8-9-бет. МерекеңМен, Мейірлі Медбике!жүктеу 1.11 Mb.

бет7/12
Дата16.01.2017
өлшемі1.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

3. орта білім беру ұйымдарында міндетті мектеп 

формасына қойылатын талаптарды орындау

22. Орта білім беру ұйымының басшысы (бұдан әрі – Басшы) және қоғамдық кеңес (мектеп кеңесі, 

қамқоршылық кеңес, ата-аналар комитеті) міндетті мектеп формасын енгізу кезінде осы Талаптарды 

басшылыққа алады.

23. Ата-аналар мен өзге де заңды өкілдер мектеп формасы туралы мәселелерді талқылауға қатысады 

және оны жетілдіру бойынша ұсыныс енгізеді, оны кез келген сауда желісінен сатып алады.

 24. Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының білім басқармалары, аудандық (қалалық) білім 

бөлімдері ата-аналарға мектеп формасын отандық мектеп формасын шығаратын өндірушілерден сатып 

алуды ұсынады, бірақ оларды нақты өндірушілерден сатып алуды міндеттемейді немесе оқу орнында 

форма сатуды ұйымдастырмайды.

25. Басшы ағымдағы жылғы 25 мамырға дейін мектеп формасының бекітілуін қамтамасыз етеді.

26. Басшы білім алушылардың мектеп формасын сақтауы мәселесін қоғамдық кеңестің талқылауына 

шығарады.

27. Басшы осы  Талаптармен ата-аналарды немесе заңды өкілдерді білім алушыны білім беру ұйымына 

қабылдау туралы өтініш (еркін нысанда)  беру кезінде қол қойғызу арқылы және жалпы мектептік ата-аналар 

жиналысында таныстырады. Tv АПТА

17

//   «Жамбыл - Тараз»  //  №19 (1307), 11 мамыр 2016 Жыл  //ДүЙСЕНБІ

16 

мамыр

СЕЙСЕНБІ

17 

мамыр

                            

6:00 Әнұран 

6:05 Қазақстан эстрада 

жұлдыздарының қатысуымен 

концерт


7:00 мемлекеттік уақыт 

қызметі: дәлме-дәл уақыт. 

7:00 «ТаҢШОлПаН». Таңғы 

ақпаратты-сазды бағдарлама 

(8:00; 9:30 KAZNEWS) 

10:00 «аяулы арман». Теле-

хикая. 23-бөлім («Қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2015 ж.) 

(с субтитрами)

10:50 «біздің ағай». Теле-

хикая. 13-бөлім («Қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2015 ж.) 

(с субтитрами)

11:45 «айтуға оңай...» 

12:30 «Ұлт мақтанышы». 

Деректі фильм. 1-бөлім 

(«Қазақстан» Ұлттық теле-

арнасы, 2014 ж.)

13:00 «бІрГЕ ТаҢДаЙмыз!». 

Тікелей эфир 

14:10 «Келін». Телехи-

кая. 1799, 1800-бөлімдері 

(Үндістан, 2014-2015 жж.) (с 

субтитрами)

15:00 «ӘЙЕл баҚыТы». Ток-

шоу. Тікелей эфир 

16:40 «Жүрегім сізге аманат». 

Телехикая. 190-бөлім (Филип-

пин, 2013 ж.) (с субтитрами)

17:30 KAZNEWS

17:50 «ЖУрНалИСТІК 

зЕрТТЕУ». («Өмірге оралу». 

Теріс діни ағымның жетегінде 

кетіп адасқандар) 1-бөлім (с 

субтитрами)

18:15 «ҚылмыС ПЕН 

Жаза» 

18:35 ТҰСаУКЕСЕр! «ЖҮрЕГІм СІзГЕ амаНаТ». 

Телехикая. 191-бөлім (Филип-

пин, 2013 ж.) (с субтитрами)

19:30 KAZNEWS

20:20 «аЙТУҒа ОҢаЙ...» 

21:05 ТҰСаУКЕСЕр! «аЯ-

Улы армаН». Телехикая. 

24-бөлім («Қазақстан» Ұлттық 

телеарнасы, 2015 ж.) (с 

субтитрами)

22:00 ТҰСаУКЕСЕр! 

«КЕлІН». Телехикая. 1801, 

1802-бөлімдері (Үндістан, 

2014-2015жж.) (с субтитрами)

22:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДа 

НҰрлаН ҚОЯНбаЕВ» 

23:30 KAZNEWS

0:20 «Қыздар». 13-бөлім 

(«Қазақстан» Ұлттық телеар-

насы, 2014 ж.) (с субтитрами)

1:05 «біздің ағай». Телехикая. 

13-бөлім («Қазақстан» Ұлттық 

телеарнасы, 2015 ж.) (с 

субтитрами)

1:50 «Қылмыс пен жаза» 

2:10 «бүгінгі күннің батыр-

лары» 

2:25 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 

3:00 «Ғасырлар үні». Деректі 

фильм.  6-бөлім («Қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2012 ж.) 

3:45 Әнұран

         ХАБАР

07:00 Қр Әнұраны

07:02 «айтұмар»

08:00 «Жаңа күн» 

таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарламасы -Утренняя 

информационно-развлека-

тельная программа

10:00 Таңғы жаңалықтар

10:10 Премьера!!! Телесери-

ал. «Дерево жизни»

11:00 Утренний выпуск 

новостей 

11:10 Кулинарная программа 

«магия кухни»

11:40 «Подари детям жизнь»

11:45 Тұсаукесер!!! «Тағдыр 

тартысы» деректі драмасы

12:15 Телехикая. «Қыз жолы» 

13:00 Түскі жаңалықтар

13:15 Телесериал. «Семей-

ные мелодрамы»

14:10 Телесериал. «Катина 

любовь»


15:00 Дневной выпуск 

новостей


15:15 Телехикая. «ақылдың 

кілті. Өмірдастан»

16:00 Кешкі жаңалықтар

16:15 «біздің үй»

17:00 Вечерний выпуск 

новостей


17:15 Телесериал. «След»

18:00 «Тағдыр жолы» 

18:35 Телехикая. 

«Сүрбойдақ»

19:10 Телехикая. «Қыз жолы» 

19:55 «Негізінде...» 

20:00 Қорытынды 

жаңалықтар

20:30 «бюро расследований»

20:55 «По сути» 

21:00 Итоги дня

21:30 Премьера!!! Телесери-

ал. «Дерево жизни» 

22:20 Телесериал. «След»

23:00 «бетпе-бет» 

23:30 «арнайы хабар»

23:55 «Негізінде...» 

00:00 Қорытынды 

жаңалықтар

00:30 «Сотқа жеткізбей» 

деректі драмасы

01:00 Жаңалықтар

03:00 Қр Әнұраны

                        ҚАЗАҚСТАН

ТАРАЗ

7:25  Әнұран

7:30 «ҚаЙырлы 

ТаҢ,ӘУлИЕаТа! « Таңғы 

ақпаратты-сазды бағдарлама

9:30 ЖаҢалыҚТар. /

қайталау/

9:50 НОВОСТИ. /повтор/

10:10 «СазДы ӘУЕН»

10:25 ТЕлЕблОКНОТ

10:30 ТЕлЕмарКЕТ

10:35 Хабар: «бірінші 

студия» /Д.молдашұлы//

қайталау/

11:00 «балаларҒа 

базарлыҚ» /балапан 

арнасынан/

11:25 «СӨз марЖаН» /

ұлттық мақал-мәтелдер/

11:30 ТЕлЕблОКНОТ

11:45 ТЕлЕХИКаЯ

12:20 Хабар: «Жас талап» /

қайталау/

13:00 ТҮСКІ ЖаҢалыҚТар. 

Тікелей эфир

13:10 ДНЕВНыЕ НОВОСТИ. 

Прямой эфир

13:20 «балаларҒа 

базарлыҚ» /балапан 

арнасынан/

13:45 ТЕлЕблОКНОТ

13:50 ТЕлЕмарКЕТ

13:55 Әулиеата әуендері

14:05 аҢДаТПа

14:00-17.55 Техникалық үзіліс 

17:50 аҢДаТПа

17:55 Хабар: «алтын бесік» /

ауыл тіршілігі/ /а.Қарашев/

18:10 Хабар: «Өрлеу» 

18:20 КЕШКІ ЖаҢалыҚТар. 

Тікелей эфир 

18:35 ВЕЧЕрНИЕ НОВОСТИ. 

Прямой эфир 

18:50 ТЕлЕмарКЕТ

18:55 ТЕлЕблОКНОТ

19:00 «СазДы ӘУЕН»

19:15 ТЕлЕХИКаЯ 

20:00 ҚОрыТыНДы 

ЖаҢалыҚТар. Тікелей эфир 

20:20 ИТОГОВыЕ НОВОСТИ. 

Прямой эфир

20:40 ТЕлЕблОКНОТ

20:45 «Күй күмбірі»

20:55 Хабар: «Сыр перне»

21:25 «СӨз марЖаН» /

ұлттық мақал-мәтелдер/

21:30 ТЕлЕмарКЕТ

21:40 ТЕлЕблОКНОТ

21:45 «Әулиеата әуендері»

21:55 Көркем фильм

23:25 ТЕлЕХИКаЯ  

0:00 ҚОрыТыНДы 

ЖаҢалыҚТар

0:20 ИТОГОВыЕ НОВОСТИ

0:40 ТЕлЕблОКНОТ

0:45 СазДы ӘУЕН

1:05 аңдатпа.Әнұран

1:10 арНаНыҢ ЖабылУы

     7 КАНАЛ

06.00 «Күнбастар»

06.30 «айнаonline»

07.00 Т/с «Құрбылар»

07.30 Т/с «Қарагүл»

08.30 «Күнбастар»

09.00 Т/с «Полицейский 

участок»


10.00 Т/п «Смеяться раз-

решается»

12.00 «Q- елі»

12.30 «айнаonline»

13.10 Т/с «1001 түн»

15.00 Т/п «мои прекрасные»

16.00 Т/с «Полицейский 

участок»


17.00 Т/ф «Всем всего 

хорошего»: 

19.00 Т/с «Қарагүл»

20.00 Т/с «1001 түн»

22.00 Т/п «Человек-неви-

димка»


23.00 Т/с «Секретные мате-

риалы»


00.00 Т/ф «Всем всего 

хорошего»

01.50 «айнаonline»

02.30 «Келеңсіз кездесу»

03.00 Т/с «арам ақша. адал 

махаббат»

04.00 Т/с «Шалғайдағы 

оқиға»


05.00 «Женіп көр!»

     КТК

06.00 Открытие вещания. Қр 

ӘНҰраНы

06.05 мультфильмдер 06.20 “ҚараДаЙы” түрiк теле-

хикаясы


07.25 “алаҢ бОлма, Жа-

Ным” түрiк телехикаясы 

08.30 ЖаҢалыҚТар (повтор)

09.00 “ФаТмаГУлДІҢ 

ЖазыҒы НЕ?” түрiк теле-

хикаясы (повтор)

10.00 “ПлЮС лЮбОВЬ”, 

мелодрама (12 серия)

11.00 “ВЕрНОЕ СрЕД-

СТВО-2”. Новые серии!

12.00 НОВОСТИ (повтор 

вечернего выпуска)

12.40 “ГлаВНаЯ рЕДаКЦИЯ” 

(повтор)


13.20 “зЕмСКИЙ ДОКТОр. 

лЮбОВЬ ВОПрЕКИ” (11-12 

серии) мелодрама 

15.00 “барыШНЯ – КрЕ-

СТЬЯНКа-3”. Документальное 

реалити. Премьера! 

16.00 “КӨрІПКЕл” (повтор) 

17.00 “ТаҒДырмЕН ТарТыС 

” үнді телехикаясы (повтор-

оригинал с.). Тұсаукесер! 

17.50 “маХаббаТ мҰҢы” үнді 

телехикаясы. Тұсаукесер!

18.30 “маХаббаТТа ШЕК 

бар ма?” үнді телехикаясы. 

(306-307 с.)  Тұсаукесер! 

19.35 “ФаТмаГУлДІҢ 

ЖазыҒы НЕ?” түрiк теле-

хикаясы (5 серия). 

20.30 ЖаҢалыҚТар

21.00 ВЕЧЕрНИЕ НОВОСТИ

21.40 “ДИаГНОз” 

22.10 “ПрОСТИ мЕНЯ, 

мама” (3-4 серии)  

00.00 “ПЕрЕВОзЧИК” (7-8 

серии)

01.50 “алаҢ бОлма, ЖаНым” түрiк телехикаясы 

(повтор)


02.35-03.00 ЖаҢалыҚТар 

(повтор)


КАНАЛ

05.58 Қр ӘНҰраНы

06.00 музыкальный час

07:00 развлекательная про-

грамма «ризамын» (каз) 

08:00 алдараспан, Шаншар, 

Нысана күнделігі (каз)

09:00 Сериал «аЙНа» (по-

втор)  

10:00 «ӘзІл СТУДИО» (каз)11:00 мультсериал «ЮНыЕ 

ТИТаНы» (рус)

12:00 Премьера! мультсериал 

«ФИКСИКИ» (рус)

13:00 ЕралаШ

14:00 Сериал «ВОрОНИНы»

15:00 Сериал «аЙНа» 

16:00 Сериал «КҮЙЕУ бала»

17:00 Премьера! Сериал «ма-

ХаббаТ ПЕН Жаза» (каз)

19:00 Сериал «ЕрТУГрУл»

20:00 Информбюро

21:00 Премьера! Сериал «лЮ-

бОВЬ И НаКазаНИЕ» (рус)

23:00 Сериал «КИЕлІ НЕКЕ»

23:55 алдараспан, Шаншар, 

Нысана күнделігі (каз)

01:05 КИНО «ЖИзНЬ КаК 

ДОм» 

03:00 Сериал «В ПОлЕ зрЕ-НИЯ» (каз)

05:00 мультсериал Ворнер 

(каз)

 

   ЕВРАЗИя6:00 ЖаҢалыҚТар СУбТИТ-

рлЕрмЕН  

6:05 «ЖИТЬ зДОрОВО» (каз)  

7:00 ЖаҢалыҚТар СУбТИТ-

рлЕрмЕН  

7:15 «СаПа баҚылаУДа» 

7:55 ЖаҢалыҚТар СУбТИТ-

рлЕрмЕН  

8:00 «ДОбрОЕ УТрО»  

11:00 Премьера. многосерий-

ный фильм «СКлИФОСОВ-

СКИЙ 3»  

12:00 «бAСТы ПаТрУлЬ» 

бағдарламасы    

12:10 «П@УТINA» 

бағдарламасы 

12:30 «ДЖОДХа ЖӘНЕ аК-

бар». ҮНДІ ТЕлЕХИКаЯСы  

13:25 ТОК-ШОУ «ВСЕ мы 

лЮДИ» (каз)   

14:20«ПраВДа»  

14:25 «Смотрим вместе!». 

Комедия «СВаТы 6» 

15:45  «СУДЕбНыЕ ИСТО-

рИИ»      

16:45 «ДаВаЙ ПОЖЕНИмСЯ»  

17:50 «ПУСТЬ ГОВОрЯТ»  

18:55 «лЕСТНИЦа В НЕбЕ-

Са». многосерийный фильм  

20:00 «ГлаВНыЕ НОВОСТИ»  

21:00 «ҒаЖаЙыП ЖаН». ҮНДІ 

ТЕлЕХИКаЯСы  

22:00 «баСТы 

ЖаҢалыҚТар»  

22:45 «ҒаЖаЙыП ЖаН». ҮНДІ 

ТЕлЕХИКаЯСы  

23:35 «П@УТINA» 

бағдарламасы    

0:00 «СЕмЕЙНыЙ алЬбОм». 

многосерийный фильм

2:00 «бAСТы ПаТрУлЬ» 

бағдарламасы   

2:10 «баСТы ЖаҢалыҚТар»   

2:50 ТОК-ШОУ «ВСЕ мы 

лЮДИ» (каз) 

3:35 «СаПа баҚылаУДа»  

До 4:00 

 

7:00 «Әзілстан» жасырын түсірілім

7:40 «Күлдірген» 

бағдарламасы

8:00 Жаңалықтар

8:30 Новости «20:30»

9:00 Сериал «Дом с лилиями». 

3 серия

10:00 Турецкий сериал «Укра-денная жизнь»

11:10 «Жетім жүрек» үнді теле-

хикаясы

12:10 Сериал «Счастливый билет». 8 серия

13:10 Сериал «лист ожида-

ния». 1 серия

14:15 «Kaznet» ғаламторға 

шолу

14:40 Тұсаукесер! «бетперде» корей телехикаясы

16:00 «Стамбул көшелері» 

түрік телехикаясы

17:00 «Ұрланған тағдыр» түрік 

телехикаясы

18:00 «Жетім жүрек» үнді теле-

хикаясы

19:00 «Стамбул көшелері» түрік телехикаясы

20:00 Жаңалықтар

20:30 Новости «20:30»

21:00 Тұсаукесер! «Ғашық 

жандар» үнді телехикаясы

22:00 «Ұрланған тағдыр» түрік 

телехикаясы

23:00 Сериал «Дом с лилия-

ми». 4 серия

0:00 Новости «20:30»

0:30 Жаңалықтар

1:00 «махаббат хикаясы» 

түрік телехикаясы

6:00 Әнұран

6:05 Қазақстан эстра-

да жұлдыздарының 

қатысуымен концерт

7:00 мемлекеттік уақыт 

қызметі: дәлме-дәл уақыт  

7:00 ТаҢШОлПаН». 

Таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарлама (8:00; 9:30 

KAZNEWS) 

10:00 «апта.kz»

11:00 «Дара жол» 

12:30 «ДаУа»

13:00 «бІрГЕ 

ТаҢДаЙмыз!». Тікелей 

эфир 

14:10 «Келін». Телехикая. 1797,1798- бөлімдері 

(Үндістан, 2014-2015 жж.) (с 

субтитрами)

15:00 «ӘЙЕл баҚыТы». 

Ток-шоу. Тікелей эфир 

16:40 «Жүрегім сізге ама-

нат». Телехикая. 189-бөлім 

(Филиппин, 2013 ж.) (с 

субтитрами)

17:30 KAZNEWS

17:55 «бҮГІНГІ КҮННІҢ 

баТырлары» 

18:05 «мЕНІҢ 

ҚазаҚСТаНым!». (с субти-

трами)

18:35 ТҰСаУКЕСЕр! «ЖҮрЕГІм СІзГЕ ама-

НаТ». Телехикая. 190-бөлім 

(Филиппин, 2013 ж.) (с 

субтитрами)

19:30 KAZNEWS

20:20 «СЕрПІлІС» 

21:05 ТҰСаУКЕСЕр! «аЯ-

Улы армаН». Телехикая. 

23-бөлім («Қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2015 ж.) 

(с субтитрами)

22:00 ТҰСаУКЕСЕр! 

«КЕлІН». Телехикая. 1799, 

1800-бөлімдері (Үндістан, 

2014-2015 жж.) (с субти-

трами)


22:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДа 

НҰрлаН ҚОЯНбаЕВ» 

23:30 KAZNEWS

0:15 «SPORT.KZ» 

0:35 «Қыздар». 12-бөлім 

(«Қазақстан» Ұлттық 

телеарнасы, 2014 ж.) (с 

субтитрами)

1:20 «Серпіліс» 

2:05 «менің Қазақстаным!» 

(с субтитрами)

2:35 «Түнгі студияда Нұрлан 

Қоянбаев» 

3:05 «Ғасырлар үні». 

Деректі фильм. 5-бөлімі 

(«Қазақстан» Ұлттық теле-

арнасы, 2012 ж.) 

3:40 Әнұран         ХАБАР

07:00 Қр Әнұраны

07:02 «айтұмар»

08:00 «Жаңа күн» 

таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарламасы -Утренняя 

информационно-развлека-

тельная программа

10:00 Информационный 

канал - аналитическая про-

грамма «7 күн»

11:00 «Экономкласс»

11:10 Кулинарная програм-

ма «магия кухни»

11:40 «Подари детям жизнь»

11:45 мультсериал. «Фар-

хат»

12:30 Тұсаукесер!!! «Тағдыр тартысы» деректі драмасы

13:00 Түскі жаңалықтар

13:15 Телесериал. «Семей-

ные мелодрамы» 

14:10 Телесериал. «Катина 

любовь»  

15:00 Дневной выпуск 

новостей


15:15 Телехикая. «ақылдың 

кілті. Өмірдастан»

16:00 Кешкі жаңалықтар

16:15 «Өмір сабақтары» 

деректі драмасы.

17:00 Вечерний выпуск 

новостей

17:15 Телесериал. «След»

17:55 «Орталық Хабар»

19:00 «ТВ бинго»

19:55 «Негізінде...» 

20:00 Қорытынды 

жаңалықтар

20:30 «арнайы хабар»

20:55 «По сути» 

21:00 Итоги дня

21:30 Премьера!!! Телесери-

ал. «Дерево жизни» 

22:20 Телесериал. «След»

23:00 «бетпе-бет» 

23:25 «Негізінде...» 

23:30 Қорытынды 

жаңалықтар

00:00 «Сотқа жеткізбей» 

деректі драмасы

00:30 Жаңалықтар

04:00 Қр Әнұраны

ҚАЗАҚСТАН

ТАРАЗ

7:25 Әнұран,аңдатпа

7:30 «ҚаЙырлы 

ТаҢ,ӘУлИЕаТа! « 

Таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарлама

9:30 «аПТа 

ЖаҢалыҚТары» (апталық 

шолу)

10:10 Сазды әуен10:25 ТЕлЕблОКНОТ

10:30 ТЕлЕмарКЕТ

10:35 ДЕрЕКТІ ФИлЬм

11:10 «балаларҒа 

базарлыҚ» /балапан 

арнасынан/

11:25 «СӨз марЖаН» /

ұлттық мақал-мәтелдер/

11:30 ТЕлЕблОКНОТ

11:35 Күй күмбірі

11:45 ТЕлЕХИКаЯ 

12:35 ДЕрЕКТІ ФИлЬм

13:00 ТҮСКІ ЖаҢалыҚТар. 

Тікелей эфир 

13:10 ДНЕВНыЕ НОВОСТИ. 

Прямой эфир

13:20 Хабар: «Жаңа айна» /

қайталау/

13:45 ТЕлЕблОКНОТ

13:50 ТЕлЕмарКЕТ

13:55 «Әулиеата әуендері»

14:05 аҢДаТПа

14:05-17.50 Техникалық 

үзіліс 


17:50 аҢДаТПа

17:55 Хабар: «бІрІНШІ 

СТУДИЯ» /тікелей эфир/

18:20 КЕШКІ ЖаҢалыҚТар. 

Тікелей эфир 

18:35 ВЕЧЕрНИЕ НОВО-

СТИ. Прямой эфир 

18:50 ТЕлЕмарКЕТ

18:55 ТЕлЕблОКНОТ

19:00 «СазДы ӘУЕН»

19:15 ТЕлЕХИКаЯ 

20:00 ҚОрыТыНДы 

ЖаҢалыҚТар. Тікелей 

эфир 


20:20 ИТОГОВыЕ НОВО-

СТИ. Прямой эфир

20:40 ТЕлЕблОКНОТ

20:45 «КҮЙ КҮмбІрІ»

20:55 Хабар: «Ол және 

Өмір»


21:10 Хабар: «закон и 

общество»

21:25 «СӨз марЖаН» /

ұлттық мақал-мәтелдер/

21:30 ТЕлЕмарКЕТ

21:40 ТЕлЕблОКНОТ

21:45 «Әулиеата Әуендері»

21:55 Көркем фильм

23:25 ТЕлЕХИКаЯ 

0:00 ҚОрыТыНДы 

ЖаҢалыҚТар

0:20 ИТОГОВыЕ НОВОСТИ

0:40 ТЕлЕблОКНОТ

0:45 «СазДы ӘУЕН»

1:05 аңдатпа.Әнұран

1:10 арНаНыҢ ЖабылУы7 КАНАЛ

06.00 «Күнбастар»

06.30 «айнаonline»

07.00 Т/с «Құрбылар»

07.30 Т/п «ТОЙlike»

08.30 «Күнбастар»

09.00 м/ф «Снежная коро-

лева»


10.00 Т/п «Смеяться раз-

решается»

11.40 Х/ф «Жер шарын 

құтқарған Гоку»

13.10 Т/с «Үзілген 

жапырақтар»

15.00 Т/п «мои прекрасные»

15.30 Шоу «Один в один 4»

18.30 «Q- елі»

19.00 Т/с «Қарагүл»

20.00 Т/с «1001 түн»

22.00 Т/п «Человек-неви-

димка»

23.00 Т/с «Секретные мате-риалы»

00.00 Х/ф «анжелика, мар-

киза ангелов»

01.50 «айнаonline»

02.30 «Келеңсіз кездесу»

03.00 Т/с «арам ақша. адал 

махаббат»

04.00 Т/с «Шалғайдағы 

оқиға»

05.00 «Женіп көр!»     КТК

06.00 Открытие вещания. Қр 

ӘНҰраНы

06.05 мультфильмдер06.30 “СЧаСТлИВаЯ, ЖЕНЬ-

Ка!” көркем фильм

08.00 “мӘССаҒаН KZ” 

08.50 “алаҢ бОлма, Жа-

Ным” түрiк телехикаясы 

09.40 “ВЕрНИТЕ мНЕ Кра-

СОТУ!”  (повтор)

11.00 “ПОрТрЕТ НЕДЕлИ” 

(повтор)

12.10 “ПрЕВраТНОСТИ 

СУДЬбы”, мелодрама 

14.00 “ДрУГаЯ ПраВДа” 

(повтор)

15.00 “ЭКСПЕрИмЕНТ” 

(повтор)

15.25 “КӨрІПКЕл” (повтор) 

16.20 “ТаҒДырмЕН ТарТыС 

” үнді телехикаясы (повтор-

оригинал с.). Тұсаукесер! 

17.10 “маХаббаТ 

мҰҢы” үнді телехикаясы. 

Тұсаукесер!

18.30 “маХаббаТТа ШЕК 

бар ма?” үнді телехикаясы. 

(305-306 с.)  Тұсаукесер! 

19.25 “ФаТмаГУлДІҢ 

ЖазыҒы НЕ?” түрiк теле-

хикаясы (4 серия).

20.30 ЖаҢалыҚТар

21.00 ВЕЧЕрНИЕ НОВОСТИ

21.40 “ГлаВНаЯ рЕДаКЦИЯ” 

–  люди и звери 

22.20 “ПрОСТИ мЕНЯ, 

мама” (1-2 серии), драма 

00.10 “ПЕрЕВОзЧИК” (5-6 

серии)


01.50 “алаҢ бОлма, 

ЖаНым” түрiк телехикаясы 

(повтор)

02.35-03.00 ЖаҢалыҚТар 

(повтор)

КАНАЛ

05.58 Қр ӘНҰраНы

06.00 Информбюро (повтор)

06:50 развлекательная про-

грамма «ризамын» (каз)

07:15 Сериал «КҮЙЕУ бала» 

(повтор) 

09:00 Сериал «аЙНа» (по-

втор)

10:00 Кулинарная программа «Готовим с адель» 

10:30 мультсериал «ЮНыЕ 

ТИТаНы» (рус)

12:00 ЕралаШ 

14:00 аЙТа бЕрСІН 

15:00 Сериал «аЙНа»

16:00 Сериал «ГОрОДСКИЕ 

лЕГЕНДы»


16:50 Сериал «ВЕЧНыЙ 

ОТПУСК» 


19:00 Сериал «ЕрТУГрУл»

20:00 Информбюро

21:00 Премьера! Сериал лЮ-

бОВЬ И НаКазаНИЕ (рус)

23:00 Сериал «КИЕлІ НЕКЕ»

23:50 алдараспан, Шаншар, 

Нысана күнделігі (каз)

01:00 КИНО «ВыбОр 

СУДЬбы»

02:30 Сериал «В ПОлЕ зрЕНИЯ» (каз)

05:00 мультсериал Ворнер 

(каз)

   ЕВРАЗИя

6:00 ЖаҢалыҚТар СУбТИТ-

рлЕрмЕН  

6:05 «ЖИТЬ зДОрОВО» (каз) 

7:00 ЖаҢалыҚТар СУбТИТ-

рлЕрмЕН  

7:15 «СаПа баҚылаУДа» 

7:55 ЖаҢалыҚТар СУбТИТ-

рлЕрмЕН  

8:00 «ДОбрОЕ УТрО»  

11:00 «ЖДИ мЕНЯ»   

12:00 «бAСТы ПаТрУлЬ» 

бағдарламасы    

12:10 «П@УТINA» 

бағдарламасы 

12:30 «ДЖОДХа ЖӘНЕ аК-

бар». ҮНДІ ТЕлЕХИКаЯСы  

13:25 «ӘН ДарИЯ» 

бағдарламасы  

14:20«ПраВДа»  

14:25 «Смотрим вместе!». 

Комедия «СВаТы 6» 

16:45 «ДаВаЙ ПОЖЕНИм-

СЯ»  


17:50 «ПУСТЬ ГОВОрЯТ»  

18:55 «лЕСТНИЦа В НЕбЕ-

Са». многосерийный фильм  

20:00 «ГлаВНыЕ НОВОСТИ»   

21:00 «ҒаЖаЙыП ЖаН». 

ҮНДІ ТЕлЕХИКаЯСы  

22:00 «баСТы 

ЖаҢалыҚТар»  

22:45 «ҒаЖаЙыП ЖаН». 

ҮНДІ ТЕлЕХИКаЯСы  

23:35 «П@УТINA» 

бағдарламасы    

0:00 «СЕмЕЙНыЙ алЬ-

бОм». многосерийный 

фильм

2:00 «бAСТы ПаТрУлЬ» бағдарламасы   

2:10 «баСТы 

ЖаҢалыҚТар»   

2:50 «ЖИТЬ зДОрОВО» (каз) 

3:40 «СаПа баҚылаУДа»  

До 4:00 


     

 

7:00 «Әзілстан» жасырын түсірілім

7:25 «Күлдірген» 

бағдарламасы

7:50 «біздің уақыт» 

ақпараттық-сараптамалық 

бағдарламасы

8:40 «Kaznet» ғаламторға 

шолу


9:00 Сериал «Дом с лилия-

ми». 2 серия

10:00 Турецкий сериал 

«Украденная жизнь»

11:10 «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясы

13:00 Сериал «Счастливый 

билет». 7 серия

14:00 Информационно-

аналитическая программа 

«Избранное за неделю»

14:40 Тұсаукесер! «бетпер-

де» корей телехикаясы

16:00 «Стамбул көшелері» 

түрік телехикаясы

17:00 «Ұрланған тағдыр» 

түрік телехикаясы

18:00 «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясы

19:00 «Стамбул көшелері» 

түрік телехикаясы

20:00 Жаңалықтар

20:30 Новости «20:30»

21:00 Тұсаукесер! «Ғашық 

жандар» үнді телехикаясы

22:00 «Ұрланған тағдыр» 

түрік телехикаясы

23:00 Сериал «Дом с лилия-

ми». 3 серия

0:00 Новости «20:30»

0:30 Жаңалықтар

1:00 «махаббат хикаясы» 

түрік телехикаясы


Tv АПТА

18

//   «Жамбыл - Тараз»  //  №19 (1307), 11 мамыр 2016 Жыл  //СӘРСЕНБІ

18 

мамыр

БЕЙСЕНБІ

19 

мамыр

                            

6:00 Әнұран

6:05 Қазақстан эстрада 

жұлдыздарының қатысуымен 

концерт


7:00 мемлекеттік уақыт 

қызметі: дәлме-дәл уақыт. 

7:00 «ТаҢШОлПаН». Таңғы 

ақпаратты-сазды бағдарлама 

(8:00; 9:30 KAZNEWS)  

10:00 «аяулы арман». Теле-

хикая. 25-бөлім («Қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2015 ж.) 

(с субтитрами)

10:50 «біздің ағай». Теле-

хикая. 15-бөлім («Қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2015 ж.) 

(с субтитрами)

11:45 «айтуға оңай...» 

12:30 «Ұлт мақтанышы». 

Деректі фильм.  3-бөлім 

(«Қазақстан» Ұлттық теле-

арнасы, 2014 ж.)

13:00 «бІрГЕ ТаҢДаЙмыз!». 

Тікелей эфир

14:10 «Келін». Телехи-

кая. 1803, 1804-бөлімдері 

(Үндістан, 2014-2015 жж.) (с 

субтитрами)

15:00 «ӘЙЕл баҚыТы». Ток-

шоу. Тікелей эфир

16:40 «Жүрегім сізге аманат». 

Телехикая. 192-бөлім (Филип-

пин, 2013 ж.) (с субтитрами)

17:30 KAZNEWS

17:50 «ӨТКЕН мЕН ЖЕТКЕН: 

КӘСІПКЕрлІКТІҢ ДамУы». 

арнайы жоба

18:15 «аГрОбИзНЕС» (с 

субтитрами)

18:35 ТҰСаУКЕСЕр! 

«ЖҮрЕГІм СІзГЕ амаНаТ». 

Телехикая. 193-бөлім (Филип-

пин, 2013 ж.) (с субтитрами)

19:30 KAZNEWS

20:20 «аЙТУҒа ОҢаЙ...» 

21:05 ТҰСаУКЕСЕр! «аЯ-

Улы армаН». Телехикая. 

26-бөлім («Қазақстан» Ұлттық 

телеарнасы, 2015 ж.) (с 

субтитрами) 

22:00 ТҰСаУКЕСЕр! 

«КЕлІН». Телехикая. 1805, 

1806-бөлімдері (Үндістан, 

2014-2015 жж.) (с субти-

трами)

22:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДа НҰрлаН ҚОЯНбаЕВ» 

23:30 KAZNEWS

0:20 «Қыздар». 15-бөлім 

(«Қазақстан» Ұлттық телеар-

насы, 2014 ж.) (с субтитрами)

1:05 «біздің ағай». Телехикая. 

15-бөлім («Қазақстан» Ұлттық 

телеарнасы, 2015 ж.) (с 

субтитрами)

1:50 «Өткен мен жеткен: 

Кәсіпкерліктің дамуы». 

арнайы жоба

2:10 «Жан жылуы» 

2:30 «Түнгі студияда Нұрлан 

Қоянбаев» 

3:00 «Ғасырлар үні». Деректі 

фильм  8-бөлім («Қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2012 ж.) 

3:40 Әнұран1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал