8-9-бет. МерекеңМен, Мейірлі Медбике!жүктеу 1.11 Mb.

бет8/12
Дата16.01.2017
өлшемі1.11 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

         ХАБАР

07:00 Қр Әнұраны

07:02 «бұйымтай»

08:00 «Жаңа күн» 

таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарламасы -Утренняя 

информационно-развлека-

тельная программа

10:00 Таңғы жаңалықтар

10:10 Премьера!! Телесери-

ал. «Дерево жизни» 

11:00 Утренний выпуск 

новостей 

11:10 Кулинарная программа 

«магия кухни»

11:40 «Подари детям жизнь»

11:45 Тұсаукесер!!! «Тағдыр 

тартысы» деректі драмасы

12:15 Телехикая. «Қыз жолы» 

13:00 Түскі жаңалықтар

13:15 Телесериал. «Семей-

ные мелодрамы»

14:10 Телесериал. «Катина 

любовь»   

15:00 Дневной выпуск 

новостей


15:15 Телехикая. «ақылдың 

кілті. Өмірдастан»

16:00 Кешкі жаңалықтар

16:15 «біздің үй»

17:00 Вечерний выпуск 

новостей


17:15 Телесериал. «След»

17:55 «Тағдыр жолы» 

18:20 Телехикая. 

«Сүрбойдақ»

19:10 Телехикая. «Қыз жолы» 

19:55 «Негізінде...» 

20:00 Қорытынды 

жаңалықтар

20:30 «бетпе-бет» 

20:55 «По сути»

21:00 Итоги дня

21:30 Премьера!!! Телесери-

ал. «Дерево жизни» 

22:20 Телесериал. «След»

23:40 «100 бизнес-тарихы»

00:00 Қорытынды 

жаңалықтар

00:30 «Сотқа жеткізбей» 

деректі драмасы

03:00 Қр Әнұраны

                        

ҚАЗАҚСТАН

ТАРАЗ

7:25 Әнұран

7:30  «ҚаЙырлы 

ТаҢ,ӘУлИЕаТа! « Таңғы 

ақпаратты-сазды бағдарлама  

9:30 ЖаҢалыҚТар. /

қайталау/

9:50 НОВОСТИ. /повтор/

10:10 СазДы ӘУЕН

10:25 ТЕлЕбОКНОТ

10:30 ТЕлЕмарКЕТ

10:35 Хабар: «Первая сту-

дия» /рус/ /повтор/

11:00 балаларҒа 

базарлыҚ /балапан арна-

сынан/


11:25 СӨз марЖаН /ұлттық 

мақал-мәтелдер/

11:30 ТЕлЕблОКНОТ

11:35 «Күй күмбірі»

11:45 ТЕлЕХИКаЯ

12:35 ДЕрЕКТІ ФИлЬм 

13:00 ТҮСКІ ЖаҢалыҚТар. 

Тікелей эфир 

13:10 ДНЕВНыЕ НОВОСТИ. 

Прямой эфир

13:20 балаларҒа 

базарлыҚ /балапан арна-

сынан/

13:45 ТЕлЕблОКНОТ13:50 ТЕлЕмарКЕТ

13:55 Әулиеата әуендері

14:05 аҢДаТПа

4:05-17.50 Техникалық үзіліс 

17:50 аҢДаТПа

17:55 Хабар: «Жаса , менің 

елім !» 

18:10 Хабар: «Иман нұры»

18:20 КЕШКІ ЖаҢалыҚТар. 

Тікелей эфир 

18:35 ВЕЧЕрНИЕ НОВОСТИ. 

Прямой эфир 

18:50 ТЕлЕмарКЕТ

18:55 ТЕлЕблОКНОТ

19:00 «Сазды әуен»

19:15 ТЕлЕХИКаЯ 

20:00 ҚОрыТыНДы 

ЖаҢалыҚТар. Тікелей эфир 

20:20 ИТОГОВыЕ НОВОСТИ. 

Прямой эфир

20:40 ТЕлЕблОКНОТ

20:45 «Күй күмбірі»

20:55 Хабар: «Сіз не дейсіз 

?» 


21:30 ТЕлЕмарКЕТ

21:40 ТЕлЕблОКНОТ

21:45 «Әулиеата әуендері»

21:55 Көркем фильм

23:25 ТЕлЕХИКаЯ

0:00 ОрыТыНДы 

ЖаҢалыҚТар

0:20 ИТОГОВыЕ НОВОСТИ

00.40 ТЕлЕблОКНОТ

0:45 «Сазды әуен»

1:05 аҢДаТПа , ӘНҰраН

1:10 арнаның жабылуы

  

  

 7 КАНАЛ06.00 «Күнбастар»

06.30 «айнаonline»

07.00 Т/с «Құрбылар»

07.30 Т/с «Қарагүл»

08.30 «Күнбастар»

09.00 Т/с «Полицейский 

участок»

10.00 Т/п «Смеяться раз-

решается»

12.00 «Q- елі»

12.30 «айнаonline»

13.10 Т/с «1001 түн»

15.00 Т/п «мои прекрасные»

16.00 Т/с «Полицейский 

участок»

17.00 Т/ф «Васильки для 

Василисы»: 

19.00 Т/с «Қарагүл»

20.00 Т/с «1001 түн»

22.00 Т/п «Человек-неви-

димка»

23.00 Т/с «Секретные мате-риалы»

00.00 Т/ф «Васильки для 

Василисы»

01.40 «айнаonline»

02.30 «Келеңсіз кездесу»

03.00 Т/с «арам ақша. адал 

махаббат»

04.00 Т/с «Шалғайдағы 

оқиға»

05.00 «Женіп көр!»     КТК

06.00 Открытие вещания. Қр 

ӘНҰраНы

06.05 мультфильмдер 06.20 “ҚараДаЙы” түрiк 

телехикаясы

07.25 “алаҢ бОлма, Жа-

Ным” түрiк телехикаясы 

08.30 ЖаҢалыҚТар (повтор)

09.00 “ФаТмаГУлДІҢ 

ЖазыҒы НЕ?” түрiк теле-

хикаясы (повтор)

10.00 “ПлЮС лЮбОВЬ”, 

мелодрама (14 серия)

11.00 “ВЕрНОЕ СрЕД-

СТВО-2”. Новые серии!

12.00 НОВОСТИ (повтор 

вечернего выпуска)

12.40 “ЧЕрНыЙ КВаДраТ” 

(повтор)


13.10 “зЕмСКИЙ ДОКТОр. 

лЮбОВЬ ВОПрЕКИ” (15-16 

серии) 

15.00 “барыШНЯ – КрЕ-СТЬЯНКа-3”. Документаль-

ное реалити. Премьера! 

16.00 “ӘЙЕл ҚырыҚ 

ШыраҚТы” (повтор) 

17.00 “ТаҒДырмЕН ТарТыС 

” үнді телехикаясы (повтор-

оригинал с.). Тұсаукесер! 

17.50 “маХаббаТ 

мҰҢы” үнді телехикаясы. 

Тұсаукесер!

18.30 “маХаббаТТа ШЕК 

бар ма?” үнді телехикаясы. 

(308-309 с.)  Тұсаукесер! 

19.25 “ФаТмаГУлДІҢ 

ЖазыҒы НЕ?” түрiк телехи-

каясы (7 серия). С субтитра-

ми на русском языке. 

20.30 ЖаҢалыҚТар

21.00 ВЕЧЕрНИЕ НОВОСТИ

21.40 “НаШа ПраВДа” 

22.45 “ПрОСТИ мЕНЯ, 

мама” (7-8 серии)

00.30 “ПЕрЕВОзЧИК” (11-12 

серии)


02.10-03.00 “алаҢ бОлма, 

ЖаНым” (повтор)КАНАЛ

05.58 Қр ӘНҰраНы

06.00 музыкальный час

07:00 развлекательная про-

грамма «ризамын» (каз) 

08:00 Сериал «КҮЙЕУ 

бала» (повтор)

09:00 Сериал «аЙНа» (по-

втор) 

10:00 «ӘзІл СТУДИО» (каз)11:00 мультсериал «ЮНыЕ 

ТИТаНы» (рус)

12:00 Премьера! мультсери-

ал «ФИКСИКИ» (рус)

13:00 ЕралаШ

14:00 Сериал «ВОрОНИНы»

15:00 Сериал «аЙНа» 

16:00 Сериал «КҮЙЕУ 

бала»

17:00 Премьера! Сериал «маХаббаТ ПЕН Жаза» 

(каз)


19:00 Сериал «ЕрТУГрУл»

20:00 Информбюро

21:00 Премьера! Сериал 

«лЮбОВЬ И НаКазаНИЕ» 

(рус)

23:00 Сериал «КИЕлІ НЕКЕ»23:55 алдараспан, Шаншар, 

Нысана күнделігі (каз)

01:05 КИНО «ПЕрЕД за-

КаТОм»


03:00 Сериал «В ПОлЕ 

зрЕНИЯ» (каз)

05:00 мультсериал Ворнер 

(каз)


 

   ЕВРАЗИя

6:00 ЖаҢалыҚТар СУб-

ТИТрлЕрмЕН  

6:05 «ЖИТЬ зДОрОВО» 

(каз)  

7:00 ЖаҢалыҚТар СУб-ТИТрлЕрмЕН  

7:15 «СаПа баҚылаУДа» 

7:55 ЖаҢалыҚТар СУб-

ТИТрлЕрмЕН  

8:00 «ДОбрОЕ УТрО»  

11:00 Премьера. многосе-

рийный фильм «СКлИФО-

СОВСКИЙ 3»  

12:00 «бAСТы ПаТрУлЬ» 

бағдарламасы    

12:10 «П@УТINA» 

бағдарламасы 

12:30 «ДЖОДХа ЖӘНЕ аК-

бар». ҮНДІ ТЕлЕХИКаЯСы  

13:25 ТОК-ШОУ «ВСЕ мы 

лЮДИ» (каз)   

14:20«ПраВДа»  

14:25 «Смотрим вместе!». 

Комедия «СВаТы 6» 

15:45  «СУДЕбНыЕ ИСТО-

рИИ»      

16:45 Премьера. Ток-шоу 

«рОДИНа»

17:50 «ПУСТЬ ГОВОрЯТ»  

18:55 «лЕСТНИЦа В НЕбЕ-

Са». многосерийный фильм  

20:00 «ГлаВНыЕ НОВО-

СТИ» 


21:00 «ҒаЖаЙыП ЖаН». 

ҮНДІ ТЕлЕХИКаЯСы  

22:00 «баСТы 

ЖаҢалыҚТар»  

22:45 «ҒаЖаЙыП ЖаН». 

ҮНДІ ТЕлЕХИКаЯСы  

23:35 «П@УТINA» 

бағдарламасы    

0:00 «СЕмЕЙНыЙ алЬ-

бОм». многосерийный 

фильм

2:00 «бAСТы ПаТрУлЬ» бағдарламасы   

2:10 «баСТы 

ЖаҢалыҚТар»   

2:50 ТОК-ШОУ «ВСЕ мы 

лЮДИ» (каз) 

3:35 «СаПа баҚылаУДа»  

До 4:00 

 

7:00 «Әзілстан» жасырын түсірілім

7:35 «Күлдірген» 

бағдарламасы

8:00 Жаңалықтар

8:30 Новости «20:30»

9:00 Сериал «Дом с лилия-

ми». 5 серия

10:00 Турецкий сериал 

«Украденная жизнь»

11:10 «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясы

12:10 Сериал «лист ожида-

ния». 4-5 серии

14:15 «Kaznet» ғаламторға 

шолу

14:40 «бетперде» корей телехикаясы

16:00 «Стамбул көшелері» 

түрік телехикаясы

17:00 «Ұрланған тағдыр» 

түрік телехикаясы

18:00 «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясы

20:00 Жаңалықтар

20:30 Новости «20:30»

21:00 «Ғашық жандар» үнді 

телехикаясы

22:00 «Стамбул көшелері» 

түрік телехикаясы

23:00 Сериал «Дом с лилия-

ми». 6 серия

0:00 Новости «20:30»

0:30 Жаңалықтар

1:00 «махаббат хикаясы» 

түрік телехикаясы

6:00 Әнұран

6:05 Қазақстан эстрада 

жұлдыздарының қатысуымен 

концерт

7:00 мемлекеттік уақыт қызметі: дәлме-дәл уақыт. 

7:00 «ТаҢШОлПаН». Таңғы 

ақпаратты-сазды бағдарлама 

(8:00; 9:30 KAZNEWS) 

10:00 «аяулы арман». Теле-

хикая. 24-бөлім («Қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2015 ж.) 

(с субтитрами)

10:50 «біздің ағай». Теле-

хикая. 14-бөлім («Қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2015 ж.) 

(с субтитрами)

11:45 «айтуға оңай...» 

12:30 «Ұлт мақтанышы». 

Деректі фильм. 2-бөлім 

(«Қазақстан» Ұлттық теле-

арнасы, 2014 ж.)

13:00 «бІрГЕ ТаҢДаЙмыз!». 

Тікелей эфир 

14:10 «Келін». Телехи-

кая. 1801, 1802-бөлімдері 

(Үндістан, 2014-2015 жж.) (с 

субтитрами)

15:00 «ӘЙЕл баҚыТы». Ток-

шоу. Тікелей эфир 

16:40 «Жүрегім сізге аманат». 

Телехикая. 191-бөлім (Филип-

пин, 2013 ж.) (с субтитрами)

17:30 KAZNEWS

17:55 «бүгінгі күннің батырла-

ры». арнайы жоба

18:05 «Келбет»

18:35 ТҰСаУКЕСЕр! 

«ЖҮрЕГІм СІзГЕ амаНаТ». 

Телехикая. 192-бөлім (Филип-

пин, 2013 ж.) (с субтитрами)

19:30 KAZNEWS

20:20 «аЙТУҒа ОҢаЙ...» 

21:05 ТҰСаУКЕСЕр! «аЯУлы 

армаН». Телехикая. 25-бөлім 

(«Қазақстан» Ұлттық телеар-

насы, 2015 ж.) (с субтитрами)

22:00 ТҰСаУКЕСЕр! 

«КЕлІН». Телехикая. 1803, 

1804-бөлімдері (Үндістан, 

2014-2015 жж.) (с субтитрами)

22:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДа 

НҰрлаН ҚОЯНбаЕВ»

23:30 KAZNEWS

0:20 «Қыздар». 14-бөлім 

(«Қазақстан» Ұлттық телеар-

насы, 2014 ж.) (с субтитрами)

1:05 «біздің ағай». Телехикая. 

14-бөлім («Қазақстан» Ұлттық 

телеарнасы, 2015 ж.) (с 

субтитрами)

1:50 «Келбет»

2:15 «Табыс сыры». арнайы 

жоба

2:35 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 

3:05 «Ғасырлар үні». Деректі 

фильм. 7- бөлім («Қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2012 ж.) 

3:45 Әнұран

         ХАБАР

07:00 Қр Әнұраны

07:02 «айтұмар»

08:00 «Жаңа күн» 

таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарламасы -Утренняя 

информационно-развлека-

тельная программа

10:00 Таңғы жаңалықтар

10:10 Премьера!!! Телесериал. 

«Дерево жизни»

11:00 Утренний выпуск 

новостей 

11:10 Кулинарная программа 

«магия кухни»

11:40 «Подари детям жизнь»

11:45 Тұсаукесер!!! «Тағдыр 

тартысы» деректі драмасы

12:15 Телехикая. «Қыз жолы» 

13:00 Түскі жаңалықтар

13:15 Телесериал. «Семейные 

мелодрамы» 

14:10 Телесериал. «Катина 

любовь»   

15:00 Дневной выпуск 

новостей


15:15 Телехикая. «ақылдың 

кілті. Өмірдастан»

16:00 Кешкі жаңалықтар

16:15 «біздің үй»

17:00 Вечерний выпуск 

новостей


17:15 Телесериал. «След»

18:00 «Сильные духом»

18:30 Телехикая. «Сүрбойдақ»

19:05 Телехикая. «Қыз жолы» 

19:55 «Негізінде...» 

20:00 Қорытынды жаңалықтар

20:30 «бетпе-бет»

20:55 «По сути»

21:00 Итоги дня

21:30 «батырхан. Последняя 

весна». Документальный 

фильм памяти батырхана 

Шукенова 

22:00 «батыр LIVES. Так 

далеко, так близко».  Концерт, 

посвященный памяти батыр-

хана Шукенова 

00:30 Телесериал. «След»

01:10 Қорытынды жаңалықтар

01:40 «арман қанатында» 

02:00 «Сотқа жеткізбей» 

деректі драмасы

02:30 Жаңалықтар

03:00 Қр ӘнұраныҚАЗАҚСТАН

ТАРАЗ

77:25 Әнұран.аңдатпа

7:30 «ҚаЙырлы 

ТаҢ,ӘУлИЕаТа! « Таңғы 

ақпаратты-сазды бағдарлама 

9:30 ЖаҢалыҚТар. /қайталау/

9:50 НОВОСТИ. /повтор/

10:10 СазДы ӘУЕН

10:25 ТЕлЕблОКНОТ

10:30 ТЕлЕмарКЕТ

10:35 Хабар: «алтын бесік» 

10:50 Хабар: «Өрлеу» 

11:00 «балаларҒа 

базарлыҚ» /балапан арна-

сынан/

11:25 «СӨз марЖаН» /ұлттық мақал-мәтелдер/

11:30 ТЕлЕблОКНОТ

11:45 ТЕлЕХИКаЯ

12:35 ДЕрЕКТІ ФИлЬм   

13:00 ТҮСКІ ЖаҢалыҚТар. 

Тікелей эфир 

13:10 ДНЕВНыЕ НОВОСТИ. 

Прямой эфир

13:20 балаларҒа базарлыҚ 

/балапан арнасынан/

13:45 ТЕлЕблОКНОТ

13:50 ТЕлЕмарКЕТ

13:55 Әулиеата әуендері

14:05 аҢДаТПа

14:05-17.50 Техникалық үзіліс 

17:50 аҢДаТПа

17:55 Хабар: «Сөз жебе»

18:20 КЕШКІ ЖаҢалыҚТар. 

Тікелей эфир 

18:35 ВЕЧЕрНИЕ НОВОСТИ. 

Прямой эфир 

18:50 ТЕлЕмарКЕТ

18:55 ТЕлЕблОКНОТ

19:00 «Сазды әуен»

19:15 ТЕлЕХИКаЯ 

20:00 ҚОрыТыНДы 

ЖаҢалыҚТар. Тікелей эфир 

20:20 ИТОГОВыЕ НОВОСТИ. 

Прямой эфир

20:40 ТЕлЕблОКНОТ

20:45 Күй күмбірі

20:55 Хабар: «Первая 

студия» /рус/ /прямой эфир/ 

/Н.багбанов/

21:20 «СӨз марЖаН» /ұлттық 

мақал-мәтелдер/

21:30 ТЕлЕмарКЕТ

21:40 ТЕлЕблОКНОТ

21:45 Әулиеата әуендері

21:55 Көркем фильм

23:25 ТЕлЕХИКаЯ

0:00 ОрыТыНДы 

ЖаҢалыҚТар

0:20 ИТОГОВыЕ НОВОСТИ

0:40 ТЕлЕблОКНОТ

0:45 «Сазды әуен»

1:05 аңдатпа.Әнұран

1:10 арНаНыҢ ЖабылУы7 КАНАЛ

06.00 «Күнбастар»

06.30 «айнаonline»

07.00 Т/с «Құрбылар»

07.30 Т/с «Қарагүл»

08.30 «Күнбастар»

09.00 Т/с «Полицейский 

участок»


10.00 Т/п «Смеяться раз-

решается»

12.00 «Q- елі»

12.30 «айнаonline»

13.10 Т/с «1001 түн»

15.00 Т/п «мои прекрасные»

16.00 Т/с «Полицейский 

участок»


17.00 Т/ф «Дом на обочине»: 

19.00 Т/с «Қарагүл»

20.00 Т/с «1001 түн»

22.00 Т/п «Человек-невидим-

ка»

23.00 Т/с «Секретные мате-риалы»

00.00 Т/ф «Дом на обочине»

01.40 «айнаonline»

02.30 «Келеңсіз кездесу»

03.00 Т/с «арам ақша. адал 

махаббат»

04.00 Т/с «Шалғайдағы оқиға»

05.00 «Женіп көр!»     КТК

06.00 Открытие вещания. Қр 

ӘНҰраНы

06.05 мультфильмдер 06.20 “ҚараДаЙы” түрiк теле-

хикаясы


07.25 “алаҢ бОлма, ЖаНым” 

түрiк телехикаясы 

08.30 ЖаҢалыҚТар (повтор)

09.00 “ФаТмаГУлДІҢ 

ЖазыҒы НЕ?” түрiк телехика-

ясы (повтор)

10.00 “ПлЮС лЮбОВЬ”, мело-

драма (13 серия)

11.00 “ВЕрНОЕ СрЕДСТВО-2”. 

Новые серии!

12.00 НОВОСТИ (повтор вечер-

него выпуска)

12.40 “ДИаГНОз” (повтор)

13.10 “зЕмСКИЙ ДОКТОр. 

лЮбОВЬ ВОПрЕКИ” (13-14 

серии) 


15.00 “барыШНЯ – КрЕ-

СТЬЯНКа-3”. Документальное 

реалити. Премьера! 

16.00 “ӘЙЕл ҚырыҚ 

ШыраҚТы” (повтор) 

17.00 “ТаҒДырмЕН ТарТыС ” 

үнді телехикаясы (повтор-ори-

гинал с.). Тұсаукесер! 

17.50 “маХаббаТ мҰҢы” үнді 

телехикаясы. Тұсаукесер!

18.30 “маХаббаТТа ШЕК бар 

ма?” үнді телехикаясы. (307-

308 с.)  Тұсаукесер! 

19.25 “ФаТмаГУлДІҢ 

ЖазыҒы НЕ?” түрiк телехика-

ясы (6 серия

20.30 ЖаҢалыҚТар

21.00 ВЕЧЕрНИЕ НОВОСТИ

21.40 “ЧЕрНыЙ КВаДраТ”

22.10 “ПрОСТИ мЕНЯ, мама” 

(5-6 серии)

00.00 “ПЕрЕВОзЧИК” (9-10 

серии) 

01.50 “алаҢ бОлма, ЖаНым” түрiк телехикаясы (повтор)

02.35-03.00 ЖаҢалыҚТар 

(повтор)

КАНАЛ

05.58 Қр ӘНҰраНы

06.00 музыкальный час

07:00 развлекательная про-

грамма «ризамын» (каз) 

08:00 Сериал «КҮЙЕУ бала» 

(повтор) 

09:00 Сериал «аЙНа» (повтор) 

10:00 «ӘзІл СТУДИО» (каз)

11:00 мультсериал «ЮНыЕ 

ТИТаНы» (рус)

12:00 Премьера! мультсериал 

«ФИКСИКИ» (рус)

13:00 ЕралаШ

14:00 Сериал «ВОрОНИНы»

15:00 Сериал «аЙНа» 

16:00 Сериал «КҮЙЕУ бала»

17:00 Премьера! Сериал «ма-

ХаббаТ ПЕН Жаза» (каз)

19:00 Сериал «ЕрТУГрУл»

20:00 Информбюро

21:00 Премьера! Сериал «лЮ-

бОВЬ И НаКазаНИЕ» (рус)

23:00 Сериал «КИЕлІ НЕКЕ»

23:55 алдараспан, Шаншар, 

Нысана күнделігі (каз)

01:05 КИНО «заПлаТИ 

ДрУГОмУ»


03:00 Сериал «В ПОлЕ зрЕ-

НИЯ» (каз)

05:00 мультсериал Ворнер 

(каз)


   ЕВРАЗИя

6:00 ЖаҢалыҚТар СУбТИТ-

рлЕрмЕН  

6:05 «ЖИТЬ зДОрОВО» (каз)  

7:00 ЖаҢалыҚТар СУбТИТ-

рлЕрмЕН  

7:15 «СаПа баҚылаУДа» 

7:55 ЖаҢалыҚТар СУбТИТ-

рлЕрмЕН  

8:00 «ДОбрОЕ УТрО»  

11:00 Премьера. многосерий-

ный фильм «СКлИФОСОВ-

СКИЙ 3»   

12:00 «бAСТы ПаТрУлЬ» 

бағдарламасы    

12:10 «П@УТINA» 

бағдарламасы 

12:30 «ДЖОДХа ЖӘНЕ аК-

бар». ҮНДІ ТЕлЕХИКаЯСы  

13:25 ТОК-ШОУ «ВСЕ мы 

лЮДИ» (каз)   

14:20«ПраВДа»  

14:25 «Смотрим вместе!». 

Комедия «СВаТы 6» 

15:45  «СУДЕбНыЕ ИСТО-

рИИ»      

16:45 «ДаВаЙ ПОЖЕНИмСЯ»  

17:50 «ПУСТЬ ГОВОрЯТ»  

18:55 «лЕСТНИЦа В НЕбЕ-

Са». многосерийный фильм  

20:00 «ГлаВНыЕ НОВОСТИ»  

21:00 «ҒаЖаЙыП ЖаН». ҮНДІ 

ТЕлЕХИКаЯСы  

22:00 «баСТы ЖаҢалыҚТар»  

22:45 «ҒаЖаЙыП ЖаН». ҮНДІ 

ТЕлЕХИКаЯСы  

23:35 «П@УТINA» 

бағдарламасы    

0:00 «СЕмЕЙНыЙ алЬбОм». 

многосерийный фильм

2:00 «бAСТы ПаТрУлЬ» 

бағдарламасы   

2:10 «баСТы ЖаҢалыҚТар»   

2:50 ТОК-ШОУ «ВСЕ мы 

лЮДИ» (каз) 

3:35 «СаПа баҚылаУДа»  

До 4:00 

     


 

7:00 «Әзілстан» жасырын 

түсірілім

7:35 «Күлдірген» бағдарламасы

8:00 Жаңалықтар

8:30 Новости «20:30»

9:00 Сериал «Дом с лилиями». 

4 серия


10:00 Турецкий сериал «Укра-

денная жизнь»

11:10 «Жетім жүрек» үнді теле-

хикаясы


12:10 Сериал «лист ожида-

ния». 2-3 серии

14:15 «Ел аузында» 

бағдарламасы

14:40 «бетперде» корей теле-

хикаясы


16:00 «Стамбул көшелері» 

түрік телехикаясы

17:00 «Ұрланған тағдыр» түрік 

телехикаясы

18:00 «Жетім жүрек» үнді теле-

хикаясы


19:00 «Стамбул көшелері» 

түрік телехикаясы

20:00 Жаңалықтар

20:30 Новости «20:30»

21:00 «Ғашық жандар» үнді 

телехикаясы

22:00 «Ұрланған тағдыр» түрік 

телехикаясы

23:00 Сериал «Дом с лилия-

ми». 5 серия

0:00 Новости «20:30»

0:30 Жаңалықтар

1:00 «махаббат хикаясы» түрік 

телехикаясыTv АПТА

19

//   «Жамбыл - Тараз»  //  №19 (1307), 11 мамыр 2016 Жыл  //6:00 Әнұран

6:05 Қазақстан эстрада 

жұлдыздарының қатысуымен 

концерт


7:00 мемлекеттік уақыт қызметі: 

дәлме-дәл уақыт. 

7:00 «ТаҢШОлПаН». Таңғы 

ақпаратты-сазды бағдарлама (8:00; 

9:30 KAZNEWS) 

10:00 «аяулы арман». Телехикая. 

26-бөлім («Қазақстан» Ұлттық теле-

арнасы, 2015 ж)  (с субтитрами)

10:50 «біздің ағай». Телехикая. 

16-бөлім («Қазақстан» Ұлттық теле-

арнасы, 2015 ж.) (с субтитрами)

11:45 «айтуға оңай...» 

12:30 «Ұлт мақтанышы». Деректі 

фильм. 4-бөлім («Қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2014 ж.)

13:00 «бІрГЕ ТаҢДаЙмыз!». 

Тікелей эфир 

14:10 «Келін». Телехикая. 1805, 

1806-бөлімдері (Үндістан, 2014-

2015 жж.) (с субтитрами)

15:00 «ӘЙЕл баҚыТы». Ток-шоу. 

Тікелей эфир 

16:40 «Жүрегім сізге аманат». 

Телехикая. 193-бөлім (Филиппин, 

2013 ж.) (с субтитрами)

17:30 KAZNEWS

17:55 «ИмаН аЙНаСы» 

18:15 «ЖаН ЖылУы» 

18:35 ТҰСаУКЕСЕр! «ЖҮрЕГІм 

СІзГЕ амаНаТ». Телехикая. 

194-бөлім (Филиппин, 2013 ж.) (с 

субтитрами)

19:30 KAZNEWS

20:05 ПарламЕНТ

20:20 «аЙТУҒа ОҢаЙ...» 

21:05 «СӘлЕм, ҚазаҚСТаН!»

22:30 ТҰСаУКЕСЕр! «КЕлІН». 

Телехикая. 1807, 1808- бөлімдері 

(Үндістан, 2014-2015 жж.) (с суб-

титрами)


23:30 «СІз НЕ ДЕЙСІз?»

0:00 KAZNEWS

0:35 Парламент

0:50 «Өткен мен жеткен: 

Кәсіпкерліктің дамуы». арнайы 

жоба


1:10 «біздің ағай». Телехикая. 

16-бөлім («Қазақстан» Ұлттық теле-

арнасы, 2015 ж.) (с субтитрами)

1:55 «Иман айнасы» 

2:15 «бүгінгі күннің батырлары» 

2:25 «Сіз не дейсіз?» 

2:55 «Ғасырлар үні». Деректі 

фильм 9-бөлімі («Қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2012 ж.) 

3:40 Әнұран         ХАБАР

07:00 Қр Әнұраны

07:02 «бұйымтай»

08:00 «Жаңа күн» 

таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарламасы -Утренняя 

информационно-развлека-

тельная программа

10:00 Таңғы жаңалықтар

10:10 Премьера!! Телесери-

ал. «Дерево жизни» 

11:00 Утренний выпуск 

новостей 

11:10 Кулинарная программа 

«магия кухни»

11:40 «Подари детям жизнь»

11:45 Тұсаукесер!!! «Тағдыр 

тартысы» деректі драмасы

12:15 Телехикая. «Қыз жолы» 

13:00 Түскі жаңалықтар

13:15 Телесериал. «Семей-

ные мелодрамы» 

14:10 Телесериал. «Катина 

любовь»   

15:00 Дневной выпуск 

новостей


15:15 Телехикая. «ақылдың 

кілті. Өмірдастан»

16:00 Кешкі жаңалықтар

16:15 «Өмір сабақтары» 

деректі драмасы

16:50 «Экономкласс»

17:00 Вечерний выпуск 

новостей


17:15 Телесериал. «След»

17:55 «Тур де Хабар» 

18:25 Телехикая. 

«Сүрбойдақ»

19:15 Телехикая. «Қыз жолы» 

20:00 Қорытынды 

жаңалықтар

20:30 «бетпе-бет» 

21:00 Итоги дня

21:30 Премьера!!! Телесери-

ал. «Дерево жизни» 

22:20 мегахит. Джозеф 

Гордон-левитт, Сет роген в 

драме  «Жизнь прекрасна»

00:00 Қорытынды 

жаңалықтар

00:30 «Сотқа жеткізбей» 

деректі драмасы

01:00 Жаңалықтар

03:00 Қр Әнұраны

                        

ҚАЗАҚСТАН

ТАРАЗ

7:25 Әнұран

7:30 ҚаЙырлы 

ТаҢ,ӘУлИЕаТа!  Таңғы 

ақпаратты-сазды бағдарлама  

9:30 ҚОрыТыНДы 

ЖаҢалыҚТар

9:50 ИТОГОВыЕ НОВОСТИ

10:10 «Сазды әуен»

10:25 ТЕлЕблОКНОТ

10:30 ТЕлЕмарКЕТ

10:35 Хабар: «Жаса , менің 

елім !»

10:50 Хабар: «Иман нұры»11:00 балаларҒа базарлыҚ 

/балапан арнасынан/

11:25 ТЕлЕблОКНОТ

11:30 ТЕлЕмарКЕТ

11:35 «Күй күмбірі»

11:45 ТЕлЕХИКаЯ 

12:35 ДЕрЕКТІ ФИлЬм 

13:00 ТҮСКІ ЖаҢалыҚТар. 

Тікелей эфир 

13:10 ДНЕВНыЕ НОВОСТИ. 

Прямой эфир

13:20 балаларҒа базарлыҚ 

/балапан арнасынан/

13:45 ТЕлЕблОКНОТ

13:50 ТЕлЕмарКЕТ

13:55 «Әулиеата әуендері»

14:05 аҢДаТПа

14:05-17.50 Техникалық үзіліс 

17:50 аҢДаТПа

17:55 Хабар: «бІрІНШІ СТУ-

ДИЯ» /тікелей эфир/

18:20 КЕШКІ ЖаҢалыҚТар. 

Тікелей эфир 

18:35 ВЕЧЕрНИЕ НОВОСТИ. 

Прямой эфир 

18:50 ТЕлЕмарКЕТ

18:55 ТЕлЕблОКНОТ

19:00 «Сазды әуен»

19:15 ТЕлЕХИКаЯ 

20:00 ҚОрыТыНДы 

ЖаҢалыҚТар. Тікелей эфир 

20:20 ИТОГОВыЕ НОВОСТИ. 

Прямой эфир

20:40 ТЕлЕблОКНОТ

20:45 «Күй күмбірі»

20:55 Хабар: «Денсаулық» 

21:15 ДЕрЕКТІ ФИлЬм 

21:25 СӨз марЖаН /ұлттық 

мақал-мәтелдер/

21.30 ТЕлЕмарКЕТ

21:40 ТЕлЕблОКНОТ

21:45 «Күй күмбірі»

21:55 Көркем фильм

23:25 ТЕлЕХИКаЯ

0:00 ОрыТыНДы 

ЖаҢалыҚТар

0:20 ИТОГОВыЕ НОВОСТИ

0:40 ТЕлЕблОКНОТ

0:45 «Сазды әуен»

1:05 аҢДаТПа , ӘНҰраН

1:10 арнаның жабылуы1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал