5В051000 мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығы пәннің кодыжүктеу 4.82 Mb.
Pdf просмотр
бет1/75
Дата13.09.2017
өлшемі4.82 Mb.
#14976
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   75

 
 
5В051000 - МЕМЛЕКЕТТІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ БАСҚАРУ МАМАНДЫҒЫ 
 
Пәннің 
коды 
Пәннің аты, кредит 
саны,  пререквизиттер 
Курсың қысқаша мазмұны, мақсаты, есебі 
Құзыреттілігі (Оқу нәтижесі) 
Міндетті мадуль 
KT 1101 
Қазақстан тарихы 
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер:жоқ 
2+1+0 
Модульдың  мақсаты:  мемлекетiң  тарихы  және  бағытталған  туудың 
процесi, қалыптасуды зерттеуге Қазақстан Республикасының құқығы және 
мемлекеттiң  дамуымен  құқығына  бағытталған.  Қорытынды  және 
негiзделген  дәл  айғақтарды  талдаудағы  осы  ғылымын  пiкiрi  және 
Қазақстанның ӛмiрiнiң мемлекеттiк-құқықтының жүзеге асатындай тұрған 
оқиғаларына негізделген. Қазақстан  құқығы және мемлекеттік ғылымның 
орны  мен  рӛлі  және  оның  пайда  болуы  олардың  бүгiнгi  күнге  дейiнгі 
оқиғалары  мемлекеттiк-құқықтарды  зерттеудің  тарихи  тәсiлiн  ӛткiзуге 
болатындығы  анықталды.  Мемлекеттiк-құқықты  эволюцияның  объективтi  
жүйелік    кӛрiнiсiн  қалпына  келтiредi,  оны  қисынды  қайта  жасайды  және 
ҚР-ның  аймағындағы  қалыптасқан  және  келешекте  қалыптасатын 
мекемелер  мен  институттарды  қайта  қалпына  келтіреді.  Протоқазақтық 
және 
құқықтық 
жүйелер 
олардың 
белгiлерін,орта 
ғасырлық 
мемлекеттердің 
 
династиялық 
тарихнамаларын 
жергiлiктi 
бақылаушылармен, шетелдiк саяхатшылармен  құрастырушылар зерттедi. 
 
Бiлiм:  Қазақ  Ордасының  тiршiлiк  әрекетiнiң  әр  түрлi  жақтары  ресми 
құжаттарда  ,  шетел  және  жергiлiктi  бақылаушылардың  әр  түрлi  жазбаша 
кӛздерiнде,  халық  ӛнері  шығармаларында    ие  болды.  Ресейлiк  империяны 
шеттiк  отаршылдығының  мерзiмiдік  шетте  мемлекеттiк  құрылыс  және 
құқықтық қатынасты анықтайтын  және объективтiктiң әр түрлi дәрежесiмен 
суреттейтiн  әр  түрлi  мiнездiк  кӛп  еңбектерi  пайда  болды.  Қазақстанда 
ұлттық мемлекеттiктi мәселе кеңес ӛкiметi жағдайда таптық және партиялық 
позициясы 
бар 
арнаулы 
ғылыми 
мекемелерде 
зерттелдi.  
Білу  қазiргi  жағдайларда  мемлекеттiң  тарихын  бiлу  және  республиканың  
құқығын зерттеу, мемлекет тарихынның нақты суреттiң қайта жасау , елдiң 
құқығын  қайта  қалыптастыру  мақсаттарындағы  тәжiрибе  және  бұл  бағытта 
қорытылған ғылыми-зерттеу біліміне сүйене отырып жүзеге асыру. 
KBK(O)T11
02 
Кәсіби  бағдарлы  қазақ 
(орыс) тілі  
3 кредит/    5  ECTS 
Пререквизиттер:жоқ 
0+3+0 
Модуль  мақсаты:  Жиі  қолданыстағы  сӛздер  мен  сӛз  тіркестерінің 
лексикалық минимумын кеңейту,грамматикалық пішіндерін меңгеру және 
құрылымдық  деңгейде  сӛздерді  қолдана  білу.  Лексикалық  және 
терминологиялық  минимумды  мамандық  бойынша  меңгеру.  Сӛйлеу 
қызметінің  әртүрлі  құрылысын  жасау:  әңгіме,сипаттама,  деректеме. 
Грамматикалық пішіндер және коммуникатив құрылымы, функционалдық 
аспектілер.  Қайта  жасауға  бейімделген  және  оңай  прагматикалық 
мәтіндерді  шығару,  диалогиялық  және  монологикалық,  ауызша  және 
жазбаша  түрі,  тақырыптық,  әлеуметтік-тұрмыстық  үшін  кәсіби  ортада 
сӛйлеу қызметінің әртүрлі түрлеріне: айту, аудирование, оқу, хат қалдыру. 
 
Білімі: оқу кәсіби сӛзді дамыту:а)  бiлу ӛндiру және мамандық бойымен оқу, 
тыңдау,  әдебиеттiң  конспект  жасауының  дағдыларына  иелік  ету;б)ғылыми 
оқу мәтіндерін құрастыру, оқулықтағы және дәрістегі мәтін текстіне жақын, 
диалог  пен  монологтардың  оқу  тақырыптарына;  в)сӛздердің  негізгі 
функционалды  мағыналы  түрлеріне  үйрету:  монолог-сипаттама,  монолог-
баяндама, монолог-пікір, диалог-сұхбат, диалог- пікірсайыс.   
Кәсіби қазақ (орыс) тілі 
Кәсіби-ғылыми тілді дамыту:белсенділік, жинақталған, дағдыларын кӛлемді 
қалыптастыру және кәсіби-ғылыми сӛзді аймағында істей алу.
 
Білуі  тиіс  ғылыми-кәсіби  сӛйлеуді  дамыту:  ғылыми-кәсіби  дағдыларын 
белсенді және жалпыламалы қалыптастыру. 
 
KBSh1103 
Кәсіби  бағдарлы  шетел 
тілі 
3 кредит/ 5  ECTS 
Пререквизиттер:жоқ 
0+2+1 
Модуль  мақсаты:  Зерттелетін  шетел  тілдерінің  фонетикалық, 
орфографиялық,  лексикалық,  грамматикалық  үлгісін    білу.  Фонетика: 
айтушы және шетел тілінің ритм-интонациялық ерекшелігі, рецепция және 
сӛздің  дыбыстық  жүйесін  репродукциялау.  Орфография:  тілдің  дыбыс-
әріптік  жүйесі,  негізгі  орфографиялық  ережелері.      Лексика:  сӛзжасам 
үлгілері, негізгі тілдің лексикалық минимум кӛлемі 2500 бірлік,  сонымен 
бірге  термин, тиесілі мамандықтардың пішіні; қолданылуына байланысты 
лексика дифференциациясы.  
Білімі:  грамматикалық  игеру:    зат  есім,  сын  есім,  үстеу,  етістік,  артикл, 
есімдік, демеулік, жай және күрделі сӛйлемдердің құрылымы, сӛзжасамның 
негізгі  үлгісі  -  негізгі  сӛз  таптары.    Оқу:  таныстыру,  іздестіру,  зерттелетін 
және  кӛріп  оқудың  дағдыларын  қалыптастыру.  Айту:  зерттелетін 
тақырыптың  диалогтық  және  монологтық  сойлеу  дағдысы.  Хат:  ой 
пікірлердің  мазмұнының  біртіндеп  даму  дағдысы,  сонымен  бірге  шығарма 
жазуда, жеке хаттар және іскер мінездегі ақпарат. 
 
3.1 Жаратылыстану ғылымдары (STEM) модулі  

 
 
ЕМ 1301 
Экономикадағы 
математика 
 
3 кредит/5  ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
1+2+0 
 
 
 
 
 
 
 
ЖОО  –  дағы  математика  пәнін  экономикалық  мамандықтар 
бойынша  студенттерге  оқытудағы  мақсат-    математикалық  аппараттың 
негіздерімен  экономикалық  қағидалық  және  практикалық  шешімдерінің 
мақсатымен  таныстыру;    математикалық  тапсырмаларды  әдебиеттер 
арқылы  ӛздігінен-ӛзі  тансуға  орындауға  баулу  ;  логикалық  және 
алгоритмдік ойлау қабілетін дамытады;  математикалық мәдениеттің ортақ 
деңгейін  жоғарылатады;    экономикалық  тапсырмаларды  математикалық  
тілде  орындауға,қолданбалы  сұрақтарды  зерттеп  математикалық  әдістер 
арқылы шешеуге дағдылануды үйрету. 
Пәннің 
 
мақсаты 
математикалық 
білімді 
жүйелі 
құрылымдау,дағдылары  мен  экономикалық  математика  әдістерін  игереді;  
бакалаврдағы  менеджменттің  бірден  -бір  негізгі    идеясын  дайындауда 
экономикалық математикалық моделдеу үрдісін қолдану және басқару 
Пәнді оқу нәтижесінде білуі тиіс:  
математиканың  қазіргі  әлемдегі,дүниежүзілік  мәдениет  пен 
тарихтағы  орыны  мен  рӛлін  білу  тиіс;математикалық  символдар  мен 
математикалық  элементтер  арасындағы  сандық  және  сапалық  қатнастарын 
білуі тиіс. 
аналитикалық геометрия түсінігімен әдістерін қолдану, сызықтық 
алгебраны,  математикалық  анализ  және  теориялық  әдістемесінің 
математикалық  моделдеудің  ұйымдық-басқару  мәселелерін  бизнестік 
үрдісте кәсіби негізде қолдану.   
Сызықты  экономикалық  үрдістердің  негізгі  методологиялық  моделдуін 
игереді;    сызықтық  алгебраның  математикалық  анализ  және  теориялық 
әдістемесін экономикалық-математикалық моделдің алгебралық дағдыларын 
басқаруды игереді.   
3.2 Базалық кәсіби модульдер 
1 МОДУЛЬ  Экономикаға кіріспе 
ЕК1402 
Экономика қағидалары 
3 кредит/5  ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
2+1+0 
Курстың  мақсаты  студентті  заманауи  экономикалық  ӛмірдің 
барлық  жақтарын  білуге,  бақыланып  отырған  әлеуметті  кэкономикалық 
қарым-қатынастың  мазмұнын  тереңінен  түсіну  үшін  дұрыс  мәлімет  алуға 
үйрету. 
Курстың  мазмұнына  заманауи  экономикалық  қарым  қатынастарды 
қалыптастыратын барлық үрдістерді зерттеу енеді. 
 
Экономикалық  талдаудың  бастапқы  машықтарына  ие  болу,  заманауи 
экономикадағы  мәселелер  мен  құбылыстарды,  үрдістер  мен  жағдайларды 
талдау қабілеті. 
ЕІТ 1403 
Экономикалық  ілімдер 
тарихы 
2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 
Курстың 
мақсаты 
болып 
студенттерде 
ғылыми 
дүниетанымдылықты  қалыптастыру,  экономика  саласында  болашақ 
мамандарды даярлау, жаңа экономикалық ойлау мен мәдениетті тәрбиелеу, 
таным үрдісінің нақты қарама-қайшылықтарын анықтау мен оларды шешу 
жолдарын таба білуге үйрету табылады. 
Пәннің  міндеті  –  студентті  экономикалық  теория  туралы  білімін 
тереңдету  мақсатында  әр  түрлі  кезеңдегі  экономикалық  ілімдердің 
мазмұнымен таныстыру.  
 
-    экономикалық  талдаудың  бастапқы  машықтарына  ие  болу,  заманауи 
экономикадағы  мәселелер  мен  құбылыстарды,  үрдістер  мен  жағдайларды 
талдау қабілеті. 
-  қоғамның  экономикалық  ӛміріне  бағдарлану,  экономикалық  талдаудың  әр 
түрлі  әдістерін  пайдалану,  ӛз  бетімен  талдау  жасау  және  дұрыс 
қорытындылар жасау; 
- машықтар: экономикалық мектептер туралы, экономикалық жағдай, қазіргі 
кездегі экономиканың даму қарқынын білу. 
 
3.2 Базалық кәсіби модульдер 
Модуль 1. Экономикаға кіріспе 
Mic1401 
Микроэкономика 
2 кредит/ 3 ECTS 
Пререквизиттер:  ЕК1402 
Экономика  қағидалары, 
ЕІТ  1403  Экономикалық 
ілімдер тарихы 
 
1+1+0 
Микроэкономиканың 
негізгі 
мақсаты 
 
студенттерге 
экономиканың  үй  шаруашылығы,  фирма,  сала  деңгейінде  қызмет  ету 
механизмін  түсіну  үшін  қажетті  білімдерді  беру,  сонымен  қатар 
жүргізілініп жатқан мемлекеттік саясаттың салдарларын талдау. 
Пәннің міндеттері  - студенттердің теориялық білім алу мен оларды 
экономиканың практикалық мәселелерінде пайдалану. 
 
-
 
Микродеңгейдегі  заманауи  экономикалық  ӛмірді  ұйымдастырудың 
негізгі қағидаларын, экономикалық дамудың заңдылықтарын түсіну; 
-
 
экономикалық  талдаудың  бастапқы  машықтарына  ие  болу,  заманауи 
экономикадағы  мәселелер  мен  құбылыстарды,  үрдістер  мен  жағдайларды 
талдау қабілеті. 
 
Модуль 2. Менеджмент және маркетинг 
Men 1404 
Менеджмент 
3 кредит/5  ECTS 
Курстың  мақсаты  –басқарудың  мазмұнын  ашу,  басқару  туралы 
білім кешенін қалыптастыру. 
-  кәсіби  қызметтегі  басқарудың  әртүрлі  мектептерінің  негізгі  ережелерін 
пайдалана білу; 

 
 
Пререквизиттер:   
ЕК1402 
Экономика 
қағидалары,  ЕІТ  1403 
Экономикалық 
ілімдер 
тарихы 
2+1+0 
Курстың  міндеті  –басқару  қызметінің  әр  түрлі  түрін  жүзеге 
асыру,  басқару  мен  жоспарлау  жүйесін  талдау  үшін  нақты  машықтарды 
қалыптастыру. 
 
- кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін 
түсіну және білу 
 
Mar 1405 
Маркетинг 
3 кредит5/ ECTS 
Пререквизиттер:   
ЕК1402 
Экономика 
қағидалары,  ЕІТ  1403 
Экономикалық 
ілімдер 
тарихы 
2+1+0 
Пән компанияның қатаң бәсекелестік жағдайындағы маркетингтік 
қызметі мен заманауи тұжырымдамаларын үйретеді, маркетологтың кәсіби 
жауапкершілігінің  саласын  анықтайды.  Сегменттеумен,  жайғастырумен, 
ӛндірілген  ӛнімдерді  жылжытумен,  ассортимент  пен  бағаны  басқарумен 
байланысты маркетингтік шешімдер қабылдауға кӛп кӛңіл бӛлінеді.  
Курстың  мақсаты–маркетингтің  теориялық  негіздері  мен 
категорияларын,  түсініктерін  оқып  зерттеу,  компания  қызметіндегі 
маркетингті пайдалану бойынша практикалық қабілеттерді игеру. 
 
-    кәсіпорында  маркетингтік  жоспарлау  мен  контроллингтің  тиімділігін, 
сонымен  қатар  маркетингтік  шешімдердің  экономикалық  бағасының 
тиімділігін анықтай білу. 
- маркетингтік зерттеуді жүргізу, мәліметтерді жинақтау, талдау, ӛңдеу және 
қорытынды жасай білу, зерттеу және талдау жұмысының нәтижелерін кәсіби 
аудитория алдында ұсына алу; 
- маркетингтік зерттеудің әдістерін тәжірибеде пайдалана білу, Интернет пен 
шетелдік  әдебиеттерді  қоса  алғандағы  әр  түрлі  ақпарат  кӛздерінен  алынған 
маркетинг тақырыбына байланысты мәліметтерді талдау әрі игеру. 
МВ1406 
Мемлекет және бизнес 
3 кредит  /5 ECTS 
Пререквизиттер:   
ЕК1402 
Экономика 
қағидалары,  ЕІТ  1403 
Экономикалық 
ілімдер 
тарихы 
2+1+0 
Пәннің  мақсаты  студенттің  мемлекет  пен  бизнестің  ӛзара  қарым-
қатынасы мәселелері туралы жеткілікті деңгейде білуі мен соның негізінде 
осы  қарым-қатынасты  жетілдіру  бойынша  неғұрлым  тиімді  әрі  ұтымды 
әдістер мен құралдарды таңдай білуінде болып отыр. 
Бұл міндеттердің күрделілігі мен сипаты мемлекеттің экономикалық 
саясатының  бағытталуы  мен  оның  жүзеге  асыру  әдісін  анықтауға 
байланысты. 
 
-  кәсіби  қызметтегі  басқарудың  әр  түрлі  мектептерінің  негізгі  ережелерін 
пайдалана білу; 
-  экономикалық  ӛсу  мәселелерін  шешу  мен  азаматтық  қоғамның 
қалыптасуында мемлекеттің рӛлін білу; 
- экономиканың әр түрлі салаларында бизнестің даму жағдайларын білу; 
- Кәсіпкерлікті, шағын және орта бизнесті реттейтін ҚР заңнамаларын білу; 
- басқару тиімділігінің критерийлерін білу; 
-  мемлекеттік  кәсіпкерліктің  ұйымдастырушылық-құқықтық  негіздері  мен 
оның нарықтық экономикада алатын орнын білу. 
 
 
Модуль 6 . Мемлекеттік және аймақтық басқару 
MBT 1407 
Мемлекеттік 
басқару 
теориясы 
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер:  ЕК1402 
Экономика қағидалары 
2+1+0 
Мемлекеттік  басқару  теориясы  –  мемлекеттік  басқаруды  саяси  және 
әкімшілік  іскерліктің  ерекше  саласы  ретінде  зерделейтін  оқу  курсы  және 
ғылым саласы болып табылады.  
Оқу  курсының  мақсаты  болып:  болашақ  маман  үшін  заманауи  саяси 
ғылымның 
теориялық-методологиялық 
мәселелерімен 
танысуды 
қамтамасыз  ету,  олардың  мемлекеттік  басқарудағы    тұжырымдамасын 
кӛрсету табылады.   
Осы  оқу  курсын  оқыған  студенттер  келесілерді  білуі  міндетті:  мемлекеттік 
басқарудың  соңғы-жаңаша  теорияларын,  саяси  саланың  түрлерінің  ӛзара 
шарттастығы ретінде кӛрсетуді;   мемлекеттік басқаруға жаңаша теориялық 
амалдар  қолдануды;  мемлекеттік  басқарудың  маңызды  тиімділік 
кӛрсеткіштерін кӛрсетуді. 
Алынған  білім  негізін  басқару  тапсырмаларын  тиімді    орындауда  кезінде 
қолдану;  мемлекеттік  басқарудың  мәнін  -    саяси  сала  мен  әкімшілік 
іскерліктің байланыс саласы ретінде қарастыра алуы тиіс . 
 
Модуль 8  Жергілікті басқару және ҚР мемлекеттік қызмет 
 
BR1408 
Басқарудағы риторика 
2 кредит/ 3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 
Курс  мақсаты  -  шешендік  ӛнерді  коммуникативтік  пән  ретінде  түсінік 
қалыптастыру.  Нәтижелі  коммуникативтік  әрекет  немесе  ӛзара  әрекет 
біліктілігін игеру;  
Міндеті- шешендік ӛнердің ерекшеліктері, құқығы және ережелері туралы 
түсінік қалыптастыру; қарым – қатынастағы вербалды және вербалды емес 
қор  құралдарын  пайдалануды  уйрету,  жалпы  гуманитарлық  мәдениет 
деңгейін кӛтеруге мұқтаждық жасау. 
 
Пәнді игеру нәтижесінде студент: 
шешендік ӛнердің негізгі мән – мағынасын және ғылыми әдіснамасын білуі 
тиіс; 
Қарым – қатынаста вербалды және вербалды емес құралдарды қолдана білу; 
сӛйлеу  тәжірибесінде  негізгі  тақырып  таңдау  әдістерін  қолдана  білу, 
мәліметті жүйелеуге және жинақтауға; ӛзін кӛрсете білуге үйренуі тиіс. 

 
 
TKP 2201 
Тұлғааралық 
коммуникациялық 
психология 
2 кредит/ 3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 
Модуль  мақсаты:  тұлға  аралық  коммуникация  -  бұл  кӛзбе-кӛз  болған 
немесе  аз  топ  арасында  үйреншiктi  емес  әрекеттесу.  Бiз  тұлға  аралық 
коммуникациялық  процесiнде  ӛз  сезiмдерiмен  сӛйлесiп,  тыңдап,  жауап 
берiп, бӛлiсемiз және қатынасты қалыптастырамыз.
 
 
Бiлiм: тұлға аралық коммуникацияның талдауы - бұл талдау жағдайда және 
ұсыныс, идея, бiлiм, кӛңiлдiң құрал-жабдықтары неткен кӛмегiмен, яғни бiр 
субъектiнiң жеке тәжiрибесi аз-кем басқа дәл түсiнiлген де ауыстыра алады. 
Зерттеудiң есебiмен нақ сол әр түрлi алғышарттар және (немесе, керiсiнше, 
киындаған  жетiспеушi)  табысты  коммуникацияның  жағдайын  iздеп  табу 
және жазбада болады. 
TKS 2202 
Теориялық 
және 
қолданбалы саясаттану  
2 кредит/ 3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0
 
Модуль мақсаты:
 
тұлға және қоғам үшiн саясаттың ұлттар, кластар және 
мемлекеттер арасында тұлға мен қоғам үшін 
саясат  маңызы  және  саясат  мәнінің  табиғатын  оқу;  тұлға,қоғам  және 
мемлекет  арасында;
   
Теориялық  политология  бірнеше  заңдылықтарды 
анықтап зерттейдi: 
Теориялық политология заңдылықтардың қатарын анықтап зерттейдi:  
а  )  әлеуметтік  субъектiлердiң  әлеуметтiк  қызығушылықтарының  пайда 
болу заңдылықатры, қызмет етуі және дамуы олардың экономикалық және 
басқада әлеуметтік қызығушылықтары арасындағы байланыс.   
б)    мемлекеттің  және  саяси  биліктің  мазмұны  мен  ӛзгеруінің  пайда  болу 
заңдылықтары. 
в)  саяси  процестердің,  саяси  қатынастардың  және  саяси  қызметтердің 
заңдылықтары мен  
г  )  әлеуметтік  құбылыстарды  білу  тәсілдері,  рационалды  және 
пропорционалды қатынасы.
 
Бiлiмі:  саяси  мәселелердiң  бӛлiндiлерi,  саяси  ахуалға  қоғам  ашылмалы-
жабылмалы  осы  нақтылы  кезең  талдансын,  қоғамның  саяси  ӛмiрiнiң  ӛзектi 
жаттығу  есептерiнiң  конструктивтiк  шешiмiне  мүмкiндiк  туғызады, 
ағымдағы саяси мәселелер және жанжалдарды шешiмде саяси оқиғалардың 
қатысушыларына  жаттығу  кеңестерi  және  кепiлдеменi  ӛндiрiп  ұсынады. 
Жаттығу  кепiлдемелерiн  ғылыми  талдау  және  ӛндiру  салалардағы 
қолданбалы политологияда  жүзеге асырылады: 
 -  саяси  жанжалдарды  реттеу  және  жетiстiк  (келiсiм  )  әлеуметтiк  консенсус 
қажеттi;  
- ұйым және сайлау серiктестiктерiнiң ӛткiзуi; 
 - жұртшылық пiкiрiнiң қалыптастыруы және БАҚ қолдану. 
 
ELSU2203 
Жеке  және  әлеуметтiк 
жетiстiк этикасы
 
2 кредит/ 3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 
Модуль  мақсаты
: 
әлеуметтiк  кеңiстiктегі  дара  жетiстiк;
 
«әлеуметтiк 
кеңiстiкте»  сыпайы  үстемділіктің  мәселесi  және  табыстылық,  әдiлдiк, 
бостандық,  қоғамдық  қауiпсiздiк,  экономикалық  тиiмдiлiк  әлеуцметтік 
сюжеттің айнымас бір бӛлігі қарастырылады.
  
Білімі:  Кәсіби  қызметін  әлеуметтік  жағынан  іске  асырып  және 
шығармашылығы  жӛнінде,  кәсіпқой  атануына,  адамның  тіршілік  әрекеті 
акме-формдағы  феноменологиясын  талдау,  сипаттау,  ортаға  дәлдігі 
болғандықтан акмеологияның онтологиялық анықталуымен иеленеді 
KR2204 
Мәдениет және дін 
2 кредит/ 3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 
Модуль  мақсаты:  дінді  талдауда  тарих,  әлеуметтану,  психология, 
философия,  филология,  антропология  және  т.б.  сияқты  ғылымдардың 
жеткен жетістіктері. 
Білімі: африкандық тайпалардан бастап қазіргі заманғы қоғам мәселелерінен 
ӛз кӛңілінен шығатын қажетті саланы зерттеу үшін таңдау. Сіздің қалауыңыз 
бойынша бір шартқа байланысты діни бағытта жүргізілуі тиіс. 
OPS2205 
Жалпы  және  қолданбалы 
әлеуметтану 
2 кредит/ 3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 
Модуль  мақсаты:  әлеуметтанудың  дамуының  негізгі  этаптарын  оқу 
(предыстория  и  әлеуметтік-философиялық    предпосылка).  әлеуметтану 
тарихы:  классикалық  және  заманауи  әлеуметік  теориялар.  Қоғам, 
әлеуметтік  институттар  және  ӛзара  қатынасы.  әлеуметтік  топтар  және 
жалпылық.  
Білімі:  әлеуметтік  ӛмірдің  ауқымды  мәселелері  мен  адамгершілік 
құндылықтары.  Орта  деңгей  теориясы  (социология  коммуникация, 
әлеуметтік білім, жастар әлеуметі, экономикалық әлеумет, религия әлеуметі 
және  т.б.).  әлеуметтік  даулар  мен  оларды  шешу  логикасы.  әлеуметтік 
зерттеулер әдістері мен методологиясы.  
Білуі  тиіс  әлеуметтік  зерттеуге  бағдарлама  құру.  әлеуметтік  ақпараттарды 
жинау  әдісі.  Эмпиризмдік  әлеуметтік  зерттеулерді  ӛңдеу  техникасы  және 
талдау. 
BZhCh2206 
Адам 
ӛмір 
тіршілік 
қауіпсіздігі 
2 кредит/ 3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 
Модуль мақсаты: ӛмір қауіпсіздігі саласында заңдық құқықтық актілерді 
оқу. 
Қазақстан 
Республикасында 
азаматтық 
қорғанысты 
құру 
принциптерімен  мәселелері    қауіпті  және  зиянды  факторлар 
классификациясы.    Радиациялық  қауіптілік.  Иондалған  сәулелерден 
қорғану.  Химиялық  қауіптілік.  Дозиметрлік  бақылаудың  химиялық 
радиациялық табу құралдары. Қазіргі техносфераның және техносфералық 
қауіпсіздіктің жағдайы.  
 
Білімі:  қоршаған  ортаны  және  адамдарыды  техногендік  және  табиғи 
жағдайларда  пайда  болған  қауіпті  және  зиянды  факторлардан  қорғау.  Әр 
түрлі  жағдайдағы  тӛтенше  жағдайлардың  классификациясы.  Тӛтенше 
жағдайларда  экономика  объектілерін  қалыптастыру  тұрақтылығы.  Соғыс 
және бейбіт уақытта тӛтенше жағдайлардан тұрғындарды қорғаудың негізгі 
тәсілдері  мен  принциптерін  білу.  Тӛтенше  жағдай  кезінде  дәрігер  келгенге 
дейінгі  алғашқы  кӛмек  кӛрсету.  Тұрғындарды  эвакуациялау  іс  шараларын 
ұйымдастыру. Қауіпті қарулардан зақымданудан қорғану.  

 
 
Жер  сілкінісі  кезінде  тәжірибелік  қауіпсіздік  шараларын  ұйымдастыру. 
Табиғи  зіл-залалар,  ӛрттер,  аппаттар  және  жарылыстар  кезінде  ӛндірістік 
объетілерде тұрғындарды қорғау.  
Білуі  тиіс  аппаттық-қорғаушылық  жұмыстарды  ұйымдастыру  мен 
жүргізудің негізін қолдану. Әлеуметтік салада тӛтенше жағдайлар.  Тӛтенше 
жағдайлардың психологиялық аспектілері. 
EUR2207 
Экология  және    тұрақты 
даму 
2 кредит/ 3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 
Модуль  мақсаты:  заманауи  экономикалық  саяси  мәселелерді  шешуде 
экологияның рӛлі  мен  орнын  оқу.    Аутэкология:  экологиялық  факторлар, 
оптимум  және  минимум  зоналары.  Демэкология:  популяция  мінездемесі, 
популяция  санының  флуктуациясы    және  регуляциясы.  Синэкология: 
қоғамда ӛзара байланысу типтері, қоғамның трофикалық құрылымы және 
экологиялық  пирамидасы.    Экосистема  функциялары:  энергетикалық 
алмасу  және  заттарды  алмастыру,  экожүйелердің  бүтіндігі  мен 
тұрақтылығы, экологиялық сукцессия.  

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
2014 -> Өмірбаяны Ол қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданы жерінде 1897
2014 -> Ғылыми-танымдық конференция Қалмақтөбе көрінісі
2014 -> «Самұрық – Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры
2014 -> Байтұрсынұлы Ахмет
2014 -> Казахской национальной консерватории им. Курмангазы
2014 -> Анықтамалық СӨздік russian-kazakh-english dictionary directory караганда
2014 -> Абай Құнанбайұлы Абай (Ибраһим) Құнанбаев Құнанбайұлы
2014 -> Сабақтарының тақырыптары 1-лекция. 1991-2001жж. Қазақ әдебиеті тәуелсіздік кезеңінде

жүктеу 4.82 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   75
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет