№84 (18293) 31 шілде 2015 ж ж±ма 4-бет баспас¤з мєслихатыжүктеу 1.19 Mb.
Pdf просмотр
бет1/10
Дата04.05.2017
өлшемі1.19 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

№ 84 (18293)

31 шілде  2015  ж.                         ж±ма

4-бет

БАСПАС¤З МЄСЛИХАТЫ

Ќостанай облыстыќ баспасμз

клубыныњ б±л жолѓы ќонаѓы

Жарты жылды  ќорытындылады

ретінде Статистика департаменті

басшысыныњ орынбасары Ольга

Шахматова шаќырылды. Ол

μњірдіњ єлеуметтік-экономикалыќ

дамуыныњ алѓашќы

жартыжылдыѓыныњ

статистикасына шолу жасап, єр

саланыњ жетістіктері мен кем-кетік

т±старын єњгімелеп берді.

Алдымен, облыс халќыныњ санына тоќ-Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Ќасќырбай

  ЌОЙШЫМАНОВ

3-бет

Н±рболат

        МЕШІТБАЕВ

талѓан Ольга Николаевна былтырѓы

жылѓа ќараѓанда халыќ μсімініњ артќанын

айтты.


Биылѓы 1 маусымдаѓы есеп

бойынша μњір халќы 882542 адам-

ды ќ±рапты.

"ЌАЗАЌСТАННЫЊ ЄЛЕУМЕТТІК ЖАЊЃЫРТЫЛУЫ:

   ЖАЛПЫЃА ОРТАЌ ЕЊБЕК ЌОЃАМЫНА ЌАРАЙ 20 ЌАДАМ"

"Адам ќоѓамыныњ т‰п негізі – ЕЊБЕК"

"Ќостанай облысыныњ Ењбек Дањќы кітабы" облыстыќ эстафетасы бастау алды

Елі ‰шін елеулі ењбек еткен ерен ерлердіњ

есімдері ел есінде мєњгі саќталады. Талай

тарландарды т‰леткен ќарт Ќостанай да

μзініњ Ењбек Ерлеріне деген ќ±рметін

кμрсетіп келеді. Адамныњ рухани байлыѓы

кітап десек, облысымызда ќажырлы ќызмет

істеген дањќты т±лѓаларымызѓа арналѓан

м±рындыќ бола білді. Арнайы шаќырылѓан

ќонаќтардыњ арасында атаќты механизатор,

Социалистік Ењбек Ері Кємшат Дμненбаева

апамыз бен Ќазаќстанныњ Ењбек Ері, "Ќарќын"

ЖШС директоры Сайран Б±ќанов болды. БАЌ

μкілдеріне арналѓан дμњгелек ‰стелді

ж‰ргізген Ішкі саясат басќармасы басшысы

Жанділдє Маќанов эстафетаныњ

маќсатын т‰сіндірді.

кітап эстафетасы жалауын кμтерді. Шара

Достыќ ‰йінде ±йымдастырылды. "Ќостанай

облысыныњ Ењбек Дањќы кітабы" атты

бірлескен жобаныњ жарыќќа шыѓуына

Ќостанай облысы єкімдігініњ Ішкі саясат

басќармасы, М±раѓаттар жєне к±жаттама

басќармасы, Білім басќармасы, "ЌР ардагерлер

±йымы" РЌБ Ќостанай облыстыќ филиалы,

Ќостанай облысыныњ кєсіподаќ орталыѓы


2

31 шілде 2015 жыл

БАС РЕДАКТОР ЄЛЕМІ

Жан±заќ АЯЗБЕКОВ

Аќкербез Т±яќќа ќатты

ашуланды. Уєдеде т±рмады.

Ќарызѓа  алѓан аќшасын айт-

ќан к‰ні, бір ай μтті, єкелмеді.

¤зі де жоѓалып кетті.  ¦ялы те-

лефоны – мылќау. Бесінші

аптада Т±яќќа таѓы ќоњырау-

латты. Телефоны "тірілді".

Аќтайдыњ даусы ќырылдап,

баяу естілді. Аќша таба алмай,

ауылѓа барѓанын,  ќалаѓа ертењ

келетінін, бєрін  де т‰сінді-

ретінін, м±ны бар жан-ж‰ре-

гімен с‰йетінін жеткізгенде

Аќкербездіњ талаѓы тарс

айырылды. "Маѓан оныњ

т‰сіндіргені емес, аќша ке-

рек!" Сазарып безеріп телефо-

нын μшіре салды.  "Б±л μзі кім

деп ж‰р μзін? Мені кім деп ой-

лайды? Мені кμнетікті біреу,

кμрдім, тастадым дейтін шы-

ѓар, кμрсетемін мен саѓан!" Бір

жыл бойы жігітіне деген ж‰ре-

гіндегі ењ бір нєркес аяулы

сезімі енді аяќ астынан кекке,

μшпенділікке айналды.  Аќкер-

без дереу ±ялы телефонын

алып, сыныптасы Жоланныњ

нμмірін тере бастады.

– Аќа, не болы?

– Жол, кездесу керек.

Сонда айтам.

 Аќкербез Жоланмен кез-

десті. Айтты, т‰сіндірді, ол

т‰сінді. "Короче, μзіњ біл!"

Аќкербездіњ соњѓы сμзі. Ертењ

Аќкербез бен Т±яќ паркте

шањќай т‰сте кездесетін бол-

ды.

...Сол к‰ні  Т±яќќа ызалыАќкербез  т‰нгі клубта т‰н

ауѓанша  болып, ‰йіне кеш кел-

ген.

...Аќкербез оянса, уєделімерзімге он бес-аќ минут

ќалыпты. Жалма-жан атып

т±ра киініп, кμшеден таксиге

отырды. Бес минут ќалѓанда

жетті. Жолдыњ арѓы беті –

уєделі жер... Алыстан Т±яќ

с±лбасы кμрінді. Аќкербез

жалма-жан жолды кесіп ж‰ре

берді. Арѓы бетке жете бергені

сол, оњ жаќтан зу еткен джип,

сигналдыњ айкєпір даусы,

Аќкербездіњ кμз алдында

жуан джип доњѓалаѓы... д‰ние

шыр кμбелек айналып бара

жатты.  Сол сєтте Т±яќ оќтай

атылып  Аќкербезді доњѓалаќ

табанына тигізбей ж±лып ал-

ѓан еді. Бірер минуттан кейін

Аќкербез Т±яќтыњ ќ±шаѓын-

да кμзін ашып алды,  дін аман

екен. Т±яќ с‰йіктісіне елжірей

ќарап т±р. Аќкербездіњ

кμзінен  мμлдіреген екі тамшы

тμмен ќарай сырѓи жμнелген...

Кенет бір тыз-тыз етіп

ж±лдыздай аќќан оќ Т±яќќа

ќаќ мањдайына тиді де, бет-

ж‰зінде от лап ете ќалды.  Т±яќ

тєлтіректеп барып, бетімен то-

пыраќќа ќ±лады. Ќалтасынан

домаланѓан аќша орамы сусып

т‰сті. Аќкербез де есі шыѓып,

жалма-жан айналасына ќара-

ѓан.  Алыстан бір сєт Жолан

ќарасы жылт етіп кμрінді де

жоќ болды...

Т±яќ ауруханаѓа жеткенше

кμз ж±мды. Апырай, несін ай-

тайыќ, Т±яќ жеті атасынан

ќаракμк дейтін текті єулеттіњ

соњѓы т±яѓы екен. Єулеттіњ ша-

њыраѓы ортасына т‰сті.  Б±л

болѓан оќиѓа...

...Кеше ѓаламторда ж‰р, Ба-

тыс Ќазаќстан облысында бір

ќыз ±ялы телефонынан ѓашыќ

жігітініњ асылып  μлген су-

ретін кμреді. Ќыз  м±ндай то-

сын жайѓа шыдай алмай, енді

маѓан μмірдіњ мєні жоќ деп

μзіне ќол ж±мсайды. Ал шы-

нында б±л жігіттіњ достары-

мен ќызѓа жасаѓан тосын єзіл-

ќалжыњ "сыйы" екен. Алаќан-

дай суреттен ажал ќ±шќан

ќызыныњ хабарын естіген

жігіт ѓашыѓыныњ б±л ‰шін

μмірін ќиѓанын естіп, б±л да

барып асылып μледі. Сμйтіп

айдыњ к‰ні аманда, ќараптан-

ќарап ж‰ріп, дараќы єзілдіњ

кесірінен  екі жас  жуадай сол-

ды.

Б±л не сонда:  адам μмірініњт‰к ќ±ны болмаѓаны ма? Адам

ќалай болса солай  ойнай сала-

тын, жалыѓып бара  жатса,

к‰ресінге итере салатын

ќоќысќа айналѓаны ма? (Айт-

паќшы, д‰ниеге шыр етіп кел-

ген сєбиді ќоќысќа тастай са-

латын с±мдыќќа бір зауал бол-

май т±р).

Ал енді сонда: жастарымыз

бір-бірін "с‰йдім-к‰йдім, сен

‰шін жан берем" деп жаѓы тын-

байтын єн-жырыныњ мєнісін

натуралды к‰йде ±ѓынып ж‰р

ме? Б±л жарыќ д‰ниеде Адам-

ды с‰ю, адам μмірінен артыќ

ќ±ндылыќ, ардаќ,аялау жоќ

екенін сезінбей ме?

Онсыз да бес к‰н жалѓанды

несіне бєтќордарлаймыз, є...

 ¤њір басшысы Н±ралы Саду-

аќасов ж±мыс сапарымен Ќоста-

най ауданына барып, бірнеше

нысандарды аралап, тамыз ай-

ыныњ 7 к‰ні аудан орталыѓы За-

тобол кентінде жалауын кμте-

ретін облыстыќ "Тыњ" спартаки-

адасыныњ дайындыѓын байќа-

ды.

Алдымен єр аудан, ќаладанкелетін спортшыларды к‰тетін

орындарды назарѓа алды. Содан

кейін Заречный ауылындаѓы "Ар-

ѓымаќ" ат спорты алањына ба-

рып, жμндеу ж±мыстарын кμрді.

– Ат спортына ќызыѓушылыќ

к‰ннен-к‰нге артып келеді. Бєйге

басталысымен халыќтыњ да б±л

мањѓа кμп келетіні аныќ. Сондыќ-

тан да саќтыќ шараларын мыќ-

тап ќолѓа алыњыздар. Тєртіп те

к‰шейтілгені д±рыс,– деп Н±ра-

лы Садуаќасов аудан єкімі Тєу-

ба Исабаевќа тапсырма ж‰ктеді.

Ќостанай ауданы μњірдегі ењ

спорттыќ айтулы мерекеге саќа-

дай сай дайын кμрінеді.

Б±л нысаннан бет алѓан соњ

μњір басшысы Заречный ауылы-

ныњ к‰н шыѓыс жаѓындаѓы ќ±ры-

лысы жаз айында бастау алѓан

су арыѓыныњ жайымен танысты.Спартакиадаѓа дайын

Естеріњізде болса, биылѓы кμктем

айында ќар суынан заречныйлыќ

т±рѓындар едєуір запа шеккен-ді.

Міне, сол т±рѓыдан жергілікті

билік алдаѓы жылы оќыс

оќиѓаныњ ќайталанбауы ‰шін

ќам жасап отыр. Аталѓан жоба-

ныњ мердігері "АРВИС" ЖШС-ніњ

басшысы Р.Авитисян облыс

єкімін барлыќ жайтпен танысты-

рып, ж±мыс ойдаѓыдай, ќарќын-

ды ж‰ріп жатќандыѓын тілге тиек

етті. Н±ралы Садуаќасов б±л ны-

санды тезірек уаќытында тапсы-

руын єрі ж±мысты сапалы орын-

дауын ж‰ктеді мердігерге.

Су арыѓы ќ±рылысына 156

млн. 537 мыњ тењге ќаржы б±йыр-

ѓан. Ќазір соныњ 109 млн. тењге-

ге жуыѓы игеріліпті. Мердігердіњ

айтуынша, єзірге еш ќиындыќ

сезілмейді. Тапсыратын мерзімі

де алќымнан алып бара жатќан

жоќ. Ќырк‰йек-ќазан айында ны-

сан толыќ пайдаланылады.

Б±л жерде кμп аялдамай єкім

мінген кортеж егістік алќапќа жол

тартты. Єне-міне дегенше к‰з

айы да есік ќаѓып т±р. Бидайдыњ

т‰сімі ќалай, ќаншалыќты егін

бітік шыѓуда? Міне, осы с±раќ-

тармен Н±ралы Садуаќасов

егістік басында бірќатар аудан

диќандарымен пікірлесті.

– Ќазір егін неге ділгір екенін

жаќсы білесіздер. Тамыз айында

сєл жауын-шашынныњ керегі

аныќ. Бидай т±ќымыныњ сортын

с±рыптаумен айналысатын

ѓылыми шаруашылыќтыњ к‰йін

кμріп т±рмын, – деді облыс єкімі

Владимир Черненко басќаратын

"Заречный тєжірибелі шаруашы-

лыѓы" ЖШС-ніњ ѓылыми ќызмет-

керлеріне. – Кейбір μсірген би-

дай сорттары дімкєстанып

ќалыпты. Б±л неліктен екен?

– Бидайдыњ 48 т‰ріне ѓылыми

тєжірибе ж‰ргіздік. Кейбірі біздіњ

климатќа келмейді. М±ныњ сыры

осында, – деді ѓылыми ќызмет-

кер аласарып, арасы алшаќ

μскен егістікті байќаѓан μњір бас-

шысына.

Б±л єњгімені одан єрі μрбіткенН±ралы Садуаќасов солт‰стік

облыстардыњ ќазіргі климатына

тμзетін ћєм кμп μнім беретін би-

дай сорттарын тєжірибеден

бірнеше мєрте μткізуді, ѓылыми

технологияны жањарту ќажет-

тігін єњгімеледі. Сондай-аќ, "Ше-

миновка", "К.Маркс атындаѓы"

ЖШС-ніњ жерін аралап, м±ндаѓы

жаймен таныса отырып, егін

ораѓы науќанына шаруашылыќ-

тардыњ дайындыѓын пысыќта-

ды.

Аќтолќын Жєнібекованыњарызы ќоѓамдыќ д‰рбелењ ту-

дырды. Даудыњ басы – Дєулет

Досмаилов екеуі арасындаѓы

д‰рдараздыќ. Тєртіп саќшысы

кμрсеткен тєрбиесіздік, анайы-

лыќ пен жасаѓан моральдыќ

ќысымы Аќтолќынныњ ашыны-

сын келтірген еді. Алѓашында

айтар ќ±лаќ таба алмай, табал-

дырыќтар тоздырды азаматша.

Таптауда ќалѓан ќ±ќыѓы мен

т‰ндігі желбіреген туѓан тіл

‰шін шырылдады. Єділеттілікті

кμкседі. Ќ±зырлы мекемелерден

ж‰генсіз жол саќшысыныњ ќара-

бет болуын талап етті...  Мєсе-

леніњ мєн-жайын естеріњізге

сала кетейік, сержант Д.Досмаи-

лов баѓдаршамныњ ќызыл т‰сіне

μтіп кеткен Аќтолќынѓа айыпп±л

белгілеп, хаттаманы орыс

тілінде толтыруѓа к‰штеген.

"Орыс тілінде жазсањ – 10 мыњ,

ќазаќша толтырсањ – 20 мыњ

тμлейсіњ. Ќазаќшаны μз

ауылыњда ќолданасыњ" деп

‰ркітіп-ќорќытќан. Аќыры к‰штеп

орыс тілінде толтыртыпты.

Ќ±ќыѓы тапталып, психология-

лыќ, моральдыќ ќысым кμрген

Аќтолќын есінен танып ќ±лайды.

Жедел жєрдем шаќыртуѓа тура

келген. Ќолына аурухана ±стат-

ќан аныќтама ќаѓазы дєлел-

дейді оны. Айыѓып шыѓысымен

Д.Досмаиловтыњ ‰стінен арыз

жазып, ќалалыќ сотќа, "Н±р

Отан" партиясы  ЌОФ-на, облыс-

тыќ ІІД-не барѓан. Уєде етілге-

ніндей екі апта жауап к‰тіпті. Ќай-

ран болмаѓасын біздіњ редак-

цияѓа келіп с‰рініп, баспасμзге

ж‰гінуді жμн кμрген. Болѓан жай-

ды бастан-аяќ б‰кпесіз баяндап

берді. Баяндауы негізінде мате-

риал дайындап, газет сайтына

дереу жарияладыќ. "Ќазаќ

"ќазаќќа" ќазаќша сμйлегені

‰шін айыпты болды" деп ат

ќойдыќ. Ѓаламтор оќырмандары

"лап ќойды". Сайттар жарыса

кμшіріп, толассыз пікірлер ќал-

дырып жатты. "Ќостанай тањы"

газетініњ ресми сайтында жария-

ланѓан осы маќаланы оќыѓан-

дар саны 10 мыњнан асты. Маќ-

сатымыз Аќтолќынѓа аќпараттыќ

ќолдау, ќолѓабыс кμрсету болды.

Сондыќтан сол к‰ні-аќ облыстыќ

ІІД бастыѓы Т.Маткеновке редак-

ция атынан хат жолданѓан еді.

"Д.Досмаиловтыњ б±л єрекеті

ќаншалыќты зањды? Хаттамалар

тек орыс тілінде толтырылуы

міндетті ме?" деген сынды с±раќ-

тарды алѓа тарттыќ. Ќысќасы,

хатта мєселеніњ аќ-ќарасын

ажыратып беру μтініш етілді.

Талапќа сєйкес, 3 тєулікте жау-

ап хат келді. Алайда, онда тер-

геу ж±мыстарыныњ ж‰ргізіліп жа-

тќаны, т‰бегейлі аќпарат ќыз-

меттік тергеу ќорытындысы не-

Жаза ќолданылды

гізінде берілетіні айтылѓан еді.

Кμп к‰ттірген шешуші жауап

та ќолымызѓа тиді. Ресми хатта

Д.Досмаилов єкімшілік ќ±ќыќ

б±зушылыќ жμніндегі істі ж‰ргізу

тілін наќты белгілемей, зањды-

лыќ талаптарын б±зѓаны ‰шін

тєртіптік шара ќолданылып,

сμгіс алѓаны жазылыпты. Аќтол-

ќынныњ да, біздіњ де, ѓаламтор

оќырмандарыныњ да к‰ткені осы

болатын: келіншекке дμрекі

ќылыѓымен, ана тілін аяќ асты

еткен айыпкер жазасыз ќалма-

ды. Сондай-аќ, осы хатта дєл

м±ндай жаѓдайѓа екіншілей жол

бермеу маќсатында алдын алу

ж±мыстарыныњ ж‰ргізілгені атап

кμрсетілген.

Єділ шешім тосып, єліптіњ

артын баѓып отырѓан оќырман

лайыќты жауап алды деп

есептейміз. Т‰йткіл т‰йінше-

гініњ  т а р ќ а т ы л у ы н а   т і к е л е й

www.kostanaytany.kz  сайты

дєнекер, ыќпал бола алѓанын

аныќ.


Жандос

      Ж‡СІПБЕК

МЄСЕЛЕ

БИЛІК ЖЄНЕ ХАЛЫЌ

Н±рболат

         МЕШІТБАЕВ

31 шілде 2015 жыл

3

Ќыстыњ ќамын жаз ойла¦зынкμл. Жаз айыныњ єрбір ќолайлы к‰ндерін пайдаланып

ауыл шаруашылыќ нысандары  шμп шабуда. Киев селолыќ ок-

ругініњ "Восход" шаруа ќожалыѓы шираќ ќимылдауда.  Б‰гінде

ќожалыќта 750 га  шμп шабындыѓыныњ 450 га  шабылды, 150 га

жиналды, 100 т  мая шμп ‰йілді.

   Сашаѓа кμмек ќажет

Ќостанай ќ. Облыстыќ балалар жєне жастар ±йымдарыныњ

ќауымдастыѓы мен ж±лдызды жастар бірігіп, орталыќ саябаќта

ќайырымдылыќ концертін ±йымдастырды. Рудный ќаласында

т±ратын Саша Игнатенко генетикалыќ ауруѓа шалдыќќан. Ќазіргі

уаќытта  науќасќа  ота  жасату керек. Ол ‰шін 80 мыњ еуро кμле-

мінде ќаражат ќажет. Осынша ќаражатты бір отбасына табу μте

ќиын. Тыѓырыќќа тірелген жандарѓа облыс жастары кμмек беріп,

ќайырымды ќадам жасап отыр. "100 наќты ќадам" насихатталды

Алтынсарин.   Елбасымыз ±сынѓан "100 наќты ќадам" елімізді

дамытудыњ,  кєсіби  мемлекеттік ќызметшілерді жасаќтаудыњ

жања  баѓдарламасы, мемлекетімізді єлеуметтік-экономикалыќ

т±рѓыдан жаќсартудыњ жоспары  екенін т‰сіндіру, насихаттау

маќсатында   ЌР Мемлекеттік ќызмет істері жєне сыбайлас жем-

ќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл агенттігі облыстыќ департаментініњ

ќызметкерлері  Селантьев ауылында семинар-кењес μткізді. Іс-

шара барысында  департамент ќызметкері Асет Д‰йсекенов жо-

ѓарыда айтылѓан мєселелер бойынша  жиналѓандарѓа  толыќ

мєлімет берді. Спартакиада ашылды

Ќарабалыќ. Ќарабалыќ кентініњ орталыќ стадионында "Тыњ

–  2015" жазѓы  аудандыќ спартакиадасы салтанатты т‰рде ашыл-

ды.  Спартакиада аясында Тоѓызаќ селосында, Ќарабалыќ кентін-

де жєне де ауылдыќ-селолыќ округтерінде он бес команда  спорт-

тыњ он алты т‰рінен жарысты. Жалпыкомандалыќ есепте Ќара-

балыќ кентініњ спортшылары ‰лкен кубокќа ие болып,  бірінші

орынды жењіп алды.

  Ажалы оттан келді

Ќостанай ќ. Облыс орталыѓына ќарасты Амангелді селосыныњ

Рудненский кμшесінде сарай μртеніп, салдары орны толмас

ќайѓыѓа соќтырѓан. Жалын сμндіріліп болѓан соњ сарай ішінен

адамныњ к‰йген денесі табылды. Т‰р-т±лѓасы аныќталу ‰стінде.

Полицейлер б±л оќиѓаныњ ќасаќана ќылмыстыќ єрекет болуы

м‰мкін екенін айтуда.Параныњ жања т‰рі – "IPhone-5S"

Таран. "Таран аудандыќ жер ќатынастары бμлімі" ММ бас-

шысыныњ міндетін атќарып ж‰рген ќызметкер жергілікті

кєсіпкерден жер теліміне р±ќсат беру ‰шін "IPhone-5S" маркалы

телефон талап еткен. Кєсіпкер бμлім басшысыныњ єрекетін сы-

байлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес агенттігіне єшкерелеп береді.

Жемќор басшы телефонды алу кезінде ќ±рыќталды. "ХХХ Топжарѓан – 2015"

Жанкелдин. Дене шыныќтыру жєне спорт бμлімініњ бастама-

сымен "ХХХ Топжарѓан – 2015" аудандыќ жазѓы спартакиада-

ныњ бірінші кезењі ауыл, ауылдыќ округтарда μткен болатын. Ал

екінші кезењі аудан орталыѓындаѓы  "Топжарѓан" спорт кешенін-

де  μтті.

Ауыл, ауылдыќ округтардан ќатысќан 12 команда ќазаќ к‰ресі

мен дзюдо жєне стол теннисінен, ±лттыќ ойындарымыз  шахмат,

тоѓызќ±малаќ, сондай-аќ гір кμтеру сайыстары бойынша бєсеке-

ге т‰сті.

Жаћандыќ саудаѓа

жол ашылды

Бірде, "Мерседес" кμлігін тізгіндеген аѓамыздыњ

ќасына келген кісі:

– Сен, еліњніњ патриотысыњ ба? – деп с±раѓан

екен. Аѓамыз "иє" деп жауап ќайырса, єлгі кісі –

ендеше, неге отандыќ кμлікті тізгіндемейсіњ? – деп

тыќаќтап ќоймапты. Сонда, ел аѓасы: "патрио-

тизмді – аќымаќтыќпен шатыстырмањыз" – деген

екен. Міне, осы єзілдіњ ел ішінде таралѓанына он

жылдай уаќыт μтті. Осы уаќыт аралыѓында, еліміз-

дегі кμлік μндірісі ќарќын алып, "мерседеске" жет-

пегенімен, посткењестік елдерде ќ±растырылатын

кμліктермен бєсекеге т‰се алатындай к‰йге жетті.

Тек, кμлік саласында ѓана емес, μндіруші, μњдеуші

кєсіпорындар да ќанатын кењге жайып, єлемдегі

алпауыт єріптестерімен иыќ тіресетіндей дєреже-

ге жаќындады. М±ныњ барлыѓы да, Д‰ниеж‰зілік

сауда ±йымына кіруге талпынѓан ќазаќ елініњ 19

жыл бойы ж‰ргізілген іштей єзірлігі еді...

Ќазаќ елі ресми т‰рде Д‰ниеж‰зілік сауда ±йы-

мына енді. Осыѓан сай, аталѓан ±йымѓа м‰ше бол-

ѓан елдіњ экономикасы еселенері аныќ. Кєсіп-

орындарымыз єлемдік нарыќќа шыѓып, т±тыну-

шылар ‰шін тауарлар мен ќызметтердіњ кењ ау-

ќымына тањдау жасауына жол ашылады. Ќазірдіњ

μзінде, ќазаќстандыќтарѓа тиесілі сауда-саттыќ-

тыњ 90 пайызы аталѓан ±йымѓа м‰ше елдермен

жасалады. Бір ±йымда басы біріккен соњ, ќазаќ

еліне де μзгелермен ќоян-ќолтыќ ж±мыс істеуіне

жаѓдай да, м‰мкіндік те молынан болмаќ.  Шетелдік

инвесторлар  мен  серіктестер  ‰шін  біздіњ  ел б±-

рынѓыдан да тартымды болып, жања μндірістер

мен ж±мыс орындарын ашуѓа м‰мкіндіктер туады.

Д‰ниеж‰зілік сауда ±йымы – халыќаралыќ сау-

да ережелерін еркіндік ќаѓидаларына ќарай рет-

тейтін халыќаралыќ экономикалыќ ±йым. Д‰ние-

ж‰зілік сауда ±йымын ќ±ру тарихы Екінші д‰ние-

ж‰зілік соѓысы кезінде бастау алѓанымен, наќты

1995 жылдан бастап ќана ж±мыс істей бастаѓан

еді.


Аталѓан ±йымныњ басты міндеті – іркіліссіз ха-

лыќаралыќ сауда-саттыќќа м‰мкіндік туѓызу. Да-

мыѓан елдердіњ бастамасымен ќ±рылѓан ±йым

халыќаралыќ саудада экономикалыќ μсім мен

халыќтыњ т±рмыс-тіршілігініњ жаќсаруына ыќпал

етеді деп есептеледі. Д‰ниеж‰зілік сауда ±йымы-

на м‰ше 161 мемлекеттіњ экономикалыќ ‰лесі

єлемдік тауар айналымыныњ басым бμлігін ќ±рай-

ды. Осыѓан сай, оѓан м‰шелікке μту – дамушы мем-

лекеттер санатына ќосылѓан ќазаќ елі ‰шін μте

мањызды.

Елбасымыз баса назар аударѓандай, аталѓан"ЌАЗАЌСТАН – 2050 СТРАТЕГИЯСЫ" БОЛАШАЌЌА БАЃДАР

±йымѓа кірер б±рын, елдіњ экономикалыќ м‰мкіндігі

мен халыќаралыќ беделі, Еуразиялыќ экономи-

калыќ одаќтыњ талаптары  басты  назарѓа   алын-

ѓан. Сонымен ќатар, ±лттыќ м‰ддеміз де назардан

тыс ќалдырылмапты. Осы орайда μз ойын ортаѓа

салѓан ел Президенті: "ДС¦-ѓа м‰ше болу – к‰ллі

Ќазаќстанныњ жењісі. Б±л – еліміздіњ жаћандыќ

экономиканыњ бμлінбес бμлшегі ретінде мойын-

далуыныњ айѓаѓы. ¦йым м‰шелігіне Бес халыќтыќ

реформаны іске асыруѓа кіріскен кезењде ќадам

басуымыздыњ символдыќ мєні бар. Біз жаћандыќ

нарыќ шарттарына сай болу ‰шін ‰лкен дайын-

дыќтан μттік. Отандыќ μндірушілерге ќолдау

кμрсетіп, бизнес ‰шін ќолайлы жаѓдайлар жаса-

дыќ. Бірыњѓай кедендік жєне экономикалыќ кењіс-

тікте шыњдалдыќ. Алдымызда єлі де ауќымды

ж±мыстар к‰тіп т±р. Бєсеке к‰шейеді. Оѓан дайын

болуымыз керек" – деген еді.

Б±дан былай, шетелден келетін тауарларѓа

шекарадан шек ќойылмайды. ¤зге елдердіњ тау-

арлары біздіњ елімізге кμптеп келетін болады. Та-

уарлардыњ сапасы жоѓары, єрі баѓасы ќолайлы

болса, отандыќ кєсіпорындардыњ μз т±тынушы-

ларынан ќаѓылары сμзсіз. Сондыќтан да, кєсіп

иелеріне білекті сыбанып, іске кірісетін кез келген

сыњайлы. Б±л барлыѓына да ќатысты.

... Айтпаќшы, "Мерседес" болмаѓанымен, соѓан

жаќын "бизнесс-классты" кμліктер Ќостанайда да

шыѓарылуда. Жергілікті "Агромашхолдингінде"

ќ±растырылып жатќан "SsangYong" брендініњ

"Chairman" маркасы сапасы жаѓынан да, с±раны-

сынан да танымал брендтерден кем т‰спейді.

"Ќазаќстанда жасалѓан" деген айрыќша белгісі бар

"Номад" кμлігін де шет елдерге ±ялмай кμрсетуге

болады.


Азыќ-т‰лік, μндірістік жєне μњдеу кєсіпорында-

ры, мал шаруашылыѓын астыѓымен тењ алып

ж‰рген Ќостанай облысыныњ шетелдіктерге ±сы-

нары кμп. Сапасы да, баѓасы да кμњілге ќонымды.

Ендеше, жаћандыќ саудаѓа ќош келіпсіздер!

Ж±матай

         КЄКІМЖАНОВ

– 2016 жылы Ќостанай

облысыныњ ќ±рылѓанына

80 жыл толады. Осы айтулы

мерекені атап μту шењберінде ењ-

бек ардагерлерініњ, жалпы ењ-

беккерлердіњ есімдерін мєњгі

есте саќтау бойынша аумаќтыќ

бірлестіктіњ т±саукесеріне жина-

лып отырмыз. Ауыл шаруашы-

лыѓы саласындаѓы жетістіктері

‰шін облысымызда бірнеше мєр-

те ењ жоѓары марапаттарѓа ие

болѓан аѓа-апаларымыз аз емес,

– деді Жанділдє Ќожахмет±лы.

Жиын барысында Ќостанай

облысы єкімдігініњ м±раѓаттар

жєне ќ±жаттама басќармасыныњ

басшысы Г‰лжан Мендекинова

1921 жылдан бері саќталѓан фо-

тосуретпен таныстырды. Ол сол

кездегі он ‰ш Ењбек Ерініњ марап-

патталу сєтінен ќалѓан сурет

екен. Г‰лжан Ермашќызы сμйле-

ген сμзінде м±раѓатта жатќан

осынау тарих тєбєрігі жас ±рпаќ

‰шін ќ±нды саналатынын жеткізді.

"Ќостанай облысыныњ Ењбек

Дањќы Кітабына" 1936-2015 жыл-

дар аралыѓындаѓы: Социалистік

Ењбек Ерлері, Ењбек Дањќы ор-

дені иегерлері, білім беру, мєде-Каталог: wp-content -> pdf -> 2015
2015 -> Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныњ жылы салтанатты т‰рде ашыќ деп жарияланды
2015 -> 19 тамыз 2015 ж сәрсенбі
2015 -> 30 маусым 2015 ж сейсенбі
2015 -> №55 (18264) 23 мамыр 2015 ж сенбі
2015 -> 7 тамыз 2015 ж ж±ма Ќымбат досжанова
2015 -> 14 тамыз 2015 ж жұма №90 (18299) Қымбат досжанова
2015 -> 5 маусым 2015 ж жұма
2015 -> №47 (18256) 29 сєуір 2015 ж сєрсенбі Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр
2015 -> №78 (18287) 17 шілде 2015 ж ж±ма
2015 -> №27 (18236) 6 наурыз 2015 ж ж±ма

жүктеу 1.19 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет