№50 (5387) 13 желтоқсанжүктеу 0.6 Mb.

бет6/6
Дата10.02.2017
өлшемі0.6 Mb.
1   2   3   4   5   6

13.35 “Əскери əндер” гала-кон-

церт


13.20 “Қоңыр” тобының шығар-

машылық кеші14.50 М/ф

15.05 “Əйел бақыты”

16.15 “Қанатты өмір белесінде”

17.45 “Өзекжарды”

18.00 “Мəңгілік ел - мұратым”.

Тəуелсіздік күніне арналған

республикалық ақындар айтысы 

21.05 “Айтуға оңай...”

21.50 “Дала дауысы”

23.30 “Түнгі студияда”

00.35 Х/ф “Мұстафа Шоқай”

Хабар

07.05  “Əсем əуен” Концерт

07.30 М/ф “Тазша бала”, “Ақ

қаз”


08.00 “Алдараспан”

10.00 Таңғы жаңалықтар

10.15 Д/ф “Бітімгер”

10.45 Д/ф “Тенге: вчера, сего-

дня, завтра”11.00 Утренний выпуск ново-

стей


11.15 Х/ф “Наш милый доктор”

12.45 “Сағындырдың, Сыр

қызы!”


15.00 Д/ф “Ұлытау ұлағат”

15.30 Х/ф “Алып қашу опера-

циясы”


17.30 Д/ф “Мəңгілік ел: Третья

индустриальная революция”18.00 Кешкі жаңалықтар

18.15 Вечерний выпуск ново-

стей


18.30 Х/ф “Молоко, сметана,

творог”


20.00, 00.30 Қорытынды

жаңалықтар20.30 Д/ф “Достық үйі”

21.00, 01.00 Итоговый выпуск

новостей


21.30 “Тұран” этно-

фольклорлық топтың концерті22.45 Х/ф “Сардар”

01.30 Жаңалықтар

18.12.2014

БЕЙСЕНБІ 

ЕВРАЗИЯ

06.00  Т/с “Ғашық жү-

рек”


06.50 Жаңалықтар суб-

титрлермен07.00  “Доброе утро”

11.00 Х/ф “Вероника.

Беглянка”12.00 “Ду қол шоко-

лад”


13.05 “X FACTOR”

13.15 “Ашығын айтқанда”

14.15, 02.00 “Паутина”

14.40, 18.55 Т/с “Сүйген

жар”


15.30 “112”

15.45 “Судебные исто-

рии”


16.45

”Давай поже-

нимся“

18.00 Жаңалықтар

19.50 Т/с “Охотниками за голо-

вами”


21.00  “Новости в 21:00”

21.40 Т/с “Соблазн”

22.50 “X FACTOR”

23.00 “Теория заговора”

00.10 Х/ф  “Мажор”

02.20 “Қазақстан барысы”

ҚАЗАҚСТАН

07.00 «Таңшолпан»  

10.00 Т/с “Қара шаңырақ”

11.00 “Айтуға оңай...”

11.45 Т/с

“Сұлтан Бейбарыс”12.30, 17.30, 20.30, 00.00,

02.30 Жаңалықтар

12.45 “Агробизнес”

13.05 “Сіз не дейсіз?”

13.35 “Жан жылуы”

14.00 “Жолбарыстың тағдыры.

Беймəлім Жиров”15.05 “Əйел бақыты”

16.10 Т/с “Келін”

17.00 Д/ф “Ұлт мақтанышы”

17.50 “Қылмыс пен жаза”

18.10, 01.30 “Мəлім де беймəлім

Қазақстан”18.40, 01.05 “Поэзия əлемі”

19.10 “Жаңа Қазақстан-2050”

19.30 Т/с “Сұлтан Бейбарыс”

21.05 “Айтуға оғай...”

21.50 Т/с “Қара шаңырақ”

22.40 Т/с “Келін”

23.30 “Түнгі студияда”

00.35 Д/ф “Ұлт мақтанышы”

02.00 “Түнгі студияда”

Хабар

07.05  “Айтұмар”

08.00 “Жаңа күн”

10.00 Таңғы жаңалықтар

10.10, 23.50 Т/с “След”

11.00 Утренний выпуск ново-

стей


11.15 “Дело вкуса”

11.45, 21.30 Т/с “Сүрбойдақ”

12.10, 15.50 “Сəтті сауда”

12.40 Д/ф “Нұрлы жол”

12.55, 16.55 “Подари детям

жизнь”


13.00 Түскі жаңалықтар

13.15 Д/ф “Семейные мело-

драмы”


14.05 Т/с “Женский доктор 2”

15.00 Дневной выпуск ново-

стей


15.15, 01.40 Х/ф “Əр үйдің

сыры басқа”16.25 М/с

17.00 Кешкі жаңалықтар

17.15 “Көзқарас”

17.45 “100 бизнес историй”

18.00 Вечерний выпуск новостей 

18.15 Т/с “Алдар көсе”

19.10 “Жекпе-жек” 

20.00, 00.40 Қорытынды

жаңалықтар20.30 “Энергия будущего”

21.00, 01.10 Итоговый выпуск

новостей


22.00 Т/с “Воля небес”

23.00 “Біздің үй”

02.10 Жаңалықтар

19.12.2014

ЖҰМА

ЕВРАЗИЯ

06.00, 03.20, 04.05  Т/с “Ғашық

жүрек”


06.50 Жаңалықтар субтитрлер-

мен


07.00 “Доброе утро”

11.00 Х/ф “Вероника. Беглянка”

12.00 “Ду қол шоколад”

13.05 “Жұма уағызы”

13.15, 01.30 “Ашығын

айтқанда”14.15, 03.00 “Паутина”

14.40, 18.55 Т/с “Сүйген жар”

15.30 “112”

15.45 “Наедине со всеми”

16.50 “Жди меня. Казахстан”

18.00 Жаңалықтар

19.50  Т/с “Охотники за голо-

вами”


21.00  “Новости в 21:00”

21.40 “Поле чудес”

23.00 Х/ф “Разрешите тебя поцело-

вать ... отец невесты”01.00 “Қылмыстық іс №”

02.15 “Ду қол шоколад”

ҚАЗАҚСТАН

07.00 «Таңшолпан»  

10.00 Т/с “Қара шаңырақ”

11.00 “Айтуға оңай...”

11.45 Т/с “Сұлтан Бейбарыс”

12.30, 17.30, 20.30, 00.00,

03.00 Жаңалықтар

12.45 “Менің Қазақстаным”

13.20 “Көкпар”

14.00 “Жолбарыстың тағдыры.

Беймəлім Жиров” 15.05 “Əйел бақыты”

16.10 Т/с “Келін”

17.00  “Жан жылуы”

17.25 “Еңбек түбі - береке”

17.50  “Өзекжарды”

18.05  “Жаңа Қазақстан-2050”

18.25 Д/ф “Ұлы дала дүбірі”

18.50 “Парламент”

19.10 “Иман айнасы”

19.30 Т/с “Сұлтан Бейбарыс”

21.05 “Айтуға оңай...”

21.50 “Шын жүректен!”

22.40 Т/с “Келін”

23.30 “Сіз не дейсіз?”

00.35 Х/ф “Біржан сал”

02.45 “Өзекжарды”

Хабар

07.05  “Айтұмар”

08.00 “Жаңа күн”

10.00 Таңғы жаңалықтар

10.10 Т/с “След”

11.00 Утренний выпуск новостей

11.15 Телепередача “Главные

люди”


11.45 Т/с “Сүрбойдақ”

12.10, 15.50 “Сəтті сауда”

12.40 Д/ф “Нұрлы жол”

12.55, 16.55 “Подари детям жизнь”

13.00 Түскі жаңалықтар

13.15 Д/ф “Семейные мело-

драмы”


14.05 Т/с “Женский доктор 2”

15.00 Дневной выпуск новостей

15.15, 01.00 Х/ф “Əр үйдің

сыры басқа”16.25 “Ұлт саулығы”

17.00 Кешкі жаңалықтар

17.15 “Бармысың, бауырым?”

18.00 Вечерний выпуск новостей 

18.15 Т/с “Алдар көсе”

19.10 “Орталық Хабар”

20.00, 01.10 Қорытынды

жаңалықтар20.30 “Одна судьба”

21.00, 00.30 Итоговый выпуск

новостей


21.30 “Жұлдызды дода”

23.20 Х/ф “Тариф новогодний”

01.30 Жаңалықтар

20.12.2014

СЕНБІ

ЕВРАЗИЯ

06.00, 12.05 “Багряный перво-

цвет”


07.30 Т/с “Ғашық жүрек”

08.50 Жаңалықтар субтитрлер-

мен


09.00 Новости 

09.10 “Смак”

09.50 Х/ф “Зачем ты ушел?”

11.35 “Фабрика грез”

14.00, 02.40 “101 кеңес”

14.25, 02.10 “Караоке такси”

15.00 “Черно-белое”

16.00 Х/ф “Медовая любовь”

20.00 “Х Factor”

21.00 “Новости в субботу”

21.30, 22.15 “Сенбілік

жаңалықтар”21.45 “Тілші түйіні”

22.35 “Х Factor”

23.00 “Кешкі кездесу”

00.30 Х/ф “Шпионские игры”

03.00 Х/ф “Машина Джейн

Мэнсфилд”ҚАЗАҚСТАН

07.00 Қазақстан эстрада 

жұлдыздарының 

қатысуымен концерт

08.40 “Агробизнес”

09.00 “Сенбілік таң”

10.05 “Дауа”

10.35 “Ас болсын!”

11.25 “Қазақстан дауысы”

13.00 “Поэзия əлемі” 

13.30 “Телқоңыр”

14.15 Т/с “Жедел жəрдем”

15.55  “Мəлім де беймəлім

Қазақстан”16.25 “Келбет”

17.00 “Мың түрлі мамандық”

17.30, 20.30, 00.30, 03.00

Жаңалықтар17.50 “Тағдыр”

19.40

“Əлем мойындаған

арағайын”

18.05 “Жан серігім - қаламым ”

20.05 “Арнайы репортаж”

21.00 “Ұлттық шоу”

22.30 “Əзіл əлемі” 

01.00 Х/ф “Гол!”

Хабар

07.05 “Шаншар”

08.30, 11.40 М/с 

09.00 “Бармысың, бауырым?”

09.45 “Продвопрос”

10.05 “Спорт без границ”

10.05 М/ф

12.10 Х/ф “Праздник взаперти”

13.50 “Орталық Хабар”

14.40 “Ойжүйрік”

15.30 “Жұлдызды дода”

17.20 Х/ф “Одиноким предо-

ставляется общежитие”18.50 “Кеше ғана” - “Еще

вчера”


19.50 “Бенефис шоу”

21.00 Ақпарат арнасы - “Жеті күн”

22.00 Х/ф “Курьер”

00.20 Х/ф “Сені сүйетінімді

бəрі біледі”02.30 Т/с ”Жат жерде“

21.12.2014

ЖЕКСЕНБІ

ЕВРАЗИЯ

06.00, 06.45 “Сенбілік

жаңалықтар”06.20 “Тілші түйіні”

07.00, 11.55 “Багряный перво-

цвет”


08.35 Жаңалықтар субтитрлер-

мен


08.45 “Воскресные беседы”

09.00 Новости

09.10 “Здоровье”

10.10 “Казлото”

10.55  “Теория заговора”

13.50 “Кешкі кездесу”

15.10 “Х Factor”

16.35 Т/с “Другая женщина”

21.00 “Аналитика”

22.00 КВН. Высшая лига.

Финал


00.50 “Что? Где? Когда?”

02.00 “Паутина”

02.45 Х/ф “Машина Джейн

Мэнсфилд”ҚАЗАҚСТАН

07.00 

Қазақстан эстрада

жұлдыздарының қатысуымен

концерт


08.35 “Мəлім де беймəлім

Қазақстан”09.00 М/ф

10.00 “Айгөлек”

11.20 “Ақсауыт” 

11.55 “Шарайна”

12.25 “Сыр-сұхбат”

12.55 “Ұлттық шоу”

14.15 Т/с “Сырғалым”

16.25 Д/ф “Ғасырлар үні” 

17.00 Арнайы репортаж

17.20 “Кездер-ай”

19.00 “Əзіл əлемі”

20.00, 02.15 ”АПТА.KZ”

21.00 “Қазақстан дауысы”

22.45 “Алаң”

23.35 Х/ф “Гол!”

01.35 “Көкпар”

Хабар

07.05 “Шаншар”

08.30 “Айбын”

09.00 Ақпарат арнасы - “Жеті күн”

10.00 “Ас арқау”

10.25 “Спорт əлемі” 

10.55 М/ф

12.25 Х/ф “Красная шапочка”

13.40 “Бенефис-шоу”

14.50 Х/ф “Отбасы”

17.30 “Ой жүйрік”

18.20 Концерт группы “А-сту-

дио”


19.50 “Ду-думан”

21.00 “Жеті күн”

22.00 Х/ф “Шальные деньги”

00.20 Х/ф ”Слевинге сəттілік

əкелген сан“01.30 Т/с “Жат жерде”

11 бет

Н   Ў   Р   А  КӨГІЛДІР ЭКРАН АПТАЛЫҒЫ  15 - 21 ЖЕЛТОҚСАН

КӨГІЛДІР ЭКРАН АПТАЛЫҒЫ  15 - 21 ЖЕЛТОҚСАН

13 желтоқсан 2014 жыл

На кирпичный завод в с. Рождественка 

(30 км от г. Астаны) ТРЕБУЮТСЯ: 

РАЗНОРАБОЧИЕ - ручной физический труд (толкать вагонетки, перекиды-

вать рамки с сырцом кирпича, раскладывать сырец внутри печи, складиро-

вать кирпич на поддоны) – зарплата сдельная 65-100 тыс. тенге. 

ПИТАНИЕ (3-х разовое) и ПРОЖИВАНИЕ (в новом общежитии) за счёт пред-

приятия, душ. 

Вахта 26 дней расчёт производим сразу

При  себе необходимо иметь: документы - удостоверение, мед. справка обя-

зательно с флюорографией  в оригиналах; постельное бельё (наволочку, про-

стынь, пододеяльник), тапочки.

Проезд – приезжаете на автовокзал г. Астана, садитесь на автобус №10, №40

и доезжаете до остановки «АЗИЯ ПАРК», на этой остановке стоят поселковые

таксисты-частники (либо проголосуйте), скажете в Рождественку на 1-ый кир-

пичный завод, проезд 200 – 300 тенге.

Телефон:  8 (71651) 79 008;  91 022;   8 777 477  79 08; 8 702 664 11 89;  8

778 434 97 66Порядок содержания мест проведения праздничных 

мероприятий и объектов торговли 

При организации и проведении мероприятий с массовым

пребыванием людей: 

1) используются только помещения, обеспеченные не

менее чем двумя эвакуационными выходами и располо-

женные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекры-

тиями; 

2) елки устанавливаются на устойчивом основании и недолжны загромождать выходы из помещения; 

3) ветви елки должны располагаться на расстоянии не

менее 1 метра от стен и потолка; 

4) при отсутствии в помещении электрического освещения

мероприятия у елки проводятся только в светлое время

суток; 


5) иллюминация выполняется с соблюдением требований

Правил устройства электроустановок, утвержденных по-

становлением Правительства Республики Казахстан от 24

октября 2012 года № 1355. При использовании электриче-

ской осветительной сети без понижающего трансформа-

тора на елке применяются гирлянды только с

последовательным включением лампочек напряжением до

12 Вольт. Допустимая мощность лампочек - 25 Ватт; 

6) при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев

проводов, мигание лампочек, искрение) она немедленно

обесточивается; 

7) при проведении мероприятий организуется дежурство на

сцене и в зальных помещениях лиц, ответственных за по-

жарную безопасность, членов противопожарных формиро-

ваний или работников противопожарной службы. 

Не допускается: 

1) проводить мероприятия в помещениях, на окнах которых

установлены решетки; 

2) применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки,

устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные

эффекты, которые могут привести к пожару; 

3) проводить огневые, покрасочные и другие взрывопожа-

роопасные и пожароопасные работы; 

4) использовать ставни на окнах для затемнения помеще-

ний; 

5) уменьшать ширину проходов между рядами и устанав-ливать в проходах дополнительные кресла, стулья; 

6) полностью отключать освещение в помещении во время

представлений; 

7) заполнять помещения людьми сверх нормы, установ-

ленной проектной документацией; 

8) применять самодельные электрические гирлянды, све-

томузыкальные установки, электромузыкальные аппара-

туры,  устройства для вращения елок и создавать эффекты

мигания елочных  гирлянд; 

9) использовать и запускать неуправляемые летающие фо-

нарики с применением открытого источника огня.

При использовании пиротехнических изделий не допус-

кается устраивать салюты ближе 50 метров от зданий и со-

оружений, под навесами и кронами деревьев и применять

их при ветреной погоде.

Уважаемые предприниматели! Запрещается торговать

боеприпасами и пиротехническими изделиями при разме-

щении их в зданиях иного назначения.Максим Олесик

Гл. специалист ОЧС

ст. лейтенант ппс

ЌЎРЫЛТАЙШЫСЫ:

Нўра аудандыќ єкімдігі

Меншік иесі: “Аудандыќ “Нўра”

газетініџ редакциясы” ЖШС-гі

Ќазаќстан Республикасыны

Мєдениет жєне аќпарат   ми-

нистрлігінен 2012 жылдыџ  16

ќаџтарында бўќаралыќ аќпарат

ќўралын есепке ќою туралы

№12240-Г куєлік  берілген.

Бас редактор

Тазагỳл


ПІШЕНБАЕВА

Индекс: 100900

Мекен-жайымыз: 

Ќараѓанды  облысы

Нўра ауданы

Киевка кенті, Талжанов

кǿшесі, 5а ỳй. Электронды

адрес: gazeta.nura@mail.ru

Телефондары: Бас редактор:

22-4-77 Тілшілер: 21-4-37,    22-4-97

Газет “Арко” баспаханасында

басылѓан. Ќараѓанды ќаласы,

Сєтбаев кǿшесі, 15

Телефондары: 41-17-83,

41-17-80

Офсеттік басылым, кǿлемі

2,0 баспа табаќ. Газет сенбі

сайын шыѓады.

Жарияланѓан маќала

авторларыныџ пікірлері

редакцияныџ ќǿзќарасын

білдірмейді. Газетте

жарияланѓан материалдарды

сілтемесіз кǿшіріп 

басуѓа болмайды.

Жарнамалар мен 

хабарландырулардыџ 

мазмўнына жарнама беруші

жауап береді

Газет сенбі сайын шыѓады

Индексі 65421   

Тиражы 3390

Тапсырыс 50

Понедельник

15 декабря

- 18°.. - 6°

- 16°.. - 19° 

Вторник


16 декабря

- 11°.. -10°

- 12° ..-13°

Среда


17 декабря

- 8°..   - 5°

- 11°.. - 14°

Воскресенье 

- 13°..   - 10°

Четверг


18 декабря

-10°.. - 8°

- 14°..  - 14°

Пятница


19 декабря

- 13°..  - 10°

- 14°.. -17°

Суббота


20 декабря

- 13°.. - 10°

- 14°.. - 17°

21 декабря

- 14°..  - 17°

Íàòÿæíûå


ïîòîëêè

Материал  производства

Германии. Немецкое каче-

ство, летние скидки. 

Обращаться  по телефо-

нам: 8 700 495 4770;   

8 702 246 3754; 36270.

ЌЎТТЫЌТАЙМЫЗ!

Киевка кентініџ тўрѓыны, асќар таудай єкеміз Аманжолов Сайлау

Аќбергенўлын желтоќсан айыныџ 12 жўлдызында 60 жасќа толуымен шын

жỳректен ќўттыќтаймыз!  Асыл єкемізге ǿмірдіџ

бар жаќсылыѓын тілейміз. Еџ бастысы мыќты

денсаулыќ, баќ-берекелі ѓўмыр тілеп, бала-

шаѓасыныџ ортасында шат-шадыман

ќуанышпен ǿмір кешсе екен дейміз. Кỳш-

ќайратыџыз кемімей, ќайта тыџ кǿџілмен, сер-

пінді ќўлшыныспен алѓа ќарымды ќадам жасай

беріџіз. Ǿмірдіџ берген несібесіне риза болып,

Алланыџ берген жасын жасай беруіџізге тілектес-

піз. 


Ардаќтысыџ ǿмірдіџ арнасында,

Еџсеџ биік аѓайын ортасында.

Орындалып арманыџ тербелесіџ,

Ǿзіџ ќўрѓан баќыттыџ ќўшаѓында.

Ќымбаттысыџ, аяулысыџ ќашанда,

Дана болдыџ, пана болдыџ баршаѓа.

Аѓайынмен, туѓан жўртпен бǿліскен,

Ќўтты болсын мерейтойыџ, жан єке!!!

Ізгі ниетпен: жўбайы Майда, балалары: Махаббат, Досым-Нўргỳл, Мадияр,

Аяулым, немересі Ділназ. №1000

ЌЎТТЫЌТАЙМЫЗ!

Киевка кентініџ тўрѓыны, аса ќадірлі де, ќўрметті аѓамыз Ќоџыров

Сапарѓали Ермўханўлын 11-желтоќсанда 60 жасќа толуымен шын жỳректен

ќўттыќтаймыз! Ќадірлі аѓа! Ǿмірде мол

баќыттыџ теџізінде жỳзіп-шалќып, деніџ сау,

жỳзіџ жарќын болып, ќўшаѓыџа ќуанышыџ сый-

май, асып-тасып, шаттыѓыџ шалќар болсын де-

мекпіз. Ой-армандарыџ орындалып, тілеген

маќсаттарыџа жеткейсіџ. Айналаџда тек ќана

жаќсылыќ орын тапсын, туѓан-туыс ортасында

алаџсыз баянды ѓўмыр кешкейсіџ. 

Ортамызда аќылшы боп жỳріџіз,

Шаттыќпен атсын єрбір кỳніџіз.

Єр уаќытта ќамќор болып жỳрдіџіз

Туыстарѓа ќымбатты жансыз біліџіз. 

Аќ кǿџіліџіз ќўлазымасын ешќашан,

Жолдасыџыз Ќыдыр болсын єрќашан.

Гỳл оранып, пейіліџіз шалќысыншы,

Тарыќпаџыз, жỳріџізші, дін-аман. 

Игі тілекпен, Ќоџыровтар єулеті. №1010

Нўра ауданыныџ жўмыспен ќамту

жєне єлеуметтік баѓдарламалар

бǿлімініџ ўжымына алѓысымды біл-

діргім келеді. Мỳгедектігіме

ќарамастан, ỳйде отырып, іс тігемін.

Жас кезімде анам тігетін, соѓан

ќарап біраз нєрсені ỳйренгенім бар

еді. Єке-шешем Бектеміс Тўрѓымбай-

ўлы мен Рашида Тілеубергенќызы-

ныџ еџбектерін аќтауѓа тырысамын

жєне анамныџ ќолǿнерін

жалѓастыруды армандадым. Барлыќ

басшыларѓа барѓанда, ќажетімді

аша алмады. Соџында, осы

бǿлімніџ басшысы Жỳпенова

Гỳлнєр Такуќызы кǿмегін

кǿрсетіп, ǿз ісімді дамытуѓа

материалдыќ кǿмек берді. Осы

кісініџ ќарамаѓында істейтін

бǿлімшеніџ басшысы Билинец На-

талья Владимировнаѓа, сектор

меџгерушілері: Салыкова Баѓдат

Амантайќызына, Байгазина Жанна

Боранбайќызына, бас маман Цубикс

Екатерина Ивановнаѓа кǿп рахме-

тімді айтамын. 

Турѓўмбаева Айгỳл

Киевка кентініџ тўрѓыны,

2-топтаѓы мỳгедек. № 1003  

Гостиничный

комплекс 

«Нура» 


принимает заказы (до 40 человек) на 

проведение корпоративных новогодних 

мероприятий. Индивидуальный подход к каждому

клиенту, гибкая система скидок. 

Тел.: 21573, 8 777 049 92 99.  №997

Гостиничный комплекс

«Нура»

приглашает желающих посетитьсауну. График работы – кругло-

суточно, стоимость – 

3 000 тенге в час, максимальное

количество посетителей – 6 чело-

век.  

Тел.: 21573, 8 777 04 99 299.№997

ЌЎТТЫЌТАЙМЫЗ!

Киевка кентініџ тўрѓыны Аманжолов Сайлау Аќбергенўлын 12 желтоќсанда

асќаралы 60 жасќа толуымен шын жỳректен ќўттыќтай отырып,

отбасыџыздан береке-бірлік, басыџыздан баќ-дєулет таймай, аџсаѓан

армандарыџыздыџ асуына жете беруіџізге тілектеспіз. Ізгі кǿџілімізден

шыќќан аќ тілектерімізді ǿлеџ жолдары арќылы

жолдаймыз:

Ќўтты болсын мына келген алпысыџ,

Жарќырасын ǿткен ісіџ, алѓы ісіџ.

Жаќсылыќтыџ дєл жанынан табылдыџ,

Ќабыл болып елден алѓан алѓысыџ.

Кǿџіліџіз шалќысын єрќашанда,

Єр кỳн сайын жете бер армандарѓа.

Халќыџа ќадыр-сыйыџ арта берсін,

Мўџ шалмасын ойыџды ешќашанда. 

Алпыстыџ мойымаѓан текпісіне,

Єлі де кǿрінесіџ бек кỳшіџде.

Алпыс жыл ќолын бўлѓап артта ќалып,

Аман-сау жолыѓайыќ жетпісіџде!

Игі тілек білдірушілер: ќўдаѓиы Гỳлнар, Тусуповтер жєне Макановтар

єулеттері. №1001

ЌЎТТЫЌТАЙМЫЗ!

Ахмет ауылыныџ тўрѓыны, ќадірлі де ардаќты азамат Тўяќбаев Мадат

Алѓаппарўлын желтоќсан айыныџ 14-жўлдызында 40 жасќа толатын туѓан

кỳнімен шын жỳректен ќўттыќтаймыз!

Кỳліп-ойнаѓан жастыќтыџ жадыраѓан жазы, ўмытылмас, ќимас сєттері

енді парасатты да салмаќты ќырыќтай ќияѓа ќанат ќаќтырды. Ǿмірдіџ

ќырлы да сырлы биіктерінен ќажымай-талмай, тек алѓа ўмтылумен келесіџ.

Єрдайым ой-армандарыџ ќиындыќсыз жỳзеге асып, ǿмірдіџ тек ќана

жаќсылыѓынан, ќуанышты шаттыѓынан ǿз ỳлесіџді ала беруіџе тілектеспіз.

Ǿзіџ ỳміт артып, аялап жỳрген балаларыџныџ ќызыѓына тойма. Шаџыраѓыџ

шаттыќ-думанѓа толып, баќыт бесігінде тербеліп, жастан-жасќа жете бер.   

Орындалсын айтылѓан арман-тілек,

Жанѓан ỳміт болсыншы ǿзіџе тірек.

Жарќын кǿџіл шаттанып мерейтойда

Ќуаныштан лỳпілдеп соќсын жỳрек.

Ќўттыќтаушылар: ата-анасы, жўбайы, балалары, апа-жездесі,

ќарындастары мен кỳйеу балалары, жиендері жєне туѓан-туысќандары.

№1012


Àëєûñ àéòàìûç

Óâàæàåìûå æèòåëè

ðàéîíà!

Îòêðûëñÿ àâòîêîìïëåêññ ìàãàçèíîì è ñåðâèñîì â

ñ. Êàðîé, óë. Àáàÿ, 43.

Âèäû óñëóã: ðåìîíò 

äâèãàòåëåé, êîðîáîê 

ïåðåäà÷, õîäîâîé ÷àñòè,

áåñïëàòíàÿ çàìåíà

ìàñëà. Òðåáóþòñÿ 

ðàáî÷èå íà ÑÒÎ. 

Òåë.: 8 777 051 2430,

50547


¹ 990


1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал