6М073100 – Тіршілік əрекетінің қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғаужүктеу 237.62 Kb.
Pdf просмотр
бет1/3
Дата17.03.2017
өлшемі237.62 Kb.
  1   2   3

          6М073100 – Тіршілік əрекетінің қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғау 

                 6М073100 – Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

       6М073100 – Life safety and the environment protection  

                                        IMMOT 5205 Еңбекті қорғаудағы ақпарат-

тану жəне математикалық модельдеу  

–  2 кредит 

Пререквизиттер: Математика. Физика 

Еңбекті  қорғаудың  заманауй  ақпараттық  техно-

логиялары.  Модельдеу  əдістерінің  ерекшелік-

тері.  Геометриялық,  физикалық  жəне  мате-

матикалық  модельдер.  Еңбекті  қорғаудағы 

модельдеу  ерекшелігі.  Аналитикалық  есептеу 

жəне  дифференциалды  теңдіктерді  есептеу. 

Еңбекті  қорғау  жағдайын  имитациялау  əдіс-

тері.  Еңбекті  қорғау,  басқару  жүйелерін  модель-

деу. Оқу мерзiмiне тақырыптық сабақ сайынғы 

жоспар;  еңбектi  қорғауға  тiршiлiк  əрекетiнiң 

қауiпсiздiгiнің  сабақ  жоспары.  Жоспарлау 

құжаттары,    еңбектi  қорғауға  тiршiлiк  əрекетi-

нiң  қауiпсiздiгi,  курс  бойынша  денелiк  процесс: 

оқу  жылы  еңбекті  қорғау,  тiршiлiк  əрекетiнiң 

қауiпсiздiгi 

курсы 

бойынша 


шаралардың 

жоспары. 

  IMMOT 5205 Информатика и математичес-

кое моделирование в охране труда – 2 кредита 

Пререквизиты: Математика. Физика 

Современные  информационные  технологии  в 

охране  труда.  Особенности  методов  модели-

рования.  Геометрические,  физические  и  мате-

матические  модели.  Особенности  моделиро-

вания  охраны  труда  Аналитические  расчеты  и 

решение дифференциальных равенств. Методы 

имитации условии охраны труда. Моделирование 

системы управления охраны труда. Документы 

планирования  учебно-воспитательного  процесса 

по курсу БЖ в охране труда: план мероприятий 

по  курсу  БЖ  в  охране  труда  на  учебный  год;  

план-график  распределения  учебного  материала 

по курсу БЖД на учебный год. 

  IMMOT 5205 Computer science and 

mathematical modeling in a labor safety  

– 2 credits 

Prerequisites:

 Mathematics. Physics 

Modern  information  technology  in  a  labor  safety. 

Features  of  methods  of  modeling.  Geometrical, 

physical  and  mathematical  models.  Features  of 

modeling  a  labor  safety  Analytical  calculations 

and  the  decision  of  differential  equalities 

Modelling of a  control system a labor safety. The 

plan of measures at the rate of health and safety in 

a  labor  safety  for  an  academic  year;    The  plan-

schedule  of  distribution  of  a  teaching  material  at 

the rate of health and safety for an academic year; 

Thematic the plan for the educational period;  

 

  

 

   

   

IMMHChS 5205.1 ТЖ ақпараттану жəне 

математикалық модельдеу – 2 кредит  

Пререквизиттер: Математика. Физика 

Модель түсінігі. Модельдеу үрдістерінің құры-

лымы.  Модельдерді  зерттеу.  Модельдердің 

типі.  ТЖ  математикалық  модельдеу.  ТЖ 

қорғауды  басқарудың  математикалық  моделі. 

ТЖ болжау жүйесін модельдеу. ТЖ салаларын 

жоюдағы  міндетті  шешімдердің  алгоритімі. 

Арнайы  бөлімде  -  ақпараттық  жүйелердің  негізгі 

түрлері,  ақпараттық  жүйелердің  бөлімдері  мен 

негізгі  құраушы  жəне  құраушы  ақпараттық 

жүйелер  арасындағы  өзара  қатынастардан, 

  IMMHChS 5205.1 Информатика и мате-матическое моделирование в ЧС – 2 кредита 

Пререквизиты: Математика. Физика 

Понятие  модели.  Структура  процесса  модели-

рования. Исследование модели. Типы моделей. 

Математические модели в ЧС. Математическое 

моделирование  управления  защиты  в  ЧС. 

Моделирование 

системы 

прогнозирования 

задач  ликвидации  последствии  ЧС.  Особо 

интересны  вопросы  эксплуатации,  сжатия  

информации  и  архивации.  Специальная  часть 

представляет основные виды информационных 

систем,  основные  составляющие  и  соотно-

  IMMHChS 5205.1 Informatics and mathematical modeling in  an emergency  

– 2 credits 

Prerequisites:

 Mathematics. Physics 

Concept  of  model.  Structure  of  process  of 

modeling.  Model  research.  Types  of  models. 

Mathematical  models  in  emergency  situation. 

Mathematical  modeling  of  management  of 

protection  in  emergency  situation.  Modeling  of 

system of forecasting of problems of liquidation a 

consequence emergency situation. The special part 

represents the basic types of information systems, 

the  basic  components  and  a  parity  between 


каналдар мен байланыс жүйесінен, ақпараттық 

жүйелерді құру принципі мен фазалары туралы 

мəліметтер көрсетіледі. 

шение  между  составляющими  информацион-

ной  системы,  каналы  и  системы  связи,  фазами 

и  принципами  построения  информационных 

систем. 

components  of  information  system,  channels  and 

communication  systems,  phases  and  principles  of 

construction of information systems.  

 

   

   

TSVV 5205.2  Суды дайындау, оны бөлудің 

технологиялық сұлбалары – 2 кредит 

Пререквизиттер: Экология: жəне тұрақты 

даму  

Сумен  қамтудың  табиғи  құрылымы  мен  эко-

логиялық  бағалауы.  Беттік  суларды  ластаудан 

қорғау ережелері.  Өнеркəсiп кəсiпорындардың 

су тұтыну жəне су бөліну жүйесі. Табиғи жəне 

ақаба  суларды  тазартудың  қазiргi  əдiстерiн 

технологиялық  жəне  инженерлiк  рəсiмдеу. 

Өнеркəсiп  кəсiпорындардың  су  дайындауы, 

ағынды  суларды  тазартудың  технологиялық 

процестері.  Ағынды  суларды  кешендi  жəне 

жергiлiктi  тазарту  принциптері.  Су  дайындау, 

ағынды  суларды  тазартудың  қазiргi  сұлба-

ларын  өңдеу  жəне  оның  процестерінiң  интен-

сификациясы,  негiзгi  тазарту  жабдықтарын  

таңдау. 

  TSVV 5205.2  Технологические схемы водоподготовки и водоотведения – 2 кредита 

Пререквизиты: Экология и устойчивое 

развитие  

Структура  и  экологическая  оценка  природных 

источников  водоснабжения.  Правила  охраны 

поверхностных  вод  от  загрязнения.  Система 

водопотребления  и  водоотведения  промышлен-

ных предприятий. Технологическое и инженер-

ное оформление современных методов очистки 

природных  и  сточных  вод.  Технологические 

процессы  водоподготовки  и  очистки  сточных 

вод  промышленных  предприятий.  Принципы 

комплексной  и  локальной  очистки  сточных 

вод.  Интенсификация  процессов  и  разработка 

современных  схем  водоподготовки  и  очистки 

сточных  вод,  выбор  основного  очистного 

оборудования. 

  TSVV 5205.2  The technological scheme of water treatment  and wastewater  – 2 credits 

Prerequisites: Ecology and sustainable 

development  

Structure  and  ecological  assessment  of  natural 

sources  of  water.  Regulation  of  surface  water 

protection  from  pollution.  The  system  of  water 

consumption 

and 


wastewater 

industries. 

Technological  and  engineering  design  of  modern 

methods  of  cleaning  natural  and  waste  waters. 

Technological  processes  of  water  and  cleaning 

wastewater industries. Principles of integrated and 

the  local  wastewater  treatment  plant.  The 

intensification 

of 

the 


processes 

and 


the 

development  of  modern  water  treatment  schemes 

and  wastewater  treatment,  the  choice  of  the  main 

pollution control equipment.   

 

 

   

   

MPBZhOT 5206 Еңбекті қорғаудағы 

тiршiлiк əрекетi қауiпсiздiгiнен дəріс беру 

əдiстемесі – 3 кредит

 

Пререквизиттер: Математика. Физика 

Еңбектi  қорғауда  тiршiлiк  əрекетiнiң  қауiп-

сiздiгiн  курс  бойынша  жоспарлаудың  негiзгi 

құжаттары.  Тiршiлiк  əрекетiнiң  қауiпсiздiгi 

бойынша  нормативтiк  заңға  сүйенген  құжат-

таманың  тiзiмi,  регламент  белгiлейтiн  еңбектi 

қорғаудағы  тiршiлiк  əрекетiнiң  қауiпсiздiгі 

жайлы  оқу-тəрбие  жұмыстарын  ұйымдастыру-

шылардың  қызметі.  Еңбекті  қорғау  жəне 

тiршiлiк  əрекетiнiң  қауiпсiздiгi  бойынша  оқу-

тəрбие  жұмыстарынын    жоспарлау құжаттары. 

  MPBZhOT 5206  Методика преподавания 

безопасности жизнедеятельности в охране 

труда – 3 кредита 

Пререквизиты: Математика. Физика 

Основные  документы  планирования  по  курсу 

«Безопасность  жизнедеятельности  в  охране 

труда».  Перечень  нормативно-правовой  доку-

ментации по безопасности жизнедеятельности, 

регламентирующий  деятельность  педагога-

организатора  в  области  безопасности  жизне-

деятельности  в  охране  труда.  Документы 

планирования  учебно-воспитательного  процесса 

по курсу БЖ в охране труда: план мероприятий 

по  курсу  БЖ  в  охране  труда  на  учебный  год;  

  MPBZhOT 5206 Methods of teaching life safety in the protection of labor –  3 credits 

Prerequisites:

 Mathematics. Physics 

The  main  planning  documents  for  the  course  

«Health  and  safety  in  a  labor  safety».  The  list  of 

the  standard-legal  documentation  on  the  health 

and  safety,  regulating  activity  of  the  teacher-

organizer  in  the  field  of  health  and  safety  in  a 

labor  safety.  Planning  documents  of  educational 

process  at  the  rate  of  health  and  safety  in  a  labor 

safety:  The plan of measures at the rate of health 

and safety in a labor  safety for an academic  year;  

The  plan-schedule  of  distribution  of  a  teaching 

material  at  the  rate  of  health  and  safety  for  an 


Тіршілік əрекеті жəне қоршаған ортаны қорғау 

курсы  бойынша  оқу  жылына  жоспар  жəне 

кесте құру. 

план-график  распределения  учебного  материала 

по курсу БЖ на учебный год. 

academic  year;  Thematic  the  plan  for  the 

educational period;  

 

 

   

   

MPBZhChS 5206.1 Төтенше жағдайлардағы 

тiршiлiк əрекетiн қауiпсiздiгiнiң сабақ беру 

əдiстемесі – 3 кредит 

Пререквизиттер: Математика. Физика 

Төтенше  жағдайлардағы  тiршiлiк  əрекетiнiң 

қауiпсiздiгi  курс  бойынша  жоспарлаудың 

негiзгi құжаттары. Нормативтiк  тiзiм бойынша 

тiршiлiк  əрекетi  қауiпсiздiгiнің  құқықтық 

құжаттары,  төтенше  жағдайлардағы  тiршiлiк 

əрекетi  қауiпсiздiгін  ұйымдастыру  регламенті 

бойынша  қарастыру.    Төтенше  жағдайлардағы 

тiршiлiк əрекетi қауiпсiздiгiнiң курсы бойынша 

оқу-тəрбиелiк процестiң жоспарлау құжаттары: 

төтенше 

жағдайлардағы 

тiршiлiк 

əрекетi 


қауiпсiздiгiнiң  курсы  бойынша,  оқу  жылының 

жоспары;  оқу  жоспарын  үйлестiру  кестесі 

бойынша  тiршiлiк  əрекетi  қауiпсiздiгiнiң  оқу 

мерзiмiне байланысты төтенше жағдайлардағы 

тiршiлiк əрекетi қауiпсiздiгiнiң сабақ жоспары. 

  MPBZhChS 5206.1 Методика преподавания безопасности жизнедеятельности в ЧС  

– 3 кредита 

Пререквизиты: Математика. Физика 

Основные  документы  планирования  по  курсу 

«Безопасность  жизнедеятельности  в  чрезвы-

чайных  ситуациях».  Перечень  нормативно-

правовой 

документации 

по 

безопасности жизнедеятельности, регламентирующий деятель-

ность  педагога-организатора  в  области  безопас-

ности  жизнедеятельности  в  защите  в  чрезвы-

чайных  ситуациях.  Документы  планирования 

учебно-воспитательного  процесса  по  курсу 

безопасности  жизнедеятельности  в  чрезвычай-

ных  ситуациях:  план  мероприятий  по  курсу 

безопасности  жизнедеятельности  в  чрезвычай-

ных ситуациях на учебный год; 

 

  MPBZhChS 5206.1 Methods of teaching life safety in emergencies  – 3 credits 

Prerequisites:

 Mathematics. Physics 

The  main  planning  documents  for  the  course 

«Health  and  safety  in  emergency  situations».  The 

list  of  the  standard-legal  documentation  on  the 

health  and  safety,  regulating  activity  of  the 

teacher-organizer  in  the  field  of  health  and  safety 

in  protection  in  emergency  situations.  Documents 

of planning of teaching and educational process at 

the  rate  of  health  and  safety  in  emergency 

situations:  The  plan  of  measures  at  the  rate  of 

health  and  safety  in  emergency  situations  for  an 

academic  year;  The  plan-schedule  of  distribution 

of  a  teaching  material  at  the  rate  of  health  and 

safety for an academic year;  

 

 

   

   

MZA 5206.2 Атмосфераны қорғау əдістері   

– 3 кредит 

Пререквизиттер: Экология жəне тұрақты 

даму. Физика. Химия 

Газдарды  шаңнан  тазалаудың  заманауи  əдіс-

тері.  Ылғалды жəне құрғақ шаң ұстағыштарда 

газдан  шаңдарды  тазартуда  қолданылатын 

электр  аппараттардың  жаңа құрылымды шешім-

дері.  Заманауи  сүзгі  маталар.  Сүзудің  теория-

лық  негіздері.  Сүзетін  аппараттардағы  құры-

лымды  шешім.  Газ  тəріздес  зиянды  заттектер-

ден  тазартудың  инновациялық  технологиясы. 

Газдан  тазарту  қондырғыларын  таңдау.  Əр 

өндіріс  саласындағы  ластаушылардан  тазарту 

  MZA 5206.2  Методы защиты атмосферы  – 3 кредита  

Пререквизиты: Экология и устойчивое 

развитие. Физика. Химия 

Современные  методы  очистки  газов  от  пыли. 

Новые  конструктивные  решения  в  сухих  и 

мокрых  пылеулавителях,  аппаратах  электричес-

кой  очистки  газов  от    пылей  и  аэрозолей. 

Современные фильтрующие материалы. Теоре-

тические  основы  фильтрования.  Конструктив-

ные  решения  в  фильтрующих  аппаратах. 

Инновационные технологии  очистки выбросов 

от  газообразных  вредных  веществ.  Выбор 

газоочистного  обору  дования.  Новые  направ-

  MZA 5206.2  Methods of protection of the atmosphere – 3 credits 

Prerequisites: Environment and Sustainable 

Development. Physics. Chemistry 

Modern  methods  of  purification  of  gases  from 

dust.  New  designs  in  dry  and  wet,  electrical  gas 

cleaning 

apparatus 

of 


dusts  and  aerosols.  Modern  filter  materials. 

Theoretical  basis  of  filtration.  Constructive 

solutions  to  the  filtering  apparatus.  Innovative 

treatment  technologies  for  gaseous  emissions  of 

harmful  substances.  The  choice  of  gas  cleaning 

equipment.    New  directions  in  technology  to 

reduce  emissions  from  various  industries.  The 


техникасы 

мен 


технологиясы. 

Өндірістік 

шығарындыларда  жүретін  үрдістердің  дина-

микасы.  Шығарындылардың  мөлшерін  төмен-

детудің тазартудың тиімді əдісі.  

 

ления  в  технике  и  технологии  снижения  вы-

бросов  в    различных  отраслях  промышленности. 

Основные  положения  динамики  процессов, 

происходящих  в  промышленных  выбросах. 

Способы  воздействия  на  выбросы  с    целью 

эффективной очистки. 

main  provisions  of  the  dynamics  of  processes 

occurring  in  industrial  emissions.  Ways  to 

influence  emissions  with  a  view  to  effective 

treatment. 

 

  

   

   

ISOT 5304 Еңбекті қорғаудың ақпараттық 

жүйелері – 2 кредит 

Пререквизиттер: Математика. Физика 

Есептеу  техникасының  шығу  тарихымен, 

компьютердің құрылғыларымен, қазіргі кездегі 

дербес  компьютерлердің  сипаттамаларымен, 

ақпараттарды  сақтау  жəне  беру,  бағдармалар 

жіктемесімен  таныстыруы  ақпараттық  жүйе-

лердің  бағдарламаларымен,  ақпараттық  жəне 

бағдарламалық  қамту  қатынастығымен,  құрал-

дық  бағдарламалармен  қамту.  Ақпараттық 

жүйелерді корпоративті құру, құжаттық талап-

тары  жəне  корпоративті  ақпараттық  жүйе-

лердің  стандарттауы  мен  ақпаратты  қорғау 

сұрақтары  қарастырылады.  Əсіресе,  ақпаратты 

қысқарту  жəне  архивтеу,  пайдалану  сұрақ-

тарына ерекше  көңіл бөлінеді.  

  ISOT 5304 Информационные системы по охране труда – 2 кредита 

Пререквизиты: Математика. Физика

  

История  появления  вычислительной  техники,  устройство компьютера, характеристики совре-

менных  персональных  компьютеров,    способы 

хранения  и  предоставления    информации, 

классификация    программного  обеспечения.  

Программное  обеспечение  информационных 

систем, 


взаимодействие 

аппаратного 

и 

программного  обеспечения,  инструментальное программное  обеспечение.  Этапы  построения 

корпоративных 

информационных 

систем, 


требований  к  документации  и  стандартизации 

корпоративных 

информационных 

систем, 


защита информации. 

  ISOT 5304  Information systems on the Labor safety – 2 credits 

Prerequisites:

 Mathematics. Physics 

The  history  of  occurrence  of  computer  facilities,  

an  arrangement  of  a  computer,  the  characteristics 

of  modern  personal  computers,  the  ways  of 

storage  and  granting  of  the  information, 

classification  of  the  software.  The  software  of 

information  systems,  interoperability  hardware 

and  the  software,  the  instrumental  software;  In 

discipline  stages  of  construction  of  corporate 

information 

systems, 

requirements 

to 


the 

documentation  and  standardizations  of  corporate 

information systems, protection of the information 

are  considered  also.    Questions  of  operation, 

compression  of  the  information  and  archiving  are 

especially interesting.  

   

   

ISZChS 5304.1 Төтенше жағдайлардағы 

ақпараттық жүйелер – 2 кредит 

Прериквизиттер: Математика. Физика 

Есептеу  техникасының  даму  тарихы.  Арнайы 

компьютердің құрылымы. ЭЕМ бағдарламалық 

құралдары. Ақпаратты ұсынуды жəне сақтауды 

ұйымдастыру. Ақпараттық жүйені бағдарлама-

мен  қамтамасыз  ету.  Аспаптық  бағдарламамен 

қамтамасыз 

ету. 


Ақпараттық 

жүйелердің 

аппараттық  құралдары.  Ақпаратты  қысқарту, 

архиваторлар.  Байланыс  жүйелері  жəне  канал-

дар.  Ақпаратты  жүйелерді  құру  принциптері 

мен  негізгі  фазалар.  Ақпараттық  жүйелердің 

  ISZChS 5304.1 Информационные системы   

в ЧС – 2 кредита

 

Прериквизиты: Математика. Физика

 

Сообщение  и  информация.  История  развития 

вычислительной  техники.  Структура  персо-

нального  компьютера.  Программные  средства 

ЭВМ. Организация хранения и предоставления 

информации.  Программное  обеспечение  инфор-

мационных  систем.  Инструментальное  про-

граммное  обеспечение.  Аппаратные  средства 

информационных  систем.  Сжатие  инфор-

мации,  архиваторы.  Каналы  и  системы  связи. 

Основные  виды  информационных  систем. 

  ISZChS 5304.1  Information systems in emergency  – 2credits 

Prerequisites: Mathematics. Physics  

Communication  and  information.  The  history  of 

computing.  Structure  of  a  personal  computer. 

Software  of  the  Electronic  computers.  The 

organization  of  storage  and  granting  of  the 

information. The software of information systems. 

The 

instrumental software. 

Hardware 

of 

information systems. 

Compression 

of 

the 


information archive. Channels and communication 

systems.  The  basic  types  of  information  systems. 

Definition  of  information  system.  The  basic 


негізгі  түрлері.  Ақпараттық  жүйелердің  анық-

тамалары. Ақпараттық қауіпсіздік. Ақпараттық 

қауіпсіздік  туралы  ұғым.  Ақпаратты  өңдеу 

жəне  жинау  жүйелері.  Мəліметтердің  база-

ларын жобалау кезіндегі объективті ықпал. 

Определение  информационной  системы.  Основ-

ные  фазы  информационной  системы:  концеп-

туальная,  разработка  технического  предложения, 

проектирования,  разработка,  ввод  системы  в 

эксплуатацию. Информационная безопасность. 

Понятие информационной безопасности. 

phases  of  information  system:  conceptual, 

development  of  the  technical  offer,  design, 

development,  input  of  system  in  operation.  An 

information  security.  Concept  of  an  information 

security.  Systems  of  gathering  and  processing  of 

the information. 

 

   

   

UTROP 5304.2  Тұтыну қалдықтары жəне 


Каталог: files -> catalog elek discip 2011 -> Magistr
files -> Сборник текстов на казахском, русском, английском
files -> №4(76)/2014 Серия экономика
files -> Нұржан Қуантайұлы алаш Орда баспасөзі және жүсіпбек аймауытұЛЫ
files -> Issn 2308-0590 Индекс 74661 редакциялық кеңес мағауин Мұхтар Қазақстанның халық жазушысы Ғарифолла Есім
files -> Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №4 /2012
Magistr -> 6M080500 – Су ресурстары жəне суды қолдану 6M080500 – Водные ресурсы и водопользование 6M080500 – Water resources and water use
Magistr -> 6М073100 – Life safety and the environment protection immot 5205 Еңбек қорғаудағы ақпараттану
catalog elek discip 2011 -> 5В071800, 050718 – Электр энергетикасы 5В071800, 050718 – Электроэнергетика

жүктеу 237.62 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет