5В010300 «Педагогика жəне психология»жүктеу 1.13 Mb.
Pdf просмотр
бет1/13
Дата25.04.2017
өлшемі1.13 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

5В010300  –  «Педагогика жəне психология» мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын 

студенттерге арналған Арнайы педагогика  

(пəннің атауы) 

пəнінің оқу-əдістемелік кешені 

 

 

 

 

 

Курс – 4 Семестр – 7 

Кредит саны - 3   

Дəріс – 30 сағат 

Практикалық сабақ– 15 сағат 

ОЖСӨЖ– 45 сағат 

СӨЖ – 45 сағат 

Емтихан –   7-ші семестрде 

Барлығы –  135 сағат  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

Орал 2014ж.  

 


4-курс  студенттері  үшін  кредиттік  оқыту  технологиясы  бойынша  “Арнайы 

педагогика”  пəнінен  оқу-əдістемелік  кешен  оқу  жұмыс  бағдарламасы  негізінде  жасалып, 

құрастырылды. 

  

ОƏК  “Арнайы  педагогика”  «5В010300–«Педагогика  жəне  психология»  мамандығына арналған (3курс), (3 кредит, Орал 2013). 

 

Құрастырған:  п.ғ.к.,  доцент А.Г.Муханбетчина.  

Оқу  жұмыс  бағдарламасы  «Педагогика  жəне  психология»    кафедрасында  орналасқан.  №7 

корпус. 212 кабинет. 

 

Педагогика  жəне психология   кафедрасының отырысында талқыланды. “05”  ____09_______2014 ж. №1___  хаттама. 

 

  

Педагогика  факультетінің  оқу-əдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді. 

 

“06”    ____09______2014 ж. №1___хаттама.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 2. КУРС БАҒДАРЛАМАСЫ (SILLABUS). 

       Оқытушы туралы мəлімет: 

Оқытушының аты–жөні:  Мұханбетчина А.Г. 

Офис: «Педагогика жəне психология»  кафедрасы 

Жұмыс мекен-жайы: Орал қаласы, Студенттер көшесі, 4  

Жұмыс телефоны: 50-53-46 

      Пəн туралы мəлімет: 

       Дефектология негізі  

Семестр 15 оқу аптадан жəне 2 апта сессиядан тұрады. 

Бір  аптада  3  кредит  сағат,  əр  кредит-сағат  бір  байланыс  сағаттан  (дəріс  немесе  практика)  жəне  екі  сағат 

оқытушының  жетекшілігімен  студенттің  өзіндік  жұмысынан  (ОЖСӨЖ),  студенттің  өзіндік  жұмысынан 

(СӨЖ) тұрады. 

 

Кредиттің аптаға бөліну кестесі:  

Сабақтар 

Өткізу 

уақыты 

Сабақтар 

Өткізу уақыты 

Байланыс сағаты 1 

(1 дəріс) 

50 мин. 


ОЖСӨЖ, СӨЖ 

50+50  мин. 

Байланыс сағаты 2 

(2 дəріс) 

50 мин. 

ОЖСӨЖ, СӨЖ 

50+50  мин. 

Байланыс сағаты 3 

(1 практика) 

50 мин. 


ОЖСӨЖ, СӨЖ 

50+50  мин. 

   

 

 Өткізілу орны: №7 оқу ғимараты, сабақ кестесі бойынша.  

    

Оқу жоспарынан көшірме:  

 

 

 

 

                           Кіріспе 

 

           Курс  мақсаты:  Студенттерге  дамуында  ерекше  психоденелік  ақаулықтары  бар  негізгі  категориядағы 

балалардың ерекшеліктері,  қажеттіліктері, оларды оқыту мен  тəрбиелеу  жəне түзету жұмыстарының мазмұны 

жөнінде білім беру. 

         Міндеттері: 

ғылымның  бір  саласы  арнайы  педагогика  жөнінде  оның  тарихы,қазіргі  жағдайы  жəне  дамуы бағыты туралы түсінік беру; 

мүмкіндігі шектелген негізгі топ балаларына педагогикалық-психологиялық сипаттама беру; білім  беру  жүйесіндегі  əртүрлі  типтегі  арнаулы  мекемелердегі  оқыту  мазмұнын, 

принциптерін, формалары мен əдістерін ашу; 

ерекше қажеттілікті қажет ететін тұлғаларды байланысты оқыту моделін ашу; мүмкіндігі шектелген тұлғалар мен балаларды əлеуметтік еңбек ортасына бейімдеу жолдарын 

көрсету; 

қажетті кəсіби жəне жеке тұлғалық сапаларын қалыптастыру. студенттерді ғылыми көзқрасқа тəрбиелеу;  

мүмкіндігі  шектелген  балаларды  оқытуда  жəне  олардың  нəтижесіне  жетуде  студенттердің болашаққа сеніммен қарау көзқарасына тəрбиелеу; 

психологиялық–  педагогикалық  тапсырмаларды  шешуде  теориялық  білімдерін  қолдана  білу іскерліктерін қалыптастыру. 

       Төмендегідей білімдермен қамтамасыз ету:  

арнайы педагогика пəні мен оның міндеттері туралы; арнайы педагогика ғылымының даму тарихы жайында; 

арнайы педагогика аймағында құрылған əдістемелік жəне теориялық зерттеу негізі туралы; курс             

Семестр 


Кредит 

саны 


Дəрістер 

Семинарлар 

ОЖСӨЖ 

СӨЖ 


Барлығы 

Бақылау  

түрі 

30 


15 

45 


45 

135 


емтихан 

арнайы  педагогика  ғылымында  қолданылатын  əдістерді  жинақтау  жəне  эксперименттік 

зерттеу  кезінде  қалыптасқан  оқыту  мен  тəрбиелеу  жəне  түзету  əсерінен  алынған  ақпараттық 

мəліметтерді талдау.    Курсты меңгеру нəтижесінде студенттер міндетті түрде: 

дамуында  ерекше  психоденелік  ақаулықтары  бар  негізгі  категориядағы    балалардың ерекшеліктері  бар  тұлғалардың  педагогикалық-психологиялық  ерекшеліктері  туралы 

көзқарастары болуы керек; 

арнайы  педагогика  ғылымының  дамуын,  оның  ғылым  ретінде  сипаттамасын,  міндеттерін, жолдары мен əдістерін білу керек; 

алған  білімдерін  практикада  қолдана  алуы,  дамуында  ерекше  психоденелік  ақаулықтары  бар негізгі категориядағы  балалардың психикалық дамуының жағдайларын толықтай білу керек.  

 Пререквизиттер:  

 «Педагогика», «Тəрбие теориясы», курстары.           Постреквизиттер:  

Студенттер бұл пəнді оқып бітіргеннен кейін: 

• 

Пəн бойынша  ұғымдар мен анықтамалардың мəнін түсінеді;  • 

арнайы  оқытудың  мақсаттары  мен  міндеттерін  жүзеге  асыруды  қамтамасыз  ететін  əдістермен 

танысады; 

• 

оқу-танымдық іс-əрекет үрдісінде алған білімдерін өз бетімен қолдана білуді үйренеді.  • 

курс  бойынша кəсіби мəдениеттің негіздерін игереді. Оқыту əдістемесі: 

Оқыту  дəріс,  практикалық  сабақ  түрінде  өтеді.  Студенттердің  білімін  бақылау  үй  тапсырмаларын 

тексеру,  тесттерді  орындау,  ауызша  сұрау  түрінде,  жеке  семестрлік  тапсырмалар  оларды  қорғау  түрінде 

жүзеге асады. Берілген мəліметтерді талдау əдістері, ұйымдастыру, эмпирикалық, интерпритациялау əдістері 

қолданылады.Курс аяқталғаннан кейін емтихан тесттік түрде өтеді.  

Құзырлықтар: 

-ақпараттық  құзырлықтар:  жеке  жəне  топтық  жұмыста  арнайы  педагогикалық,    ақпаратты  іздеу 

жоспарын  құруы;  жинақталған  ақпараттан  бірінші  жəне  екінші  талдау  деңгейіндегі  (анализ,  синтез, 

абстракция,  салыстыру,  жүйелендіру,  топтастыру)  жұмыстарын  жүргізуі;  арнайы  педагогикалық  ақпаратты 

талдау негізінде тиімді əдістер мен тəсілдерді аңықтау, оқу үрдісінде, сараман кезінде жүзеге асыру. -коммуникативті  құзырлықтар:  жазбаша  түрінде  өз  ойын  нақты,  жүйелі,  логиалық  жеткізуі;  топ, 

аудитория алдына кəсіби терминдерді пайдалан отырып өз сөзінде ойын жеткізуде логикалық, риторикалық, 

кері  байланыс  тəсілдерін,  вербалды  жəне  вербалды  емес  қарым-қатынас  құралдарын  пайдалану;  өзін-өзі 

қарым-қатынас  этикасы  мен  нормаларына  сəйкес  ұстау;  жұптық  жəне  топтық  жұмыс  формаларында  тиімді, 

нəтижелі қарым-қатынаста болу; оқытушымен, топтастарымен диалогтық қарым-қатынас орнату. 

             -өзін-өзі  проблемаларды  шешу  жəне  өзін-өзі  басқару  құзырлықтар:  проблеманың  арнайы 

педагогикалық  мазмұнын,  қарама-қайшылықтардын  себебін  анықтау,  алдағы  арнайы  педагогикалық, 

мəселені  шешуде  мақсат  қою  жəне  ресурстарды  жоспарлау  технологиясын  пайдалану;  технологияларды 

нəтижелі  қолдану;  атқарған  іс-əрекет  атқарған  іс-əрекет  нəтижесіне,  оның  сапасына  өзін-өзі  баға  беру, 

сырттан берілген бағаға рефлексия жасау. 

 

Пəнді оқу бағдарламасы: 1 апта 

1 кредит сағат  

№ 1 дəріс 

Тақырып: Пəнге кіріспе 

Дəріс мазмұны:  

1. Арнайы педагогика пəн ретінде 

2. Арнайы педагогиканың мақсаты мен міндеттері.  

Əдебиеттер:  

1.Специальная педагогика /Под. ред Н.М.Назаровой, М.-2000.3-17б. 

2.Настольная книга педагога- дефектолога /Т.Б.Епифанцева, Феникс,2006. 

3.Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии, М.-1990.8-17б. 

4.Дефектология: словарь – справочник. / Под ред. Б.П. Пузанова, М., 1996. 

ОЖСӨЖ-1  мазмұны:  

Түзету педагогикасы СӨЖ-1  мазмұны: 

Тақырып бойынша реферат  2 кредит сағат  

№ 2 дəріс 

Тақырып:Арнайы оқыту мен тəрбиелеу теориясы жəне практикасының дамуы. 

Дəріс мазмұны: 

1.Арнайы оқыту мен тəрбиелеу теориясы мен практикасының дамуы 

2.Арнайы педагогиканың  даму мəселелері. Əдебиеттер:  

1.Специальная педагогика /Под. ред Н.М.Назаровой, М.-2000.27-43б. 

2.Настольная книга педагога- дефектолога /Т.Б.Епифанцева, Феникс,2006. 

3.Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии, М.-1990.8-17б. 

4.Дефектология: словарь – справочник. / Под ред. Б.П. Пузанова, М., 1996. 

ӨЖСӨЖ  -2 мазмұны: 

Арнайы педагогиканың ғылыми негізі 

Арнайы білім берудің əлеуметтік мəдени негізі 

СӨЖ-2 мазмұны:  

Тақырып бойынша реферат  3 кредит сағат  

№ 1 семинар  

Тақырып: Арнайы педагогиканың əдістері жəне принциптері  

Семинар мазмұны: 

1. Арнайы педагогиканың  əдістері  

3. Арнайы педагогиканың принциптері  

Əдебиеттер: 

1.Специальная педагогика /Под. ред Н.М.Назаровой, М.-2000.27-43б. 

2.Настольная книга педагога- дефектолога /Т.Б.Епифанцева, Феникс,2006. 

3.Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии, М.-1990.16-20б. 

4.Дефектология: словарь – справочник. / Под ред. Б.П. Пузанова, М., 1996. 

ОЖСӨЖ-3 мазмұны: 

Ақаулығы бар балаларды зерттеу СӨЖ-3 мазмұны: 

Тақырып бойынша реферат  

2 апта 

4 кредит сағат  

№3 дəріс 

Тақырып: Ақаулығы бар балалар 

Дəріс мазмұны: 

1.«Ақаулық» түсінігі. 

2.Ақаулықтың болу себептері 

Əдебиеттер:  

1.Специальная педагогика /Под. ред Н.М.Назаровой, М.-2000. 

2.Настольная книга педагога- дефектолога /Т.Б.Епифанцева, Феникс,2006. 

3.Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии, М.-1990.21-35б. 

4.Дефектология: словарь – справочник. / Под ред. Б.П. Пузанова, М., 1996. 

5.Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6-ти томах, М., 1983. ОЖСӨЖ -4 мазмұны: 

Ақаулығы бар балалар категориялары 

Ақаулықтың өзіндік даму сипаты 

 

СӨЖ-4  мазмұны:  

Тақырып бойынша реферат  

5 кредит сағат  

№ 4 дəріс 

Тақырып: Арнайы педагогиканың психологиялық негізі 

Дəріс мазмұны: 

1.Арнайы  педагогиканың міндеттері 

2.Арнайы педагогиканың негізгі түсініктері, мəселелері. 

Əдебиеттер:  

1.Специальная педагогика /Под. ред Н.М.Назаровой, М.-2000.67-81б. 

2.Настольная книга педагога- дефектолога /Т.Б.Епифанцева, Феникс,2006. 

3.Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии, М.-1990.21-35б. 

4.Дефектология: словарь – справочник. / Под ред. Б.П. Пузанова, М., 1996. 

ОЖСӨЖ-5 мазмұны:  

Психологиялық диагностиканың негізгі принциптері СӨЖ-5 мазмұны:  

Тақырып бойынша реферат  6 кредит сағат  

№ 2 семинар сабақ 

Тақырып: Дефектологияның құрылуына жəне оның дамуына Л.С Выготскийдің ролі. 

Семинар мазмұны: 

Л.С Выготскийдің өмірі мен еңбегі 

Л.С Выготскийдің дефектологияның құрылуына жəне оның дамуына қосқан үлесі. 

Л.С.Выготскийдің биологиялық жəне əлеуметтік бірлігі теориясы Əдебиеттер: 

1.Выготский Л.С. Собрание сочинений 5 кн., М., 1983. 

2.Специальная педагогика /Под. ред Н.М.Назаровой, М.-2000. 

2.Настольная книга педагога- дефектолога /Т.Б.Епифанцева, Феникс,2006. 

3.Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии, М.-1990.21-35б. 

4. Дефектология №1-12, 2006-2008г. 

5.Школьный психолог №36, 2000г. 

ОЖСӨЖ-6 мазмұны 

Л.С.Выготский Арнайы педагогика  жəне дефектология 

«Қиын балаларды» оқыту жəне тəрбиелеу 

СӨЖ-6 мазмұны: 

Тақырып бойынша реферат  3 апта 

7 кредит сағат  

 5 дəріс Тақырып: Арнайы  педагогиканың клиникалық  негізі  

Дəріс мазмұны: 

1.Арнайы  педагогиканың клиникалық  негізінің мазмұны  мен маңыздыдылығы 

2.Бала организмінің дамуы 

3.Медициналық абилитация жəне реабилитация түсінігі. Əдебиеттер:  

1.Специальная педагогика /Под. ред Н.М.Назаровой, М.-2000.58-66б. 

2.Настольная книга педагога- дефектолога /Т.Б.Епифанцева, Феникс,2006. 

3.Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии, М.-1990.21-35б. 

4.Дефектология: словарь – справочник. / Под ред. Б.П. Пузанова, М., 1996. 

ОЖСӨЖ-7 мазмұны: 

Медициналық көмек беру жəне емдеу 

Медициналық реабилитациялық бағдарламаның мазмұны 

СӨЖ-7  мазмұны: 

Тақырып бойынша реферат  

ҚР- ның «Денсаулықты сақтау жəне қорғау туралы» Заңы. 

8 кредит сағат  

№ 6 дəріс 

Тақырып: Арнайы  педагогиканың лингвистикалық негізі 

Дəріс мазмұны: 

1.Арнайы  педагогиканың лингвистикалық  негізі 

2.Лингвистика жəне психолингвистика мəселелері 

Əдебиеттер:  

1.Специальная педагогика /Под. ред Н.М.Назаровой, М.-2000.81-86б. 

2.Настольная книга педагога- дефектолога /Т.Б.Епифанцева, Феникс,2006. 

3.Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии, М.-1990.21-35б. 

4.Дефектология: словарь – справочник. / Под ред. Б.П. Пузанова, М., 1996. 

ОЖСӨЖ-8 мазмұны: 

Л.С.Выготский: Сөйлеу жəне ойлаудың арақатынасы туралы 

Сөйлеу тілі бұзылыстарының формалары  

СӨЖ-8 мазмұны: 

Тақырып бойынша реферат  9 кредит сағат  

№ 3 семинар сабақ 

Тақырып: Арнайы білім берудің құқықтық негізі 

  Семинар мазмұны: 

  Арнайы білім берудің құқықтық негізі 

  Мүмкіндігі шектелген балалар  категорияларына көмек ету. 

Əдебиеттер: 

1.Специальная педагогика /Под. ред Н.М.Назаровой, М.-2000. 

2.Настольная книга педагога- дефектолога /Т.Б.Епифанцева, Феникс,2006. 

3.Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии, М.-1990.21-35б. ОЖСӨЖ-9 мазмұны:  

Арнайы білім беру жүйесіндегі негізгі құқықтық құжаттар 

ҚР- ның «Білім туралы» Заңы. 

СӨЖ-9 мазмұны: 

Тақырып бойынша реферат  4 апта 

10 кредит сағат 

№ 7 дəріс 

Тақырып:Ақыл- ойы баяу дамыған балалар  

Дəріс мазмұны: 

1.Олигофрения  

2.Ақыл-ойы баяу дамыған балаларды оқыту жəне тəрбиелеу  

Əдебиеттер: 

1.Специальная педагогика /Под. ред Н.М.Назаровой, М.-2000.205б. 

2.Настольная книга педагога- дефектолога /Т.Б.Епифанцева, Феникс,2006.7б. 

3.Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии, М.-1990.36-58б. 

4.Дефектология: словарь – справочник. / Под ред. Б.П. Пузанова, М., 1996. 

ОЖСӨЖ-10 мазмұны:  

М.С.Певзнер: Олигофренияның формалары 

Түзету жұмыстарының негізгі кезеңдеріжəне оның бағыттары  

СӨЖ-10 мазмұны: 

Тақырып бойынша реферат  11 кредит сағат 

№ 8 дəріс 

Тақырып:Психикалық дамуы баяу балалар  

Дəріс мазмұны: 

1.Психикалық  дамуы баяу түсінігі 

2.Психикалық дамуы баяу балаларға кешенді көмек ету жүйесі 

Əдебиеттер: 

1.Специальная педагогика /Под. ред Н.М.Назаровой, М.-2000.205б. 

2.Настольная книга педагога- дефектолога /Т.Б.Епифанцева, Феникс,2006.7б. 

3.Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии, М.-1990.36-58б. 

4.Дефектология: словарь – справочник. / Под ред. Б.П. Пузанова, М., 1996. 

ОЖСӨЖ-11 мазмұны:  

В.В.Лебединский: Психикалық дамудың бұзылу типтерінің параметрлері 

Психикалық  дамуы баяу балаларды түзету- тəрбиелеу жұмысы 

СӨЖ-11 мазмұны: 

Тақырып бойынша реферат  12 кредит сағат.  

№4 семинар сабақ. 

Тақырып: Ақыл- ойы дамуы баяу балалар 

Семинар сабақ мазмұны: 

1.Олигофренияның соматикалық жəне неврологиялық белгілері 

2.Көмекші мектеп жəне оның негізгі міндеттері 

Əдебиеттер:  

1.Специальная педагогика /Под. ред Н.М.Назаровой, М.-2000.205б. 

2.Настольная книга педагога- дефектолога /Т.Б.Епифанцева, Феникс,2006.7б. 

3.Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии, М.-1990.36-58б. 

4.Дефектология: словарь – справочник. / Под ред. Б.П. Пузанова, М., 1996. 

ОЖСӨЖ-12 мазмұны:  

Г.Е.Сухарева, В.В.Ковалев: Олигофренияның формалары 

Тəрбиелеу -түзету-  жұмысындағы оқыту əдістері 

СӨЖ-12 мазмұны: 

Тақырып бойынша реферат  5 апта 

13 кредит сағат.  

№ 9 дəріс  

Тақырып: Естуі   бұзылған  балалар 

Дəріс мазмұны:   

1.Сурдопедагогиканың мақсаты мен міндеттері 

2.Есту бұзылысының жіктелу түрлері 

Əдебиеттер: 

1.Специальная педагогика /Под. ред Н.М.Назаровой, М.-2000.205б. 2.Настольная книга педагога- дефектолога /Т.Б.Епифанцева, Феникс,2006.7б. 

3.Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии, М.-1990.36-58б. 

4.Дефектология: словарь – справочник. / Под ред. Б.П. Пузанова, М., 1996. 

ОЖСӨЖ-13 мазмұны:  

Естудің бұзылу себептері  СӨЖ-13 мазмұны:  

Тақырып бойынша реферат  14 кредит сағат  

№ 10 дəріс  

Тақырып: Естуі бұзылған балаларға арнайы білім беру. 

Дəріс мазмұны: 

1.Естуі бұзылған балаларға арнайы білім беру мазмұны 

2.Саңырауларға арналған арнайы техникалық құралдар. 

ОЖСӨЖ-14 мазмұны: 

Естуі бұзылған балалардың тілдік бұзылыстары  СӨЖ-14 мазмұны:  

Тақырып бойынша реферат  15 кредит сағат.  

№ 5 семинар сабақ   

Тақырып:Естуі бұзылған балаларға арнайы білім беру 

Семинар сабақ  мазмұны: 

Нашар еститін балаларға арналған арнайы мектеп жұмысының мазмұны 

Естуі бұзылған тұлғаларға кəсіптік білім беру  

Əдебиеттер: 

1.Специальная педагогика /Под. ред Н.М.Назаровой, М.-2000.205б. 

2.Настольная книга педагога- дефектолога /Т.Б.Епифанцева, Феникс,2006.7б. 

3.Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии, М.-1990.36-58б. 

4.Дефектология: словарь – справочник. / Под ред. Б.П. Пузанова, М., 1996. 

ОЖСӨЖ-15 мазмұны: 

Жалпы білім беретін мектептерде естуі бұзылған балаларды оқыту СӨЖ-15 мазмұны:  

Тақырып бойынша реферат  6 апта    

16 кредит сағат  

№ 11  дəріс 

Тақырып:Көруі бұзылған балалар  

Дəріс мазмұны: 

1.Тифлопедагогика пəні, міндеттері 

2.Көру бұзылысының түрлері 

Əдебиеттер:  

1.Специальная педагогика /Под. ред Н.М.Назаровой, М.-2000.205б. 

2.Настольная книга педагога- дефектолога /Т.Б.Епифанцева, Феникс,2006.7б. 

3.Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии, М.-1990.36-58б. 

4.Дефектология: словарь – справочник. / Под ред. Б.П. Пузанова, М., 1996. 

ОЖСӨЖ -16 мазмұны:  

Тифлопедагогика тарихына шолу СӨЖ -16 мазмұны:  

Тақырып бойынша реферат  17 кредит сағат  

№12 дəріс   

Тақырып:Көру    ақаулықтары     бар     балаларды     мектепте     оқыту 

Дəріс мазмұны: 

1.Көру ақаулықтары бар  балаларды мектепте оқыту  

2.Арнайы мектептің негізгі міндеттері 

3.Арнайы мектеп сатылары Əдебиеттер: 

1.Специальная педагогика /Под. ред Н.М.Назаровой, М.-2000.205б. 

2.Настольная книга педагога- дефектолога /Т.Б.Епифанцева, Феникс,2006.7б. 

3.Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии, М.-1990.36-58б. 

4.Дефектология: словарь – справочник. / Под ред. Б.П. Пузанова, М., 1996. 

ОЖСӨЖ -17 мазмұны:  

Соқырлар мен нашар көретіндерге арналған оқыту құралдары СӨЖ -17 мазмұны:  

Тақырып бойынша реферат  

Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 1.13 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет