5В010600 Музыкалық білім мамандығына арналғанжүктеу 67.67 Kb.
Pdf просмотр
Дата22.04.2017
өлшемі67.67 Kb.
#7575

Пәні бойынша оқыту

бағдарламасының (

Syllabus)

титулдық парағы 

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Гуманитарлық педагогикалық факультеті

Орындаушылық өнер кафедрасы5В010600 Музыкалық білім мамандығына арналған

«Дауыс қалыптастыру»

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

 

(Syllabus)

Павлодар

Пәні бойынша оқыту

бағдарламасын (

Syllabus)

бекіту парағы

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/38

БЕКІТЕМІН

__________________деканы

         

(факультет атауы)

___________  ___________

       (қолы)

     (А.Ж.Т.)

20__ж. «___»____________ 

Құрастырушы: мәдениет қайраткері, аға оқутышысы  Негманова У.К. ___________

         

Орындаушылық өнер кафедрасы

 

5В010600 Музыкалық білім мамандығына арналған мамандығының  

    


       сырттай оқу нысанындағы студенттеріне арналған 

            

                                   

  «Дауыс қалыптастыру» пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама   «___»   _________20__ж.   бекітілген   жұмыс   оқу   бағдарламасының   негізінде

әзірленген. 

20_ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама.

Кафедра меңгерушісі  ______________     Дукенбай Н.С.  20__ж. «____» ________

                  

          

Факультет

 

оқу-әдістемелік 

кеңесімен

 

құпталған 

20_ж.


«_____»_______№____ хаттама

ОӘК төрағасы  ________________        Жуманкулова Е.Н.  

20_ж. «_____»_______

КЕЛІСІЛГЕН  

Кафедра меңгерушісі  ______________     Дукенбай Н.С. 20__ж. «____» ________Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары 

Негманова Үнзиля Қабдыл-Қазизқызы

Мәдениетт қайраткері, Аға окутышы Орындаушылық өнер кафедрасы 

 (мекен-жайы),Ломов  64 көшесндегі Бас корпусында  32-ші аудиторияда 

орналасқан. Байланыс телефоны 67-36-85,ішкі -11-43.

2 Пән туралы мәліметтер

Бұл пәнді қамыту үшін 84 сағат берілген.

Соның ішіндегі 12 сағаты аудиторлық жұмыс және 72 сағаты өздік жұмысқа

арналған. Студенттердің білімі емтиханмен бағаланады.3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

С

емес

тр

Кре

ди

ттар

 с

аны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-

қатынас сағаттарының саны 

Студенттің өздік

жұмысының сағат

саны 


Бақылау

нысаны


Барлығы 

Жеке


Барлығы  СРСП

орн


3

6

6-

-

16

6

786

емтихан


2

6

6-

-

емтихан3

12

12117

9

емтиханБарлы

ғы

312

12

19515

4 Пәннің мақсаты және тапсырмасы  

Профессионал   музыкантты   тәрбиелеу;   вокалдық   шеберлікті   иелену;

музыкалық  білімді қабылдау; вокалдық техникалық білімді қабылдау және

өркендеу.Пәнді оқыту мақсаты: 

Жан – жақты дамытылған тұлғаны тәрбиелеуге назар аудара тырып, музыка

педагогика факультеттіріндегі кәсіби орындау шеберлігі қалыптасқан, вокал

өнерінің барлық саласын білімдер және өз шәкірттеріне толыққанды жеткізе

алатын, өз бетінше жұмыс істеуге қабілетті музыка мұғалімдердің даярлау.

Пәннің міндеті:

әншілік   тыныс   алудың   негізгі   ережелерін   пайда   отырып,   дауыста

вокалды   –   техникалық   жағынан   жетілдіру,   резонаторлар   және

артикуляциялық паппарат жұмыстарын саналы түрде қолдана алу;

студенттердің   вокалды   –   педагогикалық   білімін   нығайта   отырып,

академиялық ән салу мәнерінің әдістемесін үйрету;5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар 

Тәлімгер білуі қажет:

дауыс аппаратының дамуымен және жұмыс жасау;

музыкалық шығармаға анализ жасау;

тональносты анықтау;

вокалдық музыка арқылы оқу тәрбие процесіндегі іс-шараларды өткізе

алуға дайындау;балалар дауысымен жұмыс жүргізу әдістемесін үйрету;

Тәлімгер білуі керек:

формасымен мазмұнын білу;

вокалдық техникалық қиыншылықтарды анықтау;

әншілік дұрыс дем алуды ұғыну;

әншілік дұрыс артикуляцияны білу;

ашық және дұрыс дикция.

6. Пререквизиттер

«Дауыс   қалыптастыру»   оқыту   курсы   барлық   музыкалық   пәндермен

тығыз байланыста:

     -   хор классы;

     -   хорды дирижерлау;

     -    сольфеджио;

     -    хор әдебиетті;

     -    хор жұргізу;

     -    гармония;

     -    мектеп репертуарының практикумы.7. Постреквизиттер 

-хор шеберлігі8. Тақырыптық жоспар

№ 

р/с

Тақырыптар атауы

Сабақ түрлері бойынша қарым-қатынастық

сағаттар саны

Орн.сес.

1 –  сем.

2 –  сем.

3-сем


жеке

сөж


жеке

сөж


жеке

сөж


жеке

сөж


1 Вокализ

2

-1

10

--

2

102

Жоғары  позициясымн

вокалдық 

жаттығулармен  

жұмыс жасау

5

-1

10

--

-

-3

Халық және халық 

композиторларының   

әндері


6

-

110

-

--

10

4 Әлем халықтарының 

әндері


-

-

110

-

--

10


5

 

Шет

ел

ком

по

зито

рл

ары

н

ың 

ән

дері 

м

енро

м

анст

ар

ы-

-

110

-

-2

10

6Қазақстан 

композиторларының   

әндері мен романстар

-

-1

10

--

2

107

Мәнерлеушілік 

қүралдарың 

орындауды

менгеру.

-

--

8

1-

2

108

Артикуляциялық 

аппараты босату және

қалыптастыру

-

-

--

1

--

10

9Орыстын классикалық 

романсы


-

-

--

1

--

7

10 Казақстан 

композиторларының 

қазіргі заман әндерін 

оқыту


-

-

--

1

--

10

11Мектеп репертуарын 

өз аккомпанемент 

арқылы ән орындау

-

--

10

2-

2

1012

Әннің музыкалық-

көркемдік бейнесімен 

жұмыс жасау.

-

-

--

-

2

10Итого:

6

-6

78

6-

12

1179 Пәннің қысқаша сипаттамасы  

«Дауыс   қалыптастыру»   курсы:   алған   білім   деңгейін   сабақ   үстінде   ашады,

толытырады,.   Сабақтың   мазмұны   «Вокал   класы»   студенттерге   болашақ

мамандыру   әдісіне   бағытталады.   Вокал   өнерінің   барлық   саласын   білімдер

және өз шәкірттеріне толыққанды жеткізе алатын, өз бетінше жұмыс істеуге

қабілетті музыка мұғалімдерің даярлау.10 Курс компоненттері 

Жеке сабақтардың мазмұны

1.Вокализ  

2. Қазақстан композиторларының  әндері мен романстар

                   3 тақырып. Халық және халық композиторларының

әндері.

4   тақырып.   Шетел   композиторлардын   вокалдықшығарларымен танысу және орындау

5   тақырып.   Шетел     композиторларының   әндері   мен

романстары.

 

6   тақырып. 

Жоғары  


  позициясымн   вокалдық

жаттығулармен  жұмыс жасау

7   тақырып.   Мәнерлеушілік   қүралдарын   орындауды

менгеру.


 

8   тақырып.

 

Артикуляциялық   аппаратты   еркіндету(босату) және қалыптастыру.

9 тақырып. Орыстын классикалық романсы

10   тақырып.

 

Казақстан   композиторларының   қазіргізаман әндерін оқыту.

11   тақырып.

 

Мектеп   репертуарын   өз   аккомпанементарқылы ән орындау

12 тақырып.

 

Әннің музыкалық-көркемдік бейнесіСӨЖ  түрлерінің тізімі (сырттай оқу турі КОБ) 

№ СӨЖ түрі

Тақырып

атауы


Бақылау

түрі


Сағаттар саны

1

Жеке сабақтарғадайындық

Нота   дәптері   ,

нота үлгілері

Сабаққа


катысуы

65

2Аудиторлық   сабаққа

енгізілмеген

Нота   дәптері   ,

нота үлгілері

Бақылау

сабағы


100

тақырыптар

3

Зерттеусабақтарға

дайындық


Жұмыс

дәптері


МБ1,МБ2

30

Барлығы195

Студенттіқ өзіндік жұмысы

1) Әртүрлікалдық техниканы жаттығулармен жұмыс жасау.

2) Казакстан   композиторларының   ән   шығармаларымен   танысу   және

меңгеру.


3) Вокал тілі және оның ерекшелігі. 

Қорытынды бақылау түрлері межелік үлгерімі салмақ үлесін реттеуі

Қорытынды бақылау түріБақылау түрі

Салмақ


үлесі

1

емтиханемтихан

0,4


Межелік босатуы

0,6


Бақылау шараларының күнтізбелік кестесі 

Дауыс қалыптастыру пәні бойынша

СӨЖ түрі


Максималды

балл


Тапсырманы

тапсыру мерзімі 

Тапсыру

мерзімі


Бакылау

түрі


1

сабақта


барлығы

Жек


 

сабаққа


дайындалуы

15

451 сабақта

кесте


бойынша

қатысу


СӨЖ   жұмыстарға

қатысу


 

және


дайындалу 

15

451 сабақта

кесте


бойынша

қатысу


МБ-1

 

10 сессияда

тапсырады

кесте

бойынша


қорғау 

Барлығы


100

20__ж.  «___»__________№___хаттамамен кафедра отырысында ұсынылды. 

Кафедра меңгерушісі __________  Н.Дукенбай  20__ж. «___» ____________

11 Курс саясаты

«Дауыс   қалыптастыру»   пәні   бойынша   студенттердің   оқу   жетістерін

бақылау және бағалаудың:


- Ағымдағы бақылау – вокализдерді, романс және халық әндерді орындайды 

-   Межелік   бақылау   –   өткен   1-ші,   2-ші   рейтинг   бойынша   материалдарын,

студенттердің теориялық білімдерін және вокализдерді, романс және халық

әндерді, арияларды орындау.

-   емтихан   семестрдің   соңында-   студенттердің   теориялық   білімдерін   және

вокализдерді,   романстар,   халық   әндерді   және   арияларды   орындайды.

Емтиханға 1 МБ, 2МБ және 50 пайыз алған студенттер қатысады.

12 Әдебиеттер тізімі

Негізгі :

1)  Емиров Е. Туған жерім-тағдырым А.,2005

2)  Е. Ералы, Ә. Оспанова. Казақ  әндерiнiң  антологиясы: казак халық 

әндерiнiң толықтырыл∙ан  жинағы Алматы:

Өнер. Т. 2.-2006.-312 б.

3) Дукенбай, Н. Балаларға арналған әндер.  Павлодар: Эко, 2005

4) Абдуллин,  Э. Б.  Музыка мұғалiмiнiң музықалық-педагогикалық

технологиялары: оқу  құралы М.:

Прометей,2005.-194 б. 

5) Досмагамбет А. Чудесная карусель.Вок-хоровой альбом

 

С-П.,2003Қосымша

6)

 Дүкенбай, Н. С. . Жастар және патриоттық тәрбие    Павлодар:ЭКО,2008

7) Дүкенбай, Н. С. Бастауыш мектеп оқушыларына арналған музыкапәнiнiң бағдарламасы. 2-сынып Павлодар:ПМПИ,2007

Document Outline

 • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  • ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ
  • (Syllabus)
  • КЕЛІСІЛГЕН
   • 2 Пән туралы мәліметтер
 • 2. Қазақстан композиторларының әндері мен романстар

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 67.67 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет