5В011100–«Информатика» мамандығы бойынша мемлекеттік емтиханжүктеу 75.69 Kb.
Pdf просмотр
Дата22.04.2017
өлшемі75.69 Kb.

Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті  

 

«Ақпараттық жүйелер және энергетика» кафедрасы  

5В011100–«Информатика» мамандығы бойынша мемлекеттік емтихан 

 

 

 

БЕКІТЕМІН 

ОӘК тӛрағасы 

  _________ М.Б. Имандосова 

xаттама №«» 2016ж.  

 

«Информатиканы оқыту әдістемесі » пәні бойынша  

СҰРАҚТАР 

 

1. 

Педагогикалық  білімдер  жүйесіндегі  информатика  курсын  оқыту  әдістемесі. 

Информатиканы  оқытудың  әдістемесінің  пәні  мен  міндеттері.  Информатика  ғылым 

және орта мектептегі оқу пәні ретінде.  

2.

 

Жалпы  білім  беретін  орта  мектепте  информатиканы  оқытудың  әдістемелік  жүйесі. Оның  негізгі  құрамдас  бӛліктерінің  жалпы  сипаттамасы  (оқытудың  мақсаты, 

мазмұны, әдістері, оқыту түрлері мен құралдары). 

3.

 

Мектепке информатика курсын ендірудің мақсаттары мен міндеттері. Оқушылардың компьютерлік  сауаттылығы,  білімділігі,  ақпараттық  құзырлығы  мен  ақпараттық 

мәдениеті.  

4.

 

Информатика  курсының  педагогикалық  (жалпы  білім  беретін)  функциясы  (ғылыми кӛзқарасты  қалыптастыру,  оқушылардың  ойлауы  мен  қабілетін  дамыту, 

оқушыларды  ақпараттық  қоғамда  ӛмір  сүруге,  еңбек  етуге  және  білімін 

жалғастыруға даярлау).  

5.

 Жалпы  білім  беретін  орта  мектепте  үздіксіз  оқытылатын  информатика  курсының 

мазмұны мен құрылымы. Жалпы орта білім берерудің мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандарты, мақсаты, негізгі функциялары мен құрымдас бӛліктері.  

6.

 Мектептегі  информатика  курсының  мазмұндық  әдістемелік  бағыттары.  Оқу 

жоспарлары,  оқулықтар  және  оған  қойылатын  талаптар.  Мектептегі  информатика 

курсының оқу бағдарламалары мен оқулықтарына талдау. Информатика курсын оқу-

әдістемелік  қамтамасыз  ету,  оның  мазмұны  мен  міндеттері.  Мектептегі 

бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдаланудың ерекшеліктері. 

7.

 Бастауыш 

мектепте 

информатика 

негіздерінің 

кіріктіріліп 

оқытылуы. 

Пропедевтикалық  курсты  оқытудың  мақсатты  мен  міндеттері.  1-6  сыныптардағы 

информатика курсының мазмұнына шолу.  

8.

 

Мектептегі  информатиканың  базалық  курсы.  Мектептің  жоғары  буынында информатиканы саралап оқыту. Оқыту мазмұнын саралау принциптері: кәсіби және 

деңгейлік саралау. Кәсіби бағдарлы даярлық.  

9.

 

Жаратылыстану-математика  және  гуманитарлық  бағыттардағы  информатиканың бағдарлы курстары. Таңдау курстары. 

10.


 

Оқу  бағдарламалары  мен  оқулықтарға  қойылатын  талаптар.  Негізгі  оқу 

бағдарламаларын (Информатикадан берілетін міндетті білім мазмұнына сәйкестілігі) 

және  оқулықтарды  (бағдарламаға,  білім  мазмұнын  іріктеудің  жалпы  принциптері 

мен критерийлеріне сәйкестілігін) талдау.  

11.


 

Информатикадан  оқу-әдістемелік  әдебиеттер,  олардың  мазмұны,  мақсаты  мен 

пайдалану ерекшеліктері. 


12.

 

Информатика  курсы  бойынша  бағдарламалық  қамтамасыз  етудің  түрлері  мен қызметі  (курс  тараулары  мен  жеке  тақырыптар  бойынша).  Электрондық  білім 

басылымдары  (ЭББ),  олардың  топтамасы  және  оларға  негізгі  талаптар.  ЭББ-ның 

сапасын  бағалау.  Оқытуда  ақпараттық-телекоммуникациялық  технологиялар  мен 

мультимедиа құралдарын пайдалану. 

13.

 

Мектептегі  информатика  кабинетіне  қойылатын  негізгі  талаптар.  Кабинетті жабдықтау  және  оған  қызмет  ету.  Техника  қауіпсіздігіне  қойылатын  талаптар.  Оқу 

есептеуіш техника кешені (ОЕТК), оның құрамы мен қызметі.  

14.

 

Жергілікті  желі,  оны  оқу  үрдісінде  пайдалану.  ОЕТК  қойылатын  талаптар (техникалық,  эргономикалық,  санитарлық-гигиеналық  және  т.б).  Компьютерлік 

техникада  жұмыс  істеудің  санитарлық-гигиеналық  жұмыс  істеу  нормалары. 

Оқытудың  техникалық  құралдарын  пайдаланудың  дидактикалық  мүмкіндіктері. 

Интерактивті тақтаны пайдалану. Информатика сабағында жергілікті және ауқымды 

желілерді қолдану.  

15.


 

Оқу  үрдісін  тақырыптық  жоспарлау  және  сабақ  жоспары.  Сабақ  конспектісі  және 

оның  құраушылары.  Сабақтың  үш  біріккен  мақсаты  және  оның  қорытынды 

нәтижесі.  Информатика  сабағының  құрылымы  және  оған  қойылатын  талаптар. 

Информатиканы  оқыту  әдістері  мен  формалары.  Информатика  сабақтарына  талдау 

және ӛзіндік талдаулар жүргізу.  

16.

 

Информатиканы оқытуда 

және 


оқушылардың 

танымдық 

іс-әрекетін 

белсенділендіруде  ақпараттық-коммуникациялық  технологияларды,  ақпараттық-іс-

әрекеттік,  жеке  тұлғаға  бағдарланған  тәсілдерді  жүзеге  асырудың  әдістемелік 

аспектілері. Сабақта оқушылардың ӛзіндік іс-әрекеттік ұйымдастыру тәсілдері. 

17.

 

Информатикадан  оқушылардың  сабақта  тыс  іс-әрекетін  ұйымдастыру.  Сыныптан тыс  жұмыстардың  дидактикалық  негіздері.  Сыныптан  тыс  жұмыстың  мақсаты  мен 

міндеттері. Сыныптан тыс жұмыстың қызметі, принциптері және мазмұны. 

18.

 

Дәстүрлі және 

ақпараттық 

технологияларды 

пайдалануға 

негізделген 

информатикадан  ұйымдастырылатын  сыныптан  тыс  жұмыстың  түрлері  мен 

құралдары. Информатикадан сыныптан тыс жұмыстарды жүргізу әдістемесі. 

19.


 

Оқу  үрдісінде  оқыту  нәтижесін  тексеру  мен  бағалау  қызметтері  (бақылаушы, 

диагностикалық  және  түзетуші,  оқытушы,  тәрбиелеуші  және  мотивациялық). 

Тексерудің түрлері (ағымдық, тақырыптық, қорытынды).  

20.

 

Бағалау  критерийлері  (меңгеру  деңгейі,  білім  мен  біліктіліктің  сапалық сипаттамалары).  Оқушылардың  оқудағы  жетістігін  бақылау,  бағалау  және 

мониторинг жасаудағы ақпараттық-коммуникациялық технологиялар. 

21.

 

«Ақпарат»  ұғымын  қалыптастыру  әдістемесі.  Ақпараттың  түрлері  мен  қасиеттері. Ақпараттың  әр  түрлі  аспектілерін  ашып  кӛрсету.  «Тіл»  ұғымын  қалыптастыру.  

Ақпараттық үрдісті оқыту.  

22.

 

Ақпаратты  кодтау.  Ақпараттың  кӛлемін  ӛлшеу  бірлігі.  Хабарламадағы  ақпараттың кӛлемін ӛлшеу. Информатика курсында санау жүйесін және логика негіздерін оқыту.  

23.


 

Алгоритмдеу негіздерін оқыту. «Алгоритм» ұғымын қалыптастыру, оның қасиеттері 

және  жазылу  тәсілдері.  Алгоритмді  орындаушы  және  оның  командалар  жүйесі. 

Оқушыларды  әр  түрлі  атқарушыларды  пайдалануға  дағдыландыру.  Мәліметтердің 

типтері мен құрылымдары.  

24.


 

Шамалармен  жұмыс  істеу  алгоритмдері.  Негізгі  алгоритмдік  құрылымдарды  оқыту 

әдістемесі.  Кӛмекші  алгоритм,  алгоритм-функция,  рекурсия.  Бағдарламалау  тілдері 

және оларды мектеп информатика курсында пайдалану мүмкіндіктері.  

25.

 

Компьютердің  құрылысын  оқыту  мазмұны  мен  әдістемесі,  олардың  қызметі, сипаттамалары,  ӛзара  байланысы  және  топтамасы.  Аппараттық  қамтамасыз  етудің 

арифметикалық және логикалық негіздері.  

26.

 

Компьютер-алгоритмді  атқарушы  ретінде.  Есептеу  техникасының  даму  тарихы. ЭЕМ  буындары.  Компьютердің  құрылымы  және  жұмыс  істеу  принциптері. 

Компьютерде  мәтіндік,  сандық,  графикалық  және  дыбыстық  ақпараттардың 

ұсынылуын оқыту. 

27.

 

«Нысан»,  «модель»,  «жүйе»  ұғымдарын  қалыптастыру  әдістемесі.  Модель  түрлері. Формальдау және модельдеу негіздерін меңгеру. Ақпараттық модельдеу кезеңдері.  

28.


 

Компьютерде есептер шығарудың негізгі кезеңдері. Электрондық кестені ақпараттық 

модельдеуде пайдалану. Есептеу эксперименті. 

29.


 

Бағдарламалық қамтамасыз ету түрлерін меңгеру әдістемесі. Компьютермен жұмыс 

істеу  дағдысын  қалыптастыру  және  дамыту.  Мәтіндік  және  графикалық 

ақпараттармен,  электрондық  кестемен  және  мәліметтер  қорымен  жұмыс  істеу 

технологиясын оқыту.  

30.


 

Компьютерлік  технологияны  оқыту  әдістемесі.  Жаңа  бағдарламалық  оқыту 

құралдарын  меңгеру  әдістемесі.  Мектеп  пәндерін  оқытуда  ақпараттық  технология 

құралдарын пайдалану мүмкіндігі. Аралас сабақтарды ӛткізу әдістемесі. 

 

 

«Бағдарламалау 1» пәні бойынша СҰРАҚТАР 

 

1.

 Бағдарламалаудың  типтік  жүйелері.  Жұмыс  істеу  схемасы.  Жасалатын  бағдарлама 

құрылымы.  Бағдарламалау  жүйесінің  компоненттерінің  нұсқалары.  Бағдарламалау 

парадигмалары. Бағдарламалау тілдерінің классификациясы. 

2.

 Паскаль  тілінің  негізгі  элементтері.  Резервтегі  (түйінді)  сӛздер.  Айнымалылар. 

Тұрақтылар. Ӛрнектер. Операторлар. Арнайы символдар. Паскаль-бағдарламасының 

құрылымы. Сипаттау бӛлімдері. Айнымалыларды сипаттау. Тұрақтыларды сипаттау. 

3.

 Меншіктеу операторы.  Процедураларды шақыру. Енгізу және шығару. 

4.

 Құрама  оператор.  Құрылымдық  операторлар.  Шартты  операторлар  (If…then…else). 

Таңдау операторы (сase… of… end).  

5.

 

Параметрлі цикл операторы (for… to… do… және  for…downto...do). Шарты басында тексерілетін    цикл  операторы  (while…  do…).  Шарты    соңында  тексерілетін  цикл 

операторы (repeat... until). 

 

6.

 Типтердің  иерархиясы.  Қарапайым  типтер.  Нақты.  Бүтін.  Символдық.  Логикалық 

(бульдік). Интервалдық (аралық тип). Саналатын.  

7.

 

Құрылымдық типтер. Жолдық. Массивтер. Жиындар. 8.

 

Символдық ӛңдеу. Жолдық ӛңдеулердің стандартты процедуралары. Мәтіннен  сӛзді ерекшелеу  алгоритмі. 

9.

 Кӛмекші  бағдарлама-процедуралары.  Идентификаторлардың  кӛріну  аймағы. 

Формальды және нақты  параметрлер. Параметр мәндер, параметрлер-айнымалылар 

және  типтік емес параметлер. Кӛмекші бағдарлама-функциялар. 

10.


 

Деректердің    пайдаланушы    типтерінің    сипаттамасы.  Типтердің  үйлесімділігі. 

Жазулар. Бекітілген бӛлігі бар жазулар. Нұсқалы жазулар. 

11.


 

Графика. Мәтіндік және графиктік режимдер. Графикалық координаттар.  

12.

 

Мәтіндік  және  графикалық    режимдер  арасындағы    ауысулар.  Графиканы бағдарламалау  принциптері.  Графикалық  режимді  инициализациялау.  Графикалық 

қарапайымдарды шығару. Graph  модулінің  процедуралары және функциялары. 

13.

 

Файлдармен жұмыс істеу. Мәтіндік файлдар. Типтік файлдар. Типтік емес  файлдар. 14.

 

Статикалық  және  динамикалық  айнымалылар.  Айнымалылардың  моделі. Динамикалық жады. Адрестер және  нұсқамалар. Нұсқамаларды хабарлау.  

15.


 

Динамикалық  жадыларды  ерекшелеу  және  босату.  Нұсқамаларды  қолдану. 

Динамикалық    жадылармен    жұмыс  істеу  процедуралары  мен  функциялары.  Үйме 

администраторы. 

16.

 

Рекурсивтік  деректердің  типтері.  Байланысқан  тізімдер.  Стектер.  Кезектер.  Дектер. Ағаштар. Екілік ағаштардың негізгі амалдары 

17.

 

Модульдердің  құрылымы. Модульдердің тақырыбы және  модульдердің  бір-бірімен байланысы.  Модульдердің    интерфейстік,  орындалатын  және  инициалданатын  

бӛліктері. Модульдердің  компиляциясы. 

18.

 

ОББ-ның негізгі принциптері. Инкапсуляция. Мұрагерлік. Полиморфизм. Объектілік типті сипаттау. Виртуальді әдістер. 

19.


 

Конструкторлар және деструкторлар. Кӛрінбейтін ӛрістер мен әдістер. 

20.

 

Процедуралық  бағдарламалаудан  объектіліге  ӛту.  Объектіге  бағытталған бағдарламалаудың негізгі принциптері мен кезеңдері. Объектілік декомпозиция.  

21.


 

Объектілер  және  хабарламалар.  Класстар.  Класстарды  құрудың  негізгі  құралдары. 

Класстарды құрудың қосымша құралдары 

22.


 

Қолданбалар пішімі.  Пішімнің компоненттері. Оқиғалы-басқармалы  бағдарламалау. 

Оқиға және оқиғаларды ӛңдеу процедурасы.  

23.


 

Delphi  кітапханасының  компоненттері.  Delphi  кітапханасының  батырмалары, 

индикаторлары,  басқару  элементтері.  Мәтіндік  ақпараттарды  енгізу  және  бейнелеу 

компоненттері. 

24.

 

Кестелік  деректерді  бейнелеу  компоненттері.  Иерархиялық  деректерді  бейнелеу компоненттері. Компоненттер-мәзірлер.  

25.


 

Графикалық  және  мультимедиа  ақпараттарды  бейнелеу.  Жүйелік  диалогтар. 

Қолданбаны басқаруды ұйымдастыру. Әрекеттерді диспетчерлеу. 

26.


 

Класстарды  анықтау.  Әдістерді  қайта  анықтауды  жүзеге  асырудың  ерекшеліктері. 

Виртуальды  әдістер.  Абстактілі  әдістер.  Әдістерді  жүктеу.  Қасиеттер.  Қарапайым 

қасиеттер. 

27.

 

Массив-қасиеттер.  Индекстелетін  массивтер.  Метакласстар.  Класстарға  нұсқама (метакласс). Is және as амалдары. Класстың әдістері.  

28.


 

Программаны орындау кезеңінде типтерді анықтау механизмі. Әдістерді делегирлеу. 

Delphi стандартты класстарының кітапханасы. «негізгі-кӛмекші» және «үлкен-кіші» 

қатынастары. 

29.

 

Delphi хабарламасы. Хабарламаларды ӛңдеу әдістері. Хабарламаларды генерациялау. Оқиғаларды құру. Delphi хабарламаларын ӛңдеу. Хабарламаларды ӛңдеу циклдарын 

басқару 


30.

 

Алып  тастаулар  үзінділерінің  құрылымы.  Алып  тастауларды  құру.  Алып тастауларды генерациялау. Алып тастауларды ӛңдеу. 

 

  

«Компьютер архитектурасы» пәні бойынша 

СҰРАҚТАР 

1.

 Есептеуіш  техниканың  даму  тарихы,  қазіргі  заманғы  компьютерлердің  даму 

кезеңдері.  

2.

 

Санау жүйесі, сандарды бір санау жүйесінен екінші санау жүйесіне ауыстыру.  3.

 

Ақпаратты кодтау тәсілдері, компьютерде ақпараттың берілуі.  4.

 

Негізгі логикалық элементтер.  5.

 

Алгебра логикасының негіздері. Логикалық құрылымды синтездеу. 6.

 

Элементтер құрылымы және қызметі. Орталық процессордың жалпы құрылымы.  7.

 

Орталық процессордың негізгі элементтері және қолдануы.  8.

 

Жады құрылымы және оны ұйымдастыру. Жады элементтері, олардың қолданылуы, мүмкіндіктері және жұмыс жасау принципі. Компьютерлік жады құрылымы.  

9.

 Үзіліс  жүйесі.  Үзіліс  жүйесінің  қолданылуы,  жұмыс  жасау  принципі  және 

ұйымдастырылуы. Енгізу – шығару жүйелері.  

10.

 

Интерфейстер.  Интерфейстердің  классификациясы.  Ішкі  интерфейстер.  Сыртқы интерфейстер. 

11.


 

Перифериялық құралдарының мүмкіндіктері, құрлымы, қолданылуы. Перифериялық 

құралдары.  


12.

 

Ақпаратты  енгізу  құралдары.  Пернетақта  және  графикалық  малипулятор. Қолданылуы, жұмыс істеу принципі, мүмкіндіктері.  

13.


 

Ақпаратты  бейнелеу  құралдары.  Видеоманитор.  Құрлымы,  жұмыс  істеу  принципі, 

оның техникалық мінездемесі.  

14.


 

ҚМДЖ  (  қатты  машиналық  диск  жинақ).  Қолданылуы,  жұмыс  істеу  принципі, 

техникалық мінездемесі.  

15.


 

Принтер. Қолданылуы, жұмыс істеу принципі, оның техникалық мінездемесі.  

16.

 

CD-ROM  ақпаратты  енгізу  құрылғысы.  Қолданылуы,  жұмыс  істеу  принциптерінің  техникалық мүмкіндіктері.  

17.


 

Микропроцессор түсінігі. Микропроцессор жасау технологиясының түрлері.  

18.

 

Микропроцессор (поколения) буындары және олардың негізгі мүмкіндіктері.  19.

 

Микропроцессорлардың жалпыланған құрлымы.  20.

 

Микропроцессорлардың негізгі ӛндірістік салалары.  21.

 

Болашақтағы микропроцессор. Микропроцессорлық жинақтар.   22.

 

Қазіргі компьютердің архитектурасы.  23.

 

Жүйелік плата, оның қолданылуы, негізгі элементтері және жүйедегі ӛзара әрекеті.  24.

 

Жүйелік  магистраль.  Жүйелік  магистральдардың  негізгі  стандарттары  (шиналар). Шиналдардың түрлері.  

25.


 

Жүйелік  магистральдарды  басқару.  Сыртқы  құрылғы  (кеңейтілу  платалары). 

Адаптерлері.  

26.


 

Ақпаратты ӛңдеу жүйесінде компьютерді қолдану.  

27.

 

Сервер және жұмыс станцияларының архитектурасы. 28.

 

Жоғары деңгейдегі ӛндірістік әмбебап және арнайы ЭЕМ.  29.

 

Арнайы  есептегіш  комплекстер  архитектурасы,  бағдарламалау  жабдықтауға бағытталған архитектура.  

30.


 

Мәліметтер қоры машиналары, объектілі–бағытталған архитектура.  

 

 

«Ақпараттық жүйелер және энергетика» кафедрасының отырысында қаралған,  хаттама № ___ күні «___» __________ 2016 ж.  

 

«Ақпараттық жүйелер және энергетика» кафедрасының меңгерушісі  ________________ Шуакбаева Р.С. 

 

 «Кӛлік және құрылыс» факультеті ОӘБ  қаралған және ұсынылған,  

хаттама № ___ күні «___» __________ 2016 ж. 

 

«Кӛлік және құрылыс» факультеті ОӘБ тӛрағасы  ________________ Жакупов К.Б. 

 

 Каталог: docs -> gexamen
docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
gexamen -> 5В010200-Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығы бойынша мемлекеттік емтихан
gexamen -> Биология және география
gexamen -> 5В010300 – Педагогика және психология мамандығы бойынша бойынша мемлекеттік емтихан
gexamen -> «Физика және математика» кафедрасы
gexamen -> Қазақ тілі мен әдебиеті
gexamen -> Биология және география
gexamen -> Дене тәрбиесі және спорт
gexamen -> Дене тәрбиесі және спорт
gexamen -> Дене тәрбиесі және спорт

жүктеу 75.69 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет