5В010800 – «Дене шынықтыру жəне спорт» мамандықтары бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналғанжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет1/12
Дата23.04.2017
өлшемі5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Қазақстан Республикасының білім жəне ғылым министрлігі 
М. Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 
Педагогикалық факультет 
Дене тəрбиесінің  теориясы мен əдістемесін оқыту кафедрасы 
 
Жалпы педагогика, дене шынықтыру жəне спорт педагогикасы 
  
ПƏННІҢ ОҚУ-ƏДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 
5В010800  – «Дене шынықтыру жəне спорт » 
мамандықтары бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналған. 
 
 
 
Курс – 2 
Семестр – 4 
Кредит саны - 3   
Дəріс – 30 сағат 
Практикалық сабақ– 15 сағат 
Оқытушының жетекшілігімен  
студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) – 45сағат 
СӨЖ – 45 сағат 
Емтихан – 2 -ші семестрде 
Барлығы – 135  сағат 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Орал -  2011 ж. 
 
 

Курс  бағдарламасы  Абай  ат.  Мемлекеттік  университетінің  типтік 
бағдарламасы негізінде құрастырылды.                                  
 
Құрастырушы(лар): Рыскалиев.С.Н магистр,оқытушы.______ 
                            (аты-жөні, лауазымы, ғылыми дəрежесі) 
 
 
«Дене  тəрбиесінің  теориясы  мен  əдістемесі»  кафедрасының  отырысында 
қарастырылды. 
02.09.2011 ж. №  1 хаттама. 
 
Педагогика  факультетінің оқу-əдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді. 
08.09.2011  ж.  № 1  хаттама. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Педагогика пəнінен оқу-əдістемелік кешен Абай ат. Мемлекеттік университетінің типтік 
бағдарламасы 
 
 
2. ОҚУ  БАҒДАРЛАМАСЫ ( Sillabus ). «Жалпы педагогика, дене шынықтыру жəне 
спорт педагогикасы» 
 2. 1. Оқытушы жөнінде мəлімет 
Рыскалиев Саят Нұрболатұлы -  магистр ,оқытушы  «ДТТ жəне ƏО» кафедрасы 
Мекен-жайы : Орал қаласы, Астана №3, пəтер26  ұялы тел:8-705-813-4333, 8701 379 55 77 
е-маіl :     sayat813@mail.ru 
 
2.2. Пəн туралы мəлімет  
«Жалпы педагогика, дене шынықтыру жəне спорт педагогикасы» 
Семестр 15 оқу аптадан жəне 2 апта сессиядан тұрады. 
Бір  аптада  3  кредит  сағат  (оқу  үрдісі  кестесі  жəне  жұмыс  оқу  жоспарына  сəйкес 
ауыстырылады), əр кредит-сағат бір байланыс сағаттан - дəріс, екі сағат практика жəне 3 
сағат  оқытушының  жетекшілігімен  студенттің  өзіндік  жұмыстан  (ОЖСӨЖ),  студенттің 
өзіндік жұмысынан (СӨЖ) тұрады.  
 
Кредиттің аптаға бөліну кестесі 
 
Сабақтар 
Өткізу уақыты 
Сабақтар         Өткізу уақыты 
Байланыс сағат 1 
1 дəріс 
50 мин 
ОЖСӨЖ 
СӨЖ      
50+50 мин 
Байланыс сағат 2 
2 дəріс 
50 мин 
ОЖСӨЖ 
СӨЖ      
50+50 мин 
Байланыс сағат 3 
1 практика 
50 мин 
ОЖСӨЖ 
СӨЖ 
50+50 мин 
Кредит саны – 3  
Өту орны №7 ғимарат, сабақ кестесі бойынша 
 
Оқу жоспарынан көшірме
 
Курс   Семестр 
Кредит 
саны 
Дəріс  Семинар   ОЖСӨЖ  СӨЖ  Барлығы  
Бақылау 
түрі 30 
15 
45 
45 
135 
емтихан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Кіріспе 
 
 Курсқа  қысқаша  түсінік:  Республикамыз  қазіргі  даму  кезеңінде  педагогикалық  үрдісті 
жүзеге  асыруға  теориялық  жəне  практикалық  дайындығы  бар,  оқушыларды  оқыту  мен 
тəрбиелеуде  оқытудың  жаңа  əдістері  мен  технологияларын  меңгерген,  өз  бетімен  білім 
алып, түрлі жағдайлардан шешім тауып шыға алатын педагогтарды қажет етуде.  
 «Жалпы педагогика ,дене шынықтыру жəне спорт педагогикасы» курсының 
бағдарламасы «Дене шынықтыру жəне спорт» мамандығына арналған 
Оқу  жұмыс  дəріс,  практикалық  сабақ,  оқу  практикасы,  өзіндік  жұмыс  түрінде 
жүргізіледі 
Курс мақсаты: Қазақстандық білім беру жүйесін модернизациялау  жағдайында болашақ 
дене шынықытыру пəні мұғалімі жəне спорт түрлері бойынша жаттықтырушының кəсіби-
педагогикалық даярлығын қалыптастыру. 
 Курс міндеттері:  
1.  Студенттерді  дене  шынықтыру  мен  спорт  жағдайында  жан-жақты,  біртұтас 
дамыған тұлғаны тəрбиелеу заңдылықтары туралы біліммен қаруландыру;  
2.  Болашақ мамандарды дене шынықтыру жəне спорт саласында жүргізілетін тəрбие 
жұмысының əдістемесіне үйрету;  
3.  Студенттерді  балалар  спорттық  ұжымымен  жұмыс  істеу  жəне  оны  басқара  білу 
машықтарына баулу; 
4.  Болашақ  дене  шынықтыру  мұғалімдері  мен  жаттықтырушылардың  кəсіби 
біліктерін қалыптастыру 
Сонымен  бірге,  бұл  курстың  мамандар  даярлаудағы  ролі  мен  маңызын  «Дене 
шынықтыру педагогикасының» мектепте жəне басқа білім беру мекемелерінде өткізілетін 
педагогикалық практиканың мазмұнымен тығыз байланыстылығын айқындайды.  
Қазақстан  Республикасының  жоғары  кəсіби  білім  берудегі  мемлекеттік  жалпы 
стандартына сай студенттердің төмендегі бағыттарда білімдері, икемділіктері, дағдылары 
мен біліктіліктері болуға тиіс: 
-  дене шынықтыру жəне спорт педагогикасының жалпы мəселерінен; 
-  дене шынықтыру жəне спорт саласындағы педагогикалық басқарудан; 
-  дене  шынықтыру  жəне  спорт  жағдайындағы  тəрбие  жұмысының  əдістері  мен 
тəсілдерінен; 
-  спорт  түрлері  бойынша  жаттықтырушы  жəне  дене  шынықтыру  пəні  мұғалімінің 
педагогикалық шеберлігі негізіндерінен. 
 
 Пререквизиттер:  
Мамандыққа  кіріспе,  педагогика  тарихы,  жалпы  педагогика,  жас  ерекшеліктері 
педагогикасы. 
      
   Постреквизиттер:  
-    Студенттер бұл пəнді оқып бітіргеннен кейін   мектептегі педагогикалық процеске 
жетекшілік етуге қажетті білім, біліктіліктерді меңгереді; 
 -  мектептің тəрбие мақсаттарын, міндеттерін жүзеге асыруды қамтамасыз ететін əдістер, 
ұйымдастыру формалары жəне құралдарымен танысады; 
-       мектеп мұғаліміның кəсіби мəдениетінің негіздерін игереді;  
-   курс бойынша меңгерген материалдар кейінгі курстарда өтілетін педагогика 
ғылымының салаларын меңгеруге жағдай жасайды. 
.  
      Курс мазмұны 
1.  Кіріспе 
2.  Дене шынықтыру жəне спорт педагогикасының жалпы мəселелері 
3.  Дене шынықтыру жəне спорт саласындағы педагогикалық басқару 

4.  Дене  шынықтыру  жəне  спорт  жағдайында  жүргізілетін  тəрбие  жұмысының 
əдістемесі 
5.  Спорт  түрлері  бойынша  жаттықтырушы  мен  дене  шынықтыру  пəні  мұғалімінің 
педагогикалық шеберлігі негіздері 
А.  Қосымшасы  Практикалық  (семинарлық)  жəне  лабораториялық  сабақтардың 
(лабораториялық практикумдардың) үлгілік тақырыптарының тізбесі 
Ə Қосымшасы Курстық жобалар мен жұмыстардың үлгілік тақырыптары 
Б.  Қосымшасы  Курс  бойынша  студенттердің  өзіндік  жұмыстарының  үлгілік 
тапсырмалары 
Оқыту  əдіснамасы.  Сабақтар  оқытудың  жаңа  технологияларын  қолдану  арқылы 
өткізіледі.  
 
Оқыту  негізгі  оқу  материалдары  қамтылған  дəрістер  мен  практикалық  сабақтар 
негізінде  жүргізіледі  жəне  алынған  практикалық  дағдылар,  түсініктер  бекітіліп 
отырады.  Студенттердің  білімін  бақылау  үй  тапсырмаларын  тексеру,  электрондық 
оқулық  т.б.  оқу  құралдарында  берілген  тестілерді  орындау,  ауызша  сұрау,  жеке 
семестрлік тапсырмалар арқылы жүзеге асады 
Ұсынылатын əдебиеттер тізімі.   
 
 
2.4. Сабақ мазмұны жəне кестесі 
 
1 апта  
Кредит саны-1 
Тақырып: Педагогиканың ғылым ретіндегі жалпы түсінігі. 
Дəрістің мазмұны: 
1. 
Педагогика жайында жалпы түсінік. 
2. 
Педагогика ғылымының обьектісі жəне пəні. 
3. 
Педагогика - тəрбие жайындағы ғылым. 
 
 
ОЖСӨЖ мазмұны: 
1.  Дене шынықтыру жəне спорт педагогикасының басқа ғылымдармен байланысы. 
2.  Зерттеу əдістері 
 
СӨЖ мазмұны: 
Спорттық педагогиканың негізгі категориялары. 
 
Кредит саны – 2 
Тақырып: Педагогика адам туралы ғылымдар жүйесінде. 
Дəрістің мазмұны: 
1. Педагогиканың ұғымдық аппараты. 
2. Педагогикалық ғылымдар жəне олардың мазмұны. 
3.Педагогика адам туралы ғылымдар жүйесінде. 
4.Спорттық педагогиканың негізгі категориялары; 
Спорттық  педагогиканың  даму  тарихындағы  педагог-ғалымдардың  еңбектерінің 
маңызы 
ОЖСӨЖ мазмұны 
1.  Спорт  жəне  дене  шынықтыру  педагогикасының  спорт  саласы  мамандарының 
кəсіби даярлауындағы орны мен маңызы 
2.  Спорт  жəне  дене  шынықтыру  педагогикасының  ХХІ  ғасырдағы  басым 
бағыттары жəне даму болашағы 
СӨЖ мазмұны:   

1.  Дене шынықтыру жəне спорт педагогикасының басқа ғылымдармен байланысы 
 
Кредит саны – 3 
Тақырып: Педагогика ғылым ретінде жəне оның зерттеу əдістері 
Семинар сабақ мазмұны: 
1.  Дене шынықтыру жəне спорт педагогикасының басқа ғылымдармен байланысы. 
2.  Зерттеу əдістері  
3.  Педагогика ғылымы, оның  маңызы. 
4.   Педагогиканың даму тарихы, дамуына үлес қосқан педагогтар. 
 
ОЖСӨЖ мазмұны: 
1.  Дене шынықтыру мен спорт педагогикасының қайнар көздері 
2.  Дене шынықтыру мен жалпы педагогикалық жəне арнаулы принциптері 
СӨЖ мазмұны: 
1.  Дене шынықтыру жəне спорт педагогикасының қайнар көздері  
 
2 апта  
Кредит саны – 4 
Тақырып: «Дене шынықтыру жəне спорт педагогикасының жалпы  
мəселелері» 
Дəрістің мазмұны: 
1.  Дене шынықтыру жəне спорт педагогикасының қайнар көздері  
2.  Дене шынықтыру мен спорттың жалпы педагогикалық жəне арнаулы принциптері 
ОЖСӨЖ мазмұны: 
1. Педагогикалық процестің мəні, оның құрылымдық компоненттері  
2. Біртұтас педагогикалық процестің ерекшелігі ретінде оқу мен оқудан тыс қызметтің 
бірлігі 
 
СӨЖ мазмұны  
1. Спорт педагогикалық құбылыс ретінде 
Кредит саны – 5 
Тақырып: «Дене шынықтыру жəне спорт педагогикасының негіздері»  
Дəрістің мазмұны: 
1.  Спорт – педагогикалық құбылыс ретінде 
2.  Спорттық педагогикалық процестің ерекшеліктері 
ОЖСӨЖ мазмұны: 
1.  Педагогикалық процестің қозғаушы күштері 
2.  Жеке  тұлғаның  тұтастығынан  туындайтын  біртұтас  педагогикалық  процестің 
үшжақты бірыңғай қызметі: оқыту, дамыту, тəрбиелеу. 
СӨЖ мазмұны: 
1. Спорт жəне дене шынықтыру педагогикасының спорт саласы мамандарының кəсіби 
даярлауындағы орны мен маңызы. 
 
Кредит саны 6 
Тақырып: Ғылыми-педагогикалық зерттеу əдістері. 
Семинар сабақ мазмұны 
1.  Спорт  жəне  дене  шынықтыру  педагогикасының  спорт  саласы  мамандарының 
кəсіби даярлануындағы орны мен маңызы 
2.  Спорт жəне дене шынықтыру педагогикасының ХХІ ғасырдағы басым бағыттары 
жəне даму болашағы 
ОЖСӨЖ мазмұны: 
1.  Тəрбие беру – білім беру механизмдері 

2.  Педагогикалық процестің жалпы заңдылықтары 
СӨЖ мазмұны: 
1. Педагогикалық процестің мəні, оның құрылымдық компоненттері 
 
3 апта  
Кредит саны – 7 
Тақырып: «Біртұтас педагогикалық процес – дене шынықтыру мен спорт  
саласындағы мамандардың кəсіби педагогикалық қызмет нысаны» 
Дəрістің мазмұны: 
1.  Педаогикалық процестің мəні, оның құрылымдық компоненттері 
2.  Біртұтас  педагогикалық  процестің  ерекшелігі  ретінде  оқу  мен  оқудан  қызметтің 
бірлігі 
ОЖСӨЖ мазмұны: 
1.  Спорт саласындағы тəрбиелеу проблемалары 
2.  Жаттықтырушының 
спортшылармен 
жүргізілетін 
тəрбие 
жұмысындағы 
құбылыстар мен қиыншылықтар 
СӨЖ мазмұны: 
1. Педагогикалық процестің қозғаушы күштері  
 
Кредит саны – 8 
Тақырып: Тұлғаның дамуы, тəрбиеленуі, қалыптасуы мен əлеуметтенуінің өзара 
қатынасы. 
Дəрістің мазмұны: 
1. Жеке тұлға туралы түсінік. 
2. Тұлғаның тəрбиеленуі мен қалыптасуы. 
3. Тұлға дамуындағы оқытудың орны. 
4. Тұлғаны əлеуметтендіру жəне қалыптастыру факторлары. 
ОЖСӨЖ мазмұны: 
1.  Спорт жағдайындағы тəрбиелеу мəселелерінің түбегейлі шешімі ретіндегі тұлғаға 
бағытталған тəрбие идеясы 
2.  Дене  шынықтыру  жəне  спорт  сабақтары  –  жеке  тұлғаның  дүние-танымын 
қалыптастыру құралы ретінде 
СӨЖ мазмұны: 
1. Тəрбие беру – білім беру механизмдері 
 
Кредит саны – 9 
Тақырып:  «Біртұтас педагогикалық процесс – дене шынықтыру мен спорт саласындағы 
мамандардың кəсіби педагогикалық қызмет нысаны» 
Семинар сабақ мазмұны: 
1.  Тəрбие беру – білім беру механизмдері 
2.  Педагогикалық процестің жалпы заңдылықтары 
ОЖСӨЖ мазмұны: 
1.  Дене  шынықтыру  мен  спорт  жағдайындағы  жан-жақты  біртұтас  дамыған  жеке 
тұлғаны тəрбиелеу ерекшеліктері 
СӨЖ мазмұны: 
1. Спорт саласындағы тəрбиелеу проблемалары  
 
  Əдебиеттер тізімі 
Негізгі: 
1.  Қожахметова  К.Ж.  Сынып  жетекшісі  (Оқу  құралы)  –  Алматы:  «Əлем»  2000  –  80 
бет. 
2.  Педагогика. Дəріс курс. – Алматы: «Нұрлы Əлем», 2003 -368 бет. 

3.  Педагогика:  Учебник    для  институтов  физической  культуры  (под  ред. 
В.В.Белорусовой  и  И.Н.Решетень)  –  2-ое  изд.,  доп.  И перераб.  –  М.: ФиС,  1986. – 
288 с. 
4.  Хмель  Н.Д.  Жалпы  білім  беретін  мектептегі  педагогикалық  процесс.  /Аударған 
Успанов К.С./ - Алматы: «Ғылым», 2002. – 170 бет. 
 
Қосымша:  
 
5.  Болдырев  Н.И.  Мектептегі  тəрбие  жұмысының  методикасы.  –  Алматы,  «Мектеп», 
1987.–207 бет.  
6.  Белорусова  В.В.  и  др.  Основы  профессионально-педагогического  мастерства 
прподавателя (тренера). Л.: ГДОИКФК, 1988 
7.  Вайндорф-Сысоева  М.Е.,  Крившенко  Л.П.  Педагогика:  Пособие  для  сдачи 
экзамена. – М., Юрайт-Издат., 2005. – 239 с. (Хочу все сдать!) 
8.  Жарықбаев Қ., Қалиев С. Қазақ тəлім-тəрбиесі. (Оқу құралы). – Алматы:  «Санат», 
1995. – 302 бет. 
9.  Жумашева  С.С.  Основы  педагогических  знаний:  Учебное  пособие  для  студентов 
специальности  «Физическая  культура  и  спорт».  –  Алматы:  Казахская  академия 
спорта и туризма, 2001. – 58 с. 
10. Деркач  А.А.,  Исаев  А.А.  Педагогика  и  психология  деятельности    организатора 
детского спорта. – М.: «Просвещение», 1985. 
11. Қоянбаев Ж., Қоянбаев Р. Педагогика. – Астана, 1999.-378 б. 
12. Лебедева Н.А. Білім берудегі менеджмент. – Алматы, 1998. – 168 б. 
13. Методика воспитательной работы: Учебное пособие (под ред.Л.Рувинского). – М.: 
«Просвящение». 1989. 
14. Сейталиев Қ.Б. Тəрбие теориясы. – Алматы: «Мектеп», 1986. 
15. Синица  И.В.  Педагогикалық  əдеп  жəне  ұстаздық  шеберлік.  –  Алматы:  «Мектеп», 
1987.-237 б. 
16. Основы  педагогического  мастерста:  Учебное  пособие  для  высших  учебных 
заведений (И.А.Зязюн и др.). – М.: «Просвещение», 1989.- 302с. 
17. Тер-Ованесян  А.А.Педагогические  основы  физического  воспитания.  –  М: 
Физкультура и спорт. 1978. – 206 с. 
 
4 апта  
Кредит саны – 10 
Тақырып:  «Дене шынықтыру мен спорт жағдайында жан-жақты біртұтас дамыған жеке 
тұлғаға тəрбиелеудің ерекшеліктері» 
Дəрістің мазмұны: 
1.  Спорт саласындағы тəрбиелеу проблемалары  
2.  Жаттықтырушының 
спортшылармен 
жүргізілетін 
тəрбие 
жұмысындағы 
құбылыстар мен қиыншылықтар. 
ОЖСӨЖ мазмұны 
1.  Дене  шынықтыру  жəне  спорт  сабақтары  –  адамгершілік,  эстетикалық  жəне  еңбек 
тəрбиесі құралы ретінде 
СӨЖ мазмұны 
1.  Спорт  жағдайындағы  тəрбиелеу  мəселелерінің  түбегейлі  шешімі  ретіндегі    тұлғаға 
бағытталған тəрбие идеясы 
 
Кредит сағаты – 11 
Тақырып:  «Дене шынықтыру мен спорт жағдайында жан-жақты біртұтас дамыған жеке 
тұлғаны тəрбиелеудің ерекшеліктері». 
Дəрістің мазмұны: 

1.  Спорт жағдайындағы тəрбиелеу мəселелерінің түбегейлі шешімі ретіндегі тұлғаға 
бағытталған тəрбие идеясы 
2.  Дене  шынықтыру  мен  спорт  жағдайындағы  жан-жақты  біртұтас  дамыған  жеке  
тұлғаны тəрбиелеу ерекшеліктері 
ОЖСӨЖ мазмұны: 
1.  Тұлғаның өзін-өзі дамыту процесіндегі дене тəрбиесінің ролі, орны жəне маңызы 
СӨЖ мазмұны: 
1. Дене шынықтыру жəне спорт – азаматтық тəрбиенің құралы.  
 
Кредит сағаты – 12 
Тақырып:  Дене  шынықтыру  мен  спорт  жағдайында  жан-жақты  біртұтас  дамыған  жеке 
тұлғаны тəрбиелеудің ерекшеліктері 
Семинар сабақ мазмұны: 
1. 
Дене  шынықтыру  жəне  спорт  сабақтары  –  жеке  тұлғаның  дүниетанымын 
қалыптастыру ретінде 
2. 
Дене шынықтыру жəне спорт – азаматтық тəрбиенің құралы 
ОЖСӨЖ мазмұны: 
Педагогикалық басқару туралы түсінік 
СӨЖ мазмұны 
1. Дене шынықтыру пəні, мұғалімнің педагогикалық қызметінің өзіндік ерекшеліктері  
      
 Əдебиеттер: 
  Негізгі: 
2.  Қожахметова  К.Ж.  Сынып  жетекшісі  (Оқу  құралы)  –  Алматы:  «Əлем»  2000  –  80 
бет. 
3.  Педагогика. Дəріс курс. – Алматы: «Нұрлы Əлем», 2003 -368 бет. 
4.  Педагогика:  Учебник    для  институтов  физической  культуры  (под  ред. 
В.В.Белорусовой  и  И.Н.Решетень)  –  2-ое  изд.,  доп.  И перераб.  –  М.: ФиС,  1986. – 
288 с. 
5.  Хмель  Н.Д.  Жалпы  білім  беретін  мектептегі  педагогикалық  процесс.  /Аударған 
Успанов К.С./ - Алматы: «Ғылым», 2002. – 170 бет. 
 
Қосымша:  
 
6.  Болдырев  Н.И.  Мектептегі  тəрбие  жұмысының  методикасы.  –  Алматы,  «Мектеп», 
1987.–207 бет.  
7.  Белорусова  В.В.  и  др.  Основы  профессионально-педагогического  мастерства 
прподавателя (тренера). Л.: ГДОИКФК, 1988 
8.  Вайндорф-Сысоева  М.Е.,  Крившенко  Л.П.  Педагогика:  Пособие  для  сдачи 
экзамена. – М., Юрайт-Издат., 2005. – 239 с. (Хочу все сдать!) 
9.  Жарықбаев Қ., Қалиев С. Қазақ тəлім-тəрбиесі. (Оқу құралы). – Алматы:  «Санат», 
1995. – 302 бет. 
10. Жумашева  С.С.  Основы  педагогических  знаний:  Учебное  пособие  для  студентов 
специальности  «Физическая  культура  и  спорт».  –  Алматы:  Казахская  академия 
спорта и туризма, 2001. – 58 с. 
11. Деркач  А.А.,  Исаев  А.А.  Педагогика  и  психология  деятельности    организатора 
детского спорта. – М.: «Просвещение», 1985. 
12. Қоянбаев Ж., Қоянбаев Р. Педагогика. – Астана, 1999.-378 б. 
13. Лебедева Н.А. Білім берудегі менеджмент. – Алматы, 1998. – 168 б. 
14. Методика воспитательной работы: Учебное пособие (под ред.Л.Рувинского). – М.: 
«Просвящение». 1989. 
15. Сейталиев Қ.Б. Тəрбие теориясы. – Алматы: «Мектеп», 1986. 

16. Синица  И.В.  Педагогикалық  əдеп  жəне  ұстаздық  шеберлік.  –  Алматы:  «Мектеп», 
1987.-237 б. 
17. Основы  педагогического  мастерста:  Учебное  пособие  для  высших  учебных 
заведений (И.А.Зязюн и др.). – М.: «Просвещение», 1989.- 302с. 
18. Тер-Ованесян  А.А.Педагогические  основы  физического  воспитания.  –  М: 
Физкультура и спорт. 1978. – 206 с. 
5 апта 
Кредит сағаты – 13 
Тақырып: Дене шынықтыру жəне спорт саласындағы педагогикалық басқару 
Дəрістің мазмұны: 
1.  Педагогикалық басқару туралы түсінік 
2.  мектептегі дене тəрбиесін басқару жəне оған жетекшілік ету маңыздылығы 
ОЖСӨЖ мазмұны: 
1.Дене  шынықтыру  пəні  мұғалімі  жəне  спорт  түрлері  бойынша  жаттықтырушының 
педагогикалық квалиметриясы 
2. Дене шынықтыру пəні мұғалімінің педагогикалық қызметінің өзіндік ерекшеліктері 
СӨЖ мазмұны: 
1. Дене тəрбиесі мазмұны жəне оны ұйымдастыруды реттейтін құжаттар 
Кредит сағаты – 14 
Тақырып: «Педагогикалық басқарудың мəні» 
Дəрістің мазмұны: 
1.  Дене тəрбиесі мазмұны жəне оны ұйымдастыруды реттейтін құжаттар 
2.  Мектепішілік  дене  тəрбиесі  жұмысын  ұйымдастыру  бойынша  мектеп  директоры, 
оның орынбасарлары, мұғалімдер мен сынып жетекшілері арасындағы міндеттерді 
бөлу. 
ОЖСӨЖ мазмұны: 
1.  Спорт түрлері бойынша мұғалім жаттықтырушының қызметі 
2.  Бұқаралық  дене  шынықтыру  –  сауықтыру  жұмыстарын  жəне  туризмді 
ұйымдастыру əдістері 
СӨЖ мазмұны: 
 1. Дене шынықтыру пəні мұғалімнің əлеуметтік ролі 
 
Кредит сағаты – 15 
Тақырып: «педагогикалық процесті басқару жүйесіндегі мұғалім мен жаттықтырушы» 
Семинар сабақтың  мазмұны: 
1.  Дене шынықтыру пəні мұғалімнің əлеуметтік ролі 
2.  Дене  шынықтыру  пəні  мұғалімінің  педагогикалық  мəртебесі  мен  атқаратын 
қызметі 
ОЖСӨЖ мазмұны: 
1.  Дене шынықтыру жəне спорт саласындағы педагогикалық менеджменті 
СӨЖ мазмұны: 
1. Спорт түрлері бойынша мұғалім-жаттықтырушының қызметі 
   
 Əдебиеттер: 
Негізгі: 
2.  Қожахметова К.Ж. Сынып жетекшісі (Оқу құралы) – Алматы: «Əлем» 2000 – 80 
бет. 
3.  Педагогика. Дəріс курс. – Алматы: «Нұрлы Əлем», 2003 -368 бет. 
4.  Педагогика:  Учебник    для  институтов  физической  культуры  (под  ред. 
В.В.Белорусовой и И.Н.Решетень) – 2-ое изд., доп. И перераб. – М.: ФиС, 1986. – 
288 с. 

5.  Хмель  Н.Д.  Жалпы  білім  беретін  мектептегі  педагогикалық  процесс.  /Аударған 
Успанов К.С./ - Алматы: «Ғылым», 2002. – 170 бет. 
 
Қосымша:  
 
6.  Болдырев Н.И. Мектептегі тəрбие жұмысының методикасы. – Алматы, «Мектеп», 
1987.–207 бет.  
7.  Белорусова  В.В.  и  др.  Основы  профессионально-педагогического  мастерства 
прподавателя (тренера). Л.: ГДОИКФК, 1988 
8.  Вайндорф-Сысоева  М.Е.,  Крившенко  Л.П.  Педагогика:  Пособие  для  сдачи 
экзамена. – М., Юрайт-Издат., 2005. – 239 с. (Хочу все сдать!) 
9.  Жарықбаев Қ., Қалиев С. Қазақ тəлім-тəрбиесі. (Оқу құралы). – Алматы: «Санат», 
1995. – 302 бет. 
10. Жумашева С.С. Основы педагогических знаний: Учебное пособие для студентов 
специальности  «Физическая  культура  и  спорт».  –  Алматы:  Казахская  академия 
спорта и туризма, 2001. – 58 с. 
11. Деркач  А.А.,  Исаев  А.А.  Педагогика  и  психология  деятельности    организатора 
детского спорта. – М.: «Просвещение», 1985. 
12. Қоянбаев Ж., Қоянбаев Р. Педагогика. – Астана, 1999.-378 б. 
13. Лебедева Н.А. Білім берудегі менеджмент. – Алматы, 1998. – 168 б. 
14. Методика  воспитательной  работы:  Учебное  пособие  (под  ред.Л.Рувинского).  – 
М.: «Просвящение». 1989. 
15. Сейталиев Қ.Б. Тəрбие теориясы. – Алматы: «Мектеп», 1986. 
16. Синица И.В. Педагогикалық əдеп жəне ұстаздық шеберлік. – Алматы: «Мектеп», 
1987.-237 б. 
17. Основы  педагогического  мастерста:  Учебное  пособие  для  высших  учебных 
заведений (И.А.Зязюн и др.). – М.: «Просвещение», 1989.- 302с. 
18. Тер-Ованесян  А.А.Педагогические  основы  физического  воспитания.  –  М: 
Физкультура и спорт. 1978. – 206 с. 
 
6 апта  

Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет