6М073100 – Life safety and the environment protection immot 5205 Еңбек қорғаудағы ақпараттанужүктеу 240.48 Kb.
Pdf просмотр
бет1/3
Дата03.06.2017
өлшемі240.48 Kb.
  1   2   3

6М073100 – Тіршілік əрекеті қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғау 

 6М073100 – Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

6М073100 – Life safety and the environment protection 

 

IMMOT 5205 Еңбек қорғаудағы ақпараттану 

жəне математикалық модельдеу – 4 кредит  

Пререквизиттер: Математика. Физика 

ЕҚ заманауй ақпараттық технологиялар. Қазір-

гі  кездегі  өндірістерде  еңбек  қорғау  бойынша 

жекелеген 

шараларды 

қолдану 


тиімділігі 

жеткіліксіз.  Сондықтан    оларды,  еңбекті  қор-

ғауды  басқарудағы  шағын  жүйесінің  барлық 

өндірісін  басқару  жүйесін  жасай  отыра, 

комплексті  түрде,  өзара  байланыстыра  енгізу 

керек.  Еңбекті  қорғауды  басқару  жүйесі  еңбек 

үрдісіндегі адамның жұмыс қабілеттілігін жəне 

денсаулығын сақтауға, қауіпсіздікпен қамтама-

сыз етуге бағытталған, емдік-профилактикалық 

шараларды,  тазалық-гигиеналық,  техникалық 

жəне 

ұйымдастырушылықты іске 

асыру 


бойынша  шешімдерді    дайындау,  қабылдау 

жəне  тарату.  Кез  келген  басқару  жүйесінде  ең 

алдымен,  басқарып  отыратын    объект  болады, 

сонымен  бірге  басқаруды  іске  асырып  отыра-

тын орган болады. 

 

  IMMOT 5205  Информатика и математичес-кое моделирование в ОТ –  4 кредита 

Пререквизиты: Математика. Физика 

Современные  информационные  технологии  в 

ОТ.  Особенности  методов  моделирования. 

Геометрические, физические и математические 

модели.  Особенности  моделирования  ОТ. 

Аналитические  расчеты  и  решение  дифферен-

циальных равенств. Методы имитации условий 

ОТ.  Моделирование  системы  управления  ОТ. 

Объем и  содержание мероприятий инженерно-

технической  защиты  населения,  правила  и 

порядок  их  осуществления  устанавливаются  в 

соответствии  с  требованиями  действующего 

законодательства  и  нормативных  правовых 

актов  по  вопросам  защиты  населения  и 

территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  и  от 

опасностей, 

возникающих 

при 


ведении 

военных  действий  и  с  учетом  экономических, 

природных  и  иных  особенностей  конкретных 

территорий,  зон,  городских  и  сельских  по-

селений и реальной опасности для населения в 

мирное и военное время. 

  IMMOT 5205 Computer science and 

mathematical modeling in a labor safety – 4 

credits 

Prerequisites: Physics. Mathematics  

Modern  information  technology  in  a  labor  safety. 

Features  of  methods  of  modeling.  Geometrical, 

physical  and  mathematical  models.  Features  of 

modeling  a  labor  safety  Analytical  calculations 

and  the  decision  of  differential  equalities 

Modelling of a control system a labor safety. The 

volume  and  the  maintenance  of  actions  of 

technical  protection  of  the  population,  rule  and 

order of their realization are established according 

to  requirements  of  the  current  legislation  and 

standard legal certificates concerning protection of 

the  population  and  territories  against  emergency 

situations  and  from  the  dangers  arising  at 

conducting  of  military  operations  and  taking  into 

account  economic,  natural  and  other  features  of 

concrete  territories,  zones,  city  and  rural 

settlements  and  real  danger  to  the  population  in 

peace and a wartime 

 

   

   

IMMHChS 5205.1 ТЖ ақпараттану жəне 

математикалық модельдеу – 4 кредит 

Пререквизиттер: Математика. Физика

  

Модель түсінігі. 

Модельдеу 

үрдістерінің 

құрылымы.  Модельдерді  зерттеу.  Модельдер 

типі.  ТЖ  математикалық  модельдеу.  ТЖ 

қорғауды  басқару  математикалық  моделі.  ТЖ 

болжау  жүйесін  модельдеу.  ТЖ  салаларын 

жоюда 


міндетті 

шешімдерінің 

алгоритмі. 

Арнайы 


бөлімде, 

ақпараттық 

жүйелердің 

  IMMHChS 5205.1 Информатика и мате-матическое моделирование в ЧС – 4 кредита 

Пререквезиты: Математика. Физика 

 Понятие модели. Структура  процесса  модели-

рования. Исследование модели. Типы моделей. 

Математические модели в ЧС. Математическое 

моделирование  управления  защиты  в  ЧС. 

Моделирование 

системы 

прогнозирования 

задач  ликвидации  последствии  ЧС.  Особо 

интересны  вопросы  эксплуатации,  сжатия  

  IMMHChS 5205.1 Ensuring the safety of  

rescue operations – 4 credits 

Prereguisites: Physics. Mathematics  

Concept of model. Structure of process of modeling. 

Model  research.  Types  of  models.  Mathematical 

models  in  emergency  situation.  Mathematical 

modeling of management of protection in emergency 

situation.  Modeling  of  system  of  forecasting  of 

problems  of  liquidation  a  consequence  emergency 

situation.  The  volume  and  the  maintenance  of негізгі 

түрлері, 

ақпараттық 

жүйелердің 

бөлімдерімен  негізгі  құраушы  жəне  құраушы 

ақпараттық  жүйелердің  арасындағы  өзара 

қатынастардан, 

каналдар 

мен 

байланыс жүйесінен, 

ақпараттық 

жүйелерді 

құру 


принципі  мен  фазалары  туралы  мəліметтер 

көрсетіледі. 

информации  и  архивации.  Специальная  часть 

представляет основные виды информационных 

систем,  основные  составляющие  и  соотно-

шение  между  составляющими  информацион-

ной  системы,  каналы  и  системы  связи,  фазами 

и  принципами  построения  информационных 

систем. 

actions of technical protection of the population, rule 

and  order  of  their  realization  are  established 

according  to  requirements  of  the  current  legislation 

and standard legal certificates concerning protection 

of  the  population  and  territories  against  emergency 

situations and from the dangers arising at conducting 

of  military  operations  and  taking  into  account 

economic,  natural  and  other  features  of  concrete 

territories, zones,  city and rural settlements and real 

danger to the population in peace and a wartime. 

 

   

   

IMZA 5205.2  Атмосфераны қорғаудың 

инженерлік əдістері – 4 кредит 

Пререквизиттер: Экология жəне тұрақты 

даму 

Атмосфералық  ауа  құрамы  мен  қасиеті, 

тмосфералық  қабатының  сипаттамасы,  атмо-

сфералық  ауаның  тазартылған  түрлері.  Атмо-

сфераға  антропогенді  əсер  ету,  атмосфералық 

ауа  ластануын  экологиялық  нормалау.  Шаңды 

газдарды  тазалау  əдістері:  сулы  жəне  құрғақ 

шаң  тұтқыштар;  аэрозольдерді  сүзу;  электро-

статистикалық  алаңда  бөлшектерді  тұнбаға 

түсіру.  Адсорбциялық  жəне  абсорбциялық  

əдіспен  газдарды  тазалау.  Шаңдыгаз  тазалау 

үшін  аппараттарды  есептеу  жəне  таңдау. 

Атмосфераға  ластанушы  заттардың  таралу 

заңдылықтары. Атмосфераға зиянды шығарын-

дылардың  есебі.  Өндірістің  санитарлы-қорғай-

тын аймақтарын есептеу. 

  IMZA 5205.2  Инженерные методы защиты 

атмосферы – 4 кредита 

Пререквизиты: Экология и устойчивое 

развитие  

Свойства  и  структура  атмосферы;  харак-

теристика  слоев  атмосферы,  естественный 

состав  атмосферного  воздуха,    антропогенное 

воздействие  на  атмосферу;  экологическое 

нормирование 

загрязнений 

атмосферного 

воздуха.  Методы  пылегазоочистки:  сухие  и 

мокрые пылеуловители, фильтрация аэрозолей, 

осаждение  частиц  в  электростатическом  поле. 

Адсорбционная  и  абсорбционная  очистка 

газов.  Расчет  и  выбор  аппаратуры  для 

пылегазоочистки.  Закономерности  распростра-

нения  загрязняющих  веществ  в  атмосфере. 

Расчет  рассеивания  вредных  выбросов  в 

атмосфере.  Уточнение  границ  санитарно-

защитных зон предприятия. 

  IMZA 5205.2  Engineering methods for 

protecting the atmosphere – 4 credits 

Prerequisites: Ecology and sustainable 

development 

Properties  and  structure  of  the  atmosphere, 

characteristic  of  the  atmosphere,  the  natural 

composition  of  air,  human  impact  on  the 

environment,  environmental  regulation  of  air 

pollution.  Methods  of  dust-gas  cleaning:  dry  and 

wet  precipitators,  filtration  of  aerosols,  the 

deposition  of  particles  in  an  electrostatic  field. 

Adsorption 

and 


absorption 

gas 


cleaning. 

Calculation  and  selection  of  equipment  for 

ctustgazocleaning.  Patterns  of  distribution  of 

pollutants  in  the  atmosphere.  Calculation  of  the 

dispersion  of  harmful  emissions  into  the 

atmosphere.  Clarification  of  the  boundaries  of 

sanitary protection zones venture. 

 

   

   

MPBZhOT 5206 Еңбек қорғау тiршiлiк 

əрекетi қауiпсiздiгiнiң дəріс беру əдiстемесі  

– 3 кредит 

Пререквизиттер: Математика. Физика 

 Еңбектi  қорғауда  тiршiлiк  əрекетiнiң  қауiпсiз-

дiгi  курс  бойынша  жоспарлаудың  негiзгi 

құжаттары.  Тiршiлiк  əрекетiнiң  қауiпсiздiгi 

  MPBZhOT 5206  Методика преподавания 

безопасности жизнедеятельности в ОТ  

– 3 кредита 

Пререквизиты: Математика. Физика

  

Основные  документы  планирования  по  курсу «Безопасность  жизнедеятельности  в  ОТ». 

Перечень  нормативно-правовой  документации 

  MPBZhOT 5206 Technique of teaching of 

health and safety in a labor safety – 3 credits 

Prereguisites: Рhysics. Мathematics 

The  basic  documents  of  planning  at  the  rate 

«Health  and  safety  in  a  labor  safety».  The  list  of 

the  standard-legal  documentation  on  the  health 

and  safety,  regulating  activity  of  the  teacher-


бойынша  нормативтiк  заңға  сүйенген  құжат-

таманың  тiзiмi,  регламент  белгiлейтiн  еңбектi 

қорғаудағы  тiршiлiк  əрекетiнiң  қауiпсiздiгі 

төңiрегiндегі  оқу-тəрбие  жұмыстарын  ұйым-

дастырушылардың  қызметі.  Еңбекті  қорғау 

жəне  тiршiлiк  əрекетiнiң  қауiпсiздiгi  бойынша 

оқу-тəрбие жұмыстарын жоспарлау құжаттары. 

Оқу  жылына  тіршілік  əрекеті  жəне  қоршаған 

ортаны  қорғау  курсы  бойынша  жоспар  құру 

жəне кесте тағайындау. 

по 

БЖ, 


регламентирующий 

деятельность 

педагога-организатора  в  области  безопасности 

жизнедеятельности в охране труда. Документы 

планирования  учебно-воспитательного  про-

цесса  по  курсу  БЖ  и  ОТ:      план  мероприятий 

по  курсу  БЖ  и  ОТ  на  учебный  год;    план-

график  распределения  учебного  материала  по 

курсу  БЖ  на  учебный  год;  тематический 

поурочный  план  на  учебный  период;    план 

урока БЖ в ОТ. 

organizer  in  the  field  of  health  and  safety  in  a 

labor  safety.  Planning  documents  of  teaching  and 

training  process at the rate of health and safety in 

a labor safety: The plan of measures at the rate of 

health and safety in a labor safety for an academic 

year;    The  plan-schedule  of  distribution  of  a 

teaching  material  at  the  rate  of  health  and  safety 

for  an  academic  year;  Thematic  plan  for  the 

educational period; The plan of a lesson of health 

and safety in a labor safety. 

 

   

   

MPBZhChS 5206.1 Төтенше жағдайлардағы 

тiршiлiк əрекетi қауiпсiздiгiнiң сабақ беруiн 

əдiстемесі  – 3 кредит 

Пререквизиттер: Математика. Физика 

Төтенше  жағдайлардағы  тiршiлiк  əрекетiнiң 

қауiпсiздiгi  курс  бойынша  жоспарлаудың 

негiзгi құжаттары.  Нормативтiк тiзiм бойынша 

тiршiлiк  əрекетi  қауiпсiздiгi  құқықты  құжат-

тары,  төтенше  жағдайларды  қорғаудағы  тiр-

шiлiк  əрекетiнiң  қауiпсiздiгінің  оқу-ұйымдас-

тырудың  регламенті  бойынша  қарастыру.  

Төтенше 

жағдайлардағы 

тiршiлiк 

əрекетi 


қауiпсiздiгiнiң  курсы  бойынша  оқу-тəрбиелiк 

процестi  жоспарлауының  құжаттары:  төтенше 

жағдайларындағы  тiршiлiк  əрекетi  қауiпсiз-

дiгiнiң 


курсы 

бойынша 


оқу 

жылының 


жоспары;  оқу  жоспарын  үлестiрiлудi  кесте 

бойынша  тiршiлiк  əрекетi  қауiпсiздiгiнiң  оқу 

мерзiмiне  байланысты  сабақ  жəне  төтенше 

жағдайлардағы  тiршiлiк  əрекетi  қауiпсiздiгiнiң 

сабақ жоспары. 

  MPBZhChS 5206.1 Методика преподавания безопасности жизнедеятельности в ЧС  

– 3 кредита 

Пререквизиты: Математика. Физика 

Основные  документы  планирования  по  курсу 

«Безопасность  жизнедеятельности  в  чрез-

вычайных  ситуациях».  Перечень  нормативно-

правовой 

документации 

по 

безопасности жизнедеятельности,  регламентирующий  дея-

тельность  педагога-организатора  в  области 

безопасности  жизнедеятельности  в  защите  в 

чрезвычайных ситуациях. Документы планиро-

вания  учебно-воспитательного  процесса  по 

курсу  безопасности 

жизнедеятельности  в 

чрезвычайных  ситуациях:  план  мероприятий 

по  курсу  безопасности  жизнедеятельности  в 

чрезвычайных  ситуациях  на  учебный  год; 

план-график  распределения  учебного  материала 

по  курсу  безопасности  жизнедеятельности  на 

учебный год; тематический поурочный план на 

учебный  период;  план  урока  безопасности 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. 

 

   MPBZhChS 5206.1 Technique of teaching of 

health and safety in emergency situations  

 3 credits 

Prerequisites:  Рhysics. Мathematics  

The  basic  documents  of  planning  of  the  course  

«Health and safety in emergency situations». The list 

of the standard-legal documentation on the health and 

safety,  regulating  activity  of  the  teacher-organizer  in 

the  field  of  health  and  safety  in  protection  in 

emergency  situations.  Documents  of  planning  of 

teaching and educational process at the rate of health 

and  safety  in  emergency  situations:  The  plan  of 

measures at the rate of health and safety in emergency 

situations for an academic year;The plan-schedule of 

distribution of a teaching material at the rate of health 

and safety for an academic year; Thematic plan for the 

educational period; The plan of a lesson of health and 

safety in emergency situations. 

 

 

   

   


FHMZOS 5206.2 Қоршаған ортаны қорғау-

дың физика-химиялық əдістері – 3 кредит 

Пререквизиттер:  Экология жəне тұрақты 

даму 

Өнеркəсіптік  ластанулардың  классификациясы 

жəне  қоршаған  орта  ластануларының  негізгі 

көрсеткіштері. 

Газ 

жəне 


шаң 

түріндегі 

шығарымдарды  тазарту.  Санитарлық  қорғау 

аймақтары.  Сулардың  ластаушы  көздері  жəне 

оларды  тазарту  тəсілдері.  Атмосфералық  ауа, 

су  жəне  жер  ресурстарын  қорғау  бойынша 

шаралар.  Қазба  байлықтарды  пайдаланудың 

классификациясы.  Қазба  байлықтарды  өндіру-

дің  қоршаған  ортаға  əсері.  Радиоактивтік 

ластанулар мен радиоактивті қалдықтарды залал-

сыздандыру.  Ілеспе  жəне  жанама  өнімдерді, 

екіншілік  материалдарды  утилдеу.  Өнеркəсіп 

орындарындағы  табиғат  қорғау  қызметі.  Эко-

логиялық  қауіпсіздікті  жəне  ресурстарды  үнем-

деу технологияларды қамтамасыз етуге арналған 

процестер мен жабдықтар. 

  FHMZOS 5206.2 Физико-химические 

методы защиты ОС – 3 кредита  

Пререквизиты:  Экология и устойчивое 

развитие 

Классификация  промышленных  загрязнителей 

и  их  основные  характеристики.  Очистка 

газопылевых  выбросов.  Санитарно-защитные 

зоны. Источники загрязнения вод и методы их 

очистки.  Мероприятия  по  охране  атмосфер-

ного  воздуха,  водных  и  земельных  ресурсов. 

Классификация  недропользования.  Влияние 

недропользования  на  окружающую  среду. 

Радиоактивные  загрязнения  и  нейтрализация 

радиоактивных отходов. Утилизация попутных 

и побочных продуктов, вторичных материалов. 

Природоохранная  деятельность  на  промыш-

ленных  предприятиях.  Процессы  и  аппараты 

(техника)  для    обеспечения  экобезопасности  и 

ресурсосберегающих технологий.  

  FHMZOS 5206.2 Physico-chemical methods of environmental protection – 3 credits 

Prerequisites: Environment and sustainable 

development 

The classification of industrial pollutants and their 

main  characteristics.  Purification  of  gas  and  dust 

emissions.  Protection  zones.  Sources  of  pollution 

and  methods  for  their  purification.  Measures  for 

the  protection  of  air,  water  and  land  resources. 

Classification  of  subsoil.  Effect  of  subsoil  on  the 

environment.  Radioactive  contamination  and 

neutralize  radioactive  waste.  And  utilization  of 

associated 

by-products, 

recycled 

materials. 

Environmental activities in the industry. Processes 

and  equipment  (technology)  to  ensure  environ-

mental safety and energy saving technologies.  

 

   

   

MSOT 5304 Еңбек қорғау жағдайын 

модельдеу – 3 кредит

 

Пререквизиттер: Математика. Физика

  

Еңбектi қорғау  жəне техника қауiпсiздiгi  бой-ынша  кəсiпорынның  саясатын  жасау.  Еңбектi 

қорғау  жəне  техника  қауiпсiздiгi  арналған 

кəсiпорын  саясатының  құрылымы  жəне  рөлi. 

Еңбектi  қорғауды  позитивтi  мəдениет  жəне 

техника  қауiпсiздiгiн  күшейту.  Еңбектi  қорғау 

жəне 


ұйымдағы 

техника 


қауiпсiздiгiнiң 

мəдениетi.  Жұмысқа  қатысты  ықпал  ететiн 

факторлар. Еңбектi қорғауды күй жəне техника 

қауiпсiздiгiнiң 

тексерілетін 

көрсеткiштерi. 

Бақылау  шараларының  ортақ  иерархиясы.  

Мəліметтерді  талдау,  тіркеу  жəне  жинаудың 

ішкі жүйесі жəне қызметкерлерге жеткізу. 

  MSOT 5304 Моделирование состояния по охране труда – 3 кредита 

Пререквизиты: Математика. Физика

  

Разработка политики предприятия по ОТ и ТБ. Структура и роль политики предприятия по ОТ 

и  ТБ.  Укрепление  позитивной  культуры  ОТ  и 

ТБ.  Культура  ОТ  и  ТБ  в  организации. 

Факторы,  влияющие  на  отношение  к  работе. 

Измеримые  показатели  состояния  ОТ  и  ТБ. 

Меры активного и реагирующего мониторинга, 

включая проверку фактического  состояния ОТ 

и ТБ. Общая иерархия мер контроля. Внутрен-

ние  системы  сбора,  регистрации,  анализа 

данных и доведения их до сведения персонала.  

  MSOT 5304 Modeling of LP  – 3 credits Prerequisites: Рhysics. Мathematics  

Policy-making venture for Health and Safety. The 

structure and the role of company policy on Health 

and  Safety.  Enhancing  positive  culture  of    Health 

and  Safety.  Health  and  Safety  culture  within  the 

organization.  Factors  influencing  the  attitude 

towards work. Measurable indicators of the Health 

and  Safety.  Measures  of  active  and  reactive 

monitoring, including checking the actual state  of  

Health  and  Safety.  The  general  hierarchy  of 

control  measures.  Internal  systems  for  collecting, 

recording, analysis, and bring them to the staff.  

FHPT 5304.1 Техносферада физика-химиялық 

процестер – 3 кредит 

Пререквизиттер:  Экология жəне тұрақты 

даму 

Табиғи  экожүйелерінде  жүргізілетін  процес-

терді  жетік  білуге  жүйелік  ықпал.  Өндірістік 

аймақтарда  инженерлік-экологиялық  жабдық-

тау.  Өндірістік  орындарындағы  қызметпен 

байланысты  техногенез.  Жұмыс  зонасындағы 

атмосфералық  ауада,  өндірістік  ақаба  суларда 

жəне  ластанған  топырақта  болатын  физика-

химиялық 

процестер. 

Кəсіпорындардағы 

өндірістік  эмиссияның  құрамы  жəне  физика-

химиялық  қасиеті.  Ауаны,  суды,  топырақты 

тазалау  əдістеріне  шолу:  процестер  химизмі 

жəне  механизмі.  Қоршаған  орта  компонент-

терінің  зиянды  заттарының  шекті-рауалды 

нормативтері.   

  FHPT 5304.1 Физико-химические процессы в техносфере – 3 кредита 

Пререквизиты:  Экология и устойчивое 

развитие  

Системный  подход  к  изучению  процессов, 

протекающих 

в 

природных экосистемах.  

Инженерно-экологическое  обустройство  про-

мышленных  территорий.  Техногенез,  связан-

ный  с  функционированием  промышленных 

производств.  Физико-химические  процессы, 

протекающие  в  атмосферном  воздухе  рабочей 

зоны,  промышленных  сточных  водах,  загряз-

ненной  почве.  Состав  и  физико-химические 

свойства 

промышленных 

эмиссий 

пред-


приятий.  Обзор  методов  очистки  воздуха, 

воды,  почвы:  химизм  и  механизм  процессов. 

Нормативы  предельно-допустимых  вредных 

воздействий    на  компоненты  окружающей 

среды. 

  FHPT 5304.1 Physical and chemical processes Каталог: files -> catalog elek discip 2011 -> Magistr2
files -> Сборник текстов на казахском, русском, английском
files -> №4(76)/2014 Серия экономика
files -> Нұржан Қуантайұлы алаш Орда баспасөзі және жүсіпбек аймауытұЛЫ
files -> Issn 2308-0590 Индекс 74661 редакциялық кеңес мағауин Мұхтар Қазақстанның халық жазушысы Ғарифолла Есім
files -> Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №4 /2012
Magistr2 -> 6M080500 – Су ресурстары жəне суды қолдану 6M080500 – Водные ресурсы и водопользование 6M080500 – Water resources and water use
catalog elek discip 2011 -> 5В071800, 050718 – Электр энергетикасы 5В071800, 050718 – Электроэнергетика

жүктеу 240.48 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет