5В010300 – Педагогика және психология мамандығы бойынша бойынша мемлекеттік емтиханжүктеу 42.14 Kb.

Дата22.05.2017
өлшемі42.14 Kb.

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті 

 

«Педагогика және психология» кафедрасы 5В010300 – Педагогика және психология 

мамандығы бойынша бойынша мемлекеттік емтихан 

 

 

БЕКІТЕМІН 

ОӘК тӛрағасы  

________________ М.Б. Имандосова  

  Хаттама № _ «_____» 2016 ж. 

 

«Психологияны  оқыту әдістемесі» пәні бойынша  

СҰРАҚТАР 

 

Жеңіл деңгей 

1.  Психологияны оқыту әдістемесі  курсының пәні, мақсаты, міндетттері 

2.  Қазіргі білім беру процесінде психологияның рӛлі мен  орны 

3.  Психологиялық білімдерді меңгерудің ерекшеліктері 

4.  Психологияны оқытудың принциптері 

5.  Психологиялық  білімнің нормативтік – құқықтық қамтамасыз етілуі, пәннің 

жұмыстық оқу бағдарламалары 

6.  Психология ғылыми және оқу  пәні ретінде 

7.  Психология салалары оқу пәні ретінде 

8.  Психологиялық пәндерді оқыту  мазмұнының жалпы сипаты 

9.  Психологияның ғылымдар жүйесiндегi орны 

10.  Оқу іс-әрекеті  арнайы іс-әрекет түрінде, оқыту теориялары 

11.   Оқу іс-әрекетінің құрылымы  және сипаттамалары 

12.  Блім  алушының  белсенді  танымдық  іс-әрекеті,  оқытудың  психологиялық  теориясы 

ретінде 

13.  Оқу әрекеті теориясының негізгі ережелері, заңдылықтары, қағидалары 

14.  Оқу іс-әрекетінің құралдары мен тәсілдері.   

15.  Ақыл-ой әрекетін сатылап  қалыптастыру теориясы, оқыту үрдісін ұйымдастырудың 

негізі ретінде (П.Я.Гальперин) 

16.  Мәселелік  оқыту психологиясы,  білім алушының танымдық іс-әрекеттің 

белсенділігін  арттыратын әдістердің  жүйесі  ретінде 

17.  Дамыта оқыту–отандық білім беру жүйесінде(Л.С.Выготский) 

18.  Дамыта оқыту тұжырымдамасы  психологияны оқыту әдістемесі үшін 

маңыздылығы  (Л.И..Занков, Д.Б.Эльконин) 

19.  Психология  курсындағы оқу тапсырмаларының таксономиясы 

20.  Психологияны оқытудағы оқу тапсырмаларын топтастыру кестесі 

21.  Психологияны оқыту әдістерінің жалпы сипаттамасы 

22.  Психологияны    оқытуда  дәстүрлі  оқыту  әдістеріне    сипаттама  және  оларды 

топтастыру 

23.  Психологияны  оқытудың белсенді әдістері 

24.  Психологияны  оқытуда бағдарламаланған  оқыту әдістері 

25.  Психологияны оқытудағы  мәселелі    әдістер 

26.  Психология  пәні  бойынша  оқу  сабақтарының  формалары мен оларды жүргізу 

әдістері 

27.  Психология пәні бойынша сабақ және оның негізгі сипаттамалары 

28.  Оқыту формасы ретіндегі  сабақтың   ерекшеліктері және оған қойлатын талаптар 

29.  Психологиядан әр түрлі сабақ түрлері   және құрылымы 


30.  Психология пәні бойынша дәрісті дайындау 

31.  Психология бойынша  дәрісті  жүргізу әдістемесі   

                              

32.  Психология  пәні  бойынша семинарды ұйымдастыру ерекшеліктері 

33.  Психология пәні бойынша практикалық сабақтарды ұйымдастыру ерекшеліктері 

34.  Психология пәні бойынша зертханалық сабақтар  

35.  Психология пәні бойынша тәжірибелер мен  демонстрациялар 

36.  Психология  пәні бойынша  білім  алушылардың ӛзіндік  жұмыстарының  

ұйымдастырылуы 

37.  Оқу үрдісіндегі ӛзіндік жұмыстың негізгі қызметі 

38.  Психологияда  ӛзіндік  жұмыс  проблемасының  зерттелуі 

39.  Психологиялық ғылыми әдебиеттермен және оқу  құралдарымен жұмыс істеу 

40.  Психология пәні бойынша сыныптан тыс және мектептен тыс жұмыстар 

41.  Психологиялық ағарту жұмыстарының формалары мен әдістері 

42.  Психологияны оқытуда   техникалық құралдарды пайдалану 

43.  Психологияны  оқытудағы  техникалық  құралдар  мен  компьютерлік  жүйелер  

44.  Оқытуды компьютерлік техникаларды қолданудың педагогикалық- психологиялық 

аспектілері 

45.  Психология негіздерін оқытудың телекоммуникациялық жүйе мүмкіндіктері 

46.  Психологияны  оқытудағы  бақылау мен бағалау 

47.  Психологияны оқытудағы тексеру мен бағалауды ұйымдастыру 

48.  Психологияны оқытудағы білімді тексеру түрлері мен формалары 

49.  Психология оқытушысының  кәсіби іс-әрекетін ұйымдастыру  

50.  Психология бойынша  оқыту курсын  құрастыру технологиясы 

 

Орташа қиындықтығы деңгей 

1.  Психология   пәнінің  оқытушысының қызметінің түрлері 

2.  Психология пәні оқытушысының ғылыми – әдістемелік (шығармашылық)  

қызметінің мақсаты 

3.  Психология  пәні  оқытушысының кәсіби  қабілеті және тұлғалық сапалары 

4.  Психологиядан  оқу  жұмыстық  бағдарламасын, силлабусты  жасау 

5.  Оқытушының сабаққа дайындалуы 

6.  Зертханалық сабақтар және олардың түрлері 

7.  Психология сабағындағы  тәжірибе және демонстрация 

8.  Зертханалық жұмыстар және олардың ӛзіндік ерекшеліктері 

9.  Интербелсенді оқытудың әдістері 

10.  Психология пәні  оқытушысының  сабаққа дайындалуы 

11.  Психологияның тарихының теориялық ғылым ретіндегі әдістемелік  ерекшеліктер.    

12.  Жас ерекшелік  және  педагогикалық  психологияның  қолданбалы ғылым ретіндегі 

әдістемелік ерекшеліктері 

13.  Әлеуметтік  психологияны  оқытудың  әдістемелік ерекшеліктері.    

14.  Л.В.Занков жүйесі бойынша дамыта оқыту  

15.  В.В. Давыдов бойынша дамыта оқыту 

16.  Таңбалы-символикалық  кӛрнекі құралдар 

17.  Блум таксономиясы бойынша білімді меңгерудің танымдық деңгейлері мен 

кӛрсеткіштері 

18.  Психологиядан  сабақты талдау түрлері. 

19.  Жалпы психологиялық-педагогикалық талдау 

20.  Психологиядан сабақты әдістемелік, салыстырмалы және мақсатты  талдау 

21.  Семинар сабағының   мақсаты 

22.  Психологиядан семинар сабағының   түрлері 

23.  Зертханалық сабақтар және олардың түрлері 

24.  Семинар сабағын жүргізу әдістемесі 25.  Оқытушының семинарға дайындалуы 

26.  Практикалық сабақтар және оның мақсаты 

27.  Психологияны оқытудағы сӛздік  әдістер 

28.  Психологияны оқытудағы  кӛрнекі әдістер  және түрлері 

29.  Психологияны оқытудағы  тәжірибелік әдістер 

30.  Дәріс туралы түсінік. Дәрістің атқаратын  функциялары 

31.  Дәрістің ұйымдастырушылық, дидактикалық, әдістемелік деңгейі   

32.  Дәрістің түрлері. Дәріс материалының жинақталуы мен жүйеленуі 

33.  Дәрісті оқудың әдістемелік негізі және баяндау стилі 

34.  Дәрістік материалдың  мәселелік  баяндалуы 

35.  Дәрісті оқу барысында сақталатын  ережелер 

36.  Дәрістің  вербальды емес компоненттері 

37.  Ӛзіндік жұмыс  құрылымы,  түрлерінің  әр түрлі тұрғыдан  жіктелуі 

38.  Аудиториялық  оқу  үрдісіндегі және СӚЖ -ның түрлері 

39.  Білім алушының дәстүрлі ӛзіндік жұмысының түрлері 

40.  Ата-аналармен  психологиялық жұмыс 

41.  Мұғалімдермен психологиялық ағарту жұмыстары 

42.  Білім алушылармен психологиялық білім беру жұмыстары 

43.  Психологиядан  факультативті ұйымдастыру.  

44.  Психологиядан үйірмелік сабақтарды ұйымдастыру. 

45.  Техникалық  құралдар  және олардың түрлері 

46.  Білім  алушылардың  оқу іс-әрекетін бақылау мен бағалау 

47.  Оқу іс-әрекетіндегі педагогикалық бақылаудың негізгі функциялары 

48.  Психологияны оқытудағы білімді тексеру мен бағалаудың  формалары 

49.  Психологияны оқытудағы оқу тапсырмалары 

50.  Психологияны оқытудағы  интернет  және  электрондық пошта 

 

Қиын деңгей 

1.  Дәрістің логикалық-педагогикалық құрылымы 

2.  Дәріс  түрлері: Хабарлау  дәрісі, дәріс-диолог, дәріс-пресс-  конференция т.б. 

3.  Дәрістің  атқаратын  функциялары  

4.  Проблемалық  дәріс  және оның мақсаты 

5.  Проблемалық дәрістің құрылымы. 

6.  Танымал  дәріс,  мақсаты және оның тақырыптары 

7.  Танымал   дәрістің   мазмұны және баяндау әдістемесі 

8.  Психологиядан  семинардың  түрлері 

9.  Семинар және  практикалық  сабақтарды  дайындау  және  ӛткізу     әдістемесі 

10.  Психология сабағынан кинофильмдерді, тәжірибелерді, эксперименттерді, кестедегі 

мәтін  материалдың берілуін,  схемаларды талдау. 

  11.  Жалпы психологиядан бір тақырып алып, соған семинардың жоспарын  құрастыру.  

12.  Психологиядан  зертханалық  сабақтарды жүргізу 

13.  Психологиядан зертханалық    сабақтың  мақсаты. 

14.  Психологиядан  тәжірибе жүргізу  және демонстрациялау 

15.  Оқу  тапсырмаларын  сабақта пайдалану  әдістемесі 

16.  Ойын  психологияны  оқытудың  белсенді  әдісі  және  формасы     ретінде. 

17.  Ойын – адам іс- әрекетінің ерекше түрі ретінде 

18.  Ойын – ғылыми білімдер мен оқу іскерлігін меңгерту құралы ретінде. 

  19.  Ойын  түрлері және  оны  жүргізу  әдістемесі 

20.  Ойын кәсіптік психологияда  оқытудың  құралдары  ретінде 

21.  Кәсіптік  психологияда  қолданылатын  ойын  түрлері  және  олардың  мақсаты  мен 

міндеттері 

22.  Психология сабағындағы  қолданылатын  рольдік ойындар 


23.  Психология сабағындағы қолданылатын іскерлік ойындар 

24.  Сынақ   және  емтихан түрлері 

25.  Студенттердің  ӛз  бетіндік  жұмыстарына  жетекшілік  жасау 

26.  Психология  пәні  оқытушыларының  қызметін  ұйымдастыру 

27.  Кәсіби   білім беру  жүйесіндегі дәріс. 

28.  Кәсіби  білім беру  жүйесіндегі белгі – контексті модель. 

29.  Контексті оқыту жүйесіндегі дәріс түрлері. 

30.  Психологияны оқыту процесінде техникалық  құралдарды пайдалану. 

31.  Психологиядан техникалық  құралдардың  түрлері 

32.  Психологиядан  ақпараттық оқу құралдары 

33.  Бақылаушылық  оқу құралдары

34.  Психологиядан кӛрнекі  құралдардың  түрлері:фотолар,  плакаттар 

35.  Оқу  кӛрнекіліктерінің  түрі:  шартты  графикалық  бейнелеу.  Аудиоқұралдар,  

видеоқұралдар 

36.  Белгі-символикалық кӛрнекі құралдар: кестелер,  суреттер,  схема,  графиктер 

37.  Психологияны оқытуда қолданылатын модельдердің түрлері 

38.   Дәріс кезіндегі ӛзбетіндік жұмыс. 

39.  Студенттердің аудиториядан тыс ӛз бетіндік жұмысы 

40.  Қызықты тақырыптағы дәріс: тақырыптық кештер 

41.   Психология апталығын ұйымдастырып ӛткізу 

42.  Психологиялық газет және оның мазмұны мен құрылымы 

43.  Психологиядан  КВН – ды және тақырыптық кештерді дайындау 

44.  Психологиядан  шағын эксперименттік зерттеулер 

45.  Психология оқулықтарымен және дәптермен жұмыс 

46.  Психологиялық кеңес беруді ұйымдастыру 

47.  Психология бойынша жазбаша үй жұмысы. Шығарма. Реферат 

48.   «Ақыл-ой  шабуылын» семинар сабағында  пайдалану 

49.  Психологиядан тақырып бойынша бақылау жұмысын ұйымдастыру 

50.  Психология курсының бір тақырыбына тақырыптық жоспар құрастыру 

 

 

«Педагогика және психология» кафедрасының мәжілісінде талқыланды,  Хаттама № 1, «16» қыркүйек 2016 ж 

 

«Педагогика және психология» кафедраның меңгерушісі ______________ Аренова А.Х. 

 

«Педагогика»  факультетінің  оқу-әдістемелік бюросында қаралды,  

Хаттама № 2, «20» қазан 2016 ж.

 

 

«Педагогика»  факультеттің  ОӘБ тӛрағасы  _______________ Кӛшімова Б.Ә. 

 

 


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал