауіпсіздік бμлімініњ

басшысы, D-О-3 санаты, 1 бірлік, D-О-3

санаты, лауазымдыќ жалаќысы  ењбек

μтіліне байланысты 84563 тењгеден

114032 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері: Бμлімніњ

ж±мысын ±йымдастыру. Меншік нысанына

ќарамастан кєсіпорындарында, ±йымдарда

жєне объектілерде ж±мысты ќауіпсіз ж‰ргізу

бойынша  ережелер, зањ актілері, нормалар,

н±сќаулыќтардыњ жєне басќа да ќойылѓан

талаптардыњ орындалуына ќадаѓалау жа-

сауына баѓытталѓан бμлім ж±мысын ±йым-

дастыру. ¤неркєсіптік ќауіпсіздік саласында

ж±мысты ќауіпсіз ж‰ргізу бойынша шаралар

мен ±йѓарымдардыњ орындалуын ќадаѓа-

лау. Ќазаќстан Республикасыныњ ќолданыс-

таѓы зањнамасына сєйкес μзге де ќ±ќыќта-

ры мен міндеттерін ж‰зеге асыру.Конкурсќа ќатынасушыларѓа ќойыла-

тын талаптар: Жоѓары білім:  техникалыќ

ѓылымдар жєне технологиялар (тіршілік єре-

кетініњ ќауіпсіздігі жєне ќоршаѓан ортаны

ќорѓау; технологиялыќ машиналар мен жаб-

дыќтар; кμлік, кμлік техникасы жєне техно-

логиялары; μњдеу μндірістерініњ технология-

сы; жылу энергетика; электроэнергетика;

ќ±рылыс; кμлік ќ±рылысы; м±най-газ ісі).

Ж±мыс тєжірибесі келесі талаптардыњ

біріне сєйкес болуы тиіс:

1) мемлекеттік ќызмет μтілі екі жылдан

кем емес, немесе мемлекеттік органдарда

басшылыќ немесе μзге лауазымдарда

ж±мыс μтілі бір жылдан кем емес;

2) осы санаттаѓы наќты лауазымныњ

функционалдыќ баѓыттарына сєйкес сала-

ларда ж±мыс μтілі ‰ш жылдан кем емес,

оныњ ішінде басшылыќ лауазымдарда бір

жылдан кем емес;

3) жоѓары оќу орынынан кейінгі білім

баѓдарламалары бойынша Ќазаќстан Рес-

публикасы Президентініњ жанындаѓы білім

беру ±йымдарында мемлекеттік тапсырыс

негізінде немесе шетелдіњ жоѓары оќу

орындарында шетелде кадрлар даярлау

жμніндегі республикалыќ комиссия бекі-

тетін басым мамандыќтар бойынша оќуды

аяќтауы;


5) ѓылыми дєрежесініњ болуы.

Ќазаќстан  Республикасыныњ Конститу-

циясын, Ќазаќстан Республикасыныњ "Ќа-

заќстан Республикасыныњ Президенті тура-

лы", "Ќазаќстан Республикасыныњ ‡кіметі ту-

ралы" Конституциялыќ зањдарын, Ќазаќстан

Республикасыныњ "Мемлекеттік ќызмет ту-

ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы

к‰рес туралы", "Єкімшілік рєсімдер туралы",

"Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілер туралы",

"Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн

ќарау тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсеті-

летін ќызметтер туралы" зањдарын, осы са-

наттаѓы наќты лауазымныњ мамандануына

сєйкес салалардаѓы ќатынастарды рет-

тейтін Ќазаќстан Республикасыныњ норма-

тивтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан – 2050"

Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ

жања саяси баѓыты стратегиясын білуі. Осы

санаттаѓы лауазымдар бойынша функцио-

налдыќ міндеттерді орындау ‰шін ќажетті

басќа да міндетті білімдер.4. ¤неркєсіптік ќауіпсіздік бμлімініњ

бас маманы, D-О-4 санаты, 1 бірлік, лауа-

зымдыќ  жалаќысы ењбек μтіліне бай-

ланысты 64063 тењгеден 86485 тењгеге

дейін.

Функционалдыќ міндеттері: Жоѓары

т±рѓан мемлекеттік органдардыњ тапсыр-

маларын, кіріс ќ±жаттарды, μкімдерді, бас-

шылыќтыњ тапсырмалары мен б±йрыќта-

рыныњ уаќытымен орындалуын ќамтама-

сыз ету; μнеркєсіптік объектілерде  μнді-

рістік ќауіпсіздігін ќамтамасыз ету мєселесі

бойынша жоспарын орындау; μнеркєсіп-

тіњ жетекшілік ететін ќауіпті μндірістік

объектілерде μнеркєсіптік ќауіпсіздік сала-

сындаѓы баќылау єрекетін іске асыру бой-

ынша ж±мыс ж‰ргізу.  Ж±мыс ќауіпсіздігін

ќамтамасыз ету бойынша шаралар, ±йѓа-

рымдарды ќадаѓалау. Ќазаќстан Респуб-

ликасыныњ ќолданыстаѓы зањнамасына

сєйкес μзге де ќ±ќыќтары мен міндеттерін

ж‰зеге асыру.

Конкурсќа ќатынасушыларѓа ќойыла-

тын талаптар: Жоѓары білім:  техникалыќ

ѓылымдар жєне технологиялар  (тіршілік

єрекетініњ ќауіпсіздігі жєне ќоршаѓан ор-

таны ќорѓау; технологиялыќ машиналары

мен жабдыќтар; кμлік, кμлік техникасы жєне

технологиялар; μњдеу μндірістерініњ тех-

нологиясы; жылу энергетика; электроэнер-

гетика; ќ±рылыс; кμлік ќ±рылысы; м±най-

газ ісі; кμтергіш-кμлік,  ќ±рылыс, жол маши-

налары жєне жабдыќтары). Мемлекеттік

ќызмет μтілі бір жылдан кем емес немесе

осы  санаттаѓы наќты лауазымныњ функ-

ционалдыќ баѓытына сєйкес салаларда екі

жылдан кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан

жаѓдайда ортадан кейінгі білімі барларѓа

р±ќсат етіледі:  техникалыќ (м±най газ жєне

химиялыќ μндіріс;  технологиялыќ маши-

налары мен жабдыќтар;  энергетика; ќ±ры-

лыс жєне коммуналдыќ шаруашылыќ).

Ќазаќстан Республикасыныњ  Конститу-

циясын, Ќазаќстан Республикасыныњ

"Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті

туралы"  Конституциялыќ зањын, Ќазаќстан

Республикасыныњ "Мемлекеттік ќызмет ту-

ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы

к‰рес туралы", "Єкімшілік рєсімдер туралы",

"Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн

ќарау тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсеті-

летін ќызметтер туралы", "Ќазаќстан Рес-

публикасындаѓы жергілікті мемлекеттік бас-

ќару жєне μзін-μзі басќару туралы" зањда-

рын, осы санаттаѓы наќты лауазымныњ ма-

мандануына сєйкес саллалардаѓы ќатынас-

тарды реттейтін Ќазаќстан Республикасы-

ныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќ-

стан – 2050" Стратегиясы: ќалыптасќан

мемлекеттіњ жања саяси баѓыты стратегия-

сын білуі. Осы санаттаѓы лауазымдар бой-

ынша функционалдыќ міндеттерді орындау

‰шін ќажетті басќа да міндетті білімдер.5. Лицензиялау жєне аттестаттау

бμлімініњ бас маманы – мемлекеттік

ќ±рылыс инспекторы, D-О-4 санаты, 1

бірлік,  лауазымдыќ  жалаќысы  ењбек

μтіліне байланысты 64063 тењгеден

86485 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері: "Сєулет,

ќала ќ±рылысы жєне ќ±рылыс ќызметі са-

ласында сараптамалыќ ж±мыстар мен

инжинирингтiк кμрсетілетін ќызметтерді ж‰зе-

ге асыратын сарапшыларды аттестаттау"

мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет Стандарты-

на сєйкес сєулет, ќала ќ±рылысы жєне ќ±ры-

лыс ќызметі саласында сарапшыларды ат-

тестаттау бойынша ж±мыстарды ±йымдас-

тыру. Ќ±рылыс-монтаж ж±мыстарына лицен-

зия беру, ќайта рєсімдеу, лицензияныњ

т‰пн±сќасын беру, жобалыќ ж±мыстарына,

із-дестіру ќызметіне жєне ‰лескерлердіњ

аќшасын тарту есебінен т±рѓын ѓимараттар

ќ±рылысын ±йымдастыру жμніндегі ќызмет-

ке лицензия беру мемлекеттік кμрсетілеін

ќызмет Стандартына сєйкес сєулет, ќала

ќ±рылысы жєне ќ±рылыс ќызметі саласын-

да лицензиялау бойынша ж±мыстарды

±йымдастыру. Лицензия алѓаннан кейінгі

баќылау мен ±йымдастыруды ж‰ргiзу. Мем-

лекеттік ќызметті электрондыќ нысанда

кμрсету кезінде "Электрондыќ ‰кімет"

(www.egov.kz) порталы жєне "Е-лицензия-

лау" (www.elicense.kz) порталында  ж±мыс-

тыњ ‰здіксіз ќамтамасыз етуі; сєулет, ќала

ќ±рылысы жєне ќ±рылыс ќызметі саласын-

да лицензиаттар жєне сарапшылардыњ

электрондыќ тізілімін ж‰ргізуі, сонымен ќатар

оны Басќарма сайтында орналастыруы.

Ж±мыс байланыс каналдардыњ жμндеуі,

ж±мыс істеуін баќылау жєне ќорѓауы. Ќазаќ-

стан Республикасыныњ ќолданыстаѓы зањ-

намасына сєйкес μзге де ќ±ќыќтары мен

міндеттерін ж‰зеге асыру.

Конкурсќа ќатынасушыларѓа ќойыла-

тын талаптар: Жоѓары, техникалыќ ѓы-

лымдар жєне технологиялар (ќ±рылыс, ќ±-

рылыс материалдары, б±йымдары жєне

ќ±растырмалары μндірісі, сєулет, кμлік ќ±-

рылысы, гидротехникалыќ ќ±рылыс жєне

ќ±рылѓылар), ќ±ќыќ (зањтану, халыќара-

лыќ ќ±ќыќ, ќ±ќыќтану), аќпараттыќ ж‰йе-

лер, есептеуіш техника жєне баѓдарлама-

лыќ ќамсыздандыру мамандыѓы бойынша.

Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем

емес немесе осы санаттаѓы наќты лауа-

зымныњ функционалдыќ баѓытына сєйкес

салаларда екі жылдан кем емес ж±мыс

μтілі бар болѓан жаѓдайда ортадан кейінгі

білімі барларѓа р±ќсат етіледі: техникалыќ

ѓылымдар жєне технологиялар (ќ±рылыс,

ќ±рылыс материалдары, б±йымдары жєне

ќ±растырмалары μндірісі, сєулет, кμлік ќ±-

рылысы, гидротехникалыќ ќ±рылыс жєне

ќ±рылѓылар), ќ±ќыќ (зањтану, халыќара-

лыќ ќ±ќыќ, ќ±ќыќтану), информатика жєне

есептеуіш техника мамандыѓы бойынша.

Ќазаќстан Республикасыныњ  Конститу-

циясын, Ќазаќстан Республикасыныњ

"Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті

туралы"  Конституциялыќ зањын, Ќазаќстан

Республикасыныњ "Мемлекеттік ќызмет

туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы

к‰рес туралы", "Єкімшілік рєсімдер тура-

лы", "Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ μтi-

нiштерiн ќарау тєртiбi туралы", "Мемлекет-

тік кμрсетілетін ќызметтер туралы", "Ќазаќ-

стан Республикасындаѓы жергілікті мемле-

кеттік басќару жєне μзін-μзі басќару тура-

лы" зањдарын, осы санаттаѓы наќты лауа-

зымныњ мамандануына сєйкес салаларда-

ѓы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Рес-

публикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ акті-

лерін, "Ќазаќстан – 2050" Стратегиясы:

ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси ба-

ѓыты стратегиясын білуі. Осы санаттаѓы

лауазымдар бойынша функционалдыќ

міндеттерді орындау ‰шін ќажетті басќа да

міндетті білімдер.

Конкурс  "Бос єкімшілік мемлекеттік  ла-

уазымѓа орналасуѓа конкурс μткізу жєне

конкурс комиссиясын ќалыптастыру ќа-

ѓидаларын бекіту туралы" Ќазаќстан Рес-

публикасыныњ Мемлекеттік ќызмет істері

агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19 нау-

рыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓы негізінде

ж‰ргізіледі (б±дан єрі – Ќаѓидалар)Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жат-

тар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа сєйкес

нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы Ќаѓидалар-

ѓа 3-ќосымшаѓа  сєйкес нысанда толтырыл-

ѓан сауалнама;

3) білімі туралы ќ±жаттардыњ нотариал-

ды куєландырылѓан  кμшірмелері;

4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жаттыњ

нотариалды куєландырылѓан  кμшірмесі;

5) Ќазаќстан Республиќасы Денсаулыќ

саќтау Министрлігініњ 2010 жылѓы 23 ќара-

шадаѓы № 907 б±йрыѓымен бекітілген ны-

сандаѓы денсаулыѓы туралы аныќтама

(Ќазаќстан Республикасыныњ Нормативтік

-ќ±ќыќтыќ актілерді мемлекеттік тіркеу

Тізілімінде  2010  жылы  21 желтоќсанда

№ 6697 болып тіркелген);

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ

жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде  шекті

мєннен тμмен емес нєтижемен тестілеу-

ден μткені туралы ќолданыстаѓы сертифи-

кат (немесе сертификаттыњ нотариалды

куєландырылѓан кμшірмесін).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ

μтетіндігі туралы хабарландырудыњ соњѓы

жарияланѓан сєттен бастап 10 ж±мыс к‰ніішінде мына мекенжай бойынша ±сыны-

луѓа тиіс: 110000, Ќостанай ќаласы, Єл-

Фараби, 65, офис 501.

Азаматтар ќ±жат тігілетін м±ќабада ор-

наластырылѓан жоѓарыда аталѓан ќ±жат-

тарды ќолма-ќол тєртіпте немесе пошта

арќылы ќ±жаттарды ќабылдау мерзімінде

бере алады.

Конкурсќа  ќатысу ‰шін ќ±жаттарды ха-

барландыруда кμрсетілген  электрондыќ

пошта арќылы берген азаматтар ќ±жаттар-

дыњ т‰пн±сќасын єњгімелесу басталѓанѓа

дейін бір ж±мыс к‰н б±рын кешіктірмей

береді.


Єњгімелесуге жіберу туралы ‰міткерлер-

ді хабарландыру к‰нінен бастап 5 ж±мыск‰ні ішінде ‰міткерлер єњгімелесуді  "Ќос-

танай облысы єкімдігініњ мемлекеттік сєу-

лет-ќ±рылыс баќылауы басќармасы" мем-

лекеттік мекемесінде, 501 офисте μтеді.

Конкурстыќ комиссиясыныњ айќынды-

лыѓы мен єділдігін  ќамтамасыз ету ‰шін

оныњ отырысына баќылаушылардыњ ќаты-

суына болады. Конкурстыќ комиссияныњ

баќылаушылары ретінде  Ќазаќстан Рес-

публикасы Парламентініњ жєне барлыќ

дењгейдегі мєслихаттардыњ депутаттары,

Ќазаќстан Республиќасыныњ зањнамасы-

мен  белгіленген  аккредитация  алѓан  б±ќа-

ралыќ аќпарат ќ±ралдардыњ μкілдері, бас-

ќа да  мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ

бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йымдар-

дыњ), коммерциялыќ ±йымдар мен саяси

партиялардыњ, μкілетті органдардыњ

μкілдері ќатыса алады.

Конкурстыќ комиссияныњ отырысына

баќылаушы ретінде ќатысу ‰шін єњгімеле-

су μткізудіњ басталуына  бір ж±мыс к‰ннен

кешіктірмей  Ќостанай облысы єкімдігініњ

мемлекеттік сєулет-ќ±рылыс баќылауы

басќармасында   персоналды басќару ќыз-

метінде (кадр ќызметі) тіркеледі. Тіркелу

‰шін т±лѓа Ќостанай облысы єкімдігініњ

мемлекеттік сєулет-ќ±рылыс баќылауы

басќармасыныњ персоналды басќару ќыз-

метіне (кадр ќызметі) жеке куєлігініњ

кμшірмесін, ±йымѓа тиесілілігін растайтын

ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын немесе

кμшірмелерін ±сынады.

Конкурсќа  ќатысу бойынша шыѓындар

(єњгімелесу  μтетін жерге жєне кері ќарай

жол ж‰ру, т±рѓын ‰й-жай жалдау, т±ру, бар-

лыќ т‰рдегі байланыс ќызметтерін пайда-

лану)  азаматтардыњ μз ќаражаттары есе-

бінен ж‰ргізіледі.


23

31 шілде  2015 жыл

«Жақсының  жақсылығын 

айт, нұры тасысын», – дейді дана 

халқымыз. Үнемі үлкенге кұрмет, 

кішіге ізет, қиналғанда камқор 

жасай білетін, өзгенің қуанышы 

мен қайғысына ортақтаса ала-

тын қасиетімен ерекшеленетін 

жездеміз Мизанбай мен апамыз 

Нақияның өмірі бізге үлгі.

Мизанбай  Жайлыбайұлы 

1957  жылы  Алматы  мемлекет-

тік  медицина  институтының 

фармацевт  факультетін  ой-

дағыдай бітіріп, Аманкелді ау-

данына  келіп,  алғашқы  еңбек 

жолын осы ауданның Дәріхана 

мекемесінің  меңгерушісі  қыз-

метінен бастады. Сол мекемеде 

табан  аудармай  40  жыл  бойы 

қызмет  істегені  баршаға  аян. 

Халқына,  еліне  аянбай  еңбек 

етіп,  зейнеткерлікке  шықты. 

Ерен еңбегі де ескерусіз қалған 

жоқ.  «Денсаулық  сақтау  ісінің 

үздігі» төсбелгісімен,  бірнеше 

рет республикалық, облыстық, 

аудандық  мақтау  грамотала-

рымен марапатталды.

Талай  жыл  қызмет  ете 

жүріп,  өз  білгенін,  еңбектегі 

жиған-тергенін,  озық  білімін 

кейінгі жастарға үйретіп бақты, 

сонымен  бірге  өзінің  Гүлзада, 

Ардақ атты екі қызы да әке жо-

лын қуып, Алматы мемлекеттік 

медицина институтының фар-

мацевт бөлімін бітіріп, казіргі 

таңда Қостанай қаласында ма-

мандықтары бойынша халыққа 

қызмет атқаруда.

«Жақсы әйел – ерінің басын 

төрге сүйрейді» деген бір әдемі 

сөз бар қазақта. Мизанбай жар 

таңдауда да бақыты жанған адам 

болды.  Жары  Нақия  апамыз 

тұтас бір әулеттің ортасындағы 

алғашқы қызы болды да, барлық 

әке-шешелерінің назарына ілі-

гіп, ерке өсті. Содан да шығар, 

жездеміз екеуі бұрыннан етене 

таныс, түсініскен жандар болған-

дықтан,  отбасын  құрған  кезде 

екеуінің жақсы отбасы болуына 

әулетіміз  болып  қол  ұштарын 

берді. Отбасын құрғаннан кейін 

өмірге 6 баланы дүниеге әкелді. 

Барлығы да жоғары оқу орнын 

тәмамдады. Қазір ұлды – ұяға, 

қызды – қияға қондырып, неме-

ре , шөбере сүйе білген бақытты 

ата-аналар атанды.

Апамыз Нақия Бірәліқызы да 

сол дәріханада, ағамыздың қа-

рамағында қызмет істей жүріп, 

сол  мекемеден  зейнеткерлікке 

шықты.  Жасаған  еңбегі  үкімет 

тарапынан  мадақтаусыз  қал-

май, облыстық, аудандық мақтау 

қағаздарымен және «Еңбек Қы-

зыл Ту» орденімен марапаттал-

ды.


Халқы сыйлаған, еліне елеу лі 

болған Мизанбай жездеміз бен 

тәтеміз Нақияның адамгершілі-

гі  мен  парасаттылығын  айту 

бізге парыз. Туған-туыстарына, 

бауырларына сүйеу бола білген 

апа-жездеміздің қамқорлығы –  

ұрпаққа үлгі-өнеге. Өз ерліктері 

мен  қайраткерлік  істерін  тір-

шіліктің қатардағы қажеттілігі 

деп ойлайтын апа-жездеміздің 

жүріп  өткен  жолдары  кейінгі 

ұрпаққа ұлағат.

Осы  бір  екі  жанның  ылғи 

да  қамқорлығын  көріп  өскен 

Әбәйіл да,  Деріпсалды,  Бірәлі, 

Кенжеғали,  Зияда  ұрпақтары: 

«Жездеміз  бен  апамыз  қандай 

асыл жандар еді. Нағыз еңбектің 

адамдары ғой, шіркін! Барлығы-

мызды да жікке бөлмей, тату бо-

луымызды, бір-бірімізді сыйлау-

ға үйрететін. Адал еңбек абырой 

әперетінін үнемі айтушы еді» деп 

еске алатынын жасырмаймыз.

Расында да,  Мизанбай  мен 

Нақияның  түн  демей,  күн  де-

мей атқарған адал еңбегін ау-

дан жұртшылығы жақсы біледі. 

Олардың  айтқан  ақыл,  нақыл 

сөздері  кейінгі  буын  біздерге 

көп көмегін тигізді. Кейде жа-

лынды  сөздері  бізді  шарқай-

раққа  қайрап,  намысымызды 

биіктетіп,  рухымызды  көтере 

түсетін.


Ырысты БРАЛИНА,

Қазақстан Республикасы 

Халық ағарту ісінің озық 

қызметкері, зейнеткер. 

Қостанай қаласы.СУ Р Е Т Т Е :   М и з а н б а й 

Жайлыбайұлы  мен  Нақия 

Бірәліқызы.

АДАЛ ЕҢБЕК  АБЫРОЙҒА БӨЛЕЙДІ

Еңбегі – ерен, өмірі – өнеге

Мизанбай мен Нақия Жайлыбаевтар  

туралы сөз

«Дүние шуылы жоқ 

неткен тынық»

 

Мұрат 

     ЖҮНІСҰЛЫ

 Арқалықта осындай атаумен кітап-

тың тұсаукесері өтіп, Ұлы Отан соғысы-

ның ардагері, ақын, ұстаз Ғабдол-Ғазиз 

Әмірхамзаұлының туғанына 100 жыл 

толуына орай ас берілді.

 Шежірелі әке тағдыры мен шығар-

машылығын жинақтап, қалың оқырман 

қауыммен қауыштырушы – ұрпақтары.  

 Ғабдол-Ғазиз Әмірхамзаұлы 1913 

жылы 1 қаңтарда Аманкелді ауданында 

ғұлама молда Әмірхамза Досжанұлы-

ның  шаңырағында  дүниеге  келген. 

1920 жылы алғаш рет өз әкесі Әмір-

хамза молдадан сауатын ашқан. 1921-

1928 жылдары Қараторғай болыстық 

мектебінде оқиды. 1928-1930 жылдары 

осы  мектепте  мұғалім  болған.  1930-

1934 жылдары Қостанай педагогикалық 

техникумында оқып, тәмамдаған. Ең-

бек жолын 1934 жылы Сарыторғайдың 

«Хан шабылған» деген жерінде, Тәтіғұл 

– Тоқсанбай қажылардың ауылындағы 

«Сау жой» мектебінде жалғастырған. 

1936 жылы «Жасбуын» жеті жылдық 

мектебінің құрылысын салуға атсалы-

сып, соңында сол мектептің басшылық 

қызметтерін атқарған. 

 1937 жылғы қуғын-сүргін тұсында Әмірхамза молда халық 

жауы ретінде атылып, артында қалған баласы да қызметтен бо-

сатылады. Бірақ, ұстаздық саладан қол үзбей қатардағы мұғалім 

болады. 


 1942 жылы майданға аттанып, 1945 жылы жеңісті Берлин қа-

ласында қарсы алған. «Қызыл жұлдыз», «Отан соғысы» орден-ме-

дальдарын иеленген.  

  Арқалық қаласы. (Марқұм Иманқұлдың  

Кәріміне)

Тарихта көп қой адам даңқы мәлім,

Түгендеп жату қиын мұның бәрін.

Солардың бірі елдің аузындағы,

Торғайлық Иманқұлдың ұлы Кәрім.

Бұл кісі көзім көрген туған құдам,

Ешкім де келтірмейді бұған күмән.

Атадан мұра болған емшілігі,

Кезінде дүйім жұртты таңқалдырған.

Есімі барлық жерге жайылыпты,

Ажалдың бетін талай қайырыпты.

Кіріптар болған жандар сырқатынан,

Біржола құлантаза айығыпты.

Осындай сирек туар тұлғаларды,

Еске алып жатыр артта қалғандары.

Туғанына жүз жыл толған құдама да,

Ас беріп жатыр, міне, балалары.

Діни үлгі көрсеткендер басқаға,

Жатпайды ғой қанасынан асқанға.

Әке аруағын құрметтеген ұлдары,

Шығарғандай көрінді айды аспанға.

Топырағы торқа болсын марқұмның,

Жақсылығын берсін Алла артының.

Асқа келіп қолын жайған бүгінгі,

Ақ ниетін қабыл етсін халқының.

Сағи ӘБІЛХАСЕНҰЛЫ.

Арқалық қаласы. ОҚЫРМАН ХАТТАРЫНАН

Шипагер 


                                         

Ойда жоқта  

     ой  толғау

Адам  бойында  сезім-

дердің  түр-түрі кездеседі. 

Жақсы  көру,  жақтырмау, 

қынжылу,  қамығу,  налу, 

тұнжырау – тағысын тағы. 

Ал егер көңіл-күйдің ахуа-

лы әртүрлі болса...  Мәсе-

лен, көңілің қалу,  өз-өзінен 

мұңаю,  текке  ренжи  беру 

сияқтылардың шектік дең-

гейі түңілуге әкеліп соғуы  әбден  мүмкін. Көбіміз соңғы аталғанына 

бейімделіп алғанымыз соншалық, үнемі  қабағымыздан қар жауып, 

оқшауланамыз да жүреміз. 

Сондағы жеткізгісі келгенін «жолым болмады, жағдайым төмен, 

сүйгеніме қолым жетпейді, ешкімге керексізбін» деген сияқты кейіп 

таныту деп ұғынамын. Жеке ой, жеке көзқарасқа салып айтқанда, 

осы тектес.

Әрине, сау адамның да басында түрлі қиындықтар жетерлік. 

Соған сәйкес оның бәріне мойымауға тиіс. Бақытты екеніңді сезіну 

үшін шабытқа иек арт. Бұл өмір шабытқа толы. Аз десеңіз, сіз үшін 

мотивация да жетерлік. Мәселен, суреттегі кісіні орталық базар ал-

дындағы аялдамада суретке түсіріп алдым. Масқаралау, мазақ ету 

үшін емес, әрине! Өзін бақытсыз, шарасыз санайтын кейбіреулерге 

үлгі, құлшынысына ықпал етсін деген ниет қой. Олай дейтінім, орта 

жастан асқан бұл азаматтың бір аяғы жоқ. Екінші аяғы да оңып тұр-

маса керек. Неліктен екенін бір Алла біледі. Сосынғысы өзіне аян. 

Сонда да болсын екі тізесіне қорғаныш қаптама тігіп алған қалпы 

еңбектеп келеді. Алдыға қарай. Қандай да болмасын мақсатпен. 

Мен де қуамын! Еріккеннен ел арасында адам баласы еңбектеп 

жүрмесе керек. Оған қоса ешкім естігісі келмейтін, аты жаман, 

«қайыршы» деген статусы болса түсінуге де болады. Бір жағынан 

талпынысына, жігеріне риза болмасқа тағы болмайды. Түсінгенге 

солай, әйтеуір. Мендегі түсінік таяз болмаса, жазып отырғаным 

қате бола қоймас деп үміттенемін. Тек айтайын дегенім, біз ұмытып 

кете беретін шүкіршілік пен қанағаттың маңайы.

Кейіпкерімнің күнін бере көрме, деп Аллаға мінәжат қыл. Өзіңді 

керемет санап, адамдықтың ауылынан алыстама. Керісінше, өзіңді 

кейіпкермен салыстыр. Соның орнында болып көр. Өзара байла-

нысыңды зертте.Жанболат КЕНЖЕҒҰЛ,

ҚМУ-дың журналистика мамандығының студенті.

24

31 шілде  2015 жыл

Арқалықта: 7-55-91

Рудныйда: 5-57-60

Аманкелдіде: 2-17-40

Жанкелдинде: 2-10-75, 5-00-02

Сарыкөлде: 2-25-17Редакцияның

мекенжайы:

110000, Қостанай қаласы, 

Әл-Фараби даңғылы, 90

Меншiк иесi:

Қоғамдық-саяси, экономика: 54-79-36

Әлеумет, білім, мәдениет: 54-28-42

Социологиялық зерттеу орталығы: 

54-53-21,39-26-25

Жарнама бергіңіз келсе: 39-26-88

Бухгалтерия: 

54-99-88, 39-26-88

Компьютер орталығы:

54-54-45 

Корректура: 54-34-49

Бөлiмдер:

Меншiктi тiлшiлер:

Таралымы 10270. Тапсырыс 1095.                  Нөмiрдiң кезекшi редакторлары:  Ж.ЖҮСІПБЕК, Қ.ҚОЙШЫМАНОВ.

Директор-Бас редактор

ЖАНұзАҚ

АЯзБЕКОВ

“Қостанай таңы” газетi 

редакциясы” ЖШС

Газет аптасына  үш рет шығады.  

Газет Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат 

министрлiгiнде 30.05.2012 жылы тiркелiп, № 12790-Г куәлiгi 

берiлген. 

Газет “Қостанай таңының” компьютер орталығында терiлiп, 

беттелдi. Офсеттiк басылым. “Костанайский Дом печати“

ЖШС баспаханасы.

Мекенжайы: Майлин көшесі, 2/3.

Бағасы келiсiм бойынша.

Газетте жарық көрген оқырман пiкiрi редакция көзқара-

сымен сәйкес келе бермейдi. Редакция оқырман хаттарына 

жауап бермейдi, оны қайтармайды.  Үш компьютерлiк беттен 

асатын материалдар қабылданбайды.  “Қостанай таңында” 

жарияланған материалдарды сiлтемесiз көшiрiп басуға 

болмайды. Жарнама мен хабарландырулардың мазмұны мен 

мәтiнiне жарнама берушi жауап бередi.   

А  – ақылы жарияланым.

Директор-бас редактордың қабылдау

бөлмесi: 54-12-66, факс: 54-99-69

Директор-бас редактордың 

 орынбасарлары: 54-84-44, 54-67-65

Жауапты хатшы: 54-33-22

Бөлім редакторлары: 54-79-68, 54-28-42

79  жастағы  Бұқарбай  Қа-

лиұлы  –  еңбек  адамы.  Кешегі 

кеңес үкіметінде бейнеттің бел 

ортасында  жүріп  шыңдалған 

жандардың  бірі.  Бір  күн  үйде 

тыныш  отырса  буындары  сыр-

қырап, денесі құрысады. Әбден 

қара жұмысқа бейімделген қарт 

қолына  айыр,  күрек  ұстамаса 

сырқатынан  айықпайтындай 

көрінеді.  Ақсақалдың  балала-

ры ер жетіп, өз жөндеріне кет-

кен. Қарайласар, жұмсар адам 

қалмаған.  Ақсақал  қолындағы 

азын-аулақ малын күтіп-баптап, 

қысқы жем-шөбін өзі дайындай-

ды. Қар кетісімен ескі тракторы-

ның  май-суын  жаңартып,  шөп 

шабу  науқанына  сәуір  айынан 

бастап  дайындық  жұмыстарын 

жүргізеді. Техниканың тілін толық 

меңгерген қария, тракторы дала-

да бұзылса, бір сағаттың ішінде 

моторын ашып-жауып, қайта іске 

қосып алады екен. Сөзі мен ісі 

келіскен қария маңдай терімен 

тапқан  еңбектің  жемісті  бола-

тынын  әңгіме  арасында  тілге 

тиек  етті.  Шаруа шылық  сала-

сында көп жылдар еңбек еткен 

Бұқарбай  Қалиев  бастаған  ісін 

аяқсыз қалдырмай, соңына дей-

ін жауапкершілікпен әрі ұқыпты 

аяқтағанды ұнатады. Құрал-сай-

мандар жинайтын шағын цехы-

ның іші жинақы. Қажетті құрал-

дарды  іздеп  әуре  болмайсыз. 

Әрқайсысы  өз  орнында,  реттік 

санмен белгіленген. Не керектің 

бәрі осында. Тіпті, темір жонатын 

арнайы  екі  құрылғысы  да  бар. 

Көршілерге де қолғабыс жасап, 

қолынан келген көмегін ыждағат-

тылықпен істейді. Кешегі күннің 

кермек дәмін татып, бүгінгі бейбіт 

заманның қазынасына айналған 

қария әлі күнге дейін жастарға 

ақылшы, жақын-жұрағаттарының 

жәрдемшісі болып отыр. 

Биыл Торғай өзені тасып, ша-

бындыққа шөп мол шықты. Бұл 

елдің несібесі. Жауын-шашын да 

аз болған жоқ. Есесіне, жердің 

бәрі құнарланып, көк шөптің нәрі 

әлі бойында сақталған. Маусым 

айының  басында  шабындыққа 

орақ салғандардың алғашқысы 

Бұқарбай ақсақал болды. Жыл-

дағы әдіспен жанына батырмай, 

өз ауанымен шөп шауып, шөме-

лелеп  қойған.  Өз  айтуы  бой-

ынша,  шамамен  30  тонна  шөп 

шабылған. Оның он тіркемесін 

өз үйіне тасып, қорасына жинап 

алыпты.  Көмектесіп  жүрген  екі 

адамның еңбекақысына он тір-

кеме шөпті теңдей бөліп, тасып 

берді. Артылғанын арзан бағаға 

жергілікті  тұрғындарға  сатып, 

жанар-жағармайға кеткен шығын 

орнын толтыруды да ұмытпапты.

« А у д а н ы м ы з д а  

ш ө п 

дайындау мен айналысатын ша-руашылық  құрылымдары,  же-

келеген  кәсіпкерлер  көбейгелі 

тұрғындар  мал  азығын  сатып 

алатын  болды.  Бұл  халықтың 

әл-ауқаты тәуір екенін білдіреді. 

Себебі,  қалтасында  қаржысы 

бар адамның қопада не шаруа-

сы  бар?!  Мен  шөп  шабумен 

айналысқалы көп жылдың жүзі 

болды.  Отбасылық  қаржыма 

азғантай болса да демеу болсын 

деп жасап жүрген тірлігім. Қарап 

отырған  кісіге  кім  шөп  әкеліп 

бере  қояр  дейсің?!  Арасында 

жегжат-жұрағатымыздың той-то-

малағы,  садақасы  бар  деген-

дей, жасымыз үлкен болған соң, 

шақырған жерден қалғымыз кел-

мейді. Тиын-тебен сондайда қа-

жет», – дейді Бұқарбай Қалиұлы. 

Сексенге  келсе  де  өзінің 

қажыры  мен  қайратына  сенген 

Бұқарбай ақсақалдың ісі осын-

дай.  Мал  азығы  –  жан  азығы. 

Төрт түлігінің қысқы жайын ой-

лаған қария шөп қылтия шабын-

дық іздейтін әдеті барын жасыр-

ған жоқ. Желкесінен жалқаулық 

басқандар осы ақсақалдан үлгі 

алса, бейнеттенбей адал еңбек-

тің болмайтынын сезер еді.

Байбатыр НИЯзБЕКұЛЫ.

Жанкелдин ауданы.ЕҢБЕК АДАМЫ  

   


                      

Қыстың қамын   

жаз ойлаған қария

Мен  18 жасымда мұғалім 

болдым.  Ол  кез  Ұлы  Отан 

соғысы  аяқталған  кез  еді. 

Халық шаруашылығын қал-

пына  келтіру  жөнінде  бес 

жылдық  жоспар  қабылда-

нып, оны орындауға кірісіп 

кеткен  уақыт. Кадр мәселесі 

жетіспегендіктен Меңдіқа-

ра педучилищесін бітірген-

нен  кейін  бір  жылдан  соң 

мені Калинин жеті жылдық 

мектебіне математика, фи-

зика пәндерінен оқытатын 

мұғалім етіп жіберді.

Калинин  жеті  жылдық 

мектебі 1949 жылы ашылды. 

1950  жылы  көрші  ауылдан 

арасы  7  шақырым  жердегі 

Миялы ауылынан Калинин 

мектебінің бесінші сыныбы-

на оқуға Бексұлтан Дәуімов 

келді. Калинин мектебі жаңа 

ашылғандықтан, бұрын мек-

теп болмай, оқи алмаған ере-

сек балалар да, тіпті жасы 17-

18 келген Ахат, Есемет, Қазы, 

Қайырбек,  Файзолла  т.  б. 

оқыды. Мектеп табалдырығын 

ашпаған  балалар  да  болды. 

Кімнің оқып, кімнің оқымаға-

нымен ешкімнің шаруасы бол-

мады.  Мектепке  уақытында 

бармаған оқушылардың бірі – 

осы Бексұлтан. Оған себеп – 

Бексұлтан ата-анасынан ерте 

айырылып,  қорғансыз  жетім 

болғаны. Мен Миялы ауылы-

ның  тумасы  болғандықтан, 

Бексұлтанның балалық шағын 

жақсы білемін. Бексұлтан ана-

сынан 4 жасында жетім қалды. 

Әкесі  Дәуім  1941  жылы  Ұлы 

Отан соғысы кезінде әскерге 

алынып, содан елге оралмады. 

«Қазақ жетімін жылатпайды» 

деген сөз бар. Соған байланыс-

ты  Бексұлтанды  Өзбек  деген 

атасы асырап алады. 

Бексұлтанның  балалық 

шағы  туған  ауылы  –  Миялы 

ауылында өтсе, жастық шағы 

Калинин  ауылында  бастал-

ды.  Бексұлтан  жетіжылдық 

мектептің  бесінші,  алтыншы, 

жетінші сыныптарын ойдағы-

дай оқып, бітіреді. Интернатта 

жатып тәлім-тәрбие алады. Ин-

тернатта тамақ, жататын орын, 

оқу құралы да тегін. Бұл кезең 

–  Бексұлтан  үшін  бақытты 

кезең. Ол алдына мақсат қой-

ып,  оқимын  деп  талаптанды. 

Сондықтан  мұғалімдер  де, 

тәрбиешілер де жақсы көрді. 

Оқуда  озат,  өз  қатарының 

алды болды. Барлық ынтасын 

оқуға жұмсағандықтан, өзінің 

жетім екенін де сезбей қалды. 

Мен  осы  кезде  Бексұлтанға 

математикадан  дәріс  бердім. 

Оқимын  деп  ынталанған-

нан кейін, оған жәрдемдес-

тім.  Әр  сабақта  қосымша 

тапсырмалар бердім, оның 

ой-өрісінің  дамуына  көңіл 

бөлдім.  Педучилищеде 

арифметика  сабағы  терең 

өтеді,  өте  күрделі  есеп-

тер  берілді.  Сол  есептерді 

шығаруға  машықтандыр-

дым. Соның арқасында ол 

өз қатарынан алда болды. 

Абай  атындағы  педа-

гогикалық  институтқа 

оқуға  түседі.  Оны  қызыл 

дипломмен  1960  жылы 

бітірді. Институт басшыла-

ры Бексұлтанның білімінің 

терең  екенін  бағалап,  ин-

ститутта  қалып,  қызмет 

жасауын ұсынды. Бірақ ол 

оған  келіспеді.  Туған  жері 

– Әулие көл ауданына кел-

ді. Оған себеп – бала кезін-

де асырап алған Өзбек атасын 

бағу. Әулиекөл ауданында қыз-

метке орналасты. Сұлукөл орта 

мектебінде  математика  пәні-

нен мұғалім қызметін атқарды.

 Осы мектепте 37 жыл еңбек 

етіп, 1997 жылы зейнеткерлік-

ке шықты.  Бүгінде Қостанай 

қаласында тұрады.  Осындай 

Бексұлтандай шәкіртім  5 та-

мыз  күні  80  жасқа    толғалы 

отыр. 80 жас – үлкен дәреже, 

ол асқар таудың биік шынына 

жеткенмен  бірдей.  Қаншама 

қиындықтарды жеңіп, арман-

дары  орындалып,  бақытты 

өмір  сүрген  кез.  Бексұлтан-

ның  өмір  жолы  жастарға  үл-

гі-өнеге.Өзімнен  дәріс  алған 

шәкіртімнің  бақытты  болға-

нына мақтанамын.

 Жұмағазы БЕКБОСЫНОВ,

Құрметті ардагер ұстаз.

 

МЕРЕЙ

Ұлағатты ұстазАлғашқы шәкіртім Бексұлтан Дәуімов  

80 жасқа келді

Құттықтаймыз!

Асқар  таудай  әкеміз Әну-

арбек  Мұхамедғалиұлы 

мен  ардақты  анамыз Нұрила 

Арынқызы 1 тамызда шаңырақ 

көтергендеріне  50  жыл  толған 

алтын тойларымен шын жүрек-

тен құттықтаймыз!

Сіздердің бізге берген жүрек 

жылуы мен ақыл-кеңестеріңіздің, 

өнеге-тәрбиелеріңіздің арқасын-

да өсіп, жетіліп, сіздердің жолдарыңызды жалғастырып ке-

леміз. Екеуіңізге қажымас қайрат, ұзақ ғұмыр, зор денсаулық 

тілейміз. Ортамызда жұптарыңыз жазылмай, қуаныштарыңыз 

ортаймай, мақтанышымыз болып, аман-сау жасай беріңіздер. 

Жан сырды ақтарайық көңілдегі,

Күн бүгін нұрын төккен көгіңдегі.

Алтын той құтты болсын, әке, ана,

Жақсылықты тілейміз өмірдегі.

Игі тілекпен – балаларың, келіндерің, күйеу балала-

рың және немере-шөберелерің.

Құттықтаймыз!

Жанкелдин ау-

данының тұрғыны 

Ғапбасова Күлпа-

ра шілде айының 

29-шы  жұлды-

зында  61  мүшел 

жасқа толады. Ме-

рейтой иесіне зор 

денсау лық,  ұзақ ғұмыр тілейміз.  

Әрқашан ортамызда жүргейсіз,

Қайғы-мұңсыз жадырап 

 

 

     бір күлгейсіз. 

Жыл сайын жыл қосылсын 

 

 

        жасыңызға,

Бұл жалғанда ғасыр бойы 

 

 

        сүргейсіз.

Тілек білдірушілер: Хұсайынов-

тар отбасы.

Document Outline

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24

Каталог: wp-content -> pdf -> 2015
2015 -> Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныњ жылы салтанатты т‰рде ашыќ деп жарияланды
2015 -> 19 тамыз 2015 ж сәрсенбі
2015 -> 30 маусым 2015 ж сейсенбі
2015 -> №55 (18264) 23 мамыр 2015 ж сенбі
2015 -> 7 тамыз 2015 ж ж±ма Ќымбат досжанова
2015 -> 14 тамыз 2015 ж жұма №90 (18299) Қымбат досжанова
2015 -> 5 маусым 2015 ж жұма
2015 -> №47 (18256) 29 сєуір 2015 ж сєрсенбі Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр
2015 -> №78 (18287) 17 шілде 2015 ж ж±ма
2015 -> №27 (18236) 6 наурыз 2015 ж ж±ма

жүктеу 1.19 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет