№50 (5387) 13 желтоқсанжүктеу 0.6 Mb.

бет1/6
Дата10.02.2017
өлшемі0.6 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Н Ұ Р А

Ãàçåò


1963

æûëäàí


áàñòàï

øûғàäû 


№ 50

(5387)

13 желтоқсан

2014 жыл

С Ǿ З     А Т А С Ы   -   А Ќ И Ќ А Т

Àóäàíäûқ қîғàìäûқ-ñàÿñè ãàçåò³

Елбасымыз Н.Є. Назарбаевтыџ «Нўрлы

жол - болашаќќа бастар жол» атты

Ќазаќстан халќына Жолдауында бỳгінгі

єлемніџ даѓдарыстан арыла алмай

тўрѓан шаѓында наќты істерге негіздел-

ген еліміздіџ дамуыныџ жаџа

экономикалыќ стратегиясын айќындап

берді. Єлемдік экономикадаѓы

даѓдарысты жаѓдайда алѓа ќойѓан

маќсаттарѓа ќосымша ќаржы ресурста-

рынсыз ќол жеткізу кỳрделі екендігін, ол

ỳшін тўраќты єлеуметтік-экономикалыќ

дамуды ќамтамасыз ету жєне экономи-

каны сыртќы ќолайсыз жаѓдайлардан

ќорѓау маќсатында ќўрылѓан Ўлттыќ

ќордан ќаржы бǿлінетіндігін, бǿлінген

ќаржыныџ тиісті баѓыттар бойынша ти-

імді жєне орынды жўмсалуын

ќамтамасыз етуді тапсырды. 

Жолдауда Елбасы бизнеске бейжай

ќарамайтындыѓын кǿрсетіп отыр.

Шаѓын жєне орта бизнес пен іскерлік

белсенділікті ќолдау баѓытындаѓы

жўмыстарды жандандыруды тапсырды.

Бўл маќсатта Ўлттыќ ќордан 2014-2015

жылдарда азыќ-тỳлік, химия жєне ма-

шина ќўрастыру ǿнеркєсібімен айналы-

сатын шаѓын, орта жєне ірі кєсіпкерлік

субъектілеріне жеџілдік несие беруге 100

миллиард теџге бǿлінеді.    

Єрине, осы шараларды жỳзеге асы-

руда салыќ органдарына да ỳлкен мін-

деттер жỳктейтіні сǿзсіз. Єкімшілік

реформалар жỳргізіліп, бỳгінгі кỳні

жаџа жоба жỳзеге аса бастады. Маќсат

- салыќ жỳйесін єлемдік стандартќа

ыџѓайлау, салыќ тǿлеуден жалтарумен

кỳрес шараларыныџ тиімділігін арт-

тыру. Сонымен ќатар саладаѓы

жемќорлыќты жоюѓа да жаџа жоба сеп

болмаќ. Тіпті, кадр саясаты да ǿзгеріп,

жўмыстыџ дені автоматты негізге

кǿшеді. 


Ќазіргі таџда тўрѓындарѓа мемлекет-

тік ќызмет кǿрсетудіџ сапасын

арттыруѓа баѓытталѓан міндеттер ке-

шені жỳзеге асырылуда. Бўл сыбайлас

жемќорлыќќа ќарсы тўру мен

азаматтардыџ мемлекеттік

органдардыџ ќызметіне сенімін

арттырудыџ маџызды ќыры екендігін

кǿрсетеді. 

Басы, жалѓасы 4-бетте

Экономиканы дамыту ǿз

ќолымызда

Ќўрметті жерлестер!

Баршаџызды ўлыќ мереке – Тєуелсіздік кỳнімен шын жỳректен ќўттыќтаймыз!

Біз оны егемендікке ќол жеткізген кỳннен бастап ерекше маќтаныш сезімімен

ќарсы алып келеміз. Кешегі ата-баба аџсаѓан Тєуелсіздік ўѓымын бỳгінгі ўрпаќ

жете тỳсінері аныќ. 

23 жылда мыќты, гỳлденген, тєуелсіз мемлекетіміздіџ єрі ќарай дамуы ỳшін

бейбітшілік, келісімділік, саяси тўраќтылыќ жєне экономикалыќ ǿрлеу

алѓышарттары ќўрылды. Тўџѓыш Президентіміз дỳниежỳзілік ќоѓамдастыќтан

ќолдау алѓан єйгілі халыќаралыќ бастамалармен ќоса, Ќазаќстанныџ кǿп век-

торлы сыртќы саясатыныџ негізін ќалады. 

Елбасымыздыџ сыртќы саясат баѓытында атќарѓан дєрежесі мен даналыѓы

ќол жеткізген жетістіктердіџ бірден-бір куєсі. Бỳгінгі кỳні Ќазаќстанда эконо-

мика ќарќынды дамуда, елімізде индустриализациялау жўмыстары жỳргізілуде,

аграрлы сектор жылдам баѓытта ќарыштауда, білім, ѓылым, денсаулыќ саќтау

салаларыныџ жỳйелері жетілдіруде, демографиялыќ жаѓдай жаќсаруда.

Осыныџ бєрі – біздіџ жўмыла атќарѓан еџбегіміздіџ, ертеџгі кỳнге деген

сеніміміздіџ, жаџа белестерге деген ўмтылысымыздыџ нєтижесі. Ендеше,

«ынтымаќ жỳрген жерде, ырыс бірге жỳреді» деп бабаларымыз бекер айтпаѓан.

Ўлы дана халќымыз: «Баќыт – бірлікте, байлыќ - еџбекте» деген. Сондыќтан

еліміздіџ болашаѓын, яѓни келер ўрпаќтыџ баянды ѓўмыр кешуі ỳшін біздер єлі

де талай еџбек етуіміз ќажет.  

Осы орайда бостандыќ пен еркіндіктіџ бастауы болып табылатын осы салта-

натты кỳні баршаџызѓа баќ-дєулет, ырыс тілеймін. Осындай маџызы бар та-

рихи думанда еліміздіџ туы асќаќтай берсін. 

Ќ.Б. Бексўлтанов                                         Б.Ќ. Шайжанов

Нўра ауданыныџ єкімі                              Аудандыќ мєслихат хатшысы

Уважаемые нуринцы!

Примите самые теплые, искренние поздравления с 23-летием Независимости

Республики Казахстан!        

Этот праздник — грандиозное событие в жизни всего многонационального Ка-

захстана. За короткое время на мировой арене появилось стабильное и поступа-

тельно развивающееся государство. Сегодня Республика Казахстан известна

ближнему и дальнему зарубежью. 

Сегодня наше государство под выверенным руководством Первого Президента

страны, Лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева продолжает успешно

развивать экономику, укреплять социальную сферу и проводить демократические

преобразования. Каждый житель нашего государства уверенно смотрит в будущее

и гордится, что он гражданин Казахстана. На нас возложена важнейшая миссия

— сохранить и приумножить завоеванные за эти годы достижения.

От всей души поздравляем вас с праздником! Желаем всем благополучия, счастья,

здоровья, мира и добра! Уверены, что вклад нуринцев в развитие и процветание

нашей страны будет только расти. Пусть крепнет единство народа Казахстана и

гордо реет знамя нашей Независимости!

К.Б. Бексултанов                                          Б.К. Шайжанов

Аким Нуринского района                     Секретарь районного маслихата  

Президент Казахстана предостерег ми-

ровое сообщество от недооценивания

России, подчеркнув, что это самая боль-

шая по территории и самая богатая

страна. 5 декабря. /ТАСС/. Желание ор-

ганизовать в России события, схожие с

украинскими, обернулось в итоге

"крымской весной". Такое мнение выра-

зил президент Казахстана Нурсултан

Назарбаев.

"Нарушены все основные международ-

ные права. Уменьшилось доверие между

главами крупных государств. Расфор-

мирован G8, и куда это может все при-

вести?" - задал он риторический вопрос.

"Я не хочу выступать ничьим адвокатом,

в том числе и (президента России Вла-

димира) Путина. Но мой личный анализ

говорит, что желание организовать

после Украины такую же "весну" в Рос-

сии провалилось и закончилось "крым-

ской весной", - подчеркнул президент

Казахстана. Назарбаев отметил, что ми-

ровому сообществу не стоит недооцени-

вать Россию. "Это самая большая по

территории страна и самая богатая

страна. Из-за санкций они, конечно, до-

ходы потеряют, но газ, нефть и все

остальное в России остается", - сказал

он. В связи с этим Назарбаев подчерк-

нул, что кризисы заканчиваются и "же-

стко загонять друг друга в угол - это не

самый лучший вариант".

"Мы с президентом Франции приходим

к выводу, что сейчас надо искать ком-

промиссы и выходы из этого положения.

И надо учесть, что Россия не сильно ин-

тегрирована в мировую экономику и

дальнейшего ухудшения может и не слу-

читься", - заключил Назарбаев. "Здра-

вый смысл будет играть все большую

роль". Казахстан готов приложить уси-

лия в поиске компромиссного решения

украинского кризиса, заявил Назарбаев.

"Думаю, что добрая воля и желание пре-

одолеть эту ситуацию преобладают, и

здравый смысл будет играть все боль-

шую роль", - подчеркнул он. "Мы счи-

таем, что есть возможности находить

компромиссы (в вопросах разрешения

украинского кризиса. - ТАСС). Я со

своей стороны готов для этого прило-

жить усилия Казахстана, и президент

Франции в этом поддерживает наши

усилия", - отметил Назарбаев.

"Здесь у нас с президентом Франсуа Ол-

ландом единая одинаковая позиция: мы

бы хотели, чтобы найдены были точки

соприкосновения для преодоления этого

кризиса, который никому не помогает,

ухудшает международную политиче-

скую обстановку и плохо влияет на эко-

номику не только Европы и Азии, но в

мире в целом", - заключил он.

Казахстан играет важную политиче-

скую и дипломатическую роль в отно-

шении крупнейших политических

событий, в том числе в вопросах урегу-

лирования отношений России и Европы.

Такое мнение выразил в пятницу прези-

дент Франции Франсуа Олланд во время

переговоров со своим казахстанским

коллегой Нурсултаном Назарбаевым. 

"Казахстан не только успешно претво-

рил в жизнь свое экономическое разви-

тие, он также играет очень важную

политическую, дипломатическую роль.

Это ему позволяет на равных беседовать

со всеми соседями и оказывать влияние

на крупнейшие политические события",

- цитирует Олланда пресс- служба главы

казахстанского государства.

Президент Франции выразил также на-

дежду на разрешение напряженности в

отношениях между Россией и Европой

и указал на особую роль Казахстана в

этом процессе. 

Начало, продолжение на стр 2

Президент 

Олланд: Казахстан играет особую роль в

разрешении напряженности в отношениях

РФ и Европы

Айбыны асќаќ, тўѓыры биік - Тєуелсіз Ќазаќстан!

С Днем Независимости!

Тєуелсіз Ќазаќстан

Кǿз ќуанып кỳн сайын кǿркіне,

Кǿџіліміз сенеді ертеџіне.

Ќазаќстан – алып ел, тǿрі Астана,

Таџым ѓана лайыќ ел тǿріне.

Ел болдыќ, ерік алдыќ астаналы,

Енді кімнен ќазаѓым жасќанады,

Тєуелсіз мемлекеттіџ шежіресі,

Нўрсўлтанныџ атымен басталады!

Отаным – Ќазаќстан, туѓан жерім,

Мўнай мен газ болады асыл кенім.

Кǿркейтіп Ќазаќстанды келе жатќан

Артамыз Елбасына ỳлкен сенім!

Есмўхан Гỳлзат

Нўра орта мектебі2  бет

13  желтоқсан  2014 жыл

Н   Ў   Р   А  Правительство

В Казахстане подешевеет самый

популярный бензин

С 10 декабря 2010 года в Казахстане

будет понижена предельная цена на регу-

лируемые государством виды нефтепро-

дуктов, а именно на бензин марки Аи-92.

Об этом на брифинге в Службе Цент-

ральных Коммуникаций сообщил первый

вице-министр энергетики Узакбай Караба-

лин.

«С 10 декабря в нашей стране будет по-нижена предельная цена на регулируе-

мые государством виды нефтепродуктов,

а именно на Аи-92. Итак, цены. Цена бен-

зина Аи-92 снижается со 128 тенге до 115

тенге за литр. Цена бензина Аи-80 оста-

лась на прежнем уровне - 89 тенге за

литр», - рассказал он.

По словам первого вице-министра, перед

Правительством стоит задача по стабили-

зации внутреннего рынка нефтепродук-

тов, в том числе и с учетом того факта,

что, начиная с 1 января 2015 года, Казах-

стан, Республика Беларусь и Российская

Федерация начинают сотрудничество в

рамках Евразийского Экономического

союза. 


«Правительством уже предпринят ряд

мер по стабилизации внутреннего рынка.

В том числе и по созданию и поддержа-

нию стратегических запасов нефтепро-

дуктов, из расчета полного обеспечения в

течение месяца. Поставленная таким об-

разом задача выполнена. Сегодня страте-

гический запас ГСМ нашей страны

укомплектован и составляет 230 тысяч

тонн», - добавил он.Tengrinews

Заключен меморандум 

о сотрудничестве

В Астане состоялось подписание мемо-

рандума о сотрудничестве между Нацио-

н а л ь н о й

компанией

« А с т а н а -

Э К С П О -

2017» и Ас-

социацией

« K A Z E N -

E R G Y » .

Данный до-

к у м е н т

с к р е п и л и

подписями

первый за-

меститель

председа-

теля правления АО «НК «Астана ЭКСПО-

2017» Алишер Пирметов и Генеральный

директор Ассоциации «KAZENERGY»

Асет Магауов.

«Меморандум направлен на укрепление

сотрудничества между двумя компаниями.

Мы планируем использовать авторитет и

опыт ассоциации, в особенности в орга-

низацию взаимоотношений с междуна-

родными организациями: Всемирным

энергетическим советом, энергетической

хартией. Сотрудничество направлено, в

первую очередь, для нас в плане продви-

жения тематики выставки, которая будет

направлена на применение и привлечение

в Казахстан новейших мировых разрабо-

ток в сфере энергоэффективности, а

также новых технологий в сфере исполь-

зования возобновляемых источников

энергии», - рассказал Алишер Пирметов. 

Также стороны договорились развивать

сотрудничество в следующих направле-

ниях: совместное участие в крупных меж-

дународных мероприятиях, всестороннее

освещение хода подготовительной работы

к выставке, привлечение ведущих отрас-

левых экспертов. 

Zakon.kz

БАСПАСӨЗ ХАБАРЛАМАСЫ

2014 жылдың 10 желтоқсанында

Орталық коммуникациялар қызметінде

Қазақстанның іскер əйелдер

қауымдастығының «Əлеуметтік еңбек ая-

сында əйелдерге қолдау көрсету туралы»

брифингісі өтті. 

Қазақстандықтардың лайықты жұмыспен

қамтылуы республикадағы əлеуметтік

қорғаудың негізі болып табылады. 2011

жылдан бастап Қазақстанда «Жұмыспен

қамту жол картасы -2020» бағдарламасы

жүзеге асырылуда. Оның жүзеге асыры-

луы бірінші кезекте оқытуға, жұмысқа

орналастыруға, жеке іс ашу жəне оны

кеңейтуге, жұмыссыздық деңгейін

қысқартуға бағытталды. 

Алайда, тəжіребиден көрініп тұрғандай,

халықтың аталған бағдарлама

мақсаттары, міндеттері жəне шаралары

туралы жеткіліксіз деңгейде

ақпараттандырылғандықтан, жұмыссыз-

дар саны - 463,4 мың адамға тең

(жұмыссыздық деңгейі 5,1 % құрайды);

Елде 2,6 млн. адам өздігінен жұмыспен

қамтылған деп есептеліп отыр, олардың

750 мыңға жуығы өнімсіз жұмыспен өз бе-

тінше қамтылған. Осы азаматтардың

көпшілігі жинақтаушы зейнеткерлік

жүйесімен қамтылмаған жəне əлеуметтік

сақтандыру жүйесіне қатыспайды,

олардың басым бөлігі - ауылды жерлерде

тұратын əйелдер. 

Осыған байланысты Денсаулық сақтау

жəне əлеуметтік даму министрлігінің

қолдауымен Қазақстанның іскер əйелдер

қауымдастығы əйелдердің əлеуметтік

еңбек аясындағы құқықтары жəне

«Жұмыспен қамту жол картасы -2020»

бағдарламасына қатысу мүмкіндіктері ту-

ралы хабардарлық деңгейін көтеруге жəне

де жеке іс ашу, жұмысқа орналасу арқылы

еліміздегі əйелдердің əлеуметтік ахуалын

жақсартуға бағытталған «Əлеуметтік

еңбек аясында əйелдер арасында

ақпараттық-түсіндіру жұмысы» атты жоба-

сын бастады. 

Берілген жобаның басты компоненті

мемлекеттің түкпір-түкпіріндегі əлеуметтік

осал азаматтарға жəрдем беру

мақсатында ұйымдастырылған жедел бай-

ланыс желісі болып табылады. Бұл ба-

стама əйел адамдардың жұмысқа тұруы,

жұмыстан босатылуы, жұмыссыздық,

жүктілік, жұмыс берушілермен шиеленіс

кезінде өз құқығын қорғау жайлы

ақпараттау жұмысына бағытталған.

Əсіресе, азаматшалардың зейнетке шығу,

зейнетақы жəне əлеуметтік төлемдері, өз

кəсіпорнын ашу мүмкіншіліктері

мəселелеріне ерекше көңіл бөлінеді.

Жоба шеңберінде негізгі мақсатты топтар

айқындалған: 

1. жұмыссыз жəне өз бетінше

жұмыспен қамтылған əйелдер, соның

ішінде жас қыздар

2. балиғаттық жастағы əйелдер; 

3. зейнеталды жəне зейнетақы жастағы

əйелдер.

Өнімді ақпараттандыру, жұмыспен

қамтылу жəне кəсіпкерлікті ынталандыру

мақсатында, жоба бойынша келесі

кезеңдер айқындалды: 

• материалдарды тарату, консультациялар

мен брифинг баспасөздер өткізу арқылы

əйелдерді өздерінің еңбек құқықтары жəне

жұмысқа орналасу кезінде оларды қорғау

шаралары, зейнетақы, əлеуметтік жарна-

лар туралы ақпараттандыру; сонымен

қатар əйелдерді «Жұмыспен қамту жол

картасы -2020» жəне «50 жастан асқан

адамдарды жұмыспен қамтуға

жəрдемдесудің кешенді жоспары»

бағдарламаларына қатысуын ынталан-

дыру; 

• «облыс-аудан-ауыл» қағидасы бойыншасеминарлар өткізуден тұратын жəне ауыл

тұрғындарының  70%-н қамтитын еліміздің

3 аймағында (Алматы, Қостанай жəне

Атырау облыстары) атаулы жұмыс жүргізу;

•  “Жұмыспен қамту жол картасы -2020”

мемлекеттік бағдарламасына қатысу

мəселелері бойынша мониторинг өткізу

үшін еліміздің барлық аймақтарында

əлеуметтік сауалнама жүргізу.

Жобаны жүзеге асыру нəтижесінде:

• 1500 адам ақпараттық-түсіндіру жұмысы

арқылы қамтылды; 

• 300 адам халықпен атаулы жұмыс

жүргізу бойынша семинарларда

оқытылды;

• 50 ауыл əйелдері «Жұмыспен қамту жол

картасы - 2020» мемлекеттік

бағдарламасы бойынша өздерінің жеке іс-

терін  3 аймақта ашқалы отыр;

• 15000 сауалнамаға жауап берушілер

“Жұмыспен қамту жол картасы -2020”

бағдарламасы шеңберінде жүзеге асыры-

лып жатқан шаралар туралы халықтың

хабардарлық деңгейін анықтайтын

əлеуметтік сауалнамаға қатысты. 

Барлық сұрақтар бойынша бас офиске

хабарласуға болады:

Қазақстанның іскер əйелдер

қауымдастығы:  +7 7172 79 15 95/32 –

Курманов Адлет, +7 701 512 55 00 - 

rauwomen@yandex.ru

Быть патриотом своей страны - носить Казахстан в своем сердце!РЕШЕНИЕ

Нуринской районной территориальной избирательной

комиссии

п.Киевка

№ 8 

12.12.2014г.

О регистрации избранного  акима

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 24 апреля 2013 года

№ 555  «О некоторых вопросах проведения выборов акимов городов районного

значения, сельских округов, поселков и сел Республики Казахстан, не входящих в со-

став сельского округа», на  основании протокола районной территориальной  избира-

тельной  комиссии о результатах выборов  депутатов в акимы сел и  поселков

Нуринского района,  районная территориальная избирательная комиссия  РЕШИЛА:

- зарегистрировать акима  села Изенды:

п/п

Наименование на-

селенного пункта

Фамилия, 

имя, отчество

Число, месяц, 

год рожд.

Место работы,

должность

Место

жительства

1

с.Изенды 

Туяков Д.А.

31.101976г.

Временно не рабо-

тает


с.Карой

Председатель

С.Сагимбеков

Секретарь

А.Баймагамбетова

С О О Б Щ Е Н И Е

районной территориальной избирательной комиссии об итогах 

выборов  сельских округов, поселков и сел Республики 

Казахстан, не входящих в состав сельского округа 

12  декабря   2014 года 

В соответствии с  Указом Президента Республики Казахстан от 24 апреля 2013 года

№ 555  «О некоторых вопросах проведения выборов акимов городов районного

значения, сельских округов, поселков и сел Республики Казахстан, не входящих в со-

став сельского округа», на  основании протокола районной территориальной  избира-

тельной комиссии о результатах выборов акимов  сел и поселков,   районная

территориальная избирательная комиссия установила:

На день выборов 12 декабря   2014 года  в списки избирателей включены 13

депутатов районного маслихата, из них приняли участие в голосовании 13, или 100%.

В целом, по  Нуринскому району  выдвинуты  3 кандидата в акимы села

Изенды, из них зарегистрированы – 3.

Информация

о результатах выборов акима села Изенды

Наимено-

вание 

региона

Общее

число

выбор-

щиков

Число выборщи-

ков, получивших

избирательные

бюллетени

Ф.И.О. 

каждого 

кандидата

Число 

голосов, по-

данных за

кандидатов

Число бюлле-

теней, при-

знанных

недействи-

тельными

Ф.И.О. избран-

ного   акима,

партийная

принадлеж-

ность

с.Изенды

13

13

0

Бердешова С.К.

1

Туяков Д.А.

б/п

Мусин А.Е.

0

Туяков  Д.А.

12

Председатель

С.Сагимбеков

Секретарь

А.Баймагамбетова

Президент 

Олланд: Казахстан играет особую роль в

разрешении напряженности в отношениях

РФ и Европы

Продолжение, начало на стр 1

"Мы встречаемся в то время, когда на-

блюдается напряженная ситуация в от-

ношениях России и стран Европы. Мне

бы хотелось, чтобы она разрешилась, и

в этом контексте ваша страна играет

особую роль", - подчеркнул Олланд.

Помимо ключевых вопросов междуна-

родной и региональной повестки, главы

государств обсудили и важнейшие на-

правления казахстанско-французского

стратегического партнерства, сотрудни-

чество в торгово-экономической, инве-

стиционной, нефтегазовой, космической

сфере, а также в отрасли железнодо-

рожного машиностроения.

Назарбаев подчеркнул, что отношения

Казахстана и Франции находятся "на

уровне стратегического партнерства". "В

Казахстане работают более 100 фран-

цузских компаний, действует много со-

вместных предприятий. Сейчас

осуществляются десятки новых про-

ектов. Рад, что вас сопровождает боль-

шая группа представителей деловых

кругов. Уверен, что наша встреча по-

влияет на дальнейшее продвижение

наших отношений", - сказал глава госу-

дарства.

"Если оглянуться назад и проследить

путь, который прошел Казахстан с мо-

мента визита Франсуа Миттерана (в

1993 году - прим. ТАСС), то сегодня это

совсем другая страна, которая развива-

ется и укрепляется", - отметил, в свою

очередь, Олланд.

Президент Франции провел двухднев-

ный визит в Казахстан. По словам са-

мого Олланда, договоренность о нем

была достигнута в 2012 году во время

посещения Назарбаевым Франции. В

делегации, сопровождающей француз-

ского лидера, представлены руководи-

тели 50 французских компаний. По

данным пресс-службы казахстанского

министерства по инвестициям и разви-

тию республики, Казахстан и Франция

на бизнес-форуме в Астане, который

также открылся сегодня, подпишут со-

глашения на сумму около 530,3 млн

долларов.

Международная панорама

9 желтоқсанда аудан əкімі Қ.Бексұлтанов

Елбасы Н.Ə.Назарбаевтың  «Нұрлы жол –

болашаққа бастар жол» Жолдауын

халыққа түсіндіру мақсатында Байтуған,

Шахтер, Майоровка елді мекендеріне

барды. Елбасы Н.Назарбаевтың халқына

жолданған “Нұрлы жол - болашаққа

бастар жол” атты Жолдауын талдап, ал-

дында жолданған Жолдаулар бойынша

атқарылған жұмыстарға қысқаша

тоқталып кетті. 

Құдайберген Бексұлтанов жұмыс

сапары шеңберінде Майоровка, Шах-

тер, Байтуған ауылдарының білім

ошақтарында жүргізілген жөндеу

жұмыстарымен де танысып қайтты.

Майоровка жəне Байтуған

ауылдарының ұстаздар қауымымен

кездесіп, Елбасы Жолдауына

қатысты аудан көлемі бойынша

атқарылған жұмыстарды айта келе,

ауылдарда халық игілігі үшін

жүргізіліп жатқан іс-шараларға

тоқталып кетті. 

Жиналған аудитория тарапынан

сұрақтар қойылып,  ауыл мектептері мен

мектепалды алаңдарын жөндеу

жұмыстарының жүргізілуінің бастама-

шысы болған аудан əкімі Қ.Бексұлтановқа

алғыстарын жаудырды.  1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал