5В0116 00 Геогра фия Академиялықжүктеу 42.28 Kb.
Pdf просмотр
Дата01.04.2017
өлшемі42.28 Kb.

5В0116

00

Геогра

фия

Академиялық

дәрежесі:  5В011600  География  мамандығы  бойынша  білім

бакалавры

Сипаттама: 5В011600 - «География»  мамандығы  бойынша  білім  алған  бакалавр

мынадай  кәсіби  іс-әрекет  түрлерін  орындай  алады:  білім  беру  (педагогикалық):

әртүрлі білім  беру  мекемелерінде  (мектеп,  гимназия,  лицей,  колледж  және  т.б.)

география  пәнінің

мұғалімі,  мектепте  экология  мен  экономика  негіздерінен

факультативтік 

сабақ

және 


туристік-өлкетану 

жұмысын


ұйымдастырушы

ретінде;ғылыми

– зерттеу: әртүрлі  бағыттағы  (ге ография,  геология,  экология,

картография,  гидрология,  сейсмология,  топырақ географиясы,  туризм,  экология  және

т.б.) мекемелерде ғылыми зерттеулерді орындау;

- жобалау:  инженер  ретінде  жобалау  мен  конструкторлық  ұйымдарында  жалпы  және

арнайы  жұмыстарды  (топографиялық түсірілім,  карталар  жасау,  метеоалаңдарды,

экологиялық соқпақтарды,  рекреациялық, суландыру,  реконструкциялық,  өндірістік

және

әлеуметтік  инфрақұрылымдарды,  басқа  да  табиғат  жәнеәлеуметтік -

экономикалық нысандарды аудандық жоспарлау);

-

әртүрлі


деңгейдегі  мемлекеттік

құрылымдарда  (білім  беру  басқармалары,

әкімшіліктер, табиғатты қорғау және жер ресурстары бөлімдерінде, туристік -өлкетану

мекемелерінде  және  т.б.) өндірістік -басқару  іс -әрекетін  атқару;  сараптама  жасау:

аймақтардың  (ел,  аудан, қалал ар  мен  ауылдық округтердің) дамуын  болжау  мен

халықтың орналасуын  бағдарлау,  бағалау  процедуралары  мен құндылықтарды

саралау,  жобаларды  негіздеу,  табиғатты қорғау,  табиғатты  тиімді  пайдалану,  т.б.

мәселелер бойынша сарапшы ретінде;

- ұйымдастыру-технологиялық: табиғат  ортасындағы  мониторинг  жүйесінде  инженер

ретінде, жер ресурстары мен табиғатты қорғау ұйымдарында, туристік -өлкетану және

экологиялық, т.б. ұйымдарда қызметкер ретінде.

География  бакалаврының кәсіптік  іс

- әрекет  функциялары:  тәрбиелеу;  оқыту;

тәлімгерлік; кәсіби бағдар беру; зерттеу; ізгілік; жобалау; сараптау.

География     пәні    шебінде,

кәсіби қызметінің типтік  міндеттері  келесідегідей

базалық және негізгі (түйінді) құзыреттіліктерді қалыптастыруы тиіс:

Білімнің базалық  құзыретті ліктері:  бағдарлы -құндылық  құзыреттілігі;  оқу -танымдық

құзыреттілігі;  ақпараттық -технологиялық  құзыреттілігі;жеке  тұлғаның  өздігінен  даму

құзыреттілігі.

Білімнің негізгі құзыреттіліктері:  жеке  менеджмент  және  проблемаларды  шеш у

құзыреттілігі; ақпараттық құзыреттілігі; коммуникативтік құзыреттілігі.

Типтік  тапсырмалар  кәсіптік  іс - әрекет  түрлерімен  анықталады. Әрбір  тапсырма өз

кезегінде  таңдаған  бағыттардан  туындап  және  маманға қойылатын  талаптарға  сай

болады:білім беру – оқушыларға сапалы білім беру және тәрбиелеу;ғылым – ғылыми

зерттеулерді өте  жоғары әдіснамалық негізде  орындау;  басқару

– әкімшілік

міндеттерді сауатты шешу.

Бітірушінің кәсіби  іс -әрекетінің бағыты  жалпы  білім  беретін,  базалық

және


кәсіптендіру  пәндері  бойынша алған,  педагогикалық,  ғылыми -зерттеу  және  басқару,

жобалау жұмыстарын атқаруға мүмкіндік беретін білімнің жиынтығымен анықталады.

5В0114

00

Тарих

Академиялық дәрежесі: 5В011400 Тарих мамандығы бойынша білім бакалавры

Сипаттама: Білім  бакалавры келесі кәсіби қызмет түрлерін орындай алады: оқу -

тәрбиелік (педагогикалық); өндірістік - басқару;сарапшы - кеңесшілік;мәдени -

ағартушылық.

Білім  бакалаврының кәсіби қызметінің функциялары:өскелең ұрпақты тәрбиелеуді

іске асыру;педагогикалық қызметті ұйымдастыру және дамыту; білім беру үрдісін

жетілдіру міндетін іске асыру; оқыту үрдісінде алған білімін дұрыс қолдана білу;

өскелең ұрпақты еркін бағдар ұстауға және өзін -өзі дамытуға үйрету; оқу -әдістемелік

әдебиетті жетілдіру.

Білім бакалаврының кәсіби қызметінің типтік міндеттері: тарихи сананы

қалыптастыру және сақтау; жеке -бағдарлы білім беруді іске асыруға жеке тұлғалық

және жіктемелік тұрғыдан қарау.


5В0902

00

Туризм

Академиялық дәрежесі: 5В090200  Туризм мамандығы  бойынша қызмет  көрсету

саласындағы бакалавры

Сипаттама: 5В090200 - Туризм мамандығы бойынша қызмет көрсету саласының

бакалаврлар мынандай кәсіби қызмет түрлерін атқара алады:

- ұйымдастыру-басқару;

- кәсіптік-технологиялық;

- сервистік-эксплуатациялық;

- білім алатын (педагогикалық);

- профилактикалық және іздеу -құтқару.

050902-Туризм мамандығының түлегі келесі функционалдық міндеттерді

орындауға тиіс:

бағалаулық функциялар;

- туризм функциялардың әлемдік әлеуметтік құбылыс ретіндегі негізгі мазмұны

тұралы анық білім, олардың оң және теріс мүмкіншіліктерін объективті бағалау;

- туристік іс-әрекеттін өз елінде жақын және алыс шет елдеріндегі қазіргі жағдайын

объективті бағалау;

- туристік іс-әрекетінің болашақтағы бағы ттарын анықтау;

конструктивті функциялар

- әлеуметтік құндылықты, клиенттердің туристік -рекреациялық қажеттіліктерін

қанағаттандыратын және менеджер істейтін мекемеге табыс әкелетін туристік -

экскурсиялық және қонақ үйлік бағдарламаларды әзірлеу және жүзеге асыру;

- клиент тапсырысы бойынша экзотиканың тартымды элементтері бар және жоғары

сапалы қызметі тән турларды жедел құрастыру;

- фирманың мүдделерінде қажетті мемлекеттік және жекеменшік мекемелер мен

ұйымдармен, туристік фирмалармен, агенттіктермен, қон ақ үйлермен, кеден және

салық қызметтерімен, ішкі істер және ұлттық қауіпсіздік органдарымен, санитарлық -

эпидемиологиялық және валюта бақылау органдарымен, ҚР және шет елдеріндегі

туристік индустрияның басқару құрылымдарымен ұтымды түрде қарым -қатынас

жасау;

- туристік қызмет жүйесінің өндірістік,шаруашылық,жарнмалық -ақпараттық жәнебасқа іс-әрекеттерін ұйымдастыру;

- туристік қызметтері мен тауарларын өткізу арналарын калыптастыру және жетілдіру;

- Қазақстан Республикасындағы және шет елде қоғамдық -саяси және әлеуметтік -

экономикалық жағдайларының өзгеруіне байланысты туристік іс -әрекетін алдын ала

және ағымдағы жоспарлау;

- туристік қызметтердің жаңа түрлерін әзірлеу және дамыту;

-басқару үрдісін үздік өткізу үшін есеп пен бақылауды ұйымдастыру;

- туристік бизнестің әр түрлі салаларындағы туристік қызметтерді жүргізу жұмысын

меңгеру;

- туристік сату ұтымдылығын жоғарту үшін маркетингтік зерттеулерді жүргізу;

- туристік іс-әрекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін профилактикалық шараларын

ұйымдастыру;

- туристік қозғаласты басқару аясындағы инновациялық әрекеттер.

5В020300

Тарих

Академиялық дәрежесі: 5В020300 Тарихмамандығы

бойыншагуманитарлықбілім бакалавры

Сипаттама: Тарихшы-гуманитарлықбілім бакалавры келесіталаптарғажауапберуітиіс:

- гуманитарлықжәнеәлеуметтік -

экономикалықғылымдарсаласындағынегізгібілімдерментаныс;

- әлеуметтік-маңыздыпроцестер мен проблемалардыталдауғақабілетті;

- дүниетанымдықсипаттағыжүйелібілімдердімеңгерген;

- ойлаумәдениетінмеңгерген, оныңортақзаңдылықтарынбіледі ,

жазбашажәнеауызшасөйлеудеоныңнәтижелеріндұрысрәсімдеугеқабілетті;

- өзініңмамандығыаясындапсихологиялықпроблеманытүсінеді;

Әлеуметтік-этникалыққұзыреттілігінеқойылатынталаптар.


Тарихшы-бакалавр:

- адамдарқарым-қатынасынреттейтінқұқықтықжәнеэтникалықнорм алардыбілуі.

Қоғамды, қорщағанортанытануы, оны өзініңкәсібиқызметіндепайдалануы;

- патриотизм сезімінтәрбиелеужәнебасқамәденидәстүрлерге,

саясижүйелергеқұрметпенқараудағдыларынигеруі;

Кәсібиқұзыреттіліктерінеқойылатынталаптар.

Түлектіңтүсінігіболуытиіс:

- тіріжәнеөлітабиғаттың, қоғамдықөмірдіңпроцестері мен құбылыстарытуралы;

-

мәдениеттіңбазалыққұндылықтарыжәнеәлемдікөркениеттегіҚазақстанмәдениетініңорныжөнінде;

- тарихтыоқытуәдістемесінмеңгеруі;

- әлемдікжәнеОтандықтарих пен мәдениеттуралыбілімдержүйесін ,

тарихиқызметтіңлогикалықжәнеобраздықигерілутәсілдеріжөніндегібілімдердіигеруі.

Қазіргіөзгерістер мен белгісіздіктіңөрістегендинамизміжағдайындаәлеуметтік,

экономикалық, кәсібиролдердің,

географиялықжәнеәлеуметтікмобильділіктіңөзгерісінедайындығынақойыл атынталапт

ар.


Кәсібиқызметініңтүрі мен

сипатыныңөзгерісінеәдістемелікжәнепсихологиялықжағынандайынболуы;

Еңбекнарығыныңжәнетехнологияныңөзгермеліталаптарынабейімделугемүмкіндікбере

тінкөлемдіфундаментальдықбілімдерді, бастамашылдықпенбелсенділіктіигеруі;

Қазіргіақпараттықбілім беру технологияларынқолданаотырып, жаңабілімдерлі ала

білу.


Оқупәндерініңнегізгіциклдерібойыншасауаттылықдеңгейінеқойылатынталаптар

. Бакалавриаттүлегіөзелініңтарихын, фидософиязаңдылықтарынбілуітиіс,

қауымдастықтардың, түрлітипология лықформациялардыңәлеуметтік,

саясижәнеэкономикалықдамуынақатыстымәселелердіайтарлықтайжақсыталдаубілуі,

бакалавриатбағдарламасыныңкөлеміаясында – мемлекеттік,

орысжәнешеттілдерінмеңгеруі, әлем, ТМД

жәнеҚазақстандағыжалпыэкологиялықахуалдыбағамдауы, информа тика

бойыншабілімдерікүнделіктіжұмыстажәнеөмірдеқолданабілуі;

түлекбакалавриатбағдарламасыныңкөлеміаясындапедагогиканы,

экономикалықтеорияны, археологияны, этнологияны, ҚТП (қосалқытарихипәндерді),

теориялықдеректануды, алғашқықоғамныңтарихын, ежелгідүниен ің, орта

ғасырлардың, Азия жәнеАфриканыңтарихын, Қазақстантарихын, сондай -

ақбазалықпәндербойыншабілімдердітереңдетугемүмкіндікберетінстуденттердіңтаңдау

ыбойыншапәндердіоқуытиіс.

ТүлекбакалавриатбағдарламасыныңкөлеміаясындаЕуропажәнеАмериканыңжаңажәнеқ

азіргізамантарихы, Қазақстанныңжаңажәнеқазіргізамантарихы, Азия

жәнеАфриканыңжаңажәнеқазіргізамантарихы,

тарихжәнетарихнаманыоқытуәдістемесібойыншаоқуматериалдарынигеруітиіс.

Экономикалықжәнеұйымдастыру -

басқаруқұзыреттіліктерінеқойылатынталаптар.

- ҚР Конституциясында, «Білімтуралы» ҚР заңында, «ҚазақстанРеспубликасында

2015 ж. дейінБілімберудідамытутұжырымдамасында»

айқындалғанбілімберудіңнегізгіпринциптері, мақсаты мен міндеттерінб ілуі;

- ҚазақстанРеспубликасыныңқұқықтықжүйесініңнегіздерінжәнезаңнамасын,

қызметтікжәнебасқақұқыққолданушылықжәнеқұқыққорғауоргандарыныңнегізгіұйым

дарын; кәсібиқызметісаласындағықұқықтықжәнеадамгершілік -

этикалықнормалардыбілуі;

-

экономикалықтеорияныңн егізгіжәнебазалықұғымдарынбілуіжәнеэкономикалықпроцестердіңмәнінтүсінуі;

- оқукабинеттері мен лабораториялардықұружәнежабдықтауғақойылатынталаптарды,

еңбектіғылымиұйымдастыру,

еңбектіқорғаужәнеқауіпсіздіктехникасыныңнегізгіережелері мен нормаларынбілуі.

Гуманитарлықбілімдербакалаврыныңкәсібиқызметініңбағытыбілім беру

жәнеғылымсаласы, мәдени -білім беру салалары, мемлекеттік-басқару секторы

болыптабылады.

5В0505

00

Аймақ

тану

Академиялық дәрежесі:  5В050500  Аймақтанумамандығы  бойынша әлеуметтік

ғылымдар бакалавры

Сипаттама: Бітіруші – түлектердің атқаратын қызметі: референт, аймақтық саясат пен

экономика  саласында  кеңесші,  сыртқф  саясат  шолушысы,  жергілікті  билікті

органдарында,  мемлкеттік  органдар  мен ұйымдарда қызмет  жасау  барысында

маманданған шет тіліне сәйкес аудармашы (аудармашы-референт).Каталог: sites -> default -> files -> docs -> spec
spec -> Сабақ беру қызмет ұйғарылады;мәдени-ағарту; лекциялар оқу, өнер жөнінде әңгіме өткізу, мұражай
docs -> А. Нұрмағамбетовтың Жоғары білім беру көшбасшыларының 2014 Еуразиялық
docs -> Педагогтың ҥздіксіз білім беру жҥйесіндегі кәсіптік қалыптасуы мен дамуы
docs -> Сборник содержит материалы избранных докладов участников международной
docs -> Халықаралық электронды ғылыми конференция материалдары
spec -> 5В011900Шетел тілі: екі шетел тілі Академиялық дәрежесі: 5В011900 Шетел тілі: екі шетел тілі мамандығы бойынша білім бакалавры Сипаттама
docs -> Сабақ атты байқау өткізеді Байқаудың мақсаты мен міндеттері
docs -> Сабақ атты байқау өткізеді Байқаудың мақсаты мен міндеттері
docs -> Сборник содержит материалы избранных докладов участников международной

жүктеу 42.28 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет