№6 (74), 2015 Қараша-желтоқсанжүктеу 5.03 Kb.
Pdf просмотр
бет1/17
Дата08.02.2017
өлшемі5.03 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

                                           
  
 
 
 
 
 
№ 6 (74), 2015 
Қараша-желтоқсан/
 
November-December 
 
 
 
 
 
 
 
Журнал 2003 жылдың мамыр айынан бастап Париж қаласындағы халықаралық ІSSN 
орталығында тіркелген. ІSSN 1727-060Х 
 
Журнал зарегистрирован в международном Парижском ІSSN центре с мая 2003  года.  
ІSSN 1727-060Х 
 
The journal is registered in Paris ISSN international center since May 2003. 
ІSSN 1727-060Х 
 
 
 
 
Журнал ҚР Инвестициялар және даму министрлігі Байланыс, ақпараттандыру және 
ақпарат комитетінің мерзімді баспасөз басылымы және ақпараттық агенттігінде тіркелген. 
Куәлік № 55-97-Ж 18.ІІ.2005 ж. 
 
Журнал зарегистрирован Министерством по инвестициям и развитию РК Комитет 
связи, информатизации и информации свидетельство о постановке на учет периодического 
печатного издания и информационного агентства № 5597-Ж  18. ІІ. 2005 г. 
 
 The journal is registered by the Ministry of Investment and Development Committee of the 
RK communication, information and information about the certificate of registration of a periodical 
and news agency № 5597-Zh 18. II. 2005.  
 
 
 
 
 
Түркістан  
2015 


 
 
ҚҰРЫЛТАЙШЫ / УЧРЕДИТЕЛЬ 
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 
 
 
 
 
 
 
Бас редактор 
ф.ғ.д., проф. Қ.ЕРГӨБЕК 
Қожа Ахмет Ясауи атындағы 
Халықаралық қазақ-түрік университеті 
Түркістан / Қазақстан 
 
Бас редактордың орынбасары 
ф.ғ.к., доцент Б.ӘБЖЕТ 
Қожа Ахмет Ясауи атындағы 
Халықаралық қазақ-түрік университеті 
Түркістан / Қазақстан 
Редакция алқасы / Редакционная коллегия 
док.,  проф.  М.Йылдыз  (А.Ясауи  университеті);  ф.-мат.  ғ.д.,  проф. 
У.Әбдібеков  (А.Ясауи  университеті  президенті);  док.,  проф. 
М.Куталмыш  (А.Ясауи  университеті,  Tүркістан);  док.,  проф. 
Т.Раимбердиев  (А.Ясауи  университеті,  Tүркістан);  док.,  проф. 
Т.Қожаоғлы  (Мичиган  университеті,  АҚШ);  ф.ғ.д.,  проф.  A. 
Ахматалиев  (Қырғыз  Ұлттық  академиясы,  Бішкек);  ф.ғ.д.,  проф.  Ж. 
K.  Бакашовa  («Манас»  университеті,  Бішкек);  ф.ғ.д.,  проф. 
К.Алламбергенов  (Әжінияз  атындағы  пед.институт,  Нүкіс);  ф.ғ.д., 
проф. С.Бахадырова (Өзбекстан ҒА Қарақалпақ бөлімі, Нүкіс); т.ғ.д., 
проф.  Д.  Қыдырәлі  (Түркі  академиясы  президенті,  Астана);  ф.ғ.д., 
проф. 
В.Бутанаев 
(Н.Ф.Катанов 
атындағы 
Хакасия 
мем.университеті,  Абакан);  ф.ғ.д.,  проф.  Н.Егоров  (Тіл  білімі 
институты,  Чебоксары);  ф.ғ.д.,  проф.  М.Х.Идельбаев  (Ақмолла 
атындағы  Башқұрт  мем.  университеті,  Уфа);  ф.ғ.д.,  проф. 
В.Илларионов  (М.Аммосов  атындағы  Солтүстік-шығыс  федеральді 
университеті,  Якутск);  ф.ғ.д.,  проф.  M.Закиев  (ТР  Ұлттық 
академиясы,  Казан);  ф.ғ.д.,  проф.  А.Кайдар  (А.Байтұрсынұлы 
атындағы  Тіл  білімі  институты,  Алматы);  ф.ғ.д.,  проф.  И.Кызласов 
(Мәскеу); ф.ғ.д., проф. Д.Кенжетай (Евразия университеті, Астана); 
док.,  проф.  Я.Құмарұлы  (Гуманитарлық  ғылымдар  академиясы, 
Үрімші); ф.ғ.д., проф. Х.Миннегулов (Казан);  ф.ғ.д., проф. K. Мусаев 
(РҒА  Тіл  білімі  институты,  Мәскеу);    ф.ғ.д.,  проф.  M.  Мырзахметов 
(Абай атындағы КазҰПУ, Алматы); т.ғ.д., проф. А.Муминов (Еуразия 
Ұлттық  университеті,  Астана);  ф.ғ.д.,  проф.  M.  Жураев  (А.Науаи 
атындағы  Тіл  және  Әдебиет  институты,  Ташкент);  ф.ғ.д.,  проф. 
А.Тыбыкова (Таулы-Алтай мемлекеттік  университеті, Таулы  Алтай); 
ф.ғ.д., проф. M. Улаков (Кабардин-Балкар мемлекеттік университеті, 
Нальчик);  ф.ғ.д.,  проф.  К.  Райхл  (Бонн  университеті,  Бонн);  ф.ғ.д., 
проф. Г.С.Кунафин (БҰҒА корреспондент-мүшесі, Уфа). 
 
SAHİBİ / OWNER 
Hoca Ahmet  Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 
 
 
 
 
 
 
Editor-in-chief 
Dr. Prof. Kulbek  ERGÖBEK 
International Kazakh-Turkish university 
named H.A.Yasavi  
Turkistan/Kazakhstan 
 
Associated editor 
Dr. Prof. Bakhıt  ABZHET 
International Kazakh-Turkish university 
named H.A.Yasavi  
Turkistan/Kazakhstan
 
 
 
 
 
Yayın Danışma Kurulu / Editorial  Board 
Doc.,  prof.  M.Yıldız  (University  of  H.Yasavi,  Turkestan);  Dr.  mat.  n., 
prof.  U.Abdibekov  (University  President  of  H.Yasavi,  Turkestan);  Doc., 
prof.  M.Kutalmysh  (University  of  H.  Yasavi,  Turkestan);  Doc.,  prof. 
T.Raimberdiev  (University  of  H.  Yasavi,  Turkestan);  Doc.,  prof. 
T.Kozhaogly  (University  of  Michigan,  USA);  Ph.D.,  Professor  A. 
Ahmataliev  (Kyrgyz  National  Academy,  Bishkek);  Ph.D.,  Professor 
Zh.K.Bakashova  (University  of  "Manas",  Bishkek);  Ph.D.,  Professor 
K.Allambergenov  (ped.instiut  named  Azhniyaz,  Nukis);  Ph.D.,  Professor 
S.Bahadirova  (
Uzbek  Academy  of  Sciences
,  Nukis);  Doctor  of  History, 
Professor D. Қydyrali (President of the Turkic Academy, Astana); Ph.D., 
Professor  B.Butanaev  (Khakassia  State  University  named  N.F.Katanova, 
Abakan);  Ph.D.,  Professor    N.Egorov  (Institute  of  Linguistics, 
Cheboksary);  Ph.D.,  Professor  M.  H.Idelbaev  (Bashkir  State  University 
named  Akmulla,  Ufa),  Ph.D.,  Professor  V.Illarionov  (North-Eastern 
Federal  University  Ammosov,  Yakutsk);  Ph.D.,  Professor  M.Zakiev 
(TRAN,  Kazan);  Ph.D.,  Professor A.Kaydar (Instiut  of  linguistics  named 
A.Baitursynov,  Almaty);  Ph.D.,  Professor  I.Kyzlasov  (Moscow);  Ph.D., 
Professor  D.Kenzhetay  (Eurasia  University,  Astana);  Doc.  prof. 
Ya.Kumaruly  (Gum.  Academy  of  Sciences,  Urimshi);  Ph.D.,  Professor 
H.Minnegulov  (Kazan);  Ph.D.,  Professor  E.Musaev  (RAS  Institute  of 
Linguistics,  Moscow);  Ph.D.,  Professor.  M.Myrzahmetov  (KazNPU 
Abaya,  Almaty);  Ph.D.,  Professor.  M.Muminov  (Eurasia  University, 
Astana);  Ph.D.,  Professor  M.Zhuraev  (Institute  of  Language  and 
Literature  named  Alisher Navoi, Tashkent);  Ph.D., Professor A.Tybykova 
(Gorno-Altai  State  University,  Gorno-Altaisk);  Ph.D.,  Professor  M.  Ulak 
(Kabardino-Balkar Research Institute of Language, Literature and History, 
Nalchik);  Ph.D.,  Professor  K.Rayhl  (University  of  Bonn,  Bonn);  Ph.D., 
Professor  L.  Hrebitsek  (Prague);  Ph.D.,  Professor  G.S.Kunafin  (BSU, 
academician  of  the  International  Turkic  Academy,  a  member  of  the 
Writers' Union of Russia and Belarus, Ufa).
 
 
 


 
 
КӨНЕ ТҮРКІ ЖАЗБА ЕСКЕРТКІШТЕРІ 
 
 УДК 419.22   
                                          
  ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО  ЕНИСЕЙСКИХ  КЫРГЫЗОВ   
                ВРЕМЕН  ДРЕВНЕТЮРКСКИХ КАГАНАТОВ 
LITERAL HERITAGE OF ENISEY KYRGYZ FROM EARLY TURKISH 
KAGANAT 
 
В.Я.БУТАНАЕВ
*
  
 
Резюме 
 
В  статье  излагаются  древнетюркские  рунические  письменные  памятники,  в 
которых рассказываются о первом кыргызском кагане  – Барс беге и термине  «мар», 
как  доказательство  существования  манихейско-несторианского  вероучения  в 
кыргызском государстве.  
 
Ключевые  слова:  мар,  текст,  кыргызские  памятники,  руническое  письмо, 
древнетюркские рунические письменные памятники. 
 
 
Summary  
The article says about runic scribal heritage,  which  has a  history about Bars  who 
was the first Kyrgyz kagan and escaped the term “mar” which serves as an alibi that there 
was a manihei-nestorian religious doctrine in Kyrgyz kaganat. 
Key  words:  mar,  text,  Kyrgyz  artifacts,  runic  letter,  early  Turkish  runic  letter 
artifacts. 
 
    
В  VIII  в.  н.э.  древнетюркские  государства  Центральной  Азии 
обладали  своей  рунической  письменностью,  которой  широко 
пользовались    государственные  деятели  и  знать  Тюркского, 
Уйгурского,  Тюргешского  и  Кыргызского  каганатов.  Кыргызские 
правители,  отправляя  своих  послов  в  Китай  или  Тибет,  вручали  им 
свои  верительные  грамоты  и  письма.  В  Китае  имелся  штат 
специальных переводчиков кыргызского письма.   
     
На  Енисее  зачатки  письменной  культуры  возникли  еще  в 
таштыкское  время,  когда  на  скалах  и  поставленных  стелах 
изображались  тамги,  счетные  знаки,  пиктограммы.    В  свое  время 
В.Радлов  высказал  свое  наблюдение  о  значительной  древности 
енисейского  письма  по  сравнению  с  орхонскими    памятниками.  В 
начале  VIII  в.  н.э.  у  кыргызов  уже  существовала  письменность  и 
обычай    устанавливать     после    смерти    государственного   деятеля 
                                           
*
доктор исторических наук, профессор, Хакасский государственный университет 
им.Н.Ф.Катанова. Абакан/Республика Хакасия.  
Doctor of historical sciences, Professor, State University of Khakassia named N.F.Katanov. Abakan / 
Republic of Khakassia, e-mail:  
astai@khakasnet.ru

astaibeg@mail.ru
 
 


 
 
Түркология, № 6, 2015 
 
памятную    эпитафию     с    описанием   его заслуг. «Письмо их и язык  
совершенно  сходные  с  хойхускими»  -  отмечали  танские  хроники  [1, 
353].      Согласно  мнению  востоковедов,      тюркские  руны  созданы  под 
влиянием 
согдийского 
алфавита, 
имеющего 
арамейское 
происхождение  и  дополненного своими знаками, сходными с тамгами 
[2, 33]. 
     
Кыргызский алфавит состоял из 39 не соединявшихся на письме 
знаков,  хорошо  приспособленных  для  вырезания  на  дереве  и  камне. 
Обычно  знаки  наносились  горизонтальными  строками  и  читались 
справа  налево.  Письменность  точно  передавала  фонетические 
особенности  тюркских  языков,  так  как  согласные  буквы  имели  два 
варианта  написания  в  зависимости  от  того,  с  каким  гласным  (мягким 
или 
твердым) 
они 
употреблялись. 
Кыргызские 
памятники 
письменности 
созданы 
на 
едином 
литературном 
языке 
древнетюркского мира, господствовавшим в  VIII- IX вв. на просторах 
Центральной  Азии  [3,  13].    Этот  литературный  язык  обладал 
стилистическим  единообразием  и  набором  стандартных  образных 
средств. 
Ярким 
свидетельством 
принадлежности 
памятников 
письменности  кыргызским  скотоводам  представляют  вырезанные  на 
них  тамги.  Они  были  совершенно  аналогичны  знакам  собственности, 
которыми  пользовались  вплоть  до  начала  ХХ  в.  кыргызские  роды 
тувинцев  и  хакасов  [4,  78].  В  основе  их  находилась  фигура  дуги  или 
полумесяца с различными комбинациями. 
     
Хонгорай    (Хакасия)  хранит  в  своей  земле  значительное 
количество    эпитафий,  представляя  своеобразный  очаг  тюркской 
руники.  Именно  здесь  впервые  в  мире  были  открыты  памятники 
древнетюркской  письменности.  В  1721-1722  гг.  участник  первой 
академической  экспедиции  в  Сибирь  Д.Г.  Мессершмидт  обнаружил  в 
долине р. Уйбат неизвестные надписи на каменных стелах. Он назвал 
их «руническими», по сходству со скандинавскими рунами. 
   
Однако  еще  раньше,  в  1675  г.,  русский  посол  в  Китай  Н.М. 
Спафарий,  проезжая  около  Кыргызской  земли,  отметил:  «А  до 
большого порога не доезжая, есть место, утес каменный по Енисею. На 
том  утесе есть вырезано на камне неведомо какое письмо,… А никто 
не ведает, что писано и от кого» [5, 70]. Сейчас трудно сказать о каком 
утесе  идет  речь.  Возможно,  это  гора  Тепсей,  где  имеются  небольшие 
надписи, а может быть, это скала «Сиген-хая» (букв. Писаная скала) по  


 
Бутанаев В.Я. Литературное наследство  енисейских  кыргызов...
                
 
 
р. Енисей у д. Комарковой. Согласно указаниям хакасов, на ней были 
вырезаны древние письмена, разрушенные временем. 
     
В  долине  Верхнего  Енисея,  на  территории  Тувы  и  Хонгорая, 
обнаружены  более  150  памятников  древнетюркской  письменности. 
Они  относятся  ко  времени  существования  Кыргызского  государства. 
Как  правило,  письмена  вырезались  на  каменных  стелах  у  могил 
средневековой 
знати, 
где 
выражалась 
скорбь 
по 
поводу 
«ненасладившейся»  жизни,  указывались  общественные  заслуги 
умершего  и  т.д.  Кроме  эпитафий,  имеются  краткие  надписи  в  честь 
исторических  событий,  путевые  отметки,  надписи  на  предметах 
личного пользования, автографы на культовых местах. 
    
Самыми  крупными    образцами  тюркского  рунического  письма 
являются  памятники  Северной  Монголии  в  бассейнах  рек  Орхона, 
Толы  и  Селенги.  Они  были  воздвигнуты  в  эпоху  второго  Тюркского 
каганата (689-744 гг.) и Уйгурского каганата в Монголии (745-840 гг.). 
Наиболее известные из них – стелы в честь Бильге-кагана и его брата, 
полководца  Кюль-тегина,  воздвигнутые  в  732-735  гг.  а  также  стела 
советника  первых  каганов  II  Тюркского  каганата,  Тоньюкука, 
созданная после 716 г.  
    
На территории Туркестана древнетюркское руническое письмо, 
вследствие  распространения  среди  тюрков  ислама  в  IX-X  вв.  было 
вытеснено арабским алфавитом. Вероятно, только на берегах верхнего 
Енисея  руническая  письменность  сохранилась  дольше  и  была 
погребена вместе с разрушением Кыргызского государства монголами 
в ХIII в. 
     
Среди  памятников  кыргызской письменности большой  интерес 
представляют  две  стелы  Золотого  озера,  найденные  в  1878  г.  около 
озера  Алтын-кёль  Бейского  аймака  Хонгорая.  Ныне  они  хранятся  в 
Минусинском  краеведческом  музее  им.  Н.М.  Мартьянова.    В  них 
повествуется  о  герое,  именуемым  Барс,  происходившем  из  ханского 
рода. Герой эпитафии пал в неравном бою с многочисленными врагами 
в  золотой  черни  Сонга.    По  мнению  тюрколога  С.Г.  Кляшторного 
стелы Золотого озера поставлены в честь первого кыргызского кагана 
Барс-бега, погибшего в 711 г. в битве с тюрками  Тюркского каганата 
[6,  258–267].  По  всей  вероятности,  под  «Золотой  чернью  Сонга»  надо 
понимать сосновые боры долины р. Соос, где находится Золотое озеро 
«Алтын-кёль».  Кыргызская  эпоха,  наполненная  драматическими  со-
бытиями  и  военными  действиями,  широко  отразилась  в  топонимике 
Хакасско-Минусинского края.  Так, в долине  р. Сооc около оз. Алтын- 


 
Түркология, № 6, 2015 
 
кёль находится место древней сечи под названием «Хырхазы». Когда-
то    с    верховьев  Абакана    по  р. Аны  на  нашу  землю  обрушилось  
вражеское  войско.  Неприятель  вышел  в  месте  слияния  pp.  Монок  и 
Абакан. Кыргызы встретили чужую армию на правой стороне р. Соос, 
а  вражеское  войско  располагалось  по  левой  стороне.  Два  войска,  не 
сходясь, начали стрелять из луков. В течение семи дней продолжалась 
перестрелка. От летящих стрел не было видно солнца. Все полегли на 
месте боя. На людской крови и на костях погибших коней выросло два 
сосновых бора. Место гибели бойцов стало называться «Хырхазы», т.е. 
окраина побоища. Там, где стояли кыргызские воины, образовался лес 
- «таг хырхазы» (горное побоище), а вражеское войско - «суг хырхазы» 
(т.е.  речное  побоище).  До  сих  пор  там  находят  бронзовые  пуговицы, 
кыргызские  стрелы  и  кинжалы.  Не  исключено  предположение,  что 
топоним  «Соос»  представляет  собой  стяженную  форму  от 
первоначального «Сонга(с)». 
    
В  1963  г.  в  долине  р.  Уйбат  в  окрестностях  аала  Чарков    был 
обнаружен  памятник  кыргызской  письменности,  привезенной  и 
установленный  археологом А.Н. Липским в Хакасском национальном 
краеведческом музее. С двух сторон песчаниковой плиты (длина 2,6м., 
ширина 0,6м., толщина 0,18м.) в три строки был нанесен текст. Знаки 
выбиты, затем протерты и представляют глубокие желобчатые линии. 
Одна сторона плиты была обращена кверху, и поэтому на ней надпись 
плохо  сохранилась.  Согласно  существующей  регистрации,  надпись 
считается  седьмым  памятником  с  р.  Уйбат. Впервые  его  перевод  был 
сделан  проф.    В.Я.  Бутанаевым  в  1973  г.  [7,  149-153.]  Содержание 
представляет  большой  интерес  и  вызывает  особое  внимание  со 
стороны  видных  тюркологов.  В  своей  книге  проф.  И.В.Кормушин 
предложил  новое  чтение  данного  памятника  [3,  117-123].  Не  отрицая 
возможность  новой  трактовки  и  учитывая  многие  верные  поправки 
текста  этим  маститым  ученым,  мы  все  же  оставляем  за  собой  право 
нашего  первого    чтения  и  перевода  седьмого  (по  И.  Кормушину  – 
шестого)  памятника  кыргызской    литературы  с  р.  Уйбат.            Данная  
надпись читается нами следующим образом:  
(1) [erdem ] er qunçuyun qazğandınız, bökmediniz  beg  erkime beg; 
(2)  bun buna adırıldınız, açığa qırq erig qanğsız qıld [ınız]; 
(3) [üç q ] urıqan ilin alduqta azığlığ tonuz teg Tirig beg siz; 
(4)   alıç bars Tirig beğim yıta erdemim size; 
(5)  [ Elimke]  elçisi ertmiş kök beğe; 
(6)  [Er] ölürtüm kök böri qaramağ bağın ölürtüm; 


 
 
Бутанаев В.Я. Литературное наследство  енисейских  кыргызов...
                
 
 
Русский перевод. 
 «(1)  [Доблестный]  муж!  Вы  приобрели  (много)  принцесс,  (но)  не 
насладились княжеской властью, о бег! 
(2)  Тысяча  печалей!  Вы  отделились  (от  нас),  о  горе!  Сорок  мужей-
воинов Вы оставили (букв. сделали) без отца! 
(3)  При  взятии  племенного  союза  Уч-курыкан  Вы  Тириг-бег  (были) 
словно клыкастый вепрь! 
(4)…мой  дикий  барс  Тириг  бег!  Увы!  моя  мужская  доблесть  Вам 
(принадлежит)!  
(5) он был послом [от моего эля] к бегу небесных тюрков.  
(6) 
..Я 
убивал 
[мужей-воинов], 
я 
убивал 
подразделения 
[многочисленной] стаи серых волков!» 
   
У  нас  не  вызывает  особого  сомнения  слово  «кунчуй»,  где 
древний  писарь  совершил  ошибку  и  вместо  одной  буквы  поставил 
другую,  ибо  здесь    налицо  трафаретная  фраза  о  приобретении 
принцесс. Подобная ошибка совершена и в слове «кырк», где  твердый 
звук  «р» передан другим знаком. В тексте наблюдается несоблюдение 
норм рунической орфографии.  
    
В  шестой  строке,  вместо  предложенной  И.В.  Кормушиным 
трактовки  «кара  аш»  -  соболь,  мы  читаем  «карамаг»  -  стадо,  стая. 
Такой  термин  отмечен  С.Е.  Маловым  в  кыргызских  памятниках 
письменности  и  до  сих  пор  сохранился  в  хакасском  языке.  С  другой 
стороны,  трудно  поверить,  чтобы  степные  кыргызские  беги  сами 
добывали соболей. Как правило, они получали их от своих киштымов, 
живших в таежных урочищах. 
   
Переходя  к  исторической  интерпретации,  надо  выделить 
несколько важных моментов. Эпитафия посвящена доблестному князю 
Тириг-бегу,  тотемным  животным  которого  являлся  барс.  В  таком 
случае, повествование идет о кыргызском правителе, ибо барс считался 
тотемом кыргызов. В памятниках кыргызов встречаются имена, такие 
как например, «Сильный Барс» [8, 39].  
   
Первым  кыргызским каганом, согласно источникам стал, Барс-
бег.    Его  право  именоваться  так,  вынужден  был  признать  (в  силу 
обстоятельств)    даже  тюркский  каган  Капаган.  Свое  признание,  он 
подкрепил отдачей дочери кагана Кутлуга Эльтереса в жены Барс-бегу. 
[9,  38].  По  мнению  С.Е.  Малова,  это  могло  произойти  только  в  693 
году, т.е., вскоре после смерти Кутлуга Эльтереса и «северной неудачи 
самого  Каппагана»  (его  поход  на  север  завершился,  как  известно, 
«очень    неудачно»).    Воспользовавшись     «сим     обстоятельством»,  


 
Түркология, № 6, 2015 
 
Кыргызское  государство  «уравнялось»  в  правах  с  Тюркским  кагана-
том, в силу чего, его правитель и  вынужден был признать кыргызское 
государство  «равным  тюркскому».  В  силу  этих  «обстоятельств», 
правящие роды обоих государств заключили меж собою мир, который 
был  скреплен  и  династическим  браком.  Можно  предположить,  что 
именно  эти  события  и  легли  в  основу  отсчета  времени  начала  
правления  Барс-бега,  сделав  его,  таким  образом,  первым  Кыргызским 
каганом.  
   
Уйбатская  надпись представляет  обращение  к  преждевременно 
умершему  Тириг-бегу  от  имени  оставшегося  в  живых  наследника  его 
боевой славы.  
    
Имя  с  обозначением  «Тириг»  -  букв.  живой,  неоднократно 
упоминаются  в  енисейских  текстах.  Например  -  Учин  Кулюг  Тириг, 
Кулюг  Тириг,  Кюни  Тириг.  Сам  Тириг-бег  был  главой  дружины  из 
сорока  батыров,  для  которых  он  являлся  отцом  родным.  Текст 
памятника  доносят  до  нас  отзвуки  былой  военной  демократии 
общественного  строя  кыргызов.  Тириг-бег  ходил  в  боевой  поход 
против курыканов (по И. Кормушину - уйгурского хана) и в свирепой 
битве  покорил  восточных  соседей  кыргызов,  обитавших  в 
Прибайкалье.  В  древнетюркских  памятниках  при  перечислении 
окружающих  народов  кыргызы  постоянно  упоминаются  вместе  с  уч-
курыканами, что говорит об их соседстве [9, 36; 38].  
   
Вероятно,  Тириг-бег  возглавлял  посольство  к  кок-тюркам 
Тюркского  каганата.  В  дальнейшем    его  преемник  хвастливо  стал 
заявлять  о  своей  победе  над  многочисленной  «стаей  серых  волков», 
т.е. в данном случае надо понимать гвардию кок-тюрков, имевших на 
своих знаменах изображение головы волка. 
   
Исходя  из  полученных  фактов,  можно  предположить,  что 
памятник  относится  к  первой  половине  VIII  в.  н.э.,  когда  между 
Тюркским  каганатом  и  Кыргызским  государством,  после  мирных 
взаимоотношений,  разгорелись  военные  действия.  Если  наше  чтение 
верно, то захват кыргызами курыканов в Прибайкалье произошел не в 
период  «великодержавия»,  а  на  столетие  раньше,  при  первом 
кыргызском  кагане  Барс-беге.  Возможно,  в  то  время  часть  курыкан 
была вытеснена на север и положила начало движению предков якутов 
в  долину  р.  Лены.  Курыканы  подчинялись  кыргызским  правителям 
вплоть  до  монгольских  завоеваний.  Летопись  монгольской  династии 
Юань-ши  гласила,  что  племена  курыканов  «подчиняются  цзи-ли-цзы-
сы (кыргызам),  и их  язык весьма отличается от языка цзы-ли-цзы-сы».  


 

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Филология кафедрасы
2016 -> 46-ғылыми-әдiстемелiк конференция материалдары
2016 -> №70 (858) Сенбі, 3 қыркүйек
2016 -> Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2015 ж
2016 -> ҚазаҚстан Республикасының Мәдениет Және споРт МинистРлігі МинистеРство культуРы и споРта Республики казахстан
2016 -> Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы тоқсандық журнал 2001 ж шыға бастаған 2016
2016 -> 2016 жыл №89 (8009 ) 12 Қараша сенбі (Жалғасы 3-бетте)
2016 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық орталығЫ

жүктеу 5.03 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет