5В011900Шетел тілі: екі шетел тілі Академиялық дәрежесі: 5В011900 Шетел тілі: екі шетел тілі мамандығы бойынша білім бакалавры Сипаттамажүктеу 39.09 Kb.
Pdf просмотр
Дата18.03.2017
өлшемі39.09 Kb.

1

5В011900Шетел

тілі: екі шетел

тілі

Академиялық

дәрежесі:  5В011900  Шетел  тілі:  екі  шетел  тілі

мамандығы бойынша білім бакалавры

Сипаттама: Кәсіби құзыреттерге қойылатын  талаптар.Бітіруші  кәсіби

құзыреттер шеңберінде:

білімділік қызмет саласында:

- оқушылардың шетел  тілін  мәдениаралық  қатынас құралы  ретінде  меңгеру

қабілетін  дамытуға  бағытталған  кәсіби қызметін  психологиялық және

әдістемелік тұрғыдан дұрыс  жүзеге асыруы;

- шеттелдік қатынасты  меңгерудің нақты  коммуникация  жағдайларына

барынша жақындатылған әдістемелік үлгісін жобалауы;

- дидактикалық зерделеудің нысаны  ретінде  «өзге  тіл -өзге  мәдениет-тұлға»

біртұтастыққа жинақтайтын категориясын анықтауы;

-аутенттік  лингвомәдени  және

әлеуметтік  мәдени  бағдарланған  оқу

материалдарын іріктеуі;

- сабақта нормативтік аутенттік лексиканы пайдалануы;

-

мәдениетаралық  қатынасқұралы  ретінде  шетел  тілін  меңгеруге

қызығушылықты қалыптастыру және ынталандыруы;

- мәдениетаралық  қатынас  субъектісінің  қалыптасуын қамтамасыз  ететін

технологияларды, әдістер мен тәсілдері қолдануы;

- педагогикалық және ақпараттық технологияларды тиімді пайдалануы;

эксперименттік-зерттеу қызметі саласында:

- оқу-тәрбие процесін бақылау, бақылап отырған фактілер мен құбылыстарды

талдау және олардың себеп -салдар байланыстарын анықтау, олардың дамуын

болжауы;

- сынып ұжымының ерекшеліктерін, оқушылардың мұдделерін, олардың оқып

отырған пәнге қатынасын талдауы;

- оқу материалын, оқыту құралдарын талдау, күтілетін нәтижелерді болжауы;

- өзінің кәсіби әрекетін, оқушылардың оқу әрекетін талд ауы;

- баспа  және  ақпараттық көздерден ғылыми  ақпаратты  іріктеп  алып,  сын

елегінен өткізу арқылы пайдалануы;

-

барлықбақыланып  және  талданып  отырған

құбылыстарды  белгілі

теориялық-әдіснамалық тұрғысынан түсіндіруі;

- процесс нәтижелерін анықтайтын негізгі факторларды бөліп көрсетуі;

-

қол  жеткен  және  тиісті  нәтижелерді  салыстыру,  оныңбелгілі

тұжырымдамалық негізде даму перспективасын болжауы;

- ғылыми ақпаратты іріктеу және сын елегінен өткізе отырып пайдалануы;

- әмбебап  жалпы ғылыми  таным әдістерін

меңгеруі  (талдау,  жинақтау,

индукия, дедукция, аналогия, ғылыми болжам, модельдеу және т.б.);

- күрделі емес әдістемелік экспериментті жоспарлауы және өткізуі;

- зерттеудің дидактикалық тиісді  нәтижелерін өзінің кәсіби -педагогикалық

әрекетін енгізуі;

- эксперименттік-зерттеу  жұмысының позитивті  нәтижелерін  баяндама,

хабарлама, ғылыми  мақала, әдістемелік құрал  ретінде әдеби  рәсімдеу  және

насихаттауы.

ұйымдастырушылық-басқару қызметі саласында:

- оқыту әрекетін  жоспарлау  барысында  шетел  тілін  меңгерудің объек тивтік

заңдылықтарын ескеруі;

- сабақтың нақты  мақсаты  мен  міндеттерін  анықтау,  оқушылардың ортақ

әрекетінің бағдарламасын белгілеуі;

- нақты сабақты мақсаты мен түріне сәйкес оқу материалын жоспарлауы;

- өзінің кәсіби әрекетін шетел тілі мазмұны мен оқу п роцесін ұйымдастыруға

қойылатын қазіргі талаптар тұрғысынан жоспарлауы;

- өз әрекетін  және  оқушылар әрекетін  сабақтың  (сабақтар  топтамасының)

белгілеген жоспарын жүзеге асыру мақсатында ұйымдастыруы;- оқушылардың  қатынас  бойынша әріптес  ретіндегі  сөйлеу -коммуникативтік

әрекетінің түрлерін,  оны  атқару  күрделілігінің, тіректерінің, стимулдары  мен

қатынасқа қатысушылардың  «рөлдік позициясының» сипатын есреке отырып

жобалауы;

- оқушылардың сөйлеу -коммуникативтік әрекетін меңгерудегі әралуан жұмыс

түрлері мен ә дістерін ұтымды ұштастыруы;

- өткізілген және қатысқан сабақ нәтижелерін талдауы;

-

бақылаудың  әдістемелік  (диагностикалық, түзетушілік,  оқытушылық,бақылаушылық) мақсатын анықтауы;

- бақылау нысанын бөліп көрсету, олардың сол сыныпқа арналған бағдарлама

деңгейіне сәйкестігін орнатуы;

- өткізген  талдаудың негізінде  шетел  тілін  мәдениетаралық  қатынас құралы

ретінде оқыту процесін ұйымдастыруға тиісті түзетулер енгізуі;

әлеуметтік-педагогиккалық қызмет саласында:

- шеттелдік және көптілдік білім беру тұжырымд амасын білуі;

- шеттілдік білім беруді көпмәдениетті тұлға қалыптастыруға бағдарлауы;

оқу-тәрбиелік қызмет саласында:

- сыныптан  тыс  тәрбие  жұмысын  жүйелік,  кешендік  және  сабақтастық

принциптерін ескере отырып жоспарлауы;

-нақты  тәрбиелік  міндеттерді  конст руктивті  шешудің  әдістері  мен  тәсілдерін

меңгеруі;

- өз  пәні  бойынша  сыныптан  тыс  жұмыстың оңтайлы  формалары  мен

әдістерін таңдау және қолдануы;

-оқушылар ұжымымен,  сол  сыныпта  сабақ беретін  мұғалімдермен,  ата -

аналармен педагогикалық өзара байланыс орната білуі;

- шетел  тілі құралдары  арқылы  оқыту  және  тірбиелеу  процесіне өзіндік

тұрғыдан қарастыру жолдарын іздеуде қабілетті болуы;

2

5В021000Шетел

филологиясы

Академиялық дәрежесі:  5В021000  Шетел  филологиясы  мамандығы

бойынша гуманитарлық білім бакалавры

Сипаттама:Түлектің

кәсіптік


әрекетінің

аясы.  Бакалавр -

филолог

филологиялық білім саласында гуманитарлық бағыттағы орта профильді жәнекәсіби,  орта  мектептен  ккейінгі  кәсіби  оқу  орындарында  шетел  тілі  мен

әдебиеті  пәнінің

оқытушысы  ретінде  белгіленген  тәртіпте өзін ің кәсіптік

қызметін  атқара  алады.  Сондай -ақ, кіші  звеноның филолог – зерттеушісі

ретінде  профильге  сай ғылыми ұйымдарда  жұмыс  істей  алады.  Мекемелерде

филолог- ізденуші  ретінде қызмет  істей  алады,  БАҚ, басқа  да әлеуметтік –

гуманитарлық    қызмет  салаларынд а,  мәдени  мекемелерде  филология  саласы

бойынша біліктілікті қажет ететін практикалық қызмет атқара алада.

Түлектің кәсіптік әрекетінің нысаны:  5В021000  шетел  филологиясы

мамандығы  бойынша  бакалавр  жаңа  лингводидактикалық

бағыттары,

принциптері мен әдістеріне сай орта гуманитарлық бағыттағы орта профильді

және  кәсіби,  орта  мектептен  кейінгі  кәсіби  оқу  орындарында  шетел  тілі  мен

әдебиетін  оқыту  бойынша  педагогикалық жүйенің барлық заңдылықтарын  ,

шетел  тілі  мен әдебиетін  оқыту  жүйесінің психологиялық негіз ін  ,  оқытудын

әртүрлі сатыларында шет тілдерін үйрену психологиясын менгере біледі.

Түлектің кәсіптік әрекетінің түрлері:    5В021000 - шетел  филологиясы

бакалавры 

келесі 

кәсіптік


әрекетінің

түрлерің


орындайды: 

білім


беру(педагогикалық);  ұйымдастыру  және  б асқару, ғылыми,  сонымен қатар

шетел  тілі  мен әдебиетін  оқыту  бойынша  педагогикалық жүйенің барлық

заңдылықтарын  ,  шетел  тілі  мен әдебиетін  оқыту  жүйесінің психологиялық

негізін  ,  оқытудын әртүрлі  сатыларында  шет  тілдерін үйрену  психологиясын

менгере біледі.

3

5В020700Аудармаісі

Академиялық дәрежесі:  5В020700  Аударма  ісімамандығы  бойынша

гуманитарлық білім бакалавры

Сипаттама: 5В020700 –Аударма  ісі  мамандығы  бойынша  білімнің жалпы

ұлттық


мақсаты    аударма  ісі    саласында  толыққанды    кәсіби  білім  алуға

жағдай  жасау болып табылады.

Жалпыға бірдей білім беретін пәндерді оқытудың мақсаты дамудың жоғарғы

интеллектуалдық деңгейіне жету,  сауатты  түрде    сөйлеу,    гуманитарлық

ойлау мәдениетін және еңбекті ғылыми ұйымдастыру дағдысын  игеру үшін

жағдай  жасау  болып  табылады.

Мамандандырушы  пәндерге  оқытудың мақсаты  5В020700 -Аударма ісі

мамандығы  түлектерінің жұмыс  күші  парығ ында    бәсекеге

қабілеттілігін

күшейтіп,  мамандық бойынша  барынша тез жұмысқа орналасу мүмкіндігін,

лингвоаудармашылық білімнің түрлі  жеке  бағдарламаларын  таңдай    алуына

жағдай  жасау болып табылады.

5В020700 –Аударма ісі мамандығы бойынша  бакалаври атты  бітірген  түлек

мынадай салаларда қызмет атқаруға  дайындалған:

- административті-басқару жүйесі саласы;

- білім және ғылым саласы;

- мәдениет және мәдениетаралық қарым -қатынас саласы;

- халықаралық қатынас саласы;

- баспа ісі саласы;

- бұқаралық -ақпаратты құралдар саласы;

- ақпараттық -сараптама саласы және басқа салаларда.

Кәсіби қызметінің түрлері

5В020700 –Аударма  ісі  мамандығы  бакалавры    мынадай  кәсіби

қызмет


түрлерін атқара алады:

- аудармашылық  (түрлі  жанрдағы    мәтіндер  мен құжа ттардың жазбаша

аудармасы,    келіссөздер,  халықаралық кездесулер  мен  конференциялардың

ауызша аудармасы);

- ұйымдастырушылық  (түрлі  шараларды ұйымдастыру  және өткізу,    кәсіби

және қоғамдық органдар мен ұйымдарды құру);

- өндірістік-басқарушылық 

(отандық


немесе 

шетелдік, 

біріккен

кәсіпорындардың,  ұйымдардың тиісті  бөлімшелерінде    кәсіби    міндетті  (әр

түрлі аударманың түрлері) орындау немесе басқару);

- ақпараттық -талдау  (саяси әлеуметтік  талдау  жасау,  ресми  іс қағаздар  жазу,

есептер, шолу, жағдайларда болжау жасау, аударманы редакциялау);

- ғылыми-зерттеу 

(аударматану 

және 


мәдениетаралық 

қарым -қатынас

мәселелері  бойынша

ғылыми  мақалалар  мен  баяндамалар  жасау,

практикалық материалды жинау және өндеу);

Кәсіби қызметінің типтік міндеттері:

- жазбаша аударманы жүзеге асыру;

- конференцияларда,  келіссөздерде,  ресми  кездесулерде,  презентацияларда

және басқа шараларда  ауызша  аударманы  жүзеге асыру;

- аударматану саласында ғылыми-практикалық шараларды жүзеге асыру;- шет тілі әдебиеттерін рефераттау жән е аннотациялау.

Каталог: sites -> default -> files -> docs -> spec
spec -> Сабақ беру қызмет ұйғарылады;мәдени-ағарту; лекциялар оқу, өнер жөнінде әңгіме өткізу, мұражай
docs -> А. Нұрмағамбетовтың Жоғары білім беру көшбасшыларының 2014 Еуразиялық
docs -> Педагогтың ҥздіксіз білім беру жҥйесіндегі кәсіптік қалыптасуы мен дамуы
docs -> Сборник содержит материалы избранных докладов участников международной
docs -> Халықаралық электронды ғылыми конференция материалдары
spec -> 5В0116 00 Геогра фия Академиялық
docs -> Сабақ атты байқау өткізеді Байқаудың мақсаты мен міндеттері
docs -> Сабақ атты байқау өткізеді Байқаудың мақсаты мен міндеттері
docs -> Сборник содержит материалы избранных докладов участников международной

жүктеу 39.09 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет