№4(76)/2014 Серия экономика


ӨНДІРІСТІК ЖҮЙЕЛЕРДІ ЭКОНОМИКАЛЫҚ-МАТЕМАТИКАЛЫҚжүктеу 5.04 Kb.
Pdf просмотр
бет20/21
Дата08.01.2017
өлшемі5.04 Kb.
#44
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

ӨНДІРІСТІК ЖҮЙЕЛЕРДІ ЭКОНОМИКАЛЫҚ-МАТЕМАТИКАЛЫҚ  
МОДЕЛЬДЕУ ЖƏНЕ БОЛЖАУ 
Əзімбекова А.К. Өндіріс көрсеткіштеріне байланысты бизнес-модельдерді бағалау жəне тал-
дау əдістері ....................................................................................................................................................  

114 
Қойтанова  А.Ж.,  Аяғанова  М.П.  Қазақстан  Республикасының  туристік  əлеуетінің  қазіргі 
жағдайын талдау ...........................................................................................................................................  

156 
Майдырова  А.Б.,  Бердібекова  А.Ш.  Ұлттың  адами  қаржысындағы  гендер  теңдігінің 
сұрақтары ......................................................................................................................................................  

149 
Савина С.Е., Мырзатаева Г.Қ., Нұрымова И.Т. Еңбек нарығының аймақтық даму аспектілері ..  

114 
Сағынов  Н.Ə.,  Гарцуева  Е.В.  Аудиторлық  тəуекелдің  қолайлы  шамасын  анықтауда 
активтердің құнсыздану тəуекелінің мүмкіндігін сипаттайтын факторларды бағалау ..........................  

120 
Торосян А. Армениядағы нарықтық реформалар жəне халықтың кедейшілік деңгейі .................  

110 
 
ҚАРЖЫ-НЕСИЕ  ЖҮЙЕСІ 
Ақанаева  Т.А.  Кəсіпорын  қаржылық  жағдайының  аналитикалық  моделін  əзірлеудің 
əдістемелік негіздері .....................................................................................................................................  

155 
Ақбаев Е.Т., Абаев А.А., Тағаева В.З. Қазақстан Республикасында жанама салықтар жүйесінің 
қалыптасуы жəне дамуы ..............................................................................................................................  

125 
Акбаев Е.Т.,  Исаинова М.Б.  Заманауи  қаржылық  менеджменттің  жəне  кəсіпорынның 
қаржылық қызметін басқару ерекшеліктері ...............................................................................................  

135 
Ақбаев Е.Т., Исаинова М.Б. Кəсіпорынның өмірлік циклінің əр түрлі кезеңдерін ескеріп оның 
қаржылық жағдайын талдау əдістемесі ......................................................................................................  

173 
Аманжолова Б.Ə., Үмбетова М.С. Қазақстан Республикасының коммерциялық банктерінің өз 
капиталдарының жеткіліктілігін бағалаудағы жүйелік талдау əдістері ..................................................  

128 
Артақшынова В.С.  Кəсіпорындағы  қаржылық  ресурстарды  басқару  жүйесінің  құрылымы 
жəне қызмет атқару үрдісі ...........................................................................................................................  
4 132 
Есенгелдина А.С. Мемлекеттік қызмет жүйесіндегі адами капиталдың дамуы .............................  

148 
Искендирова С.К.,  Рахимова Г.А.
 
Қазақстан  Республикасындағы  коммерциялық  банктердің 
дамуы .............................................................................................................................................................  

108 
Кəрібаев Е.С. Коммерциялық банк қызметін стратегиялық жоспарлау жəне басқару .................  

142 
Көмекбаева Л.С., Ярдякова И.В., Ақбаев Е.Т. Ауылшаруашылық мақсатындағы жерлерге са-
лық салу ерекшеліктері ................................................................................................................................  

120 
Көмекбаева Л.С., Ярдякова И.В., Ақбаев Е.Т. Қазақстан Республикасында ауылшаруашылық 
мақсатындағы жерлерге салық салуды ынталандыру ...............................................................................  

166 
Мусина Ə.Ə.,  Сейітқасымов Ғ.С.  Сақтандыру  ұйымдарының  банктермен  қарым-қатынасы: 
Қазақстандағы даму үрдісі ...........................................................................................................................  
4 118 
 
ЖАС  ҒАЛЫМ  МІНБЕСІ 
Асылбаева А.С. Халықаралық тəжірибе тұрғысынан мемлекеттік органдардың функцияларын 
құрастыру жəне қолдану мəселелері ...........................................................................................................  

182 
Байбосынов С.Б. Ғылым мен инновациялық белсенділік өңірлік инновация жүйені дамытушы 
факторлар ретінде .........................................................................................................................................  

127 
Жұмағалиева Л.Т. Қазақстан Республикасы зейнетақы жүйесінің өлшемдері ..............................  

183 
Жұматаева  Б.А.  Қазақстан  тауар  өткізу  желісіндегі  логистикалық  инфрақұрылымды 
дамытудың негізгі бағыттары ......................................................................................................................  

169 
Қондыбаева С.Қ., Дəрібаева М.Ж. Тұрғын үй құрылыс секторы — Қазақстан Республикасы-
ның əлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз ететін маңызды басымдылық ..............................  

134 
Құттыбаева Н.Б. Бəсеке тұрмыс салты жəне қоғам дамуының күші ретінде ..............................  

162 
Құттыбаева Н.Б. Ұлғаймалы жаhандану заманауи қоғамның сипатты белгісі ретінде ..............  

188 
Омарова А.Т. Қазақстан Республикасында адами ресурстарын басқарудың қазiргi заманға сай 
даму заңдылықтары ......................................................................................................................................  

143 
Рамашова А.Н.  Қазақстан  аймақтарының  жаңартпашылық  технологияларға  көшуі  үшін 
кадрлық əлеуетті қалыптастыру: жүзеге асырудың мүмкіндіктері мен бағыттары ...............................  

176 
Рамашова А.Н. Қазақстан Республикасы кəсіпорындарында инновациялық кадрлық əлеуеттің 
қалыптасуы ....................................................................................................................................................  

194 
Рахымова С.А.
 
Қазақстанның  өңдеуші  өнеркəсібі  кəсіпорындарындағы  инновациялық  үде-
рістерді басқару жолдары ............................................................................................................................  
4 139 
Садықова П.Т. Инновацияның теориялық жəне əдіснамалық негіздері .........................................  

201 

Мақалалардың көрсеткіші 
156 
Вестник Карагандинского университета 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІ ЭКОНОМИКАЛЫҚ-МАТЕМАТИКАЛЫҚ  
МОДЕЛЬДЕУ ЖƏНЕ БОЛЖАМДАУ 
Кəрібаев Е.С. Коммерциялық банктің пайдасын жəне рентабельділігін арттыруды басқару ......  

95 
Құнанбаева Д.А. Білім беру қызметінің принциптері мен əдістері .................................................  

100 
 
СЫН  ЖƏНЕ  БИБЛИОГРАФИЯ 
Аңдарова  Р.Қ.,  Тлеубердинова  А.Т.,  Қазбеков Т.Б.  Қазіргі  заманғы  менеджментті  іргелі 
меңгеру ..........................................................................................................................................................  

150 
 
МЕРЕЙТОЙ  ИЕСІ 
Аңдарова
 
Р.Қ.,  Ахметжанов  Б.А.  Қазақ  халқының  біртуар  азаматы  (экономика  ғылым-
дарының докторы, профессор Р.С.Кареновтың 70 жылдығына орай) .....................................................  

195 
Бексейіт С. Атына ісі сай hарон ар-Рашит .......................................................................................  
4  144 
Сабден О., Егоров О.И. Үлкен жолдың елеулі кезеңдері .................................................................  

192 
Ыдырыс С.С. Ғалым өткен белестер (п
рофессор Р.С.Каренов — 70 жаста) .........................  
4  150
 
 
 
 

Серия «Экономика». № 4(76)/2014 
157 
Указатель статей, опубликованных  
в «Вестнике Карагандинского университета» в 2014 году. 
Серия «Экономика» 
 
 
 
№  
с. 
 
ПРОБЛЕМЫ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ  РЕГИОНОВ  И  ОТРАСЛЕЙ   
В  СВЕТЕ  ВХОЖДЕНИЯ  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В  ЧИСЛО  30-ТИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ  СТРАН  МИРА 
Aimagambetov Yе.B., Assanova M.A. Sustainable development: myth or reality? ................................  

42 
Fresli Mihaly, Huszti Zsolt, Raffay Zolta.
 
Development of rural tourism as a tool for the preserva-
tion of culture ..................................................................................................................................................  

18 
Hanon Barabaner. Eurasian Economic Club as a prestigious community of world-renowned scien-
tists ..................................................................................................................................................................  

17 
Rahimbekova A.E. Healthcare economics — the most important tool to influence the quality of life 
in the Republic of Kazakhstan ........................................................................................................................  

49 
Shayekina Zh.M., Vaslyayeva E.Yu. Tendencies of Travel Industry development in Kazakhstan .........  

68 
Syzdykova E.Zh., Abilov D.K. Preparations for the International specialized exhibition EXPO-2017: 
first results of the active participation of the regions of Kazakhstan ..............................................................  

32 
Tleuberdinova A.T., Askeyev A.G. Analysis of advantages and disadvantages of the Eurasian eco-
nomic union for the development of the tourism economy of the Republic of Kazakhstan ...........................  

28 
Tleuberdinova A.T.,  Britskaya Ye.B. «E-government» system as a tool for improving the competi-
tiveness of the State ........................................................................................................................................  

39 
Tleuberdinova A.T., Ryspaуev A.B. Common economic space as a perspective form of interaction in 
ensuring food security .....................................................................................................................................  

26 
Есенгельдин Б.С., Мурзатаева Г.К., Нурумова И.Т. Социальные  основы  развития  регионального 
рынка труда ...................................................................................................................................................  

22 
Иманбекова  А.М.  Приоритеты  на  ближайшую  перспективу  в  области  охраны  труда  и  про-
мышленной безопасности в угольной промышленности Казахстана ......................................................  

60 
Каренов Р.С. Метод ФСА как инструмент решения организационно- производственных задач 
и совершенствования системы управления предприятием 
....................................................................... 
 3 5 
Каренов  Р.С.  Проблемы  управления  запасами  в  отечественных  и  зарубежных  компаниях  и 
предприятиях ................................................................................................................................................ 
 4 4 
Каренов  Р.С.  Психология  менеджмента — направление  науки  по  изучению  психологических 
особенностей управленческой деятельности и закономерностей работы менеджера 
................................. 
 1 4 
Каренов Р.С.  Система  сбалансированных  показателей — известная  концепция  управления  по 
ключевым показателям эффективности в мире 
............................................................................................ 
 2 5 
Кофтанюк  Н.В.  Разработка  организационно-экономического  механизма  устойчивого  разви-
тия высших учебных заведений ..................................................................................................................  

31 
Мамраева  Г.Б.,  Рахимжанова  К.К.,  Мухтарова  Т.М.  К  вопросу  о  вхождении  Казахстана  во 
Всемирную торговую организацию ............................................................................................................  

35 
Нурпеисов Б.Г. Актуальность изучения конкуренции и определяющих ее факторов в мире и в 
Казахстане .....................................................................................................................................................  

29 
Притворова  Т.П.,  Косдаулетова  Р.Е.  Развитие  агломерации  в  Восточном  Казахстане:  пред-
посылки и условия для роста .......................................................................................................................  

20 
Ранета Л.Ф., Кожабаева А.Р. Сопоставительный анализ экономического развития Казахста-
на и Украины как двух ключевых стран СНГ ............................................................................................  

19 
Садуов А.Ж. Анализ современного состояния туризма в Казахстане.............................................  

46 
Шаекина Ж.М., Оспанов Г.М. Анализ развития международного туризма в Казахстане ............  

23 
Шаекина Ж.М.,  Мамраева Д.Г.,  Ташенова Л.В.  Развитие  событийного  туризма  в  Казахстане 
сквозь призму ЭКСПО-2017 ........................................................................................................................  4 18 
Яушев Р.А., Микляева Т.В. Тенденции развития туризма по целям посещения Республики Ка-
захстан ...........................................................................................................................................................  

54 
 

Указатель статей 
158 
Вестник Карагандинского университета 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ  
И ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В КАЗАХСТАНЕ 
Tatarkin A. Astana economic forum as a special economic phenomenon .............................................  

55 
Есенгельдин Б.С., Мурзатаева Г.К., Нурумова И.Т. Социальные основы развития региональ-
ного рынка труда ..........................................................................................................................................  

78 
Ескендир  Н.Н.  Приоритеты  создания  инновационной  стратегии  для  достижения  стратегиче-
ских целей предприятий металлургической промышленности ................................................................  

98 
Казбеков Т.Б., Ахметова А.С. Индустриально-инновационный вектор как главный ориентир 
развития экономики Казахстана ..................................................................................................................  

84 
Казбеков Т.Б.,  Мусина А.Г.  Основные  направления  развития  предпринимательства  на  инно-
вационной основе .........................................................................................................................................  

39 
Калыков А.К. Анализ круга факторов, сдерживающих инновационную деятельность в эконо-
мике Казахстана ............................................................................................................................................  

36 
Кенжебаева А.А. Инновации как фактор повышения конкурентоспособности ............................  

48 
Кочербаева А.А.,  Джолдыбаева А.Б.,  Абильдина М.К.  Производственные  факторы  гума-
низации экономического роста в условиях рынка .....................................................................................  

41 
Мамраева  Г.Б.,  Нургалиева  А.А.,  Мухтарова  Т.М.  К  вопросам  решения  проблем 
безработицы в стране ...................................................................................................................................  

90 
Мишулина О.В., Горелова Н.С. Основные направления повышения эффективности производ-
ства продукции на предприятии ..................................................................................................................  

59 
Омарова  А.Т.,  Грело M.Ф.  Управление  персоналом  в  условиях  инновационного  развития  в 
Казахстане .....................................................................................................................................................  

68 
Романько Е.Б., Мамбетова С.Ш.
 
Теория «длинных волн» и научно-технический прогресс ......  

46 
Тё А.Л.  Анализ  инновационной  деятельности  на  современном  этапе — пути  совер-
шенствования через трансферт технологий ...............................................................................................  

54 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО  
МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 
Boglarka Dora Kovacs, Tibor Gonda. Wine producing areas and enological tourism in the Panno-
nian Wine Region ...........................................................................................................................................  

80 
Yermekbayeva M.K. Factors influencing the development of leadership skills of Kazakhstani youth ......  
1  102 
Абаев А.А. Бенчмаркинг как функция маркетинговых исследований ............................................  

108 
Абил  Е.К.,  Аспанбетов  Д.А.  Государственно-частное  партнерство  в  автодорожной  отрасли 
Казахстана: текущие вопросы .....................................................................................................................  

124 
Базарова  С.К.,  Салауатова  Д.М.,  Абеуова  А.Р.  Совершенствование  маркетинговой  деятель-
ности в банковской сфере ............................................................................................................................  
2 132 
Джазыкбаева  Б.К.  Индивидуальный  подход  в  специальном  социальном  обслуживании  как 
метод управления качеством услуги ...........................................................................................................  

93 
Жумашева А.Б.
 
Лизинг  как  мощный  инструмент  финансирования  инвестиций  в  машины  и 
оборудование ................................................................................................................................................  

79 
Казбеков Т.Б. Формальные и неформальные системы коммуникаций в управлении ...................  

89 
Казбеков Т.Б. Психолого-управленческая проблематика в деятельности руководителя .............  

75 
Каренов  Р.С.  Бенчмаркинг — управленческая  технология,  позволяющая  формализовать  пе-
редачу и адаптацию передового управленческого опыта .........................................................................  

106 
Каренов  Р.С.  Сравнительный  менеджмент — метод  сопоставления  менеджментов  разных 
стран ...............................................................................................................................................................  

74 
Каренов Р.С.  Задачи  планирования  на  основе  модели  Леонтьева  и  построение  экономико-
математической модели МОБ ......................................................................................................................  

53 
Каренов Р.С.  Контроллинг — концепция  управления  деятельностью  предприятия,  интегри-
рующая усилия его служб по достижению поставленных целей .............................................................  

63 
Кочербаева А.А., Джолдыбаева А.Б., Абильдина М.К. Взаимодействие факторов гуманизации 
экономического роста в современных условиях........................................................................................  

117 
Кунанбаева Д.А. Организация и управление маркетингом в высших учебных заведениях .........  

100 
Кунанбаева Д.А.
 
Влияние компонентов маркетинговой среды на конъюнктуру рынка образо-
вательных услуг ............................................................................................................................................  

85 
Мамбетова C.Ш. Методические основы анализа затрат с целью их контроля и регулирования  

96 
Нурумжанов А.М. Управление инвестиционной и проектной деятельностью (на примере Ак-
молинской ОДТ) ...........................................................................................................................................  

85 
Романько Е.Б., Мусабекова А.О. Развитие транспортной логистики в Республике Казахстан ....  

142 

Указатель статей 
Серия «Экономика». № 4(76)/2014 
159 
Фредерик Херцберг.
 
Как пробудить рвение к работе? .....................................................................  

65 
Эргенели А.,  Темирбекова Ж.А.  Концепция  глобального  лидерства  в  международном  ме-
неджменте: взгляд через призму культурных ценностей .........................................................................  

73 
 
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ 
Torosyan A. Market reforms and the poverty level of the population in Armenia ................................  

110 
Азимбекова  А.К.  Методы  анализа  и  оценки  бизнес-моделей  с  учетом  показателей  произ-
водительности ...............................................................................................................................................  

114 
Карибаев Е.С. Управление прибылью и повышением рентабельности коммерческого банка ....  

95 
Койтанова  А.Ж.,  Аяганова  М.П.  Анализ  современного  состояния  туристского  потенциала 
Республики Казахстан ..................................................................................................................................  

156 
Кунанбаева Д.А. Принципы и методы маркетинга образовательных услуг ...................................  

100 
Майдырова А.Б., Бердибекова А.Ш. Вопросы гендерного равенства в человеческом капитале 
нации ..............................................................................................................................................................  

149 
Савина С.Е., Мурзатаева Г.К., Нурумова И.Т. Региональные аспекты развития рынка труда ....  

114 
Сагинов  Н.А.,  Гарцуева  Е.В.  Оценка  факторов,  характеризующих  возможность  риска  обес-
ценения активов, при определении приемлемой величины аудиторского риска ...................................  

120 
 

жүктеу 5.04 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет